Elämä Kristuksen Ruumiissa -verkkojulkaisu 2017

Elämä Kristuksen Ruumiissa 251217 Jukka Paakkanen sivu 1

Elämä Kristuksen Ruumiissa 2017 Jukka Paakkanen

 

 

BLESSED VISITOR,

 

USE GLOBE TO READ THE TEXT BELOW IN YOUR OWN LANGUAGE TRANSLATED BY GOOGLE TRANSLATE.

HERE YOU ARE. BE BLESSED IN THE NAME OF THE JESUS CHRIST OUR SAVIOR. JESUS IS LORD. I PRAY OUR LORD TO GIVE YOU AN UNDERSTANDING FOR MY TEXT IN THE HOLY SPIRIT.

THIS IS A PLAIN TEXT OF A PDF-ONLINE VERSION OF ´LIFE IN THE BODY OF CHRIST´ WITHOUT ANY PICTURES AND FURTHER INFORMATION OR REFERENCES.

PLEASE NOTE THAT BIG PART OF A TEXT IS FROM THE HOLY BIBLE, BUT YOU CAN SEE THE REFERENCES ONLY IN THE PDF-VERSION OF THE ONLINE VERSION.

I FEEL SORRY FOR THAT. STILL HOLY SPIRIT WANT ME TO SHARE TODAY MY TEXT TO YOU LIKE THIS. BE BLESSED WHILE READING MY TESTIMONY TO YOU OF OUR SAVIOR AND LORD – JESUS THE CHRIST. LIGHT AND JOY.

 

Nurmijärvi 15.3.2019

Jukka Paakkanen

Author

 

ELÄMÄ KRISTUKSEN RUUMIISSA

JUKKA PAAKKANEN

2017

ELÄMÄ KRISTUKSEN RUUMIISSA 2
Alkukirjoitus 4
1. luku Ilosanoma Kaikelle Kansalle 9
2. luku Jeesus On Sydänten Herra 26
3. luku Uskossa maailmassa Herrassa 38
4. luku Jeesus Kristus On Herra 59
5. luku Jumalan Sana Kutsuu Parannukseen 84
6. luku Todistus Herralta Seurakunnalle 96
7. luku Sanoma Suomen Kansalle 130
8. luku Elävän Israelin Jumalan Omaisuuskansa 258
9. luku Herran Lähetyskäsky Opetuslapsilleen 267
10. luku Hengellisen Sodankäynnin Tehtävä Herrassa 274
11. luku Kristuksen Ruumis On Yksi Herrassa 314
12. luku Jeesuksesta Todistaminen Lähimmäisille 412
Saatesanat Matkalle Elämään 437

Alkukirjoitus

Hyvä Siunattu lukijani,

sain sydämelleni Herralta kehotuksen tehdä tämän verkkojulkaisun. Tänään Herra tahtoo kutsua sinuakin näin lapsekseen ja kasvamaan hengellisesti Hänen seurassaan – ja jo Herran omia rohkaistumaan ja voimaantumaan palvelustyöhömme Herrassa Hänen lapsenaan. Maailma on tänä päivänä hyvin monimutkainen kokonaisuus ja ihmislapset ovat yhä enemmän hukassa ja kokevat haasteita elämänhallinnassa – etenkin uskonelämänhallinnassa. Siksi meidän on muistutettava lähimmäisiä aina tilaisuuden tullen, että meillä on vain yksi Tie Isän Kotiin – Hengelliseen Jumalan Valtakuntaan Keskellämme. Elävä Herramme Jeesus Kristus – Jumalan Sana – on Tie, Totuus ja Elämä.

Olen saanut kristillisen kotikasvatuksen ja kokenut aikuisena sen välittämän Totuuden Jyvän – uskonsiemenen – antaneen hyvän kasvupohjan ja valmiuden kohdata aikuisena jatkuvassa ja epävakaassa muutoksessa oleva maailma Elämän eteeni asettamine erilaisine haasteineen ja kasvunpaikkoineen – myös hengellisessä Elämässä tullessani tuntemaan elävän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen aina vain armollisempana ja uskollisena Veljenäni elävän Israelin Jumalan perhekunnassa kasvaessani hengelliseen aikuisuuteen matkallani Isän Kotiin iankaikkiseen Elämään.

Olen puhunut omille lapsilleni hengellisistä asioista lasten kehitystason mukaisesti pyhäkouluopetuksen tapaan lähinnä erilaisiin kristillisiin juhlaperinteisiin liittyen. Katson, että lapseni saavat kristillisen kotikasvatuksen myötä mahdollisuuden itsenäisesti kasvaa ihmisinä aikuisuuteen myös hengellisessä uskonelämässä, jos niin tahtovat. Elämänkatsomukseni nojaa vahvasti Raamatun ilmoitukseen ja pidän hyvänä tuoda niin juhlassa kuin arjessa lapsilleni tiedoksi isän näkemyksen kokonaisvaltaisesta ihmiselämästä – myös hengellisestä Elämästä. Perustan ihmiskäsitykseni Raamatun ilmoittamaan totuuteen ihmiselämän kolmesta eri toiminnan tasosta – ruumiillisesta, sielullisesta ja hengellisestä elämäntasosta.

Raamatun ilmoituksen mukaan hengellisen Elämän voi vastaanottaa armosta Jeesuksen Kristuksen ainutkertaisen sovitustyön kautta. Jos mieli eli sielu on Sokea, ei saata Nähdä ja Elää hengellistä Elämää lainkaan. Alitajunnaksemme tai omatunnoksi kutsuttu ihmishenki rappioituu syntielämän vaikutuksesta ja hiljalleen väistyy taka-alalle ihmiselämässä. Raamatun ilmoituksen mukaan vasta Jeesuksen Vapahtajakseen vastaanottanut mieli saattaa uudestisyntyä Pyhän Hengen Voimasta ja ihminen saada jälleen hengellisen elämäntason ja yhteyden Luojan kanssa elämässä ajatuksen tavoin sisäisessä hengellisessä rukousmaailmassa. Raamattu todistaa luvatun Vapahtajan olevan meissä ja keskellämme ja me uskon kautta Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa – Kristuksen ruumissa – elävän Israelin Jumalan seurakunnassa ajassa.

Olen puhunut uskonasioista lapsilleni heidän käsitystasoaan vastaavalla tavalla. Kannustan lapsiani käyttämään omaa päätään ja arvioimaan erilaista opetusta ja erilaisia totuuksia maailmassa Luojan heille antamin aivoin. Maailmassa ei puhuta juurikaan hengellisestä Elämästä, sillä synnistä turtuneen mielen on vaikeaa hyväksyä Raamatun ilmoittamaa Totuutta elämästä ja sen synnystä ja ihmisen hengellisestä kasvutarpeesta ajassa. Vartuttuaan aikuisiksi lapset voivat tehdä omia valintojaan myös uskonelämän suhteen.

On meille kaikille tärkeää jatkuvasti käyttää omaa päätä itsenäisesti, siis ajatella omilla aivoillaan, jotta ymmärtää, mistä elämässä on kyse ja mitä ympärillä elinympäristössä tapahtuu. Itsetietoisuuden, ymmärryksen ja oman elämän tilannekuvan ylläpitäminen on joka hetki kuin Elämän ja Kuoleman välillä omakohtaisesti tehtävä valinta ajassa, josta päätöstä et tahdo antaa kenenkään toisen ratkaistavaksi, kun on kyse sinun hauraasta elämästäsi, haavoittuvaisuudestasi ja kuolevaisuudestasi ruumiissasi ajassa ja iankaikkisuusolentona osastasi iankaikkisuudessa fyysisen kuoleman rajapyykin toiselle puolelle ajasta siirtymisen jälkeen. Teetkö sinä itse uskonratkaisusi vai annatko jonkun muun päättää sielusi iankaikkisuusosasta ajassa? Onko sillä sinulle merkitystä vai ei?

Opettele kysymään itseltäsi seitsemän tärkeää avainkysymystä pohtiessasi itseksesi mitä tahansa ajattelussasi esiinnoussutta asiaa elämässä. Nämä tärkeät kysymyssanat ovat: Mitä, missä, miksi, milloin, miten, kuka ja kenelle. Löytäessäsi vastaukset näihin ajatteluusi itsellesi esittämiisi kysymyksiin olet selvittänyt kaiken oleellisen asiasta ja sen jälkeen kykenevä tekemään pohtimastasi asiasta yhteenvedon ja johtopäätökset, joiden perusteella voit muodostaa mielipiteesi asiasta ja ilmaista sen harkitusti lähimmäisillesi tarpeen tullen.

Mitä? Kysymyksen vastaus tuottaa lyhyen tapahtumakuvauksen tapahtuneesta, parhaillaan meneillään olevasta toiminnasta tai olemassa olevasta asiasta. Esimerkiksi: Jeesus Nasaretilainen parantaa sairaita. Raamatun kokonaisilmoituksen mukaan hengellisesti ja vertauskuvallisesti asiaa tarkastellen Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa synnit niitä katuvalle anteeksi ja uudestisynnyttää Pyhän Henkensä Voimalla kuolemansairas ihmishenki Elämään Herrassa – Jumalan valtakunnassa keskellämme.

Missä? Kysymyksen vastaus tarkentaa tapahtuman tai käsiteltävän asian toiminta-alueen, tapahtumapaikan tai tiedonlähteen. Esimerkiksi: Galileassa tai Kapernaumissa Simonin kodissa tai Luuk. 4:38-41 eli Raamatussa, Uudessa testamentissa, Luukkaan evankeliumissa, luvussa 4 ja jakeissa 38-41 kerrotut tapahtumapaikat. Kun tietolähde, tässä tapauksessa Raamattu, arvioidaan lähdekriittisesti luotettavaksi ja kriittisen tarkastelun kestäväksi, voidaan sen esittämää faktatietoa käyttää varsinaisen lukukappaleen ulkopuoleltakin tarkentamaan paikkatietoa riittävän tarkan kokonaiskuvan ja ymmärryksen synnyttämiseksi tarkastelun alaisen toiminnan tai asian tapahtumapaikasta.

Miksi? Kysymyksen vastaus kertoo syyn tai toiminnan aiheuttaneen motiivin eli jonkin toimintaa edellyttävän tarkoitusperän tavoittelun saavuttamiseksi esiinnostavan perusteen tai aiheen tapahtumalle tai tarkastelun alaiselle asialle. Esimerkiksi: Parantamalla sairaita ja ajamalla ihmisistä ulos riivaajia Jeesus antoi todistuksen ihmisille, että Hän on Kristus eli Vapahtaja. Jeesus vapautti ihmiset sairauksista palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiään Hänessä Jumalan kuvikseen luoduissa ihmisissä keskellämme. Parantamalla sairaita Jeesus vahvisti julistamansa Jumalan valtakunnan evankeliumin eli ilosanoman elävän Israelin Jumalan ajallisesta ja paikallisesti tietyssä paikassa todistettavasti tapahtumahetkellä läsnäolevasta sairaita parantavasta Pyhän Hengen Voimasta sairaiksi tunnettujen ihmisten tervehtymisten todistusvoimalla.

Milloin? Kysymyksen vastaus kertoo ajankohdan, milloin tai koska jotakin tarkastelun alaista on tapahtunut. Esimerkkitapauksessa voidaan todeta vastaus tarkastelulähteen perusteella. Esimerkiksi: Jeesus Nasaretilaisen lähdettyä Kapernaumin synagogasta ja mentyä Simonin kotiin. Voimme ajoittaa Raamatun ilmoituksen perusteella ajankohdan olevan noin vuonna 30 jKr. eli jälkeen Kristuksen syntymän tai vuonna 30 jaa. eli jälkeen ajanlaskun alun riippuen siitä, tunnustammeko Kristuksen syntyneen maailmaan vaiko emme. Voimme tarkentaa Raamatun aiemman ilmoituksen perusteella vierailun Simonin kotona tapahtuneen Jeesus Nasaretilaisen aloitettua julkisen toiminnan Galileassa saarnaten Jumalan valtakunnan evankeliumia ensin Nasaretissa kotikaupungissaan ja sitten Kapernaumissa, jossa Simon asui. Voimme ajoittaa sairaiden parantamisajankohdaksi vuorokauden ja iltapäivän että alkuillan tunnit kirjoitetun ´Auringon laskiessa´ perusteella.

Miten? Kysymyksen vastaus kertoo tavan tai menetelmän, miten jotakin tarkastelun alaista on tapahtunut. Lähteestä voimme lukea, että sairaat tuotiin Jeesus Nasaretilaisen luo ja Hän pani kätensä jokaisen päälle ja sillä tavalla paransi heidät. Raamatun ilmoituksen perusteella tiedetään Jeesuksen myös rukoilleen sairaiden puolesta, paastonneen vahvistaakseen rukouksen voimaa, valmistaneen syljestään ja maan tomusta salvaa, jota siveli sokean silmille kehoittaen sen jälkeen pesemään silmät vedellä, käskeneen rampaa nousemaan ja kävelemään ja julistaneen sairaudesta parantuneen synnit anteeksi annetuiksi muutamia esimerkkejä mainitakseni.

Kuka? Kysymyksen vastaus kertoo tekijän tai tekijät, joka tai jotka ovat jotakin tarkastelun alaista tekemässä tai tehneet. Esimerkkitapauksessa todetaan lähteen perusteella sairaita parantaneen Jeesus Nasaretilaisen, jonka voidaan kirjoitetun perusteella todeta olleen Kristuksen eli juutalaisten israelilaisten odottama Messias eli Tooran Kirjoitusten profeettojen ennalta ilmoittama Vapahtaja ja Daavidin valtaistuimelle asettuva Israelin Kuningas, joka hallitsee Kansaansa ikuisesti.

Kenelle? Kysymyksen vastaus kertoo kenelle tai kenen eduksi tai hyödyksi jotakin tarkastelun alaista on tapahtunut. Esimerkkitapauksessa voidaan lähteen perusteella todeta parantumisihmeen Jeesus Nasaretilaisen kättenpäällepanemisen myötä tapahtuneen ensin Simonin anopille ja sen jälkeen kaikille erilaisten tautien vaivaamille sairaille, jotka tuotiin Jeesuksen luo auringon laskiessa Simonin kotiin.

Elämässä on joka hetki tärkeää ajatella, valita ja ottaa itse askeleensa Tiellä ajassa. Emme saata elää lastemme emmekä toisaalta vanhempiemme puolesta edes uskonelämää – elämästä yleensä puhumattakaan. Hyväksyn täysin lapseni juuri sellaisina kuin he ovat ja rakastan heitä tasapuolisesti ja pyyteettömästi vastakin. Neljän lapsen isänä olen heistä kaikista yksilöinä onnellinen ja ylpeä. Olen aina korostanut lapsilleni, että he saattavat puhua isän kanssa mistä tahansa asiasta elämässä ilman minkäänlaista kynnystä. Kannustan heitä vastakin ilmaisemaan mielipiteensä ja ajatuksensa toisia kunnioittavalla tavalla. Rakastan lapsiani täydestä sydämestäni ja toivon heille aina parasta elämässä ajassa.

Tämä teos kumpuaa eletystä elämästä – omasta ja lähimmäisteni kasvusta ja kipuilusta ajassa. Sen punainen lanka on saattaa sinut esiinnostamieni tekstien myötä hyvän ja rakastavan Jumalan omakohtaiseen kohtaamiseen ja Rakkauden piiriin. Olen kirjoittanut teoksen rukouksessa kuuliaisena Herralleni. Tuon oman tekstini oheen lukukappaleita Raamatusta ja alkukristillisellä ajalla kirjoitettuja muitakin historiasta kumpuavia tekstikappaleita, joita Pyhä Henki on osoittanut tähän teokseen.

Olen Pyhän Hengen Kehotuksesta kirjoittanut omassa tekstissä ja Raamatun kappaleissa sanoja Isoilla alkukirjaimilla vastoin alkutekstien kirjoitusmuotoa korostaakseni Herran Kunniaa ja selkeyttämään Raamatun Hengellistä kokonaisilmoitusta lähimmäisilleni – autan sinua näin oivaltamaan Raamatun olevan ennen kaikkea hengellisesti tarkastellen ja rukoillen Herran kanssa luettava teos. Hän yksin voi avata hengelliset Silmäsi Näkemään ja hengelliset Korvasi Kuulemaan.

Raamatun tekstit ovat syntyneet ja aikoinaan valikoituneet kanoniseen laitokseen Pyhän Hengen vaikutuksesta. Kunkin tekstiosuuden kirjoittajat ovat kirjoittaneet Jumalan Sanan tekstit Herran ohjauksessa. Näin minäkin saan toimia kirjoittaessani Herrasta sinulle. Olen kirjoittaessani kuuliainen sydämelläni sisäisessä rukouskammiossani ajatuksen tavoin hengessä sisimmässäni kuulemalleni Pyhän Hengen hiljaiselle puheelle. Herran omat lampaat kuulevat Hyvän Paimenen – Pyhän Hengen – äänen hengessään. Maailmassa ja sen asettamien päämärien tavoittamiseksi vaeltaville hengessään Kuolleille lähimmäisille, Jumalan puheen kuuleminen hengessä on hullutus – näin Jumalan Sana meille todistaa.

Omat tekstini pyrkivät selkiyttämään sinulle Raamatun kokonaisilmoitusta rakastavasta Jumalastamme – Luojastamme. Raamattu todistaa, että elämämme ei ole sattumaa vaan että kaiken näkyvän olevaisen ja näkymättömän olevaisen takana on Kaikkivaltiaan hyvä ja ajassa toteutuva suunnitelma meidän parhaaksemme. Taivaan Isä rakastaa meitä paljon enemmän kuin saatamme koskaan ymmärtää. Kun löydämme takaisin Isän yhteyteen Pyhän Hengen voitelussa Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa osallisina, saamme uskonvarmuuden ja sydämen rauhan. Mikään asia elämässä ei ole sattuman varassa vaan kaiken takana on Herran hyvä suunnitelma pelastukseksemme – myös kivuliaat elämässä kohtaamamme kasvupaikat, jotka Herran sallimuksessa omien valintojemme myötä koettelevat meitä ajassa.

Olen Herralle kiitollinen jokaisesta opinpaikasta ja -hetkestä elämässäni. Olen Pyhän Hengen kehotuksesta nostanut tähän verkkojulkaisuun myös aiemmissa lähimmäisilleni jakamissa kirjoituksissani olleita tekstiosuuksia. Tämän teoksen tekstit ovat pääosin syntyneet koetun elämän opetuksista. Minulle määrittelemättömäksi ajaksi Herra on viisaudessaan erottanut minut maailmasta ja arjen työelämästä palvelemaan Hänen lampaitaan tällä tavoin ajassa. Herra on aikanaan kehottanut minua toistuvasti henkeeni sanoen: ”Ruoki Minun lampaitani!”

Näin olenkin siitä alkaen nöyrin mielin tehnyt parhaan osaamiseni ja hengellisen ymmärrykseni mukaan eri tavoin internetin välityksellä lähimmäisilleni Jeesuksesta Kristuksesta Pyhän Hengen johdatuksessa kertoen. Tämän teoksen tekstit sisältävät uutta ja vanhaa – otteita sähköposteista ja verkkojulkaisuista lähimmäisilleni. Tämä verkkojulkaisu on syntynyt sinua varten. Saat jakaa sen sähköpostilla edelleen tuntemillesi lähimmäisille ja tuntemattomille lähimmäisillesi. Pyhän Hengen kehotuksesta jopa rohkaisen sinua toimimaan niin. Tämä teos on ilosanoma kaikelle kansalle.

Pidätän oikeuden omiin teksteihini ja kiitän Raamattu Kansalle ry:n työtä parhaan tällä hetkellä tarjolla olevan suomenkielisen Raamatun laitoksen julkaisusta sekä kaikkia Herran uskollisia palvelijoita, joiden hengellisen työn hedelmistä saatan tuoda viisi leipää ja kaksi kalaa Herralle jaettavaksi edelleen Totuuden Sanan saarnaa kuulemaan tämän verkkojulkaisun pariin löytäneille kansanjoukoille. Jos koet sydämelläsi rukouksessa Herrassa Pyhän Hengen kehotuksen, saat kääntää teoksen uusille kielille ja antaa Hyvän Sanoman levitä maailmalle eri kielialueille – lisää käännösverkkojulkaisuun jälkikirjoitus omalla nimelläsi, jotta kannat reilusti vastuun Sydämen kutsumuksesta tekemästäsi hengellisestä elävän Israelin Jumalan valtakunnan työstä Herran kunniaksi ajassa. Annan kunnian tämän verkkojulkaisun synnystä Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle ja omistan tämän verkkojulkaisun lapsilleni Antonille, Alinalle, Elisalle ja Merituulille.

Siunattuja ja uskonelämässä rohkaisevia lukuhetkiä sinulle toivon. Valoa ja iloa.

Nurmijärvellä 25.12.2017 Jukka Paakkanen

1. luku Ilosanoma Kaikelle Kansalle

Kansan parissa oli Hänestä paljon kiistelyä. Toiset sanoivat: ”Hän on hyvä” , toiset taas sanoivat: ”Ei, vaan Hän eksyttää kansan.”

Näin Jeesus Nasaretilaista kuvailtiin kansan keskuudessa Johanneksen evankeliumin mukaan. Toinen aikalaiskuvaus on tallentanut Jeesus Nasaretilaisen vaikutuksen kansaan roomalaishallinnon merkittävien ystävysten kirjeenvaihdossa.

Pontius Pilatus toimi Juudean maaherrana Jeesus Nasaretilaisen julkisen toiminnan aikana. Pilatus raportoi Juudean ja sen lähialueiden hallintoon liittyvistä tapahtumista Roomaan suoraan keisari Tiberiukselle ja kertoi kuulumisia kirjeitse myös Rooman valtakunnan ylimystöön kuuluville uskotuilleen.

Historian kirjoihin on tallentunut Pilatuksen ja Lucius Annaeus Seneca nuoremman, tulevan keisari Neron opettajan, välistä kirjeenvaihtoa, joka antaa toisenlaisen näkökulman Jeesus Nasaretilaisen elämän ja julkisen esiintymisen vaikutuksesta kansaan Galileassa ja Juudeassa. Jeesus Nasaretilainen oli merkitty mies roomalaishallinnon toimesta varsin pian aloitettuaan julkisen toimintansa Jumalan valtakunnan Totuuden ilmoittamiseksi kansalle.

”Muistat minun maininneen, että Galileassa on noussut toinen kiihottaja nimeltään Jeesus. ….. Jeesus alkuaan tuli Galileasta käymään Johanneksen luona. Hän oli todella Juudeassa, kun uutinen Johanneksen vangitsemisesta levisi, ja silloin hän pakeni omaan maahansa. Siellä hän nyt pitää aivan samaa peliä kuin mestarinsakin. Hän kehottaa maanmiehiään nöyryyteen (pidän hänestä sen takia) ja puhuu laajalti tulevasta valtakunnasta. Hän on esiintynyt myös ihmeitten tekijänä parantaen sairaita ja monenlaisia mielipuolia (niitä on paljon Galileassa), ja tämä tietenkin houkuttelee taikauskoista rahvasta. Antipas ei pitäisi tällaisesta missään tapauksessa, mutta todella levottomaksi hänet tekee se, että Jeesuksen ja Johanneksen seuraajien oli havaittu olleen keskinäisessä yhteydessä. Niin, todella hyvin viisasta, että hän on tehnyt lopun Johanneksesta ja tahtoo ottaa selon Jeesuksesta. Minulla on hyvä syy valittaa, jos hän antaa tämän jutun laajentua.”

Ennen Jeesus Nasaretilaisen julkista toimintaa Galileassa ja Juudeassa Israelin heimojen alueella oli jo aiemmin vaikuttanut juutalaisen kansan parissa Hänen serkkunsa, jonka jälkimaailma tuntee Johannes Kastajan nimellä. Evankelista Matteus kertoo Johannes Kastajan ja Jeesus Nasaretilaisen kohtaamisesta Jordan-virran varrella Juudeassa.

Niinä päivinä Johannes Kastaja tuli ja saarnasi Juudean erämaassa. Hän sanoi: ”Kääntykää, sillä Taivasten valtakunta on tullut lähelle!” Juuri hänestä profeetta Jesaja puhui sanoessaan: ”Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ´Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut Hänelle tasaisiksi!´” Johanneksella oli puku kamelin karvoista ja vyötäisillään nahkavyö. Hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja luonnonhunaja. Hänen luokseen tuli paljon ihmisiä Jerusalemista ja kaikkialta Juudeasta sekä Jordanin ympäristöstä. Hän kastoi heidät Jordanissa, kun he tunnustivat syntinsä.

Mutta nähdessään monien fariseusten ja saddukeusten tulevan kasteelle Johannes sanoi heille: ”Te kyykäärmeiden sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaa vihaa? Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy. Älkää luulko, että voitte sanoa: ´Onhan Abraham meidän isämme.´ Minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Kirves on jo pantu puiden juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Minä kastan teidät vedessä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kantamaan Hänen kenkiään. Hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä ja tulessa. Hänellä on kädessään Viskain, ja Hän puhdistaa Puimatantereensa. Jyvät Hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet Hän polttaa sammumattomassa tulessa.”

Siihen aikaan Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen luo hänen kastettavakseen. Johannes kuitenkin esteli Häntä ja sanoi: ”Minä tarvitsen kasteen Sinulta – ja Sinä tulet minun luokseni!” Mutta Jeesus vastasi hänelle: ”Salli se nyt, sillä näin meidän sopii Täyttää koko Vanhurskaus.” Silloin Johannes suostui siihen. Kun Jeesus oli kastettu, Hän nousi heti Vedestä. Samassa Taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan Hänen päälleen kuin kyyhkynen. Ja Taivaista kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on Minun rakas Poikani, johon Minä Olen mieltynyt.”

Johannes Kastaja todisti kastaessaan Vanhan Liiton aikana vuolaasti virtaavassa Jordan-virrassa Jeesus Nasaretilaisen parannuksen kasteella Isän tahdon täyttämiseksi, että hänen jälkeensä tuleva kastaisi teidät Pyhässä Hengessä.

Ihmisen Pojalle on Uuden Liiton aikana annettu maan päällä valta antaa kaikki synnit anteeksi syntejään katuvalle ihmiselle, joka kutsun saatuaan katuu syntejään ja tunnustaa ne Isälle niitä anteeksi täydestä sydämestään pyytäen. Herra julistaa yhä tänäkin päivänä synnit anteeksi henkilökohtaisena Vapahtajanasi kehoittaen tekemään parannuksen vaelluksessasi: ”Mene, äläkä enää syntiä tee.” Herra antaa omilleen Pyhän Hengen opettamaan ja puolustamaan Hänelle kuuliaisia ja uskollisia lampaitaan ajassa. Jeesuksen omat saavat sen merkiksi sydämen rauhan.

Huuda riemusta ja iloitse, tytär Siion! Sillä Minä Tulen ja Asun sinun Keskelläsi, sanoo Herra. Sinä päivänä monet kansat Liittyvät Herraan, ja niistäkin Tulee Minun Kansaani. Minä Asun sinun Keskelläsi, ja sinä Tulet Tietämään, että Herra Sebaot On Lähettänyt Minut luoksesi.

Herra Ottaa Juudan Perintöosakseen Pyhässä Maassa ja Valitsee Jälleen Jerusalemin. Vaiti Herran Edessä, kaikki Liha! Hän On Lähtenyt Liikkeelle Pyhästä Asuinsijastaan.”

Sitten minulle tuli tämä Herran Sebaotin Sana: ”Näin sanoo Herra Sebaot: Neljännen ja viidennen kuun Paasto ja seitsemännen ja kymmenennen kuun Paasto on oleva Juudan Heimolle iloa ja riemua ja onnellista Juhlaa. Rakastakaa Totuutta ja Rauhaa!

Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä tulee kansoja, monien Kaupunkien Asukkaita. Kaupungin Asukkaat Lähtevät Toiseen Kaupunkiin ja sanovat: ´Lähdetään, Menkäämme Lepyttämään Herraa, Etsimään Herraa Sebaotia; minäkin Tahdon Mennä.´ Monet kansat, mahtavat kansakunnat, Tulevat Jerusalemiin Etsimään Herraa Sebaotia, Saadakseen Herran Mielisuosion.

Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä kymmenen miestä erikielisistä kansoista tarttuu Juutalaisen Miehen Viitan Liepeeseen sanoen: ´Me tahdomme Kulkea Teidän Mukananne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala On Teidän Kanssanne.´”

Ihmisen Poika kastaa uskosta osallisen Pyhässä Hengessä Kristuksen ruumiin – Elävän Israelin Jumalan seurakunnan jäsenet – maanpäällä iankaikkisen Elämän perillisiksi ajassa. Herran Pyhässä Hengessä kastamat kristityt seuraavat Jeesusta Kristusta – Jumalan Sanaa – Kristuksen ruumiin jäseninä, jonka Pää on Herra Jeesus Kristus maanpäällä ajassa.

”Koko Galilea näyttää olevan innoissaan saarnaajasta. Jokainen tuntee jonkun, joka on kuullut jostakusta toisesta, joka on parannettu jostakin taudista, ja mielenkiintoinen asia (minusta) on se, että joukko kilttejä juudealaisianikin on Galileassa seuraten saarnaajaa, sen sijaan että heidän olisi parempi suoritella omia kotoisia töitään.”

Eräänä sapattina, kun Jeesus kulki viljapeltojen halki, Hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsissään ja söivät. Silloin muutamat fariseuksista sanoivat: ”Miksi teette sellaista, mitä ei ole lupa tehdä sapattina?” Jeesus vastasi heille: ”Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänelle ja hänen seuralaisilleen tuli nälkä? Hän meni Jumalan huoneeseen, otti Herran eteen asetetut leivät, söi ja antoi myös seuralaisilleen, vaikka muilla kuin papeilla ei ollut lupa syödä niitä.” Ja Jeesus sanoi heille: ”Ihmisen Poika on Sapatin Herra.”

”Siinä on kuitenkin eräs puoli, joka tuottaa minulle mielihyvää. Jeesus moittii kirjanoppineita ja pappeja.”

Eräänä toisena sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. Siellä oli mies, jonka oikea käsi oli surkastunut. Kirjanoppineet ja fariseukset pitivät Jeesusta silmällä, parantaisiko Hän sapattina, jotta he löytäisivät aiheen syyttää Häntä. Mutta Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut: ”Nouse ja astu esiin.” Tämä nousi ja astui esiin. Jeesus sanoi: ”Minä kysyn teiltä: onko Sapattina lupa tehdä hyvää vai tehdä pahaa, pelastaa elämä vai tuhota se?” Hän katsoi ympärilleen heihin kaikkiin ja sanoi miehelle: ”Ojenna kätesi.” Mies teki niin, ja hänen kätensä tuli ennalleen. Mutta kirjanoppineet ja fariseukset raivostuivat mielettömästi, ja he neuvottelivat keskenään, mitä tekisivät Jeesukselle.

”Ilmoitin Kaifaalle minulle annetut Jeesusta koskevat selostukset ja sanoin hänelle, että koska Sanhedrin vaati arvovaltaa Galileassakin, niin hänen oli asiasta paremmin huolehdittava. Hän vastasi äkkiä pontevasti sanoen, että sen perusteella, mitä he olivat kuulleet Jeesuksesta – vaikka se toistaiseksi olikin vähän -, he paheksuivat häntä sydämestään ja että heidän toimestaan oli oppineiden miesten muodostama lähetystö parhaillaan lähdössä Galileaan kuulustelemaan häntä. Mies ei sinänsä ole mikään merkityksellinen henkilö, onpahan vain tavallisen työmiehen poika.” ”

Mutta Jeesus vetäytyi opetuslapsineen järven rannalle, ja Häntä seurasi suuri joukko ihmisiä Galileasta. Myös Juudeasta, Jerusalemista, Idumeasta ja Jordanin takaa sekä Tyroksen ja Siidonin ympäristöstä tuli Hänen luokseen paljon ihmisiä, kun he kuulivat Hänen suurista teoistaan. Jeesus käski opetuslastensa pitää venettä valmiina siltä varalta, että väki tungeksisi Hänen päälleen. Hän oli näet parantanut monia, ja siksi kaikki, joilla oli vaivoja, tunkeutuivat Hänen luokseen koskettaaksen Häntä. Kun saastaiset henget näkivät Hänet, ne heittäytyivät maahan Hänen eteensä ja huusivat: ”Sinä Olet Jumalan Poika!” Mutta Hän varoitti niitä ankarasti saattamasta Häntä julki.

Jeesuksen opetusta olivat historiaan tallentuneiden kirjeiden perusteella seuraamassa myös vallanpitäjien paikalle lähettämät edustajat, jotka raportoivat tapahtumat Pilatukselle, joka kertoi tapahtumista edelleen ystävälleen Senecalle kirjeissään.

”Näin saarnaajan selvästi. Hän on merkillinen mies, riutunut ja ryppyinen, ikään kuin hänen intohimonsa tuli olisi hänet polttanut. Puhuessaan hän on täynnä itseluottamusta, käskevä, usein hurja. Joukko oli alussa äänekäs, takana olevat eivät voineet kuulla, ja tapahtui puheen katkaisua. Hän tukki heidän suunsa muutamin sanoin. Hän oli kuin kenraali legiooniensa keskellä, ja he tottelivat häntä kuin tavalliset sotilaat. Hän puhui koko ajan niin kuin olisi ajatellut, ettei yksikään voinut väittää ~häntä vastaan. Hän aloitti hiljaa, mutta sitten hänen äänensä nousi ja muuttui kovaksi ja kiivaaksi.”

”Nyt seurasi mitä merkillisin näytelmä. Saarnaaja sanoi jotakin ympärillään oleville miehille, nämä juoksivat alas rantaan ja alkoivat vetää venettä esille, niin että hän saattoi mennä siihen takaisin. Kun ihmiset näkivät, että hän aikoi jättää heidät, he menettivät kaiken malttinsa. He syöksyivät eteenpäin huutaen ja valittaen ja ympäröivät hänet. Toiset heistä heiluttivat seipäitä, nuijia ja veitsiä. Eivät he uhkailleet häntä, se oli jotakin aivan toista. Muutamat heistä itkivät, monet heittäytyivät maahan hänen jalkoihinsa. Saatoin erottaa, että he huusivat samoja sanoja, joita olin kuullut heidän käyttävän valtatiellä katsellessaan järvelle. Kysyin Aleksanterilta, mitä he sanoivat. Minun oli pudistettava häntä olkapäästä, ennen kuin saatoin saada häneltä vastauksen. Hän oli kiihtynyt. ’Kuningas’, hän sanoi. ’He huusivat: Israelin kuningas! Juutalaisten kuningas! Ja Messias!’ En ole varma, mitä viimeksi mainittu sana tarkoittaa, mutta sinä sen tiedät. Saatoin nähdä, että saarnaaja vastusti. Hän ei tahtonut kuunnella heitä. Hän miltei työnsi heitä takaisin sanoin sekä elein. Olen varma, että hän sanoi heille heidän suuresti erehtyneen. Hän oli melkein suunniltaan. Hän käski polvistuneitten nousta ja aseitten heiluttajien laskea aseensa. Hän oli ankarampi ja päättäväisempi kuin oli ollut koko iltapäivänä. Samalla hän alkoi nopeasti astua alas järveä kohti, ikään kuin tahtoen päästä pakoon. Joukko seurasi hiljaa, masentuneena. He näyttivät pettyneiltä ja hämmentyneiltä. ’Hän on vihainen heille siitä, että he sanoivat häntä juutalaisten kuninkaaksi’, sanoin Aleksanterille. ’Hänellä on syytä ollakin’, vastasi Aleksanteri. ’Hän on tästä päivästä alkaen kuollut mies.’”

”Sattui toinenkin tapaus. Ennen kuin saarnaaja ennätti veneeseen, kansajoukon jokaista liikettä tarkanneet Jerusalemin juutalaiset menivät nopeasti kukkulaa alas ja puhuttelivat häntä. He kohtelivat toisiaan vihamiehinä, saatoin sen nähdä, vaikka en voinut kuulla heidän sanojaan. Keskustelu kesti vain lyhyen tuokion. He sanoivat jotakin hänelle, ja hän katsoi heihin kivettynein kasvoin. Sitten hän vastasi lyhyesti ja käänsi heille selkänsä. Eräät hänen kannattajansa auttoivat hänet veneeseen. Minusta näytti, että he olivat ymmällä, ehkäpä peloissaankin. Hän itse ei pelännyt. Hän puhui ja toimi, ikään kuin olisi ollut valmis taistelemaan koko maailmaa vastaan. Mitä Jerusalemin juutalaisille lieneekin sanottu, he olivat mielissään siitä. He palasivat kuiskutellen ja hymyillen, ja minun poistuessani he liikuskelivat väkijoukossa puuhakkaina kuin mehiläiset. Tiesin heidän syyttävän saarnaajaa, koska he jatkuvasti katselivat järvelle ja osoittelivat venettä.”

”Juutalaisten kuningas!” Hyvä ystävä, pane merkille nämä sanat! Niin, tiedän kyllä, että tämä on tapahtunut vain Galileassa, eikä minun hyvin todennäköisesti tarvitse olla levoton. Luuletko Antipaan hoitavan asian? Tahtoisitko mielelläsi kuulla viisaan Aleksanterin selonteon? Hän sanoo: Galilea nousisi yhdestä sanasta, mutta hän ei sano sitä sanaa. Hän saattaa ihmiset ymmälle samalla kuin viehättää heitä. Hän on suorittanut merkillisiä parantamisia, vaikka jokaisella on oma erilainen kertomuksensa niistä, ja mahdotonta on sanoa, minkä verran niissä on totta. Joukot, joille hän on puhunut, ovat olleet kuin savi hänen käsissään. Kiistelyssä ei kukaan kykene häntä vastustamaan. Hän on pappien, kirjanoppineitten ja lain vannoutunut vastustaja. Hyökätessään heidän kimppuunsa hän on hirmuinen, useimmiten julma ja säälimätön. Hän tahtoisi kukistaa koko sen järjestelmän, jonka papit ovat säätäneet Juudan kansalle, ja papit eivät anna sitä koskaan hänelle anteeksi. ”

Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikenlaisia tauteja ja vaivoja. Nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäinen oli Simon, jota kutsuttiin Pietariksi, sitten hänen veljensä Andreas, sitten Jaakob, Sebedeuksen poika, ja Johannes, hänen veljensä, Filippos ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, joka oli publikaani, Jaakob Alfeuksen poika ja Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, joka kavalsi Jeesuksen.

Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: ”Älkää menkö pakanoiden keskuuteen älkääkä mihinkään samarialaisten kaupunkiin. Menkää sen sijaan Israelin Huoneen kadonneiden lampaiden luo, ja missä kuljettekin, julistakaa: ´Taivasten valtakunta on tullut lähelle.´ Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Älkää varatko vyöhönne kultaa, hopeaa tai kuparia, älkää laukkua matkalle, älkää kahta paitaa älkääkä kenkiä tai sauvaa, sillä työmies on ruokansa ansainnut.

Kun tulette johonkin kaupunkiin tai kylään, ottakaa selvää, kuka siellä on käyntinne arvoinen. Jääkää hänen luokseen, kunnes lähdette paikkakunnalta. Kun menette taloon, toivottakaa sille rauhaa. Jos talo on sen arvoinen, tulkoon sille teidän rauhanne, mutta jos se ei ole sen arvoinen, palatkoon rauhantoivotuksenne teille takaisin. Ja jos joku ei ota teitä vastaan eikä kuuntele teidän sanojanne, lähtekää pois siitä talosta tai kaupungista ja pudistakaa tomu jaloistanne. Totisesti Minä sanon teille: Sodoman ja Gomorran maalla on tuomiopäivänä helpompaa kuin sillä kaupungilla.”

”Minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Varokaa ihmisiä, sillä he luovuttavat teidät oikeuden eteen ja ruoskivat teitä synagogissaan. Minun takiani teidät viedään maaherrojen ja kuninkaiden eteen todistukseksi heille ja pakanoille. Mutta kun teidät viedään oikeuteen, älkää olko huolissanne siitä, miten tai mitä puhuisitte. Teille annetaan sillä hetkellä se, mitä teidän tulee puhua. Te ette itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.

Veli luovuttaa veljensä ja isä lapsensa Kuolemaan. Lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille Kuoleman. Kaikki tulevat Vihaamaan teitä Minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. Kun teitä vainotaan yhdessä Kaupungissa, paetkaa toiseen. Totisesti Minä sanon teille: te ette ehdi käydä kaikissa Israelin Kaupungeissa, ennen kuin Ihmisen Poika tulee. Ei opetuslapsi ole Opettajaansa ylempi eikä palvelija Isäntäänsä. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen Opettajalleen, ja palvelijalle niin kuin hänen Isännälleen. Jos talon Isäntää nimitetään Beelsebuliksi, kuinka paljon ennemmin Hänen talonväkeään!”

”Älkää siis pelätkö ihmisiä. Ei ole mitään peitettyä, mitä ei paljastettaisi, eikä mitään salattua, mitä ei tuotaisi julki. Minkä Minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivänvalossa. Ja minkä kuulette kuiskattavan Korvaanne, se julistakaa katoilta. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät voi tappaa sielua. Pelätkää ennemmin Häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa Helvettiin. Eikö kahta varpusta myydä yhdellä kuparilantilla? Kuitenkaan yksikään varpusista ei putoa maahan teidän Isänne sallimatta. Onpa kaikki päänne hiuksetkin laskettu. Älkää siis pelätkö. Te olette arvokkaampia kuin paljot varpuset. Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa Minut ihmisten edessä, Minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on Taivaissa.”

”Älkää luulko, että Minä Olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En Minä Ole tullut tuomaan rauhaa vaan Miekan. Minä Olen tullut nostamaan pojan isäänsä vastaan, tyttären äitiään vastaan ja miniän anoppiaan vastaan. Ihmisen Vihamiehet tulevat olemaan oman talon väkeä. Joka rakastaa isäänsä tai äitiään enemmän kuin Minua, ei ole Minulle kelvollinen. Joka ei ota ristiään ja seuraa Minua, ei ole Minulle kelvollinen. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen, ja joka kadottaa elämänsä Minun tähteni, hän löytää sen.”

”Joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan Minut, ja joka ottaa vastaan Minut, ottaa vastaan Hänet, joka on Minut lähettänyt. Joka ottaa profeetan vastaan profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan, ja joka ottaa Vanhurskaan vastaan Vanhurskaan nimen tähden, saa Vanhurskaan palkan. Ja joka antaa yhdellekin näistä vähäisistä maljallisen kylmää vettä juotavaksi Opetuslapsen nimen tähden – totisesti Minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille.” Annettuaan nämä ohjeet kahdelletoista opetuslapselleen Jeesus Lähti sieltä Heidän Kaupunkeihinsa Opettamaan Ja Julistamaan.

Kun Johannes kuuli vankilassa Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään Häneltä: ”Oletko Sinä Se Tuleva, vai pitääkö meidän odottaa toista?” Jeesus vastasi heille: ”Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä Kuulette ja Näette: Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Autuas se, joka ei loukkaannu Minuun.”

Kun he olivat lähteneet, Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta: ”Mitä te lähditte erämaahan katsomaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä te lähditte katsomaan? Hienoihin vaatteisiin pukeutunutta miestäkö? Hienosti pukeutuneet ovat kuninkaanlinnoissa. Vai mitä sitten lähditte katsomaan? Profeettaako? Todellakin! Minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu: ´Minä lähetän sanansaattajani Sinun edelläsi, hän valmistaa tien Sinun eteesi.´ Totisesti Minä sanon teille: ei ole naisista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja, mutta vähäisin Taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. Mutta Johannes Kastajan päivistä asti on hyökätty Taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen.

Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti ennustaneet, ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elia, jonka oli määrä tulla. Jolla on Korvat, se Kuulkoon! Mihin Minä vertaisin tätä sukupolvea? Se on kuin lapset, jotka istuvat toreilla ja huutelevat toisilleen: ´Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet. Me veisasimme itkuvirsiä, mutta te ette valittaneet.´Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja hänestä sanotaan: ´Hänessä on riivaaja.´ Ihmisen Poika tuli, Hän Syö Ja Juo, ja Hänestä sanotaan: ´Mikä syömäri ja viininjuoja, publikaanien ja syntisten ystävä!´ Niinpä Viisaus osoittautuu oikeaksi teoissaan.”

”Hän (Pilatuksen lähettämä Aleksander) pistäytyi Nasaretissa, josta mainittu Jeesus on kotoisin, ja kävi tämän vanhempien luona. Hän tapasi heidät kauhun vallassa. Antipaan asiamiehet olivat olleet heidän luonaan pitämässä ristikuulustelua Jeesuksesta, ja he pelkäävät joutuvansa osallisiksi häntä kohtaavasta rangaistuksesta. Koko kaupunki ottaa osaa heidän levottomuuteensa. Perhe ystävineen näyttää seuranneen Jeesusta, joka liikkuu nopeasti paikasta toiseen, kuten kaikki nämä saarnaajat tekevät, ja tahtoneen mielellään viedä hänet pois ja teljetä lukkojen taakse suojellakseen häntä – tahi oikeammin itseään – ikävyyksiltä. He sanoivat Antipaan miehille, että Jeesus ei ollut täysin vastuunalainen teoistaan, hän oli aina ollut hieman omituinen ja aiheuttanut omaisilleen huolta, eivätkä he olleet koskaan kyenneet hillitsemään häntä. Semminkään he eivät voi sitä nyt, sillä hän ei ainoastaan kiellä heitä siitä jyrkästi, vaan häntä seuraava joukko kasvaa joka päivä eikä halua kuulla sanaakaan häntä vastaan. Siten nuo ihmisparat ovat aivan pakokauhun vallassa. Olen kirjoittanut Kaifaalle vaatien tietoa, onko Sanhedrin ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin.”

Sitten Jeesus meni kotiin. Kansaa kokoontui taas niin paljon, etteivät Hän ja opetuslapset ehtineet edes syödä. Kun Hänen omaisensa sen kuulivat, he lähtivät ottamaan Häntä huostaansa, sillä he sanoivat, että Hän oli järjiltään. Kirjanoppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, sanoivat: ”Hänessä on Beelsebul” ja ”Riivaajien päämiehen voimalla Hän ajaa ulos riivaajia.”

Silloin Jeesus kutsui heidät luokseen ja puhui heille vertauksin: ”Kuinka Saatana voi ajaa ulos Saatanan? Jos valtakunta riitaantuu itsensä kanssa, se ei voi kestää, ja jos perhe riitaantuu itsensä kanssa, se ei voi kestää. Jos Saatana nousee itseään vastaan ja riitaantuu itsensä kanssa, hän ei voi kestää, vaan hänen loppunsa on tullut.

Ei kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei hän ensin sido sitä väkevää. Vasta sitten hän ryöstää hänen talonsa. Totisesti Minä sanon teille: Ihmisten lapsille annetaan anteeksi kaikki synnit, kaikki pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkkaavatkin. Mutta se, joka pilkkaa Pyhää Henkeä, ei saa ikinä anteeksi vaan on syypää ikuiseen syntiin.” He näet sanoivat: ”Hänessä on saastainen henki.”

Silloin Jeesuksen äiti ja veljet saapuivat paikalle. He jäivät itse ulos ja lähettivät jonkun kutsumaan Jeesusta. Hänen ympärillään istui paljon ihmisiä, ja he sanoivat Hänelle: ”Äitisi ja veljesi ovat ulkona ja kysyvät Sinua.” Hän vastasi heille: ”Kuka on Minun äitini, ja ketkä ovat Minun veljiäni?” Ja katsellen ympärillään istuvia Jeesus sanoi: ”Tässä ovat äitini ja veljeni! Se, joka tekee Jumalan tahdon, on Minun veljeni ja sisareni ja äitini.”

Meillä Herran omilla – kristityillä – on sama Taivaan Isä. Olemme kaikki veljiä ja sisaria Kristuksessa. Muista se, ettei perheenjäseniä voi itse valita, kuten ei yleensä työkavereitakaan. Taivaan Isä on Armossaan – ansiottomasta Rakkaudesta luotujaan kohtaan – vetänyt meidät kaikki puoleensa ja kutsunut meitä pelastukseen Kristuksessa tekemään yhdessä kuuliaisesti Jumalan valtakunnan työtä hengellisesti ymmärrettävillä Jumalan viljapelloilla lähimmäistemme keskellä ajassa.

Osa meistä on saanut kutsun aamuvarhaisella. Toiset ovat saaneet kutsunsa työhön vasta illan myöhäisellä hetkellä. Isäntä maksaa kaikille saman palkan huolimatta työpäivän kestosta Isännän pelloilla. Ensimmäisten osana on tässä työssä kylvää Herran johdatuksessa uskonsiemeniä. Toisten osana on esirukouksin kantaa lähimmäisiä Herran eteen ja pyytää heille Pyhän Hengen uudestisynnyttävää Taivaallista Kastetta hengellisen kasvun tuottamaan ja Uskon Vapahtajaamme Herraan Jeesukseen – Jumalan Sanaan – synnyttämään. Kolmansien osana on kerätä vaalenneet viljat Jumalan Vilja-aittoihin suojaan valheviljaa kohtaavilta Myrskyiltä ja Rajuilmoilta.

Herra antaa sateen ja auringon paisteen niin hyville kuin huonoillekin kasvustoille ajassa. Hän Itse erottelee Pyhällä Hengellään Jyvät akanoista. Herralla on kädessään Viskain, jolla Hän Pelloillaan kulkiessaan erottelee Maaperän tuottaman kasvun ajassa. Hyvän Paimenen turvan ja rauhan tuottamalla Sydänten Ympärileikkauksella merkitsemänsä Lampaat Kuulevat Hyvän Paimenensa Äänen hengessään, eivätkä seuraa eksyttäjiä. Seurusteltuaan ja viivyttyään Raamatussa kerrotusti Marian tavoin Herransa Seurassa ja Opetuksessa Rukoillen pitkiä aikoja elämässään oppiakseen tuntemaan Vapahtajansa henkilökohtaisesti ja tullakseen tuntemaan Hänen tahtonsa omissa elämissään Herran Lampaat tuntevat Hyvän Paimenen Äänen ja erottavat sen eksyttäjän äänestä hengessään.

Herra itse kehottaa meitä symbolisesti viettämään muistoateriaa Hänen kunniakseen hengellisesti Syödäksemme Hänen Lihansa – Jumalan Sanan – ja Juodaksemme Hänen Verensä – Pyhän Hengen – täyteyttä Valvoaksemme hengellisesti Herrassa ollaksemme koska vain valmiina vastaanottamaan Vapahtajamme, kun Hän kerran saapuu takaisin maan päälle kirkkaudessaan perustaakseen Luojamme Sapatinpäivän ajaksi Tuhatvuotisen Valtakuntansa. Jeesus Kristus on Sapatin Herra ja tulee Sapattina Parantamaan vielä Jumalan Sapattinakin Sairaat lähimmäisemme Armossaan ja Laupeudessaan. Meillä Herran omilla – kristityillä – on sama Veli, Herra Jeesus Kristus, Taivaassa. Hän todisti maan päällä kulkiessaan, että Hänen äitinsä, veljensä ja sisarensa ovat kaikki ne ihmiset, jotka tekevät Taivaallisen Isän tahdon elämässään.

Taivaan Isän tahto on, että rakastamme Jumalaa yli kaiken ja lähellä olevia ihmisiä kuten itseämme. Mitä se siis tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että kohtelemme jokaista Jumalan omaksi kuvakseen luomaa ihmistä, kuten toivoisimme itseämme kohdeltavan. Olkaamme siis valmiit tarjoamaan ja mahdollistamaan kaikille lähellä oleville, naapureille ja Herran perheväelle yhtälaiset elinolosuhteet ja asema yhteiskunnassa keskellämme. Herra muistuttaa meitä siitä, että kaikki se, mitä me teemme ajassa vähäisimmälle lähimmäisellemme yhteiskunnassa, jossa elämme, sen me Teemme Herralle.

Niin kuin me siis Kohtelemme Herraa ajassa, niin me siis Toivomme Herran kohtelevan meitä iankaikkisuudessa. Herra tuomitsee kerran kaikki ihmiset viimeisellä tuomiolla ajassa Tehtyjen Valintojen, Ratkaisujen ja Tekojemme perusteella. Jeesuksen Kristuksen vastaanottaneet on jo vapautettu Kadotustuomiosta, sillä Hän on kärsinyt tuomion ja voittanut Kuoleman vallan puolestamme ristinkuolemalla Golgatalla – Pääkallonpaikalla – Verensä – Pyhän Henkensä – vuodattaen.

Mutta kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat yhteen. Yksi heistä, lainoppinut, kysyi Häneltä pannakseen Hänet koetukselle: ”Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi hänelle: ”´Rakastaa Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi.´ Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän kaltainen, on: ´Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.´ Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat.”

Fariseusten ollessa koolla, Jeesus kysyi heiltä: ”Mitä mieltä olette Kristuksesta? Kenen poika Hän on?” He vastasivat Hänelle: ”Daavidin.” Hän sanoi heille: ”Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu Häntä Herraksi? Sanoohan hän: ´Herra sanoi minun Herralleni: Istu Minun oikealle puolelleni, kunnes Minä panen vihollisesi Sinun jalkojesi alle.´ Jos siis Daavid kutsuu Kristusta Herraksi, kuinka Kristus voi olla hänen poikansa?” Kukaan ei kyennyt vastaamaan Hänelle sanaakaan, eikä kukaan siitä päivästä lähtien uskaltanut kysyä Häneltä enää mitään.

Kaikki vaikuttaa yhdessä niiden parhaaksi, jotka etsivät Herran tahdon toteutumista elämässään ajassa. Ethän sinä kuulu siihen joukkoon omissa silmissään hurskaita lähimmäisiä, jotka kyllä huomioivat keskuudessaan heikommassa asemassa olevat veljet ja sisaret kehottaen heitä syömään vatsansa kylläisiksi ja pukeutumaan peittääkseen alastomuutensa, mutta eivät anna heille kuitenkaan mitään syötävää tai päällepuettavaa? Näin voidaan hengellisesti Sokeina ja Vailla Ymmärrystä toimia uskovienkin ja kristittyinä itseään pitävien lähimmäisten keskuudessa asiaa niin lihallisten kuin hengellistenkin tarpeiden tyydyttämisen näkökulmista tarkastellen.

Herra on asettanut yhteiskuntiin esivallan niin uskovien kuin jumalattomienkin parhaaksi ja hyvän tahtonsa toteutumiseksi ajassa. Ole kuuliainen esivallalle ajassa. Anna keisarille se, mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Anna seurakunnalle se, minkä Herra on tahdokseen omalle Sydämellesi ilmaissut – ei enempää – ei vähempää. Herra on rikas Antaja. Hän siunaa annetun lahjan ja Herran Puheelle Sydämessä Kuuliaisen lahjan antajan.

Älä pidä omanasi sitä, mikä on Herran. Kymmenyksiä vaaditaan maksettavaksi paikallisseurakunnalle varallisuudesta ja ansioista, vaikka ne on korvamerkitty Sanassa Herralle – siis niihin tarpeisiin, jotka Herra Itse osoittaa Lampaalleen hengessä. Kiitä kaikesta siitä hyvästä elämässäsi, joka on uskottu vastattavaksesi hetken verran ajassa. Käytä haltuusi uskotut talentit oikein ja viisaasti Herran kunniaksi ja lähimmäistesi hyvinvoinnin parhaaksi ajassa.

Älä toimi petollisesti ja kyseenalaista Herran tahtoa Seurakunnassa varjellaksesi herodeslaisesti omaa ja sukukuntasi taloudellista etua tuottavaa asemaa ajassa. Herra poistaa Itse Hänen tahtoaan ajassa vastustavat keskuudestaan – on kyse minkä tahansa epäjumalan Palveluksesta Seurakunnan keskuudessa ajassa.

Älä Tuomitse, ettei sinua Tuomittaisi omien Tekojesi perusteella. Anna Jumalan Tuomaroida Sanansa ja Henkensä Voimalla. Rukoile lähimmäistesi puolesta ja Siunaa vastaanasettuvia Herran Jeesuksen Nimessä.

Siihen aikaan Jeesus rupesi puhumaan: ”Minä ylistän Sinua, Isä, Taivaan ja maan Herra, siitä että Olet salannut nämä asiat viisailta ja älykkäiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Näin Sinä, Isä, Olet hyväksi nähnyt. Kaiken on Isäni uskonut Minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo Hänet ilmoittaa. Tulkaa Minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin Minä annan teille levon. Ottakaa Minun ikeeni päällenne ja oppikaa Minusta, sillä Minä Olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä Minun ikeeni on sopiva ja Minun kuormani on kevyt.”

Siihen aikaan neljännesruhtinas Herodes sai kuulla Jeesuksen maineesta. Hän sanoi palvelijoilleen: ”Se on Johannes Kastaja. Hän on noussut kuolleista, ja sen tähden nämä Voimat vaikuttavat Hänessä.” Herodes oli näet ottanut Johanneksen kiinni, kahlinnut hänet ja pannut vankilaan. Tämän hän oli tehnyt veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan tähden, sillä Johannes oli sanonut hänelle: ”Sinun ei ole lupa pitää häntä.” Herodes olisi tahtonut tappaa Johanneksen mutta pelkäsi kansaa, sillä se piti Johannesta profeettana.

Sitten tuli Herodeksen syntymäpäivä, ja Herodiaan tytär tanssi vieraiden edessä. Tyttö miellytti Herodesta niin, että tämä valalla vannoen lupasi antaa hänelle, mitä tahansa hän pyytäisi. Äitinsä yllyttämänä tyttö sanoi: ”Tuo minulle tänne vadilla Johannes Kastajan pää.” Silloin kuningas tuli murheelliseksi, mutta valansa ja pöytävieraiden tähden hän käski tuoda sen. Hän käski lyödä Johannekselta pään poikki vankilassa. Pää tuotiin vadilla ja annettiin tytölle, ja tyttö vei sen äidilleen. Johanneksen opetuslapset tulivat hakemaan ruumiin ja hautasivat sen. Sitten he menivät ja kertoivat Jeesukselle, mitä oli tapahtunut.

”Ohimennen sanottuna, saarnaaja Johannes, Sakariaan poika, ei ole enää minua häiritsevä. Hän on kuollut. Olen saanut muodollisen ilmoituksen Makhairoksen linnan päälliköltä. Hänen herransa Herodes Antipas oli pääkaupungistaan Galilean Tiberiaasta lähettänyt hänelle kiireellisen määräyksen Johanneksen mestaamisesta kapinanlietsojana ja kehottanut ilmoittamaan asian minulle. Antipaan teolla oli kuulemani mukaan erikoinen syy.”

Herran vertauskuvalliseksi todistukseksi meille Uuden Liiton ajan kristityille Johannes Kastajakin joutui elämän taipaleensa loppuhetken epäilyksineen Herran tahtoa vastustavien toimesta luopumaan päästään tultuaan mestatuksi Herran kunniaksi ajassa. Me ymmärrämme tämän symbolisesti osoittavan meille kuolevaisuutemme Kristuksen ruumiissa ilman Päätä, joka on Kristus.

Sinä päivänä Jeesus lähti ulos asunnostaan ja istuutui järven rantaan. Kun Hänen luokseen kokoontui paljon ihmisiä, Hän Nousi Veneeseen ja istuutui. Koko kansanjoukko seisoi Rannalla, ja Hän puhui heille paljon vertauksilla. Hän sanoi: ”Kuulkaa, kylväjä lähti kylvämään. Hänen kylväessään muutamat Siemenistä putosivat Tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kallioperälle, missä niillä ei ollut tarpeeksi Maata. Ne nousivat pian oraalle, koska niillä ei ollut syvää maata, mutta auringon noustua oraat paahtuivat, ja koska niillä ei ollut Juurta, ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat Orjantappuroihin, ja orjantappurat kasvoivat ja tukahduttivat oraan. Mutta toiset putosivat Hyvään Maahan ja tuottivat sadon, jotkut sata, jotkut kuusikymmentä ja jotkut kolmekymmentä Jyvää. Jolla on Korvat se Kuulkoon!”

Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät Häneltä: ”Miksi Sinä puhut heille vertauksin?” Hän vastasi heille: ”Siksi, että teidän on annettu tuntea Taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. Jolla on, sille annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin. Mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Minä puhun heille vertauksin, koska he näkevät eivätkä kuitenkaan Näe ja kuulevat eivätkä kuitenkaan Kuule eivätkä Ymmärrä.

Heissä toteutuu Jesajan ennustus, jossa sanotaan: ´Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö. Sillä Paatunut on tämän kansan Sydän. Vaivoin he kuulevat Korvillaan, ja Silmänsä he ovat sulkeneet, etteivät he Silmillään Näkisi, eivät Korvillaan Kuulisi eivätkä Sydämellään Ymmärtäisi, etteivät he Kääntyisi enkä Minä Parantaisi heitä.´ Mutta autuaat ovat teidän Silmänne, koska ne Näkevät, ja teidän Korvanne, koska ne Kuulevat. Sillä totisesti Minä sanon teille: monet profeetat ja Vanhurskaat ovat halunneet Nähdä, mitä te Näette, eivätkä ole Nähneet, ja Kuulla, mitä te Kuulette, eivätkä ole Kuulleet.”

”Kuulkaa siis vertaus kylväjästä: Kun joku kuulee valtakunnan Sanan eikä Ymmärrä sitä, niin tulee Paha ja tempaa pois sen, mikä on Kylvetty hänen Sydämeensä. Tätä tarkoittaa se, mikä on Kylvetty Tien oheen. Kallioperälle Kylvetty kuvaa ihmistä, joka Sanan kuullessaan ottaa sen heti iloiten vastaan. Koska hänellä ei ole Juurta itsessään, hän kestää vain hetken ja luopuu heti, kun tulee ahdistus tai vaino Sanan tähden. Orjantappuroihin Kylvetty kuvaa ihmistä, joka kuulee Sanan, mutta tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat Sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Mutta Hyvään Maahan Kylvetty tarkoittaa ihmistä, joka Kuulee Sanan ja Ymmärtää Sen ja Tuottaa Sadon, joku sata, joku kuusikymmentä ja joku kolmekymmentä Jyvää.”

Jeesus kertoi heille toisen vertauksen: Taivasten Valtakunta on verrattavissa Mieheen, joka Kylvi Hyvää Siementä Peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa Hänen Vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikkaviljaa ja lähti pois. Kun Vilja kasvoi ja teki tähkää, silloin myös rikkavilja tuli näkyviin. Palvelijat menivät Isäntänsä luo ja kysyivät: ´Herra, etkö kylvänyt Peltoosi Hyvää Siementä? Mistä siihen sitten on tullut rikkaviljaa?´ Hän sanoi heille: ´Sen on Vihamies kylvänyt.´ Niin palvelijat sanoivat Hänelle: ´Tahdotko, että menemme kokoamaan sen?´ Mutta Hän sanoi: ´En, ettette rikkaviljaa kootessanne nyhtäisi sen mukana Vehnääkin. Antakaa niiden molempien kasvaa yhdessä Sadonkorjuuseen asti. Korjuun aikana Minä sanon Leikkuuväelle: Kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimppuihin Poltettavaksi. Mutta Vehnä korjatkaa Aittaani.´”

Jeesus kertoi heille myös tämän vertauksen: ”Taivasten Valtakunta on kuin Sinapinsiemen, jonka Mies otti ja Kylvi Peltoonsa. Se on kaikista Siemenistä pienin, mutta kun se on kasvanut täyteen mittaansa, se on puutarhakasveista suurin. Siitä tulee Puu, niin että taivaan linnut tulevat ja pesivät Sen oksilla.” Hän kertoi heille vielä vertauksen: ”Taivasten Valtakunta on kuin Hapate, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, ja koko taikina happani.” Tämän kaiken Jeesus puhui väkijoukolle vertauksin. Ilman vertausta Hän ei puhunut heille mitään, jotta toteutuisi tämä profeetan sana: ”Minä avaan suuni vertauksiin. Minä tuon julki sen, mikä on ollut salassa maailman perustamisesta asti.”

Evankelista Matteus kertoo edelleen, mitä tapahtui kansalle pidetyn opetustapahtuman jälkeen Jeesuksen ja Opetuslasten tapaamisessa.

Sitten Jeesus jätti väkijoukon ja meni asuntoonsa. Opetuslapset tulivat Hänen luokseen ja sanoivat: ”Selitä meille vertaus pellon rikkaviljasta.” Hän vastasi: ”Hyvän Siemenen Kylväjä on Ihmisen Poika. Pelto on maailma. Hyvä Siemen on Valtakunnan lapset, mutta rikkavilja on Pahan lapset. Vihamies, joka sen kylvi, on Paholainen, Sadonkorjuun Aika on maailmanajan loppu, ja leikkuuväki on enkelit. Niin kuin rikkavilja kootaan ja poltetaan tulessa, niin tapahtuu maailmanajan lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat Hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat viettelykseksi, ja kaikki, jotka harjoittavat vääryyttä, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin Vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on Korvat, se Kuulkoon!”

”Taivasten Valtakunta on kuin Peltoon kätketty Aarre, jonka mies löysi ja kätki. Iloissaan hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen Pellon. Vielä Taivasten Valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen Helmen, hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti Sen. Vielä Taivasten Valtakunta on kuin Nuotta, joka heitettiin Mereen ja joka keräsi kaikenlaisia Kaloja. Kun se tuli täyteen, Kalastajat vetivät sen Rannalle, istuutuivat ja kokosivat Hyvät Koreihin mutta viskasivat kelvottomat pois. Näin käy myös maailmanajan lopussa: enkelit lähtevät ja erottavat pahat Vanhurskaiden joukosta ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.”

”Oletteko Ymmärtäneet tämän kaiken?” Jeesus kysyi. Opetuslapset vastasivat: ”Olemme.” Hän sanoi heille: ”Sen tähden jokainen Kirjanoppinut, josta on tullut Taivasten Valtakunnan Opetuslapsi, on kuin talon Isäntä, joka tuo Aarrekammiostaan esiin uutta ja vanhaa.

Kristityt tunnustavat Pyhässä Hengessä Vaeltaessaan lähimmäistensä keskuudessa Sanan auktoriteetin ja vallan elämässään Elämän Leipää lähimmäisilleen runsaasti Jakaen ja Uskon Siemeniä Kylväen Luojan otolliseen Maaperään ajassa. Me saamme kasvaa Herrassa iankaikkisen Elämän perillisinä Elämän Puuhun oksastettuina ja kantaa runsaasti Hyvää Hedelmää Herran kunniaksi. Herra kirkastaa omilleen Kasvonsa – Sanansa – Pyhän Hengen Opetuksella Isän tuodessa kutsutut Jeesuksen Vapahtajamme luokse, jotta Hän Puhdistaisi heidät Golgatalla – Pääkallonpaikalla – Pakanoiden toimesta ristinpuulla Vuodatetulla ainutkertaisella Sovitusuhriverellään – Pyhällä Hengellä – syntiset synneistään Vapauttaen ja Liittäen heidät osaksi Kristuksen Ruumista ajassa.

Sitten Jeesus lähti taas Järven Rantaan. Hänen luokseen tuli paljon ihmisiä, ja Hän Opetti heitä. Kulkiessaan tulliaseman ohi Hän Näki siellä istumassa Leevin, Alfeuksen pojan, ja sanoi hänelle: ”Seuraa Minua.” Niin tämä Nousi ja Lähti Seuraamaan Häntä.

Kun Jeesus Oli Aterialla hänen Kodissaan, myös monta publikaania ja syntistä Aterioi Jeesuksen ja Hänen Opetuslastensa kanssa. Heitä Oli Näet paljon Hänen Seuraajiensa Joukossa.

Kun Fariseusten kirjanoppineet näkivät, että Hän Söi Syntisten Ja Publikaanien Kanssa, he sanoivat Hänen Opetuslapsilleen: ”Kuinka Hän Syö Ja Juo Publikaanien Ja Syntisten Kanssa!” Tämän Kuultuaan Jeesus Sanoi heille: ”Eivät terveet Tarvitse Parantajaa Vaan Sairaat. En Minä Ole Tullut Kutsumaan vanhurskaita Vaan Syntisiä.”

Ei Jumala Lähettänyt Poikaansa maailmaan Tuomitsemaan maailmaa vaan sitä varten, että maailma Pelastuisi Hänen Kauttaan. Sitä, Joka Uskoo Häneen, ei Tuomita. Mutta se, joka Ei Usko, On Jo Tuomittu, koska hän Ei Ole Uskonut Jumalan Ainutsyntyisen Pojan Nimeen.

Ja tämä on Tuomio: Valo On Tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat Pimeyttä enemmän kuin Valoa, sillä heidän Tekonsa Olivat Pahoja. Sillä jokainen, joka Tekee Pahaa, Vihaa Valoa Eikä Tule Valoon, etteivät hänen Tekonsa Paljastuisi. Mutta se, Joka Noudattaa Totuutta, Tulee Valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen Tekonsa Ovat Jumalassa Tehdyt.”

2. luku Jeesus On Sydänten Herra

Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Hän vei heidät Korkealle Vuorelle yksinäisyyteen, erilleen muista. Siellä Hänen Ulkomuotonsa Muuttui heidän Nähtensä

Jumalaton ihminen, joka ei ole oppinut tuntemaan Jeesusta, on kovettanut Sydämensä Totuudelle. Hän on kieltäytynyt ottamaan vastaan Sydänten koputusten – hiljaisten ihmishenkeen esitettyjen kysymysten ja kutsujen Esittäjää – Vapahtajaamme Jeesusta. Herra sanoo olevansa Ovella, mutta vain Jeesuksen rohkeasti vieraakseen yhdessä Aterioimaan vastaanottavat saattavat ryhtyä hengessään Rukouksessa vuoropuheluun Herran kanssa omassa rukouskammiossaan.

Jokaisella ihmisellä on etsikkoaikansa ajassa, jolloin Herra vetää puoleensa ja pyytää laskemaan sisään Aterioimaan yhdessä Jumalan Sanaa ja nauttimaan Elävää Vettä Armon Lähteestä. Toisilla etsikkoaikoja saattaa olla useampia elämän kuluessa. Herra on antanut ihmiselle viisaudessaan vapaan tahdon ja valinnan mahdollisuuden astuako sisään Elämään vaiko jättäytyä elämään ajallisen elämänsä maailman Pimeydessä. Lopulta Herra antaa ihmisen kulkea tiensä valintansa mukaan. Hän ei koskaan pakota ketään ottamaan vastaan Jumalan Armossa syntiselle ihmiselle varattua Pelastusta Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Herran koputukset Sydämen Ovella hiljenevät ja loppuvat ajallaan kokonaan jokaisen syntielämään maailmassa rakastuneen elämässä. Herra Paaduttaa lopulta ihmissydämen ja Kovettaa sen sinetöiden ihmisen oman valinnan iankaikkisuusolentona.

Elävän Israelin Jumalan armosta meillä kaikilla ihmislapsilla on perisynnistä huolimatta maan päällä ajassa hetkemme, jolloin Kuulemme Herran hiljaisen kutsun sisäisessä maailmassamme hengessämme. Ne meistä, jotka olemme olleet valmiit Avaamaan Kivisydämemme Herran käydä sisään, olemme saaneet tulla tuntemaan Hänen Rakkautensa luotuaan kohtaan. Tuo uskoontulon hetki on ollut meille jokaiselle Herran Lampaalle sisäisesti virkoavassa hengessämme järisyttävä ja vahvoja tuntemuksia syvällä sisimmässämme synnyttävä hengellinen, vaan ei sielullinen, kokemus.

Olemme saaneet henkilökohtaisesti kohdata Elämän Herran. Aiemmin hengellisesti tarkastellen jo sammunut tai hiipuen tukehtumistaan odottanut henkemme uskonliekki eli syntimaailmassa orjan asemaan joutuneena. Kohdattuamme henkilökohtaisesti synneistä Vapahtajamme, on aiemmin raskaan syntitaakan alle joutunut Kova Kivisydämemme, saanut muuttua Eläväksi Lihasydämeksi Elämän Hengen vaikutuksesta rinnassamme. Kuollut, raskas, kylmä, kova ja läpitunkematon on muuttunut Eläväksi, kevyeksi, lämpimäksi, pehmeäksi ja vastaanottavaiseksi Herran puheelle sisimmässämme Elämän Hengen Voimassa.

Tuo ihmismielin käsittämätön Luojamme Armo ja Laupeus meitä kohtaan on synnyttänyt meissä Herraa kohtaan vahvoja rakkauden ja kiintymyksen tuntoja heti ensikohtaamisesta. Olemme saaneet vastaanottaa Sydämiimme Rakkauden ja Rauhanruhtinaan. Olemme saaneet elämäämme varmuuden ja selvyyden elämämme tarkoituksesta ajassa – olemme löytäneet Vapahtajan ja päässeet Hänen matkaansa Taivastielle Luojamme luotuina iankaikkisuusolentoina. Olemme saaneet kokea hengessämme uudelleensyntymisen ihmeen vastaanottaessamme uskonratkaisun myötä Pyhän Hengen Hänen asuinsijakseen ajassa Jumalan kuvaksi luomakuntaan luotuun synneistä puhdistettuun sisimpäämme Herran temppeleiksi antautuen ja omistautuen.

Olemme Herrassa vapautetut Pyhästä Jumalasta erottavista synneistä Jeesuksen ainutkertaisen sovitustyön henkilökohtaisen hyväksymisen ja tunnustamisen myötä. Olemme saaneet pyytää ja saada anteeksi ennen Hänen rakkautensa kohtaamista eletyn syntielämän ajassa. Olemme suostuneet kasvamaan Jumalan tahdon tuntemisessa elämässämme ja täydestä – Pyhästä Hengestä täytetystä – Sydämestämme ja mielestämme – sielustamme – tahtoneet sallia Isän tahdon toteutuvan elämässämme Hänen vastaanottamisestaan alkaen.

Meillä on turva ja luottamus elämämme valoisaan tulevaisuuteen Herrassa. Kaikesta tästä olemme saaneet merkiksi Sydämen ilon ja rauhan. Saamme olla levollisin mielin elämässä ajassa tietäen, että Herra on kanssamme joka hetki Pyhässä Hengessä Sydämessämme. Jumalan Henki meissä on vahvempi kuin Saatanan antihenki, joka on maailmassa ja jumalattomien ihmisten Sydämissä, vaikka he eivät sitä tunnistaisikaan hengessään kuolleina tai hengellisesti tarkastellen kuolettavasti sairaina henkitoreissaan. Jos ihmissydämessä ei asu Pyhä Henki, siellä asuvat riivaajahenki tai useampia Saatanan henkivaltoja, jotka ovat asettuneet ihmissilmin näkymättömissä Taivaan Avaruuksissa ympärillämme vastustamaan ainoan elävän Jumalan ja Luojamme Valtakuntaa näkyvään Jumalan luomakuntaan kuvikseen luotujen lihallisten ihmisten keskellä.

Jos te ymmärtäisitte, mitä tarkoittaa: ´Laupeutta Minä tahdon enkä uhria´, niin te Ette Tuomitsisi syyttömiä. Sillä Ihmisen Poika On Sapatin Herra.”

Pyhän Hengen työllä meissä Kristuksen Ruumis pysyy elinvoimaisena Kristuksen Veren virratessa vuolaana sen hengellisessä verisuonistossa ruumiinjäsenten ja Elämää ylläpitävän Sydämen välillä. Pyhä Henki opettaa ja puolustaa Herran omia pysymään Kristuksessa. Herra Jeesus puhdistaa kristityn Sydämen ajatukset ja tekee kristityn Sydämestä asuinsijansa ajassa Jumalan kuvikseen luomakuntaansa luoduissa ja pelastuksen Herrassa vastaanottaneissa ihmisissä. Me saamme olla elävän Israelin Jumalan temppeleitä – ilmestysmajoja – lähimmäisten keskuudessa maanpäällä ajassa Herrassa pysyessämme.

Kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen Äiti oli siellä. Myös Jeesus ja Hänen Opetuslapsensa oli kutsuttu häihin. Kun viini loppui, Jeesuksen Äiti sanoi Hänelle: ”Heillä Ei Ole Viiniä.” Jeesus vastasi: ”Mitä Se Minulle tai sinulle Kuuluu, Nainen? Minun Aikani Ei Ole Vielä Tullut.”

Hänen Äitinsä sanoi Palvelijoille: ”Mitä Hän teille Sanookin, Se Tehkää.” Siellä oli juutalaisten puhdistautumistavan mukaan kuusi kahden tai kolmen Mitan Vetoista Kivistä Vesiastiaa. Jeesus Sanoi heille: ”Täyttäkää Astiat Vedellä” ja he Täyttivät Ne Ääriään Myöten. Sitten Hän Sanoi heille: ”Ammentakaa Nyt ja Viekää Pitojen Valvojalle”, ja he veivät.

Pitojen Valvoja maistoi Vettä, Joka Oli Muuttunut Viiniksi. Hän Ei Tiennyt, mistä Se Oli Tullut, mutta Palvelijat, jotka Olivat Veden Ammentaneet, Tiesivät Sen. Hän kutsui Sulhasen luokseen ja sanoi: ”Jokainen panee tarjolle Ensin Hyvän Viinin ja vasta sitten huonomman, kun väki juopuu. Sinä Olet Säästänyt Hyvän Viinin Tähän Asti.”

Tämän ensimmäisen Tunnustekonsa Jeesus Teki Galilean Kaanassa. Hän Ilmaisi Näin Kirkkautensa, ja Hänen Opetuslapsensa Uskoivat Häneen. Sen jälkeen Hän meni alas Kapernaumiin äitinsä, veljiensä ja Opetuslastensa kanssa. Siellä he eivät viipyneet montakaan päivää.

Juutalaisten Pääsiäinen oli lähellä, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Temppelissä Hän tapasi niitä, jotka Myivät Härkiä, Lampaita ja Kyyhkysiä. Siellä oli myös Rahanvaihtajia Istumassa. Hän teki köydenpätkistä Ruoskan ja Ajoi heidät Kaikki Ulos Temppelialueelta Lampaineen ja Härkineen. Rahanvaihtajien Rahat Hän Kaatoi Maahan, ja heidän Pöytänsä Hän Työnsi Kumoon.

Kyyhkysten Myyjille Hän Sanoi: ”Viekää Nämä Pois Täältä! Älkää Tehkö Minun Isäni Huoneesta Markkinapaikkaa.” Silloin Hänen Opetuslapsensa muistivat, että on Kirjoitettu: ”Kiivaus Sinun Huoneesi Puolesta Kuluttaa Minut.” Juutalaiset kysyivät Häneltä: ”Minkä Tunnusteon Sinä Näytät meille, kun Tällaista Teet?” Jeesus vastasi heille: ”Hajottakaa Maahan Tämä Temppeli, niin Minä Pystytän Sen kolmessa päivässä.” Niin Juutalaiset sanoivat: ”Neljäkymmentäkuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu. Sinäkö Pystyttäisit Sen kolmessa päivässä?”

Mutta Hän Puhui Ruumiinsa Temppelistä. Kun Hän sitten Oli Noussut Kuolleista, Hänen Opetuslapsensa muistivat, mitä Hän Oli Sanonut. Ja he Uskoivat Todeksi Kirjoitukset ja Sen Sanan, Jonka Jeesus Oli Puhunut.

Pyhässä Hengessä Kastetut kristityt seuraavat Vapahtajaansa arjessa ja juhlassa odottaen Raamatun lupausten mukaisesti Herran palaavan pilvissä ihmissilmin nähden maan päälle maailmanajan loppuessa Isän ennalta päättämällä ajanhetkellä. Tätä hetkeä emme tiedä, mutta olemme joka hetki lähempänä Vapahtajamme kirkkauden toista tulemusta ajassa. Jeesus on luvannut olla kanssamme maailmanajan loppuun asti – Minä Olen – Kristus – Messias – Vapahtaja – kuninkaiden Kuningas – herrain Herra – Jumalan Poika – Ihmisen Poika – Immanuel – Jumala keskellämme – Jumala meissä – Pyhän Hengen kautta. Herra sanoo tänäänkin kutsutuille: ”Ottakaa vastaan Pyhä Henki.”

Pyhän Hengen kehotuksesta tuon tähän teokseen otteen alaviitteessä mainitun lähteen tekstin osasta, jossa on esitetty Raamatun tekstien perusteella tosiasiaksi Jeesus Nasaretilaisen syntymisen ajankohta Lehtimajanjuhlan vieton aikaan syksyllä.

”Lehtimajanjuhla – Messiaan syntymäjuhla

”Herodeksen, Juudean kuninkaan, aikana oli pappi, nimeltä Sakarias, Abian osastoa. Ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja tämän nimi oli Elisabet. He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteetto­mina. Mutta heillä ei ollut lasta, sillä Elisabet oli hedelmätön; ja he olivat molemmat tulleet iällisiksi. Niin tapahtui, kun hänen osastonsa palvelusvuoro tuli ja hän toimitti papillisia tehtäviä Jumalan edessä, että hän tavanmukaisessa pappistehtävien arpomi­sessa sai osaksensa mennä Herran temppeliin suitsuttamaan. Ja kaikki kansa oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa.

Silloin ilmestyi hänelle Herran enkeli seisoen suitsutusalttarin oikealla puolella. Ja hänet nähdessään Sakarias hämmästyi, ja hänet valtasi pelko. Mutta enkeli sanoi hänelle: ’Älä pelkää, Sakarias; sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes…Ja kansa oli odottamassa Sakariasta, ja he ihmettelivät, että hän niin kauan viipyi temppelissä. Mutta ulos tullessaan hän ei kyennyt puhumaan heille; silloin he ymmärsivät, että hän oli nähnyt näyn temppelissä. Ja hän viittoi heille ja jäi mykäksi. Ja kun hänen virkatoimensa päivät olivat päättyneet, meni hän kotiinsa. Ja niiden päiväin perästä Elisabet, hänen vaimonsa, tuli raskaaksi ja pysytteli salassa viisi kuukautta, sanoen: ’Näin on Herra tehnyt minulle niinä päivinä, jolloin hän katsoi minun puoleeni poistaaksensa minusta ihmisten ylenkatseen’.

Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupun­kiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria (hepr. Mirjam)…Ja katso sinä tulet raskaak­si ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus…Niin Maria sanoi enkelille: ’Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?’ Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: ’Pyhä henki tulee sinun päällesi ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi; sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.’ Silloin Maria sanoi: ’Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan’. Ja enkeli lähti hänen tyköänsä.

Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia. Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa; ja Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä. Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi: ’Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun Herrani äiti tulee minun tyköni? Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani. Ja autuas se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta!’ Ja Maria sanoi: ’Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani…” (Luuk.1:5-13, 21-27, 31, 34-47).

”Nämä olivat Aaronin poikien osastot…Ja Daavid yhdessä Saadokin kanssa, joka oli Eleasarin poikia, ja Ahimelekin kanssa, joka oli Iitamarin poikia, jakoi heidät osastoihin heidän palvelusvuorojensa mukaan… seitsemäs Koosille, kahdeksas Abialle…kahdes­kymmneskolmas Delajalle, kahdeskymmenes neljäs Maasjalle. Nämä ovat heidän palvelusvuoronsa, kun he menevät Herran temppeliin, niinkuin heidän isänsä Aaron oli heille säätänyt, sen mukaan, kuin Herra Israelin Jumala, oli häntä käskenyt” (1.Aik.2­4:1, 3, 10, 18-19).

”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme (kreik.UT: eskenosen = pystytti tai levitti teltan, majoittui keskellemme, asui lehtimajoissa keskellämme), ja me katselimme hänen kirkkaut­tansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta” (Joh.1:14).

”Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta tuli käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartoimassa yöllä laumaansa” (Luuk.2:1-8).

Lehtimajanjuhla on myöskin mitä todennäköisimmin Jeshua Messiaan todellinen syntymäaika, eikä pakanuuteen perustuva joulu. Tarkastelemme tässä lyhyesti Messiaan syntymän aikataulua Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvun järjestelmällisen kertomuksen ja ensimmäisen Aikakirjan luvun kaksikymmentäneljä valossa. Ensimmäi­sen Aikakirjan luvussa kaksikymmentäneljä kerrotaan pappien ja leeviläisten osastojen palvelusvuorot kuningas Daavidin ajoilta asti. Heidän palveluvuo­ronsa olivat jaetut kahteenkymmeneen neljään osastoon ja Abian osasto, johon pappi Sakarias kuului, oli kahdeksas osasto. Palvelus­vuorot alkoivat Raamattuun perustuvan juhlavuoden alusta siten, että ensimmäinen osasto aloitti palveluksensa ensimmäisen kuukauden alussa (1.Aik.27:1-2). Näinollen normaali­na kahdentoista kuukauden vuotena Abian kahdek­san­nen osaston palvelusvuo­ro oli neljännen kuun jälkimmäisellä puoliskolla.

Kun Johannes Kastajan isä, Abian osastoon kuuluva pappi Sakarias, meni palvelus­vuo­roonsa Jerusalemin temppeliin (joka oli silloin täydessä toiminnassa), se tapahtui neljännen kuun jälkimmäisellä puoliskolla. Vanhan liiton temppelipalveluksen aikaan täytyi pappien olla koko palvelusaikansa Herralle erotettuna temppelissä. Ollessaan palvelusvuoros­saan temppelissä, ilmestyi Sakariaalle enkeli Gabriel, joka ilmoitti hänelle ja Elisabetille syntyvästä Johanneksesta, joka tulisi toimimaan Elian hengessä tien valmistajana Messiaalle (Luuk.1:13-20). Sakarias oli hieman epäuskoinen ja joutui epäilyksensä tähden mykäksi Johanneksen syntymään asti.

Kun Sakariaan virkatoimen päivät olivat päättyneet neljännen kuun päätyttyä, meni hän kotiinsa viidennen kuun alussa. Kun Sakarias oli ollut erotettuna vaimostaan palvelusvuoronsa ajan neljännen kuun jälkimmäisen puoliskon, oli luonnollista, että kotiin vaimonsa tykö mentyään, Elisabet tuli raskaaksi Gabrielin ilmoituksen mukaisesti, viidennen kuun alkupuo­lella, alkaen odottaa Johannesta (lisänimeltä Kastaja). Luukas ilmoittaa sen selkeästi, sillä Elisabet tuli raskaaksi niiden päivien perästä eli Sakariaan virkatoimen päivien jälkeen, siis viidennen kuun alkupuolella.

Kuudentena kuukautena sen jälkeen (kuudes kuukausi tarkoittaa viisi kuukautta ja vähän päälle siitä hetkestä, jolloin Elisabet oli tullut raskaaksi viidennen kuun alussa) Gabriel ilmestyi jälleen, tällä kertaa Marialle (Mirjamille), ilmoittaen Jeshuan syntymän Pyhän Hengen voimasta. Raamatullisessa kalenterissa Marialle tullut ilmoitus tapahtui kymmenennen kuun puolivälin paikkeilla (4 kk ja vähän päälle + 5 kk ja vähän päälle = 9 kk ja jonkunverran päälle eli kymmenennen kuukauden puoliväli raamatullises­sa kalenterissa). Ajankohta vielä varmennetaan, sillä Gabriel ilmoitti Elisabetin olevan kuudennella kuukaudella raskaana Marialle ilmestyes­sään.

Edelleen Luukkaan evankeliumi kertoo, kuinka Maria niinä päivinä (siis kymmenennen kuun puolivälin paikkeilla) meni kiiruusti sukulaisensa Elisabetin kotiin. Siellä tapahtu­neista puheenvuoroista käy ilmi, että Marian raskaus oli juuri alkanut, sillä Elisabet nimittää häntä Herransa äidiksi ja Maria itse riemuitsee Vapahtajastaan. Toisinsanoen, Maria alkoi odottaa Jeshua-lasta suunnilleen kymmenennen kuun puolivälin paikkeilla. Kun laskemme siihen normaalin raskausajan, noin yhdeksän kuukautta, tulemme seuraavan vuoden seitsemännen kuun puolivälin paikkeille, jolloin on lehtimajanjuhlan aika. Tämä merkitsee sitä, että mitä ilmeisimmin Jeshuan syntymä on tapahtunut lehtimajanjuhlan aikaan, mihin Johanneksen evankeliumin tekstikin viittaa.

Kun apostoli Johannes puhuu Messiaan syntymästä, hän käyttää kreikankielisen UT:n mukaan sanaa eskenosen, joka tulee verbistä skenoo, joka tarkoittaa teltan pystyttämistä tai levittämistä ja myös lehtimajan pystyttämistä. Johanneksen evankeliumin alkutekstin ilmaus tarkoittaa ensinnäkin sitä, että Jumalan Poika riisuutui jumalallisesta kirkkaudes­taan ja tuli asumaan maalliseen kuolevaiseen lehtimajaan eli lihan ruumiiseen, sovittaak­seen ruumiinsa uhrilla ihmiskunnan syntivelan (Fil.2:5-11). Toisekseen, Johanneksen evankeliumin maininta ilmeisesti viittaa myös siihen, että Messiaan syntymä tapahtui lehtimajanjuhlan aikaan.

Lehtimajanjuhlan merkitystä Messiaan todellisena syntymäaikana vahvistavat vielä muutamat muut seikat. Ensinnäkin se, ettei ollut sijaa majatalossa Beetlemissä Jeshuan syntymän aikaan. Siihen on luonnollinen selitys. Oli ilmeisesti niin, että hurskas Joosef, joka kunnioitti Jumalan Sanaa ja nousi Jerusalemiin juhlille, kuten Jumala oli käskenyt tehdä kolme kertaa vuodessa, halusi yhdistää kaksi asiaa samalla matkalla. Ensinnäkin hän meni perheineen Beetlehemiin verollepanon tähden ja toiseksi suunnitteli samalla tekevänsä matkan lähellä olevaan Jerusalemiin lehtimajanjuhlille (5.Moos.16:16-17). Kun juhlille menijöitä oli runsaasti, kävi niin, että ei ollut sijaa majataloissa edes Jerusale­min kupeessa olevassa Beetlehemissä. Kun kaikki majatalot olivat täynnä lehtimajanjuh­lille menevää väkeä, täytyi tyytyä hätätilanteessa halpaan tallin seimeen.

Myöskin paimenten ulkona olo kedolla yöllä sopii hyvin lehtimajanjuhlan aikaan. Joulun aikaan talvella on melko kylmää ja sateista ulkona ja Beetlehemin korkeudella saattaa olla jopa lunta ja pakkasta joinakin talvina. On epätodennäköistä, että paimenet olisivat olleet yöllä ulkona laumaansa paimentamassa kylmyyden ja sateen aikana joulun seutuun, mutta sensijaan on hyvin luonnollista, että he ovat voineet olla ulkona yöllä lehtimajanjuhlan aikaan syksyllä seitsemännessä kuussa (lokakuun alun paikkeilla), jolloin on vielä melko lämmintä.

Vieläkin eräs seikka tukee lehtimajanjuhlan aikaa. On nimittäin arvioitu, että Jeshuan maanpäällisen toiminnan aika kesti kolme ja puoli vuotta ja se päättyi keväällä ensimmäi­sen kuun 14. päivänä (maalis-huhtikuussa) ristinkuolemaan kolmekymmentä kolme ja puoli vuotiaana (Luuk.3:23). Koska toiminta-aika sisältää myös tuon oletetun puoli vuotta, ei se millään täsmää joulun ja pääsiäisen väliin, joka on noin kolme kuukautta, mutta se täsmää hyvin lehtimajanjuhlan ja pääsiäinen väliin, joka on puoli vuotta. Messiaan sikiäminen Pyhästä Hengestä Marian (Mirjamin) kohdussa sensijaan on tapahtunut yhdeksännen kuun 25. päivä alkavan Hanukka-juhlan paikkeilla, joka sattuu yleensä joulun seutuville.

Messiaan syntyminen on edellä olevien seikkojen perusteella tapahtunut siis mitä ilmeisimmin syksyllä lehtimajanjuhlan aikaan. Se sopiikin siihen oikein hyvin, sillä kaikille muille kuudelle Mooseksen ajan pääjuhlalle löytyi helposti esikuvallinen merkitys Messiaan historiassa uuden liiton valossa. Kun Messiaan syntymä on tapahtunut mitä ilmeisimmin lehtimajanjuhlan aikaan, tulee hengellinen merkitys täydelliseksi myös seitsemännen Mooseksen ajan pääjuhlan kohdalle ja jumalallinen palapeli on eheä. Jotkut Raamatun tutkijat arvelevat myös, että Messiaan tulemus saattaa tapahtua lehtimajanjuhlan aikaan.”

Lehtimajalla ymmärrämme hengellisesti tarkoitettavan maallista ruumistamme ajassa. Vertauskuvallisesti hengellisesti puhutaan myös saviastioista ja tomumajoista. Syksyllä vietettävän Lehtimajanjuhlan aikana Jeesus Nasaretilainen todennäköisesti nykykäsityksen mukaan syntyi maailmaan Raamatun ilmoituksen perusteella tehtyjen laskelmien perusteella vastoin varhaiskirkollista perinnettä, jossa Herran syntymäajankohta ajoitettiin aikanaan sopivaksi Rooman valtakunnassa vietettyihin pakanallisiin juhla-aikoihin. Nykykirkot eivät ole syystä tai toisesta siirtäneet perinteikkäästi viettämäänsä juhla-aikaa todennäköiseen Herran juhla-aikaan vietettäväksi. Herra Jeesus Kristus julisti kerran maan päällä ihmisruumiissa vaeltaessaan Lehtimajanjuhlilla ihmisille evankelista Johanneksen mukaan.

Juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus nousi seisomaan ja huusi: ”Jos jonkun on Jano, tulkoon Minun luokseni ja Juokoon. Joka Uskoo Minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat Elävän Veden virrat.” Tämän Hän sanoi Hengestä, jonka Häneen uskovat tulisivat saamaan. Sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä Kirkastettu.

Herra nostaa Kansansa hengellisiksi Valistajiksi Sydämeltään koeteltuja ja Pyhässä Hengessään sopiviksi havaitsemiaan Jeesuksen Kristuksen Opetuslapsia ajassa. Me saamme kertoa Herran valituilleen jakamaa Jumalan viisautta ja Raamatun salattua ilmoitusta Uskon veljille ja sisarille Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa Hänen kehotuksestaan meille Pyhän Hengen Opettamaa tietoa jakaen. Suomen Siionissa on tätä tärkeää Jumalan valtakunnan työtä tehnyt vuosia kuuliaisesti Herralle useampia Hänen Lampaitaan. Pyhän Hengen kehotuksesta liitän alle otteen uusimmasta Sirkku Saban sähköpostista Kristuksen ruumiille, jonka voit käydä lukemassa kokonaisuudessaan alaviitteessä lähteeksi mainituilla Reino Savolan ylläpitämillä evankelioivilla sivustoilla internetissä:

”Lehtimajanjuhlaa vietetään muistutuksena siitä, että Jumala haluaa asua kansansa keskellä. Aluksi Mishkan/ Ilmestysmaja sai olla Jumalan asumuksena. Sitten Kuningas Davidin poika Salomo rakensi Jerusalemiin temppelin ja pyhitti sen Sukkotina, joka olikin juuri sopiva juhla:JHVH asuisi kansansa keskellä omassa ”majassaan”, Temppelissä. Vallitsi suuri ilo!

Salomon jälkeen valtakunta hajosi ja heimot jakaantuivat Juudaan ja pohjoisvaltio Israeliin. Molemmat joutuivat karkoitukseen, mutta vain Juuda palasi Babyloniasta ja kansa päätti tehdä parannuksen Tooran noudattamisessa. Tähän parannuksen tekoon liittyivät myös JHVH:n juhlien, moadimien, kuten Lehtimajajuhlan, Sukkotin vietto. Kansa ei ollut Sukkotia viettänyt sitten Joosuan päivien. Tästä kertoo Nehemia 8:14-18

Jeshua saattoi syntyä juuri Lehtimajajuhlan alussa, tähän on monia viittauksia.
Joh 1:14 – Ja Sana tuli lihaksi ja asui (majaili) meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Sana ”asui” on merkitykseltään enemmänkin ”majailla”.”

He huomasivat lakiin kirjoitetun, että Herra oli Mooseksen kautta käskenyt israelilaisten asua lehtimajoissa seitsemännessä kuussa pidettävän juhlan aikana ja että kaikkiin heidän Kaupunkeihinsa, myös Jerusalemiin, oli vietävä Sana ja kuulutettava: ”Menkää Vuorille ja Tuokaa Öljypuun, Metsäöljypuun, Myrtin, Palmun ja Muiden Lehtevien Puiden Oksia ja Tehkää Niistä Lehtimajoja, niin kuin On Kirjoitettu.”

Niin Kansa Lähti, Toi Oksia ja Teki Lehtimajoja kukin talonsa katolle ja pihalleen. Niitä tehtiin myös Jumalan Temppelin esipihoille sekä Vesiportin aukiolle ja Efraiminportin aukiolle. Kaikki Vankeudesta Palanneet, koko Seurakunta, Tekivät Lehtimajoja ja Asuivat Niissä. Näin israelilaiset eivät olleet tehneet sitten Joosuan, Nuunin pojan, aikojen, ja kaikkialla vallitsi Hyvin Suuri Ilo. Jumalan Lain Kirjaa luettiin joka päivä, ensimmäisestä päivästä viimeiseen asti. Juhlaa vietettiin seitsemän päivää, ja kahdeksantena päivänä pidettiin Juhlakokous säädetyllä tavalla.

Lukiessasi mitä tahansa Jumalan kunniaksi kirjoitettua tekstiä, pyydä aina rukoillen Pyhältä Hengeltä ymmärrystä ottaa vastaan Hänen tahtonsa mukainen ja sinun hengelliseen kasvuusi tähän hetkeen sopiva Tieto. Itse luen lähinnä Jumalan Sanaa ja vain erikseen Pyhän Hengen osoituksesta ja kehotuksesta Seurakunnan jakamia lukuvinkkejä ja sähköposteja, jotta voin olla varma omasta hengellisestä raittiudestani Herrassa.

Sirkun kirjoitukset olen hengessäni kokenut siunatuiksi ja niiden tuovan hyvin Valoon juutalaisuudesta kristityn uskonelämään kuuluvia Raamatun ilmoituksen Totuuksia nykypäivään ajassa. Ole siunattu lukiessasi toisten uskovien tekstejä Herrassa kasvaaksesi ja vahvistuaksesi Hänen sinulle osoittamalla Tiellä ajassa. Jeesus Nasaretilainen todisti itsestään lähimmäisilleen evankelista Johanneksen mukaan.

Jeesus puhui taas heille ja sanoi: ”Minä Olen maailman Valo. Se, joka seuraa Minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on Elämän Valo.”

Vertauskuvallisesti Jeesus todisti aikanaan saastutetun ja uudelleen puhdistetun Jumalan Temppelin vihkimisen muistojuhlassa. Saastuneet Jumalan kuvatkin voivat Puhdistua uudelleen Herran ilmestysmajoiksi ajassa, kun Herra Poistaa Pimeyden syntisten Sydämistä Sanan Voimalla syntisten saadessa anteeksipyydettyään Jeesukselta synnit anteeksi ja sen jälkeen uudelleensyntyessä Totuuden ja Pyhyyden Hengestä Elämään Parannuksenteossa hengessään kilvoitellen itsensä kanssa kristityn Pyhää Elämää Herrassa. Jeesus Nasaretilainen saarnasi kerran Temppelin Vihkimisen Muistojuhlassa evankelista Johanneksen mukaan.

”Minä Olen se Hyvä Paimen. Hyvä Paimen Antaa Henkensä Lampaiden edestä. Mutta kun palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia Lampaat eivät ole, näkee suden tulevan, hän jättää Lampaat ja pakenee. Susi saa Lampaat saaliikseen ja Hajottaa Lauman. Palkkalainen Pakenee, sillä hänet on palkattu, eikä hän Välitä Lampaista. Minä Olen Hyvä Paimen. Minä Tunnen Omani, ja Minun Omani Tuntevat Minut, niin kuin Isä Tuntee Minut ja Minä Tunnen Isän.

Minä Annan Henkeni lampaiden edestä. Minulla on myös muita Lampaita, jotka eivät ole tästä Lammastarhasta. Niitäkin Minun tulee johdattaa, ja ne kuulevat Minun ääneni, ja on oleva Yksi Lauma ja Yksi Paimen. Isä rakastaa Minua, koska Minä annan Henkeni ottaakseni Sen Takaisin. Kukaan ei Sitä Minulta ota, vaan Minä Annan Sen Itse. Minulla on Valta Antaa Se, ja Minulla on Valta Ottaa Se Takaisin. Tämän Käskyn Minä Olen saanut Isältäni.”

Nämä Sanat aiheuttivat taas erimielisyyttä juutalaisten kesken. Monet heistä sanoivat: ”Hänessä on riivaaja, Hän on järjiltään. Miksi te Häntä kuuntelette?” Toiset sanoivat: ”Tämä ei ole riivatun puhetta. Ei kai riivaaja Voi Avata Sokeiden Silmiä?” Jerusalemissa vietettiin Temppelin Vihkimisen Muistojuhlaa, ja oli talvi.

Kun Jeesus käveli Temppelialueella Salomon pylväskäytävässä, Juutalaiset piirittivät Hänet ja sanoivat: ”Kuinka kauan Sinä pidät meitä epätietoisina? Jos Olet Kristus, Sano Se meille Suoraan.” Jeesus vastasi: ”Minä Olen Sanonut Sen teille, mutta te Ette Usko. Teot, joita Minä Teen Isäni Nimessä, Todistavat Minusta. Mutta te Ette Usko, sillä te Ette Ole Minun Lampaitani.

Minun Lampaani Kuulevat Minun Ääneni. Minä Tunnen Ne, ja Ne Seuraavat Minua. Minä Annan heille iankaikkisen Elämän. He eivät ikinä joudu Hukkaan, Eikä kukaan Ryöstä heitä Minun Kädestäni. Isäni, joka On Antanut heidät Minulle, On Kaikkia muita Suurempi, Eikä kukaan Voi Ryöstää heitä Isäni Kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä.

3. luku Uskossa maailmassa Herrassa

Sitten Henki vei Jeesuksen ylös Autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus Oli Paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, Hänen tuli Lopulta Nälkä. Silloin Kiusaaja tuli Hänen luokseen ja sanoi: ”Jos Olet Jumalan Poika, niin Käske näiden Kivien Muuttua Leiviksi.” Mutta Jeesus vastasi: ”On Kirjoitettu: ´Ei ihminen Elä Ainoastaan Leivästä, vaan jokaisesta Sanasta, joka Lähtee Jumalan Suusta.´”

Sitten Paholainen vei Hänet Pyhään Kaupunkiin, asetti Hänet Temppelin harjalle ja sanoi: ”Jos Olet Jumalan Poika, niin Heittäydy Alas, sillä On Kirjoitettu: ´Hän Antaa enkeleilleen Käskyn Sinusta´ ja ´He kantavat Sinua Käsillään, ettet Loukkaisi Jalkaasi Kiveen.´” Jeesus sanoi hänelle: ”On Myös Kirjoitettu: ´Älä Kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi.´”

Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin Korkealle Vuorelle, näytti Hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi: ”Tämän kaiken minä annan Sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua.” Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene Pois Saatana, sillä On Kirjoitettu: ´Herraa, sinun Jumalaasi, sinun Tulee Kumartaa Ja Vain Häntä Palvella.’” Silloin Paholainen jätti Jeesuksen, ja Hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka Palvelivat Häntä.

Jokaisella ihmislapsella on Sisäinen Kaipuu Isän Kotiin. Isättömänä maailmassa ei kenenkään ole Hyvä Olla. Etsimme vastauksia perimmäisiin kysymyksiin olemassaolostamme ja elämämme tarkoituksesta. Sydämemme kaipaa vastauksia suuriin kysymyksiin, joita maailma ei voi meille antaa. Sielunvihollinen on jäljittelijä ja viekas eksyttäjä. Hän ei kateuttaan ihmisille tahdo, heidän määräaikaisesta lihallisesta olevaisuudestaan Jumalan luomakunnassa, että Jumalan kuvikseen luomat ihmislapset löytäisivät takaisin Isän yhteyteen syntiin kerran langenneessa maailmassa.

Saatana on luonut maailmaan omia tarkoitusperiään varten hänen valtansa alaisuudessa ajassa antihengessä vaeltaneiden jumalattomien avulla erilaiset elämänkatsomus- ja uskomusjärjestelmät, joista tiedemaailma käyttää yhteistä nimittäjää – maailman uskonnot. Erilaiset uskonnot kumpuavat ja saavat voimavaransa juuri mainitsemastani ihmislasten Sisäisestä Kaipuusta Luojamme yhteyteen. Yhteinen nimittäjä uskonnoille, uskomusjärjestelmille, uskonnolliselle kulttuuriperinnölle ja ihmismielin rakennetuille uskonnollisille instituutioille maailmassa on juuri se, että ne perustavat olemassaolonsa ihmisten Sisäiseen Kaipuuseen saada vastaukset olemassaoloonsa tällä Maa-planeetalla ja elämänsä tarkoitukseen.

Antamalla vastetta ihmisten Sisäiseen Kaipuuseen – elämän tyhjyyteen, elämän tarkoituksettomuuteen ja ihmisyksilön sisimmän onttoon tunteeseen siitä, että hänen elämästään todella puuttuu vielä jotakin tärkeää ja merkityksellistä – nämä ihmismielin rakennetut ja ylläpidetyt instituutiot ottavat, yksilöinä elämänsä tarkoituksellisuudesta ja olevaisuudestaan epävarmat, ihmiset ´siipiensä suojaan´ johdettavikseen, jonka jälkeen, Totuuden ja Tiedon puutteessa ´sinne päin´ ja parhaalla tunnetulla ihmisviisaudella annettuja vastauksia kysymyksiinsä saaneet, ihmiset ovat antitotuudellisia vastauksia saatuaan suostuvaisempia maallisen vallankäytön, ja maailmassa olemassa olevan Jumalan Sanan ilmoittaman hengellisen Pedon järjestelmän, alaisuuteen – ihmislapset Saatanan vallan alle taipuneina ja orjuutettuina palvelemaan Sielunvihollisen päämääriä eksyttää ja pitää ihmiset erossa Jumalasta.

Jumalattomat ovat virittäneet Ansan minun eteeni, mutta Sinun Asetuksistasi minä En Eksy. Sinun Todistuksesi ovat ikuinen Perintöosani, ne ovat Sydämeni Ilo. Olen Taivuttanut Sydämeni noudattamaan Sinun Lakejasi, aina ja loppuun asti.

Kahtaalle horjuvia minä vihaan, mutta Sinun Opetustasi minä Rakastan. Sinä Olet Kätköpaikkani ja Kilpeni, Sinun Sanaasi minä Panen Toivoni. Menkää Pois luotani, te Pahantekijät! Minä Tahdon Pitää Jumalani Käskyt.

Tue minua Sanasi mukaan, että Eläisin, Äläkä Saata minua Toivossani Häpeään. Auta minua, niin minä Pelastun ja Tarkastelen Aina Sinun Lakejasi. Sinä Hylkäät Kaikki, jotka Eksyvät Laeistasi, sillä turhaa on heidän petollisuutensa. Niin kuin kuonan Sinä Hävität Kaikki Maan jumalattomat.

Sen tähden minä Rakastan Sinun Todistuksiasi. Ruumiini Vapisee Sinun Pelostasi, minä Pelkään Sinun Tuomioitasi. Olen Tehnyt Sitä, mikä On Oikein ja Vanhurskasta, älä jätä minua Sortajieni Käsiin. Ole Palvelijasi Takaaja hänen hyväkseen, älä salli Röyhkeiden minua Sortaa. Silmäni ikävöivät Pelastusta ja Sinun Vanhurskasta Sanaasi.

Tee Palvelijallesi Armosi mukaan ja Opeta minulle Lakisi. Minä olen Sinun Palvelijasi, Anna minulle Ymmärrys, että Tuntisin Sinun Todistuksesi. Nyt On Aika Herran Toimia – Sinun Lakiasi Rikotaan! Mutta minä Rakastan Käskyjäsi enemmän kuin kultaa, enemmän kuin puhdasta kultaa. Minä pidän Kaikkia Asetuksiasi Oikeina, kaikkia Valheen teitä minä Vihaan.

Ihmeelliset Ovat Sinun Todistuksesi, siksi minä Säilytän Ne Sielussani. Kun Sinun Sanasi Avautuu, Se Valaisee ja Antaa yksinkertaiselle Ymmärrystä. Minä Avaan Suuni ja huohotan, sillä minä Kaipaan Sinun Käskyjäsi. Käänny Puoleeni ja Armahda minua, niin kuin On Oikein Niitä Kohtaan, Jotka Sinun Nimeäsi Rakastavat. Tee Askeleeni Vakaiksi Sanallasi, ettei mikään Vääryys minua Hallitse.

Vapauta minut ihmisten Sorrosta, niin minä Noudatan Sinun Asetuksiasi. Valaise Kasvosi Palvelijallesi ja Opeta minulle Lakisi. Silmäni vuotavat kyynelvirtoja, kun Sinun Opetustasi Ei Noudateta. Herra, Sinä Olet Vanhurskas, ja Sinun Tuomiosi Ovat Oikeamielisiä. Sinä Olet Säätänyt Todistuksesi Vanhurskaudessa ja Suuressa Uskollisuudessa.

Kiivauteni On Kuluttanut minut, sillä ahdistajani ovat unohtaneet Sinun Sanasi. Sinun Sanasi On Koeteltu Ja Puhdas, Palvelijasi Rakastaa Sitä. Minä olen vähäinen ja halveksittu, mutta En Ole Unohtanut SInun Asetuksiasi. Sinun Vanhurskautesi On Ikuinen Vanhurskaus, ja Sinun Opetuksesi On Totuus.

Uskonnot käyvät tiedejärjestelmän ohjauksessa uskontojen välistä dialogia, jonka päämääränä on edistää eri uskontojen edustajien näkökantojen yhdentymistä lopulta yhden maailmanuskonnon ja uskontojärjestelmän rakentamiseksi Saatanan, ´millä tahansa´ maailman uskontojen elottoman epäjumalan nimellä, palvomiseksi jumalana elävän Israelin Jumalan luomakunnassa ajassa. Tällaista dialogia uskontojen välillä perustellaan yhtenevän jumalakäsityksen tuomalla jännitteiden vähentämisellä eri uskontojen edustajien välisessä kanssakäymisessä maailman kansojen ja eri uskontoa tunnustavien valtioiden välillä.

Kirkollisissa piireissä puhutaan ekumeenisesta yhteydestä kirkkojen kesken. Kreikankielinen kantasana ´oikoumene´ tarkoittaa suomeksi käännettynä antiikin aikana asuttua eli tunnettua maailmaa ja on siis ´maailmallinen´ eli puhuttaessa ekumeniasta kirkkojen välillä tarkoitetaan sillä suomeksi suoraan sanottuna kirkkojen välistä ´maailmallista´ keskinäistä yhteyttä. Uskontojen ja eri tunnustuskuntien edustajat tapaavat tämän ekumenian ´viitan alla´ toisiaan, ja rukoilevat keskenään jumaliaan toinen toisensa ja uskontunnustuksensa näennäisesti maailman antihengen tahdon mukaisesti tasavertaisina ´pelastusteinä´ hyväksyen, ja samalla pyrkien löytämään yhteisymmärryksen yhden maailmallisen, antitotuuteen perustuvan uskonnollisen, oppijärjestelmän muodostamiseksi Uuden Maailman Järjestyksen yhtä maailmanuskontoa koskevan tavoitteen saavuttamiseksi.

Tämä ekumenian antihengessä toteutettava, Herran valittuja pyhiäkin petollisesti Totuudesta ja Tieltä pois eksyttävä, antihengen työ pyrkii synnyttämään opillisen sopimuksen eli Raamatussa ennalta maailman ajan lopulla ilmestyväksi kerrotun Antikristuksen, joka on Kristuksen – Jumalan Sanan – Vastustaja, ja ihmismielin kirjoitettu valheeseen perustuva ja yksilön uskonnolliseen elämään, ilman todellista ainoan elävän Israelin Jumalan Armoa, jumalattomiksi sielut sitova Vangitsija, joka tosiasiassa tulee olemaan vain Saatanan antihengessä vaeltavien eksyttäjien toimesta ihmisviisaudessa yhteisvoimin kirjattuja uskonnollisia opinkappaleita sisältävä maailmallinen ja antihengellisen Pedon vallankäytön järjestelmän hyväksymä maailman eri uskontojen uskonnollinen yhteistoimintasopimus.

Milloin sellainen julkilausuma laaditaan maailman uskonnollisten johtajien toimesta, jää meille nähtäväksi ajassa. Kirjoitetaanko allekirjoitukset kirjaimellisesti Beetlehemissä vai vain jossakin päin maailmaa valheellisen ´rauhan majassa´, sekin jää nähtäväksi ajassa. Näemme päivittäin myös politiikassa ja hallintojärjestelmissä samansuuntaisia pyrkimyksiä löytää konsensus eri ideologioiden ja kulttuurien kesken. Vain maailman talousjärjestelmä on tähän mennessä saatettu keskinäisriippuvuuksien luomisen kautta rahan voimalla yhtenäiseksi ja globaalisti sidonnaiseksi koko maailman kattavasti.

Uuden Maailman Järjestyksen kannattajien haasteena ovat eri kansakuntien kulttuurierot sekä kansakuntien ideologiset eripuraisuudet koko maailman väestön hallitsemiseksi yhden hallintojärjestelmän ja yhden uskontojärjestelmän alaisuudessa. Raha on maailmaa liikutteleva polttoaine. Jeesus varoitti ihmisiä maallisen rikkauden tavoittelusta ja ahneuden synnistä. Emme saata palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Rahanahneus on sitä, että haalii itselleen säästötileille tai kassakaappeihin pois talousjärjestelmän häiriöttömän toimimisen vaatimasta jatkuvasta rahan kierrättämisestä talousjärjestelmässä sellaisia pääomia, jonka valuutan kokonaisarvoa ei saata yksilönä omiin elämänkuluihinsa perustella millään yllättävän rahanmenon tarpeen varmistamisella ajassa.

Tällaiset rahavarat ovat ahnealle ihmiselle tosiasiassa täysin tarpeettomat ja jäävät helposti laiskaksi pääomaksi irrotettuina talousjärjestelmän vaatimasta aktiivisesta rahan kierrätyksestä talousjärjestelmässä kädestä käteen tai taskusta taskuun kierrätysperiaatteen mukaisesti. Yhteiskunnat kärsivät menettäessään jatkuvasti erilaiset verokertymät pääomista, jotka eivät kierrä talousjärjestelmissä. Pahimmillaan tämä rahan vapaan liikkeen patoaminen johtaa maailmassa siihen, että ihmiset pakotetaan ansaitsemaan työllä elantonsa vaatimattomalla palkalla ja nöyrtymään sen lisäksi pyytämään yhteiskunnilta erilaisia sosiaalietuuksia selvitäkseen välttämättömistä yhteiskunnan säätämistä elinkuluistaan ajassa.

Näin yhteiskunnat joutuvat ottamaan lisää velkaa, jolloin maailmantalouden keskuspankki myöntää näennäisesti lisää rahaa velaksi talousjärjestelmän kiertoon. Tämä taas laskee rahanarvoa, jolloin tuotteiden ja palveluiden hinnat kohoavat ja ollaan taas alkutilanteessa, jossa ahnea ihminen toteaa, ettei hänellä ole vieläkään riittävästi säästöjä omiin tarpeisiinsa vastatakseen ja hän toimillaan rahamaailmassa haalii taas itselleen lisää pääomia, joka on aina pois jonkun toisen osuudesta käytössä olevaan ja kulutusta säätelevään kokonaispääomaan maailman talousjärjestelmässä ajassa. Ahneus ankeuttaa talousjärjestelmän toimintakyvyn ja estää sen mahdollisuuden tuottaa ja ylläpitää kaikille työkykyisille ihmisille toimeentulon työllä tuottavan, kysyntään, tuotantoon ja kulutukseen perustuvan taloudellisen ekosysteemin.

Ilman perittyjä pääomia yhteiskunnissa osattomiksi jätetyt tavalliset ihmiset orjuutetaan rahan voimalla palvelemaan antihengellistä Pedon järjestelmää ajassa, joka tarjoaa suurimmille syntisille ja jumalattomille lähimmäisille makean ajallisen elämän ilman omia todellisia elatuksen hankkimisen ponnisteluja elämässä. Nämä hengessään kuolleet ihmiset eivät myönnä edes itselleen toimivansa vastoin elävän Israelin Jumalan Säädöksiä asettuessaan Hänen luomakunnassaan toisten ihmisten yläpuolelle itsekkäästi ylläpitäen herodeslaisesti yhteiskunnissa sosiaalisen eriarvoisuuden ylläpitävää hallintojärjestelmää maailmassa antihengessä vaeltaessaan.

Elävä Israelin Jumala ei hyvällä katso lähimmäisiään eriarvoiseen asemaan yhteiskunnissa asettavia ihmisiä. Luojalle jokainen luotu ihminen on samanarvoinen ja kallis. Herran omat kohtelevat kaikkia ihmisiä tasaveroisesti ja ovat valmiit jakamaan haltuunsa annetusta varallisuudesta ajassa puutteenalaisten hyväksi, jotta yhteiskunnissa voidaan saavuttaa sellainen elämäntason ja käytössä olevien resurssien kristillinen uusjako, ettei kukaan tule sivuutetuksi tarpeissaan ravinnon ja vaatetuksen suhteen yhteiskunnissa ajassa. Herran Omat antavat niin vähästä kuin paljostakin kuuliaisesti Herran puheelle henkeensä saamilleen kehotuksille Herrassa. Isä Jumala siunaa aina lahjan antajan.

Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta osattomat rahanahneet ihmiset ovat toimivan talousjärjestelmän ankeuttajia ja syöpäläisiä, jotka sairaalloisesti toimiessaan, ovat hengellisesti tarkastellen täysin Sokeita ahneuden synnin vaikutuksesta talousjärjestelmän toimintaan, kun rahaa on ihmiskunnassa sopimusperusteisesti laskennallisesti liikkeellä sen verran, että kaikille ihmisille on laskennallisesti vaadittava kulutusvara taloudessa. Joidenkin ihmisten ahneus ajassa ankeuttaa toisten ihmisten elämän tilanteessa, jolloin kaikki eivät saa talousjärjestelmän toimiessa heikosti heille kuuluvaa osuutta ideaalisesti toimivan talousjärjestelmän kulutusvaroista tekemäänsä työtä vastaan ansaituilla kaikille työtätekeville maksetuilla kohtuullisilla palkkatuloilla.

Jumala pitää Omistaan aina huolen ja tarjoaa varmuudella Omilleen ruoan ja vaatetuksen ajassa. Jopa päämme hiukset ovat Hänen huolenpidossaan ajassa. Älä siis pelkää ja huolehdi huomisesta. Hän pitää meistä ja tarpeistamme joka päivä hyvän huolen. Viime kädessä kaikki, mitä maailmassa on, on vain lainaa Herralta. Hän tulee kerran kysymään jokaiselta Viimeisellä Tuomiolla, kuinka kukin on käyttänyt hänen haltuunsa ajassa uskotut Herran varat ja talentit Jumalan kunniaksi ajassa. Kuinka monta sielua on voitettu Herralle kunkin käyttöön annetuilla talenteilla?

Jos kristityiksi itsensä mieltävät lähimmäiset jättävät arjessa elämässä lähimmäisensä osattomiksi yhteiskunnissa sen tuottamasta hyvinvoinnista, se harvoin osoittaa Rakkauden Tekona jumalattomalle Tien Isän Kotiin. Kohtaamme Herran toinen toisissamme joka hetki. Sen, mitä teemme vähäisimmälle lähimmäisellemme elämänpiirissämme, teemme Herralle. Tämä Totuus meidän tulee muistaa joka hetki. Meidän tulee siis jatkuvasti olla Kuuliaiset yksin Herralle ja vaikuttaa Hänen tahtonsa mukaisesti yhteiskunnassa kristittyinä rukoillen vaeltaen, joka ainoa päivä Herran tahdon toteutumista elämässämme Häneltä pienissäkin ja vähäpätöisiltä tuntuvissa asioissa kysellen.

Esimerkiksi yhteiskunnallisissa vaaleissa me Herran Lampaat äänestämme Herran tahdon mukaisesti edustajiksemme Jumalan tahdon mukaiset edustajat. Me olemme arjen valinnoissa Kuuliaiset Herralle ja suostumme kulkemaan jatkuvasti Hänen johdatuksessaan ajassa tietäen, että Hän vie meidät perille. Aina emme tunne Jumalan johdattamia polkuja, mutta meillä on jatkuvasti Todistus sisimmässämme ja Sen tuottamasta Suuresta Rauhasta käsin tiedämme jatkuvasti ottavamme askeleemme Elämässä oikeaan suuntaan Herrassa Vaeltaessamme. Toimimme aina ja kaikessa Kuuliaisesti Herran tahdon mukaisesti, tarvittaessa pyytäen Häneltä lisärohkaisua ottaa meille osoitetut askeleet ajassa Hänen johdatuksessaan.

Ihminen joutuu tässä suhteessa joka päivä valinnan eteen ajassa tehdessään arjessa kulutuspäätöksiä ja tuottaessaan omalla työllään liikettä maailman talousjärjestelmän toiminnan varmistamiseksi kulutushyödykkeitä ja palveluita tuottaen. Maailman antihengen johdossa talousjärjestelmän moottori on ihmisten ahneuden synti ja sen toiminnan kannalta kriittinen muuttuja ja välttämätön tekijä on ihmisten velkaantumistahtotila. Rahanvaltaa voidaan käyttää ihmisten ylitse vapaaehtoisesti vain velkauttamalla kuluttajat markkinoimalla tuotteita ja palveluita agressiivisesti ihmisille antaen heidän ymmärtää, etteivät he voi elää ilman näitä tuotteita tai palveluita onnellista ja ihmismieltä tyydyttävää ainutkertaista ja jatkuvasti ohikiitävää ajallista ihmiselämää.

Maailman antihengessä vaeltavat lähimmäiset kasvattavat lapsensa osallisiksi ja kutsuvat mukaan maailman silmissä Neitseellisiä ja viattomia lähimmäisiään rakentamaan ihmismielin hyvältä vaikuttavaa Uutta Maailman Järjestystä luvaten taloudellista turvaa ja toimeentuloa – hyvinvointia hyvien tyyppien seurassa yhteiskunnassa. Ihmiset ovat uskoneet maailman antihengen antievankeliumiin, jonka mukaan raha vapauttaa ihmisen mielen murheista, kurjuudesta ja ihmiselämän merkityksettömyyden sisintä kalvavasta tunteesta.

Raha ei ole tuonut ihmisille vapautta – kysytään sitä osattomaksi jätetyltä tai yltäkylläisyydessä elävältä. Ihmiset on kasvatettu ajattelemaan maailmassa, että elämän tarkoitus on juosta rahan perässä ja kerätä omaisuuksia hinnalla millä hyvällä kyetäkseen osoittamaan onnistumisensa saavuttamaan elämän tavoitteen – rikastua, vaurastua ja elää yltäkylläisyydessä lähimmäisten silmissä. Onnistujiksi maailman silmissä katsotaan ahneet yli omien tarpeidensa varallisuutta hankkineet lähimmäiset. Omaisuudesta on tehty yleinen ihmisarvon mittari maailmassa.

Rahasta, perityn hyväosaisuutensa myötä, vähemmän välittävät, mutta henkistä pääomaa ihannoivat ihmiset uskovat koulutusjärjestelmän korkeakoulututkintojen suorittamisella osoitetun sivistyksen olevan ihmiselämän korkein päämäärä. Heille koulutus on ihmisarvon mittari, jolloin arvon saavat lähimmäisten silmissä ihmisviisaudessa korkeimmin kouluttautuneet lähimmäiset. Keskinäisessä vuorovaikutuksessa vuorollaan tiedemaailmassa eniten viitatut tutkijat nostetaan puolijumalan asemaan tiedeyhteisössä keskuudessaan.

Turhia olivat luonnostaan kaikki ihmiset, joilta puuttui Jumalan tuntemus, ja jotka eivät voineet siitä hyvästä, mikä näkyy, tuntea Häntä, ”Joka On”, eivätkä tekoja katselemalla havainneet Tekijää, vaan pitivät maailmaa hallitsevina jumalina joko tulta tai tuulta tai nopeata ilmaa tai tähtien rataa tai väkeviä vesiä tai taivaan valoja.

Jos he olivat niin ihastuneita näiden kauneuteen, että luulivat niiden olevan jumalia, olisi heidän tullut tietää, kuinka paljon parempi näitä on niiden Hallitsija; sillä Hän, joka on kauneuden alkusyy, on ne luonut. Jos taas heitä hämmästytti niiden voima ja vaikutus, olisi heidän niistä pitänyt ymmärtää, kuinka paljoa väkevämpi on Hän, joka ne on valmistanut. Sillä luotujen suuruudesta ja kauneudesta voidaan vertailemalla havaita, millainen on niiden Aikaansaaja.

Kuitenkaan ei heitä voi paljon moittia, sillä hekin varmaan etsivät Jumalaa ja tahtovat Hänet löytää, vaikka eksyvätkin. Sillä vaeltaessaan Hänen tekojensa keskellä he niitä tarkoin tutkivat, ja niitten katseleminen valtaa heidät, koska se, mitä he näkevät, on kaunista. Mutta toisaalta he eivät ole myöskään syyttömiä. Sillä jos he voivat tajuta niin paljon, että saattoivat tarkoin tutkia maailman, kuinka he eivät pikemmin löytäneet Häntä, joka on niitten Hallitsija?

Ihmistä pidetään luomakunnan kruununa, joka saattaa itse sepittää hyvän tarinan olevaisuudestamme ajassa – siitä kuinka olisimme kehittyneet evoluutioteorian mukaan tyhjästä miljardien ihmisvuosien kuluessa tällaisiksi edelleen lajina kehittyen. Jos sinä koet olevasi solueläimen jälkeläinen, saat uskoa niin. Jos sinä koet olevasi apinan jälkeläinen, saat uskoa niin. Jos sinä koet syntyneesi tyhjästä, saat uskoa niin ja myönnän, että olet oikeassa. Kaikki olevainen ja näkymätön on syntynyt Jumalan Sanan Voimalla, kuten Herra on luomiskertomuksessa asian meille kertonut. Sitä Totuutta en kiistä vaan vahvistan todeksi.

Me olemme Jumalan kuvikseen luotuja ihmisiä Jumalan luomakunnassa ajassa. Olemme syntyisin Jumalasta ja perimältämme Aadamin ja Eevan jälkeläisiä. Meillä kaikilla on Isä Taivaassa, Jumalan toisessa meille ihmissilmin näkymättömässä hengellisessä ulottuvuudessa keskellämme – Taivaan Avaruuksissa. Olemme joka hetki elämässämme Isän ja Taivaan henkivaltojen – enkeleiden – katseen alla Jumalan materiasta koostuvassa luomakunnassa maan päällä Maa-planeetaksi nimeämällämme taivaankappaleella unohtamatta ympärillämme olevaa avaruutta tähtineen.

Ihmisellä on sisäsyntyinen tarve määrittää olevaisuutensa ja elämän merkitys itselleen. Tiede ja tieteellinen elämänkatsomus ovat täysin verrattavissa uskomusjärjestelmänä tieteen määrittelemiin uskontoihin, vaikka se vahvasti kieltää olevansa uskonto. Uskonnothan ovat ihmisten elämänkatsomusta, mitä tiede ei omien tieteeseen uskoviksi tunnustautuvien ateistien mukaan sitä ole. Tiede on armollinen itselleen ja tieteisuskoville seuraajilleen jatkuvasti itseään korjaavana ja ihmistiedonjyvästen kertyessä itseään uudelleen määrittävänä uskontona.

Tiede on ihmiselle epäjumala, jos se ei tunnusta vaan kiistäen pysyvästi kyseenalaistaa Raamatun Kirjoituksissa Itsensä ihmisille ilmoittaneen kaiken Luojan ja luomakunnan jatkuvasti ylläpitävän Kaikkivaltiaan Henkiolennon – kolmiyhteisen elävän Israelin Jumalan – Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen – Herran. Tiede uskomusjärjestelmänä perustuu ihmisviisaudessa oikeaksi ja todeksi tutkittuihin tosiseikkoihin, joiden perusteella on rakennettu samanhenkisten – maailman antihengessä vaeltavien – kollektiivisella päättelykyvyllä parhaat mahdolliset syy-seuraussuhteiden arvioinnin perusteella pidemmälle ihmisymmärrystä vievät teoriat maailmankaikkeuden synnystä ja elämästä – Jumalan ylläpitämästä luomakunnasta.

Kausaalisuhteiden arvioinnin perusteella laaditut pitkälle spekulatiiviset olevaisuuttamme selittävät teoriat eivät ole totuus vaan parhaiden Hengettömien aikalaisaivojen tuottama päätelmä ja ruohonjuuritason tietoutta yleistävä arvio siitä, kuinka olevaisuutemme voitaisin tiedossa olevan erittäin vajavaisen tutkimustiedon perusteeella parhaiten selittää ihmismielen Uskottavasti päätelmän oikeallisuudesta vakuuttaen. Siitähän Sielunvihollinen pitää kovasti. Kun tehtävään asetetaan ihmismielten vakuuttamiseksi parhaat maallisen ihmismielen arvostusta nauttivat tittelinhaltijat, palkituista tiedemiehistä ja huippututkijoista kansainvälisesti arvostettujen yliopistojen ja korkeakoulujen vain sivulauseeesa mainiten miljoonia euroja ja dollareita Tieteen Tekemiseen ajassa käyttäneisiin professoreihin tutkimusryhmineen, voidaan harhaan totuudesta johdatettavat hengellisesti Ymmärtämättömät Sydämet vakuuttaa maailmassa vallitsevilla arvoilla ja arvostuksilla perustelemalla valhetieto maailman antihengessä vaeltavien jumalattomien tunnustamaksi totuudeksi.

Tiedemaailma on kyennyt osoittamaan tosiasiat Jumalan silmissä vain ruohonjuuritasolla, jolle tasolle ymmärryksessämme Hän meidät suhteessa Luojaamme määrittelee Sanassaan. Ihmisviisaus on Hänelle hullutus ja Hän pitää korkeinta ihmisymmärrystä tyhmyytenä, jollaiseen tieteenpalvojat Hänen silmissään syyllistyvät ajassa. Elävän Israelin Jumalan tuntevat ja tunnustavat tieteentekijät ja tutkijat ovat työssään tulleet tuntemaan oman ymmärryksensä pienuuden ja nähneet Luojan tekojen suuruuden Jumalan luomakunnassa. Tieteellinen työ kantaa Herralle hedelmää palvellessaan ihmisten hyvinvointia ajassa.

Tieteen nimissä esitettyjen päätelmien sepittämisellä harhaan Totuudesta johtava tutkimustyö, tieteellisin menetelmin todistamattomissa olevien teorioiden ihmisviisaudessa koottujen parhaiden arvausten raportointi totuutena ja opettaminen koulutusjärjestelmissä on Sielunvihollisen eksytystä käyttäen hyväksi yhtä sen lukuisista uskomusjärjestelmistä ajassa.

Minä, Saarnaaja, olin Israelin kuninkaana Jerusalemissa. Minä käänsin sydämeni etsimään ja tutkimaan viisautta kaikesta, mitä tapahtuu auringon alla. Tämä on vaikea tehtävä, jonka Jumala on antanut ihmislapsille, että he sillä itseään vaivaisivat. Katselin kaikkia tekoja, joita tehdään auringon alla, ja katso, kaikki ne ovat turhuutta ja tuulen tavoittelua. Väärä ei voi suoristua, eikä vajaata voi laskea täydeksi.

Minä puhuin sydämessäni: Olen hankkinut suuren viisauden ja lisännyt sitä niin, että olen viisaampi kuin kaikki, jotka ennen minua ovat hallinneet Jerusalemissa. Sydämeni on löytänyt paljon viisautta ja tietoa. Minä käänsin sydämeni ottamaan selvää viisaudesta, mielettömyydestä ja tyhmyydestä ja tulin tietämään, että sekin on tuulen tavoittelua. Sillä missä on paljon viisautta, siellä on paljon murhetta. Joka tietoa lisää, se tuskaa lisää.

Salomon, Daavidin pojan, Israelin kuninkaan, sananlaskut viisauden ja kurin oppimiseksi, ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi, ymmärrystä tuovan kurin saamiseksi, vanhurskauden, oikeudenmukaisuuden ja kohtuullisuuden oppimiseksi. Antakoot ne yksinkertaisille järkevyyttä, nuorisolle tietoa ja harkintakykyä. Viisas kuulkoon ja saakoon lisää oppia, ja ymmärtävä hankkikoon opastusta ymmärtääkseen sananlaskuja ja vertauksia, viisaiden sanoja ja heidän arvoituksiaan. Herran pelko on tiedon alku, typerät pitävät halpana Viisauden ja Kurin. Kuule, poikani Isäsi Ojennusta äläkä hylkää äitisi opetusta, sillä ne ovat ihana Seppele sinun Päähäsi ja Käädyt sinun Kaulaasi.

Me ymmärrämme hengellisesti tarkastellen, että Taivaan Isä Ojentaa Lapsiaan lempeästi ja rakkaudellisesti Uskontiellä kasvattaen – hengellistä Viisautta lapsilleen runsaasti tarjoten Hengen puhutellessa henkeämme Rukouksessa. Isä odottaa Lapsiltaan Kurinalaisuutta ja Kuuliaisuutta hengessä. Kenellä On hengen Korvat, Kuulkoon, mitä Henki Sanoo! Me Ymmärrämme hengessä äidin opetuksella Kristuksen Ruumiin – elävän Israelin Jumalan Seurakunnan – valittujen ja pyhien Pyhän Hengen kehotuksesta Herrassa antamaa hengellistä Opetusta toinen toisilleen.

Hän vastasi heille: ”Kuka on Minun äitini, ja ketkä ovat Minun veljiäni?” Ja katsellen ympärillään istuvia Jeesus sanoi: ”Tässä ovat äitini ja veljeni! Se, joka tekee Jumalan tahdon, on Minun veljeni ja sisareni ja äitini.”

Kristuksen Ruumis ymmärretään hengellisenä Messiaan Morsiamena olevan kuin Aviossa Pyhässä Hengessä Herramme kanssa. Siksi apostoli Johannes osoittaa Seurakunnan Vanhimpana maan päällä ajassa paimenkirjeensä valitulle rouvalle ja hänen lapsilleen.

Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsilleen, joita minä Totuudessa Rakastan, enkä vain minä vaan myös kaikki, jotka Ovat Tulleet Tuntemaan Totuuden. Rakastan teitä Totuuden tähden, joka Pysyy Meissä ja On Meidän Kanssamme ikuisesti. Olkoon meidän kanssamme Armo, Laupeus ja Rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän Pojalta, Totuudessa ja Rakkaudessa.

Kansa nurisi Moosesta vastaan ja sanoi: ”Antakaa meille Vettä, että saamme Juoda!” Mooses vastasi heille: ”Miksi te riitelette minun kanssani? Miksi kiusaatte Herraa?” Mutta kansalla oli siellä Jano, ja se halusi Vettä. Se napisi Moosesta vastaan ja sanoi: ”Minkä tähden olet tuonut meidät Egyptistä? Siksikö, että haluat tappaa meidät Janoon lapsinemme ja karjoinemme?” Silloin Mooses huusi avukseen Herraa ja sanoi: ”Mitä minä teen tälle Kansalle? Kohta he kivittävät minut.”

Herra vastasi Moosekselle: ”Mene kansan edellä ja ota mukaan Israelin vanhimpia. Ota käteesi sauva, jolla löit Niiliä, ja mene. Minä Seison siellä edessäsi Hoorebin luona olevalla kalliolla. Lyö Kalliota, niin siitä lähtee Vettä, ja kansa saa Juoda.” Mooses teki niin Israelin vanhimpien nähden. Hän antoi sille paikalle nimet Massa ja Meriba, koska israelilaiset riitelivät siellä ja kiusasivat Herraa sanoen: ”Onko Herra meidän keskellämme vai ei?”

Sitten Amalek tuli Refidimiin taistelemaan Israelia vastaan. Mooses sanoi Joosualle: ”Valitse meille miehiä ja lähde taisteluun Amalekia vastaan. Huomenna minä asetun seisomaan kukkulan huipulle Jumalan Sauva Kädessäni.” Joosua teki niin kuin Mooses oli hänelle sanonut ja taisteli Amalekia vastaan, kun taas Mooses, Aaron ja Huur nousivat kukkulan huipulle. Kun Mooses Piti Kätensä Ylhäällä, Israel oli Voitolla, mutta kun hän laski kätensä, Amalek pääsi voitolle.

Mooseksen kädet alkoivat kuitenkin painaa. Silloin Aaron ja Huur ottivat Kiven ja asettivat Sen hänen Alleen, ja hän istui Sille. Sitten Aaron ja Huur tukivat hänen Käsiään, toinen toiselta ja toinen toiselta puolelta, ja niin hänen Kätensä Pysyivät Vakaina auringonlaskuun asti. Näin Joosua Nujersi Amalekin ja sen sotajoukot Miekalla. Herra sanoi Moosekselle: ”Kirjoita tämä muistutukseksi kirjaan ja teroita sitä Joosualle: ´Minä pyyhin Amalekin muiston täydellisesti pois taivaan alta.´” Sitten Mooses rakensi alttarin ja antoi sille nimen ”Herra on minun lippuni” ja sanoi: ”Totisesti, Herran Valtaistuimen kautta, Herralla On Sota Amalekia Vastaan polvesta polveen.”

Sanotaanhan Raamatussa: ”Katso, Minä Asetan Siioniin Kulmakiven, Valitun ja Kalliin. Joka Häneen Uskoo, ei joudu Häpeään.” Teille, jotka Uskotte, Se on Kallis, mutta niille, jotka eivät Usko, On Siitä Kivestä, jonka Rakentajat Hylkäsivät, Tullut Huippukivi, Kompastuskivi, Loukkauksen Kallio. Koska he Eivät Tottele Sanaa, he Kompastuvat, ja se heidän Osakseen On Määrättykin.

Sen Armon Mukaan, jonka Jumala On minulle Antanut, olen Viisaan Rakentajan tavoin Laskenut Perustuksen, ja toinen Rakentaa Sille. Mutta kukin Katsokoon, Kuinka Rakentaa. Muuta Perustusta Ei Kukaan Voi Laskea Sen lisäksi, Mikä On Jo Laskettu, Ja Se On Jeesus Kristus.

Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, sillä Elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman Poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa, jotta lain Vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan vaan Hengen mukaan.

Niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Lihan mieli on Kuolema, mutta Hengen mieli on Elämä ja Rauha. Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen.

Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki Asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa. Jos taas Kristus on teissä, ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elävä Vanhurskauden tähden. Jos nyt Hänen Henkensä, Hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, Asuu teissä, niin Hän, joka herätti Kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee Eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä Asuu.

Olemme siis velkaa, veljet, mutta emme lihalle elääksemme lihan mukaan, sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on Kuoltava, mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin Teot, niin saatte Elää. Kaikki, joita Jumalan Henki Johdattaa, Ovat Jumalan Lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä elääksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet Lapseuden Hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!”

Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan Lapsia. Mutta jos olemme Lapsia, olemme myös Perillisiä, Jumalan Perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa, jos kerran yhdessä Hänen kanssaan Kärsimme, että me yhdessä myös Kirkastuisimme.

Jumala ei katso ihmisen pintaa vaan Sisimpään – siellä on jokaisen Jumala tai epäjumala, jonka perusteella Hän meitä arvioi ajassa. Herran silmissä olemme maan päällä kaikki Hänen luotujaan. Jumalan pellossa kasvaa sekä viljaa että valheviljaa. Herra on varoittanut meitä astumasta harhaan pelastukseen johtavalta Tieltä – Elämästä Hänen Seurassaan. Ole Kuuliainen Herran sinua Ojentavalle Puheelle hengelläsi. Hän ohjaa sinua kulkemaan oikeaan suuntaan elämässäsi kulkiessasi Uskollisesti Hänen seurassaan ajassa. Herra Itse Korjaa Elämäsi suuntaa tarvittaessa henkeesi puhuen, jos olet vaarassa Astua Harhaan Totuuden Tieltä Elämässä – siis maailman viettelysten vuoksi ajautua pois Kristuksen Ruumiista – elävän Israelin Jumalan Seurakunnasta ajassa.

Poikani, jos synnintekijät sinua viekoittelevat, älä suostu, vaikka he sanovat: ”Lähde mukaamme! Väijykäämme verta, vaanikaamme viatonta syyttömästi. Nielaiskaamme heidät elävältä kuin Tuonela, kokonaisina niin kuin ne, jotka hautaan vaipuvat. Me saamme kaikenlaista kallista tavaraa, täytämme talomme saaliilla. Heitä kanssamme arpaa, olkoon meillä kaikilla yhteinen kukkaro.” Älä lähde, poikani, samalle tielle kuin he. Pidätä jalkasi heidän polultaan, sillä heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, kiiruhtavat vuodattamaan verta. Turhaa on virittää verkko kaikkien Siivekkäiden Silmien eteen. Ne väijyvät omaa vertaan, vaanivat omaa henkeään. Näin käy jokaiselle Väärän Voiton tavoittelijalle; Se Ottaa omistajaltaan hengen.

Toimiva talousjärjestelmä ei ole Pahasta vaan toivottava ja yhteiskunnille elintärkeä asia. Talousjärjestelmä on silloin Paha, jos eloton ja ihmisten yhdessä rahajärjestelmässä määrittämä maailman yhteinen kokonaispääoma – rahan määrä maailman talousjärjestelmässä – kävelee Rautaisilla Saappaillaan elollisen ihmisen ja Jumalan luomakunnan uusiutumis- ja kestokyvyn ylitse. Elollisen ihmislapsen ihmisarvon ja ihmisarvoisen elämän mahdollistamisen kaikille lähimmäisille ajassa olisi aina suotavaa olla rahanarvoa tärkeämpiä ihmiskunnan keskuudessa. Näin ei kuitenkaan ole maailmassa koskaan kyetty toimimaan, vaikka ongelmat tunnistetaan ja tunnustetaan.

Taloudellinen hyvinvointi on jakautunut maailmassa hyvin epätasaisesti ahneuden synnin ja ihmisten taloudellisen vallankäytön vuoksi. Hengellisen Pedon vallan tärkein ihmisiä ajassa alistava ja orjuuttava voimavara on raha ja sen tavoittelemiseen pyrkimyksen ihannointi ihmisten keskuudessa. Kuinka paljon sinulla on velkaa? Kuinka paljon velka sitoo sinua maailman tahtoon taipumiseen? Kuinka paljon omaisuudestasi tarvitset? Kuinka paljon maallisia aarteita ja omaisuutta sinulla on mahdollisuus viedä mukanasi henkiolentona iankaikkisuuteen, kun sinulle annettu aika palvella Herraa luomakunnassaan päättyy? Palveletko mammonaa vai Herraa? Jos mammona on jumala, palvele jumalaasi. Jos Herra on Jumala, palvele Herraa.

Elia astui koko kansan eteen ja sanoi: ”Kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa Häntä, mutta jos taas Baal, seuratkaa häntä.” Kansa ei vastannut hänelle mitään. Silloin Elia sanoi kansalle: ”Minä yksin olen jäljellä Herran profeetoista, mutta Baalin profeettoja on neljäsataaviisikymmentä miestä. Antakaa meille kaksi sonnimullikkaa. He saavat valita niistä itselleen toisen, paloitella sen ja panna kappaleet puiden päälle, mutta he eivät saa sytyttää tulta. Minä valmistan toisen sonnin ja asetan sen puiden päälle mutta en sytytä tulta. Huutakaa sitten jumalanne nimeä, ja minä huudan Herran nimeä. Se jumala, joka vastaa tulella, on Tosi Jumala.” Koko kansa vastasi: ”Niin on hyvä.”

Elia sanoi Baalin profeetoille: ”Valitkaa itsellenne sonneista toinen ja valmistakaa se Ensin, sillä Teitä On Enemmän. Huutakaa sitten jumalanne nimeä, mutta Älkää Sytyttäkö Tulta.” He ottivat sonnin, joka heille annettiin, ja valmistivat sen. Aamusta puoleen päivään asti he huusivat Baalin nimeä: ”Baal, vastaa meille!” Mutta ei kuulunut ääntä, eikä kukaan vastannut. Ja he hyppelivät tekemänsä alttarin ääressä. Puolenpäivän aikaan Elia pilkkasi heitä sanoen: ”Huutakaa kovalla äänellä. Onhan hän tosin jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista, tai ehkä hän on poistunut jonnekin tai on matkalla. Kenties hän nukkuu, ja hänet täytyy herättää.”

Baalin profeetat huusivat vielä kovempaa ja viiltelivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja keihäillä, niin että heistä vuoti verta. Puolenpäivän jälkeen he joutuivat hurmoksiin ja olivat siinä tilassa aina ruokauhrin toimittamisen aikaan asti. Mutta ei ääntä, ei vastausta, kukaan ei kuullut heitä. Silloin Elia sanoi koko kansalle: ”Tulkaa minun luokseni.” Niin kaikki tulivat hänen luokseen. Sitten hän korjasi Herran Alttarin, joka oli hajotettu. Elia otti kaksitoista Kiveä, yhtä monta kuin on Jaakobista polveutuvia Heimoja, hänestä, jolle oli tullut tämä Herran sana: ”Sinun nimesi on oleva Israel.”

Hän Rakensi Kivistä Alttarin Herran Nimelle ja Kaivoi Sen Ympärille Ojan, johon olisi mahtunut kaksi sea-mittaa Jyviä. Hän latoi Puut, paloitteli sonnimullikan ja pani kappaleet Puiden päälle. Sen jälkeen hän sanoi: ”Täyttäkää neljä Ruukkua Vedellä ja Kaatakaa Vesi Polttouhrin ja Puiden Päälle.” Sitten hän sanoi: ”Tehkää Se Toistamiseen.” He tekivät niin Toisen Kerran. Vielä hän sanoi: ”Tehkää Se Kolmannen kerran.” Ja he Tekivät Niin Kolmannen kerran. Vesi Valui Alttarin Ympärille, ja Ojakin Täyttyi Vedellä.

Kun ruokauhrin aika oli tullut, profeetta Elia astui esiin ja sanoi: ”Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala. Tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että Sinä Olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että olen tehnyt kaiken tämän Sinun Käskysi mukaan. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä Kansa tietäisi, että Sinä, Herra, Olet Jumala ja että Sinä Käännät heidän Sydämensä Takaisin Puoleesi.”

Silloin Herran Tuli Iski Alas ja Kulutti Polttouhrin sekä Puut, Kivet ja Mullan ja Nuoli Veden, joka oli Ojassa. Kun koko kansa näki tämän, kaikki Heittäytyivät Kasvoilleen ja sanoivat: ”Herra on Jumala! Herra on Jumala!” Elia sanoi heille: ”Ottakaa Kiinni Baalin profeetat, älkää päästäkö ketään pakoon.” Kansa Otti heidät Kiinni, ja Elia Vei Heidät Kiisoninpurolle ja Surmasi Heidät siellä.

Kuudentena vuotena, kuudennessa kuussa, kuukauden viidentenä päivänä minä istuin talossani ja Juudan vanhimmat istuivat edessäni. Silloin Herran, Herran, Käsi Laskeutui siellä minun Päälleni, ja minä näin kuin Tulisen Ihmishahmon. Alaspäin siitä, mikä näytti sen lanteilta, Leimusi Tuli, ja siitä ylöspäin Näkyi kuin Hehkuvan Metallin Hohto. Hän ojensi ikään kuin Käden, Otti Kiinni Hiuksistani ja Nosti minut hengessä Maan ja Taivaan Välille ja Vei minut Jumalan Näyissä Jerusalemiin. Hän Vei minut pohjoiseen päin olevalle Sisemmän Esipihan Portille, sinne, missä On Patsas, joka Herättää Jumalan Kiivauden.

Siellä minä Näin Israelin Jumalan Kirkkauden, samanlaisen kuin Se, jonka olin Nähnyt Laaksossa. Hän Sanoi minulle: ”Ihmislapsi, käännä katseesi pohjoista kohti.” Minä käänsin katseeni pohjoista kohti ja Näin Alttariportista pohjoiseen päin olevassa sisäänkäynnissä Tuon Kiivautta Herättävän Patsaan. Hän kysyi minulta: ”Ihmislapsi Näetkö sinä, mitä he Tekevät? Israelin Heimo Tekee Täällä hyvin iljettäviä Tekoja Ajaakseen Minut Kauas Pyhäköstäni. Sinä saat Nähdä vielä muitakin hyvin iljettäviä Tekoja.”

Sitten Hän Vei minut Esipihan Ovelle, ja minä huomasin, että Seinässä Oli Reikä. Hän sanoi minulle: ”Ihmislapsi, Kaivaudu Läpi Seinän.” Minä Kaivauduin Seinän Läpi ja Näin, että siinä oli Ovi. Hän sanoi minulle vielä: ”Mene Katsomaan niitä pahoja ja iljettäviä Tekoja, joita he Täällä Tekevät.” Minä Menin ja Näin kaikkialle Seinään Kaiverrettuja kaikenlaisten iljettävien maassa matavien ja nelijalkaisten eläinten Kuvia sekä kaikkia Israelin Heimon jumalankuvia. Niiden Edessä Seisoi seitsemänkymmentä miestä Israelin Heimon Vanhimmista. Miesten keskellä seisoi Jaasanja, Saafanin poika, ja Jokaisella Oli Kädessään Suitsutusastia, ja Niistä Kohosi Suitsutuspilven Tuoksu.

Hän Sanoi minulle: ”Ihmislapsi, olet kai Nähnyt, mitä Israelin Heimon Vanhimmat Tekevät Pimeässä, Jokainen Omassa Kuvakammiossaan? Hehän sanovat: ´Ei Herra meitä Näe; Herra On Hylännyt Tämän Maan.´” Hän Sanoi minulle: ”Sinä saat Nähdä vielä muitakin Hyvin Iljettäviä Tekoja, joita he Tekevät. Ja Hän Vei minut Herran Huoneen pohjoista kohden olevalle Portille, ja minä Näin siellä naisia Istumassa ja Itkemässä Tammusta. Hän Sanoi minulle: ”Näitkö, ihmislapsi? Sinä Saat Nähdä Vieläkin Iljettävämpiä Tekoja kuin Nämä.” Hän Vei minut Herran Huoneen Sisemmälle Esipihalle. Siellä, Herran Temppelin Ovella, Eteisien ja Alttarin Välillä, oli noin kaksikymmentäviisi miestä. Heidän Selkänsä Oli Herran Temppeliin Päin ja Kasvonsa itään Päin, ja he Kumartuivat Maahan itää Kohden ja Palvoivat Aurinkoa.

Hän Sanoi minulle: ”Näitkö ihmislapsi? Eikö Juudan Heimolle Riitä Se, että he Tekevät Näitä Iljetyksiä, Joita Täällä On Tehty? Hehän Ovat Täyttäneet Maan Väkivallalla ja Vihoittaneet Minut Yhä Uudestaan? Katso, nyt he Vievät Viiniköynnöksen Lehvää Nenänsä Eteen! Siksi Minäkin Annan Vihalleni Vallan, En Sääli Enkä Armahda. Vaikka he Huutaisivat Minua Suureen Ääneen, Minä En heitä Kuule!

Elävän Israelin Jumalan profeetat kautta ihmiskunnan historian ovat Herran käskystä kertoneet ihmiskunnalle Hänen tahtonsa Totuuden Hengessä Vaeltaessaan ja Kuuliaisesti Isän tahdon kansoille ilmoittaen. Vanhan Liiton aikana ennen Jeesuksen Kristuksen syntien sovitustyötä profeetat osoittivat Jumalan tahdon Hänen luomakunnassaan Pyhän Hengen käskystä myös poistamalla pahan keskuudestaan surmaamalla Jumalan Hengen tahdosta Herraa vastustavat väärät profeetat. Tästä on Raamattuun tallentunut Elian suorittama Baalin profeettojen surmaaminen Isän todistukseksi jälkipolville.

”Jos keskuudestanne nousee profeetta tai unennäkijä, joka lupaa teille tunnusteon tai ihmeen, ja jos tuo tunnusteko tai ihme tapahtuu ja hän sanoo teille vielä: ´Lähtekäämme seuraamaan ja palvelemaan muita jumalia, joita te ette tunne´, niin älkää kuunnelko sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää.

Herra, teidän Jumalanne, näet koettelee teitä saadakseen tietää, rakastatteko te Herraa, teidän Jumalaanne, koko Sydämestänne ja koko sielustanne. Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, Pelätkää Häntä ja Noudattakaa Hänen Käskyjään. Olkaa Kuuliaisia Hänelle, Palvelkaa Häntä ja Riippukaa Hänessä Kiinni.

Maailman antihengessä toimivan uskonnollisen järjestelmän pappien tuomioilla moni elävän Israelin Jumalan profeetta koki Vanhan Liiton aikana väkivaltaisen kuoleman maailman antihengessä vaeltavien lähimmäisten Käsissä ruumiillisen kuoleman ollessa vain siirtyminen Tuonelaan iankaikkisesti elävien ihmissielujen siirtyessä ajassa eletyn rajan tuolle puolen.

Tuonelassa toiset saivat viettää odotusajan Abrahamin helmassa hyvässä osassa ja kadotukseen tuomittavien osa oli seurata heidän hyvää olotilaansa ihmissielut erottavan kuilun toiselta puolelta kärsien ajassa vietetyn syntielämän vuoksi loputonta janoa ja sieluja kärventävää kuumuutta rangaistuksena pahoista teoistaan Herraa ja lähimmäisiään kohtaan elinaikanaan.

Uuden Liiton ajan alkaessa Jeesus Nasaretilaisen ruumiin ollessa haudattuna Herra astui alas Tuonelaan ja julisti ilosanoman Tuonelassa vieden hengessään eläviksi tehdyt Herran palvelijat Tuonelasta Isän kotiin Taivaaseen iankaikkiseen Elämään jättäen taakseen kadotetut sielut odottamaan viimeistä tuomiota, joka tulee kerran kohtaamaan jokaista sielua kautta ihmiskunnan historian. Uuden Liiton aikana Pyhä Henki riistää vastustajiltaan hengen ja enkelit korjaavat valheviljan ja jumalattomat pois ajasta armon aikaikkunan umpeutuessa kunkin kohdalla ajassa. Herran profeetat julistavat edelleen Jumalan tahdon ja Totuuden luoduille ajassa.

Me elävän Israelin Jumalan profeetan hengelliseen tehtävään Kutsutut Palvelijat emme surmaa luotuja ajassa Herran nimessä vaan siunaamme lähimmäisiämme Totuuden sanoilla heidän sielujensa Pelastukseksi Isän tahdon ajassa julki lausuen. Jumalan Hengestä lähtöisin oleva julistuksemme – Jumalan Sanan Todistus – Vapauttaa hengellisen Pedon vallasta Herran Omikseen Kutsumansa Lampaat Herrassa heidän ottaessa Vapahtajan henkilökohtaisesti vastaan ihmislapsen lailla Isän Armoon ja Rakkauteen antautuen elämään Valittujen Pyhää Elämää Kristuksen Ruumiissa – elävän Israelin Jumalan Seurakunnassa ajassa – siis Uudestisyntyneessä hengessään Isän seurassa Pyhän Hengen osallisuudessa Herrassa.

Jumalan lapset kunnioittavat ihmiselämää toinen toisiaan rakastaen ja lähimmäisiä Hengessä ja Totuudessa palvellen ajassa. Herra siunaa Jumalan Valtakunnan eteen tekemämme kutsumustyön ajassa. Hengellisesti ymmärrämme Elian toimineen Baalin väärien profeettojen surmaamisessa Vanhan Liiton aikana Jumalan omaisuuskansalleen Säätämän Lain mukaan: Paha Tuli Poistaa Keskuudestaan. Useimmiten Lainrikkojat surmattiin tuona aikana Kivittämällä.

Uuden Liiton aikana Pyhä Henki kiistää Jumalan Sanan Voimalla väärät oppijärjestelmät ja tuhoaa niiden kannattajat ajassa. Herralla Yksin On Valta ja Oikeutus ajassa ottaa jumalattoman eksyttäjän henki ja tuomita jumalattoman sielu kadotukseen Helvettiin odottamaan tuomiopäivää. Herra kaataa kerran Herran päivänä Antikristuksen opin Sanansa Voimalla ihmiskunnan lopullisesti Saatanan eksytyksistä Vapauttaen.

Minä Seison vartiopaikallani, asetun Torniin ja Tähystän Nähdäkseni, mitä Hän minulle Puhuu, mitä Hän Vastaa valitukseeni. Herra Vastasi minulle näillä Sanoilla: ”Kirjoita Näky ja piirrä Se selvästi Tauluihin, niin että Sen Voi Juostessakin Lukea.” Näky odottaa vielä aikaansa ja rientää päämääräänsä eikä petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu eikä myöhästy. Mitä tulee tuohon kopeaan kansaan, sen sielu ei ole vilpitön. Mutta Vanhurskas On Elävä Uskostaan.

Viini pettää Röyhkeän Miehen, niin ettei hän Pysy Aloillaan. Hän Levittää Kitansa kuin Tuonela ja On Kyltymätön kuin Kuolema, hän kokoaa omakseen kaikki kansat ja haalii itselleen kaikki kansakunnat. Mutta ne kaikki keksivät hänestä sananparren, pilkallisen arvoituksen. He sanovat: ”Voi sitä, joka hankkii paljon omaisuutta, joka ei hänelle kuulu – kuinkahan pitkäksi aikaa – ja kasaa itselleen pantteja! Eivätkö sinun velkojasi nouse äkkiä, eivätkö herää ne, jotka saavat sinut vapisemaan?

Sinä joudut heidän ryöstettäväkseen. Niin kuin sinä ryöstit monia kansakuntia, niin ryöstävät sinua kaikki Jäljelle Jääneet kansat vuodatetun ihmisveren ja väkivallan tähden, joka on tehty Maalle, Kaupungille ja kaikille sen Asukkaille. Voi sitä, joka Kiskoo Väärää Voittoa oman Talonsa hyväksi tehdäkseen Pesänsä Korkealle, pelastuakseen Kovan Onnen Kourista!

Sinä olet hankkeillasi Tuottanut Häpeää Huoneellesi. Tuhotessasi paljon kansoja olet tehnyt Pahaa Itsellesi, sillä Kivi Seinästä Huutaa ja Hirsi Katosta Vastaa. Voi sitä, joka Rakentaa Kaupungin veriteoin, Perustaa Kaupungin vääryyttä käyttäen! Katso, eikö tule Herralta Sebaotilta se, että kansat näkevät vaivaa Tulen Ruoan Tähden ja kansakunnat väsyttävät itseään Tyhjän vuoksi? Maa on oleva Täynnä Herran Kunnian Tuntemista, niin kuin Vedet Peittävät Meren.

Voi sinua, joka Juotat lähimmäistäsi, Sekoitat Juomaan Myrkkyäsi ja Juovutat hänet Nähdäksesi hänen Alastomuutensa. Sinä saat Kylliksesi Häpeää, et kunniaa. Juo sinäkin ja Paljasta Ympärileikkaamattomuutesi. Sinunkin kohdallesi Kiertyy Herran Oikean Käden Malja, Häväistys kunnian sijaan.

Sinut on Peittävä Libanonille Tekemäsi väkivalta, samanlainen Hävitys, jolla Säikytit sen Eläimet. Sinä Tuhoudut vuodatetun ihmisveren tähden ja väkivallan tähden, jota on Tehty Maalle, Kaupungille ja kaikille niiden Asukkaille. Mitä hyötyä on Veistetystä Kuvasta, jonka sen valmistaja on veistänyt? Vaikka sen Valmistaja Luottaa Siihen, ei siitä ole Hyötyä, tuosta Valetusta Kuvasta, Valheen Opettajasta. Tehdä nyt Mykkiä epäjumalia!

Voi sitä, joka sanoo puulle: ´Herää!´ ja mykälle kivelle: ´Nouse!´ Voisiko sellainen Opettaa? Katso, Kullalla ja Hopealla se on Silattu, mutta ei siinä mitään Henkeä ole. Herra On Pyhässä Temppelissään. Hänen Edessään Vaietkoon Koko Maa.”

Herra varjelee omat lampaansa ajassa meille suodun elinajan. Hän Poistaa Tieltämme henkemme Riistoa Aikovat ja Yrittävät elävän Israelin Jumalan Tahdon Vastustajat ajassa. Pyhä Henki meissä Herran Omissa on vastustamattoman Vahva Puolustajamme siihen asti, kunnes Herra tempaa Morsiusseurakuntansa Karitsan Häihin Taivaaseen.

Hengellisessä Pimeydessä Taakse Jääneet Uskovat tulevat Koetelluiksi Ahdistuksissa yli maan piirin Pedon vallan toimesta aina marttyyrikuolemaan asti. Jos olet Nukkunut hengessäsi ja Jäät Taakse Odottamaan Herran päivää ilman Puolustajaa sinussa, älä koskaan kiellä Herraasi ruumiisi surmaamisenkaan uhalla. Tunnusta aina Jeesus Kristus Herraksesi ja saat Hänen Armossaan iankaikkisen Elämän astuessasi ruumiin kuoleman rajan tuolle puolen. Henki Sanoo Seurakunnalle: ”Valvokaa ja olkaa kestävät Herrassa!”

Jumalan Sana ilmoittaa, että Pedon valta tulee näkyväksi maailmassa vasta, kun sen vallan esiinmarssin Pidättäjä – Pyhä Henki – poistuu Jumalan luomakunnasta. Taakse Jääneet eivät silloinkaan ole yksin Herrassa maailmassa vaan Jumalan Sana on heidän tukenaan ja rohkaisijanaan ajassa nuo Ahdistusten Päivät maailmanajan lopulla. Tuon hengellisen Pimeyden Huipentuman ajanjakson kuluessa Pedon valta ei salli enää Jumalan Sanan julistusta, jolloin Herran Taakse Jääneet Lampaat saattavat Vahvistua hengessään vain itseään ja toisia Herran Lampaita Jumalan Sanalla Rohkaisten noina Koettelemusten Päivinä piilotellen Pedon vallan kontrollissa elävää Israelin Jumalaa Salaa Kiittäen ja Ylistäen Tiellään Taivaaseen iankaikkiseen Elämään.

”Mene ja sano palvelijalleni Daavidille: `Näin sanoo Herra: Sinäkö rakentaisit Minulle Huoneen Asuakseni? Enhän Minä Ole Asunut Huoneessa siitä päivästä lähtien, jona Johdatin Israelilaiset Egyptistä, tähän päivään saakka, vaan Olen Vaeltanut Teltta-asumuksen mukana. Olenko Minä koskaan, missä sitten Olenkin Vaeltanut Kaikkien Israelilaisten Keskuudessa, sanonut yhdellekään Israelin tuomarille, jonka Olen Asettanut Kaitsemaan Kansaani Israelia: Miksi ette ole rakentaneet Minulle setripuista Huonetta?´

Sano siis palvelijalleni Daavidille: ´Näin sanoo Herra Sebaot: Minä Olen Ottanut sinut Laitumelta, Lampaiden jäljestä, Kansani Israelin ruhtinaaksi. Minä Olen Ollut sinun kanssasi Kaikkialla, missä olet Vaeltanut, ja Olen Hävittänyt Tieltäsi Kaikki Vihollisesi. Minä Teen nimesi suureksi, suurimpien nimien vertaiseksi Maan Päällä. Minä Määrään Paikan Kansalleni Israelille ja Juurrutan Sen niin, että Se Saa Asua Paikallaan eikä enää ole Levoton. Vääryyden Tekijät Eivät Sitä Enää Sorra niin kuin ennen, siitä ajasta lähtien, kun Minä Asetin tuomareita Kansalleni Israelille.

Minä Annan sinun Päästä Rauhaan Kaikista Vihollisistasi, ja Herra Ilmoittaa sinulle, että Hän Itse Rakentaa sinulle Huoneen. Kun päiväsi ovat päättyneet ja sinä Lepäät isiesi Luona, Minä Nostan Seuraajaksesi Jälkeläisesi, joka On Lähtöisin sinun Ruumiistasi, ja Minä Vahvistan Hänen Kuninkuutensa. Hän Rakentaa Huoneen Minun Nimelleni, ja Minä Vahvistan Hänen Kuninkaallisen Istuimensa Ikuisiksi Ajoiksi. Minä Olen Oleva Hänen Isänsä, ja Hän On Oleva Minun Poikani.

Jos Hän tekee väärin, Minä Kuritan Häntä Ihmisvitsalla, ihmisten antamilla Lyönneillä. Armoani Minä En Kuitenkaan Ota Häneltä Pois, niin kuin Otin Sen Pois Saulilta, jonka Minä Poistin sinun Tieltäsi. Sinun Sukusi ja Kuninkuutesi Pysyvät Aina Minun Edessäni, ja Sinun Valtaistuimesi On Oleva Ikuisesti Luja. ´” Juuri näillä sanoilla ja tämän Näyn Mukaan Naatan puhui Daavidille.

Herra siis Itse rakentaa Huoneensa ajassa, jossa Elämme Hänen seurassaan Pyhän Hengen osallisuudessa Armon lahjan Isältä vastaanottaneina ja Uskosta elävään Vapahtajaamme Herraan Jeesuksen Kristukseen, se on Jumalan Sanaan, osallisina elävän Israelin Jumalan Pyhien ja Valittujen Seurakunnassa ajassa. Meidän tulee siis joka päivä Seurata Kristusta ottaen kuvainnollisesti päivittäin Ristimme, se on Lihallinen Ruumiimme, salliaksemme Pyhän Hengen Sisimmässämme hengellisesti Ristiinnaulita perisyntinen, saastunut, maallinen ja lihallinen ihminen meissä kuin ristille Nauloin, se on Isän Käskyin ja Säädöksin, Ripustaen ja näin hengellisesti tarkastellen joka päivä Estäen Käsiämme Ryhtymästä Tekemään Syntiä Totuudessa ja Jalkojamme Astumasta Harhaan Kapealta Tieltä Herrassamme.

Hengellisesti tarkastellen me Suostumme siis joka päivä Elämään Isän Tahdon Mukaan ja Herramme Jeesuksen Vapahtajamme Esimerkin Mukaisesti hengellisesti Kuolemaan lihallisina ihmisinä Ruumiissamme, voidaksemme joka päivä Elää Täysivaltaisesti Uudestisyntyneinä Herrassamme Hänen Omiensa Pyhää Elämää Jumalan Sisimpäämme Itse Luomassaan Uudessa hengellisessä ja jo ajassa iankaikkisuuselämää Elävässä Isän Hengen Voimasta Uudestisyntyneessä henki-ihmisessä, elävän Israelin Jumalan temppelissä – ilmestysmajassa – lähimmäisten keskellä arjessa ja juhlassa ajassa Herran johdatuksessa ja siunauksin Elämän Tiellä Vaeltaen.

Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan Valtakunta tulee, Hän vastasi heille: ”Ei Jumalan Valtakunta tule silmin nähtävällä tavalla, Eikä Voida Sanoa: ´Se On Täällä´ tai ´Se On Tuolla´, sillä Jumalan Valtakunta On Teidän Keskellänne.”

Sitten Jeesus Sanoi Opetuslapsilleen: ”Tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden Ihmisen Pojan päivistä mutta Ette Saa Nähdä. Teille sanotaan: ´Hän On Tuolla´ tai ´Hän On Täällä´ Älkää Lähtekö Minnekään Älkääkä Juosko Kenenkään Perässä. Sillä niin kuin salama välähtää ja Valaisee Taivaan Äärestä Ääreen, niin On Ihmisen Poika Päivänään Oleva.

Mutta sitä ennen Hänen Pitää Kärsiä Paljon, ja Tämä Sukupolvi Hylkää Hänet. Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on oleva myös Ihmisen Pojan päivinä. Ihmiset Söivät Ja Joivat, menivät naimisiin ja Naittivat Tyttäriään, aina Siihen Päivään Asti, jona Nooa Meni Arkkiin, ja Vedenpaisumus Tuli Ja Tuhosi Heidät Kaikki. Käy samoin kuin kävi Lootin päivinä. Ihmiset Söivät Ja Joivat, Ostivat Ja Myivät, Istuttivat Ja Rakensivat. Mutta Sinä Päivänä, Jona Loot Lähti Sodomasta, Taivaasta Satoi Tulta Ja Tulikiveä, Ja Se Tuhosi Heidät Kaikki.

Samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy. Sinä Päivänä Älköön Se, Joka On Katolla Ja Jolla On Tavaroita Talossa, Astuko Alas Noutamaan Niitä, Älköönkä Se, Joka On Pellolla, Palatko Takaisin. Muistakaa Lootin vaimoa! Joka yrittää turvata elämänsä, kadottaa Sen, mutta joka elämänsä kadottaa, pelastaa Sen. Minä sanon teille: Sinä Yönä on kaksi samalla vuoteella: toinen Otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on yhdessä jauhamassa: toinen Otetaan, toinen jätetään. Kaksi miestä on Pellolla: toinen Otetaan, toinen jätetään.” Opetuslapset kysyivät: ”Missä Herra?” Hän vastasi: ”Missä On Raato, SInne Kokoontuvat Korppikotkat.”

”Kuinka Tämä näin puhuu? Hänhän pilkkaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala Yksin Voi Antaa Syntejä Anteeksi?” Jeesus tiesi heti Hengessään, mitä he mielessään ajattelivat, ja sanoi heille: ”Miksi te Sellaista Ajattelette Sydämessänne? Kumpi on helpompaa, sanoa Halvaantuneelle: ´Sinun Syntisi Annetaan Anteeksi´ vai sanoa: ´Nouse, ota vuoteesi ja kävele´? Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla On Valta Maan Päällä Antaa Syntejä Anteeksi” – Hän puhui nyt Halvaantuneelle – ”Minä Sanon sinulle: Nouse, Ota Vuoteesi Ja Mene Kotiisi.” Mies nousi heti, otti vuoteensa ja Meni Ulos Kaikkien Nähden. Kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen: ”Tällaista Emme Ole Ikinä Nähneet.”

4. luku Jeesus Kristus On Herra

Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen Juudan Sukujen joukossa, sinusta tulee Minulle Hän, joka on oleva Hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudessa, iankaikkisissa ajoissa. Sen tähden Hän antaa heidät alttiiksi Siihen Aikaan Asti, jolloin Synnyttäjä Synnyttää.

Silloin Hänen jäljelle jääneet Veljensä palaavat Israelilaisten luo. Hän Astuu Esiin ja Kaitsee heitä Herran Voimassa, Herran, Jumalansa, Nimen Ylhäisessä Voimassa. He Asuvat Rauhassa, sillä Hän On silloin Suuri Aina Maan Ääriin Saakka.

Niinä päivinä keisari Augustus antoi käskyn, että koko valtakunta oli pantava verolle. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kviriniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Josefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, Beetlehemiin, koska hän oli Daavidin Huonetta ja Sukua, verollepanoa varten kihlattunsa, Marian, kanssa, joka oli raskaana.

Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti Pojan, esikoisensa. Hän Kapaloi Lapsen ja pani Hänet Seimeen, koska heille ei ollut tilaa Majatalossa. Sillä seudulla oli Paimenia Kedolla Vartioimassa Yöllä Laumaansa. Yhtäkkiä heidän edesssään seisoi Herran enkeli, ja Herran Kirkkaus Loisti heidän ympärillään. He pelästyivät suunnattomasti, mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille Hyvän Sanoman suuresta ilosta, joka On Tuleva Kaikelle Kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Ja tämä on teille Merkkinä: te Löydätte Lapsen, joka Makaa Kapaloituna Seimessä.”

Yhtäkkiä oli enkelin kanssa Suuri Taivaallinen Sotajoukko, Joka Ylisti Jumalaa sanoen: ”Kunnia Jumalalle Korkeuksissa, Ja Maan Päällä Rauha Ihmisten Kesken, Joita Kohtaan Hänellä On Hyvä Tahto.” Kun enkelit Olivat Menneet heidän Luotaan Taivaaseen, Paimenet sanoivat toisilleen: ”Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan Sitä, mikä On Tapahtunut, ja minkä Herra meille ilmoitti.”

He menivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja Lapsen, joka makasi Seimessä. Tämän nähtyään he ilmoittivat Sen Sanan, joka heille Oli Tästä Lapsesta Puhuttu. Kaikki, jotka Sen Kuulivat Ihmettelivät, mitä Paimenet heille Puhuivat. Mutta Maria Kätki Kaikki Nämä Sanat Mieleensä ja Mietti Niitä Sydämessään. Paimenet palasivat Kiittäen Ja Ylistäen Jumalaa Kaikesta, mitä Olivat Kuulleet Ja Nähneet, sillä Kaikki oli niin kuin heille Oli Puhuttu.

Kun kahdeksan päivää oli kulunut ja Lapsi oli Ympärileikattava, Hän sai Nimen Jeesus, jonka enkeli oli Hänelle antanut, ennen kuin Hän Sikisi äitinsä kohdussa. Kun heidän puhdistuspäivänsä Mooseksen Lain mukaan olivat päättyneet, he veivät Lapsen Jerusalemiin Asettaakseen Hänet Herran Eteen – niin kuin On Kirjoitettu Herran Laissa: ”Jokainen poikalapsi, joka avaa äidin kohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi” – ja Uhratakseen niin kuin on Säädetty Herran Laissa, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysenpoikaa.

Jerusalemissa oli mies, jonka nimi oli Simeon. Tämä mies oli hurskas ja Jumalaapelkäävä. Hän odotti Israelin Lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen Päällään. Pyhä Henki oli ilmoittanut hänelle, ettei hän Näe Kuolemaa, ennen kuin on nähnyt Herran Voidellun.

Hän tuli Hengen vaikutuksesta Temppeliin, ja kun vanhemmat toivat Jeesus-Lasta sisälle tehdäkseen Hänelle niin kuin Lain mukaan oli tapana, hän otti Lapsen syliinsä, Ylisti Jumalaa ja sanoi: ”Herra, nyt sinä päästät Palvelijasi Rauhassa Menemään, Sanasi mukaan, sillä minun Silmäni Ovat Nähneet Sinun Pelastuksesi, Jonka Olet Valmistanut Kaikkien Kansojen Nähtäväksi, Valoksi, Joka Ilmestyy Pakanoille, Ja Kirkkaudeksi Kansallesi Israelille.”

Hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä Hänestä sanottiin. Mutta Simeon Siunasi heitä ja sanoi Marialle, Lapsen äidille: ”Tämä Lapsi On Pantu Kompastumiseksi Ja Nousemiseksi Monelle Israelissa ja Merkiksi, jota Vastaan Puhutaan, jotta Monen Sydämen Ajatukset Tulisivat Julki. Myös sinun sielusi Läpi On Miekka Käyvä .”

Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Penuelin tytär, Asserin heimoa. Hän oli jo tullut iäkkääksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta mutta oli nyt leski, kahdeksankymmenenneljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut Temppelistä vaan Palveli siellä Jumalaa Paastoten ja Rukoillen Yötä Päivää. Juuri sillä hetkellä hän astui esiin, Ylisti Jumalaa ja puhui Lapsesta Kaikille, jotka Odottivat Jerusalemin Lunastusta.

Jumala syntyi ainutsyntyisessä Pojassaan ihmiseksi maan päälle ennalta ihmiskunnalle annettujen Kirjoitusten mukaan neitsyestä Jumalan Pyhästä Hengestä siinneenä Beetlehemissä, Rauhan Majassa, karjatornin kupeessa keskelle lammaspaimenten uhrilampaiksi Herran Temppeliin kaitsemien lampaiden laitumia pieneen ja vähäpätöiseen karjatilaan. Näin siksi, että Herran Kansan verollepanon ja samanaikaisesti vietettävän Herran juhlan, Lehtimajanjuhlan, Jerusalemissa viettävän koko Seurakunnalle Laissa käsketyn Juhlakokouksen vuoksi, Jerusalemin lähellä sijaitsevassa Beetlehemissä ei täysissä majataloissa ollut majoitustilaa saatavilla viimeisillään raskaana olleelle äidille puolisoineen.

Perheen oli tyytyminen yöpymään karjasuojassa paremman yöpaikan puutteessa. Jostakin oli löydettävä katto pään päälle viilenevässä Beetlehemin yössä. Jumalan Uhrikaritsa – luvattu Immanuel, Jumala keskellämme – syntyi lampaiden ja karjan keskelle vaatimattomaan eläintalliin. Kirjoitusten ennustuksista tietoiset Herran Temppelin uhrilampaita paimentavat, mutta vähäarvoisina maallisessa yhteiskunnassa pidetyt, lammaspaimenet saivat ensimmäisinä todistaa Jumalan Pojan syntymää enkeleiden ilmestyttyä heille paimenkedolla kertomaan Luvatun Vapahtajan syntymästä. Taivaallisen ilosanoman kuultuaan Jumalan virheettömän Uhrikaritsan syntymää maailmaan pääsivät karjatalliin todistamaan juuri Temppeliin uhrikaritsoja Beetlehemin kedoilla kasvattavat lammaspaimenet.

Elämänruhtinas ja Rauhanruhtinas syntyi likaisena pidettyyn karjatilaan kuin saastuneeseen ihmissydämeen. Sanan Siemen syntyi keskelle likaa ja epäpuhtautta karjatilaan kuin perisyntiseen ihmissydämeen. Jeesus-lapsi ei Jumalisesta asemastaan huolimatta syntynyt kuninkaan linnaan tai hallitsijan palatsiin, ei edes keskiluokkaiseen työväen kotiin vaan vähäarvoisten eläinten karjatilaan ajassa. Jumala osoitti näin ihmisille heidän epäpuhtautensa suhteessa Pyhään Jumalaan ja samalla sen, että rakkaudessaan luotujaan kohtaan, erityisesti Jumalan kuvikseen luomiaan ihmisiä kohtaan, Herra syntyi Itse Uhrikaritsaksi, Ihmisen Pojaksi, keskellemme, jotta Hän voisi Kirjoituksissa ennalta annettujen Lupaustensa mukaisesti Lunastaa ihmiset Vapaiksi Kuoleman Kahleista ajassa – Vapauttaa Synninorjat Elämään Herrassa Jeesuksen Kristuksen Veren ainutkertaisesta sovitusuhrista osallisina Pyhän Jumalan tahdon mukaisesti.

Riemuitse, tytär Siion, puhkea huutoon, Israel. Iloitse ja riemuitse Kaikesta Sydämestäsi, tytär Jerusalem. Herra On Poistanut sinun Tuomiosi, Raivannut Pois Vihollisesi. Herra, Israelin Kuningas, On Keskelläsi. Ei sinun enää tarvitse Nähdä Onnettomuutta. Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille: ”Älä pelkää, Siion, Älkööt Kätesi Hervotko.

Herra, sinun Jumalasi, On Keskelläsi, Hän On Pelastava Sankari. Hän iloitsee sinusta Suuresti, Hän Tyynnyttää sinut Rakkaudessaan, riemuiten hän sinusta riemuitsee.” Ne, jotka murehtivat kaukana juhlakokouksista, ne Minä Kokoan; ovathan he Sinusta, vaikka heidän Taakkanaan On Nyt Häväistys.

Katso, siihen aikaan Minä Rankaisen Kaikkia sinun Nöyryyttäjiäsi. Minä Pelastan Ontuvat ja Kokoan Karkotetut ja Teen heistä ylistettyjä ja kunnioitettuja Jokaisessa Maassa, jossa he Elivät Häpeän Alaisina. Siihen aikaan minä Tuon teidät Takaisin, siihen aikaan Minä Kokoan teidät. Minä Teen teidät kunnioitetuiksi ja ylistetyiksi Kaikkien Maan kansojen keskuudessa, kun Minä Käännän teidän Kohtalonne Silmienne Nähden, sanoo Herra.

Kuinka monta palatsia ja huvilaa Jeesuksella oli maan päällä ihmisruumiissa lähimmäisten keskuudessa vaeltaessaan? Jumalan Poika antoi meille Opetuslapsilleen aivan erilaisen esimerkin ja varoitti rakastumasta maailman tarjoamiin rikkauksiin ja ylelliseen elämänmenoon. Jeesuksen asunnon pihassa ei nähty useita hevosia erilaisine vaunuineen – ei liioin suuria karjalaumoja ja palkollisia paimenia tai palvelusväkeä Häntä paapomassa ja liehittelemässä. Jeesus ei rakastanut materiaa vaan syntistä ja Hänelle vähäarvoista ihmistä. Jumalalle ihminen asettuu luomakunnassa korkeaan arvoon. Taivaan Valtakunnassa olemme vähäisimpiä henkiolentojen keskuudessa sinne kerran ajallisen elämämme jälkeen päästyämme. Jumalan luomat henkivallat – enkelit – ovat Herran Palvelijoita Taivaan Avaruuksissa.

Jeesuksen luo tuli Fariseuksia ja Saddukeuksia, ja pannakseen Hänet koetukselle he pyysivät, että Hän näyttäyisi heille Merkin Taivaasta. Mutta Hän vastasi heille: ”Kun tulee ilta, te sanotte: ´Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa.´ Aamulla te sanotte: ´Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä.´ Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta Aikojen Merkkejä ette osaa. Tämä paha ja Avion rikkova sukupolvi vaatii Merkkiä, mutta sille Ei Anneta Muuta Merkkiä kuin Joonan Merkki.” Ja Hän jätti heidät ja lähti pois.

Opetuslapset Saapuivat Toiselle Rannalle mutta Olivat Unohtaneet Ottaa Leipää Mukaansa. Jeesus Sanoi heille: ”Varokaa ja Karttakaa Fariseusten ja Saddukeusten Hapatusta.” Mutta he puhelivat keskenään ja sanoivat: ”Emme Ottaneet Leipää Mukaamme.” Jeesus huomasi sen ja sanoi: ”Te Vähäuskoiset! Mitä te puhelette keskenänne siitä, Ettei teillä Ole Leipää? Ettekö Vieläkään Käsitä?

Ettekö muista niitä viittä Leipää viidelletuhannelle ettekä sitä, kuinka monta korillista otitte talteen, ja niitä seitsemää Leipää neljälletuhannelle ettekä sitä, kuinka monta korillista otitte talteen? Kuinka te Ette Käsitä, etten Minä Puhunut teille Leivästä? Karttakaa Fariseusten ja Saddukeusten Hapatusta!” Silloin he Ymmärsivät, ettei Hän Käskenyt Karttamaan leivän hapatusta vaan Fariseusten ja Saddukeusten Oppia.

Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean alueelle, Hän kysyi Opetuslapsiltaan: ”Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?” He vastasivat: ”Jotkut Johannes Kastajan, toiset Elian, toiset taas Jeremian tai jonkun muun profeetoista.” Sitten Hän kysyi heiltä: ”Entä te? Kenen te sanotte Minun olevan?”

Simon Pietari vastasi: ”Sinä Olet Kristus, elävän Jumalan Poika.” Jeesus sanoi hänelle: ”Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika, sillä ei Liha eikä Veri ole sitä sinulle ilmoittanut vaan Minun Isäni, Joka On Taivaissa. Ja Minä Sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja Tälle Kalliolle Minä Rakennan Seurakuntani, eivätkä Tuonelan Portit Sitä Voita. Minä Olen Antava sinulle Taivasten Valtakunnan Avaimet. Minkä sinä Sidot Maan päällä, se On Sidottu Taivaissa, ja Minkä sinä Päästät Maan päällä, se On Päästetty Taivaissa.” Sitten Hän kielsi Opetuslapsiaan kertomasta kenellekään, että Hän Oli Kristus.

Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmaista Opetuslapsilleen, että Hänen oli mentävä Jerusalemiin ja Kärsittävä Paljon Vanhinten, Ylipappien ja Kirjanoppineiden Käsissä. Hänet Tapettaisiin, mutta Kolmantena Päivänä Hän Nousisi Ylös. Pietari veti Jeesuksen luokseen, ja alkoi nuhdella Häntä sanoen: ”Jumala Varjelkoon Sinua, Herra! Älköön Sinulle Koskaan Sellaista Tapahtuko!” Mutta Hän kääntyi poispäin ja sanoi Pietarille: ”Väisty Tieltäni, Saatana! Sinä olet Minulle Ansa, sillä sinä et Ajattele Asiaa Jumalan Kannalta vaan ihmisten.”

He olivat matkalla ylös Jerusalemiin, ja Jeesus kulki heidän edellään. Opetuslapset olivat hämmentyneitä, ja ne, jotka tulivat heidän perässään, olivat peloissaan. Silloin Hän otti jälleen erilleen kaksitoista Opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä Hänelle oli tapahtuva: ”Me menemme nyt ylös Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan Ylipappien ja Kirjanoppineiden Käsiin. He Tuomitsevat Hänet Kuolemaan ja Luovuttavat Hänet Pakanoille. Nämä Pilkkaavat Häntä ja Sylkevät Hänen Päälleen, Ruoskivat Häntä ja Tappavat Hänet, mutta Kolmantena Päivänä Hän Nousee Ylös Kuolleista.”

Määritellessään olemassaoloaan ja asemaansa moni ihminen asettaa ihmiskunnan keskuudessa itsensä luomakunnan huipulle, vaikka sen todellinen ja hengellinen Huippukivi On Kristus. Saatana esiintyy luomakunnassa jumalana ja Sielunvihollisen kätyrit jumalan palvelijoina uskonnollisessa elämässä orjuudessa maailmassa vaeltavien lähimmäisten keskellä. Vapahtaja Vapauttaa maailmasta Pedon vallasta ja uskonnollisista järjestelmistä ajassa. Usko Vapahtajaamme riittää.

Herran Omat Kuulevat Herran hengessään. Uskonnollisille ja jumalattomille ihmisille vailla Pelastusta Se on hullutus. Ilman Pyhää Henkeä uskonnollinenkin ihminen on hengessään Kuollut ja tosiasiassa jumalaton, Uskosta uskonvalintansa perusteella kieltäytyvien ateistien ja Jeesuksesta tietämättömien, toisia uskontoja tunnustavien lähimmäisten tapaan.

Ylistetty Olkoon Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa Laupeudessaan Hän On Jeesuksen Kristuksen Kuolleistanousemisen Kautta Uudestisynnyttänyt Meidät Elävään Toivoon, turmeltumattomaan, tahrattomaan ja katoamattomaan Perintöön. Se On Tallennettuna Taivaissa Teitä Varten, ja Jumalan Voimasta Te Varjellutte Uskon Kautta Pelastukseen, joka On Valmis Saatettavaksi Ilmi Viimeisenä Aikana.

Siksi Te Riemuitsette, vaikka nyt, jos on tarpeen, vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa, jotta teidän Uskonne havaittaisiin koetuksissa kestäväksi, paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa, ja Koituisi Kiitokseksi, Ylistykseksi ja Kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä Te Rakastatte, vaikka Ette Ole Häntä Nähneet, Häneen Te Uskotte, vaikka Ette Häntä Nyt Näe, ja Te Riemuitsette Sanoin Kuvaamattomalla ja Kirkastuneella Ilolla, sillä Te Saavutatte Uskonne Päämäärän, sielujen Pelastuksen.

Herrassa ollessamme emme jaa hengellisessä Elämässä samaa ikeetä jumalattoman kanssa, mutta saatamme Herran niin tahtoessa toimia uskonnollisten lähimmäisten joukossa vaikkapa maallisessa kirkkoinstituutiossa. Hyvä Vilja ja valhevilja kasvavat samassa Isännän Pellossa ajassa. Ihmiset voivat valheessa eläessään uskotella myös Valituille Pyhille olevansa samassa Veneessä heidän kanssaan matkalla iankaikkiseen Elämään iankaikkisuusolentoina, vaikka heillä Ei Ole Herran Todistusta Sydämessään.

Herran Omat Lampaat Kuulevat hengessään ajatuksen tavoin Sisäisessä Rukousmaailmassa Hyvän Paimenen Äänen. Omasta rukouksesta riippumaton Pyhän Hengen Puhe henkeen riittää varmasti jokaisen Herran Omaksi Kutsutun ja uskonratkaisun myötä Saadun Pyhän Hengen Osallisuuden Todistukseksi jokaiselle Jumalan Lapseksi Valituksi tulleelle Pyhälle Herrassamme. Pyhä Henki Yhdistää Uskovat Hengessä Kristuksen Ruumiseen ajassa.

Sitten tuli se happamattoman leivän päivä, jona Pääsiäislammas oli teurastettava. Jeesus lähetti Pietarin ja Johanneksen sanoen: ”Menkää ja Valmistakaa meille Pääsiäisateria Syödäksemme.” He kysyivät Häneltä: ”Minne Tahdot meidän Valmistavan Sen?”

Hän vastasi heille: ”Kun saavutte Kaupunkiin, teitä vastaan tulee Mies, Joka Kantaa Vesiruukkua. Seuratkaa Häntä siihen Taloon, johon hän menee, ja sanokaa Talon isännälle: ´Opettaja kysyy sinulta: Missä on vierashuone, jossa voin Syödä Pääsiäisaterian Opetuslasteni kanssa?´ Hän näyttää teille Yläkerrasta Suuren Huoneen, jossa Kaikki On Valmiina. Valmistakaa Sinne Ateria.”

He Lähtivät ja Totesivat Kaiken Olevan, niin kuin Jeesus Oli heille Sanonut, ja Valmistivat Pääsiäisaterian. Kun Hetki Koitti, Jeesus Asettui Aterialle ja apostolit Hänen Kanssaan. Hän Sanoi heille: ”Minä Olen hartaasti halunnut Syödä Kanssanne Tämän Pääsiäisaterian ennen Kärsimystäni. Sillä Minä Sanon teille: Enää En Syö Pääsiäisateriaa, Ennen Kuin Se Saa Täyttymyksensä Jumalan Valtakunnassa.”

Ja Hän Otti Maljan, Kiitti Jumalaa ja Sanoi: ”Ottakaa Tämä ja Jakakaa Keskenänne. Minä Sanon teille: Tästedes En Juo Viinipuun Antia, Ennen Kuin Jumalan Valtakunta Tulee.” Sitten Hän Otti Leivän, Kiitti Jumalaa, Mursi ja Antoi heille Sanoen: ´Tämä On Minun Ruumiini, Joka Annetaan Teidän Edestänne. Tehkää Tämä Minun Muistokseni.”

Aterian jälkeen Hän samalla tavoin Otti Maljan ja Sanoi: ”Tämä Malja On Uusi Liitto Minun Veressäni, Joka Vuodatetaan teidän Edestänne. Mutta Katsokaa, Kavaltajani Käsi On Pöydällä Niin Kuin Minunkin. Ihmisen Poika tosin Menee Pois, niin kuin On Säädetty, mutta Voi Sitä Ihmistä, Joka Hänet Kavaltaa!”

Silloin Opetuslapset alkoivat kysellä toisiltaan, kuka heistä voisi Olla Se, Joka Tämän Tekee. Opetuslasten kesken syntyi myös Kiistaa siitä, ketä heistä Olisi Pidettävä Suurimpana. Niin Jeesus Sanoi heille: ”Kansojen kuninkaat hallitsevat herroina kansojaan, ja niiden vallanpitäjiä Kutsutaan Hyväntekijöiksi.

Mutta niin Älköön Olko teidän Keskuudessanne. Joka teidän Keskuudessanne On Suurin, se Olkoon Kuin Nuorin, ja Johtaja niin kuin Palvelija. Sillä Kumpi On Suurempi, se Joka On Aterialla, Vai se, Joka Palvelee? Eikö se, Joka On Aterialla? Mutta Minä Olen teidän Keskellänne niin kuin Se, Joka Palvelee.

Te Olette Pysyneet Minun Kanssani Koettelemuksissani. Niinpä Minä Säädän teille, niin kuin Minun Isäni On Minulle Säätänyt, Kuninkaallisen Vallan. Te Saatte Syödä ja Juoda Pöydässäni Minun Valtakunnassani ja Istua Valtaistuimilla ja Tuomita Israelin kahtatoista Heimoa.”

”Simon, Simon! Saatana On Tavoitellut teitä Valtaansa Seuloakseen teitä niin kuin Viljaa. Mutta Minä Olen Rukoillut Puolestasi, ettei Uskosi Raukeaisi Tyhjiin. Ja Kun Olet Palannut Takaisin, Vahvista Veljiäsi.” Niin Simon sanoi Hänelle: ”Herra, Sinun Kanssasi minä olen Valmis Menemään Vaikka Vankilaan tai Kuolemaan.” Mutta Jeesus vastasi: ”Minä Sanon sinulle, Pietari: Ennen Kuin Kukko Tänään Laulaa, sinä Kolmesti Kiellät Tuntevasi Minut.”

Sitten Jeesus sanoi heille: ”Kun Minä Lähetin teidät ilman Rahakukkaroa, Laukkua ja Kenkiä, Puuttuiko teiltä Mitään?” He vastasivat: ”Ei mitään.” Hän Sanoi: ”Mutta Nyt, Jolla On Kukkaro, Ottakoon Sen Mukaansa, Samoin Myös Laukun, ja Jolla Ei Ole, Myyköön Viittansa ja Ostakoon Miekan. Sillä Minä Sanon teille, että Tämän Kirjoituksen Täytyy Käydä Minussa Toteen: ´Hänet Luettiin Pahantekijöiden Joukkoon.´ Se, Mitä Minusta On Sanottu, On Nyt Täyttymässä.” Niin he sanoivat: ”Tässä on kaksi Miekkaa.” Hän vastasi: ”Riittää.”

Teemme Jumalan Valtakunnan työtä lähimmäisten keskuudessa siellä, missä Pyhä Henki meille osoittaa Peltoalan työskennellä: työpaikalla, harrastuksissa, kirkkojen piirissä, sekalaisissa seurakunnissa, turuilla ja toreilla koko ihmiselämän kattavasti – sopivalla ja sopimattomalla hetkellä Pyhän Hengen kehotuksen mukaan rukoillen, ja Viisautta toimia oikein Herran Kunniaksi Isältä pyytäen, Hänen Voimassaan ja edustajinaan ajassa.

Huolimatta siitä, että Kristus on kutsunut meidät Veljikseen ja Sisarikseen Herrassa, olemme luomakunnassa Palvelijoita, joiden kuuluu toimia Isännän tahdon mukaisesti Häntä Palvellen. Teemme ensin Isännän meille osoittamat Työmme ajassa ja sitten Lepäämme iankaikkisuudessa. Jumalan Sana asettaa meidät kontekstiin suhteessa Jumalaan. Olemme tosiasiassa ja hengellisesti tarkastellen pieniä, voimattomia ja hauraita lihassa kuolevaisia olentoja Luojan Silmissä. Hän on Sanassaan verrannut ihmistä Luojan luomakunnassa kedon ruohoon ja kukkivaan kukkaan, joka hetken loistettuaan lakastuu. Ihmisen ymmärrys ja älykkyys ovat lampaan tasolla suhteessa Hyvän Paimenen Tietoon ja Viisauteen.

Ihmislapsen osa on Palvella Herraa määräajan lihallisina Jumalan kuvina – Herran ilmestysmajoina – toisten kaltaistensa luotujen keskuudessa Hänen luomakunnassaan. Tehtävämme on siis palvella toinen toisiamme niillä meille annetuilla valmiuksilla ja resursseilla, jotka Herra antaa vastattavaksemme ajalliseen elämäämme Hänen luomakunnassaan. Rakastamme Jumalaa yli kaiken ja lähellä olevia, kuten itseämme. Rakkautemme Häneen näkyy rakkaudellisina hyvinä uskonvaraisina toimina ja tekoina elämässämme. Hyvät tekomme eivät tee meistä Vanhurskaita Herran edessä vaan todistavat rakkaudestamme Isäämme ja lähellä olevia ihmisiä kohtaan. Pelastumme yksin Jumalan Armosta Uskon kautta Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.

Myös kaksi muuta, kaksi Pahantekijää, vietiin Jeesuksen kanssa surmattavaksi. Kun saavuttiin paikalle, jota kutsutaan Pääkalloksi, sotilaat ristiinnaulitsivat siellä Jeesuksen ja Pahantekijät, toisen Hänen oikealle puolelleen, toisen vasemmalle. Mutta Jeesus Sanoi: ”Isä, Anna heille Anteeksi, sillä he Eivät Tiedä, Mitä Tekevät.” Sotilaat jakoivat keskenään Hänen Vaatteensa Heittäen Niistä Arpaa.

Kansa Seisoi ja Katseli. Hallitusmiehetkin Ivasivat Häntä ja sanoivat: ”Muita Hän On Auttanut. Auttakoon Nyt Itseään, jos Hän On Jumalan Voideltu, Se Valittu.” Myös sotilaat Pilkkasivat Häntä. He Menivät Hänen Luokseen, Tarjosivat Hänelle Hapanviiniä ja sanoivat: ”Jos Sinä Olet Juutalaisten Kuningas, niin Auta Itseäsi.” Hänen Päänsä Yläpuolella Oli myös Kirjoitus: ”Tämä On Juutalaisten Kuningas.”

Toinen Ristillä Riippuvista Pahantekijöistä Herjasi Häntä sanoen: ”Etkö Sinä Ole Kristus? Auta Itseäsi ja meitä!” Mutta Toinen Vastasi ja Nuhteli häntä sanoen: ”Etkö sinä Pelkää Edes Jumalaa, vaikka Kärsit Samaa Rangaistusta? Me Tosin Kärsimme Oikeudenmukaisesti, sillä Me Saamme, Mitä Tekomme Ansaitsevat, mutta Tämä Ei Ole Tehnyt Mitään Pahaa.” Sitten hän sanoi: ”Jeesus, Muista minua, Kun Tulet Valtakuntaasi.” Jeesus Sanoi hänelle: ”Totisesti Minä Sanon sinulle: Tänä Päivänä sinä Olet Minun Kanssani Paratiisissa.”

Oli jo noin kuudes tunti. Silloin koko Maan Ylle Tuli Pimeys, Jota Kesti yhdeksänteen tuntiin Asti, sillä Aurinko Oli Pimentynyt. Temppelin Esirippu Repesi Keskeltä Kahtia, ja Jeesus Huusi Kovalla Äänellä: ”Isä, Sinun Käsiisi Minä Uskon Henkeni.” Sen Sanottuaan Hän Antoi Henkensä.

Kun Sadanpäällikkö Näki, mitä Tapahtui, hän Antoi Kunnian Jumalalle sanoen: ”Tämä Mies Oli Todellakin Vanhurskas.” Ja kun Kaikki Kansa, ne, Jotka Olivat Kokoontuneet Tätä Katselemaan, Näkivät, mitä Tapahtui, Löivät he Rintaansa ja Menivät Pois. Mutta Kaikki Jeesuksen Tuttavat – myös Naiset, jotka Olivat Seuranneet Häntä Galileasta Asti – Seisoivat Kauempana Katselemassa tätä Kaikkea.

Elävän Israelin Jumalan Seurakunta – Kristuksen Ruumis – tarvitsee Herran Omia monenlaisissa tehtävissä Palvellessamme Herraa luomakunnassa ajassa määräajan. Kaikki, mitä näemme luomakunnassa ja maailmassa silmillämme on viime kädessä Herran. Hän antaa Viisaudessaan kullekin sen osan Seurakunnan Palvelutyössä, jonka Hän On Ennalta Asettanut Osaksemme. Meitä on kutsuttu lähetystyöhön ja lähettämään. Meitä on kutsuttu vastaanottamaan ja antamaan. Meitä on kutsuttu purkamaan ja rakentamaan. Meitä on kutsuttu Rukouksen Voimalla Taisteluun Saatanan henkivaltoja vastaan Taivaan Avaruuksissa.

Illan tultua saapui paikalle rikas arimatialainen mies, jonka nimi oli Joosef. Hänkin Oli Jeesuksen Opetuslapsi. Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Silloin Pilatus käski antaa sen hänelle. Joosef otti Ruumiin, Kääri Sen Puhtaaseen Liinavaatteeseen ja Pani Uuteen Hautakammioonsa, jonka hän Oli Hakkauttanut Kallioon. Hän vieritti Suuren Kiven Haudan Suulle ja lähti pois. Magdalan Maria ja se toinen Maria olivat siellä ja istuivat hautaa vastapäätä.

Seuraavana Päivänä, Sapatin Valmistuspäivän Jälkeen, Ylipapit ja Fariseukset Kokoontuivat Pilatuksen Luo. He sanoivat: ”Herra, me Muistamme Tuon Villitsijän Vielä Eläessään Sanoneen: ´Kolmen Päivän Kuluttua Minä Nousen Ylös.` Käske siis Vartioida Hautaa Tarkasti Kolmanteen Päivään Asti, etteivät Hänen Opetuslapsensa Tule ja Varasta Häntä ja Sano Sitten Kansalle: ´Hän Nousi Kuolleista.` Näin Viimeinen Villitys Olisi Pahempi kuin Ensimmäinen.

Pilatus sanoi heille: ”Saatte Vartiomiehiä. Menkää ja Vartioikaa niin Hyvin kuin Taidatte.” Niin he Menivät ja Varmistivat Haudan Sinetöimällä Kiven ja Asettamalla Vartion. Sapatin jälkeen, viikon ensimmäisen Päivän koittaessa, Magdalan Maria ja se toinen Maria tulivat Katsomaan Hautaa. Yhtäkkiä Tuli Voimakas Maanjäristys, sillä Herran enkeli laskeutui Alas Taivaasta. Hän tuli, vieritti Kiven pois ja istuutui Sille.

Hän oli näöltään kuin Salama, ja hänen Vaatteensa olivat Valkoiset kuin Lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja tulivat kuin kuolleiksi. Mutta naisille enkeli sanoi: ”Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei Hän ole täällä, sillä Hän On Noussut Ylös, niin kuin Hän Itse Sanoi. Tulkaa katsomaan paikkaa, jossa Hän makasi. Menkää kiireesti ja sanokaa Hänen Opetuslapsilleen: ”Hän On Noussut Kuolleista ja Menee teidän Edellänne Galileaan. Siellä te Saatte Nähdä Hänet´ Minä Olen sen teille Sanonut.”

Naiset lähtivät nopeasti haudalta pelon ja suuren ilon valtaamina ja juoksivat viemään sanaa Jeesuksen Opetuslapsille. Mutta Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi: ”Rauha teille!” He menivät Hänen luokseen, syleilivät Hänen jalkojaan ja kumartuivat Palvomaan Häntä. Silloin Jeesus sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Menkää ja viekää Sana Minun Veljilleni, että he menisivät Galileaan. Siellä he saavat Nähdä Minut.”

Mutta naisten ollessa matkalla muutamat vartijoista tulivat Kaupunkiin ja kertoivat Ylipapeille Kaiken, Mitä Oli Tapahtunut. Kun Nämä Olivat Kokoontuneet Vanhinten Kanssa ja Neuvotelleet, he Antoivat sotilaille Suuren Summan Rahaa ja Sanoivat: ”Sanokaa näin: ´Hänen Opetuslapsensa tulivat yöllä ja varastivat Hänet meidän nukkuessamme.´ Ja jos Tämä Kantautuu Maaherran korviin, me lepytämme hänet, ja te Saatte Olla Huoletta.” Sotilaat ottivat rahat ja tekivät niin kuin heitä Oli Neuvottu. Tätä Puhetta On Levitetty juutalaisten Keskuudessa aina Tähän Päivään Asti.

Meillä ei ole taistelu lähimmäisiämme – lihaa ja verta – vastaan. Emme hengellisesti tarkastellen taistele myöskään Jumalan Sanaa ja Pyhän Hengen Voimaa vastaan vaan puolesta. Hengellisesti tarkastellen me hengessä Valvoen Syömme päivittäin Hänen Lihansa ja Juomme Hänen Verensä pukeutuessamme hengellisesti Taivaalliseen Sota-asuumme Hänen Voimassaaan. Se riittää, että Herran Omina toimimme henkilökohtaisesti Kuuliaisesti Isämme henkeemme antaman tahdon mukaisesti ajassa.

Herra Itse Johtaa Lampaitaan ajassa Henkensä Puheella Sydämissämme. Kuuliaisesti toimiessamme Isän tahdon toteuttaen saamme näin omassa elämässämme nähdä hengellisesti, kuinka Sielunvihollisen linnoitukset sortuvat ympärillämme ja Herra saa Kunnian ja Ylistyksen keskellämme. Saamme Seistä Ennalta Ilmoitetun Voittajan rinnalla taistelussa Pahuuden henkivaltoja vastaan. Herran päivänä saamme nähdä, kuinka Herra lopullisesti kukistaa Saatanan vallan.

Maailmalla on agendansa ja niin myös meillä ihmisillä on usein sisäinen tarve ja halu nähdä kaikki Raamatussa ilmoitettu profeetallinen ilmoitus ajassa fyysisesti tapahtuvina tapahtumina ja tekoina. Kuitenkin Herran Sana on hengellistä ja Pyhästä Hengestä lähtöisin olevaa ilmoitusta, joka tulee Hengessä ymmärtää toteutuvaksi ajassa Jumalan Viisaudessa välillä vain hengellisessä maailmassa – Jumalan Valtakunnassa – siis Herrassa uskovien hengellisen Ymmärryksen piirissä henkimaailmassa meidän keskellämme ajassa.

Vanhan Liiton Ajan tapahtumat sekä Vanhassa Testamentissa että Uudessa Testamentissa tapahtuivat fyysisessä maailmassa ja Liittokin Jumalan ja Valitun Omaisuuskansan ihmisten välillä oli fyysinen tunnusmerkkeineen ja elävän Israelin Jumalan palvontoineen ihmiskäsin rakennetussa Jerusalemin Temppelissä ja alueellisissa Synagogissa ajassa israelilaisten elämässä tapahtuneina tapahtumina aina Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen asti.

Uuden Liiton syntyhetkestä lähtien Herramme antaessa Henkensä puolestamme ja vuodattaessaan Pyhän Henkensä Opetuslastensa Sydämiin sydämet näkymättömästi Ympärileikaten ja Opetuslasten henget Jumalan Hengestä Uudestisynnyttäen yksin Uskosta Kristukseen ja Hänen Sovitustyöhönsä Pelastukseksemme ymmärretään hengelliset Pyhästä Hengestä profetoidut tapahtumat tapahtuviksi Jumalan Viisaudessa myös ihmissilmin näkymättömässä hengellisessä Avaruudessa Keskellämme ajassa.

Jeesus Itse todistaa Herran päivän tulevan kuin varas yöllä – hengellisen Pimeyden vallitessa ihmissilmin havaittavissa olevassa fyysisessä maailmassa – ilman, että Hänen Omansakaan tuntisivat ennalta tarkkaa ajanhetkeä ajassa. Kristus on ilmoittanut meille ajan merkkien läheisyyden, jotka ovat olleet fyysisessä maailmassa kristittyjen nähtävissä alkuseurakunnan ajoista alkaen sukupolvesta toiseen. Herra Koettelee Seurakuntaansa ja Uskoamme ajassa.

Hänessä ovat Kaikki Viisauden ja Tiedon Aarteet Kätkettyinä. Sanon tämän, ettei kukaan Pettäisi Teitä suostuttelevalla puheella. Vaikka ruumiillisesti olen poissa, olen kuitenkin hengessä Teidän Kanssanne ja Iloitsen Nähdessäni Järjestyksen, joka Keskuudessanne Vallitsee, ja Lujan Uskonne Kristukseen.

Niin kuin siis Olette Ottaneet Vastaan Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin Vaeltakaa Hänessä. Juurtukaa Häneen, Rakentukaa Hänessä ja Vahvistukaa Uskossa, niin kuin Teille On Opetettu. Olkoon Kiitoksenne Ylitsevuotava. Varokaa, ettei Kukaan Saa Teitä Saaliikseen Järkeisopilla ja Tyhjällä Petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin Eivätkä Kristukseen.

Hänessä Asuu Jumaluuden Koko Täyteys Ruumiillisesti ja Teillä On Tämä Täyteys Hänessä, Joka On Kaiken Hallituksen Ja Vallan Pää. Hänessä Teidät On Myös Ympärileikattu , Ei Käsin Tehdyllä Ympärileikkauksella Vaan Lihan ruumiin Riisumisella, Kristuksen Ympärileikkauksella. Teidät On Haudattu Hänen kanssaan Kasteessa, ja Siinä Teidät On Myös Herätetty Hänen kanssaan Uskon Kautta. Tämän Uskon Vaikuttaa Jumala, Joka Herätti Hänet kuolleista.

Meille on annettu Uskon Tie ajassa. Meille on annettu Toivo Totuuden voitosta. Meille on annettu Rakkaus Elämää kohtaan. Jeesus julisti kerran fyysisessä maailmassa lihallisessa ihmishahmossa ollessaan keskellämme olevansa Tie, Totuus ja Elämä. Vain Hengellisesti Jeesuksen Vapahtajakseen Uskossa vastaanottavat pääsevät elävän Jumalan Lapsiksi ja Hengelliseen yhteyteen Herran kanssa ajassa ja iankaikkisuudessa.

Jeesus julisti Jumalan Valtakunnan tulleen lähelle kehottaen meitä Uudestisyntymään fyysisessä maailmassamme. Jo silloin ihmiset ihmettelivät hengellisesti Sairaina, Sokeina, Kuuroina, Rampoina ja Kuolleina, kuinka kukaan voisi mennä fyysisesti takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan tähän maailmaan Uudestisyntyneenä. Kuten tiedämme, emme voi syntyä Uudestaan kuin Jumalan Hengestä hengellisesti perittyämme äidin kohdusta vedestä syntyneinä perisyntisinä tähän maailmaan tullessamme Kuolemansairaan ihmishengen, joka ei pääse takaisin elävän Jumalan yhteyteen hengelliseen Elämään ilman Luojamme Armosta Uskosta vastaanotettua Pelastusta Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa ajassa.

Tapahtumat seuraavat toisiaan, kuten Raamatussa on ilmoitettu. Meillä ihmisillä on vain harvoin tarkkaa Ymmärrystä Herran aikatauluista ja tapahtumien toteutumisesta fyysisessä – saati sitten hengellisessä – Avaruudessa Keskellämme. Meillä on Usko ja Luottamus Jeesukseen. Meillä on Sydämen Rauha. Meillä on ilo ja riemu Tulevasta Osastamme iankaikkisuudessa. Mitä tahansa elämä meille tuokaan edessäpäin, saamme turvata Herraamme ajassa. Hän on luvannut olla kanssamme maailmanajan loppuun asti.

Meillä ei ole syytä huoleen ja murheeseen kulkiessamme luottavaisin mielin Herran kanssa ajassa. On varottava sortumasta itseään toteuttavaan antiprofetian hengen hekumointiin ajassa. Ei Saa Juopua hengellisesti antihengestä ajassa. On pysyttävä hengellisesti Raittiina Totuuden Hengessä. On oltava Uskollinen yksin Herralle. Ajassa yhteiskuntajärjestystä tukevassa maallisessa avioliitossakin on kyse symbolisesti Uskosta Herraan – olet  joko uskollinen tai sitten uskoton. Teet hengellisesti tarkastellen lähimmäisillesi Hyviä Tekoja, jos olet Kädellinen tai siten Et Tee Hyviä Tekoja, jos olet hengellisesti tarkastellen Kädetön.

Herran Tahto tapahtuu varmasti ajallaan ja tavallaan Keskellämme. Se On Varmaa. Sielunvihollinen Tietää Aikansa Vähenevän maailmassa ja Näkee Rakentamansa antikristuksen Valheen Valtakunnan Tuhon Lähestyvän ajassa vääjäämättä. Kiitetään me vaan Herraa ja ollaan Uskolliset Yksin Hänelle ajassa. Jeesuksen Omina meillä ei ole mitään Pelättävää ajassa milloinkaan. Pyhä Henki on Puolustajamme ajassa. Meillä on Kristuksen Henki meissä. Me edustamme ajassa Vapahtajaa Herrassamme. Meidät on Vapautettu Hengestä Uudestisyntyneinä Herrassamme.

Elävä Vapahtajamme Vapauttaa maailman ikeestä, synnistä ja peloista jo ajassa Omansa. Antikristuksen hengessä elävät ja hengellistä Pedon valtaa ajassa Palvelevat lähimmäiset toteuttavat ajassa sielullista ja ihmismielin fyysisesti havaittavaa maailman ja synnin ikeen alle lähimmäisiään patistavaa agendaa. Kristus Vapauttaa edelleen ajassa kaikki Hänet Sydämeensä Vastaanottaneet lähimmäiset Yksin Uskosta niin maailman, Saatanan, Pedon vallan kuin synninkin Orjuudesta ajassa.

Armollinen elävä Herramme tekee edelleen maailman ja synnin Orjista hengellisesti tarkastellen Vapaita ja maailman Asettaman Ikeen Alta Säästyneet kaltaiseni Kutsutut Saavat Palvella Herraa Edelleen Vapaina maailman Ikeestä ajassa. Hengellisesti tarkastellen olen maailmasta Vapaana Kutsuttuna kuin Kristuksen Orja omasta tahdostani Hänen seurassaan. Maailman Ikeestä Herrassa Vapautetut Valitut Ovat Todella Vapaat ajassa.

Älkää antako kenenkään Pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan Viha kohtaa Tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen Te Olitte Pimeys, mutta Nyt Te Olette Valo Herrassa. Vaeltakaa Valon Lapsina, sillä Valon Hedelmä ilmenee kaikenlaisena Hyvyytenä, Vanhurskautena ja Totuutena. Tutkikaa siis, mikä On Herralle Mieleistä. Älkää Osallistuko Pimeyden hedelmättömiin tekoihin, pikemminkin Nuhdelkaa Niistä.

On häpeällistä sanoakin, mitä tuollaiset ihmiset Salassa Tekevät. Mutta Kaikki Tulee Ilmi, kun Valo Sen Paljastaa, sillä Kaikki, mikä Tulee Ilmi, On Valoa. Sen vuoksi sanotaan: ”Herää, sinä joka Nukut, ja Nouse Kuolleista, niin Kristus sinua Valaisee!”

Katsokaa siis tarkoin, kuinka Vaellatte: ei niin kuin tyhmät vaan niin kuin Viisaat. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat Pahoja. Sen tähden älkää olko Järjettömiä, vaan Ymmärtäkää, mikä On Herran Tahto. Älkää Juopuko viinistä, sillä siitä Tulee Irstas Meno, vaan Täyttykää Hengellä, puhuen toisillenne psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa Sydämestänne Herralle Kiittäen Aina Kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Ja Olkaa Toisillenne Alamaisia Kristuksen Pelossa.

”Silloin Taivasten Valtakunta on verrattavissa kymmeneen Morsiusneitoon, jotka Ottivat Lamppunsa ja lähtivät Sulhasta vastaan. Viisi heistä oli tyhmää ja viisi Viisasta. Tyhmät ottivat Lamppunsa, mutta Eivät Ottaneet Öljyä Mukaansa. Viisaat sitä vastoin ottivat Lamppujensa lisäksi Astiat, Joissa Oli Öljyä. Sulhasen Viipyessä he Kaikki Tulivat Unisiksi ja Nukkuivat.

Mutta Keskellä Yötä Kuului Huuto: ´Sulhanen Saapuu! Menkää Häntä Vastaan!´ Silloin Kaikki nuo neidot Heräsivät ja Panivat Lamppunsa Kuntoon. Tyhmät sanoivat Viisaille: ´Antakaa meille Öljyänne, sillä meidän Lamppumme Sammuvat.´ Mutta Viisaat vastasivat: ´Emme voi! Ei se riitä Meille ja teille. Menkää Myyjien luo ja Ostakaa itsellenne.´

Mutta Kun he Olivat Lähteneet Ostamaan Öljyä, Sulhanen Tuli. Ne, jotka olivat Valmiit, Menivät Hänen Kanssaan Häihin, ja Ovi Suljettiin. Myöhemmin toisetkin neidot tulivat ja sanoivat: ´Herra, Herra, Avaa meille!´ Mutta Hän Vastasi: ´Totisesti, Minä Sanon teille: Minä En Tunne teitä.´ Valvokaa siis, sillä te Ette Tiedä Päivää Ettekä Hetkeä.”

Saatana on jäljittelijä ja lopun aikoina on Raamatussa luvattu tapahtuvan suuri eksytys. En ihmettelisi vaikka kaikki Raamatussa kerrotut tapahtumat tapahtuisivat myös ennalta suunnitellusti Valheen ja Vääryyden maailman johdossa fyysisessä maailmassa ajassa Totuudessa Vaeltavillekin lähimmäisille Todistukseksi ennalta luvatun eksytyksen hengessä, jotta maailma voisi sitten vastaanottaa antimessiaansa – hengellisesti tarkastellen maailman ja synninvallan ikeestä lähimmäisten Vapauttamista Vastustavan Vangitsijansa maallisen Palvontansa Kohteekseen ajassa.

Älä Pelkää, sillä sinut ja minut on Vapautettu Jeesuksen Nimessä ja Veressä Kalliilla ja Ansiottomalla Jumalan Karitsan Uhrilla iankaikkiseen Elämään Herran yhteydessä. Me olemme saaneet Armon Osaksemme Vastaanottaa Uskossa Herran Kutsun, Uudestisyntyä hengeltämme Elämään ja Kasvamaan Hänen yhteydessään Kaikkivaltiaan Jumalan Lapsina jo ajassa odottaessamme Perintöosaamme Kristuksen Veljinä ja Sisarina iankaikkisuudessa.

Jeesus valitsi jo fyysisesti ajassa kulkiessaan Itse Opetuslapsensa. Niin Hän tekee yhä Tänäkin Päivänä Keskellämme ajassa aina maailmanajan loppuun asti. Kaikki ovat Kutsutut Herran Perhekuntaan, mutta vain Sydämessään Jeesuksen Kristuksen ajassa Herrakseen Vastaanottavat Ovat Valitut Opetuslapseuteen ja Pelastavaan Uskoon Herrassa. Elämme aikaa, jolloin jokaisen on syytä hylätä elämästään turhuus ja todella tutkiskella Omaatuntoaan hengellisestä Uskontilastaan ajassa.

Muistuta tästä ja varoita heitä vakavasti Jumalan Edessä, etteivät kiistelisi sanoista. Sellaisesta ei ole mitään hyötyä, vaan se koituu kuulijoiden turmioksi. Pyri osoittautumaan Jumalan Edessä Koetuksen Kestäväksi työntekijäksi, jonka Ei Tarvitse Hävetä Työtään ja joka Jakaa Totuuden Sanaa Oikein.

Pysy erossa epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä Niiden Puhujat Menevät jumalattomuudessa Yhä Pitemmälle ja heidän Puheensa Leviää kuin Syöpä. Heitä ovat Hymenaios ja Filetos, jotka ovat Eksyneet Pois Totuudesta sanoessaan, että Ylösnousemus On Jo Tapahtunut. Näin he Turmelevat Joidenkin Uskon.

Kuitenkin Jumalan Vahva Perustus Pysyy Lujana, ja Siinä On Tämä Sinetti: ”Herra Tuntee Omansa” ja ”Luopukoon Vääryydestä Jokainen, Joka Mainitsee Herran Nimen.” Suuressa Talossa Ei Ole Ainoastaan Kulta- ja Hopea-astioita vaan Myös Puu- ja Saviastioita. Toiset Ovat Arvokkaaseen ja Toiset Halpa-arvoiseen Käyttöön.

Jos siis Joku Puhdistaa Itsensä Kaikesta Tuollaisesta, Hänestä Tulee Astia Arvokkaaseen Käyttöön, Pyhitetty, Isännälleen Hyödyllinen ja Kaikkiin Hyviin Tekoihin Valmis. Pakene Nuoruuden Himoja. Tavoittele Vanhurskautta, Uskoa, Rakkautta ja Rauhaa Niiden Kanssa, Jotka Puhtaasta Sydämestä Huutavat Avukseen Herraa.

Koska meillä On Tämä Palvelusvirka Sen Armon Mukaan, Jonka Olemme Saaneet, me emme lannistu. Olemme Hylänneet Kaikki häpeälliset salatiet, emme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan Sanaa, vaan Tuomalla Julki Totuuden me suosittelemme itseämme Jumalan Edessä jokaisen ihmisen omalletunnolle.

Jos Evankeliumimme On Peitossa, Peite On Niissä, Jotka Joutuvat Kadotukseen, Niissä Epäuskoisissa, Joiden Mielet tämän maailman jumala On Sokaissut, niin Ettei heille Loista Se Valo, Joka Lähtee Kristuksen Kirkkauden Evankeliumista, Hänen, Joka On Jumalan Kuva. Emmehän me julista itseämme vaan Jeesusta Kristusta: Jeesus On Herra, ja me olemme teidän Palvelijoitanne Jeesuksen Tähden.

Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon Valo Pimeydestä”, Valaisi Sydämemme, niin että Jumalan Kirkkauden Tunteminen, Sen Kirkkauden, Joka Loistaa Kristuksen Kasvoilta, Levittäisi Valoaan. Tämä Aarre On meillä Saviastioissa, Jotta Tuo Suunnattoman Suuri Voima Olisi Jumalan, Eikä Näyttäisi Tulevan meistä.

Me Olemme Kaikin Tavoin Ahtaalla mutta Emme Umpikujassa, Neuvottomia mutta Emme Toivottomia. Vainottuja mutta Emme Hylättyjä, Maahan Lyötyjä mutta Emme Tuhottuja. Me Kannamme AIna Ruumiissamme Jeesuksen Kuolemaa, että Myös Jeesuksen Elämä Tulisi Meidän Ruumiissamme Näkyviin. Meidät, Jotka Elämme, Annetaan AIna Alttiiksi kuolemalle Jeesuksen Tähden, että Myös Jeesuksen Elämä Tulisi kuolevaisessa ruumiissamme Näkyviin. Kuolema Tekee siis Työtään meissä mutta Elämä teissä.

Koska meillä on Sama Uskon Henki, niin kuin On Kirjoitettu: ”Minä Uskon ja siksi Puhun”, niin mekin Uskomme ja sen tähden Myös Puhumme. Mehän Tiedämme, Että Hän, joka Herätti Herran Jeesuksen, Herättää meidätkin Jeesuksen kanssa ja tuo meidät Esiin Yhdessä teidän Kanssanne. Tämä Kaikki Tapahtuu teidän Takianne, jotta Yhä Enenevä Armo Saisi Aikaan Yhä Useammissa vielä Runsaampaa Kiitosta Jumalan Kunniaksi.

Pelastumme yksin Uskosta seuratessamme Herraamme. Jeesus antaa edelleen synnit maan päällä anteeksi ja kehottaa tekemään parannuksen vaelluksessa ajassa. Hengessä hengellisesti Jeesusta Seuratessa Emme Astu Harhaan Elämän Tiellä ajassa. Koettelemusten jälkeen Uskossa kestävinä Saavutamme Määränpäämme Hänen Yhteydessään Matkaa Taittaessamme. On aika rohkaista lähimmäisiämme kestävyyteen Kristuksessa – rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäisiään kuin itseään ajassa. On hyvä tiedostaa ajassa, että toisillakin lähimmäisillä on vielä luottamus elävään Herraan ajassa – Henki meidät Yhdistää. Hengessä elähtänyt Suomen evankelis-luterilainen kirkkoinstituutio voi kulkea omia polkujaan, jos tahtoo – vaikka Ylpeys-marsseilla.

Keskiajalla kirkollisissa ja valtiollisissa piireissä vaikuttanut uskonpuhdistaja Martti Lutherkin kääntyisi kyllä haudassaan, jos voisi olla vielä maatuneessa tomumajassaan maankuoren alla odottamassa kuolleiden ylösnousemusta nähdessään iankaikkisuudessa hengessä elävänä ajassa nimissään perustetun kirkkoinstituution alennustilan nykyajassa. Kyllä Armo kuuluu meille kaikille syntisille, muttei Herramme Jeesuksen Kristuksen opetusta uskosta yhteen elävään Kaikkivaltiaaseen Luojaan ja Jumalaan tunnustavaksi kirkoksi julistautuneen kirkon tulisi tukea syntiin ryhtymistä tukiessaan syntisiä yksilötasolla tapahtuvassa vielä Uudestisyntymättömän lihallisen mielen taistossa syntiä vastaan ajassa.

Sen taiston voi voittaa kunkin kohdalla vain yksin Herra Itse – jokaisen lähimmäisen tulee henkilökohtaisesti Uskonratkaisussa Ottaa Vastaan Pelastus Armosta ja suostua Pyhän Hengen Uudeksi Tekevän ja Parannuksen Vaelluksessa ajassa tuottavaan hengelliseen Herätykseen ja hengelliseen Kasvuun ajassa Luojamme tahdon mukaisesti Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tuottamasta Armosta – jokaisen Pyhästä Hengestä sielun ja ruumiin hengellisestä kuolemantilasta Herätetyn ihmissielun henkilökohtaiseksi Pelastukseksi.

Jeesus antoi meille kehotuksen armeliaisuuteen lähimmäisiämme kohtaan, koska yksikään meistä ei ole synnitön. Emme saa tuomita, mutta emme liioin hyväksyä tai kehottaa lähimmäisiämme ryhtymään syntiin Keskellämme ajassa –  se on Jumalan tahdon vastaiseen elämään ajatuksin, sanoin ja teoin. Jeesus on asettanut meille tässä suhteessa alhaisen puuttumiskynnyksen – jopa niin alhaisen, että siitä omin toimin kunnialla selviäviä ihmisiä ei olekaan Keskellämme – onneksi se, mikä on ihmiselle mahdotonta on aina Jumalalle mahdollista. Jeesus antaa edelleen synnit maan päällä katuvalle ajassa anteeksi ja kehottaa Parannukseen Vaelluksessa ajassa.

Jo ennen maailman perustamista Hän Valitsi Meidät Kristuksessa Olemaan Pyhiä ja Nuhteettomia Hänen Edessään Rakkaudessa. Jo edeltä Hän Määräsi Meidät Yhteyteensä, Omiksi Lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen Kautta, Oman Hyvän Tahtonsa Mukaan, Armonsa Kirkkauden Ylistykseksi.

Tämän Armon Hän On Lahjoittanut Meille Siinä Rakastetussa, Jossa Meillä On Lunastus Hänen Verensä Kautta, Rikkomusten Anteeksi Saaminen Hänen Armonsa Rikkauden Mukaan. Tätä Armoa Hän On Antanut Meille Runsain Määrin ja Suonut Meille Kaikkea Viisautta ja Ymmärrystä.

Hän On Ilmoittanut Meille Tahtonsa Salaisuuden Siitä Armotaloudesta, Jonka Hän On Suunnitellut ja Nähnyt Hyväksi Toteuttaa Aikojen Täyttyessä: Hän Oli Yhdistävä Kristuksessa Yhdeksi Kaiken, Mitä On Taivaissa ja Maan Päällä. Kristuksessa Me Olemme Myös Saaneet Perintöosan, niin kuin Meistä Oli Ennalta Määrätty Hänen Suunnitelmassaan, Hänen, Joka Vaikuttaa Kaiken Oman Tahtonsa ja Päätöksensä Mukaan, että Me, Jotka Olemme Jo Ennalta Panneet Toivomme Kristukseen, Eläisimme Jumalan Kirkkauden Ylistykseksi.

Hänessä On Teihinkin, sitten kun Olitte Kuulleet Totuuden Sanan, Pelastuksenne Evankeliumin, ja Uskoneet Sen, Pantu Sinetiksi Luvattu Pyhä Henki, Joka On Meidän Perintömme Vakuutena Hänen Omaisuutensa Lunastamiseksi, Hänen Kirkkautensa Ylistykseksi.

Sen vuoksi, saatuani kuulla Uskostanne Herraan Jeesukseen ja Rakkaudestanne Kaikkia Pyhiä Kohtaan, en lakkaa Kiittämästä Jumalaa Teistä muistaessani Teitä Rukouksissani. Minä Rukoilen, että Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, Kirkkauden Isä, Antaisi Teille Viisauden ja Ilmestyksen Hengen Hänen Tuntemisessaan ja Valaisisi Teidän Sydämenne Silmät, jotta Tietäisitte, mikä on Se Toivo, Johon Hän On Teidät Kutsunut, miten Suuri On Hänen Perintönsä Kirkkaus Hänen Pyhissään ja miten Äärettömän Suuri On Hänen Voimansa Meitä Kohtaan, jotka Uskomme, Hänen Väkevän Voimansa Vaikutuksen Mukaan.

Tällä Voimallaan Hän Vaikutti Kristuksessa Herättäessään Hänet kuolleista ja Asettaessaan Hänet Istumaan Oikealle Puolelleen Taivaallisissa, Ylemmäksi Kaikkea Hallitusta Ja Valtaa, Voimaa Ja Herruutta Ja Jokaista Nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailmanajassa vaan myös Tulevassa.

Jumala On Alistanut Kaiken Hänen Jalkojensa Alle ja Asettanut Hänet Kaiken Yläpuolelle , Pääksi Seurakunnalle, Joka On Hänen Ruumiinsa ja Täyteytensä, Hänen, Joka Kaiken kaikissa Täyttää.

Jumala yksin Pyhän Hengen Vuodattamisen ja Uskossa Vastaanottamisen Kautta voi Uudestisynnyttää synninvallan hyljänneen kerran hengellisesti Kuolleen lähimmäisen hengen ja virvoittaa Janoisen sielun koko ihmisen ruumiin Jumalan Pyhäksi Temppeliksi ajassa kirkastaen Jeesus Nasaretilaisen Nimessä ja Kaikkivaltiaan toimin Pyhän Hengen Voimassa. Näin Kristus Rakentaa ajassa Pyhän Hengen Työllä Meissä edelleen meistä perisyntisistä ihmisistä Omaa Näkymättömin Sitein ajassa Yhdistettyä Seurakuntaansa kärsivällisesti ja kerran saamme Hänen Armostaan Uuden Muodon Jumalan Kirkkaudessa pysyessämme Uskossamme kestävinä Kristuksen Ruumiissa ajassa.

Harvat tunnustautuvat edelleen kuuluviksi siihen maailman yhä tänäkin päivänä tosiasiallisesti vainoamaan, karttamaan ja hyljeksimään Jumalan Sanan Totuudesta Uskossa Vahvoina Pidättäytyen Kiinnipitävään ”Nasaretilaisen lahkoon” hengellisessä Elämässä ajassa. Jeesus sanoo yhä tänäkin päivänä lähimmäisillemme ajassa: Minä Olen Tie, Totuus ja Elämä. Me Tiedämme, että se on Totta tänäkin päivänä – ei ole syntiselle ihmiselle Tarjolla Mitään Muuta Pelastusta ajassa iankaikkisuusosaa kaukotarkastellessa.

Jokainen Herran Lammas On Saanut Herran Silmissä Armon Osakseen Pysyä Uskossa Oksastettuna Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa ajassa. Maailma tunnustaa kaikki omat herransa ajassa ja Jeesuksen Omat Vain Herransa. Jeesuksen Omat eivät häpeä tunnustaa Jeesuksen Nimeä ja Opetusta – Jumalan Sanaa – ihmisten edessä luottaen Jumalan Sanan lupaukseen siitä, että elävä Vapahtajamme – Herra Jeesus Kristus – kerran Tunnustaa Omansa Isän Kirkkaudessa ja enkeleidensä – Taivaan henkivaltojen – Edessä Iankaikkisuudessa.

Tahdon jakaa sinulle maailman tunnetuimman lääkärin kirjoittaman reseptin, jonka on jälkipolville omin käsin kirjoittanut aikalaislääkäri nimeltään Luukas. Herra on Kaikkivaltias Parantajamme ja myös Ylimmäinen Lääkäri. Hän on kerran Antanut Meille Seuraavan Reseptin Vaivoihimme ja Se Toimii Oikein täydestä tahdosta, mielestä ja sydämestä Vastaanotettuna Parannukseen Johtavana Apuna kaikille hengellisenkuolemansairaille ihmissieluille Ylilääkärinreseptinä ajassa yhä tänäkin päivänä:

Jeesus sanoi heille: ”Kun rukoilette, sanokaa: Isä, Pyhitetty olkoon Sinun Nimesi. Tulkoon Sinun Valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun Tahtosi myös Maan Päällä niin kuin Taivaassa. Anna meille Päivittäin Meidän Jokapäiväinen Leipämme. Anna meille Meidän Syntimme Anteeksi, sillä Mekin Annamme Anteeksi Jokaiselle, Joka On Meille Velkaa. Äläkä Anna Meidän Joutua Kiusaukseen vaan Päästä Meidät Pahasta.”

Tunnusta Herrasi. Pyydä Hänet Sydämeesi Asumaan. Salli Herran Tahdon tapahtua elämässäsi Sydämestäsi Häneen kaikessa luottaen. Hän Tahtoo sinut Uudestisynnyttää Luojanasi sinut läpikotaisin tuntien ja sinun parhaaksesi Suuressa Rakkaudessaan sinua kohtaan. Hän Tahtoo Hengessä Puhua henkeesi Sydämelläsi joka päivä ja odottaa sinun Rukouksessa Kuuntelevan Hänen Ääntään Sisimmässäsi ja Olevan Hänelle Kuuliainen myös arjen keskellä Maan Päällä ajassa.

Hän Tahtoo, että sinä Turvaat Yksin Hänen Armoonsa luottaen saavasi Häneltä Anteeksi menneet syntisi ja Odottaa, että sinäkin Annat Toisille Lähimmäisille Anteeksi heidän Rikkomuksensa Vastavuoroisesti, sillä lähimmäisesi ovat Hänen Tekoaan ja Hänen Kuviaan yhtälaisesti kuten sinäkin – Täysin Jumalan Armon Varassa.

Hän kehottaa sinua Jatkuvasti Pyytämään Askeliisi ajassa Pyhän Hengen Johdatusta ja Kysymään Jumalan Tahdon Toteutumista Elämässäsi ajassa, jotta saatat joka päivä uudelleen kilvoitellen synnin hengellisen Kuoleman vallasta Uudestisyntyneessä hengessäsi Tehdä Parannuksen Vaelluksessasi ajassa päivittäin Maan Päällä ja maailmassa sen tarjoamat erilaiset synninhoukutukset täydestä Sydämestäsi Jeesus Nasaretilaisen Nimessä Hyljäten – Rakastaen Luojamme Tahdon Mukaisesti Jumalaa yli kaiken ja lähimmäisiäsi kuten itseäsi terveellä tavalla toinen toista arvossa pitäen ja kunnioittaen ajassa.

Armo Teille ja Rauha Jumalalta, Meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! Minä Kiitän Aina Jumalaani Teidän Tähtenne siitä Jumalan Armosta, joka On Annettu Teille Kristuksessa Jeesuksessa, että Te Olette Kaikessa Rikastuneet Hänessä, Kaikessa Puheessa ja Kaikessa Tiedossa.

Näin Todistus Kristuksesta On Vahvistettu Teissä, niin Ettei Teiltä Puutu Mitään Mistään Armolahjasta Odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Hän On Myös Vahvistava Teitä Loppuun Asti, niin Että Olette Nuhteettomia Herramme Jeesuksen Kristuksen Päivänä. Jumala On Uskollinen, Hän, Joka On Kutsunut Teidät Poikansa Jeesuksen Kristuksen, Meidän Herramme, Yhteyteen.

Jumala Itse On Valmistanut Meidät Juuri Tähän ja On Antanut Meille Vakuudeksi Hengen. Siksi Olemme Aina Turvallisella Mielellä ja Tiedämme, että niin kauan kuin Olemme Kotona tässä ruumiissamme, Olemme Poissa Herran Luota. Mehän Vaellamme Uskossa, emme näkemisessä.

Mutta me Olemme Turvallisella Mielellä ja haluaisimme mieluummin Muuttaa Pois ruumiistamme Kotiin Herran Luo. Siksi Pidämme Kunnia-asianamme Olla Hänelle Mieliksi, Olimmepa Kotona tai poissa Kotoa. Sillä meidän Kaikkien On Tultava Kristuksen Tuomioistuimen Eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä hän ruumiissa Ollessaan On Tehnyt, Hyvää tai Pahaa.

Kun siis Tiedämme, Mitä Herran Pelko On, me koetamme saada ihmisiä Uskomaan. Jumala kyllä Tuntee Meidät, ja toivon, että Tekin Omassatunnossanne Tunnette Meidät. Emme nyt taas suosittele itseämme Teille. Haluamme vain antaa teille aiheen kerskata Meistä, niin että voisitte vastata niille, jotka kerskailevat siitä, mikä näkyy ulospäin, eivätkä Siitä, Mitä On Sydämessä.

Syntiä on kaikki se, joka tulee sinun ja elävän Jumalan välille tai saa elämässäsi elävää Jumalaa suuremman arvon tai arvostuksen. Jumala On Ilmoittanut Tahtonsa ja Mielensä Sanassa – Jeesus Kristus on Sana ja Sen Täyttymys. Hänen Yhteydessään ajassa Eläen Perit kerran Iankaikkisen Elämän Sanan lupausten mukaan yksin Pyhän Jumalan Armosta, joka on meille perisyntisille Valmistettu Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuksen Veren Voimasta eli Pyhästä Hengestä, joka Tekee Eläväksi Kristuksen Ruumiin eli elävän Israelin Jumalan Seurakunnan jo ajassa, saamme kerran Elää Iankaikkisuudessa Isän Kirkkaudessa Taivaassa. Siksi Kristus Vuodatti kerran Sovintoveren meidän Syntiemme Puolesta, että saisimme Elämän Osaksemme Hänessä ja Hänen Voimastaan.

Joukkoomme oli kuitenkin soluttautunut valeveljiä. He olivat hiipineet sisään vakoilemaan Vapauttamme, joka Meillä On Kristuksessa Jeesuksessa, jotta voisivat Orjuuttaa Meitä. Mutta Me Emme Hetkeksikään Alistuneet Antamaan heille Periksi, jotta Evankeliumin Totuus Säilyisi Teidän Keskuudessanne.

Nuo taas, joita pidettiin arvossa – millaisia sitten olivatkin, se on minusta yhdentekevää, Jumala Ei Katso Henkilöön – nuo arvossapidetyt eivät vaatineet minulta mitään enempää. He näet Ymmärsivät, että minulle Oli Uskottu Evankeliumin Julistaminen Ympärileikkaamattomille niin kuin Pietarille Sen Julistaminen Ympärileikatuille.

Sillä Hän, Joka Antoi Pietarille Voimaa apostolin Tehtävään Ympärileikattujen Parissa, Antoi minullekin Siihen Voimaa Pakanakansojen Parissa. Kun nyt Jaakob, Keefas ja Johannes, joita Pidettiin Pylväinä, Havaitsivat Sen Armon, Joka Oli minulle Annettu, he Ojensivat minulle ja Barnabakselle Kätensä Yhteisen Työn Merkiksi: Meidän Tuli Mennä Pakanakansojen Keskuuteen, Heidän Taas Ympärileikattujen.

Meidän Oli vain Muistettava Köyhiä, ja niin minä Olen Pyrkinyt Tekemäänkiin. Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, minä Vastustin häntä Vasten Kasvoja, Koska hän Oli Antanut Aihetta Moitteeseen. Sillä Ennen Kuin Jaakobin Luota Tuli Muutamia miehiä, hän Oli Aterioinut Pakanoiden Kanssa. Mutta heidän Tultuaan hän Vetäytyi Syrjään ja Pysytteli Erossa Peläten Ympärileikattuja.

Hänen Kanssaan Lankesivat Tekopyhyyteen Muutkin Juutalaiset, ja heidän Tekopyhyytensä Tempasi Mukaansa jopa Barnabaksen. Mutta Kun minä Näin, Etteivät he Kulkeneet Suoraan Evankeliumin Totuuden Mukaan, sanoin Keefakselle Kaikkien Kuullen: ”Jos sinä, Joka Olet Juutalainen, Elät Pakanoiden Tavoin Etkä Juutalaisten, Miksi sinä Pakotat Pakanoita Elämään Juutalaisten Tavoin?”

Me olemme syntyjämme juutalaisia emmekä pakanakansojen syntisiä. Mutta koska Tiedämme, ettei ihminen tule Vanhurskaaksi Lain teoista vaan Jeesuksen Kristuksen Uskon Kautta, olemme mekin Uskoneet Kristukseen Jeesukseen, jotta tulisimme Vanhurskaiksi Kristuksen Uskosta emmekä tekemällä Lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan tule Vanhurskaaksi tekemällä Lain vaatimia tekoja.

Mutta jos Meidätkin, Etsiessämme Vanhurskautusta Kristuksessa, havaitaan Syntisiksi, onko Kristus Silloin Synnin Palvelija? Ei Tietenkään! Jos Rakennan Uudestaan Sen, minkä olen Hajottanut, osoitan olevani lainrikkoja, sillä Lain Kautta minä olen Kuollut Laille Elääkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen Kanssa Ristiinnaulittu.

Enää En Elä minä, vaan Kristus Elää Minussa. Minkä Nyt Elän lihassa, Sen Elän Jumalan Pojan Uskossa, Hänen, Joka On Rakastanut minua ja Antanut Itsensä Alttiiksi minun Puolestani. En minä Tee Tyhjäksi Jumalan Armoa, sillä Jos Vanhurskaus Saadaan Lain Kautta, Silloin Kristus On Kuollut Turhaan.

Jos nimittäin Perintö Tulisi Lain Perusteella, Se Ei Enää Perustuisikaan Lupaukseen. Abrahamille Jumala on Sen kuitenkin Lahjoittanut Lupauksen Kautta. Mitä varten sitten on Laki? Se lisättiin jälkeenpäin Rikkomusten Vuoksi, kunnes Tulisi Se Siemen, Jolle Lupaus Oli Annettu. Laki saatettiin voimaan enkelien kautta Välimiehen Kädellä. Välimies Ei kuitenkaan Ole Vain Yhtä Varten, mutta Jumala On Yksi.

Onko Laki siis Vastoin Jumalan Lupauksia? Ei Tietenkään! Jos olisi Annettu Laki, joka Voisi Tehdä Eläväksi, niin Vanhurskaus Tulisi todellakin Lain Avulla. Mutta Raamattu On Sulkenut Kaiken Synnin Alaisuuteen, että Se, Mikä Oli Luvattu, Annettaisiin Jeesuksen Kristuksen Uskosta Niille, Jotka Uskovat.

Ennen Uskon Tuloa Meitä Vartioitiin Lain Alaisuuteen Suljettuina, kunnes Usko Ilmestyisi. Näin Laista On Tullut Meille Kasvattaja Kristukseen, että Me Tulisimme Vanhurskaiksi Uskosta. Mutta Uskon Tultua Emme Enää Ole Kasvattajan Alaisia. Te Kaikki Olette Uskon Kautta Jumalan Lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki Te, Jotka Olette Kristukseen Kastettuja, Olette Pukeutuneet Kristukseen.

Tässä ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei Orjaa eikä Vapaata, ei miestä eikä naista, sillä Kristuksessa Jeesuksessa Te Kaikki Olette Yksi. Jos siis Te Olette Kristuksen Omia, Te Olette Abrahamin Siementä, Perillisiä Lupauksen Mukaan.

Vapauteen Kristus Vapautti Meidät. Pysykää siis Lujina Älkääkä Antako Uudestaan Sitoa itseänne Orjuuden ikeeseen.

Jumalattoman tie On Herralle Iljetys, mutta Vanhurskauteen Pyrkivää Hän Rakastaa.

Ehtoollisen vietto Herran asettamana muistoateriana muistuttaa meitä Jumalan Sanan eli Elämän Leivän sekä Pyhällä Hengellä Täyttyneenä Jatkuvasti Pysymisen eli symbolisen Viinin Nauttimisen merkityksestä, jolla Ymmärrämme Rukouksessa Tapahtuvan Pyhän Hengen ihmishenkeen Tuottaman ihmissielun Hengellisen Täyteyden Kokemisen ja Rukouksen Kautta Yhteyden Säännöllisen Ylläpitämisen Isän Kanssa. Me Täytymme Jatkuvasti Rukouksessa Jumalan Pyhästä Hengestä – Ylitsevuotavaksi Herran Hengestä hengellisen ihmisen Eläväksi Tekevän Rukouksen Kautta. Uskovan Rukouselämä tarkoittaa Jumalan Äänen Kuuntelemista Sisimmässä ja Hänelle hengessä ajatuksen tavoin Puhumista Rukouksessa henkimaailmassa Taivaan Avaruudessa Keskellämme.

Lue Jumalan Sanaa säännöllisesti Rukoillen Pyhän Hengen Antamaa Ymmärrystä ja Viisautta pysyäksesi Hengellisesti Valvetilassa ajassa – Ylistä ja Kiitä Herraa. Jumala Tahtoo sinun olevan Yksin Hänelle Pyhitetty Temppeli, sillä Jumala on Henki ja Hän ei Asu ihmiskäsin valmistetuissa temppeleissä – tai ihmismielin rakennetuissa lihallisenmielenmukaisissa ihmisyhteisöissä, jotka palvevat kuolemaa Elämän sijaan ajassa – vaan Omin Käsinsä ihmeellisesti luomissaan Jumalan Kuvissa – Uudestisyntyneissä ja Hengessä Kuoleman – Synnin – vallasta Herätetyissä ihmisissä Maan Päällä ajassa. Herra on Immanuel – Jeesus Nasaretilainen on Jumalan Poika ja Ihmisen Poika – Jumala Keskellämme – Jumala Meissä.

Herra Elää ja Jumalan Valtakunta on tullut meitä lähelle Hänessä – Hän on Meissä ja me Hänessä Uskon Kautta ajassa ja iankaikkisuudessa. Saamme luottaa Jumalan Sanan Lupauksiin nyt ja aina. Me Odotamme Herran Päivää ajassa. Emme tiedä hetkeä, jolloin Se Tulee, mutta Tiedämme Sydämissämme, että Se Hetki koittaa pian. Herramme ja Kuninkaamme Jeesus Kristus tulee kerran Kirkkaudessa Pilven Päällä takaisin Maan Päälle ja me Olemme Valvoneet ja Valmiit Vastaanottamaan Vapahtajamme ajallaan – Valvotaan Hengellisesti Kestävinä Yhdessä ajassa. Kerran Herra Tempaa Omansa Häntä Vastaanottamaan ja Saamme Olla Hänen Seurassaan Iankaikkisesti. Aamen. Hallelujah!

Muuan lainoppinut, joka tahtoi panna Jeesuksen koetukselle, nousi ja kysyi: ”Opettaja, mitä minun pitää tehdä, että perisin iankaikkisen Elämän?” Jeesus sanoi hänelle: ”Mitä Laissa on Kirjoitettuna? Kuinka Sen luet?” Hän vastasi: ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, kaikella voimallasi ja kaikella ymmärrykselläsi, ja Lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Jeesus sanoi: ”Oikein vastasit. Tee se, niin saat Elää.”

Mutta mies tahtoi osoittaa olevansa vanhurskas ja kysyi Jeesukselta: ”Kuka sitten on minun lähimmäiseni?” Jeesus vastasi hänelle: ”Muuan mies Kulki Jerusalemista Alas Jerikoon ja Joutui Rosvojen Käsiin. He Riisuivat hänet ja Pieksivät Haavoille. Sitten he lähtivät pois ja Jättivät hänet Virumaan Puolikuolleena.

Sattumalta Kulki muuan pappi samaa tietä, mutta nähdessään miehen hän meni tien toista laitaa ohi. Samoin leeviläinen: kun hän tuli paikalle ja näki miehen, hänkin meni tien toista laitaa ohi. Mutta kun eräs Sitä Tietä Matkustava samarialainen Tuli Paikalle ja Näki miehen, hänen Tuli Tätä Sääli.

Hän meni miehen luo, vuodatti Öljyä ja Viiniä Haavoihin ja Sitoi Ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, Vei hänet Majataloon ja Hoiti häntä. Seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaaria, antoi ne Majatalon Isännälle ja sanoi: ´Pidä hänestä Huolta, ja jos sinulle Koituu Enemmän Kuluja, Minä Maksan Ne sinulle Palatessani.´

Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli Rosvojen Käsiin Joutuneen miehen Lähimmäinen?” Lainoppinut vastasi: ”Se, joka Osoitti hänelle Laupeutta.” Jeesus sanoi hänelle: ”Mene ja Tee sinä Samoin!”

Heidän vaeltaessaan eteenpäin Jeesus tuli erääseen kylään. Muuan nainen, nimeltään Martta, Otti Hänet Luokseen. Martalla oli sisar, jonka nimi oli Maria. Tämä Asettui Istumaan Herran Jalkojen Juureen ja Kuunteli Hänen Puhettaan. Martta taas ahersi palvellen vieraita monin tavoin.

Hän meni Jeesuksen luo ja sanoi: ”Herra, Etkö Lainkaan Välitä Siitä, että sisareni On Jättänyt minut yksinäni Palvelemaan vieraita? Sano hänelle, että hän auttaisi minua.” Mutta Herra vastasi: ”Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet monista asioista, mutta Vain Yksi On Tarpeen. Maria On Valinnut Hyvän Osan, Eikä Sitä Oteta häneltä Pois.”

Jos Te Ymmärtäisitte, mitä Tarkoittaa: ´Laupeutta Minä Tahdon Enkä Uhria´, niin Ette Tuomitsisi Syyttömiä. Sillä Ihmisen Poika On Sapatin Herra.”

5. luku Jumalan Sana Kutsuu Parannukseen

Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Hän tuli Jeesuksen luo Yöllä ja sanoi Hänelle: ”Rabbi, me tiedämme, että Sinä Olet Jumalan Lähettämä Opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä Tunnustekoja, joita Sinä Teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan.”

Jeesus vastasi hänelle: ”Totisesti, totisesti Minä Sanon sinulle: Joka Ei Synny Uudesti, Ylhäältä, se Ei Voi Nähdä Jumalan Valtakuntaa.” Nikodemos kysyi: ”Kuinka ihminen voi vanhana syntyä? Ei kai hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja Syntyä Uudestaan?” Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti Minä Sanon sinulle: jos Joku Ei Synny vedestä Ja Hengestä, hän Ei Voi Päästä Sisälle Jumalan Valtakuntaan.

Mikä lihasta on syntynyt, On Liha, ja Mikä Hengestä On Syntynyt, On henki. Älä ihmettele, että Minä Sanoin sinulle: teidän Täytyy Syntyä Uudesti, Ylhäältä. Tuuli Puhaltaa, Missä Tahtoo, ja sinä Kuulet Sen Huminan mutta Et Tiedä, Mistä Se Tulee ja Minne Se Menee. Näin On Jokaisen Hengestä Syntyneen Laita.”

Nikodemos kysyi Häneltä: ”Kuinka Tämä Kaikki Voi Tapahtua?” Jeesus vastasi: ”Etkö sinä, joka olet Israelin opettaja, Ymmärrä Tätä? Totisesti, totisesti Minä Sanon sinulle: Me Puhumme, Mitä Tiedämme, ja Todistamme Siitä, Mitä Olemme Nähneet, ettekä te ota vastaan meidän Todistustamme. Jos ette Usko, kun Minä Puhun teille maallisista Asioista, kuinka sitten Voisitte Uskoa, jos Puhun teille Taivaallisista?

Ei Kukaan Ole Noussut Ylös Taivaaseen Paitsi Hän, Joka Tuli Alas Taivaasta, Ihmisen Poika. Ja niin kuin Mooses Korotti Käärmeen Autiomaassa, Niin On Ihmisen Poika Korotettava, että Jokaisella, Joka Uskoo Häneen, Olisi Iankaikkinen Elämä. Sillä niin On Jumala maailmaa Rakastanut, että Hän Antoi Ainutsyntyisen Poikansa, Ettei Yksikään, Joka Häneen Uskoo, Joutuisi Kadotukseen, vaan Hänellä Olisi Iankaikkinen Elämä.

Ei Jumala Lähettänyt Poikaansa maailmaan Tuomitsemaan maailmaa vaan Sitä Varten, Että maailma Pelastuisi Hänen Kauttaan. Sitä, Joka Uskoo Häneen, Ei Tuomita. Mutta se, Joka Ei Usko, On Jo Tuomittu, Koska hän Ei Ole Uskonut Jumalan Ainutsyntyisen Pojan Nimeen. Ja Tämä On Tuomio: Valo On Tullut maailmaan, mutta ihmiset Rakastivat Pimeyttä Enemmän Kuin Valoa, sillä heidän Tekonsa Olivat Pahoja.

Sillä Jokainen, Joka Tekee Pahaa, Vihaa Valoa Eikä Tule Valoon, etteivät hänen Tekonsa Paljastuisi. Mutta se, Joka Noudattaa Totuutta, Tulee Valoon, Jotta Kävisi Ilmi, että hänen Tekonsa Ovat Jumalassa Tehdyt.”

Herra Murehtii Laumansa Lampaiden Puolesta aina maailmanajan loppuun asti. Herran Sydämellä on erityisesti Murhe Niiden Laumansa Lampaiden Puolesta, jotka Ovat Joutuneet palkkapaimenien Paimentamiksi Ajassa. Nuo palkkapaimenet – leipäpapit – Hylkäävät Paimentamansa Lauman laumaa raatelevien susien armoille, kun Jumalan Sanassa ilmoitettua Herran Tahtoa Kohtaan Kohdistuu massiivinen maailman agendan mukainen ja sen Tahtoon Taivuttava Eksytysten Hyökyaaltojen Sarja.

Löydettyään Hänet järven toiselta puolelta he kysyivät: ”Rabbi, milloin Sinä tulit tänne?” Jeesus vastasi heille: ”Totisesti, totisesti Minä Sanon teille: Ette te Minua Sen tähden etsi, Että Olette Nähneet Tunnustekoja, Vaan Siksi, Että Saitte Syödä Leipää ja Tulitte Ravituiksi. Älkää Tavoitelko Katoavaa Ruokaa Vaan Sitä Ruokaa, Joka Säilyy Iankaikkiseen Elämään ja Jota Ihmisen Poika teille Antaa. Häneen Isä, Jumala Itse, On Painanut Sinettinsä.” He kysyivät Häneltä: ”Mitä meidän On Tehtävä, Jotta Tekisimme Jumalan Tekoja?” Jeesus Vastasi heille: ”Jumalan Teko On Se, Että te Uskotte Häneen, Jonka Jumala On Lähettänyt.” Niinpä he kysyivät Häneltä:” Minkä Tunnusteon Sinä sitten Teet, Että me Sen Nähtyämme Uskoisimme Sinuun? Mitä Sinä Teet? Meidän isämme söivät mannaa autiomaassa, niin kuin on kirjoitettu: ´Hän Antoi heille Taivaasta Leipää Syötäväksi.”

Jeesus Vastasi heille: ”Totisesti, totisesti Minä Sanon teille: Ei Mooses Antanut teille Leipää Taivaasta, Vaan Minun Isäni Antaa teille Taivaasta Todellisen Leivän. Sillä Jumalan Leipä On Se, Joka Tulee Alas Taivaasta ja Antaa maailmalle Elämän.” He sanoivat: ”Herra, anna meille aina Sitä Leipää.” Jeesus Sanoi heille: ”Minä Olen Elämän Leipä. Sille, Joka Tulee Minun Luokseni, Ei Koskaan Tule Nälkä, ja Sille Joka Uskoo Minuun, Ei Koskaan Tule Jano. Mutta Minä Olen Sanonut teille: Vaikka te Olette Nähneet Minut, te Ette Kuitenkaan Usko.

Jokainen, Jonka Isä Antaa Minulle, Tulee Minun Luokseni, ja Sitä, Joka Tulee Minun Luokseni, Minä En Ikinä Heitä Ulos. Minä En Ole Tullut Taivaasta Toteuttamaan Omaa Tahtoani Vaan Lähettäjäni Tahdon. Lähettäjäni Tahto On, Etten Kadota Yhtäkään Niistä, Jotka Hän On Minulle Antanut, Vaan Herätän heidät Viimeisenä Päivänä. Minun Isäni Tahto On, Että Jokaisella, Joka Näkee Pojan ja Uskoo Häneen, On Iankaikkinen Elämä. Ja Minä Herätän hänet Viimeisenä Päivänä.”

Niin Juutalaiset Nurisivat Häntä Vastaan, kun Hän Sanoi: ”Minä Olen Se Leipä, Joka On Tullut Alas Taivaasta.” He sanoivat: ”Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka Hän Voi Sanoa: ´Minä Olen Tullut Alas Taivaasta´?” Jeesus Vastasi heille: ”Älkää Nurisko Keskenänne. Ei Kukaan Voi Tulla Minun Luokseni, Ellei Isä, Joka On Minut Lähettänyt, Vedä häntä. Sen, Joka Tulee, Minä Herätän Viimeisenä Päivänä. Profeetoissa On Kirjoitettu: ´Heistä Kaikista Tulee Jumalan Opettamia.´ Jokainen, joka On Kuunnellut Isää ja Oppinut Häneltä, Tulee Minun Luokseni.

Isää Tosin Ei Kukaan Ole Nähnyt. Ainoastaan Hän, Joka On Tullut Isän Luota, On Nähnyt Isän. Totisesti, totisesti Minä Sanon teille: Joka Uskoo, Sillä On Iankaikkinen Elämä. Minä Olen Elämän Leipä. Teidän isänne söivät mannaa Autiomaassa, ja Kuitenkin he Kuolivat. Mutta Tämä On Se Leipä, Joka Tulee Alas Taivaasta, Ettei Kukaan, Joka Sitä Syö, Kuolisi. Minä Olen Elävä Leipä, Joka On Tullut Alas Taivaasta. Jos Joku Syö Tätä Leipää, hän Elää Ikuisesti. Ja Se Leipä, Jonka Minä Annan maailman Elämän Puolesta, On Minun Lihani.” Niin Juutalaiset Alkoivat Riidellä Keskenään sanoen: ”Miten tämä mies voi antaa lihansa meille syötäväksi?”

Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti Minä Sanon teille: Ellette Syö Ihmisen Pojan Lihaa ja Juo Hänen Vertaan, teillä Ei Ole Elämää Itsessänne. Mutta Joka Syö Minun Lihani ja Juo Minun Vereni, Sillä On Iankaikkinen Elämä, ja Minä Herätän hänet Viimeisenä Päivänä. Minun Lihani On Todellinen Ruoka ja Minun Vereni On Todellinen Juoma. Se, Joka Syö Minun Lihani ja Juo Minun Vereni, Pysyy Minussa ja Minä hänessä. Niin Kuin Isä, Joka On Minut Lähettänyt, Elää, ja Minä Elän Isän Kautta, Niin Myös se, Joka Syö Minua, Elää Minun Kauttani. Tämä On Leipä, Joka On Tullut Alas Taivaasta. Se Ei Ole Sellaista Ruokaa, Jota isänne Söivät ja Ovat Kuolleet. Joka Syö Tätä Leipää, Elää Ikuisesti.” Tämän Jeesus Puhui Opettaessaan Kapernaumin synagoogassa.

Sen Kuultuaan Monet Jeesuksen Opetuslapsista Sanoivat: ”Tämä On Kovaa Puhetta. Kuka Voi Sitä Kuunnella?” Mutta Koska Jeesus Tiesi, Että Hänen Opetuslapsensa Nurisivat Siitä, Hän Sanoi heille: ”Loukkaako Tämä teitä? Entä Jos Näkisitte Ihmisen Pojan Nousevan Sinne, Missä Hän Oli Ennen! Henki Tekee Eläväksi, Ei Liha Mitään Hyödytä. Ne Sanat, Jotka Minä Olen Puhunut teille, Ovat Henki ja Elämä. Teidän Joukossanne On Kuitenkin Muutamia, Jotka Eivät Usko.” Jeesus Näet Tiesi Alusta Asti, Ketkä Eivät Uskoneet ja Kuka Kavaltaisi Hänet. Hän jatkoi: ”Sen Tähden Minä Olen Sanonut teille, Ettei Kukaan Voi Tulla Minun Luokseni, Ellei Minun Isäni Sitä hänelle Suo.”

Tämän Jälkeen Monet Hänen Opetuslapsistaan Vetäytyivät Pois Eivätkä Enää Vaeltaneet Hänen Kanssaan. Niin Jeesus Kysyi Niiltä kahdeltatoista: ”Ette Kai Tekin Tahdo Mennä Pois?” Simon Pietari Vastasi Hänelle: ”Herra, Kenen Luo me Menisimme? Sinulla On Iankaikkisen Elämän Sanat, ja me Uskomme ja Tiedämme Että Sinä Olet Jumalan Pyhä.” Jeesus Sanoi heille: ”Enkö Minä Ole Valinnut Teidät Kaksitoista? Kuitenkin Yksi Teistä On Paholainen.” Hän Puhui Juudaksesta, Simon Iskariotin pojasta. Tämä Oli Kavaltava Hänet, Vaikka Oli Yksi Niistä Kahdestatoista.

Jumalan Sana – Jeesus Vapahtaja – On Lähetetty ja Tullut Alas Taivaasta Isän Tahdosta. Näin Jumalan Pyhä Henki ja Sana yhdessä meille todistavat. Joka Uskoo, On Saanut Pyhän Hengen, ja hänellä On Iankaikkinen Elämä Itsessään. Elävien Herra Herättää hänet kunkin elämän päättyessä hengessä Elämään Taivaaseen toisten Uskossa Herrassa ajasta siirtyneiden lähimmäisten Luokse Isä Jumalan Kirkkauteen.

Samana päivänä Jeesuksen luo tuli saddukeuksia, niitä, jotka sanovat, Ettei Ylösnousemusta Ole. He esittivät Hänelle kysymyksen: ”Opettaja, Mooses on sanonut: ´Jos mies kuolee lapsettomana, hänen veljensä tulee naida hänen vaimonsa ja hankkia jälkeläinen veljelleen.´Keskuudessamme oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen heistä meni naimisiin, mutta kuoli, ja koska hänellä ei ollut jälkeläistä, hän jätti vaimonsa veljelleen. Niin myös toinen ja kolmas, ja samoin kaikki seitsemän. Viimeisenä kaikista kuoli vaimo.

Kenen vaimo noista seitsemästä hän siis on ylösnousemuksessa? Hänhän oli ollut heidän kaikkien vaimona.” Jeesus vastasi heille: ”Te Olette Eksyksissä, koska Ette Tunne Kirjoituksia Ettekä Jumalan Voimaa. Ylösnousemuksessa ihmiset eivät ota vaimoa eivätkä mene vaimoksi, vaan he ovat kuin enkelit Taivaassa. Mutta mitä tulee Kuolleiden Ylösnousemukseen, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala On Puhunut teille: ´Minä Olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala´? Ei Hän Ole Kuolleiden Jumala vaan Elävien.” Sen kuullessaan kansanjoukot hämmästyivät Hänen opetustaan.

Tämän päivän hengellisiltä johtajilta ja paimenilta kysytään henkien erottamisen armolahjaa ja kykyä tuntea Hyvän Paimenen Ääni hengessään kaiken maailman tuottaman taustamelun ja melskeen seassa. Sen lisäksi heiltä kysytään rohkeutta ja valmiutta Pitää Vastuulleen Uskottu Herran Lampaiden Lauma Uskollisina Ja Kuuliaisina Taivaan Isän Tahdon Toteutumiselle Elämissään ajassa.

Sinun Lapsesi Ovat Kaikki Herran Opetuslapsia, Lapsillasi On Oleva Suuri Rauha.

Viime aikoina Suomessa on keskusteltu Suomen eduskunnan säätämän avioliittolain muutoksen vuoksi homoparien vihkimisestä ja siunaamisesta vihkimiskaavan mukaisesti kristillisissä kirkoissa ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien toimesta. Raamatun ilmoituksen mukaan homoseksuaalinen elämäntapa ja homosuhteet ovat yksi synnin ilmentymisen muoto muiden syntien joukossa syntiinlangenneessa ja pelastusta vailla olevassa ihmiskunnassa. Ihmiselle on yhdentekevää Jumalan Silmissä, mikä synti tekee Moosekselle annetun Lain ilmoituksen kautta ihmisen omin teoin väistämättömän Raamatun ilmoittaman kadotustuomion alaiseksi, jollei ihminen Nöyrry Etsikkoaikanaan Kaikkivaltiaan Luojan Tahtoon – tunnusta syntejään Herralle Jeesukselle Kristukselle ajassa Syntien Anteeksisaamiseksi.

Kiitos Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi Hänen tuntemisensa tuoksun! Mehän olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle niin pelastuvien kuin kadotukseen joutuvienkin joukossa. Toisille se on Kuoleman haju Kuolemaksi, toisille Elämän tuoksu Elämäksi. Mutta kuka on tähän kelvollinen? Me emme ole niin kuin ne monet, jotka kaupittelevat Jumalan Sanaa, vaan me Puhumme vilpittömästi, Jumalan Vaikutuksesta, Jumalan edessä Kristuksessa.

Ihmisen Pojalla On Valta Antaa ihmisille synnit Anteeksi Maan Päällä ajassa. Jeesukselta Kristukselta syntinsä Anteeksi Saaneet ihmiset Saavat Uskossa Vastaanottaa Herran siunauksena Pyhän Hengen Henkikasteen, jossa syntisen ihmisen vanha lihallinen minä tahdonvaraisesti Alistuu Ristiinnaulittavaksi Elämän Puuhun – Oksastettavaksi Kristukseen ajassa.

Ihminen Kuolee synninvallasta Syntyäkseen Uudesti Hengellisesti Elämään Vapahtajansa Kanssa kristityn Pyhää Elämää ajassa lähimmäisten keskellä elävän Israelin Jumalan Tahtoon toimissaan taipuen. Näin ihmisestä Tulee Herran temppeli – ilmestysmaja lähimmäisten keskellä ajassa. Uskon Kautta syntinen ihminen Uudestisyntyy Totuuden ja Pyhyyden Hengestä ja Kasvaa kristittynä synnin Elämästään Hyljäten Uuteen Hengellisen minänsä mittaan Herran Seurassa ajassa.

Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt Hänen kauttaan. Ilman Häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli Elämä, ja Elämä oli ihmisten Valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut Sitä valtaansa.

Tuli mies, Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi, todistamaan Valosta, jotta kaikki Uskoisivat Hänen Kauttaan. Ei hän ollut se Valo, vaan hän tuli todistamaan Valosta. Todellinen Valo, Joka Valaisee Jokaisen ihmisen, Oli Tulossa maailmaan.

Maailmassa Hän oli, ja maailma Oli Hänen Kauttaan Syntynyt, mutta maailma Ei Tuntenut Häntä. Hän tuli Omaan Maahansa, mutta Hänen Omansa Eivät Ottaneet Häntä Vastaan. Mutta Kaikille, jotka Ottivat Hänet Vastaan, Hän Antoi Oikeuden Tulla Jumalan Lapsiksi, niille, jotka Uskovat Hänen Nimeensä.

He Eivät Ole Syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta eivätkä miehen tahdosta vaan Jumalasta. Sana Tuli Lihaksi ja Asui meidän Keskellämme. Me katselimme Hänen Kirkkauttaan, sellaista Kirkkautta kuin Ainutsyntyisellä Pojalla On Isältä, ja Hän Oli Täynnä Armoa ja Totuutta.

Johannes todisti Hänestä ja huusi: ”Tämä on Se, josta minä sanoin: Se, Joka Tulee minun jäljessäni, On minua Edellä, sillä Hän Oli Olemassa ennen minua.” Hänen Täyteydestään me Kaikki Olemme Saaneet Osamme ja Armoa Armon Lisäksi, sillä Laki on annettu Mooseksen kautta, Armo Ja Totuus Ovat Tulleet Jeesuksen Kristuksen Kautta. Jumalaa Ei Ole Kukaan Milloinkaan Nähnyt. Ainutsyntyinen Jumala, Joka On Isän Rinnalla, On Hänet Ilmoittanut.

Jeesus Vapahtajamme Rakastaa syntisiä ja tahtoo tänäkin päivänä Vapauttaa heidät synnin ikeestä ja syntistä uhkaavasta Kadotuksesta Elämään Herrassa. On eri asia Rakastaa ja Siunata syntisiä kuin Rakastaa ja Siunata syntiä – siis elävän Israelin Jumalan Tahdon Vastaista Luojan ja luodun Väliin Asettuvaa ajatusta tai tekoa! Tämän päivän hengellisten johtajien ja paimenten on hyvä miettiä, kuinka Jeesus Nasaretilainen – Kristus – Immanuel – Jumala keskellämme ihmisruumiissa – olisi toiminut Vaeltaessaan Maan Päällä ajassa, jos Herraa olisi pyydetty Rukoilemaan ei syntisten ihmisten vaan homojen välisen liiton ja Isän Laissa Tuomitseman yhteiselämän puolesta.

Raamatun ilmoittama kolmiyhteinen Luojamme Ei Asetu Sanaansa Vastaan eikä Sana Luojan Tahtoa Vastaan Totuuden ja Pyhyyden Hengessä. Elävä Israelin Jumalamme On Yksi. Sen vuoksi Jeesus Nasaretilainen ei olisi siunannut homoparia häissään, sillä Hän Ei Olisi Asettunut Vastustamaan Isän Tahtoa ja Mieltä – Saatana kylläkin mieluusti vihkisi homoparin syntielämään kiireen vilkkaa. Herramme Ei Toimi Vastoin Jumalan Sanan Ilmoitusta.

”Älkää luulko, että Minä Olen tullut Lakia tai profeettoja kumoamaan. En Minä Ole Tullut Kumoamaan vaan Täyttämään. Totisesti Minä sanon teille: kunnes Taivas ja maa katoavat, ei Laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin Kaikki On Tapahtunut. Joka siis Jättää Pois Yhdenkin Näistä Pienimmistä Käskyistä ja Sillä Tavoin Opettaa ihmisiä, sitä Kutsutaan Pienimmäksi Taivasten Valtakunnassa. Mutta joka Noudattaa ja Opettaa Näitä Käskyjä, sitä Kutsutaan Suureksi Taivasten Valtakunnassa. Minä sanon teille: ellei teidän Vanhurskautenne Ole Paljon Suurempi kuin Kirjanoppineiden ja Fariseusten, te Ette Pääse Taivasten Valtakuntaan.”

Kuinka Jeesus Nasaretilainen olisi siis toiminut, jos aviorikoksesta tavatun naisen sijaan Hänen Tuomiovaltansa Eteen olisi aikanaan tuotu kaksi homosuhteessa lihan himonsa tyydyttämiseksi tavattua miestä tai naista tuomittavaksi ja Kivitettäväksi Poistaaksensa Pahan Keskuudestaan Mooseksen Lainkirjaimen mukaisesti? Uskon, että Jeesus Olisi Antanut heillekin Ajassa Vapauttavan Tuomion kivittäjiensä oman syntisyyden toteen näytettyään Seuraavan Kaltaisin Kehoitussanoin: En Minäkään teitä Tuomitse Nyt. Teidän Syntinne Annetaan teille Anteeksi tässä ja nyt. Uskokaa Minuun Ja Tehkää Parannus Vaelluksessanne. Menkää Herran rRauhaan, Älkääkä Enää Tehkö Syntiä, jotta Pelastuisitte syntiä Kohtaavalta Kadotustuomiolta. Jumalan Valtakunta On Tullut Lähelle. Tehkää Parannus.

Jumala On Rakkaus. Jeesus Kristus On syntisten Ystävä. Jeesus Kristus Rakastaa syntisiä ihmisiä, mutta Ei Siunaa syntiä vaan Kutsuu ihmisiä Pelastukseen Ja Parannuksen Tekoon Vaelluksessaan ajassa Hänen Voimassaan Pyhän Hengen Kanssa. Saatana – valheen isä – eksyttää ajassa myös Valitut Pyhät kristityt Herrassa, jos saa siihen tilaisuuden. Saatana käytti aikanaan Jeesus Nasaretilaisen Opetuslapsiakin tässä valheen valtakunnan työssä tilaisuuden ollessa otollinen ihmisen sielunelämässä elävän Israelin Jumalan Tahdon Hetkessä Kyseenalaistaen.

Jeesus Nasaretilaisen Itsensä apostoleiksi Kutsututkaan Eivät Olleet Koskemattomia, suojattuja ja turvassa paholaisen työn edistämiseen osallisuudesta, jolleivat he Olleet Jatkuvasti Hengellisesti Valveilla ja Varautuneet Sielunvihollisen Salakavalasti ihmishenkeen Asettamiin Äkkiseltään Viattoman Tuntuisiin ja inhimillisesti tarkastellen järkevältä Tuntuviin Ehdotuksiin.

Mutta Hän kääntyi poispäin ja sanoi Pietarille: ”Väisty Tieltäni, Saatana! Sinä olet Minulle Ansa, sillä sinä Et Ajattele Asiaa Jumalan Kannalta vaan ihmisten.”

Jeesus Nasaretilainen Nuhteli Saatanaa Pietarissa toisten Opetuslasten edessä Pietarin tekemän Herran Tahdon Vastaisen Ehdotuksen Kuultuaan. Näin Herra Toimii yhä tänäkin päivänä Omikseen Tunnustautuvien Keskuudessa ajassa. Herran Omat Tekevät Parannukseen Nuhtelun Jälkeen. Saatanan lapset eivät Herran Nuhteluista ajassa Välitä. Juudas Iskariotin Osaan Ryhtyviksi On tänäkin päivänä Tunkua. Antikristuksen henki – Vangitsijan henki – Vaikuttaa Ajassa Voimakkaasti myös kristillisiksi kirkoiksi ja yhteisöiksi ihmisten edessä maailmassa ilmoittautuvien ihmisten Rakentamien Ajallisten Ja Maallisten instituutioiden Keskuudessa.

Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja. Samoin on teidänkin joukossanne oleva Vääriä Opettajia, jotka Kuljettavat Keskuuteenne Salaa Turmiollisia Harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, Joka On Ostanut heidät, ja Tuottavat Itselleen Äkillisen Tuhon. Moni Lähtee Seuraamaan heidän irstauksiaan, ja heidän takiaan Totuuden Tie Tulee Häväistyksi.

Ahneudessaan he valheellisin sanoin pyrkivät hyötymään teistä. Mutta heille Muinoin Langetettu Tuomio On Yhä Voimassa, heidän Tuhonsa Ei Torku. Ei Jumala säästänyt enkeleitäkään, jotka tekivät syntiä, vaan syöksi heidät Pimeyden Kahleissa Syvyyteen ja jätti heidät Säilytettäviksi Tuomiota Varten.

Eikä Hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka Hän Varjeli Nooan, Vanhurskauden Saarnaajan, ja seitsemän muuta, kun Hän Antoi Vedenpaisumuksen Peittää jumalattomien maailman. Hän Tuomitsi Tuhoon Sodoman ja Gomorran Kaupungit ja Poltti ne poroksi varoitukseksi niille, jotka vastaisuudessa elävät jumalattomasti.

Kuitenkin Hän Pelasti Hurskaan Lootin, jota jumalattomien ihmisten irstas elämä vaivasi. Asuessaan heidän keskellään tuo hurskas mies kärsi päivästä päivään hurskaassa sielussaan heidän laittomien tekojensa tähden, joita hän joutui näkemään ja kuulemaan.

Näin Herra Tietää Pelastaa Jumalaapelkäävät Koetuksesta, mutta Väärintekijät Hän Säilyttää Rangaistuksen Alaisina Tuomion Päivään, varsinkin ne, jotka Vaeltavat Saastaisissa Lihan Himoissa ja Halveksivat Herruutta. Nuo uhkarohkeat ja itserakkaat eivät pelkää herjata henkivaltoja, vaikka enkelitkään, joilla on suurempi voima ja valta, eivät syytä niitä herjaavasti Herran edessä.

Mutta nuo ihmiset ovat kuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäviksi ja tapettaviksi syntyneet eläimet. He herjaavat sitä, mitä eivät tunne, mutta tuhoutuvat omaan turmelukseensa ja saavat Väärintekijöinä Vääryyden Palkan. Heidän mielihalunsa on viettää päivänsä nautinnoissa. He ovat tahroja ja häpeäpilkkuja ja nautiskelevat petoksistaan, kun he mässäilevät aterialla teidän kanssanne.

Heidän silmänsä ovat täynnä aviorikosta, eivätkä he saa synnistä kyllikseen. He viettelevät horjuvia sieluja. Heillä on ahneuteen harjaantunut sydän, noilla Kirouksen Lapsilla. He Ovat Hylänneet Suoran Tien, Eksyneet ja Seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tietä, hänen, joka Rakasti Vääryyden Palkkaa mutta Sai Rikkomuksestaan Ojennuksen: mykkä työjuhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. Nuo ihmiset ovat Vedettömiä Lähteitä ja myrskytuulissa ajelehtivia pilvenhattaroita. Heille on varattuna synkkä Pimeys.

Puhuen ylimielisiä, tyhjiä sanoja he Lihan Himoissa viettelevät irstauteen niitä, jotka tuskin ovat päässeet eroon Eksyksissä Vaeltavista. He lupaavat näille Vapautta, vaikka Itse Ovat Turmeluksen Orjia. Sillä Kenen Voittama Joku On, Sen Orja hän On. Jos he ovatkin päässeet maailman saastutuksia pakoon tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, mutta sotkeutuvat niihin uudestaan ja tulevat voitetuiksi, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa.

Heille olisi ollut parempi, etteivät olisi tulleet tuntemaan Vanhurskauden Tietä, kuin että Opittuaan Sen Tuntemaan Kääntyvät Pois heille Annetusta Pyhästä Käskystä. Heidän on käynyt niin kuin sananlasku osuvasti toteaa: ”Koira palaa oksennukselleen” ja ”Pesty sika rypee rapakossa.”

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon johdon esiintulot viime aikoina eivät tee poikkeusta globaalissa mittakaavassa asiaa yleismaailmallisesti tarkastellen. Niin kutsuttu Suomen kansankirkko on nyt Vedenjakajalla. Pitääkö se kiinni Jumalan Sanan Totuudesta ja pitävätkö sen paimenet kiinni pappisvalastaan vai liittyykö kirkko ja sen paimenet pohjoismaisten veljeskirkkojensa tavoin maailman hengessä opillisesti valikoivaan uskonnollisuuteen ja kirkolliskulttuurin ylläpitävään antihengelliseen uskonnollisuuteen, joka voi johtaa sen aitaukseen jääneet lampaat suoraan Helvettiin maailman antihengessä kulkevien paimentensa johdolla? Tämä On Kovaa Puhetta, mutta hengellisesti Kristuksen Ruumista ja sen jäseniä vertauskuvallisina toimenpiteinä kuvaavana Isän hengessä Opettamana Täysin Totta.

”Kuka ikinä viettelee yhdenkin näistä pienistä, jotka uskovat Minuun, hänelle olisi parempi, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen.

Jos kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Sinulle on parempi, että käsipuolena menet sisälle Elämään, kuin että molemmat kädet tallella joudut Helvettiin, sammumattomaan tuleen, missä heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu.

Jos jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Sinulle on parempi, että jalkapuolena menet sisälle Elämään, kuin että sinut molemmat jalat tallella heitetään Helvettiin, sammumattomaan tuleen, missä heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu.

Jos silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Sinulle on parempi, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään Helvettiin, missä heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu.

Jokainen ihminen Suolataan Tulella. Suola On Hyvä. Mutta jos Suola Käy Suolattomaksi, millä te Sen Maustatte? Olkoon teissä Suola Itsessänne, ja Eläkää Rauhassa Keskenänne.”

Hengellisesti Ymmärrämme Jeesuksen kehottaneen mieluummin Luopumaan Epäkelvosta ja Syntiin Taipuvaisesta Kristuksen Ruumiin Jäsenestä kuin olemaan yhtä sen kanssa. Pieni määrä Hapatetta voi pilata Koko Taikinan. Synnille Ei Tule Antaa Kristuksen Ruumiissa Sijaa tai Periksi tuumaakaan. Herran Omat Ovat Erottautuneet maailmasta. Vaikka he Elävät maailmassa, he Eivät Elä maailman hengen mukaan vaan Kristuksen Hengen Johdatuksessa ajassa.

On Rukoustaistelun Aika. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon On Aika Herätä synnin unestaan tai käpertyä syntiensä taakan alle kuolinvuoteelleen ajassa odottamaan Tuomiopäivää. Elävä Israelin Jumala Ei Siunaa Syntiä. Jeesus Nasaretilainen Ei Olisi Vihkinyt Seurakunnassaan homoliittoja. Pietari ei olisi vihkinyt seurakunnassaan homoliittoja. Paavali ei olisi vihkinyt seurakunnassaan homoliittoja. Edes Martti Luther ei olisi vihkinyt seurakunnassaan homoliittoja, vaikka hänen nimeään kantavat kirkkoinstituutiot niin tekevätkin maailmalla ajassa, jossa elämme.

Tahdon Pyhän Hengen kehotuksesta korostaa sitä, ettei homosteluun taipuvainen lihallisen ihmisen himo tai syntiteko ole elävän Israelin Jumalan Silmissä yhtään sen merkityksellisempi synti kadotustuomion tuottavana syntinä kuin esimerkiksi valheen puhuminen ja väärän todistuksen antaminen lähimmäisestä tai vaikkapa rahan rakkaus ja ahneus tai varastaminen lähimmäiseltä. Kaikki Synti Erottaa luodun ihmisen elävästä Israelin Jumalasta, meidän Luojastamme, sillä Hän On Pyhä.

”Puhu Koko Israelilaisten Seurakunnalle näin: Olkaa Pyhät, sillä Minä, Herra, teidän Jumalanne, Olen Pyhä.

Syntisyytensä tunnustavat ja Jeesuksen Kristuksen ainutkertaisen sovitustyön perusteella Pelastuksen Armosta Uskossa Vapahtajan Veren Voimasta – Pyhästä Hengestä – Uudestisyntyneet kristityt eivät enää anna synnille sijaa elämässään vaan sitoutuvat Jeesus Nasaretilaisen meille opettaman Isä meidän -rukouksen sanoin Isän Tahtoon kilvoitellen hengellisesti Jeesuksen Vapahtajan Seurassa Matkaa Ajassa Taittaen.

Niin kuin rikkaan ihmisen on vaikeaa luopua rahanpalvonnasta Seuratakseen Jeesusta Kristusta on homoseksuaaliseen syntiin lihan halujen perusteella taipuneen ihmisen vaikeaa luopua lihallisten halujen palvonnasta seuratakseen Jeesusta Kristusta – puolisonsa pettämiseen ja elävän Israelin Jumalan edessä huorin tekemiseen heteroseksuaalisen lähimmäisen syntiin lihan halujen perusteella taipuneen paatuneen ihmissydämen tapaan. Vangitsija sitoo maailmaan ja syntiin, Vapahtaja Vapauttaa maailmasta ja Synneistä.

Tehtyään Parannuksen Vaelluksessaan Pyhän Hengen Voimassa Hyvän Paimenen Omat Lampaat Hylkäävät vanhan lihallisen minän jumalattomat halut, mieliteot ja epäjumalanpalveluksen ajassa sitoutuen Uudestisyntyneinä Palvelemaan Elämällään Herran Tahtoa ajassa. Hyvä Puu Kantaa Hyvää Hedelmää. Siitä Tunnetaan Puu, joka Vie Elämään. Rukoillaan Sydämen Viisautta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon johdolle ja paimenille, jotta Suomen kansankirkko Turvaisi Elävään Herraamme tarvittaessa vaikka maallisesta vihkioikeudesta ajassa luopuen. Elävä Israelin Jumala Ei Siunaa syntiä. Olkaa Kestävät Kristuksessa.

”Tehkää Puu Hyväksi, Niin Sen Hedelmästäkin Tulee Hyvä, tai tehkää puu huonoksi, niin sen hedelmästäkin tulee huono. Hedelmästä Puu Tunnetaan. Te kyykäärmeiden sikiöt, Kuinka te Voisitte Puhua Hyvää, Kun itse Olette Pahoja! Sydämen Kyllyydestä Suu Puhuu. Hyvä ihminen Tuo Hyvyytensä Varastosta Esiin Hyvää, ja Paha ihminen Tuo Pahuutensa Varastosta Esiin Pahaa. Mutta Minä Sanon teille: Jokaisesta Turhasta Sanasta, Jonka ihmiset Puhuvat, heidän On Tuomiopäivänä Tehtävä Tili. Sillä Sanoistasi sinut Julistetaan Vanhurskaaksi ja Sanoistasi sinut Tuomitaan Syylliseksi.”

6. luku Todistus Herralta Seurakunnalle

”Mitä Minun On Tehtävä sinulle, Efraim, mitä Minun On Tehtävä sinulle, Juuda, kun teidän Rakkautenne on kuin Aamun Pilvi, kuin Varhain Haihtuva Kaste? Sen tähden Minä Olen Antanut teille Iskuja profeettojen Kautta, Olen Surmannut Suuni Sanoilla. Sinua Kohtaava Tuomio Nousee kuin Aamun Valo. Sillä Laupeutta Minä Tahdon enkä Uhria Ja Jumalan Tuntemista Enemmän kuin Polttouhreja, mutta he ovat ihmisten tavoin Rikkoneet Liiton.

Siinä he Ovat Olleet Minulle Uskottomia. Gilead On Pahantekijöiden Kaupunki, täynnä verijälkiä. Pappien Joukko On Väijyvien Rosvojen kaltainen. He Murhaavat Sikemin Tiellä, he Tekevät Iljettävyyksiä. Minä Olen Nähnyt Kauhistavia Tekoja Israelin Heimon Keskuudessa. Sieltä Löytyy Efraimin Haureus, Israel On Itsensä Saastuttanut. Myös sinua, Juuda, Odottaa Elonkorjuu, kun Minä Käännän Kansani Kohtalon.”

Jeesus vastasi hänelle: ”Muuan mies Kulki Jerusalemista Alas Jerikoon ja Joutui Rosvojen Käsiin. He Riisuivat hänet ja Pieksivät Haavoille. Sitten he lähtivät pois ja Jättivät hänet Virumaan Puolikuolleena.

Sattumalta Kulki muuan Pappi Samaa Tietä, mutta Nähdessään miehen hän Meni Tien toista laitaa Ohi. Samoin leeviläinen: kun hän Tuli Paikalle ja Näki miehen, hänkin Meni Tien toista laitaa Ohi.

Koko elämäni on nykyään jatkuvaa vuoropuhelua Rukouksessa Isän kanssa. Hän Opettaa minua Tiellään arjen askareissa ja lasteni hoidon ohessa kotona. Saan tarkastella oman elämäni kautta isän silmin lasteni elämää. Herra puhuttelee minua jatkuvasti kuin profeetallisesti ennalta osoittaen elämäni kautta Hänen suhdettaan Taivaan Isän Lapsiin nykyhetkessä.

Kun lapseni ovat väsyneitä tai he ovat tylsistyneitä askareissaan tullen valittamaan isälle toimettomuuttaan, vaikka tehtävää ja leikin mahdollisuuksia on ympärillä yltä kyllin, Herra ottaa aina hetkestä kopin ja Kertoo oman kokemani kautta minulle hengessä Kokevansa Omien Lastensa Kanssa Samoin Juuri Tällä Hetkellä. Siten Herra vahvistaa Uskoani arjessa Opettaen samalla minua Hengellisessä Elämässäni Hänen Lapsenaan.

Herra Itse Sanoi, että meidän Tulee Ottaa Uskossa Taivaan Valtakunnan Osallisuus Herralta Vastaan lapsen tavoin. Isä Odottaa meiltä Omilta Lapsiltaan samalla tavalla Toimintaa ja Sitoutumista Isän Arvoihin Hengellisessä Suhteessa kuin me maalliset isät odotamme omilta lapsiltamme heitä ajassa kasvattaessamme antaessamme heille ohjeita ja neuvoja arjessa siitä, kuinka tahdomme lastemme toimivan erilaisissa elämässä eteen tulevissa uusissa ja toistuvissa tilanteissa.

Kirjoitin tänään aiemmin tähän teokseen Pyhän Hengen kehotuksesta muutaman tekstikappeleen ja korjasin kirjoitusvirheitä aiemmin kirjoittamistani osioista. Meillä on huomenna aamulla pienten lasteni kanssa Syksy Soi-tapahtuman esiintyminen muskariryhmän kanssa. Tätä varten pääsen itsekin esiintymään lasteni kanssa asuinkuntamme päiväkotilapsille opettajineen ja hoitajineen leikkien ja laulaen Klaukkalan uudessa monitoimitalossa Monikossa. Esiintymisasuiksi muskarin yrittäjä on ohjeistanut lapsille kuninkaallista teemaa prinsessamekkoineen ja tiaroineen ja meille kolmen vuoden ikäisten ja sen nuorempien vanhemmille valkoista pukinetta. Viime viikolla pukeutumisohjeisiin tuli myönnytys. Saa pukea ylle mustankin alaosan, jollei vaatekaapissa ole valkoista päällepantavaa koko ruumiin peittämiseksi.

Minä otin kopin asiassa heti ensiohjeistuksesta pari viikkoa takaperin ja hankin kirpputorilta itselleni puuttuvat vaatekappaleet Pyhän Hengen saattaessa minut tarvittaviin hankintapaikkoihin. Pestyäni hankkimani vaatteet puin ne ylleni viime lauantaina kokeilumielessä, kun meillä oli esitystä edeltävä muskari-aamu. Ehdin kaikkiaan osallistua pienten lasteni kanssa kolmeen harjoitukseen esitystä varten. Uskon Suomi 100-teeman alle lukeutuvan yhteisen tapahtuman sujuvan hienosta lasten kanssa juhliessamme syksyn sadonkorjuuta ja 100-vuotiasta isänmaata.

Minulla on tapana viettää aikaa Isän Kanssa pikkutunneille asti, koska minun ei nykytilanteessa tarvitse aamulla herätä aikaisin työmatkalle vaan saan nousta kello kahdeksan viedäkseni tyttäreni päivähoitoon. Aika riitttää meille aamuisin hyvin perustoimiin ja saatan sitten nuorimman tyttäreni kanssa leikkiä pihalla hetken rauhassa keinuissa ja hiekkalaatikon ääressä häntä viihdyttäen.

Maailma on Isän Lapsille kuin oma Pieneksi Käyvä Hiekkalaatikko, näin Herra On Puhutellut henkeäni. Meilläkin on hiekkalaatikolla koko alan kattavasti erilaisia leluja, joten ensitöiksi saan aina raivata pois vanhemman tyttäreni edellisen päivän leikit antaakseni leikkitilan nuorimmalle tyttärelleni. Näin Herrakin On Ilmoittanut henkeeni Toimivansa Omien Lastensa Leikkien Kanssa. Vanhat Leikit Siivotaan Pois, jotta Uudelle Yhdessäololle On Mahdollisuus. Pöytä ikään kuin Puhdistetaan, jotta Voidaan Jatkaa Mukavaa Yhteiseloa.

Silitin tyttäreni ja omat valkoiset esiintymisvaatteeni vasta kello yhden jälkeen yöllä. Silittäessäni vaatteita, Herra puhutteli henkeäni ja kehotti minua silittämään myös alusvaatteet ja sukat. Kysyessäni hengessäni tästä Kehotuksesta Herran Oppia, Isä Kertoi Toimivansa näin myös Omien Lastensa Kanssa. Taivaallisiin Vaatteisiimme Ei Jää Ryppyä Rypyn Päälle. Herran Omien Vaatteet Ovat Puhtaat, Valkoiset Ja Täysin Rypyttömät. Silityksestä tuli taas kerran Oppia Herralta arkiaskareiden parissa. Silitin vaatteet upseerin pieteetillä – olinhan palvelusvuosinani tottunut silittämään virkapukuni ja valkoiset kauluspaidat rypyttömiksi – saanut harjaantua arjessa.

Kävin tupakalla kesällä uusitulla takaterassillamme. Otin mukaan pullollisen kivennäisvettä. Herra on sallinut minun polttaa halutessani tupakkaa, vaikka tiedostan sen haitallisuuden. Se on ollut aika-ajoin elämäni pieni nautinto. Herra On Opettanut minua tässäkin asiassa niin, että se, mikä menee suusta sisään ja tulee ulos pois hengittäessä – savu – Ei Ole Hengelliselle Elämälleni haitallista. Minulla ei ole myöskään estettä nauttia erilaisista ruoista tai juomista. Saan hyvällä omatunnolla nauttia kohtuudella alkoholiakin juhlan tullessa tai katsellessani urheilua illalla televisiosta. Herra Ei Aseta Omilleen nollatoleranssia ihmiselämän pienten synnittömien nautintojen ja piristystä tarjoavien virkistyshetkien suhteen.

Sana Kehottaa meitä kuitenkin välttämään syömisiä ja juomisia, jos Seurassamme On Uskossa Heikkoja Lähimmäisiä, jotka pitävät Kaikkea lääketieteellisesti osoitetusti ruumistamme ajassa turmelevaa heidän Mittapuunsa Mukaan ylipäänsä lainkaan tai mielestään liiaksi nautittuna paheksuttavana. Kohtuu kaikessa tässäkin suhteessa. Mitä Herra Tahtoo Tällä Nyt Todistaa, On Se, että Hän Rakastaa meitä Juuri Tällaisina kuin me Olemme. Syntisiä ihmisiä Hän Rakastaa. Heikkoja lihassa, mutta Hengessä Uskossa Osallisia Herrassa. Herra Käyttää minuakin tällaisena tavallisena suomalaisena keski-ikäisenä miehenä Omassa Työssään Asettamatta Kannettavakseni Yhtään Turhaa Taakkaa tai rajoittaen elämääni ja pieniä nautintoja ajassa.

Herralla On Voima Vapauttaa meidät kaikista turhista ja elämäämme turmelevista asioista. Hän Hyväksyy meidät Kutsuessaan Seuraansa Juuri Tällaisina kuin me Olemme ja Tuntee meidät Tarkalleen Vapauttaen meidät Uskosta Osallisina Niistä Asioista elämässämme, Jotka Tulisivat Syntinä meidän ja Isän Välisen Suhteemme Jatkumisen Esteeksi. Siitä Saatte Ja Voitte Aina Olla Varmoja. Ihmisillä on taipumus asettaa toinen toisilleen taakkoja kannettavaksi, joita Herra Ei Meiltä Vaadi. Minunkin keuhkoni Hän On Luvannut Pitää Kunnossa Voimassaan minulle ajassa annetun elämän keston ajan sallien satunnaiset tupakointijaksot elämässäni. Tästäkin olen Hänelle hyvin kiitollinen. Elämässämme on mahdollisuus Synnittömiin pieniin nautintoihin, kun kiittäen Herraa Kaikesta Elämässä otamme ne vastaan. Meillä On Ilo Ja Vapaus Herrassa.

Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut sanoessaan: ´Tämä kansa kunnioittaa Minua huulillaan, mutta sen sydän On Kaukana Minusta. Turhaan se palvelee Minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmisten käskyjä.´” Jeesus kutsui väkijoukon luokseen ja sanoi: ”Kuulkaa Ja Ymmärtäkää. Ei ihmistä Saastuta se, mikä menee suusta sisään, vaan Mikä Tulee Suusta Ulos, Se Saastuttaa ihmisen.”

Silloin opetuslapset tulivat Hänen luokseen ja sanoivat: ”Tiedätkö, että Fariseukset loukkaantuivat, kun he kuulivat puheesi?” Mutta Hän vastasi: ”Jokainen istutus, jota Minun Taivaallinen Isäni Ei Ole Istuttanut, On juurineen Revittävä Pois. Älkää heistä välittäkö, he ovat Sokeita Sokeiden Taluttajia. Jos Sokea Taluttaa Sokeaa, molemmat Putoavat Kuoppaan.”

Pietari sanoi Hänelle: ”Selitä meille tämä vertaus.” Jeesus vastasi: ”Oletteko tekin vielä Ymmärtämättömiä? Ettekö Käsitä, että kaikki se, mikä menee suusta sisään, menee vatsaan, ja se ulostetaan? Mutta Se, mikä Tulee Suusta Ulos, Lähtee Sydämestä, ja Se Saastuttaa ihmisen. Sillä Sydämestä Lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Nämä Saastuttavat ihmisen, mutta Pesemättömin Käsin Syöminen Ei Saastuta ihmistä.”

En tällä puheeksiottamisella tahdo rohkaista ketään polttamaan tupakkaa tai nauttimaan saunakaljaa, mutta tahdon kertoa Pyhän Hengen kehotuksesta tässäkin suhteessa omasta elämästäni esimerkin. Jumala Rakastaa meitä huolimatta heikkouksistamme ja Hän On Voimallinen Vapauttamaan jokaisen niistä epäterveellisiksi yhteiskunnassa katsotuista mieliteoistamme, jos Hän niin Haluaa. Meille Riittää Se, että Olemme Kuuliaisia Hänelle. Hän on antanut minulle monesti voiman irrottautua tupakan poltosta hankittujen tupakoiden loputtua ilman minkäänlaisia vieroitusoireita.

Herra on tänään puhutellut minua tupakanpolttamisen hetkellä sillä, että Hänen Omiensa On ikään kuin Säännöllisesti Vedettävä Pyhää Henkeä Hengellisiin Keuhkoihinsa Sisimpäänsä Ruumiin Verenkierron Kautta Aina Sydämeensä Saakka kuin tupakkaa säännöllisesti polttaen. Tupakoitsijat tietävät hyvin tunteen, jos edellisestä savukkeesta ja henkosista on kulunut liian kauan. Näin on myös Pyhästä Hengestä Täyttymisen Ja Täyttyneenä Pysymisen Olemisen Kanssa.

Me Saamme Täyttyä Pyhässä Hengessä Rukouksessa Isän Kanssa. Seurustellessame Hänen Kanssaan Säännöllisesti Ja Toistuvasti Sallimme Isän Ojentaa Ja Opettaa meitä Lapsinaan ajassa niin kuin Hän Tahtoo. Hän Puhuttelee henkeäsi Ennakoiden tulevaa, Opettaen nykyhetkeä ja Nuhdellen tapahtunutta tarpeen mukaan. Täyttyessänne Pyhästä Hengestä Herran Edessä Rukouksessa saatte joka päivä Kasvaa Hänen Voimassaan ja Tuntemisessaan ajassa. Älä Pelkää dialogia Herran kanssa. Kyseessä ei ole skitsofrenia vaan Hengen Osallisuus.

Minä Keskustelen hengessäni Hänen Voimassaan ajatuksen tavoin lähes kaikesta ja kokoaikaisesti Hänen Tahtoaan elämässäni isoissa ja pienissä kysymyksissä kysellen. Herra Puhuu kyllä omien ajatustesi Ylitse ja Päällekkäinkin tarvittaessa, kun Hän Haluaa Vahvistaa Uskoasi Opettamalla sinua. Sanan mukaanhan Kaikki Jumalan Lapset Tulevat Isän Opettamiksi. Suostu siis Herran Edessä Tähän Rukouksessa henkimaailmassa Käytävään Uskonvaraiseen Vuoropuheluun, jolloin Saat Vastaanottaa Pyhän Hengen Sisimpääsi Asumaan ja Saat Todistukseksi Armon Osallisuuden sekä sielullesi eli mielellesi henkilökohtaisen uskonvarmuuden Jumalan Lapsena. Isä Rakastaa sinua.

Herra Nosti henkeeni Vahvistuksen Aiemmalle Puheelleen, ottaessani pitkän kulauksen raikasta kivennäisvettä tupakan poltettuani, tähtitaivasta katsellessani ja Kiittäessäni Herraa Kaikesta tänään kokemastani armosta elämässä. Veden runsaalla juomisella oli taas myös Hengellinen perspektiivi Isän vertauskuvallisessa Opetuksessa Lapselleen arjen keskellä. Ole Kuuliainen hengessä Isän Puheelle. Älä Anna maailman taustamelun Viedä Pois Huomiotasi Hänen Opetuksestaan ajassa. Vietä mahdollisimman paljon aikaa Jumalan Sanaa lukien ja Pyytäen Häneltä Hengellistä Ymmärrystä Kirjoitettuun Opetukseen.

Raamatun ilmoituksen mukaan juopot eivät peri Jumalan Valtakuntaa eivätkä liioin mässäilyissä ja juomingeissa viihtyvät. Meidän Tulee Ymmärtää Hengessä Ja Totuudessa se tosiseikka, että Jumalan Sanan Opetus On ennen kaikkea Ymmärrettävä Hengellisenä eikä maallisena Ohjenuorana Elämässä ajassa. Juopoilla Ja Mässäilijöillä Tarkoitetaan juuri hengessään maailman antihengen Tarjoiluista Juopuneita ja maailman antihengen Herkkupöydistä Makupaloja Uskonelämäänsä Shoppailevia lähimmäisiä, Jotka Eivät Pysy Jumalan Sanan Hengellisen Ilmoituksen Totuudessa Ja Isän Hengellisessä Opetuksessa Osallisina vaan tarttuvat hanakasti kiinni kaikkeen Syntielämään – Jumalan Vastaiseen elämänmenoon – ja tarjolla oleviin maailman antihengen villitsemien luopioseurakuntien opetuksiin ja epäjumalanpalvelukseen maailman antihengen vallassa ajassa.

Siitä Isä Pitää, kun Esität Hänelle Kysymyksiä ja Hän Saa Kertoa sinulle, Miten Asiat Tulee Ymmärtää. Opettele Tuntemaan Jeesus Kristus – Jumalan Sana – Hänet ihmisten edessä Tunnustaen ja Henkilökohtaisesti Sanaan Tutustuen. Meillä on oltava Rohkeutta Pitää Kiinni Jumalan Sanan Totuudesta lähimmäistemme Keskellä ajassa. Tunnusta Sana sinun Herraksesi ihmisten edessä, niin Sana Tunnustaa sinut Omakseen Isän ja Hänen enkeleidensä Edessä Taivaan Avaruuksissa. Näin yritän kuvailla sinulle Hengellistä Ymmärtämistä, jotta löytäisit itsestäsi tahdon ja Voiman – Pyhän Hengen Tarjoaman Opetushetken Aloittamiseksi tältä istumalta. Herra Siunatkoon sinua ja Antakoon sinulle Tahdon Tarttua Kiinni Elämään lukemalla Jumalan Sanaa ja Keskustelemalla Rukouksessa hengessäsi Herran Kanssa. Aamen.

Tahdon kertoa Pyhän Hengen Kiinnittäneen Huomioni keittiön mikroaaltouunin kelloon tullessani sisälle. Kello näytti ´2.02´. Herra Puhutteli henkeäni Sanoen Tahtovansa, että saisin molemmat vanhemmista lapsistani luokseni Sen Lukuarvoilla Hetkessä Osoittaen. En ole tavannut vanhempia lapsiani Pääsiäisen jälkeen, sillä syystä tai toisesta, he eivät ole varhaismurrosiässä kasvussaan olleet valmiita hyväksymään isän tekemää Jumalan Valtakunnan työtä ajassa ja toisen tapahtuman myötä ilmaisivat sen syyksi, etteivät vähään aikaan tahdo viettää isänsä kanssa arkitapaamisia ja viikonlopputapaamisia.

Tätä kirjoittaessani oli kulunut jo puoli vuotta ilman, että olisin tavannut ex-puolison luona asuvia vanhempia lapsiani. Olen saanut omissa nahoissani kokea sen, miltä Taivaan Isästäkin tuntuu, kun Hänen Lapsensa hylkäävät Isän Rakkauden Ja Läsnäolon elämässään. Jälkikäteen olen todennut, että kaikella tällä Koettelemuksella on ollut syynsä omassa Uskonelämässäni Kasvussa. Minulla on ollut enemmän aikaa Isän Kanssa Tulla Tuntemaan Hänen Tahtonsa Elämässäni ajassa.

Jumala sallii elämässämme erilaisia ikäviäkin asioita Todistaakseen meille ja lähimmäisillemme niiden kautta jotakin uutta Tiellämme Taivaaseen. Olen yksisuuntaisesti lähettänyt lapsilleni koko erossaolon ajan rohkaisevia tekstiviestejä kutsuen heitä viettämään kanssani aikaa entiseen tapaan ja puhumaan asiat poikki, halki ja pinoon. En vieläkään tiedä todellisia perusteita yksisuuntaiseen hiljaiseloomme, mutta luotan Herraani ja siihen, että Hän oikoo polut minun ja vanhempien lasteni välillä.

Minä rakastan kaikkia lapsiani tasavertaisesti ja olen pitänyt heistä ja pidän vastakin hyvän huolen kärsivällisesti heitä kasvattaen myös hengellisten asioiden suhteen heidän käsitystasoaan vastaavalla tavalla kohti Hengellistä Aikuisuutta, jos he sen sallivat. Isä Vetää Lapsensa Puoleensa vaan Ei Pakota Ketään Tulemaan Lapsekseen – näin toimii niin Taivaan Isä kuin maallisetkin eroperheiden isät lastensa kanssa.

Poikani vastasi tekstiviestiini pari viikkoa sitten, että hän saattaisi tulla kuun lopulla taas supistettuun viikonlopputapaamiseen koulun jälkeen perjantaina aina lauantai-iltaan saakka. Nyt Pyhä Henki Puhutteli minua tällä aikavälillä – kyseessähän on juutalaisen sapatin aika – sillä sapattia siis Herran säätämää lepopäivää vietetään viikottain perjantai illan auringon laskusta lauantai iltaan auringon laskuun asti.

Herran Lepopäivä On Hengellisesti Tarkastellen Jumalan Sanan – Herramme Jeesuksen Kristuksen – tuhatvuotinen valtakausi Kuninkaanamme ennen Herran Päivää – sitä suurta ja pelottavaa Tuomiopäivää, jolloin Herra Erottelee Lampaat ja Vuohet erilleen Kutsuen Lampaansa Taivaan Kirkkauteen ja Heittäessään Vuohet Helvetin ikuisesti palavaan tuleen.

Alkaako pian tuo Rauhanruhtinaan Ajanjakso maailmassa, jolloin Jumalan Sana Hallitsee ihmiskuntaa? Se jää nähtäväksemme ajassa. Herra Parantaa ihmiset Sapattina Sairauksistaan ja Hengellisesti Ymmärrämme Tämän Tarkoittavan sitä, että Jumalan Sana Aikaansaa Uskon Syntyä syntisten lähimmäisten Keskellä Tuona Ajanjaksona ennen Herran Päivää. Ihmisen Poika On Sapatin Herra.

Palaan nyt kirjoituksessani tuohon poikani tuloon sapatin alkaessa luokseni. Olen rukoillut lasteni puolesta koko erossaolomme ajan aktiivisesti, että he löytäisivät rohkeuden ja tahtoisivat taas tulla viettämään yhteistä aikaa kanssani. Näin Taivaan Isäkin Vetää Kadoksissa Olevia Lapsia Luokseen Synnyttäen Kaipuun Sydämeen, näin Henki On minulle Todistanut.

Mutta tuo mikron kellon aika osoitti minulle Pyhän hengen todistuksella sen, että saankin hakea vajaaksi viikonlopuksi luokseni myös vanhimman tyttäreni, joka ei ole ilmoittanut olevansa tulossa luoksemme, mutta jota olen kutsunut useamman kerran tulemaan meille yhdessä veljensä kanssa. Saan siis viettää sapatin keston lasteni kanssa näin ensi alkuun ja vasta sen jälkeen palaamme normaaliin tapaamisrytmiin arjessa – näin lapsiani rakastavana isänä tietysti toivon. Näin minä myös tahdon Uskoa käyvän.

Käytyäni iltatoimissa kesken hammaspesun Herra puhutteli minua hengessäni. Hän oli aiemmin kiinnittänyt MTV3:n uutisten loppuessa huomion Duudsonien Jarnon syövästä kertovaan pieneen uutisointiin alakulmassa. Rukoilen aina niiden ihmisten puolesta, jotka Herra nostaa hengessä mieleeni. Nytkin kävin Rukoukseen Jarnon puolesta kello ´02.15´. Kiitin Herraa siitä, että Hän Voi Parantaa Luojana Jarnon syövän juuri tässä hetkessä todistukseksi lähimmäisille ihmeparantumisena.

Jeesus Nasaretilaisen Nimessä Käskin syövän Paranemaan Kokonaan Herran Voimasta. Herra Puhutteli henkeäni kolmasti kysyen:´Uskotko todella, että Minä Voin Parantaa Jarnon syövän?`ja kolmasti vastasin Herralleni: ´Uskon Herrani – Kyllä Sinä Voit Niin Tehdä.´ Lisäten edelleen pyynnön: ´Herra, Anna minulle Lisää Uskoa´ ensimmäisen kerran jälkeen. Nyt Uskon, että Herra Tahtoo Tällä kirjoituksellani Todistaa ihmeparantumisen Rukouksen Voimasta Herran ihmeellisessä Armotaloudessa Keskellämme. Jarno, ole Siunattu Jeesuksen Nimessä. Anna Kiitos Parantumisestasi Herralle!

Päätän tämän todistuskirjoitukseni todeten sinulle lukijani, että Herra Käyttää meitä Uskossamme heikkoja, Osoittaakseen Valtasuuruutensa Keskellämme Saaden Hänelle Kuuluvan Kiitoksen Ja Kunnian. Jumalamme On Laupias ja Pitkämielinen meitä Lampaitaan Kohtaan. Ole Turvallisella mielellä. Hän Parantaa sinunkin Vaivasi ja Pääset Hänen Voimassaan Isän Valtakuntaan. Olet Sydämellisesti Tervetullut – Kirjaimellisesti! Tuo viimeinen Oli Osoitus sinulle Herramme Huumorintajusta Omiensa Kanssa, Kiinnittäessään Huomion kirjoittamani päätöslauseen jälkeen lausahdukseen. Jeesus On Sydänten Herra!

Kello juoksee jo aamua ´4.21´, joten Päivätyöni Jumalan Pelloilla päättyy taas Herran Osoittamalla Ajalla. Hän Antaa meille Voiman Kkaikessa mihin Hänen Palveluksessaan Ryhdymme ja Levon Ajallaan. Ole Siunattu Jeesuksen Nimessä.

Koska minulle Jumalan Tahto tarkoittaa sitä, että Näin Tulee Tapahtumaan – ainakin omassa Elämässäni Toimin Isän Tahdon Mukaan, oletin saavani molemmat lapset luokseni sapatin kestoksi. Herra oli molempien lasten tapaamisen toteutumisen tulevana sapattina minulle henkeeni Tahdokseen Ilmoittanut. Pyysin Jumalan Tahdon Toteutumiseksi tässä asiassa vielä esirukousta toiselta Herran Lampaalta.

Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaikka Uskoin Herran Tahdon Toteutuvan Tässäkin Asiassa Elämässäni Häneen Kaikessa Luottaen ja Turvaten. Miksi elävän Israelin Jumalan Tahto ei tapahdu kaikessa Hänen luomakunnassaan ajassa? Miksi tyttäreni ei saapunutkaan tapaamaan sapattina isäänsä, vaikka Isä ilmoitti minulle niin Tahdokseen ja siksi Odotin Näin Tapahtuvan? ´Perisyntisten ja Pelastusta Vailla Olevien Lähimmäisten Tähden´, Kuuluu Vastaus.

Isän Tahto Ei Tapahdu Kaikkien Lastensa Kohdalla elämässä. Seuraavana aamuna sain kello ´7.23´ vanhempien lasteni äidiltä tekstiviestin, jossa hän ilmaisi tulevan tapaamisen poikani kanssa toteutuvan. Tyttäreni tapaaminen ei tulisi toteutumaan, sillä perheneuvolan psykologi ja perheneuvoja olivat olleet sitä mieltä, että tyttäreni ei olisi vielä hyvä tavata isäänsä. Sain myös kehotuksen olla kutsumasta tytärtäni tekstiviesteissäni luokseni, ettei hän kokisi painostusta tulla tapaamaan isää, vaikka kannustavien ja yhteyttä ylläpitävien viestien lähettäminen edelleen olisi suotavaa.

Elämme siis yhteiskunnassa, joka syystä tai toisesta, erottaa ja eristää lapset isästään määräajaksi ja joissain tapauksissa lapsuusiän kestävästi. Tämä on hengellisesti tarkastellen juuri se menettely, jolla maailma ja Sitä Hallitseva Hengellinen Pedon valta, Kohtelee luotuja ihmislapsia ajassa. Maailma Estää Toisia ihmislapsia Kohtaamasta Taivaan Isää Sapatin Kestonkin Kuluessa.

Tuon Herran Sapatin – Tuhatvuotisen Valtakunnan – Kesto Ennen Herran Päivää On Isä Jumalan Suuri Salaisuus itsessään. Jumalan Aikakäsitys Ei Ole Riippuvainen ihmisajankäsityksestä. Herralle tuhat vuotta on kuin yksi päivä ja yksi päivä kuin tuhat vuotta, kuten Sana meille Todistaa.

Entäpä jos Jumala onkin, Tahtoessaan Näyttää Vihansa ja Tehdä Voimansa Tunnetuksi, Osoittanut suuressa Pitkämielisyydessään Kärsivällisyyttään Vihan Astioita kohtaan, jotka oli valmistettu Tuhoon. Entäpä jos Hän on tehnyt Sen Saattaakseen Kirkkautensa Runsauden Ilmi Laupeuden Astioissa, jotka Hän On Ennalta Valmistanut Kirkkauteen.

Ja Sellaisiksi Hän On Kutsunut myös meidät, ei ainoastaan juutalaisista vaan myös pakanoista, kuten Hän sanoo Hoosean kirjassa: ”Minä Olen kutsuva Kansakseni sitä, joka ei ollut Minun Kansani, ja Rakkaakseni Sitä, joka ei ollut Minun Rakkaani. Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu: ´Te ette ole Minun kansani´, siinä heitä Kutsutaan elävän Jumalan Lapsiksi.”

Mutta Jesaja huudahtaa Israelista: ”Vaikka Israelin lasten luku olisi kuin meren hiekka, siitä Pelastuu vain Jäännös, sillä Herra Toteuttaa Sanansa Maan Päällä Lopullisesti Ja Äkkiä.” Jesaja on myös ennustanut: ”Ellei Herra Sebaot Olisi Jättänyt meille Siementä, meidän Olisi Käynyt kuin Sodoman ja me Olisimme Tulleet Gomorran kaltaisiksi.

Herra Todistaa, Ettemme Ehdi Kaikkialle Kertomaan Evankeliumia, ennen kuin Herran Päivä Koittaa. Hän Itse Todistaa Sen tulevan meille yllätyksellisesti ja tietämättä. Sen Hetken Tietää Yksin Isä Taivaassa. Se tulee meille kuin varas yöllä, tässä maailman Hengellisessä Pimeydessä, jossa elämme tänäkin päivänä ajassa.

Olemme joka hetki Valmiina Vastaanottamaan Herran, kun Pysymme Kristuksen Ruumiissa ja huolehdimme siitä, että maailman pimeydessä ympäristöön Uskonvaloa Tuottavat Lamppumme Loistavat lähimmäisillemme Jatkuvasti Uudelleen Öljyä Lamppuihimme lisäten Rukouksessa Isämme Kanssa Pyhällä Hengellä Täyttyen ja Elämän Leipää hengen Ravinnoksi Säännöllisesti Syöden lukiessamme Jumalan Sanaa Pyytäen Pyhän Hengen Opetusta Hengelliseen Ymmärrykseen Sanan Opetuksesta.

On sanonta, että ´lukea kuin Piru Raamattua´. Näin hengettömät Kirjanoppineet ja Fariseukset lukevat Jumalan Sanaa yhä tänäkin päivänä. Raamattu On Hengestä Syntyisin ja siksi Sitä On myös Luettava Hengen Voimassa Ja Totuudessa Hengellisesti Jumalan Sanan Ilmoitus ja Opetus Ymmärtäen. Herra Itse Antaa Omilleen tämän Hengen Viisauden. Saatana ei kykene ymmärtämään Jumalan Viisautta, mutta oppii nähdessään Herran Omien Elämän Tarkastelulla, miten Jumala Toimii ajassa Elämän Herraa jäljitellen mutta omiensa pariin pieniä Jumalasta erottavia kompastuskiviä kylväen ja asettaen.

Valhevilja Tulee Kasvamaan Jumalan Pelloilla aina Herran Päivään Asti – nuo hengettömät oman tahtonsa toteuttajat ja omassa näkemyksessään Herramme palvelijat tulevat saamaan Herralta tylyn kohtelun ja luotaan pois käskemisen, sillä he eivät ole tehneet Isän Tahtoa Jumalan Valtakunnan Työssä ajassa vaan toimineet ihmisviisaudessa maailman antihengen tahdon mukaiseen ja rajoitettuun työhön taipuen.

”Minä sanon teille, ystävilleni: älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät sen jälkeen voi tehdä mitään enempää. Minä osoitan teille, ketä teidän tulee pelätä: pelätkää Häntä, jolla on valta tappaa ja sen jälkeen syöstä Helvettiin. Niin, Minä sanon teille: Häntä pelätkää.

Eikö viittä varpusta myydä kahdella kuparilantilla? Silti Jumala ei ole unohtanut yhtäkään niistä. Jopa kaikki teidän päänne hiuksetkin on laskettu. Älkää siis pelätkö, te olette arvokkaampia kuin paljot varpuset.”

Hengellisesti Ymmärrettävä Pedon valta maailmassa janoaa Vertamme Herrassa. Tuo pahuuden henkivaltojen ylläpitämä järjestelmä tahtoo keinolla millä hyvänsä Riistää meiltä hengen ja Tappaa meidät Hengellisesti Vaeltamaan Kuoleman Orjuudessa ajassa Isän Yhteydestä Pois Repästyinä ja Tehdä meidät Osattomiksi Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta – Repiä ja Raastaa sielumme Irti Kristuksen Ruumiista ajassa. Me Olemme tuolle härkäjoukolle kuin Punainen Vaate Herrassa ja Joudumme Veren Turvassa Kohtaamaan sen Hyökkäykset meitä Kohtaan ajassa joka hetki.

Kun me Olemme Hengessä Elävät, meitä ei haittaa lihallisen minämme Koettelemukset ja Kuritus, sillä meillä On Suuri Rauha Herrassa. Hän Antaa meille Voiman Ottaa Vastaan nuo lähimmäistemme meihin kohdistamat epäkohteliaisuudet, syrjinnän ja eristämisen osattomiksi yhteiskunnissa, joissa Elämme Herran Lampaina ajassa. Kaikki, joissa Henki On Kiittäkää Herraa, sillä Hän Antaa Omilleen ilon ja riemun.

Kuljen elämässäni luottavaisin mielin kuuden pitkän ja koetelleen työttömyysvuoden tuottamista antihengellisen Pedon vallan henkeäni Vainoavista Hyökkäyksistä huolimatta Toivorikkaana ja Luottavaisesti kohti Kirkkautta iankaikkiseen Elämään Isän kotiin. Luotan siihen, että saan vielä mahdollisuuden Palvella Herraa myös maallisessa työelämässä jossakin Jumalaa pelkääväisten lähimmäisten Keskuudessa, jos Se On Isän Tahto.

Erottaessaan minut maailmasta Palvelemaan Häntä sain lupauksen, että Hän Pitää Kaikista niin Hengellisistä kuin maallisistakin tarpeistani ajassa Huolen Herrassa. Näin olenkin kokenut tapahtuneen mitä suuremmissa määrin Kulkiessani joka hetki Hänelle Kuuliaisesti Elämässäni Eteenpäin runsain Siunauksin arjessa ja juhlassa.

Heidän kulkiessaan tiellä joku sanoi Jeesukselle: ”Minä seuraan Sinua, minne ikinä menet.” Jeesus sanoi hänelle: ”Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole Paikkaa, mihin Hän Päänsä kallistaisi.” Eräälle toiselle Hän sanoi: ”Seuraa Minua!” Tämä sanoi: ”Herra, salli minun ensin käydä Hautaamassa isäni.”

Mutta Jeesus sanoi hänelle: ”Anna Kuolleiden Haudata Kuolleensa! Mene sinä ja julista Jumalan Valtakuntaa.” Vielä eräs toinen sanoi: ”Minä lähden seuraamaan Sinua, Herra. Salli minun kuitenkin ensin käydä sanomassa jäähyväiset kotiväelleni.” Hänelle Jeesus sanoi: ”Ei kukaan, joka Tarttuu Auraan Ja Katsoo Taakseen, ole kelvollinen Jumalan valtakuntaan.”

Antihengellinen Pedon valta Koettelee monin keinoin Herran Lampaita ajassa, jopa siinä määrin, että Lampaiden Ruumiin hyvinvointi rappeutuu näissä pahuuden kätyreiden hyökkäyksissä Valittuja kohtaan. Meillä on kuitenkin Luja Luottamus Hengessä, jossa henkemme Elää Herrassa Kristuksen Veren Turvassa myös ajassa.

Jos Ruumiimme Joutuukin vihollisen Jatkuvien Hyökkäysten Kohteeksi emme kärsi tappioita Ollessamme jo Osallisia Iankaikkisesta Elämästä hengessämme Herrassa. Herrassa iankaikkinen henkemme muistaa, tuntee ja kokee Totuudessa kaiken saman, mitä ruumiimme ja sielumme – mielemme – kokevat maallisessa elämässä.

Silloin toteutui profeetta Jeremian kautta puhuttu Sana: ”Huuto kuuluu Raamasta, itku ja kova valitus. Raakel itkee lapsiaan eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole.

Kun Herodes oli kuollut, Herran enkeli ilmestyi Unessa Joosefille Egyptissä ja sanoi: ”Nouse, Ota Mukaasi Lapsi ja Hänen äitinsä ja Lähde Israelin Maahan, sillä ne, jotka tavoittelivat Lapsen Henkeä Ovat Kuolleet.” Joosef Nousi, Otti Lapsen ja Hänen äitinsä ja Lähti Israelin Maahan.

Mutta kun hän kuuli, että Arkelaos hallitsi Juudeaa isänsä Herodeksen jälkeen, hän pelkäsi mennä sinne. Saatuaan Unessa Jumalalta Ohjeen hän Lähti Galilean Alueelle. Sinne Tultuaan hän Asettui Asumaan Nasaret-nimiseen Kaupunkiin, jotta Toteutuisi profeettojan Kautta Puhuttu Sana: Häntä Kutsutaan Nasaretilaiseksi.

Meillä Herran Lampailla On Elävässä hengessämme ikään kuin Siirrettävä Ulkoinen Muistiyksikkö, johon edes antihengellisen Pedon vallan kätyrit eivät pääse käsiksi ollessamme Herrassa Kristuksen Veren Suojassa maailmassa. Pyhä Henki Meissä On Paljon Voimakkaampi kuin maailman antihenki Herrasta osattomien keskuudessa ajassa. Ole siis turvallisin mielin Herrassa. Älä pelkää! Meillä ei ole mitää syytä pelätä ihmisiä tai Pahuuden henkivaltoja Taivaan Avaruuksissa Pysyessämme Herrassa Jeesuksessa Vapahtajassamme.

Siunaamme heitä, jotka Asettuvat Vastustamaan Herran Johdatuksessa Tekemäämme Elävän Israelin Jumalan Valtakunnan Työtä lähimmäistemme Keskellä ajassa. Herra On Ihmeellinen Neuvonantaja! Ole turvallisin mielin ja Lepää Hänen Armovirrassaan ajassa. Hän Vie Omat Lampaansa Perille Isän Kotiin sinua Siunaten ja Varjellen ajassa.

Herra On Luvannut Pelastaa Lapseni Kanssani Iankaikkiseen Elämään Häntä Palvellessani. Kuten maalliset lapsetkin niin halutessaan voivat pitää aikuistuttuaan itsenäisesti yhteyttä omiin iseihinsä niin Jumalan Lapsetkin Voivat Hengelliseen Aikuisuuteen Kasvettuaan Pitää Isäämme Yhteyttä Huolimatta hengettömän äitinsä – luopioseurakunnan Kirjanoppineiden ja Farisealaisten veljien ja sisarten – Vastaan Asettumisesta ajassa.

Jokainen Jumalan Lapsi Saa Tahtonsa Mukaan Viettää Yksinään Aikaa Isän Kanssa Aina, Kun Kokee Tarvetta Ryhtyä Rukoukseen ajassa. Isämme Silmissä Tämä On Jopa Suotavaa. Siksi en ole huolissani siitä, etten nyt saanut tytärtäni tänä sapattina isänsä kotiin.

Maailman äidit Eivät Tahdo Antaa Kaikkia Lapsiaan Isälle Koskaan. Heidän Mielestään On Lasten Etu, Etteivät He Tule Tuntemaan Isäänsä ajassa Heitä Niin Kodeissa Kasvattaen. Maalliset isät Hyväksyvät Tämän Asiaa sen enempää Ajattelematta antaen puolisoilleen kodeissa lähes kaiken lasten kasvatusvallan ajassa Lapsiaan Kohtaan Väärin Toimien. Miehen Tulisi Olla Kodissaan hengessä ja Hengellisesti Päänä, kuten Herrakin On Kristuksen Ruumiin Pää. Miehet Ovat Välinpitämättömyyttään ja työkeskeistä elämäänsä korostaen Jättäneet Hengellisen Perheen Pään Tehtävän Huomiotta tänä päivänä.

Toivon Sydämestäni Jarnon Syövän Parantuvan Herran Nimessä. Kaikkien ihmislasten Tie Ei Kuitenkaan Koskaan Johda Isän Luokse – Edes Herran Sapatin Aikana. Kiitämme Herraa Siitä, että Mahdollisimman Moni Jumalan luotu ihmislapsi Tulisi Tuntemaan Totuuden Ajassa ja Pääsisi Jumalan Lapseksi Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa Osallisena. Rukous On Voimamme ajassa. Kiitämme Isää ja Poikaa ja Pyhää Henkeä. Olkoon Armovuotemme Siunatut Herrassa.

Pelastuakseen ihmislapsen On Tultava Hengelliseen Herätyksen Tilaan. Ihmissielun On Janottava Jumalan Pyhän Hengen Osallisuutta Kristuksen Ruumiissa Täydestä Mielestään, Tahdostaan ja Sydämestään; se on ihmissielustaan, järkeilevistä aivoituksistaan Kuvikseen luoduille ihmisille Luojan Antaman Vapaan Tahtonsa perusteella ja Kuoleman Unesta Etsikkoajaksi Herätetystä ihmishengestään. Jumala katsoo ihmislapsen Sisimpään pintaa syvemmälle ja Vastaanottaa ihmisen Hiljaisimmatkin Pyynnöt Päästä Hänen Lapsekseen Totuudessa.

Meillä jokaisella ihmislapsella On Etsikkoaikamme elämässä, jolloin Isä Vetää meitä Puoleensa. Herätyksen Tuulen Puhaltaessa Ylitsemme On Tartuttava Itseään Niskasta ja Suostua Hengen Ravistella meidät Hereille hengessämme Kuoleman Unen Syleilystä ajassa.

Kirjoittaahan Mooses Siitä Vanhurskaudesta, joka tulee Laista, että ihminen, joka täyttää Lain, Elää Siitä. Mutta Se Vanhurskaus, joka Tulee Uskosta, sanoo näin: ”Älä sano Sydämessäsi: ´Kuka nousee Taivaaseen?´- nimittäin tuomaan Kristusta alas – tai: ´Kuka astuu alas syvyyteen? – nimittäin nostamaan Kristusta kuolleista.”

Mitä se siis sanoo? ”Sana On sinua Lähellä, sinun Suussasi ja sinun Sydämessäsi”, nimittäin Se Uskon Sana, jota me julistamme. Jos sinä siis Tunnustat Suullasi Jeesuksen Herraksi ja Uskot Sydämessäsi, että Jumala On Herättänyt Hänet Kuolleista, sinä Pelastut, sillä Sydämen Uskolla tullaan Vanhurskaaksi ja Suun Tunnustuksella Pelastutaan.

Sanoohan Raamattu: ”Ei yksikään, joka Uskoo Häneen, joudu Häpeään.” Ei tässä ole eroa juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä Yksi Ja Sama On Kaikkien Herra. Hän on rikas Antaja kaikille, jotka Huutavat Häntä Avuksi. Sillä jokainen, joka Huutaa Avuksi Herran Nimeä, Pelastuu.

Mutta kuinka he voivat Huutaa Avukseen Häntä, johon Eivät Usko? Kuinka he voivat Uskoa Häneen, josta Eivät Ole Kuulleet? Kuinka he Voivat Kuulla, Ellei Ole Julistajaa? Ja kuinka kukaan Voi Julistaa, Ellei Ketään Lähetetä? Onhan kirjoitettu: ”Kuinka suloiset Ovat niiden Jalat, jotka Julistavat Hyvää Sanomaa!”

Kaikki Eivät kuitenkaan Ole Olleet Kuuliaisia Evankeliumille. Jesaja sanookin: ”Herra, kuka Uskoo meidän saarnamme?” Usko Tulee siis Kuulemisesta, mutta Kuuleminen Kristuksen Sanan Kautta.

Raamattu ilmoittaa meille Isämme, Jumalan Mielen. Jumalan Sana On Jumalan Poika, meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus. Hänen Pyhässä Nimessään me Olemme Saaneet Vastaanottaa Jumalan Armon Osaksemme. Raamattu käyttää Pyhästä Hengestä, ja Hänen Osallisuudestaan Kristuksen Ruumiissa, Monia Eri Nimiä, kuten Jumalamme Muistakin Raamatun meille ilmoittamasta kolmesta, kuitenkin Yhden Jumalan, Eri Persoonasta, kuten tapaamme asiaa ilmaista teologisesti asiaa tarkastellen.

Jumala On Yksi Kaikkivaltias ja Kaiken näkyvän ja näkymättömän todellisuuden Luoja ja sen Ylläpitävä Henki, Jolla On Kolme Eri Ulottuvuutta Tai Persoonaa: Isä Ja Poika Ja Pyhä Henki. Isä Jumala On Ilmoittanut Tahtonsa Pojassaan Kristuksessa – Jumalan Sanassa – ja Tullut Jumalan Pojassa ihmisruumiissa, Jeesus Nasaretilaisessa, Lunastamaan Kristuksen – Ihmisen Pojan – Vapahtajanaan Uskossa Vastaanottavat ja Hengellisessä Ymmärryksessään Vailla Pelastusta Olevat perisyntiset ihmiset.

Herra, Herra, On Antanut minulle Opetuslasten Kielen, niin että Voin Sanalla Virvoittaa Väsynyttä. Hän Herättää Korvani Aamu Aamulta, niin että Kuulen Opetuslasten Tavoin. Herra, Herra On Avannut minun Korvani, Enkä minä Niskoitellut, En Vetäytynyt Pois.

Selkäni Annoin Lyötäväksi, Poskeni Parran Revittäväksi, Kasvojani En Peittänyt Pilkalta ja Syljeltä. Herra, Herra Auttaa minua, Sen Tähden Ei Pilkka minuun Koskenut. Minä Tein Kasvoni Koviksi kuin Piikivi, sillä minä Tiedän, Etten Joudu Häpeään. Lähellä On Hän, Joka Julistaa minut Syyttömäksi; kuka Voi Käydä Oikeutta minun Kanssani! Astukaamme Yhdessä Esiin. Kuka On minun Vastapuoleni? Tulkoon hän Tänne!

Katso, Herra, Herra Auttaa minua, kuka Voi Tuomita minut Syylliseksi? Kaikki he Hajoavat kuin Vaate, Koi Syö heidät. Kuka teistä Pelkää Herraa ja Kuulee Hänen Palvelijansa ääntä? Se, joka Vaeltaa Pimeydessä ja Valoa Vailla, Luottakoon Herran Nimeen ja Turvautukoon Jumalaansa. Mutta te Kaikki, jotka Sytytätte Tulta, te Palavilla Nuolilla Varustautuneet, Syöksykää Oman Tulenne Liekkeihin, Sytyttämiinne Palaviin Nuoliin. Minun Kädestäni Tämä teille Tulee; Tuskan Paikassa te Joudutte Virumaan.

Jeesus Nasaretilainen Oli Vanhurskas Ja Ainoa Ihminen, Joka Sai Elää Siitä, Että Täytti Mooseksen Lain. Hän Oli Ennalta Ilmoitettu Jumalan Karitsa, Joka Ihmisenä Kelpasi Uhriksi Ja Syntien Sovittajaksi, Sijaiskärsijäksi Pyhän Jumalan Edessä, Kaikkien Hänet, Jeesuksen Kristuksen, Kuoleman Vallasta Vapahtajakseen Vastaanottavien ihmisten Syntien Puolesta. Oletko sinä Ottanut Jeesuksen Vapahtajaksesi ja Päässyt Hänessä Iankaikkiseen Elämään Kristuksen Ruumiissa?

Lapsen kaltaiset Pääsevät Jumalan Lapsiksi. Mitä Tarkoittaa lapsen kaltainen? Perisyntiset ihmiset, jotka ovat Isälle Kuuliaiset ja Tottelevat Isää Suostuen Parannuksen Tekemiseen Omasta Syntielämästä. Jeesuksen Opetuslapset Suostuvat Isän Voimassa Hylkäämään Synnin niin kuin lapset tottelevaisesti katuvat maallisen isän nuhtelun jälkeen toimittuaan väärin ja tahtovat vastaisuudessa toimia oikein elämässä eteen tulevissa vastaavissa tilanteissa. Isän Kuuliaisuutta, Pojan Kurinalaisuutta ja Pyhän Hengen Tottelevaisuutta On Jumalan Lapsen Elämä Kristuksen Ruumiissa ajassa.

Kansa, joka Pimeydessä Vaeltaa, Näkee Suuren Valon. Niille, jotka Asuvat Kuoleman Varjon Maassa, Loistaa Valkeus. Sinä Teet Kansan Suureksi, Annat Sille Suuren Ilon. He iloitsevat Sinun Edessäsi niin kuin Elonkorjuun Aikana iloitaan, niin kuin saaliinjaossa riemuitaan. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän hartioitaan Lyövän Kepin ja heidän käskijänsä Sauvan Sinä Särjet niin kuin Midianin päivänä.

Kaikki taistelun melskeessä kulutetut sotasaappaat ja veren tahrimat vaatteet poltetaan, ne joutuvat tulen ruuaksi. Sillä Lapsi On Meille Syntynyt, Poika On Meille Annettu. Hänen Harteillaan On Herruus, ja Hänen Nimensä On Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas.

Herruus On Oleva Suuri ja Rauha Loppumaton Daavidin Valtaistuimella ja Hänen Valtakunnallaan. Se Vahvistetaan ja Lujitetaan Oikeudella ja Vanhurskaudella nyt ja Ikuisesti. Herran Sebaotin Kiivaus On Sen Tekevä.

Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudella, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galileaan, Nasaret-nimiseen Kaupunkiin, neitsyen luo, joka oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosef-nimiselle miehelle. Neitsyen nimi oli Maria. Tullessaan sisälle hänen luokseen enkeli sanoi: ”Terve, Armoitettu! Herra Olkoon Kanssasi!” Maria hämmentyi suuresti näistä sanoista ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi merkitä.

Mutta enkeli sanoi hänelle: ”Älä pelkää, Maria, sillä sinä Olet Saanut Armon Jumalan Edessä. Katso, sinä Tulet Raskaaksi ja Synnytät Pojan, ja sinun On Annettava Hänelle Nimeksi Jeesus. Hän On Oleva Suuri, Häntä Kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala Antaa Hänelle Daavidin, Hänen isänsä, Valtaistuimen. Hän Hallitsee Kuninkaana Jaakobin Sukua Ikuisesti, Eikä Hänen Valtakunnallaan Ole Loppua.”

Mutta Maria sanoi enkelille: ”Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä tiedä?” Enkeli vastasi hänelle: ”Pyhä Henki Tulee Päällesi, ja Korkeimman Voima Varjoaa sinut. Siksi myös Sitä Pyhää, Joka Syntyy, Kutsutaan Jumalan Pojaksi. Myös sukulaisesi Elisabet odottaa poikaa vanhalla iällään. Hän, jota sanottiin hedelmättömäksi, on kuudennella kuukaudella, sillä Jumalalle Ei Mikään Ole Mahdotonta.” Silloin Maria sanoi: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle Sanasi Mukaan.” Ja enkeli lähti hänen luotaan.

Jeesuksen Kristuksen Syntyminen Tapahtui Näin. Kun Hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, kävi ennen heidän yhteenmenoaan ilmi, että Maria Oli Raskaana Pyhästä Hengestä. Koska Joosef, hänen miehensä, Oli Hurskas Eikä Tahtonut Saattaa Mariaa Häpeään, hän aikoi kaikessa hiljaisuudessa hylätä hänet.

Mutta kun Joosef tätä ajatteli, hänelle Ilmestyi Unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, Älä Pelkää Ottaa Mariaa Vaimoksesi, sillä Se, mikä hänessä On Siinnyt, On Pyhästä Hengestä. Hän Synnyttää Pojan, ja sinun On Annettava Hänelle Nimeksi Jeesus, sillä Hän Pelastaa Kansansa sen Synneistä.”

Tämä Kaikki On Tapahtunut, jotta kävisi toteen Sana, jonka Herra On Puhunut profeetan Kautta: ”Katso, Neitsyt Tulee Raskaaksi ja Synnyttää Pojan, ja Hänelle Annetaan Nimeksi Immanuel” – Se Merkitsee: Jumala meidän Kanssamme.

Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Hän ei kuitenkaan yhtynyt vaimoonsa, ennen kuin tämä oli Synnyttänyt Pojan. Joosef Antoi Pojalle Nimeksi Jeesus.

Sen vuoksi Herra Itse Antaa teille Merkin: Katso, Neitsyt Tulee Raskaaksi ja Synnyttää Pojan ja Antaa Hänelle Nimen Immanuel.

Samaan aikaan muutamat paikalla olevista kertoivat Jeesukselle niistä galilealaisista, joiden Veren Pilatus Oli Sekoittanut heidän Uhrieläintensä Vereen. Jeesus vastasi heille: ”Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat Syntisempiä kuin kaikki muut galilealaiset , koska He Saivat Näin Kärsiä? Minä Sanon teille: Eivät Suinkaan! Mutta Ellette Käänny, Samoin te Kaikki Tuhoudutte.

Entä Ne Kahdeksantoista, Jotka Saivat Surmansa, Kun Torni Kaatui Siloassa Heidän Päälleen? Luuletteko, Että He Olivat Syyllisempiä kuin Kaikki Muut ihmiset, jotka asuvat Jerusalemissa? Minä Sanon teille: Eivät Suinkaan! Mutta Ellette Käänny, Samoin te Kaikki Tuhoudutte.”

Hänelle Jeesus Sanoi: ”Ei Kukaan, Joka Tarttuu Auraan Ja Katsoo Taakseen, Ole Kelvollinen Jumalan Valtakuntaan.”

Joka Ei Ota Ristiään Ja Seuraa Minua, Ei Ole Minulle Kelvollinen.

”Kilvoitelkaa Päästäksenne Sisälle Ahtaasta Ovesta, sillä monet, Minä Sanon teille, Yrittävät Päästä Sisälle, mutta Eivät Voi. Kun Talon Isäntä On Noussut ja Sulkenut Oven, te Jäätte Seisomaan Ulkopuolelle ja Alatte Kolkuttaa Ovea sanoen: ´Herra, avaa meille!´ Mutta Hän Vastaa teille: ´En Tunne teitä Enkä Tiedä, mistä olette.´ Silloin te alatte Selittää: ´Mehän söimme ja joimme Sinun seurassasi, ja Sinä opetit meidän kaduillamme.´

Mutta Hän Sanoo: ´En Tunne teitä Enkä Tiedä, mistä olette. Menkää Pois Minun Luotani, Kaikki te Vääryydentekijät.´ Siellä On Itku ja Hammasten Kiristys, kun Näette Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin ja Kaikki profeetat Jumalan Valtakunnassa mutta Huomaatte, että teidät itsenne On Heitetty Ulos. Tulijoita Saapuu Idästä ja Lännestä, Pohjoisesta ja Etelästä, ja He Aterioivat Jumalan Valtakunnassa. Ja On Viimeisiä, jotka Tulevat Ensimmäisiksi, ja Ensimmäisiä, jotka Tulevat Viimeisiksi.”

”Menkää Sisään Ahtaasta Portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie Kadotukseen, ja monet menevät siitä portista sisään. Miten Ahdas Onkaan Se Portti Ja Kapea Se Tie, Joka Vie Elämään, Ja Harvat Löytävät Sen!”

”Varokaa Vääriä profeettoja. He Tulevat Luoksenne Lampaiden Vaatteissa, mutta Sisältä he Ovat Raatelevia Susia. Hedelmistä te heidät Tunnette. Eihän Orjantappuroista Koota Viinirypäleitä Eikä Ohdakkeista Viikunoita. Jokainen Hyvä Puu Tekee Hyviä Hedelmiä, mutta Huono Puu Tekee Huonoja Hedelmiä. Ei Hyvä Puu Voi Tehdä Huonoja Hedelmiä Eikä Huono Puu Hyviä Hedelmiä.

Jokainen Puu, Joka Ei Tee Hyvää Hedelmää, Hakataan Pois Ja Heitetään Tuleen. Hedelmistä te siis Tunnette heidät. Ei Jokainen, joka sanoo Minulle: ´Herra, Herra´, Pääse Taivasten Valtakuntaan, Vaan Se, Joka Tekee Minun Taivaallisen Isäni Tahdon.

Monet sanovat Minulle Sinä Päivänä: ´Herra, Herra, emmekö me Sinun Nimessäsi profetoineet, Sinun Nimessäsi Ajaneet Ulos riivaajia ja Sinun Nimessäsi Tehneet Paljon Voimatekoja?´ Silloin Minä Vastaan heille: ´Minä En Ole Koskaan Tuntenut teitä. Menkää Pois Minun Luotani, te Laittomuuden Tekijät.´”

Syntielämästä Pyhän Jumalan Silmissä Saastuneet, ja siksi Hänestä ja Hänen Yhteydestään elämässä Syntiinlankeemuksen Vuoksi Kuoleman vallan Alle Erotetut ihmiset, On Herra Pelastanut Antaen Jeesuksen Kristuksen ristin kuolemassa Ainutkertaisesti ja Ennalta Kirjoituksissa Ilmoitetusti Henkensä ja Vuodattanut Verensä Jumalan Synnittömänä Ja Viattomana Uhrikaritsana Kaikkien Armon Vastaanottaneiden Syntien Sovitukseksi.

Pyhä Henki On Liittänyt hengessään Elämään Herätetyt Kristuksen Ruumiin Jäseniksi Ja Veren Voimalla Puhdistaa Jeesuksen Omat Syntielämästä Kristuksen Ruumiin Kuolemalla Synnin Vallasta jo ajassa Ylösnousemuselämään Hengelliseen ihmisen Sisäiseen hengen Ylösnousemusruumiiseen Herrassa. Me Emme Kohtaa enää Kuolemaa maallisen ruumiimme kuolemassa siirtyessämme meille ajassa annetun elinajan jälkeen Isän Kotiin Taivaan Kirkkauteen Ylösnousemusruumiissamme Herrassa, vain iankaikkisesti elävän sielumme maallinen lehtimajamme jää taakse omaisten haudattavaksi muuttuakseen jälleen maan tomuksi Jumalan luomakunnassa Maan Päällä.

Vaikka Jumalan Pelloilla luomakunnassa maailmassa ajassa Vilja ja rikkavilja Kasvavat Samalla Pellolla, Ei Kristuksen Ruumiissa Kasva rikkaviljaa, Koska Se On Jeesuksen Veren Voimasta Pyhä Herrassa. Hyvään Puuhun Oksastetaan Vain Hyvää Hedelmää Tekevät Oksat ja ne Oksat, jotka Luopuvat Tekemästä Herran Mielen Mukaista – Jumalan Sanan Ilmoittamaa – Hyvää Hedelmää, Katkaistaan Pois Ja Heitetään Tuleen. Pienikin Hengellisesti Vahingolliseksi Sanan Valossa Ymmärrettävä Hapate Voi Saastuttaa Koko Oksan.

Olkaa Siis Hengessä Raittiita ja Valvokaa, Että Ette Jaa Vihamiehen Kanssa Samaa Ikeetä maailmassa, Jos Tahdotte Pysyä Oksastettuna Hyvässä Ja Jalossa Viinipuussa Herrassa Jeesuksessa Vapahtajassamme. Pyhää Henkeä Ei Voi Harhauttaa kuten ihmiset voivat toisia ihmisiä johtaa harhaan ajassa Valheen tiellä. Ilman Pyhää Henkeä uskonnollinen ihminen vaeltaa antihengen vallassa Kadotukseen johtavaa laveaa tietä pitkin valittuaan avaran portin käydäkseen sisään Valheelliseen Syntielämään ajassa.

Älä Kiellä Jumalan Poikaa – Jumalan Sanan Ilmoitusta – ihmisten edessä. Pidä ajassa Eläessäsi Kiinni Jeesuksesta ja Hän Pitää Kiinni sinusta Joka Päivä Lupaustensa Mukaan sinut Pelastaen Iankaikkiseen Elämään Isän Kotiin Taivaaseen. Siitä Saat Olla Joka Päivä Varma Pyhän Hengen Todistuksella Sisimmässäsi Vaeltaessasi Herrassa. Saat Siitä Merkiksi Sisimpääsi Suuren Rauhan, Ilon Ja Riemun Jumalan Lapsena ja Herran Lampaana ajassa. Älä Pelkää! Herra Pitää Omistaan Aina Huolen. Hän On Hyvä Paimen.

Tämä Aarre On meillä Saviastioissa, jotta Tuo Suunnattoman Suuri Voima Olisi Jumalan Eikä Näyttäisi Tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin Ahtaalla mutta Emme Umpikujassa, Neuvottomia mutta Emme Toivottomia. Vainottuja mutta Emme Hylättyjä, Maahan Lyötyjä, mutta Emme Tuhottuja. Me Kannamme Aina Ruumiissamme Jeesuksen Kuolemaa, Että Myös Jeesuksen Elämä Tulisi meidän Ruumiissamme Näkyviin.

Mutta jos meidätkin, Etsiessämme Vanhurskautusta Kristuksessa, Havaitaan Syntisiksi, Onko Kristus Silloin Synnin Palvelija? Ei Tietenkään! Jos Rakennan Uudestaan Sen, Minkä Olen Hajottanut, Osoitan Olevani Lainrikkoja, sillä Lain Kautta minä olen Kuollut Laille Elääkseni Jumalalle. Minut On Kristuksen Kanssa Ristiinnaulittu. Enää En Elä minä, Vaan Kristus Elää Minussa. Minkä Nyt Elän Lihassa, Sen Elän Jumalan Pojan Uskossa, Hänen, Joka On Rakastanut minua ja Antanut Itsensä Alttiiksi minun Puolestani.

Varhain aamulla kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat Pitivät Neuvottelun Jeesusta Vastaan Surmatakseen Hänet. He Sitoivat Jeesuksen, veivät Hänet pois ja luovuttivat maaherra Pilatuksen käsiin.

Kun Juudas, Jeesuksen Kavaltaja, Näki, että Jeesus Oli Tuomittu, hän Katui ja Palautti ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille ja sanoi: ”Minä Tein Synnin, kun Kavalsin Viattoman Veren.” Mutta he vastasivat: ”Mitä se meille kuuluu, omapa on asiasi.” Silloin Juudas viskasi hopearahat Temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi. Ylipapit ottivat hopearahat ja sanoivat: ”Näitä ei ole lupa panna Temppelirahastoon, koska Ne Ovat Veren Hinta.”

Neuvoteltuaan he Ostivat Niillä Savenvalajan Pellon Muukalaisten Hautausmaaksi. Sen tähden sitä Peltoa Kutsutaan Vielä Tänäkin Päivänä Veripelloksi. Näin kävi toteen profeetta Jeremian Kautta Puhuttu Sana: ”He ottivat ne kolmekymmentä hopearahaa, Hinnan, jonka he olivat Israelilaisten Puolesta Tästä Miehestä Arvioineet, ja Antoivat Ne Maksuksi Savenvalajan Pellosta, niin kuin Herra oli minua käskenyt.”

Jeesus seisoi maaherra Pilatuksen edessä, ja maaherra kysyi Häneltä: ”Sinä siis Olet juutalaisten Kuningas?” Jeesus vastasi: ”Sinäpä sen sanot.” Ja kun ylipapit ja vanhimmat syyttivät Häntä, Hän ei vastannut mitään. Silloin Pilatus sanoi Hänelle: ”Etkö kuule, kuinka paljon todisteita he esittävät sinua vastaan?” Mutta Jeesus ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä. Maaherra ihmetteli sitä suuresti.

Maaherralla oli tapana vapauttaa juhlan aikana yksi vanki, se, jonka kansa tahtoi. Heillä oli silloin kuuluisa vanki nimeltään Barabbas. Kun kansa oli koolla, Pilatus kysyi: ”Kumman te tahdotte minun vapauttavan teille, Barabbaksen vai Jeesuksen, jota kutsutaan Kristukseksi?” Hän näet tiesi, että Jeesus oli pelkästä kateudesta luovutettu hänen käsiinsä. Kun Pilatus istui tuomarinistuimella, hänen vaimonsa lähetti hänelle sanan: ”Älä tee mitään sille Vanhurskaalle Miehelle, sillä minä olen viime yönä unessa kärsinyt paljon Hänen takiaan.”

Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta ja Surmauttamaan Jeesuksen. Maaherra puhui kansalle ja kysyi: ”Kumman näistä kahdesta tahdotte minun vapauttavan teille?” Kansa vastasi: ”Barabbaksen.” Pilatus kysyi: ”Mitä minä sitten teen Jeesukselle, jota kutsutaan Kristukseksi?” Kaikki vastasivat: ”Ristiinnaulittakoon!”

Kun Pilatus Näki, ettei mikään auttanut vaan että meteli yhä yltyi, hän Otti Vettä, Pesi Kätensä kansan nähden ja Sanoi: ”Minä olen syytön tämän Miehen Vereen. Vastuu on teidän.” Koko kansanjoukko vastasi: ”Tulkoon Hänen Verensä meidän Päällemme ja meidän lastemme Päälle!” Silloin hän vapautti kansalle Barabbaksen, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

Sitten maaherran sotilaat veivät Jeesuksen sisälle palatsiin ja Kokosivat Hänen Ympärilleen koko sotilasosaston. He riisuivat Hänet ja pukivat Hänen päälleen helakanpunaisen viitan, väänsivät orjantappuroista kruunun ja painoivat sen Hänen Päähänsä. Hänen Oikeaan Käteensä he panivat ruokokepin, polvistuivat Hänen eteensä ja pilkkasivat Häntä sanoen: ”Ole tervehditty, juutalaisten Kuningas!”

He sylkivät Hänen päälleen, ottivat sitten ruokokepin ja löivät Häntä Päähän. Kun he olivat Häntä pilkanneet, he riisuivat Häneltä viitan, pukivat Hänet Hänen Omiin Vaatteisiinsa ja veivät Ristiinnaulittavaksi. Matkalla he tapasivat Simon-nimisen kyreneläisen miehen ja pakottivat hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. Kun he tulivat paikalle, jota sanotaan Golgataksi, Pääkallonpaikaksi, he tarjosivat Jeesukselle juotavaksi Viiniä, johon oli sekoitettu sappea. Mutta Maistettuaan Hän Ei Tahtonut juoda sitä.

Kun he Olivat Ristiinnaulinneet Jeesuksen, he jakoivat Hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa. Sitten he istuutuivat ja vartioivat Häntä siellä. Hänen Päänsä Yläpuolelle he Kiinnittivät Kirjoituksen, jossa luki Hänen Tuomionsa Syy: ”Tämä on Jeesus, juutalaisten Kuningas.” Jeesuksen Kanssa Ristiinnaulittiin kaksi Rosvoa, toinen Oikealle ja toinen Vasemmalle Puolelle.

Ohikulkijat pilkkasivat Häntä ja sanoivat päätään nyökyttäen: ”Sinä, joka Hajotat Maahan Temppelin ja kolmessa päivässä Rakennat Sen Uudelleen, Pelasta Itsesi, jos Olet Jumalan Poika, ja Astu Alas Ristiltä.” Samoin Ylipapit, Kirjanoppineet ja Vanhimmat pilkkasivat Häntä ja sanoivat: ”Muita Hän On Auttanut mutta itseään Ei Voi Auttaa. Onhan Hän Israelin Kuningas, Astukoon Nyt Alas Rstiltä, niin me Uskomme Häneen. Hän On Luottanut Jumalaan. Pelastakoon Nyt Jumala Hänet, Jos On Häneen Mieltynyt! Onhan Hän Sanonut: ´Minä Olen Jumalan Poika.´”

Samalla Tavalla Herjasivat Häntä Rosvotkin, jotka Oli Ristiinnaulittu Hänen Kanssaan. Mutta kuudennesta tunnista alkaen tuli Pimeys Koko Maan Ylle. Sitä Kesti Yhdeksänteen Tuntiin Saakka. Yhdeksännen Tunnin Vaiheilla Jeesus Huusi Kovalla Äänellä: ”Eeli, Eeli, lema sabaktani?” Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, Miksi Hylkäsit Minut? Sen kuullessaan muutamat siellä seisovista sanoivat: ”Hän huutaa Eliaa.”

Yksi heistä Juoksi Heti Ottamaan Sienen, Täytti Sen Hapanviinillä, Pani Ruokosauvan Päähän ja Antoi Hänen Juoda. Toiset sanoivat: ”Saapa nähdä, tuleeko Elia pelastamaan Hänet?” Mutta Jeesus Huusi taas Kovalla Äänellä ja Antoi Henkensä. Silloin Temppelin Esirippu Repesi Kahtia Ylhäältä Alas Asti. Maa Järisi ja Kalliot Halkesivat. Haudat Aukenivat, ja Monien Poisnukkuneiden Pyhien Ruumiit Nousivat Ylös. Jeesuksen Ylösnousemisen Jälkeen he Lähtivät Haudoistaan, Tulivat Pyhään Kaupunkiin ja Ilmestyivät Monille.

Mutta kun Sadanpäällikkö ja Ne, jotka hänen kanssaan Vartioivat Jeesusta, Näkivät Maanjäristyksen ja Kaiken, mitä Tapahtui, he Pelästyivät Suunnattomasti ja sanoivat: ”Tämä Oli Todellakin Jumalan Poika!” Siellä oli myös monta naista jonkin matkan päässä katselemassa. Galileasta Lähtien he Olivat Seuranneet Jeesusta ja Palvelleet Häntä. Heidän Joukossaan Oli Magdalan Maria ja Jaakobin ja Joosefin äiti Maria sekä Sebedeuksen poikien äiti.

Tämä On Evankeliumi eli Hyvä Sanoma tai Ilosanoma, jota me Julistamme Kristuksen Ruumiissa Armosta Osallisina. Meidän Herramme On Antanut meille Syntimme Anteeksi, kun me Olemme Jumalan Lain Perusteella Tulleet Tuntemaan Syntisyytemme ja Tarpeemme Tulla Sovitetuiksi Jeesuksen Kristuksen Ristinkuolemassa Golgatalla Vuodatetussa Pyhässä Lunastuksen Veressään Päästäksemme Takaisin Isän Yhteyteen Kuoleman Ikeen Alta Pelastettuina. Me Olemme siis Tunnustaneet Herralle Syntimme ja Pyytäneet Niitä Häneltä Täydestä Sydämestämme, Mielestämme ja Tahdostamme Anteeksi. Ihmisen Poika, Herra Jeesus Kristus, On Sanansa Voimalla, Jumalan Sanan Lupausten Mukaisesti, Julistanut meille Syntien Anteeksiannon henkeemme Pyhässä Hengessä Puhuen. Olemme Saaneet Armosta Osallisuuden Todistuksen Sisimpäämme. Meillä On Suuri Rauha, Ilo ja Riemu Herrassamme.

Me Olemme siis Syntien Tunnustamisen ja Syntien Anteeksiannon Kautta Saaneet Vastaanottaa Jumalan Armon Osaksemme. Raamatun käyttämä sana ´Armo´ On siis Yksi Jumalan Pyhän Hengen Nimitys. Olemme Uskon Kautta Jumalan Sanaan Saaneet Vastaanottaa Pyhän Hengen Sisimpäämme ja Hänen Voimastaan Uudestisyntyä Kristuksen Veren Voimasta Synneistämme Puhdistettuina ja Isämme Yhteyteen Jumalan Valtakunnassa hengessämme Liitettyinä. Siis Elämään Vapahtajassamme, Elävän Herramme Jeesuksen Kristuksen Antaman Esimerkin Mukaisesti omaksumamme aktiivisen hengellisen Rukouselämän myötä Henkilökohtaisesti Vapahtajamme Tuntevina Opetuslapsinaan, Pyhää kristityn Elämää Kristuksen Ruumiissa ajassa ja Iankaikkisuudessa Kuoleman ja Synnin vallasta Pyhän Hengen Voimasta Herätetyssä, Ylösnousseessa, Puhdistetussa ja Vapautetussa hengessämme Herrassa Osallisina.

Herramme Todistaa henkeeni, että Raamatun Ilmoituksessa Pyhä Henki Saa muun muassa Seuraavia Painoarvoltaan Merkityksellisiä Nimiä ja Nimityksiä: Tosi, Totuus, Totuuden Henki, Israelin Pyhä, Pyhyys, Pyhyyden Henki, Korkeimman Voima, Puolustaja, Elävä Vesi, Elävän Veden Virrat, Viini, Veri, Kristuksen Veri, Veren Voima, Ansioton Rakkaus Osaksemme ja Armo! Me siis Pelastumme Kristuksessa Vastaanottaessamme Pyhän Hengen Osallisuuden Sisimpäämme. Pyhä Henki Tulee Jokaiseen Herramme Vapahtajakseen Vastaanottaneeseen ihmiseen Jumalan Sanan Lupausten Mukaisesti. Me Saamme maallisessa ruumiissamme Olla Jumalan Hengen Temppeleitä ajassa.

Raamattu jakaa Jumalan kuvakseen luoman ihmisen kolmeen olevaisuuden tasoon: ruumis, sielu ja henki. Ruumiilla Ymmärrämme ihmisen fyysisen olemuksen, joka vanhetessaan rappeutuu elintoiminnoiltaan ja lopulta kuolee ja hajoaa taas maan tomuksi maaperään. Sielun Ymmärrämme Jumalan luoman iankaikkisuusolennon Mieleksi, joka tuntee, aistii, järkeilee ja muistaa kokemansa Maan Päällä Sielun Elämässä ajassa ja Iankaikkisuudessa. Ihmisen hengellä Ymmärrämme hengellisen Rukouselämän Pyhän Hengen Osallisuudessa Jumalan Valtakunnassa ihmisolennolle henkimaailmassa Raamatun ilmoituksen mukaan mahdollistavan hengen Elämän ja Katoamattoman Taivaallisen henkiruumiin Uudestisyntyneessä Sisimmässämme, joka Tulee meille Näkyväksi Siirtyessämme Iankaikkisuuteen Herran Kirkkauteen. Iankaikkisuudessa Ymmärrämme Olevamme Ikuisina ihmishenkiolentoina kuin enkelit Taivaan Avaruuksissa.

Myös ihmisen henki Tuntee, Aistii, Järkeilee ja Muistaa Kokemansa henkimaailmassa hengen Elämässä ajassa ja Iankaikkisuudessa. Hengellinen ihminen voi tahtoessaan elää hetkessä joko sielunelämää mielessään ajatuksin operoiden tai hengenelämää Rukouselämässä Jumalan Valtakunnassa Keskellämme Ympäröivässä henkimaailmassa Jumalan Tahdon Mukaisesti. Me Sallimme Jumalan Tahdon Tapahtuvan Elämässämme niin Maan Päällä kuin Taivaan Avaruuksissa Ympärillämme ajassa ja Iankaikkisuudessa.

Ruumis On siis Ilman henkeä Kuollut ja siksi ruumis ymmärretäänkin helposti suomen puhekielessä vain kuolleeksi ihmiseksi, mitä Se myös Hengellisesti Tarkastellen Ilman henkeä Onkin. Eksyttääkseen ihmiset Pois Jumalan Sanan Ilmoituksen Totuudesta on maailman antihengessä toimien suomenkielessäkin alettu käyttämään ihmisen ruumiista uudissanoja, kuten vartalo tai keho, jotka on todennäköisesti silloinkin johdettu elottomista kantasanoista kuten ´varsi´ ja ´kehikko´. Raamattu Puhuu Hesekielin kirjassa vertauskuvallisesti jopa Kuivuneista Luurangoista viitatessaan Israelin Kansan Hengelliseen Alennustilaan ajassa.

Me Voimme Tulla hengessä Eläviksi Vain Vastaanottaessamme Jumalan Armon Osaksemme. Jumalan Armo ei ole kauppatavaraa, et voi sitä ostaa! Jumalan Armo, Ansioton Rakkaus Osaksemme, Voidaan Saada Vain Uskon Kautta Jumalan Sanan Ilmoitukseen. Jeesus Kristus On Jumalan Sana Raamatun Todistuksen Mukaan. Tämän meille Todistaa myös Pyhä Henki Sisimmässämme henkeemme Puhuen Hänet Vastaanotettuamme ja Tultuamme Kutsutuiksi ja Valituiksi Jumalan Valtakuntaan Keskellämme – Se On Jumalan Luomaan, ihmissilmin näkymättömään, henkimaailmaan Keskellämme, jossa Saatamme Kuulla Uudestisyntyneessä hengessämme Jumalan Puheen Sisimmässämme hengen Korvilla Herrassa Osallisina ajassa ja Iankaikkisuudessa.

Me Valitut ja Pyhät Kristuksen Ruumiissa Saamme Olla Yhtä Herrassamme. Saamme jo siis ajassa Kuulla Isän Puheen Sisimmässämme hengellisin Korvin ja Puhua hengen Suulla Rukouksessa Isälle hengessämme Pyhän Hengen Kautta. Kristuksen Veri Tekee Kristuksen Ruumiin Eläväksi ja Liittää Sen Eri Jäsenet Uuden Liiton Veressä Toinen Toisiinsa. Jumala Itse Rakentaa Seurakuntansa ajassa Sitä Kasvattaen ja Johdattaen. Pyhä Jumala Karsii Pois Epäkelvon Ruumiinosan Ottaen Luopioiksi Lihan Heikkouttaan Ryhtyviltä ihmisiltä Pois Pyhän Hengen Herrassamme.

Ihmisten edessä kristityiksi ulkokultaisesti uskonnollisesti tunnustautuvina tällaiset ihmiset Eivät Vaelluksensa Perusteella Pidä Herran Ainutkertaista Sovitusuhria Syntiensä Sovitukseksi Sille Kuuluvassa Arvossa, vaan uskovat Saatanan eksytykset pitäen sielullisesti Ainutkertaista Kristuksen Sovitusuhria Syntiensä Edestä Halpana, palaten elämään oman lihallisen mielensä mukaista ja sielullista elämää maailmassa sen arvojen ja arvostusten mukaisesti. Useinkaan nämä antihengen kanssa seurustelevat tapakristityt eivät edes tunnista muutosta elämässään Pyhän Hengen Poistuttua Sisimmästään, uskoessaan joidenkin Herran nimissä lähimmäisiään harhaan Elämän Tieltä johtavien petollisten paimenten opetuksen ja Saatanan Eksyttävät Valheet, antitotuuden, ajassa lihallisen mielen mukaan eläessään Jumalan Sanan Totuudesta piittaamatta.

Me Olemme Kristuksen Ruumiissa Kuolleet lihallisen mielen mukaisesta sielullisesta elämästä ajassa Yhdessä Herramme, Jumalan Sanan, Kanssa, Elääksemme Kuoleman Unesta Hengelliseen Herätykseen Kutsuttuina ja Uskomme Kautta Taivaasta Käsin Pyhän Hengen Eläväksi Herrassa Aikaansaavasta henkemme Uudestisyntymisestä. Siis Elääksemme Iankaikkista Ylösnousemuselämää Herrassamme jo nyt Maan Päällä ajassa Kristuksen Ruumiin Ylösnousemusta lähimmäisillemme omalla Elämällämme Todistaen ja Kutsuen heitä Kristuksen Rakkauden Piiriin Vastaanottamaan Taivaallisena Lahjana meillekin Herrassa Annettu Jumalan Armo.

Kuten Jumalan Sana meille Opettaa, Tullaan Sydämen Uskolla Vanhurskaiksi ja Suun Tunnustuksella Pelastutaan Herrassamme. Raamatun ilmoituksen mukaan Usko Syntyy Kuulemisesta, siis Pyhän Hengen Puheen Kuulemisesta ihmisen Hengelliseen Herätykseen Tulleessa hengessä, mutta Kuuleminen Syntyy Kristuksen Sanan Kautta. Ihmismielen, Vapahtajan Sanan Siemenen Puhutelleen ihmissielun, omakohtaisesti Vakuuttavan Uskon Armolahjan, Jumalan Sanan ilmoittaman Totuuden todellisuuden olevaisuuden Vakuuttamana, saa aikaan Totuuden Nälkä Ja Jano Herran Vetäessä kunkin Etsikkoaikana elämässä Hengelliseen Herätykseen Elävän Israelin Jumalan Toimesta Kutsuttua ihmistä Puoleensa.

Ei Ole Mitään Peitettyä, Mikä Ei Paljastu, Eikä Mitään Kätkettyä, Mikä Ei Tule Tunnetuksi. Sen Tähden, Mitä te Sanotte Pimeässä, Se Kuullaan Päivänvalossa, ja Mitä te Kammioissa Kuiskaatte Korvaan, Se Julistetaan Katoilta.”

Ihmisen tullessa Hengellisen Herätyksen Piiriin, hän Kokee Nääntyvänsä Hengellisesti Vaeltaessaan Kuivassa ja Ravinnottomasa Hengellisesti Ymmärrettävässä Autiomaassa tai Erämaassa, Kuolleiden Varjojen Maassa, ilman Voimaa ja Suuntaa Isän Kotiin Kaivatessaan. Hän Kokee, etteivät Kuolleet Varjot, siis hengettömät ja siten jumalattomat lähimmäiset varjon kaltaisina Jumalan kuvina ilman Pyhän Hengen Antamaa Todellista Elinvoimaa ympärillä Maan Päällä, Tarjoa Vastauksia hengen Ravinnon Puutteeseen Nääntyvällä Kutsutulle.

Kutsuttu ihminen, jonka Sisimpään On Otolliseen Maaperään Kylvetty Evankeliumin Totuuden Siemen, Ottaa Jumalan Sanan Vastaan iloiten ja Säilyttää Sen Sydämessään hengen Ravintoa joka päivä Lisää Syöden, siis Rukoillen Elävältä Israelin Jumalalta Henkilökohtaista Oopetuslapseutta Herrassa Raamattua lukien ja tutkien. Jumalan Sana Lupaa Jokaiselle, että Isä Antaa Lapsilleen Pyhän Hengen, kun Sitä Häneltä Uskossa ja Totuudessa Pyydetään. Herramme Jeesus Vapahtaja Itse Kehotti Opetuslapsiaan Säännöllisesti Viipymään Elämän Leivän ja Eläväksi Tekevän Viinin Parissa Aterialla Valvoen Herrassamme Osallisina Pysyäksemme.

Meille on siis tärkeää Uskoa Jeesukseen, se on Jumalan Sanaan, ja tunnustaa Uskomme, se on Uskomme Jumalan Sanan Totuuteen ja kiistämättömään Auktoriteettiasemaan Kuninkaanamme Jumalan Valtakunnassa Keskellämme, lähimmäisillemme elämällämme ja Vaelluksellamme Herran Edessä joka päivä meiltä kysyttäessä ja Pyhän Hengen meille Kehottaessa kertomaan lähimmäisillemme, mihin Uskomme ja Toivomme Perustuu Herrassa Osallisina Iankaikkisesta Elämästä. Meillä On Elävä Todistus Sisimmässämme, sillä Olemme Saaneet Vastaanottaa Jumalan Armon Yksin Uskosta Vapahtajaamme.

Jumala On Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Meillä on Usko Poikaan. Meillä on Toivo Pyhässä Hengessä Osallisina Herrassa. Meillä on Rakkaus Isän Lapsina Iankaikkisesti. Herra Itse Ilmoitti Olevansa Tie, Totuus ja Elämä. Jumalan Poika, siis Jumalan Sana, on Tie Isän Kotiin Taivaaseen eli Jumalan Valtakuntaan. Pyhä Henki on Totuus, jossa ei ole Valhetta tai Salaisuuksia vaan Pyhyyttä sekä Kaiken Valaisevaa ja Näkyväksi Tekevää Kirkkautta Herrassamme. Isämme on Elämä, Kaiken Luoja ja Sen Ylläpitävä Henki.

Näin Me Uskomme ja Todistamme. Jumalamme On Elävä Israelin Jumala. Ei ole muuta Jumalaa. Herramme On Yksi. Yksi on Uskomme Vapahtajaamme ja Yksi On Kasteemme Pyhässä Hengessä Herrassamme. Jeesus On Herra. Hänen Nimessään Me Elämme hengessämme Herrassamme nyt ja aina. Pelastumme Suun Tunnustuksella ja Tulemme Vanhurskaiksi Herrassamme Uskostamme Vapahtajaamme Osallisina Jumalan Armosta. Me Siunaamme Kristuksen Ruumiseen Osalliset Herran Siunauksella Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen Nimessä.

Me Julistamme Evankeliumia Aina Siihen Hetkeen Asti, jolloin Herra Jeesus Kristus Palaa Takaisin Maan Päälle Taivaasta silmin nähden Pilvissä Isä Jumalan Kirkkaudessa Yhdessä enkeleidensä ja pyhiensä Kanssa. Olemme Uskossamme Vapahtajaamme Kestävät ja Lujat Isän Hengessä ja Totuudessa Herrassamme. Me Vaellamme Hengellisesti Maan Päällä Pyhän Hengen Johdatuksessa Isän Tahdon Mukaisesti ajassa Eläen. Vapahtajamme Opettama Rukous On Rukouselämämme Perusta ja Rakastamme Sanoin ja Teoin Jumalaamme Yli Kaiken ja Lähimmäisiämme kuin itseämme. Näin Me Uskomme ja Todistamme. Aamen.

Jeesus oli eräässä paikassa Rukoilemassa. Kun Hän oli lopettanut, eräs Hänen opetuslapsistaan sanoi: ”Herra, Opeta meitä Rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiaan.” Jeesus sanoi heille: ”Kun Rukoilette, Sanokaa: Isä, Pyhitetty Olkoon Sinun Nimesi. Tulkoon Sinun Valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun Tahtosi myös Maan Päällä niin kuin Taivaassa. Anna meille päivittäin meidän Jokapäiväinen Leipämme. Anna meille meidän Syntimme Anteeksi, sillä mekin Annamme Anteeksi Jokaiselle, Joka On meille Velkaa. Äläkä Anna meidän Joutua Kiusaukseen vaan Päästä meidät Pahasta.”

Vielä Hän sanoi heille: Ajatelkaapa, että joku teistä menee keskellä Yötä ystävänsä luo ja sanoo hänelle: ´Ystäväni, lainaa minulle kolme Leipää. Eräs ystäväni on matkaltaan poikennut luokseni, eikä minulla ole mitään, mitä tarjoaisin hänelle.´ Toinen vastaa sisältä: ´Älä häiritse minua! Ovi on jo lukossa, ja lapseni ovat kanssani nukkumassa. En voi nousta antamaan sinulle.´ Minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on ystävä, hän nousee kuitenkin siksi, että toinen hellittämättä pyytää, ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee.

Niinpä Minä sanon teille: Anokaa, niin teille Annetaan. Etsikää, niin te Löydätte. Kolkuttakaa, niin teille Avataan. Sillä jokainen Anova Saa, Etsivä Löytää ja Kolkuttavalle Avataan. Kuka teistä on sellainen isä, joka pojan pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen tai hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin Taivaallinen Isä Antaa Pyhän Hengen Niille, Jotka Sitä Häneltä Anovat.

Jos siis tahdot Herätellä henkesi Kuoleman Unesta, Tarjoa hengellesi Ravinnoksi Runsaasti Elämän Leipää – Jumalan Sanaa – ja Pyydä Isältä lisää Pyhää Henkeä Voidaksesi Vahvistua hengessäsi Elämään aktiivista Rukouselämää Herrassa – Pyydä Isää Avaamaan Kuurona Olevat hengen Korvasi Kuulemaan Isän Puhe henkeesi. Pyydä Isää Kirkastamaan Kasvonsa sinulle – Opettamaan Kristuksen Ruumiin Pään eli Jumalan Sanan Totuus sinulle Henkilökohtaisesti henkesi ja Uskosi Vahvistamiseksi ajassa.

Pyydä henkien erottamisen Hengellistä Armolahjaa, jotta Saatat Aina Erottaa Isän Puheen henkeesi ovelasti kuiskuttelevan Sielunvihollisen sekä muiden riivaajien ja vainajahenkien Häiritsevästä Puheesta henkimaailmassa Ympärillämme.

Kaikkia Niitä, Joita Rakastan, Minä Nuhtelen ja Kuritan. Ahkeroi Siis ja Tee Parannus! Minä Seison Ovella ja Kolkutan. Jos Joku Kuulee Minun Ääneni ja Avaa Oven, Minä Tulen Sisälle hänen Luokseen ja Aterioin hänen Kanssaan ja hän Minun Kanssani.

Avaa siis Ovi Elämään – Jumalan Sana – ja Rukoillen Pyydä Herraa Käydä Ateriomaan Kanssasi Sisimmässäsi Tuota Armon Osallisuuden Tarjoavaa Ateriaa Herrassa. Me Emme Seurustele kuin Hyvän Paimenen Kanssa ja Herra On Vakuuttanut meille Sanassaan, että Hänen Lampaansa Eivät Seuraa Eksyttäjää Tunnistaessaan hengessään Hyvän Paimenen Äänen. Kun Havaitset Saatanan Kuiskuttelevan Hengelliseen Korvaasi, Käske Sielunvihollisen Jättää sinut Rauhaan Jeesus Nasaretilaisen Nimessä.

Vakuuta Saatanalle hengessäsi Painokkaasti Kristuksen Veren Voimassa Olevasi Jo Iankaikkisesti Herran Lammas ajassa. Vastusta Pahaa Päättäväisesti ja Tulet Huomaamaan, että Saatana Jättää henkesi Rauhaan ja Luovuttaa Eksytyspyrkimyksensä Osaltasi ajassa – Ainakin Toistaiseksi.

Älä kuitenkaan aliarvioi koskaan Pahuuden henkivaltojen tahtotilaa saattaa sinua aina tilaisuuden tullen pois Tieltä ja Totuudesta, jos Et Ole Varuillasi ja Annat Mahdollisuuden oman vanhan lihallisen minäsi miellyttämiseksi Uskomalla Valheen Eksyttäviin Ehdotuksiin Hengellisessä Elämässä hengessä. Sanan mukaan Saatana Voi Eksyttää Valitutkin, jos he Antavat Sille Siihen Mahdollisuuden.

Meillä On Taistelu ihmissieluista Pahuuden henkivaltoja Vastaan Taivaan Avaruuksissa. Herramme Itse Varustaa sinut Opetuksellaan henkeesi Tähän Taisteluun Jumalan Puolella ajassa. Rukouksessa On Voimamme – Rukoillessa me Täytymme Pyhästä Hengestä. Herra Itse Varustaa meidät Opetuksellaan ja Jakaa Viisaudessaan kullekin erilaisia Hengellisiä Armolahjoja Kristuksen Ruumiin Rakentamiseksi ja Vahvistamiseksi tässä maailmanajan loppuun asti kestävässä Hengellisessä Taistelussa ihmissieluista Jumalan luomakunnassa ajassa.

Totuuden Hengessä me Ymmärrämme Hengellisesti Raittiina Jumalan Sanan Olevan Herramme Jeesus Kristus – meidän Vapahtajamme. Maailmassa Saatanan antihengessä vaeltavat ihmiset toteuttavat saatanallista suunnitelmaansa vahvistaakseen antihengellisen Pedon vallan asemaa Jumalan luomakunnassa ajassa rakentamalla Uutta Maailman Järjestystä, jonka rakennuspalikkoina ovat yksi ylikansallinen hallintojärjestelmä, yksi globaali talousjärjestelmä ja yksi uskonnollinen maailmanuskonto.

Eri uskontokuntien antihengessä vaeltavat uskonnolliset johtajat tulevat Raamatun ilmoittaman Väärän profeetan johdolla rustaamaan Uuden Maailmanuskonnon mukaisen opin, jonka me Ymmärrämme Hengellisesti Olevan Jumalan Sanan eli Kristuksen vastakohta eli Antikristus.

Tuo maailman uskonnot yhdistävä antihengellinen uskonnollinen oppijärjestelmä Vangitsee Seuraajansa Palvelemaan Saatanaa elävän Israaelin Jumalan sijaan Hänen luomakunnassaan Vangitsijan ihmisviisaudessa ja riivajahenkien vaikutuksesta syntyvän uskonnollisen Valheen Opin Mukaan Vaeltavat lähimmäiset. Antikristus saa lihallisen ruumiin Uuden Maailman Järjestyksen eli Hengellisesti Ymmärtämämme Raamatussa ilmoitetun Pedon vallan Johtajasta meidän Vapahtajamme Jeesus Nasaretilaisen tapaan ihmisruumiissa ajassa.

Tuo Uuden Maailman Järjestyksen huipulla oleva johtaja on Saatanan antihengen vallassa Perkeleen maallinen ilmentymä Raamatun ilmoittamina lopunaikoina ajassa. Herra Jeesus Kristus Tulee kerran Surmaamaan Vastustajansa Antikristuksen Sanansa Voimalla. Näin Jumalan Sana meille Herran Lampaille Todistaa ja Henki meissä Vakuuttaa Sen Olevan Varmuudella Totta.

Älä siis Herran Lampaana Pelkää, kun Näet Kaiken Tämän Toteutuvan alkaen maailman eri uskontojen Yhteisestä Sopimuksesta rustatun uskonnollisen Oppijärjestelmän – Antikristuksen – esiinmarssista ajassa. Kaikki se, mitä Raamattu meille Todistaa, Tulee Varmuudella Tapahtumaan Hengellisesti Keskellämme Käytävässä Harmageddonin Taistelussa ihmissieluista ajassa.

Lopulta Herramme Saapuessa myös Saatana, meidän Kiusaajamme Tulee Lopullisesti Hävitetyksi Pois Jumalan luomakunnasta ja Syöstyksi Helvettiin Tuliseen Järveen Yhdessä Toisten Jumalaa Vastaan Nousseiden Langenneiden enkeleiden ja tuolla hetkellä jumalattomien – vailla Jumalan Henkeä Olevien – ihmisten Kanssa. Näin Jumalan Sana meille Tulevan Todistaa Tapahtuvaksi.

Herran Henki Sanoo Omille Lampailleen ajassa: Valvokaa, ettei Vangitsija Saa teitä Astumaan Harhaan Elämän Tieltä Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Lopunaikana Eksytykset Tulevat Olemaan Valtavat ajassa. Saatana liikkuu ympäri Maanpiirin ja Ärjyy Tietäen Aikansa Koittavan Pian tahtoen Eksyttää vielä Valitutkin, jotka Eivät Valvo Herrassa hengessään ja Pysy Raittiina Jumalan Sanan Hengellisesti Pyhässä Hengessä Ymmärtämässämme Totuudessa.

Mutta tiedä se, että Viimeisinä Päivinä tulee Vaikeita Aikoja. Ihmiset ovat silloin itserakkaita ja rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He Rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa.

Heillä on jumalisuuden Ulkokuori, mutta he Kieltävät Sen Voiman. Karta sellaisia! Heidän joukossaan on Niitä, jotka Tunkeutuvat Taloihin ja Kietovat Valtaansa Syntien Rasittamia, monenlaisten Himojen Riepottelemia naisparkoja, jotka ovat Aina Opetusta Ottamassa mutta Eivät Koskaan Voi Päästä Tuntemaan Totuutta.

Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin hekin Vastustavat Totuutta, nuo Mieleltään Turmeltuneet ihmiset, jotka Eivät Kestä Uskonkoetuksissa. Mutta pitkään he eivät menesty, sillä heidän Mielettömyytensä Paljastuu Kaikille, niin kuin noidenkin Mielettömyys Paljastui.

Veljet, emme tahdo teidän olevan Tietämättömiä Poisnukkuneiden Osasta, Ettette Murehtisi niin kuin ne, joilla Ei Ole Toivoa. Jos kerran Jeesus On Kuollut ja Noussut Ylös, niin kuin Uskomme, niin Samalla Tavoin Jumala Myös On Jeesuksen Kautta Tuova Poisnukkuneet Esiin Yhdessä Hänen Kanssaan.

Tämän me sanomme teille Herran Sanana: Me, jotka olemme Elossa ja jäämme tänne Herran Tulemukseen, emme suinkaan ehdi Poisnukkuneiden edelle, sillä Itse Herra On Tuleva Alas Taivaasta Käskyhuudon, ylienkelin Äänen ja Jumalan Pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa Kuolleet Nousevat Ylös Ensin.

Sitten meidät, jotka olemme Elossa ja olemme vielä täällä, Temmataan Yhdessä Heidän Kanssaan Pilvissä Herraa Vastaan Yläilmoihin, ja niin saamme Aina Olla Herran Kanssa. Lohduttakaa siis toisianne Näillä Sanoilla. Mutta ajoista ja määrähetkistä ei ole tarpeen kirjoittaa teille, veljet, sillä te Tiedätte itse varsin hyvin, että Herran Päivä tulee kuin Varas Yöllä.

Kun ihmiset sanovat: ”Nyt on rauha, ei mitään hätää”, silloin Turmio Yllättää heidät yhtäkkiä niin kuin synnytyskipu raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, Ette Ole Pimeydessä, niin että se Päivä Voisi Yllättää teidät kuin Varas, sillä Kaikki Te Olette Valon Lapsia ja Päivän Lapsia. Me emme ole Yön emmekä Pimeyden lapsia.

Älkäämme siis Nukkuko niin kuin muut, vaan Valvokaamme ja Olkaamme Raittiit. Ne, jotka nukkuvat, Nukkuvat Yöllä, ja ne, jotka Juovat itsensä Juovuksiin, Ovat Juovuksissa Yöllä. Mutta Koska Olemme Päivän Lapsia, Olkaamme Raittiita, ja Olkoon Pukunamme Uskon ja Rakkauden Haarniska ja Kypäränämme Pelastuksen Toivo.

Jumala Ei Ole Määrännyt, että Osaksemme Tulisi Viha vaan että Saisimme Pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen Kautta, Joka On Kuollut Puolestamme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, Eläisimme Yhdessä Hänen Kanssaan. Kehottakaa siis Toisianne ja Rakentakaa Toinen Toistanne, niin kuin Teettekin.

Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Tulemukseen ja Kokoontumiseemme Hänen Luokseen, me pyydämme teitä, veljet, Ettette Anna Minkään hengen tai sanan tai Minkään Muka meidän Lähettämämme Kirjeen Pelästyttää itseänne, niin että Heti Menetätte Malttinne, ikään kuin Herran Päivä Olisi Jo Käsillä.

Älkää Antako Kenenkään Millään Tavoin Eksyttää itseänne. Ensin Näet Tapahtuu Luopumus ja ilmestyy Laittomuuden ihminen, Kadotuksen Lapsi, Tuo Vastustaja, Joka Korottaa itsensä Yli Kaiken, Mitä Jumalaksi tai Palvottavaksi Kutsutaan, Niin Että hän Asettuu Jumalan Temppeliin ja Julistaa Olevansa Jumala.

Ettekö muista, että puhuin teille tästä, kun olin teidän luonanne? Ja te tiedätte, mikä häntä nyt Pidättää, niin että hän Vasta Ajallaan ilmestyy. Laittomuuden Salaisuus On Jo Vaikuttamassa, kunhan vain Poistuu Tieltä Se, Joka sitä On Vielä Pidättämässä. Silloin ilmestyy tuo Laiton, jonka Herra Jeesus On Surmaava Suunsa Henkäyksellä ja Tuhoava Tulemuksensa Kirkkaudella.

Tuon Laittoman tuleminen tapahtuu Saatanan vaikutuksesta Valheen Kaikella Voimalla Tunnusteoin ja Ihmein, kaikin Vääryyden Viettelyksin Niille, jotka Joutuvat Kadotukseen, koska he Eivät Ottaneet Vastaan Rakkautta Totuuteen voidakseen Pelastua. Siksi Jumala lähettää heille voimakkaan Eksytyksen, niin että he uskovat Valheen, jotta Kaikki ne Tuomittaisiin, jotka Eivät Ole Uskoneet Totuuteen vaan Ovat Mieltyneet Vääryyteen.

Me emme tiedä Hetkeä, jolloin Jumalan Karitsan Hääseurue Kulkee Ohitsemme jatkaen matkaansa Karitsan Häihin elämässämme ajassa. Jos meillä ei ole tuolla Hetkellä henkemme Polttoainetta Riittävästi Itsessämme Emmekä Ole Keränneet Jumalan Sanan Tuottamaa Öljyä henkemme Ylläpitämiseksi Varastoomme Odottaessamme Herramme Saapumista, emme saata liittyä Hääseurueen matkaan Sen Kohdatessamme Hetkellä jota emme tiedä.

Kun Morsiusseurakunta kerran Temmataan Karitsan Häihin Taivaan Avaruuksiin, Jää hengessään mukavuudenhaluiset ja maailman menossa mukana pysytelleet Tyhmät Neitsyet Jälkeen, koska heillä ei ole tarpeeksi Öljyä Lamppuihinsa Varattuna Hääseurueen Matkan Keston Ajaksi.

Kun Henki Kehottaa meitä Valvomaan, se ei tarkoita maallista valveilla pysymistä yöaikaan vaan Hengellistä henkemme Hereillä Pitämistä maailman Hengellisen Pimeyden Ympäröidessä meitä ajallisessa elämässämme lähimmäistemme Keskellä. Kerran Isä Sulkee Jokaisen Hänen Kutsustaan Piittaamattoman Osalta Oven. Jeesus Kristus On Tuo Ovi Käydäksemme Sisään Iankaikkiseen Elämään Herrassa. Kun Morsiusseurakunta On Temmattu Karitsan Häihin, Huutaa Moni hengessään Kylmennyt Taaksejätetty Tuskissaan Isän Puoleen, mutta Ovea Ei Enää Silloin Avata Taaksejätetyille ajassa.

Pysy Hereillä hengessäsi ja Ylläpidä Rukouksessa Pyhän Hengen Voitelu Valaistaksesi Lampullasi Ympäristösi Herran Rakkaudesta lähellä oleville Kertoen. Anna Uskonlamppusi Loistaa maailman Hengelliseen Pimeyteen ja Täyty Hengen Voimasta Jatkuvasti Rukouksessa Isän Kanssa Vuoropuhelua hengessäsi Käyden. Näin Pysyt Valveilla hengessäsi ja Saatat Viisaana Nneitsyenä Lähteä Hääseurueen Matkaan, kun Se Saapuu Kohdallemme ajassa.

Henki Sanoo meille yhä tänäkin päivänä: Valvokaa, sillä te Eette Tiedä Hetkeä, jolloin Sulhanen Saapuu! Herra Esittää sinulle Henkilökohtaisesti hengessäsi Kutsun Hääjuhlaan. On sinun Valintasi Otatko Tuon Isän Kutsun Hääjuhlaan Vastaan vai et. Kutsun Vastaanottaneet ja Hääjuhlaan Mukaan Ilmoittautuneet Valvovat hengessään ja Ovat Valmiina hengessään Sulhasen Saapuessa.

Kysyn Siis: Ei Kai Jumala Ole Hylännyt Kansaansa? Ei Tietenkään! Olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin jälkeläinen ja Benjaminin heimoa. Ei Jumala Ole Hylännyt Kansaansa, Jonka Hän On Ennalta Tuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo Eliasta? Hän syyttää Jumalan edessä Israelia: ”Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle ja minunkin henkeäni he tavoittelevat.”

Mutta mikä on Jumalan vastaus hänelle? ”Minä Olen jättänyt itselleni Seitsemäntuhatta Miestä, Jotka Eivät Ole Notkistaneet Polveaan Baalille.” Samoin On Tänäkin Aikana Olemassa Jäännös Armon Valinnan Mukaan. Jos kerran Valinta On Armosta, se ei ole silloin Teoista, muutenhan Armo ei enää olisikaan Armo.

Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta Valitut Ovat Sen Saavuttaneet. Muut ovat paatuneet, niin kuin on kirjoitettu: Jumala On Antanut heille Uneliaisuuden hengen, Silmät, joilla he Eivät Näe, ja Korvat, joilla he Eivät Kuule.” Näin on tänäkin päivänä. Ja Daavid sanoo: ”Tulkoon heidän Pöytänsä heille Ansaksi ja Pyydykseksi, Lankeemukseksi ja Kostoksi. Pimentykööt heidän Silmänsä, etteivät he Näe, ja Paina heidän Selkänsä Pysyvästi Kumaraan.”

Jos te Ymmärtäisitte, mitä Tarkoittaa: ´Laupeutta Minä tahdon Enkä Uhria´, niin Ette Tuomitsisi Syyttömiä. Sillä Ihmisen Poika On Sapatin Herra.” Sitten Jeesus lähti sieltä ja meni heidän synagogaansa. Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut. Voidakseen nostaa syytteen Jeesusta vastaan, fariseukset kysyivät Häneltä: ”Onko luvallista parantaa sapattina?”

Mutta Jeesus sanoi heille: ”Jos jollakin teistä on lammas ja se putoaa kuoppaan sapattina, eikö hän tartu siihen ja nosta sitä ylös? Kuinka paljon arvokkaampi onkaan ihminen kuin lammas! Sapattina On Siis Lupa Tehdä Hyvää.” Sitten Hän sanoi miehelle: ”Ojenna kätesi.” Mies Ojensi, ja käsi Tuli Ennalleen, yhtä Terveeksi kuin toinenkin käsi. Silloin Fariseukset Lähtivät Ulos ja Alkoivat Punoa Juonia Jeesusta vastaan, miten Saisivat Hänet Surmatuksi.

Kun Jeesus Huomasi Sen, Hän Lähti Sieltä. Monet Seurasivat Häntä, ja Hän Paransi heidät Kaikki. Mutta Hän varoitti heitä Saattamasta Häntä Julki, jotta Toteutuisi profeetta Jesajan Kautta Puhuttu Sana: ”Katso, Minun palvelijani, jonka Minä Olen Valinnut, Minun Rakkaani, johon Minun sieluni On Mieltynyt. Minä Lasken Henkeni Hänen Ylleen, ja Hän Julistaa Oikeutta Pakanakansoille.

Ei Hän Riitele Eikä Huuda, Ei Hänen Ääntään Kuulla Kaduilla. Särkynyttä Ruokoa Hän Ei Muserra, Savuavaa Lampunsydäntä Hän Ei Sammuta, ja Hän On Vievä Oikeuden Voittoon. Hänen Nimeensä Pakanakansat Panevat Toivonsa.”

Sapattina Jumala Antaa Jeesuksen tähden syntisille Synnit Anteeksi Hänen Armoaan ja Hyvyyttään. Tätä Totuutta sielullisesti ja uskonnollisesti vaeltavien Farisealaisten lähimmäisenrakkautta vähäisesti osoittavien uskovien On Yhä Tänäkin Päivänä Mahdotonta Uskoa Todeksi. Ikävä kyllä Farisealaiset keskittyvät uskonelämässään Armoa Ja Laupeutta enemmän Lakihenkisyydessään itse Ilman Pyhää Henkeä vain omissa tahdonvoimissaan vuosikausia lihan mielihaluja vastaan kilvoiteltuaan toisten syntisten ihmisten tuomitsemiseen luoden sielullisesti katseensa vain Jumalan Sanan ilmoitukseen Pyhän Jumalan Vihasta Syntiä Kohtaan ottamatta lainkaan huomioon Jumalan Armoa Ja Laupeutta Rakastamiaan syntisiä ihmisiä kohtaan, jotka Syntisyytensä Tunnustaen Tarvitsevat Parantajaa ja Pelastajaa.

Tämä kristityiksi itsensä mieltävien uskonnollinen ja sielullinen Farisealaisuus On Johtanut jotkut Jeesuksen nimeen turvautuvat Harhaan Armon Tieltä ja uudelleen uhriutumiseen Jumalan Koston Pelossa ymmärtämättä vielä uinuvassa hengessään Pyhästä Hengestä Osattomina Jumalan Armon Merkitystä Kristuksen Ruumiissa. Pelastumme Uskosta Jeesukseen Kristukseen vaan emme pelastumistamme sielullisesti varmistelevien uskonnollisten tekojen avulla näin Syntisten Puolesta Jeesuksen Kristuksen Ainutkertaista Sovitustyötä Jumalan Edessä vähätellen. Syntiset Pelastuvat Armosta Elämään. Omissa silmissään vanhurskaat eivät kaipaa Vapahtajaa lainkaan. Onko sinun jalkasi hengessä Tiellä vai edelleen kuolleena Haudassa? Onko Valintasi Laupeus vai uhriutuminen?

Suostutko Jättäytymään Armon Varaan ja Annatko vastaisuudessa Pyhän Hengen Parantaa Syntiset Jeesuksen Kutsun Vastaanottaneet Pitkämielisyydessään ja Rakkaudellisesti Totuuteen Kasvattamalla? Me emme saa Tuomita ihmisiä, vaikka meidän Pitää Kertoa Lähimmäisille, mikä On Syntiä Jumalan Sanan Ilmoituksen mukaan. Emme Saa Rohkaista Lähimmäisiä Syntielämään, Saati Siunaten Vihkiä heitä Syntielämään. Meidän Tulee Antaa Jumalan Itse Puhutella syntisiä Jumalan Sanan ja hengen Korvin Kuullun Isän Puheen Kautta Uudestisyntyvässä hengessä Sisimmässä heidät Totuudessa Vaeltamiseen ajassa Kärsivällisesti Ohjaten ja Kasvattaen. Yksin Liha ei riitä – Myös Veri Tarvitaan Kristuksen Ruumiissa. Henki Tekee Eläväksi Kristuksen Ruumiin.

Herran Käsi Tuli minun Päälleni ja Vei minut Pois Hengessä ja Laski minut Keskelle Laaksoa, Joka Oli Täynnä Luita. Hän Kuljetti minua Kaikkialla, Niiden Ympärillä ja minä Näin, että Niitä Oli Hyvin Paljon Pitkin Laaksoa ja että Ne Olivat Hyvin Kuivia. Hän kysyi minulta: ”Ihmislapsi, voiko näistä Luista Tulla Eläviä?” Minä vastasin: ”Herra, Herra, Sinä Sen Tiedät.” Hän sanoi minulle: ”Profetoi näistä luista ja sano niille: Kuivat Luut, Kuulkaa Herran Sana! Näin sanoo Herra, Herra, näille Luille: Katso, Minä Annan teihin tulla hengen, ja teistä tulee Eläviä.

Minä Kasvatan teihin Jänteet ja Lihan, Peitän teidät Nahalla ja Annan teihin hengen. Niin teistä Tulee Eläviä, ja te Tulette Tietämään, että Minä Olen Herra.” Minä profetoin niin kuin minua oli käsketty. Profetoidessani kuului ääntä, kuului kolinaa, ja Luut Lähenivät Toisiaan. Minä Katselin Niitä ja Näin, kuinka Niihin Kasvoi Jänteet ja Liha, ja niiden Päälle Tuli Nahka. Niissä Ei Kuitenkaan Ollut Vielä henkeä.

Herra sanoi minulle: ”Profetoi hengestä. Ihmislapsi, profetoi ja sano hengelle: Näin sanoo Herra, Herra: Tule Henki, neljältä Tuulelta ja Puhalla Näihin Surmattuihin, että he Heräisivät Eloon.” Minä profetoin niin kuin Hän Oli minua Käskenyt. Silloin Surmattuihin Tuli Henki; he Heräsivät Eloon ja Nousivat Jaloilleen. Heitä Oli Hyvin Suuri Joukko.

Herra sanoi minulle: ”Ihmislapsi, Nämä Luut Ovat Koko Israelin Heimo. He sanovat: ´Meidän Luumme Ovat Kuivettuneet, Toivomme On Mennyt, ja me Olemme Hukassa.´ Sen tähden profetoi ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, Minä Avaan Hautanne ja Nostan teidät, Kansani, Ylös Haudoistanne ja Tuon teidät Israelin Maahan. Te Tulette Tietämään, että Minä Olen Herra, Kun Minä Avaan Hautanne ja Nostan teidät, Minun Kansani, Ylös Haudoistanne. Minä Panen teihin Henkeni, ja te Heräätte Eloon. Minä Sijoitan teidät Omaan Maahanne, ja te Tulette Tietämään, että Minä, Herra, Olen Puhunut ja Minä Toteutan Sanani, sanoo Herra.”

7. luku Sanoma Suomen Kansalle

Mutta he Ottivat Palvelijan Kiinni, Pieksivät hänet ja Lähettivät Tyhjin Käsin Pois.

Pyhän Hengen kehotuksesta tuon tässä luvussa lukijoilleni tiedoksi profetiat, jotka jaoin LinkedInissä palvellessani Elämän Herraa siellä lähimmäisilleni Jeesuksesta kertoen ja todistaen Uskostani Vapahtajaamme. Sain Herralta kutsun Hengelliseen Palvelustehtävään Kristuksen Ruumiissa, jonka otin nöyrin mielin ja Kuuliaisella Sydämellä vastaan luottaen hyvään Herramme Johdatukseen ja Siunauksiin elämässä Palvellessamme Häntä ajassa Kuuliaisesti Hänen Tahtonsa elämässämme joka päivä todeksi Eläen.

Herra on vahvistanut Uskoani askel askeleelta ja pitkämielisesti kasvattanut minua Palvelemaan elävän Israelin Jumalan Seurakuntaa Hengellisessä Suomen profeetan tehtävässä. Olen todistanut aikanaan tämän Elävän Israelin Jumalan Seurakunnan Hengellisen Palvelustehtävän vastaanottamisesta Facebookissa ja vuosien takaiset todistukseni ovat tallennettuna myös kehittämäni yritysidean verkkosivuilla.

Sitten Jeesus lähti taas järven rantaan. Hänen Luokseen Tuli Paljon Ihmisiä, ja Hän Opetti heitä. Kulkiessaan tulliaseman ohi Hän näki siellä istumassa Leevin, Alfeuksen pojan, ja sanoi hänelle: ”Seuraa Minua.” Niin tämä Nousi ja Lähti Seuraamaan Häntä. Kun Jeesus oli Aterialla hänen Kodissaan, myös monta publikaania ja Syntistä Aterioi Jeesuksen ja Hänen Opetuslastensa kanssa. Heitä oli näet paljon Hänen Seuraajiensa Joukossa.

Kun Fariseusten Kirjanoppineet näkivät, että Hän Söi syntisten ja publikaanien kanssa, he sanoivat Hänen Opetuslapsilleen: ”Kuinka Hän Syö ja Juo publikaanien ja Syntisten Kanssa!” Tämän kuultuaan Jeesus sanoi heille: ”Eivät Terveet tarvitse Parantajaa vaan Sairaat. En Minä ole tullut Kutsumaan Vanhurskaita vaan Syntisiä.”

Olen Elänyt Uskoni Vapahtajaamme Herraan Jeesukseen todeksi elämässäni ja Antanut Herran Käyttää itseäni Hänen Palvelijanaan nöyrällä ja Kuuliaisella hengellä. Herrassa Rukoillen ja Isän Siunausta Suomen maalle ja sen kansalle pyytäen – hengessäni Jatkuvasti Isän Edessä Seisten. Kerron Herralle Havaitsemani epäkohdat Suomessa ja Pyydän Hänen Ohjaustaan päättäjille ja esivallalle, jonka Hän On Viisaudessaan meille Asettanut ajassa.

Jumala Vaikuttaa Kaikessa viime kädessä Tahtonsa Mukaisen Lopputuloksen huolimatta Sielunvihollisen yrityksestä estellä Herran Tahdon Toteutumista ajassa. Saatan siis Luottavaisin mielin jakaa hengessäni Kuulemani profetiat Herralta Kansalle, kun Hänellä On Meille Jotakin Sanottavaa. Profeetan Palvelustehtävä On Haastava Herrassakin ja siksi olen jättänyt elämäni ajassa Täysin Isän Vahvojen Käsivarsien Varaan Palvellessani Herraa lähimmäisteni hyväksi ajassa.

Jeesus alkoi puhua heille vertauksin: ”Mies Istutti Viinitarhan ja Ympäröi Sen Aidalla, Koversi Kallioon Viinikuurnan ja Rakensi Tornin. Sitten Hän Vuokrasi Sen Viljelijöille ja Matkusti Ulkomaille. Aikanaan Hän Lähetti Palvelijan Viljelijöiden Luo Perimään heiltä Viinitarhan Hedelmiä. Mutta he Ottivat Palvelijan Kiinni, Pieksivät hänet ja Lähettivät Tyhjin Käsin Pois.

Isäntä Lähetti heidän luokseen toisen Palvelijan. Tätä he Löivät Päähän ja Häpäisivät. Hän Lähetti taas Yhden, ja hänet he Tappoivat. Vielä Hän lähetti Paljon Muita; toiset heistä Piestiin, toiset Tapettiin. Jäljellä oli vielä Yksi, Hänen Rakas Poikansa. Tämän Hän Lähetti Viimeiseksi heidän Luokseen sanoen: ´Minun Poikaani he Kavahtavat.´

Mutta viljelijät puhuivat keskenään: ´Tämä On Perillinen. Tulkaa, Tapetaan Hänet, niin Perintö On meidän.´ He Ottivat Hänet Kiinni, Tappoivat ja Heittivät Ulos Viinitarhasta. Mitä Viinitarhan Omistaja Nyt Tekee? Hän Tulee ja Tuhoaa Viljelijät ja Antaa Viinitarhan Muille. Ettekö Ole Lukeneet Tätä Raamatunkohtaa: ´Siitä Kivestä, jonka Rakentajat Hylkäsivät, On Tullut Huippukivi. Herralta Tämä On Tullut, ja Se On Ihmeellinen Meidän Silmissämme´?”

Silloin he olisivat halunneet ottaa Jeesuksen kiinni, sillä he ymmärsivät, että Hän oli puhunut tämän vertauksen heistä. Mutta koska he pelkäsivät kansaa, he jättivät Hänet ja lähtivät pois.

Kuuden Päivän Kuluttua Jeesus Otti Mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Hän Vei heidät Korkealle Vuorelle Yksinäisyyteen, erilleen muista. Siellä Hänen Ulkomuotonsa Muuttui heidän Nähtensä ja Hänen Vaatteensa Tulivat Hohtaviksi, niin Valkoisiksi, ettei kukaan Vaatteenvalkaisija Maan Päällä Voi Sellaiseksi Valkaista. Heille Ilmestyi Elia Yhdessä Mooseksen Kanssa, ja Nämä Keskustelivat Jeesuksen Kanssa.

Pietari rupesi puhumaan Jeesukselle: ”Opettaja, Meidän On Hyvä Olla Täällä. Tehkäämme siis Kolme Majaa, Sinulle Yksi, Moosekselle Yksi ja Elialle Yksi.” Hän ei näet tiennyt mitä sanoa, sillä he Olivat Peloissaan. Samassa Tuli Pilvi, joka Peitti heidät, ja Pilvestä Kuului Ääni: ”Tämä On Minun Rakas Poikani, Kuulkaa Häntä!” Ja yhtäkkiä, kun he katsoivat ympärilleen, he Eivät Nähneet Enää Ketään Muuta Kanssaan kuin Jeesuksen Yksin.

Kun he Olivat Tulossa Vuorelta Alas, Hän Kielsi Opetuslapsia Kertomasta Näkemäänsä Kenellekään ennen kuin Ihmisen Poika Olisi Noussut Kuolleista. He Pitivät Mielessään Nämä Sanat ja Pohtivat Keskenään, Mitä Kuolleista Nouseminen Tarkoitti. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta: ”Miksi Kirjanoppineet Sanovat, että Elian Pitää Tulla Ensin?”

Hän vastasi heille: ”Elia Todellakin Tulee Ensin Ja Asettaa Kaiken Kohdalleen. Mutta miksi sitten On Kirjoitettu Ihmisen Pojasta, että Hän Joutuu Paljon Kärsimään ja Häntä Halveksitaan? Mutta Minä sanon teille: Elia On Jo Tullut, ja ihmiset Tekivät hänelle, mitä Tahtoivat, niin kuin hänestä On Kirjoitettu.”

Sinä Olet Uskonut Hänen Valtaansa kaikki ihmiset, jotta Hän Antaisi Iankaikkisen Elämän Kaikille, Jotka Olet Hänelle Antanut. Iankaikkinen Elämä On Sitä, että he Tuntevat Sinut, Ainoan Tosi Jumalan, ja Jeesuksen Kristuksen, Jonka Sinä Olet lähettänyt. Minä Olen Kirkastanut Sinut Maan Päällä Täyttämällä Sen Työn, jonka Sinä Annoit Minun Tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, Kirkasta Sinä Minut Luonasi Sillä Kirkkaudella, joka Minulla Oli Sinun rinnallasi, Ennen Kuin maailma Oli Olemassa.”

Minä Olen Ilmoittanut Sinun Nimesi ihmisille, jotka Annoit Minulle maailmasta. He Olivat Sinun, ja Sinä Annoit heidät Minulle, ja he Ovat Noudattaneet Sinun Sanaasi. Nyt he Tietävät, että Kaikki, minkä Olet Antanut Minulle, On Sinulta, sillä Minä Olen Antanut heille Ne Sanat, jotka Sinä Annoit Minulle. He Ovat Ottaneet Ne Vastaan ja Tietävät Varmasti, että Minä Olen Lähtenyt Sinun Luotasi, ja Uskovat, että Sinä Olet Minut Lähettänyt. Minä Rukoilen heidän Puolestaan.

Maailman puolesta Minä En Rukoile Vaan Niiden, jotka Sinä Olet Antanut Minulle, sillä he Ovat Sinun. Kaikki, mikä On Minun, On Sinun, ja mikä On Sinun, On Minun, ja Minut On Kirkastettu heissä. Minä En Enää Ole maailmassa, mutta he Ovat maailmassa, ja Minä Tulen Sinun Luoksesi. Pyhä Isä, Varjele heidät Nimessäsi, jonka Olet Antanut Minulle, että he Olisivat Yhtä niin kuin Me.

Sinun Tulee Ymmärtää, että Palvellessamme Herraa Lihallisen minämme Tulee Pienentyä ja Hengellisen minämme Kasvaa, jotta Jumalan Henki meissä Voisi Loistaa Herran Kirkkautta Kauttamme lähimmäisillemme niin että Herra Saa Tekemästämme Jumalan Valtakunnan Evankeliumin Julistustyöstä Kaiken Kunnian ja Kiitoksen Keskellämme. Antautuessamme Herramme Lampuiksi Loistamaan Hänen Valoaan maailman Pimeydessä Aidosti ja Peittelemättä Omaa Heikkouttamme ihmisinä, Yrittämättä Olla Yhtään Sen Enempää tai Alentumatta Yhtään Sen Vähäisemmiksi kuin Jumalan Juuri Tällaisiksi Luomina Yksilöinä Olemme, Herra Saa Vakuuttaa Lähimmäisillemme Olemassaolonsa Kauttamme Tekemänsä Työn Kautta.

Nähdessään kansanjoukot Jeesus Nousi Vuorelle, ja kun Hän Oli Istuutunut, Opetuslapset Tulivat Hänen Luokseen. Hän Alkoi Puhua ja Opetti heitä Sanoen: ”Autuaita Ovat hengessään Köyhät, sillä heidän On Taivasten Valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita Ovat Sävyisät, sillä he Perivät Maan. Autuaita Ovat Ne, Joilla On Vanhurskauden Nälkä ja Jano, sillä heidät Ravitaan.

Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita Ovat Puhdassydämiset, sillä he Saavat Nähdä Jumalan. Autuaita Ovat Rauhantekijät, sillä heitä Kutsutaan Jumalan Lapsiksi. Autuaita olette te, kun ihmiset Minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä ja valehdellen puhuvat teistä kaikkea pahaa. Iloitkaa ja Riemuitkaa, sillä teidän Palkkanne On Suuri Taivaissa. Samoinhan vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä.

Herra On Luvannut Valvoa Askeleeni niin Etten Ikinä Astu Tieltä Harhaan vaan Saan Tulevat elinpäiväni Elää Hänen Varjeluksessaan ja Johdatuksessaan minulle ajassa säädetyn ajan. Saan Loistaa Jumalan Kirkkautta maailman Merelle Vakaasti Kristus-Kalliolle Herran Omin Käsin Rakentamana Majakkana Kutsuen maailman Meriltä Eksyneitä Laivoja ja Veneitä Rauhansatamaan Suojaisaan Poukamaan Turvaan Merellä Yltyvältä Rajuilmalta ja Sinne Jääviä Aluksia Riepottelevilta Tuulilta.

Merten Koostuessa ihmisistä Aluksilla tarkoitan niitä kirkkoja ja vapaita seurakuntia, joissa Henki On ja Jotka Saavat Herran Todistuksen Siitä, että Hän On minut Tähän Tehtävään Kutsunut ja Asettanut Kristuksen Ruumiissa Kertomaan ja Jakamaan Lähimmäisilleni Sen, mitä Herra Kulloinkin Kehottaa Jakamaan Johdattaakseen vielä monia sieluja Armoistuimen Ääreen Keskuudessamme lähellä ja kaukana.

Kuulkaa Sana, jonka Herra On Puhunut teitä Vastaan, te Israelilaiset, koko sitä Sukua Vastaan, Jonka Minä Olen Johdattanut Egyptin Maasta: Ainoastaan teidät Minä Olen Valinnut kaikista maailman kansoista. Sen vuoksi Minä Vaadin teidät Tilille Kaikista Pahoista Teoistanne.

Kulkeeko Kaksi Yhdessä, Elleivät Ole Sopineet Keskenään? Ärjyykö Leijona Metsässä, Ellei Sillä Ole Raadeltavaa? Äriseekö Nuori Leijona Luolassaan, Ellei Se Ole Saanut Saalista? Jääkö Lintu Ansaan Maassa, Ellei Sille Ole Viritetty Pyydystä? Nouseeko Ansa Maasta, Ellei Saalis Ole Tarttunut Siihen?

Puhalletaanko Soofar-Torveen Kaupungissa, niin Ettei Kansa Säikähdä? Tapahtuuko Kaupungissa Onnettomuutta, Jota Herra Ei Olisi Tuottanut? Sillä Herra, Herra Ei Tee Mitään Ilmoittamatta Salaisuuttaan Palvelijoilleen profeetoille. Leijona Karjuu, Kuka Ei Pelkäisi? Herra, Herra Puhuu, Kuka Ei Ennustaisi?

En kaipaa lähimmäisiltäni ajassa ymmärrystä, en liioin kiitosta tai huomiota. Tahdon lähimmäisteni kiinnittävän Katseensa Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme, antamaan minulle tilaisuuden kertoa kerrottavani Herrassa ja arvioida Sanani Hengessä ja Totuudessa. Minä olen kuin avoin tietotoimisto Tässä Tehtävässä Elävän Israelin Jumalan Palveluksessa ajassa. Saat arvioida ja kieltääkin Sanani, en siitä piittaa. En mielistele ihmisiä Palvellessani Herraa.

Veljeni, älkööt monet teistä ryhtykö Opettajiksi, sillä te Tiedätte, että me Saamme Sitä Kovemmen Tuomion. Me Kaikki Hairahdumme monin tavoin. Jos Joku Ei Hairahdu Puheissaan, hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa. Kun panemme hevosille suitset suuhun, että ne tottelisivat meitä, me voimme ohjata niiden koko ruumista.

Niin myös Laivat: vaikka Ne Ovat Suuria ja Ankarien Tuulten Kuljetettavia, Niitä Ohjataan Varsin Pienellä Peräsimellä, Minne Perämies Tahtoo. Samoin kieli on pieni jäsen mutta voi Kerskailla Suurista Asioista. Kuinka pieni Tuli – ja kuinka Suuren Metsän Se Sytyttää!

Myös kieli on Tuli, vääryyden maailma. Kieli on jäsenistämme se, joka Tahraa Koko Ruumiin ja Sytyttää Tuleen Elämän Pyörän, itse Syttyen Helvetistä. Kaikkien petoeläinten, lintujen, matelijoiden ja merieläinten luonnon ihminen voi kesyttää ja on kesyttänytkin, mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty kesyttämään. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä.

Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin Ei Saa Olla, Veljeni! Eihän samasta Lähteensilmästä Pulppua Makeaa ja Karvasta Vettä. Veljeni, Ei Viikunapuu Voi Tuottaa Oliiveja eikä Viiniköynnös Viikunoita. Eikä Suolainen Lähde Anna Makeaa Vettä.

Kuka teistä On Viisas ja Ymmärtäväinen? Näyttäköön hän Tekonsa Hyvällä Vaelluksellaan, Viisaasti ja Sävyisästi. Mutta jos teillä On Sydämessänne katkera kiivaus ja riitaisuus, älkää Kerskailko ja Valehdelko Totuutta Vastaan. Sellainen ei ole Ylhäältä Tulevaa Viisautta vaan maallista, sielullista, riivaajien viisautta.

Sillä missä on kiivautta ja riitaisuutta, siellä on myös epäjärjestystä ja Kaikenlaista Pahaa Menoa. Mutta Ylhäältä Tuleva Viisaus On ensiksikin Puhdasta, sitten Rauhaisaa, Lempeää, Taipuisaa, se On Täynnä Laupeutta ja Hyviä Hedelmiä. Se On Tasapuolinen ja Teeskentelemätön. Vanhurskauden Hedelmä Kylvetään Rauhassa Rauhantekijöille.

Nöyrtyen lähimmäisten silmissä ajassa Palvelen Herraa Sydämen Rauhassa, Iloiten ja Riemuiten Herran Seurassa Hengellistä Tehtävääni Toimittaen. En ole selvännäkijä tai ennustaja vaan Jumalan kuvakseen luoma tavallinen mies Herramme Palveluksessa Voittamassa lähimmäisten sieluja Herralle Hänen Tahtonsa Lampailleen Vahvistaen – Ääneen Ne Lausuen ja Tehden hengessä Kuullun Näkyväksi Seurakunnan Keskellä minulle Osoitetussa Palvelustehtävässä ajassa.

Kun he tulivat muiden Opetuslasten luo, he Näkivät paljon Kansaa heidän ympärillään ja Kirjanoppineita Väittelemässä heidän kanssaan. Heti Nähdessään Jeesuksen väkijoukko Hämmästyi. Ihmiset Riensivät Hänen Luokseen ja Tervehtivät Häntä. Jeesus Kysyi heiltä: ”Mistä te Kiistelette heidän kanssaan?” Silloin joku kansanjoukosta vastasi Hänelle: ”Opettaja, minä toin poikani Sinun luoksesi. Hänessä on Mykkä henki. Missä tahansa Se Käykin hänen Kimppuunsa, Se Riuhtoo häntä, ja hänen Suustaan Tulee Vaahtoa. Hän Kiristelee Hampaitaan ja Jäykistyy. Minä pyysin Opetuslapsiasi Ajamaan hengen Ulos, mutta He Eivät Kyenneet.”

Jeesus Vastasi heille: ”Voi Tätä Epäuskoista Sukupolvea! Kuinka kauan Minun Täytyy Olla teidän Luonanne? Kuinka kauan Minun Pitää Kärsiä teitä? Tuokaa hänet Minun Luokseni.” He Toivat pojan Jeesuksen Luo. Nähdessään Jeesuksen henki Kouristi Heti poikaa. Tämä Kaatui, Kieriskeli Maassa, ja hänen Suustaan Tuli Vaahtoa. Jeesus Kysyi isältä: ”Kuinka kauan tätä on hänellä ollut?” ”Lapsesta Asti”, hän vastasi. ”Henki on Monesti Heittänyt hänet milloin Tuleen, milloin Veteen, Tuhotakseen hänet. Mutta jos Sinä Voit Jotakin, niin Auta ja Armahda meitä!”

Jeesus Sanoi hänelle: ”Jos Voit! Kaikki On Mahdollista Sille, Joka Uskoo.” Heti lapsen isä Huusi: ”Minä Uskon! Auta minua Voittamaan Epäuskoni!” Kun Jeesus Näki, että väkeä Kokoontui, Hän Nuhteli Saastaista henkeä Sanoen: ”Sinä Mykkä ja Kuuro henki, Minä Käsken sinua: Lähde Ulos hänestä Äläkä Enää Mene Häneen!” Silloin henki Huusi, ja Kouristaen poikaa Rajusti se Lähti hänestä Ulos. Poika Meni aivan Elottoman Näköiseksi, ja monet sanoivatkin, että hän Kuoli. Mutta Jeesus Tarttui hänen Käteensä ja Nosti hänet Ylös, ja hän Nousi.

Kun Jeesus Oli Mennyt Sisälle, Opetuslapset Kysyivät Häneltä heidän Ollessaan Keskenään: ”Miksi me Emme Pystyneet Ajamaan henkeä Ulos?” Hän Vastasi heille: ”Tätä Lajia Ei Saa Lähtemään Muulla Kuin Rukouksella.”

Me Herran Valitut ja Pyhät Lampaat Olemme Pyhässä Hengessä Yhtä Herrassamme. Meillä On Jumalan Sanan Todistus Sydämessämme siitä, että meillä On Armollinen ja Isä Jumalan Tahtoon Taipuva Kristuksen Mieli, Pojan Sielu Herrassa Osallisina, johon olemme Liitettynä Kristuksen Veren, Pyhän Hengen, Yhteydessä Kristuksen Ruumiin Jäseninä. Me Olemme Jumalan Hengessä Uudestisyntyneinä hengessämme Isän Lapsina Häneen Yhteydessä Rukouksessa Jatkuvasti Ottaaksemme Askeleemme Tiellä Isän Tahtoon Taipuen ja Hänen Tahtonsa Todeksi Eläen Osallisina Iankaikkisesta Elämästä.

Me Taivumme hengessämme Jumalan Lain Alaisuuteen Tunnustaaksemme Vaelluksellamme ajassa lähimmäisillemme Vapahtajan meitä kohtaan Osoittaman Ansiottoman Rakkauden ja Osoittaaksemme Armollisen Isämme Hyvän Huolenpidon Lapsistaan Kulkiessamme Hänen Johdatuksessaan lähimmäistemme Keskellä. Me Ymmärrämme Hengellisesti, että henkemme Tulee Kaikessa Taipua Isän Tahtoon Taipuaksemme Jumalan Lain Alaisuuteen.

Tunteaksemme Isän Tahdon On meidän Vaellettava Jatkuvasti Hengessä ajassa Rukousyhteyden Isään Avoimena Säilyttäen. Älä siis Sulje aamuisin Avattua Rukousyhteyttä vaan Tiedustele ja Kuuntele Isän Tahto Ottaessasi Askeleita arjessa ja juhlassa Herrassa. Hän Johdattaa Askeleesi sinun Parhaaksesi Isän Rakkaudesta Lastaan Kohtaan. Näin Opit Nopeasti Tuntemaan Isän Tahdon Arjen Askareissasi ajassa Hänen Lapsenaan Kuuliaisesti Vaeltaessasi ja Osaat Elää Isän Tahdon Mukaan ilman, että sinun Tarvitsee Myöhemmin Toistuvissa Tilanteissa Tiedustella Isältä Rukouksessa Hänen Tahtoaan arjessa ja juhlassa Herrassa.

Jumala antoi Abrahamille Lupauksen ja Vannoi Itsensä Kautta, koska Hänellä ei ollut ketään Suurempaa, jonka Kautta Vannoa. Hän Sanoi: ”Totisesti, Siunaamalla Minä sinut Siunaan ja Lisäämällä sinut Lisään”, ja niin Abraham Kärsivällisesti Odotettuaan Sai Sen, Mitä Oli Luvattu.

Ihmiset vannovat jonkun itseään Suuremman Kautta. Vala on heille Asian Vahvistus ja Lopettaa Kaikki Vastaväitteet. Koska Jumala tahtoi Lupauksen Perillisille vieläkin Vakuuttavammin Osoittaa, että Hänen Päätöksensä On Muuttumaton, Hän Vakuutti Sen Valalla. Näistä kahdesta Muuttumattomasta Asiasta, joissa Jumala Ei Voi Valehdella, me näin Saamme Voimakkaan Rohkaisun, me, jotka Olemme Paenneet Pitämään Kiinni Edessämme Olevasta Toivosta.

Se Toivo on meille kuin Sielun Ankkuri, Varma ja Luja, ja se Ulottuu Esiripun Sisäpuolelle Asti. Sinne Jeesus meni Edelläjuoksijana meidän Puolestamme, kun Hän Oli Tullut Ylipapiksi ikuisiksi ajoiksi, Melkisedekin Järjestyksen Mukaan. Tämä Melkisedek oli Saalemin kuningas ja Jumalan, Korkeimman, pappi. Kun Abraham palasi takaisin Voitettuaan kuninkaat, Melkisedek meni häntä vastaan ja Siunasi hänet, ja Abraham Antoi hänelle kymmenykset Kaikesta.

Melkisedek on ensinnäkin ”Vanhurskauden Kuningas”, mitä hänen nimensäkin merkitsee, sitten myös ”Saalemin Kuningas” eli ”Rauhan Kuningas”. Isättömänä ja äidittömänä vailla Sukuluetteloa, Ilman Päivien Alkua ja Elämän Loppua hän On Jumalan Poikaan verrattavissa, ja hän Pysyy Pappina ikuisesti. Katsokaa, kuinka Suuri hän On. Jopa kantaisä Abraham Antoi hänelle Kymmenykset Saaliinsa Parhaimmasta Osasta.

Myös Niillä Leevin Pojilla, jotka Saavat Pappeuden, On Käsky Ottaa Lain Mukaan Vastaan Kymmenyksiä Kansalta, Veljiltään, vaikka Nämä ovatkin Lähteneet Abrahamin Kupeesta. Mutta Melkisedek, Joka Ei Ole Heidän Sukuaan, Otti Vastaan Kymmennykset Abrahamilta ja Siunasi hänet, Jolla Oli Lupaukset. On täysin kiistatonta, että Alempiarvoinen Saa Siunauksen Ylemmältään.

Täällä tosin Kuolevaiset ihmiset ottavat vastaan Kymmenyksiä mutta Siellä se, Jonka Todistetaan Elävän. Voidaan Sanoa niinkin, että myös Leevi, joka ottaa vastaan kymmenyksiä, On Maksanut Kymmenykset Abrahamin Kautta. Leevihän oli vielä esi-isänsä Kupeessa, kun Melkisedek tuli Abrahamia vastaan. Jos siis Täydellisyys olisi Saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, johon Laki sitoi Kansan, miksi sitten Oli Vielä Tarpeen, että Nousi toinen Pappi Melkisedekin Järjestyksen Mukaan eikä Häntä Nimitetty Aaronin järjestyksen mukaan?

Pappeuden Vaihtuessa Vaihtuu Välttämättä Myös Laki. Se, Josta näin Sanotaan, Kuuluu toiseen Heimoon, Josta Ei Kukaan Ole Hoitanut Alttaritointa. Onhan tunnettua, että Meidän Herramme On Noussut Juudasta, Jonka Heimon Papeista Mooses ei ole puhunut mitään. Tämä Asia Käy Vielä Paljon Selvemmäksi, kun Nousee toinen, Melkisedekin kaltainen, Pappi, joka Ei Ole Tullut Papiksi maallista perimystä koskevan Lain Käskyn mukaan vaan Katoamattoman Elämän Voimasta.

Hänestä näet Todistetaan: ”Sinä olet Pappi iankaikkisesti Melkisedekin Järjestyksen Mukaan.” Näin Kumotaan Entinen Säädös, koska se Oli Voimaton ja Hyödytön – eihän Laki tehnyt mitään täydelliseksi – mutta sen Tilalle Tulee Parempi Toivo, Jonka Kautta me Lähestymme Jumalaa. Tämä Ei Tapahtunut Ilman Valaa. Nuo toiset ovat tulleet papeiksi Ilman heistä Vannottua Valaa mutta Tämä Sen Valalla, Joka Sanoi Hänelle: ”Herra On Vannonut eikä Kadu: Sinä Olet Pappi Iankaikkisesti.

Näin On myös Se Liitto Parempi, Jonka Takaajaksi Jeesus On Tullut. Noita toisia pappeja on ollut useampia, koska Kuolema On Estänyt heitä pysymästä tehtävässään. Mutta Tällä On Katoamaton Pappeus, koska Hän pysyy iäti. Siksi Hän myös Voi Täydellisesti Pelastaa ne, jotka Hänen Kauttaan Tulevat Jumalan Luo, sillä Hän Elää Aina Rukoillakseen heidän Puolestaan. Sellainen Ylipappi meille sopiikin: Pyhä, Viaton, Tahraton, Syntisistä Erotettu ja Taivaita Korkeammaksi Tullut.

Hänen Ei Tarvitse noiden ylipappien tavoin Joka Päivä Uhrata ensin omien Syntiensä ja sitten Kansan Syntien vuoksi, sillä Sen Hän Teki Yhdellä Kertaa Uhratessaan Itsensä. Lakihan asettaa ylipapeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta Valan Sana, joka Tuli Lain Jälkeen, Asettaa Ylipapiksi Pojan, Joka On Tullut iankaikkisesti Täydelliseksi.

Sanomamme Pääkohta On siis Tämä: Meillä On Sellainen Ylipappi, Joka Istuu Majesteetin Valtaistuimen Oikealla Puolella Taivaissa. Hän Palvelee Pyhäkössä, siinä Oikeassa Ilmestysmajassa, Jonka On Pystyttänyt Herra eikä ihminen. Jokainen ylipappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja. Sen vuoksi On Välttämätöntä, että myös meidän Ylipapillamme On Jotakin Uhrattavaa.

Jos Hän olisi Maan Päällä, Hän ei olisikaan Pappi, koska on jo olemassa niitä, jotka Lain mukaan uhraavat lahjoja. He palvelevat Jumalaa pyhäkössä, joka on Taivaallisten Kuva ja Varjo, kuten Moosekselle ilmoitettiin, kun hänen oli määrä valmistaa ilmestysmaja. Hänelle sanottiin: ”Katso, että Teet Kaiken sen Mallin Mukaan, joka sinulle Näytettiin Vuorella.”

Mutta meidän Ylipappimme On Saanut niin Paljon Jalomman Viran kuin On Parempi Se Liitto, Jonka Välittäjä Hän On ja Joka On Perustettu Paremmille Lupauksille. Jos tuo Ensimmäinen Liitto olisi ollut Moitteeton, Ei Olisi Etsitty Tilaa Toiselle. Mutta Moittien Kansaansa Jumala Sanoo: ”Kuulkaa! Päivät Tulevat, Sanoo Herra, Jolloin Minä Teen Israelin Heimon ja Juudan Heimon Kanssa Uuden Liiton.

Se Ei Ole Samanlainen Liitto kuin se, jonka Tein heidän isiensä kanssa sinä Päivänä, jona Tartuin heidän Käteensä ja Vein heidät Pois Egyptin maasta. Koska he Eivät Pysyneet Minun Liitossani, en Minäkään heistä välittänyt, Sanoo Herra. Tämä On Se Liitto, Jonka Minä Teen Israelin Heimon Kanssa niiden Päivien Jälkeen, Sanoo Herra: Minä Panen Lakini heidän Mieleensä ja Kirjoitan Ne heidän Sydämeensä. Niin Minä Olen heidän Jumalansa, ja he Ovat Minun Kansani.

Silloin Ei Kukaan Enää Opeta Lähimmäistään eikä Veli Veljeään sanoen: ´Tunne Herra´, sillä he Kaikki Tuntevat Minut, Pienimmästä Suurimpaan. Ja Minä Annan Anteeksi heidän Vääryytensä Enkä Enää Muista heidän Syntejään.” Kun Hän Sanoo ”Uuden”, Hän On Julistanut Ensimmäisen Liiton Vanhentuneeksi. Mutta mikä Vanhenee ja On Aikansa Elänyt, On Lähellä Häviämistään.

Me olemme siis Ottaneet Joka Päivä Oman Ristimme – Herramme Jeesuksen Kristuksen Isän Kuuliaisuudessa Vaeltamisen Ennalta Osoittaman Tien – Kulkeaksemme Isän Tahdon mukaisesti elämässämme Kohti Isän Kotia Iankaikkiseen Elämään. Oman Rstimme Kantaminen Joka Päivä Tarkoittaa siis sitä, että Suostumme Joka Hetki Hylkäämään Synnin elämässämme ja Sallimme Pyhän Hengen Naulata Sen Hengellisesti Kuolemaan Siinä Sovitustyön Veren Voimassa Lihallisessa minässämme, jotta Hengellinen minämme Pääsee Joka Hetki Elämään ajassa Vaeltaessamme Kristuksen Ruumiissa Maan Päällä Ylösnousemuksen Jälkeiseen Elämään.

Lapset, älköön kukaan saako teitä Eksyttää. Joka Noudattaa Vanhurskautta, On Vanhurskas, niin kuin Hän On Vanhurskas. Joka Tekee Syntiä, On Paholaisesta, sillä Paholainen On Tehnyt Syntiä Alusta Asti. Sitä varten Jumalan Poika Ilmestyi, että Hän Tekisi Tyhjäksi Paholaisen Teot. Ei Yksikään Jumalasta Syntynyt Tee Syntiä, sillä Jumalan Siemen Pysyy Hänessä. Hän Ei Voi Tehdä Syntiä, koska On Syntynyt Jumalasta. Tästä käy ilmi, ketkä Ovat Jumalan Lapsia ja ketkä Paholaisen lapsia: se, joka Ei Noudata Vanhurskautta, Ei Ole Jumalasta, Ei Myöskään se, joka Ei Rakasta veljeään.

Tämä on Se Sanoma, jonka te alusta asti olette kuulleet: Meidän Tulee Rakastaa Toinen Toistamme eikä olla niin kuin Kain, joka oli Pahasta ja tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja mutta hänen veljensä teot Vanhurskaita. Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta Elämään, sillä Me Rakastamme veljiä. Joka Ei Rakasta, Pysyy Kuoleman Vallassa. Jokainen, joka Vihaa veljeään, On Murhaaja. Te tiedätte, ettei yhdelläkään Murhaajalla Ole Iankaikkista Elämää, joka hänessä Pysyisi.

Siitä me Olemme Oppineet Tuntemaan Rakkauden, että Hän Antoi Henkensä meidän Puolestamme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme puolesta. Jos joku, jolla on maallista omaisuutta, näkee veljensä olevan puutteessa mutta sulkee häneltä Sydämensä, kuinka Jumalan Rakkaus Pysyisi hänessä? Lapset, älkäämme osoittako Rakkautta sanoin ja kielellä vaan teoin ja Totuudessa. Tästä me tiedämme, että olemme Totuudesta, ja me Voimme Hänen Edessään Rauhoittaa Sydämemme, jos Se Syyttää meitä. Jumala On Suurempi kuin meidän Sydämemme ja Tietää Kaiken. Rakkaani, jos Sydämemme Ei Syytä meitä, meillä On Rohkea Luottamus Jumalaan. Ja Mitä Tahansa Anomme, Sen me Häneltä Saamme, koska Pidämme Hänen Käskynsä ja Teemme Sitä, mikä On Hänen Mielensä Mukaista.

Tämä on Hänen käskynsä: meidän Tulee Uskoa Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen Nimeen ja Rakastaa Toisiamme, niin kuin Hän On Meille Käskyn Antanut. Joka Pitää Hänen Käskynsä, Pysyy Jumalassa ja Jumala Hänessä. Siitä me Tiedämme Hänen Pysyvän meissä, siitä Hengestä, jonka Hän On meille Antanut.

Katsokaa Jumalan luomakuntaa, joka todistaa meille luoduilleen jokaisena meille annettuna Armonvuotena Jumalan Suurta Sanomaa. Puut ja kasvit pudottavat lehtensä syksyn saapuessa Maatuakseen ja vahvistaakseen Maaperää antaen Juurelle uutta Ravintoa talven kuluessa tarjotakseen entistä enemmän Kasvuvoimaa kevään saapuessa Kasvattaa uuden entistä voimakkaamman varren ja lehdistön puihin ja kasvistoon antaen näin entistä Suuremman Kukinnon kantaakseen Uudestisyntyneessä Kasvustossa entistä enemmän Hyvää Hedelmää Jumalan luomakunnassa ajassa.

Näin on ihmislapsenkin ajassa Hengellisesti Kuoltava Kristuksen Ruumiissa lihallisen sielun teoista ja sallittava Uuden Hengellisen Sielun kasvaa Kristuksen Ruumiissa meille tarjottuun Hengelliseen Ylösnousemuselämään ajassa. Näin me Herran Lampaat todistamme yhdessä Jumalan luomakunnan kanssa Isämme Suurta Evankeliumia kaikelle kansalle.

Sanan Siemenen on ensin sallittava Hautautua Hyvään Maaperään, jotta Se saa Sanan vahvistamana Juuren kasvaakseen Isän Pelloilla ensin varren verran, sitten tähkän ja viimein Siemenet, jotka se Kylvää edelleen Hyvään Maaperään kasvualustan lähellä olevaan Maaperään. Näin Hyvä Sanoma leviää ja Jumalan Peltojen kasvuala laajenee kuin itsestään Jumalan Lasten Vaelluksen ja esimerkin voimalla ajassa.

Koska meillä on Ympärillämme Näin Suuri Todistajien Pilvi, Pankaamme mekin Pois Kaikki, mikä Painaa, ja Synti, joka niin Helposti Kietoo. Juoskaamme Kestävinä Kilpailussa, joka On Edessämme, Katse Kiinnitettynä Uskon Alkajaan ja Täydelliseksi Tekijään, Jeesukseen, Joka Edessään Olevan Ilon Vuoksi Kärsi Ristin, Häpeästä Välittämättä, ja Istuu nyt Jumalan Valtaistuimen Oikealla Puolella.

Ajatelkaa Häntä, Joka niin Paljon Kesti syntisten Vastustusta Itseään Kohtaan, ettette Väsyisi ja Menettäisi Rohkeuttanne. Ette te vielä Ole Tehneet Verille Asti Vastarintaa Taistellessanne Syntiä Vastaan. Te olette Unohtaneet Kehotuksen, Joka Puhuu teille niin kuin Lapsille: ”Poikani, Älä Halveksi Herran Kuritusta Äläkä Menetä Toivoasi, kun Hän Nuhtelee sinua. Sillä jota Herra Rakastaa, sitä Hän Kurittaa. Hän Ruoskii Jokaista Lasta, jonka Ottaa Huomaansa.”

Kärsimys On teille Kasvatusta; Jumala Kohtelee teitä kuin Lapsiaan. Mikä on se Lapsi, jota isä ei Kurita? Mutta jos te olette ilman Kuritusta, josta Kaikki Ovat Tulleet Osallisiksi, niin te olette Äpäriä ettekä Laillisia Lapsia. Meillä oli kurittajina maalliset isämme, ja heitä me kunnioitimme. Emmekö paljoa Ennemmin Olisi Alamaisia henkien Isälle, että Eläisimme? Isät kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, niin kuin he Näkivät Hyväksi, mutta Jumala Kurittaa meitä Tosi Parhaaksemme, että Pääsisimme Osallisiksi Hänen Pyhyydestään.

Mikään Kuritus Ei Tosin sillä kertaa Näytä Olevan Iloksi vaan Murheeksi, mutta Jälkeenpäin Se Antaa Hedelmänään Vanhurskauden ja Rauhan Niille, Joita On sen avulla Harjoitettu. Oikaiskaa siis Hervonneet Kätenne ja Halvaantuneet Polvenne! Tehkää Polut Suoriksi Jaloillanne, ettei Ontuva Jalka Nyrjähtäisi vaan pikemminkin Parantuisi. Pyrkikää Rauhaan Kaikkien Kanssa ja Pyhitykseen, sillä Ilman Sitä Ei Kukaan Ole Näkevä Herraa.

Näin Sanoo Herra, Herra: ”Tämä On Jerusalem. Minä Olen Asettanut Sen kansojen Keskelle, ja niiden Maat Ovat Sen Ympärillä. Kuitenkin Se On Vastustanut Minun Säädöksiäni jumalattomammin kuin Pakanakansat ja Lakejani Pahemmin kuin Sitä Ympäröivät Maat. He Ovat Hylänneet Minun Säädökseni Eivätkä Ole Vaeltaneet Lakieni Mukaan.

Sen tähden, Näin Sanoo Herra, Herra: ”Te Olette Raivonneet Minua Vastaan Pahemmin kuin ympärillänne olevat kansat, Ette Ole Vaeltaneet Minun Lakieni Mukaan Ettekä Noudattaneet Minun Säädöksiäni. Ette Ole Noudattaneet Edes Ympärillänne Asuvien kansojen Oikeuksia. Sen tähden, Näin Sanoo Herra, Herra: ”Katso, Minäkin Käyn Sinua Vastaan, Jerusalem, ja Panen Tuomiot Täytäntöön keskuudessasi kansojen Nähden. Kaikkien Iljettävien Tekojesi tähden Minä Teen sinulle Sellaista, Mitä En Ole Ennen Tehnyt Enkä Vastakaan Tee.

Niinpä isät Tulevat Syömään lapsiaan keskuudessasi, ja lapset Syövät isiään. Minä Panen Tuomiosi Täytäntöön ja Hajotan Jäännöksesi Kaikkiin Tuuliin. Sen tähden, niin Totta kuin Minä Elän, Sanoo Herra, Herra: ”Totisesti, Koska Olet Saastuttanut Pyhäkköni Kaikilla Iljetyksilläsi ja Kaikilla Kauhistuksillasi, Minä Teen sinusta Vähälukuisen. Minä En Sääli Enkä Armahda.

Lisääntyköön Teille Laupeus, Rauha ja Rakkaus. Rakkaani! Olen hartaasti halunnut kirjoittaa Teille Yhteisestä Pelastuksestamme, ja nyt tunsin, että minun oli pakko kirjoittaa ja kehottaa Teitä Taistelemaan sen Uskon Puolesta, joka On Pyhille Kertakaikkisesti Annettu. Teidän joukkoonne on näet pujahtanut joitakin ihmisiä, joista jo kauan sitten On Ollut Kirjoitettuna Tuomio. Nuo jumalattomat Kääntävät Jumalamme Armon irstaudeksi ja Kieltävät Ainoan Valtiaamme, Herramme Jeesuksen Kristuksen.

Vaikka jo Olette Saaneet Tietää Kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa Teitä siitä, että Herra, Joka Kerran Pelasti Kansan Egyptistä, Toisella Kertaa Tuhosi Ne, Jotka Eivät Uskoneet. Myös ne enkelit, jotka eivät pitäneet kiinni valta-asemastaan vaan jättivät oman Asuinsijansa, Hän Pani Pimeyteen ikuisissa kahleissa säilytettäviksi Suurta Tuomion Päivää varten. Niin myös Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat Kaupungit, jotka Samalla Tavoin kuin Nekin Harjoittivat Haureutta ja Antautuivat Luonnonvastaisiin Lihan Himoihin, ovat varoittavana esimerkkinä Kärsiessään Ikuisen Tulen Rangaistusta.

Yhtä kaikki myös Nämä Uneksijat samalla tavoin Saastuttavat ruumiinsa, Halveksivat Herruutta ja Herjaavat Kirkkauden Henkiolentoja. Ei edes ylienkeli Mikael riidellessään ja väitellessään Paholaisen kanssa Mooseksen ruumiista uskaltanut langettaa Herjaavaa Tuomiota vaan sanoi: ”Rangaiskoon sinua Herra!” Nämä ihmiset sitä vastoin Herjaavat Sitä, Mitä Eivät Tunne mutta minkä he Luonnostaan järjettömien eläinten tavoin Tajuavat, ja Näin Tuottavat Itselleen Turmion.

Voi heitä! He Kulkevat Kainin tietä, Palkan Vuoksi he Heittäytyvät Bileamin Eksytykseen, ja he Tuhoutuvat Kapinointiinsa kuin Koorah. Nämä ihmiset Ovat Häpeätahroja Teidän Rakkausaterioillanne Juhliessaan Röyhkeästi ja Kestitessään Itseään. He Ovat Vedettömiä, Tuulessa Ajelehtivia Pilviä, Myöhäissyksyn Puita, Hedelmättömiä, Kahdesti Kuolleita ja Juuriltaan Reväistyjä, Rajuja Meren Aaltoja, jotka Vaahtoavat Omaa Häpeäänsä, Harhailevia Tähtiä, joille Ikuisiksi Ajoiksi On Varattuna Synkkä Pimeys.

Myös heitä tarkoittaa Hanok, Aadamista seitsemäs, ennustaessaan: ”Katso, Herra Tulee kymmenientuhansien Pyhiensä Kanssa Panemaan Kaikki Tuomiolle ja Osoittamaan Kaikki ihmiset Syyllisiksi Kaikkiin jumalattomiin Tekoihin, joita he jumalattomuudessaan Ovat Tehneet, ja Kaikkiin Julkeisiin Puheisiin, joita nuo jumalattomat Syntiset Ovat Häntä Vastaan Puhuneet.” He Ovat Napisijoita, Kohtalonsa Nurkujia, jotka elävät Himojensa Mukaan. Heidän Suunsa Puhuu Mahtavia, ja he Mielistelevät ihmisiä Oman Etunsa Tähden.

Jumala On Säätänyt Viisaudessaan niin vuoden kuin vuorokaudenkin kierron. Ihminenkin menee joka vuorokausi päivän päätyttyä yöksi Levolle Noustakseen joka aamu Uuteen Armonpäivään kuin Uudestisyntyneenä edellisen päivän Työn Kuormista Vapautettuna saadakseen Uuden Voiman alkavan Uuden Päivän Työhön Jumalan luomakunnassa. Meidät kaikki On Kutsuttu myös Jumalan Valtakunnan Työhön Herran Siemeniä lähellä oleville elämässä ajassa Kylvämään ja Niittämään Vaalennutta Täysikasvuista Viljaa Herran Aittoihin odottamaan Hetkeä, jolloin Isäntämme Korjaa Sadon Hedelmän Kotiinsa Iankaikkiseen Elämään.

Jumalan luomakunta Huutaa joka vuodenaika ja joka Armonaamu ihmiskunnalle Uusiutuvalla Todistusvoimallaan: Herätys! Te ihmislapset, jotka Vaellatte Kuoleman Varjojen Maassa, Nouskaa Ylös Kuoleman Unestanne Hengellisen Herätyksen Päivään! Jumalan Valtakunta On Tullut Lähelle! Jumalan Valtakunta On teidän Keskellänne! Aamun sarastaessa linnut visertävät Uuden Päivän koittavan. Joka Päivä On Uusi Armonaamu ajassa. Saat Ottaa Vastaan Vapahtajasi, Kohdata Armollisen Herrasi ja Kasvaa Hengelliseen Elämään Herrassa. Koko luomakunta Todistaa meille Tätä Herran Hyvää Sanomaa jatkuvasti.

Syksyn saapuessa haavan lehdet havisevat puissa irrotakseen Jumalan Tuulen puhaltaessa irti puiden oksista, jotka eivät enää anna niille kasvu- ja elinvoimaa talveen valmistautuessaan elämää ylläpitävien kasvunesteiden palatessa puiden juuristoon keräämään uutta voimaa tulevan kevään kasvuun. Keväällä koivujen mahla nousee nopeasti ylös puiden oksistoon vahvana talven tuiskut kestäneen puun rungon ääripäissä sijaitsevaan oksistoon, jonne uudet silmut puhkeavat kesän kynnyksellä todistamaan Luojan ihmeellistä luomistyötä luomakunnassaan vuodesta toiseen meille uudistavasta luomistyöstään ajassa ihmissilmin nähden todistaen. Herra antaa lehdistölle kasvun ja kasvattaa siemenkodat, jotta Uudet Kasvun Ihmeet saisivat levittäytyä kesän kuluessa ympäristöönsä Jumalan luomakunnassa Maan Päällä.

Kristuksen meille viitoittamalla Tiellä meitä Kutsutaan Joka Päivä Julistamaan elämällämme Jumalan Ilosanomaa lähimmäisillemme ajassa. Ellemme Jatkuvasti Kulkisi Rukoillen Isän Tahtoa Askeliimme Kysyen, saattaisimme helposti Astua Harhaan Tieltä. Isä odottaakin saavansa Kohdata meitä Lapsiaan joka päivä Rukouksessa Tullaksemme Tuntemaan Hänen Tahtonsa omassa elämässämme. Isä Tuntee tulevaisuuden ja Tietää Aina Osoittaa meille Oikean Tien Kulkea Sielunvihollisen pyrkiessä jatkuvasti Ansoittamaan Kulkemiamme Muinaisia Polkuja Johtaakseen meidät Harhaan ja Eksyttääkseen meidät maailmaan Pois Isän Kuuliaisuudesta.

Isä Tuntee menneisyyden, Tietää nykyhetken ja Hallitsee tulevaisuuden. Isä Jumala On Henki. Jumalan Hengen Tiet Ja Polut Ovat Pyhästä Hengestä Osattomille tuntemattomat. Isä Tahtoo Johdattaa Henkilökohtaisesti Omia Lampaitaan ajassa Kirkastaen heille Kasvonsa, Jumalan Sanan, ja Sen Sisällä Olevat Vain Hengellisesti Jumalan Viisauden Voitelussa Ymmärrettävät Salaisuudet, Ne, Opetuslapsilleen Pyhässä Hengessä Selittäen ja Hengellistä Kasvua Hengelliseen Aikuisuuteen Kristuksen Ruumiissa Kasvattaen.

Meillä On siis Vapahtajamme Ainutkertaisen Sovitustyön Henkilökohtaisen Vastaanottamisen Todistus Sisimmässämme Pyhän Hengen Osallisuudesta Herrassamme. Me Olemme Lähteneet päättäväisin mielin Seuraamaan Herraamme Tiellä Isän Kotiin Suostuen joka päivä Isälle Kuuliaisesti Tekemään Parannuksen vanhan, ja Kristuksessa Kuolemaan Hengellisesti Tuomitun, minämme Syntielämästä Vapautuen Herrassa Saadaksemme Kasvaa Hengelliseen Aikuisuuteen Pyhän Isän Silmien Alla. Me Kuulemme Rukouksessa Hyvän Paimenen Puheen hengessämme. Isä Jumalan Hengen Yhteydessä Opimme Häneltä Totuuden ja saamme Käydä Rukouksessa Keskustelua hengessämme Elävinä Isän Kanssa mistä vain mieltämme askarruttavista asioista.

Me siis Tunnemme Jumalan Sanan Ilmoituksen Perusteella Kristuksen Mielen Vaeltaessamme Hänen Osoittamansa Sanan Totuudessa Hengellisesti Jumalan Sanan Ilmoituksen Ymmärtämisestä Osallisina. Isä Opettaa jokaista Lastaan Henkilökohtaisesti näin tarjoten meille mahdollisuuden Oppia Tuntemaan Vapahtajamme Henkilökohtaisesti ja siten Hengellisen Ymmärryksemme Kasvaessa saatamme paremmin Ojentaa Lihallisen minämme Hengellisen minämme Alaisuuteen Kasvaessamme Pelastuksen Tiellä.

Lihan tahdon me tunnemme, sillä se on Syntiin taipuvainen. Siksi Otamme Joka Päivä Ristimme ja Seuraamme Jeesusta Kristusta Luottaen Hänen Kuolleista Ylösnousemisen Todistuksen Voimasta Osallisena Saavamme Häneltä, Joka Herätti Kuolleista Herramme Jeesuksen Kristuksen, joka päivä Voiman Uudestisyntyneessä Hengellisessä minässä Asettua vanhan Lihallisen minän tahdon Yläpuolelle Omassa Mielessämme, Sielussamme, maailman houkutuksia ja Synnin, Se On Jumalan Tahdon Vastaisia, Eksytyksiä Vastaan Käyden Tiellämme Vaeltaessamme Herran Seurassa Uskossamme joka Askeleella Vahvistuen ja Rohkaistuen.

Te Olette Puhuneet Minua Vastaan Röyhkeästi, Sanoo Herra. Mutta te Kysytte: ”Mitä me Olemme Puhuneet Sinua Vastaan?” Te Olette Sanoneet: ”On Turha Palvella Jumalaa. Mitä Hyötyä Siitä On Ollut, että Olemme Huolehtineet Hänen Säätämistään Tehtävistä ja Vaeltaneet murheellisina Herran Sebaotin Kasvojen Edessä? Nyt Me Ylistämme Julkeita onnellisiksi. Jumalattomuuden Harjoittajat menestyvät. He Kiusaavat Jumalaa, mutta pelastuvat.”

Silloin ne, Jotka Pelkäävät Herraa puhuvat keskenään, ja Herra Tarkkaa ja Kuulee. Muistokirja Kirjoitetaan Hänen Edessään Niiden Hyväksi, Jotka Pelkäävät Herraa ja Pitävät Hänen Nimensä Kunniassa. Sinä Päivänä, Jonka Minä Valmistan, He Ovat Minun Omaisuuskansani, Sanoo Herra Sebaot. Ja Minä Olen Heille Laupias, niin kuin Mies on Laupias Pojalleen, joka Häntä Palvelee. Silloin Te Näette Jälleen Eron Vanhurskaan ja jumalattoman Välillä, joka Palvelee Jumalaa, ja sen, joka Ei Häntä Palvele.

Sillä Katso, Se Päivä Tulee, joka Palaa Kuin Pätsi. Kaikki Julkeat ja Kaikki jumalattomuuden Harjoittajat Ovat Silloin Kuin Oljenkorsia. Heidät Polttaa Se Päivä, joka Tulee, Sanoo Herra Sebaot, niin ettei heistä Jää Juurta eikä Oksaa. Mutta Teille, Jotka Pelkäätte Minun Nimeäni, Koittaa Vanhurskauden Aurinko ja Parantuminen Sen Siipien Suojassa. Te Lähdette Ulos ja Hypitte Kuin Syöttövasikat. Te Tallaatte jumalattomat, ja he Ovat Tomua Teidän Jalkapohjienne Alla Sinä Päivänä, Jonka Minä Teen, Sanoo Herra Sebaot.

Muistakaa Minun Palvelijani Mooseksen Laki, Säädökset ja Oikeudet, Jotka Annoin hänen Kauttaan Hoorebilla Koko Israelille. Katso, Minä Lähetän Teille profeetta Elian, Ennen Kuin Tulee Herran Päivä, Se Suuri ja Pelottava. Hän Kääntää Jälleen isien Sydämet lasten Puoleen ja lasten Sydämet heidän isiensä Puoleen, Etten Minä Tulisi ja Löisi Maata ja Vihkisi Sitä Tuhon Omaksi.

Kaikki henkivallat Taivaan Avaruuksissa Kuulevat ihmishengen Puheen Rukouksessa henkimaailmassa aivan samalla tavalla kuin me kuulemme lähimmäistemme puheen lihallisessa maailmassa ihmiskorvin Jumalan luomakunnassa. Ympärillämme Olevassa Hengellisessä Maailmassa siis myös Sielunvihollinen Kuulee Puheemme, Tarkkaa Askeleemme Ja Näkee Vaelluksemme Tiellä.

Meidän Puheemme hengessä Isälle ei ole salattu Sielunviholliseltakaan vaan hän Saattaa Vastailla henkeemme Isänämme Esiintyen Eksyttääkseen meidät Pois Totuudesta. Älä Pelkää, saat olla Turvallisin Mielin. Herra On Antanut meille Jumalan Sanassa Lupauksensa, että Hänen Lampaansa Kuulevat Hyvän Paimenen Äänen Ja Erottavat Sen hengessään Eksyttäjän Äänestä.

Isän hengessämme Kuultava hiljainen Puhe Hengellisessä Maailmassa Lapsilleen On Sielunviholliselta ja hänen henkivalloiltaan Salattu, sillä näillä henkivalloilla Ei Ole Osallisuutta Pyhästä Hengestä. Sielunvihollinen siis Kuulee meidän Puheemme Rukouksessa, mutta Ei Isän Vastauksia meille, Jotka Ovat Pahuuden henkivalloilta Salatut Pyhässä Hengessä Ja Totuudessa. Isän Puhe Lapsilleen Antaa Pelastetuille Sieluille Rauhan Herran Osallisuudessa.

Ilman Pyhää Henkeä vaeltavat uskonnolliset lähimmäiset eivät saata erottaa Henkien Erottamisen Armolahjasta Osattomina Sielunvihollisen Eksyttävää, Elävän Israelin Jumalan Hengen Rakkaudellista Puhetta Lapsilleen Jäljittelevää, Lempeää Puhetta Isämme Puheesta. Siksi Pyhästä Hengestä Osattomat lähimmäiset taipuvat Rukouselämässään Seuraamaan Eksyttäjän Harhaan ja lopulta Kadotukseen Johtavia Teitä.

Nämä ihmiset Eivät Ole Halunneet Alistua Täydestä Tahdostaan, Mielestään ja Sydämestään elämässään Isän Tahdon Alaisuuteen vaan ovat, tullessaan Tietämään Pelastuksen Tien elämässä, tahtoneet jatkaa kulkemista Omassa Voimassaan ja Ihmisviisaudessa Sokeina ilman Pyhän Hengen Osallisuutta.

Pyhän Hengen Osallisuuden Herrassa tarjoama Keskusteluyhteys hengessä Tapahtuvassa Rukousyhteydessä Pyhän Isän Kanssa on siis uskonnollisilta lähimmäisiltä jäänyt muodostamatta. Uskonnollisten traditioiden mukaisesti jumalanpalvelusta sielullisesti toteuttaen ja siksi Jumalan Sanan Totuutta itsepetoksessa vääristellen, he ovat omissa silmissään Herramme ristinkuoleman ja kuolleista ylösnousemuksen vuoksi jo pelastettuina vanhurskautettuja ja siksi Hengellisesti Sokeina Jääneet Uskossa Vastaanotettavasta Pyhästä Hengestä Osattomiksi.

Valheellisesta antihengestä osallisina elämän valintojensa mukaisesti torjuessaan Pyhän Hengen Osallisuuden ja Lähtemisen Parannuksen Teon viitoittamalle Uskontielle Oman Ristinsä Joka Päivä Herrassa Kantaen ovat uskonnolliset lähimmäiset jääneet oman ymmärryksensä ja Sielunvihollisen Hengellisessä Maailmassa antaman, Lihallisessa mielessä hyvältä maistuvan ja tuntuvan, Eksyttävän opetuksen varaan Uskoen sielullisesti valheellisessa Rukouselämässä saamansa antihengen tahdon mukaisen ohjauksen Uskonelämässään. Tosiasiallisesti jatkaen edelleen ajassa lähimmäistensä keskellä jumalattomina – Ilman Pyhää Henkeä – vaeltamista maailman antihengessä omissa silmissään vanhurskaina mutta kuitenkin tosiasiallisesti edelleen Osattomina Sielujensa Pelastuksesta Herrassa.

Jumalan Lapset Saavat Isän Opetuksessa Kasvaa omaan mittaansa Herrassa Armonvalinnan Mukaan Pyhän Hengen kullekin Osoittamassa Tehtävässä Kristuksen Ruumiissa. Isä Jumala Kertoo Hengelliseen Tehtävään Seurakunnassaan Henkilökohtaisesti Kutsumilleen profeetoilleen Tulevan siltä osin, kuin Hän Tahtoo Saattaa Sen Kristuksen Ruumiin Tietoon Seurakuntansa Rakentumiseksi ja Vahvistamiseksi Jumalan Valtakunnan Työssä Hänen luomakunnassaan ajassa.

Herran profeetat välittävät Kuuliaisesti ja Vääristelemättä Totuutta Hänen Tahtonsa myös tiedoksi kaikille luoduilleen Isän niin Tahtoessa. Jumalan Henkeä ei voi kukaan tutkia. Vain Isä Jumala Yksin Tietää Tulevat Hetket maailman ajan lopun lähestyessä ajassa. Isä Paljastaa ajassa Tiedon ja Sanan Ilmoituksen sisältämät Hengessä Salassa Pidetyt Asiat Oman Aikataulunsa ja Täydellisen Pelastussuunnitelmansa Toimeenpanon Edetessä profeettojensa Suulla Puhuen. Tässä Tehtävässä Elävän Israelin Jumalan Seurakunnassa Jumalan Kunniaksi teitä Armonvalinnasta Palvelen.

Toivon, että saan elää elämäni ajassa vapaassa Suomen maassa Uskoni varassa lähimmäisiäni minulle suoduin talentein ja osoitetuissa tehtävissä palvellen. Luotan Isäämme Kaikesta Tahdostani, Mielestäni ja Sydämestäni. Seison Herran Edessä Hänen Kansaansa Palvellen. Meillä On Armollinen ja Huumorintajuinen, Rakastava ja Pitkämielinen Isä. Meillä On Turva maailmasta Herrassa ja Vain Herrassa. Meillä On Puolustaja meissä ja siksi Saamme Rohkeuden Toimittaa ajassa meille Annetut Tehtävät ja Toimet kiitollisin mielin.

Rukoile Herran Hengen Antamaa Ymmärrystä tutkiessasi tässä luvussa olevat profetiat ja Sananpaikat, jotka Kirjasin Ylös Herran Kehotuksesta Hengen Puheesta henkeeni Sisimmästäni jakaen ne edelleen Herran kehotuksesta LinkedInin kautta Todistukseksi lähimmäisilleni. Rakastavan Jumalan Siunausta ja Jeesuksen Kristuksen Rauhaa. Valoa ja iloa.

Näin Sanoo Herra: Israelin kolmen Rikoksen, neljänkin Rikoksen tähden Päätökseni Pysyy. He Myyvät hurskaan rahasta ja köyhän kenkäparista, Polkevat Maan Tomuun vähäosaisten Pään ja Mutkistavat kurjien Tien. Poika ja isä Käyvät saman Naisen luona ja Häpäisevät näin Minun Pyhän Nimeni. He Lojuvat Pantiksi Otettujen Vaatteiden Päällä jokaisen alttarin ympärillä, ja siellä jumalansa huoneessa he Juovat Sakotettujen Viiniä.

———

Kirjoita. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty, kun turvaat Minuun, sinun Jumalaasi Taivaan ja Maan Luojaan – Herraan Kaikkivaltiaaseen. Älä pelkää. Kaikki on Minun käsissäni. Ensin täytyy tulla luopumus. Sitten on Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Se, mitä näette nyt tapahtuvan maailmassa on vasta synnytystuskien alkua. Tulee vielä päivä, jolloin vanhurskaat ja Jumalan pyhät saavat osansa iankaikkisuudesta Taivaassa.
Olen kutsunut omani nimeltä seuraamaan Minua ajassa ja pitämään kaiken sen jota olen opettanut. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Älä erottele syntejä edessäni. Hylkää synti ja usko Minuun, sanoo Herra sinun Jumalasi, Israelin Jumala Kaikkivaltias. Minä tutkin sydämet ja erottelen lampaat ja vuohet toisistaan. Minulla on kädessäni viskain, jolla erottelen jyvät akanoista puimatantereella. Pyhä Henki on ilmavirta, joka erottelee valheviljan viljasta, jonka tulen kokoamaan aittaani talteen. Älä pelkää. Minä en hylkää omiani milloinkaan.
Saat luottaa ikiaikojen Herraan, elämän antajaan ja sen poisottajaan. Pidä kiinni Sanasta, jonka olen teille antanut opiksi ja ojennukseksi vaellukseenne ajassa. Tämä on Minun tahtoni, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty rakas lapseni. Isä ei hylkää lastaan. Minä olen Pyhä Jumala. Sinä olet Minun lapseni. Sinut Minä olen nimeltä kutsunut.
Saat tulla takaisin luokseni Suomen kansa – tee parannus vaelluksessasi edessäni ja minä siunaan ja varjelen kulkusi ajassa. Jos et sitä tee, Minun on pakko kurittaa sinua kädelläni, jotta nöyrtyisit Jumalan Kaikkivaltiaan edessä ja saisit osaksesi pelastuksen kadotuksen sijaan. Joukossasi on uskollisia lapsiani, mutta tahdon pelastaa Suomen kansasta suuremman osan – pidoissa on vielä tilaa. Vastaa kutsuuni myöntävästi, tee parannus ja usko Minuun, sanoo Herra Jeesus Kristus. Ole siunattu rakas lapseni. Sinä saat pelastuksen Minussa, sanoo Jeesus Kristus meidän Herramme ja Vapahtajamme.

Hän sanoi: ”Kääntykää, sillä Taivasten valtakunta on tullut lähelle!” Juuri hänestä profeetta Jesaja puhui sanoessaan: ”Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ´Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi!´” Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö. Hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja luonnonhunaja. Hänen luokseen tuli paljon ihmisiä Jerusalemista ja kaikkialta Juudeasta sekä Jordanin ympäristöstä.

”Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on Taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat sävyisät, sillä he perivät maan. Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden.

”Näin sanoo Herra Sebaot: Jos sinä kuljet Minun teitäni ja pidät huolen antamistani palvelustehtävistä, sinä saat myös tuomita Minun huonettani ja vartioida esipihojani, ja Minä annan sinulle pääsyn tässä seisovien joukkoon.

———

Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä Vapahtaja, Luoja Kaikkivaltias. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty, kun vaellat Minun teitäni. Sinä olet Minulle rakas Suomen maa. Olen siunannut ja varjellut sinua kansakuntien joukossa. Nyt on sinun vuorosi kantaa ristisi ajassa. Tee parannus vaelluksessasi ja saat Minun siunaukseni. Minä teen sinusta maan omilleni turvaksi, vahvan linnoituksen maailman pahaa vastaan, jos vain kadut pahoja teitäsi, teet parannuksen edessäni vaelluksessasi, sanoo Herra Kaikkivaltias, Israelin Pyhä Jumala.
Minä olen sinut luonut. Minun käsissäni on myös aikasi mitta. Minä olen Alku ja Loppu. Minä annan niiden elää, jotka antavat Minulle kunnioituksen ja palvonnan puhtaasta sydämestä. Suomen kansa, tee parannus ja saat elää. Jos et tee parannusta edessäni, kuritan sinua rankalla kädellä lastaan rakastavan Isän tavoin. Minä kuritan heitä, joita rakastan. Minä annan rakkauteni ja kaiken hyvyyteni niille, jotka seisovat edessäni Pojassani vapautettuina synneistään. Minä Olen, sanoo Herra Jumala Taivaan ja Maan Luoja, sinun Taivaallinen Isäsi.
Minä jatkan siitä, missä sinä et enää saata. Minä uudeksi teen Hengelläni sen, mitä sinä et voi. Minä olen Luoja. kaikki mitä näet on Minusta lähtöisin ja sen ylläpidän rakkaudesta sinuun ja toisiin kansakuntiin. Suomi herää ja tee parannus vaelluksessasi. Kuten olen siunannut omaisuuskansaani Israelia ajassa, niin olen suojeleva ja varjeleva sinutkin Suomi, kun nyt käännyt teiltäsi ja palaat Minun tyköni, sanoo Herra. Minä olen antanut sinulle siniristilipun todistukseksi maailmalle. Nosta se ylväästi pystyyn ja anna sen vastakin vapaana liehua.
Olen antanut valtiolle leijonan vaakunaksi, muistuttamaan sinua siitä, että vain Juudaan Leijonassa olet vapaa ja varjeltu Minun Sanani lupauksissa. Kun teet parannuksen edessäni saat runsaan siunauksen. Minä lähetän Pyhän Hengen maailmalle ja se tuo luoksesi Minun omani. Kun he saapuvat luoksesi ja otat heidät vastaan kuten veljesi ja sisaresi saat siitä runsaan siunauksen. Näin sanoo Herra Jumala Kaikkivaltias, Israelin Pyhä Jumala. Suomi tee parannus. Tämä on sinun viimeinen etsikkoaikasi edessäni.
Käy rukoukseen puoleeni ja nöyrry edessäni ja Minä olen sinua siunaava kädelläni. Minä en koskaan hylkää omiani, jotka Minussa pysyvät. Te näette omaisuuskansani palaavan Israeliin etsimään Minun kasvojani. Niin lähetän luoksesi turvaan maailman melskeestä omani, jos otat heidät vastaan, sanoo Herra Jeesus Kristus, meidän Vapahtajamme.

Daavidin psalmi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreille niityille hän vie minut lepäämään, tyynten vetten äärelle hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän johdattaa minua vanhurskauden teillä nimensä tähden.

Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja paimensauvasi lohduttavat minua. Sinä katat minulle pöydän minun vihollisteni nähden.

Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotava. Sula hyvyys ja armo seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

———

Katso Minä tulen pilvissä, sanoo Herra. Minä olen sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty Suomi, kun pidät Sanani kunniassa ja vaellat sen mukaan Minun edessäni. Itsenäisen Suomen kansa, vaella edessäni nuhteettomasti ja saat siunaukseni isältä pojalle. Katso Minä teen uutta maailmassa. Minä lähetän joukkoni liikkeelle ja he muovaavat maailmassa uutta tahtoni mukaan. Minä en salli kenenkään loukata omiani muutoksessa.
Kun kutsun omani Taivaan kirkkauteen, on omani maallinen taival tullut päätökseen. Minä lupaan omilleni jälleennäkemisen riemun ja ilon Taivaassa rakkaidensa kanssa, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Minä Olen luonut Taivaan ja Maan. Minä olen asettanut rajat ja ajat kansoille maan päällä. Minä olen antanut kullekin osansa ja tehtävänsä. Nyt on sinun aikasi loistaa Minun kirkkauttani toisille kansakunnille Suomen maa. Teen niin kuin tahdon. Se on Minun oikeuteni kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojana. Katso maailmaa. Katso sen kansoja.
Katso sen kansojen perintömaita, jotka Minä Olen jakanut tahtoni mukaan kansoille päällä maan. Minä Olen antanut kullekin kansalle oman maan sen tehtävän mukaan. Minulla on omaisuuskansa Israel nimessäni. Minä Olen elävä Israelin Jumala. Minä Olen Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Pyhä Jumala, Luoja Kaikkivaltias, Herra Sebaot, sanoo Herra. Minä kutsun joukkoni ja ne tekevät tahtoni mukaan. Minä Olen Herra Sebaot, Sotapäällikkö ylitse kansakuntien. Minä käyn kimppuusi yllättäen hetkellä, jota sinä et tiedä Suomen maa.
Minä käsken joukkoni sinua kurittaa, jos et käänny pahoilta teiltäsi. Tee parannus edessäni, etten sinua jättäisi vihollisen käsiin. Minä Olen Alku ja Loppu. Tee parannus Suomen kansa ja saat kulkea Minun polkujani, sanoo Herra Sebaot, Israelin Pyhä. Kirjoita. Minä Olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Jos et käänny teiltäsi Minun puoleeni, sinä kuolet. Sinä lakkaat olemasta kansakuntana ja vapaana maana Minun edessäni. Minä nostan kenet haluan ja Minä painan alas kenet haluan, sanoo Herra Sebaot.
Suomi on sinun mittauksesi aika edessäni – etsikkoaika, jollaista et enää tämän jälkeen saa. Tee parannus ja palaa Minun tyköni ja saat elää. Minä Olen sinua Sanassani varjeleva, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Suomen kansa tee heti parannus.

Kirjoittaessani tätä teosta Pyhä Henki puhutteli henkeäni ja kehotti lukemaan Petri Paavolan sähköpostilla toimittaman kirjoituksen koskien Jeesuksen biologista syntyperää, josta on väitelty Raamatun teksteissä esiintyvien ristiriitaisten eri evankelistojen kirjoittamien sukuluetteloiden vuoksi. Kaikki Raamatun tekstit ovat Syntyneet Pyhän Hengen vaikutuksesta Herran Hengen tosiasiallisesti Kirjoitettua Tekstit ne kuuliaisesti hengestään kuulemastaan ylös kirjaavien, tai täysin tiedostamatta Pyhän Hengen vaikutuksesta tietämättömien, Herran palvelijoiden toimesta. Näin on aina ollut ja on oleva vastakin. Tämä todistaa Jumalan Sanan, Jeesuksen Kristuksen, olevan lähtöisin Isästä, mutta se on annettu meille Totuudeksi ja Elämäksi Herrassa ihmisen välityksellä Pyhän Hengen kautta.
Olen vuosia sitten tavannut Petri Paavolan muutaman kerran kasvotusten Jumalan Sanan ääressä. Voin vakuuttaa Petri-veljen Kristuksessa Herrassamme etsivän Totuutta täydestä sydämestään ja olevan hengellisessä ymmärryksessä siunattu opettamaan veljiään ja sisariaan Herrassa. Pyhä Henki kehottaa sinua siunattu lukijani perehtymään tämän asian opetukseen Petri Paavolan evankelioivilla kotisivuilla internetissä. Pyydä aina rukouksessa Herrassa Pyhän Hengen lähiopetusta tutkiessasi Raamatun ilmoituksen Totuutta ajassa. Liitän alle otteen Petri Paavolan tekstistä. Koko kirjoitus on luettavissa alaviitteessä mainitulla sivustolla internetissä.
”Herran Jeesuksen lihaksi tulemisen väärin ymmärtäminen tai opettaminen ei ole pelkkä opillinen erehdys, vaan osallisuus antikristuksen henkeen. On kyseessä vakava asia. Jos ei tunnusta ja usko Jeesuksen tulleen lihaan (biologinen syntyminen Mariasta) niin kuin Raamattu opettaa, niin sellaisessa ihmisessä vaikuttaa laittomuuden ja antikristillisyyden henki”.
Pyysin Herraa osoittamaan minulle paikan tässä teoksessa, johon kirjoitan maininnan tästä tärkeästä opetuksesta koskien Jumalan Poikaa. Suljin silmäni ja pyysin Pyhää Henkeä osoittamaan paikan tälle todistukselle Herrassa ohjaten puheellaan henkeeni kirjoituspaikan tässä Pyhän Hengen ohjauksessa kauttaaltaan ja jatkuvasti kirjoitustyön jatkuessa kieliasultaan täydentyvässä teoksessa. Siirsin tekstimassaa alaspäin aina siihen hetkeen, kunnes Pyhä Henki todisti henkeeni, että teksti tulee kirjoitaa tähän kohtaan, heti tämän profetian perään.
Tämä Petri Paavolan kirjoitus kokonaisuudessaan vahvistaa Pyhän Hengen mukaan aiemmin vastaanottamani profetian ilmoitusta Jeesuksen Herruudesta ja todistaa vahvasti lihalliseksi ihmiseksi Kansansa keskuuteen Jeesus Nasaretilaisessa, Marian kohdusta vedestä ihmiseksi syntyneestä, elävästä Jumalasta, meidän Herrastamme ja Vapahtajastamme. Hänestä, joka antoi Henkensä puolestamme ristillä vapauttaakseen meidät syntivelastamme ja Kuoleman vallasta Elämään Herrassa. Me odotamme Elämän ja Kuoleman Herran saapuvan pilvissä Raamatun ilmoituksen mukaisesti hetkenä minä hyvänsä takaisin Maan Päälle.
Oikolukuvaiheessa Herra tahtoi, että liitän aiemmin Pyhän Hengen kehotuksesta vain otteen verran lainatun ja alaviittessä mainitun Petri Paavolan alla olevan tekstin kokonaisuudessaan tähän julkaisuun. Petri käsittelee tekstissään tärkeää Jeesuksen syntyperän todistelua Raamatun ilmoituksen perusteella.

Lainaus alkaa:
———

Messiaan biologinen syntyperä
Elämme ajassa, jossa Raamatun opetusta pyritään vääristelemään koko ajan entistä enemmän. Olen huomannut, että myös Jeesuksen syntyperä pyritään vääristelemään monin tavoin. Jotkut ortodoksijuutalaiset sanovat ettei Jeesus voi olla sukupuunsa perusteella luvattu Messias. Joku sanoo ettei Jeesuksella ole ollenkaan biologisia vanhempia, sillä Jumala ei voi syntyä, eikä Jumalalla voi olla biologisia vanhempia. Erilaisia väitteitä koskien Messiaan syntyperää on olemassa lukemattomia, mutta kirjoituksessani aion tutkia vain muutamaa tärkeää asiaa liittyen Messiaan biologiseen syntyperään. Asia on tärkeä, sillä Raamatun opetuksen mukaan antikristuksen hengessä oleva ihminen pyrkii vääristelemään Jeesuksen lihaksi tulemista (Jeesuksen syntymistä ihmiseksi). Toki uskovakin ihminen voi erehtyä näissä asioissa esim. kokemattomuuden ja kasvamattomuuden takia. Olen itsekin erehtyväinen ja vajavainen ihminen, siksi tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Kaksi erilaista Jeesuksen sukupuuta

Raamatun evankeliumeissa Matteuksessa ja Luukkaassa on kaksi erilaista Jeesuksen sukupuuta. Kahdesta erilaisesta Jeesuksen sukupuusta on olemassa monia erilaisia opetuksia. Raamattua tutkimalla saamme selvyyden siihen miksi Raamatussa on kaksi erilaista Jeesuksen sukupuuta. Matteuksen evankeliumin luku 1 kertoo Joosefin sukupuusta ja Luukkaan evankeliumin luku 3 kertoo Marian sukupuusta. Pyrin tuomaan kirjoituksessani esille Raamatun todisteet, joiden kautta näemme sen, että Matteus kertoi Joosefin sukupuusta ja Luukas Marian sukupuusta.

Matt 1:
1 ¶ Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja.
2 Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet;
3 Juudalle syntyi Faares ja Sera Taamarista, Faareelle syntyi Esrom, Esromille syntyi Aram;
4 Aramille syntyi Aminadab, Aminadabille syntyi Nahasson, Nahassonille syntyi Salmon;
5 Salmonille syntyi Booas Raahabista, Booaalle syntyi Oobed Ruutista, Oobedille syntyi Iisai;
6 Iisaille syntyi Daavid, kuningas. Daavidille syntyi Salomo Uurian vaimosta;
7 Salomolle syntyi Rehabeam, Rehabeamille syntyi Abia, Abialle syntyi Aasa;
8 Aasalle syntyi Joosafat, Joosafatille syntyi Jooram, Jooramille syntyi Ussia;
9 Ussialle syntyi Jootam, Jootamille syntyi Aahas, Aahaalle syntyi Hiskia;
10 Hiskialle syntyi Manasse, Manasselle syntyi Aamon, Aamonille syntyi Joosia;
11 Joosialle syntyi Jekonja ja tämän veljet Babyloniin siirtämisen aikoina.
12 Babyloniin siirtämisen jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille syntyi Serubbaabel;
13 Serubbaabelille syntyi Abiud, Abiudille syntyi Eljakim, Eljakimille syntyi Asor;
14 Asorille syntyi Saadok, Saadokille syntyi Akim, Akimille syntyi Eliud;
15 Eliudille syntyi Eleasar, Eleasarille syntyi Mattan, Mattanille syntyi Jaakob;
16 Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi.
17 Näin on sukupolvia Aabrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista polvea, ja Daavidista Babyloniin siirtämiseen neljätoista polvea, ja Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti neljätoista polvea.

Luuk 3
23 Ja hän, Jeesus, oli alottaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika,
24 Eeli Mattatin, tämä Leevin, tämä Melkin, tämä Jannain, tämä Joosefin,
25 tämä Mattatiaan, tämä Aamoksen, tämä Naahumin, tämä Eslin, tämä Naggain,
26 tämä Maahatin, tämä Mattatiaan, tämä Semeinin, tämä Joosekin, tämä Joodan,
27 tämä Johananin, tämä Reesan, tämä Serubbaabelin, tämä Sealtielin, tämä Neerin,
28 tämä Melkin, tämä Addin, tämä Koosamin, tämä Elmadamin, tämä Eerin,
29 tämä Jeesuksen, tämä Elieserin, tämä Joorimin, tämä Mattatin, tämä Leevin,
30 tämä Simeonin, tämä Juudan, tämä Joosefin, tämä Joonamin, tämä Eliakimin,
31 tämä Melean, tämä Mennan, tämä Mattatan, tämä Naatanin, tämä Daavidin,
32 tämä Iisain, tämä Oobedin, tämä Booaan, tämä Saalan, tämä Nahassonin,
33 tämä Aminadabin, tämä Adminin, tämä Arnin, tämä Esromin, tämä Faareen, tämä Juudan,
34 tämä Jaakobin, tämä Iisakin, tämä Aabrahamin, tämä Taaran, tämä Naahorin,
35 tämä Serukin, tämä Ragaun, tämä Faalekin, tämä Eberin, tämä Saalan,
36 tämä Kainamin, tämä Arfaksadin, tämä Seemin, tämä Nooan, tämä Laamekin,
37 tämä Metusalan, tämä Eenokin, tämä Jaaretin, tämä Mahalalelin, tämä Keenanin,
38 tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan.

Matteuksen evankeliumi kertoo Joosefin sukupuusta, joka ulottuu Juudan ja Daavidin sukuun. Luukaan evankeliumi kertoo Marian sukupuusta, joka ulottuu myös Juudan ja Daavidin sukuun. Monet Raamatun tutkijat ovat sanoneet, että Luukkaan sukupuussa kreikankielisessä UT:n tekstissä jokaisen nimen edessä on kreikankielen määrätty artikkeli, mutta määrätty artikkeli puuttuu Joosefin nimen edestä, joka tarkoittaa tutkijoiden mukaan siitä, että Luukkaan evankeliumi ei ole Joosefin sukupuu, vaan Marian sukupuu ja Eeli oli Marian isä. Tutkijoiden mukaan määrätyn artikkelin puuttuminen Luuk 3:23 Joosefin nimen edestä sisältää vihjeen siitä, että on kyse Marian sukupuusta, ei Joosefin sukupuusta. Edellä oleva tutkijoiden johtopäätös on Raamatun sanan totuuden mukainen, jonka Raamatun sana todistaa todeksi muissa kohdin Raamattua.

Matteuksen evankeliumin 1:16 jae on myös merkittävä sen kannalta, että ymmärtää Messiaan oikean ja biologisen syntyperän. Matt 1:16 mukaan Jaakob oli Joosefin isä ja Joosef oli Marian mies. Matt 1:16 kreikankielen mukaan sanoo Jeesuksen syntyneen Mariasta ja käyttää syntyi sanan edessä feminiinistä artikkelia, joka tietenkin tarkoittaa Jeesuksen syntyneen Mariasta. Raamatun mukaan juutalaisten sukupuu kulkee miehen mukaan ja siksi Matteuksen evankeliumi sanoo esim. Jaakobille syntyi Joosef, mutta ei sano Joosefille syntyneen Jeesus, vaan että Jeesus syntyi Mariasta. Jeesuksen syntyminen Mariasta sukupuusta eikä Joosefista on tuotu esille siksi koska Joosef ei ollut Jeesuksen biologinen isä sekä siksi, että Jeesuksen sukupuusta Marian kautta voidaan nähdä Jeesuksen syntyperän olevan lihan mukaan Juudaan heimosta sekä Daavidin suvusta, koska Messiaan täytyy syntyä Juudaan heimosta ja Daavidin suvusta.

1 Moos 49:
10 Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat.
11 Hän sitoo aasinsa viinipuuhun, viiniköynnökseen aasinsa varsan; hän huuhtoo vaatteensa viinissä; viittansa rypäleen veressä.

Raamatun opetuksen mukaan Israelin heimon valtaistuin kuuluu Juudaan heimolle ja Daavidin suvulle. Raamatun profeetallisen ilmoituksen mukaan Juudaan heimosta on tuleva Messias, jota kansat tottelevat. Sama profetia viittaa Messiaan kautta tapahtuvaan sovitukseen ja lunastukseen Messiaan oman veren kautta. Herra Jeesus on profetian täyttymys, vuodattaen verensä ristillä sekä kuollen syntien anteeksisaamiseksi, jonka todisteeksi Jeesus nousi ylös Isänsä oikealle puolelle.

Jer 33:
14 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä täytän sen hyvän lupauksen, jonka minä olen lausunut Israelin heimosta ja Juudan heimosta.
15 Niinä päivinä ja siihen aikaan minä kasvatan Daavidille vanhurskauden vesan, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa.
16 Niinä päivinä Juuda pelastetaan, ja Jerusalem asuu turvassa, ja tämä on se nimi, jolla sitä kutsutaan: ‘Herra, meidän vanhurskautemme’.
17 ¶ Sillä näin sanoo Herra: Aina on mies Daavidin suvusta istuva Israelin heimon valtaistuimella.

Raamatun sanan opetuksen mukaan Messiaan täytyy tulla ja syntyä Daavidin suvusta. Jeesuksen biologinen syntyperä voidaan jäljittää Juudaan heimosta ja Daavidin suvusta.

Herran enkelin todistus

Luuk 1:
30 Niin enkeli sanoi hänelle: ”Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.
31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.”
34 Niin Maria sanoi enkelille: ”Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?”
35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: ”Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

Enkeli vahvisti Marian kuuluvan Daavidin sukuun, sillä Maria on synnyttävä Pojan, joka tulee saamaan isänsä (tarkoittaa sukua) Daavidin valtaistuimen. Joosef oli Daavidin sukua, mutta Joosef ei ollut Jeesuksen biologinen isä. Koska Raamatusta tulee löytyä todistus, että Jeesus on biologisesti Daavidin suvusta, niin siksi Herran enkeli vahvisti asian tuomalla esiin sen, että Maria on Daavidin suvusta.

Jeesus syntyi Mariasta ja on siten Daavidin suvusta. Jos Maria ei olisi ollut Daavidin suvusta, niin Maria olisi varmasti sanonut ettei hän ole edes Daavidin suvusta ja kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä? Maria ei sanonut näin, vaan hän sanoi kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä? Marian vastaus enkelille todistaa hänen olleen Daavidin suvusta, sillä hän ei kiistänyt enkelin sanoja, kun enkeli sanoi Marian olevan Daavidin sukua.

Enkeli sanoi Marian synnyttävän Pojan ja Pojan saavan isänsä Daavidin valtaistuimen. Tässä kohden sana isänsä ei tarkoita Jeesuksen biologista isää, vaan isällä tarkoitetaan sukua ja suvun syntyperää. Raamattu kertoo ja todistaa Marian olevan Daavidin suvusta ja Jeesuksen olevan Daavidin suvusta biologisen syntyperänsä kautta, koska Maria synnytti Jeesuksen.

Jumalan lain mukaan perimysjärjestys kulkee miehen sukupuun kautta. Enkeli ei olisi voinut kumota Herran lakia perimysjärjestyksestä. Koska enkeli sanoi Mariasta syntyvän Pojan saavan isänsä (tarkoittaa sukua) Daavidin valtaistuimen ja Herran enkeli kyllä tiesi sukupuun kulkevan miehen mukaan, ei naisen mukaan. Herran enkeli tiesi myös sen ettei Joosef ole syntyvän Pojan (Jeesus) biologinen isä, mutta siitä huolimatta enkeli toi esille Marian olevan laillisesti Daavidin suvun perimysjärjestys.

Jumalan laillinen perimysjärjestys

Moni voi sanoa ja monet sanovatkin, että kuinka Marian kautta olisi voinut tulla Daavidin jälkeläinen, koska perimysjärjestys täytyi tulla Jumalan lain mukaan miehen sukupuun kautta, ei naisen kautta? Raamattu opettaa perimysjärjestyksen tulevan miehen sukupuun kautta, mutta tässä asiassa on myös Raamatun opettama poikkeus:

4 Moos 27:

1 ¶ Niin astuivat esiin Selofhadin tyttäret-Selofhadin, Heeferin pojan, Gileadin pojan, Maakirin pojan, Manassen pojan, tyttäret-jotka olivat Manassen, Joosefin pojan, suvuista ja joiden nimet olivat Mahla, Nooga, Hogla, Milka ja Tirsa,
2 ja he asettuivat Mooseksen ja pappi Eleasarin ja päämiesten ja kaiken kansan eteen ilmestysmajan ovelle ja sanoivat:
3 ”Meidän isämme kuoli erämaassa, mutta hän ei ollut siinä joukossa, joka kävi kapinoimaan Herraa vastaan, Koorahin joukossa, vaan hän kuoli oman syntinsä tähden, eikä hänellä ollut poikia.
4 Miksi häviäisi nyt meidän isämme nimi hänen sukunsa keskuudesta sentähden, että hänellä ei ollut poikaa? Anna meille perintöosuus isämme veljien keskuudessa.”
5 Ja Mooses saattoi heidän asiansa Herran eteen.
6 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
7 ”Selofhadin tyttäret puhuvat oikein. Anna heille perintöosuus heidän isänsä veljien keskuudessa ja siirrä heidän isänsä perintöosa heille.
8 Ja puhu israelilaisille sanoen: Jos joku kuolee pojatonna, niin siirtäkää hänen perintöosansa hänen tyttärellensä.
9 Mutta jos hänellä ei ole tytärtä, niin antakaa hänen perintöosansa hänen veljillensä.
10 Mutta jos hänellä ei ole veljiä, niin antakaa hänen perintöosansa hänen isänsä veljille.

4 Moos 36:

6 Näin Herra säätää Selofhadin tyttäristä: Menkööt he vaimoiksi kenelle tahtovat, kunhan vain menevät vaimoiksi johonkin isänsä sukukunnan sukuun.
7 Sillä älköön israelilaisilla perintöosa siirtykö sukukunnasta toiseen, vaan israelilaiset säilyttäkööt kukin isiensä sukukunnan perintöosan.
8 Mutta jokainen tytär, joka saa perintöosan israelilaisten sukukunnissa, menköön vaimoksi johonkin isänsä sukukunnan sukuun, että israelilaiset saisivat periä kukin isiensä perintöosan
9 ja ettei perintöosa siirtyisi sukukunnasta toiseen, vaan israelilaisten sukukunnat säilyttäisivät kukin perintöosansa.”

Jumalan lain mukaan, jos vanhemmilla ei ole poikaa tai tytär on ainoa perillinen ja jos tytär menee naimisiin isänsä sukukuntaan kuuluvan miehen kanssa, niin hän perii isänsä perinnön ja on siten myös isänsä suvun laillinen perijä. Tämä tarkoittaa sitä, että Marian on täytynyt olla vanhempiensa ainoa lapsi tai sitten vanhin tytär sekä ettei Marian vanhemmilla ollut poikaa, joka voisi periä vanhemmat. Tämän todistaa myös enkelin sanat Daavidin suvusta, sillä Maria oli isänsä suvun laillinen perijä. Jos Maria ei olisi ollut laillinen perijä, niin enkeli ei olisi voinut ohittaa Jumalan lain mukaista miehen kautta tapahtuvaa perimysjärjestystä, mutta koska enkeli sanoi Mariasta syntyvän Pojan saavan isänsä (tarkoittaa sukua) Daavidin valtaistuimen, niin se todistaa Marian laillisesta perimysjärjestyksestä.

Maria meni naimisiin Joosefin kanssa, joka oli myös Daavidin sukua. Näin Joosefista tuli Marian isän Eelin perillinen Jumalan lain mukaan ja siksi Luukas sanoo Joosefin isän olevan Eeli, vaikka Joosefin biologinen isä oli Jaakob.

Koska Messiaan tulee olla Juudan heimosta ja Daavidin suvusta, niin siksi Jeesus syntyi Mariasta, joka oli Juudaan heimoa ja Daavidin sukua ja samoin Joosef, vaikka hän ei ollutkaan Jeesuksen biologinen isä, niin Joosef oli Juudaan heimoa ja Daavidin sukua. Jeesuksen molemmat vanhemmat olivat Juudan heimoa ja Daavidin sukua.

1 Moos 3:15 Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.”

Room 1:
1 ¶ Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia,
2 jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa,
3 hänen Pojastansa-joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä

Koska Maria oli Raamatun todistuksen mukaan Daavidin sukua sekä vanhempiensa ja sukunsa perillinen, niin siksi Raamattu puhuu jo alusta asti Mooseksen kirjassa vaimon siemenestä, vaikka sukupuu ja perintö kulkee miehen sukupuun kautta. Tämän tähden roomalaiskirje sanoo Jeesuksen syntyneen lihan puolesta (Maria synnytti Jeesuksen) Daavidin siemenestä. Maria oli Jeesuksen biologinen äiti.

Näin Jumalan sana todistaa Jeesuksen olevan Messias, jonka heimo on Juudasta ja suku Daavidista. Näin Messiaan biologinen syntyperä tulee Juudaan heimosta ja Daavidin suvusta.

Maria oli Jeesuksen biologinen äiti

Sellaisiakin väitteitä on olemassa, jotka sanovat ettei Maria ollut Jeesuksen biologinen äiti. Raamatussa ei ole sellaisia sanoja ja lausetta, joka sanoisi Maria oli Jeesuksen biologinen äiti. Raamatussa kyllä sanotaan Marian synnyttäneen Jeesuksen, joka on sama asia kuin että Maria oli Jeesuksen biologinen äiti. Jokainen lapsi, joka syntyy äitinsä kohdusta on äitinsä biologinen lapsi.

Luuk 2:21 Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennenkuin hän sikisi äitinsä kohdussa.

Luuk 1:
30 Niin enkeli sanoi hänelle: ”Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.
31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.”
34 Niin Maria sanoi enkelille: ”Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?”
35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: ”Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.
Matt 1:
20 Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.
21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.”

Raamatun jakeissa olevat sanat sikisi äitinsä kohdussa ja on siinnyt Pyhästä Hengestä tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki laittoi alulle Marian raskauden, eli hedelmöitti Marian, jonka seurauksena Maria synnytti Jeesuksen ja siksi Maria oli Jeesuksen biologinen äiti. Maria oli ihminen ja koska Maria synnytti Jeesuksen, niin ihminen synnytti Jeesuksen. Pyhä Henki hedelmöitti ja ihminen synnytti ja Jeesus syntyi ihmiseksi sen seurauksena kun Pyhä Henki hedelmöitti Marian. Tästä seuraa se, että Maria oli Jeesuksen biologinen äiti.

Sellaisia väitteitä ja uskomuksia on, että koska Jeesus oli synnitön, niin Hän ei voinut olla Marian biologinen lapsi, koska kaikki Aadamin jälkeläiset ovat tulleet synnistä osallisiksi.

Raamattu sanoo Jumalan Hengen hedelmöittäneen Jeesuksen, joka tarkoittaa sitä että Jeesuksen biologisen hedelmöittämisen takana ei ollut miehen siemen, koska Hän on siinnyt Pyhästä Hengestä, mutta syntyi biologisesti Mariasta. Jeesuksen syntyminen Pyhästä Hengestä on Jeesuksen kohdalla osoitus siitä, että Jeesuksella ei ole osuutta Aatamin kautta tulevaan synnin osallisuuteen (Jeesus oli ja on synnitön). Osallisuus Aatamin syntiin tulee sen kautta, että syntyy biologisesti miehestä ja naisesta. Jeesus ei ollut Aatamin jälkeläinen biologisen isän kautta, vaan biologisen äidin kautta. Raamattu opettaa isän puolelta tulevasta perimysjärjestyksestä ja koska Jeesuksen Isä myös biologisesti lihaan tulemisessa on Isä Jumala, niin siksi synnin turmelus ei koske Jeesusta. Jeesus on Jumala sekä tuli ihmiseksi syntyen biologisesti Mariasta, eikä Jumala voi tulla osalliseksi synnistä, ei edes sen kautta, että Jeesus (Sana -Jumala) syntyi Mariasta ihmiseksi tähän maailmaan.

Raamatun opetuksen mukaan synti tulee ihmiseen ihmis-isän ja ihmis-äidin kautta, sillä mies hedelmöittää naisen. Kukaan ihminen ei synny yksin äidin kautta, vaan jokaisen syntymään tarvitaan äidin lisäksi isän siemen naisen hedelmöittämiseksi. Jeesuksella ei ollut biologista ihmis-isää, koska Pyhä Henki hedelmöitti Marian. Täten vaikka Maria oli Aadamin jälkeläinen ja Jumalan Hengen ollessa hedelmöittäjä (Isä), niin sekin todistaa Jeesuksen pysyneen puhtaana synnin vaikutuksista ja teoista. Raamattu todistaa Jeesuksen olleen synnitön ja että Jeesus syntyi lihaan Mariasta, ihmisestä.

Se on kuitenkin selkeä Raamatun totuus, että Jeesus syntyi ihmiseksi Mariasta, kun Pyhä Henki hedelmöitti Marian. Jeesuksen perimä Pyhästä Hengestä sekä että Hän on Jumala teki Jeesuksesta synnittömän, vaikka Hän syntyi ihmisestä. Marian ihmisyys ei ollut Jumalalle ongelma, koska Jeesuksella ei ollut biologista ihmis-isää, sillä Pyhä Henki (Jumalan Henki) hedelmöitti Marian ja siksi ihmisestä pystyi syntymään Jumala ja ihminen, Messias Herra Jeesus. Toki kaikkein oleellisinta on se, että koska Jeesus on iankaikkinen Jumala, niin vaikka Hän syntyi ihmisestä, Aadamin jälkeläisestä ja koska Hän on aina olemassa ollut Jumala, niin synnin tahra ei pääse saastuttamaan Jumalaa, vaikka Hän on syntynytkin ihmisestä maailmaan tarkoituksenaan sovittaa ihmisten synnit oman lihanruumiinsa kautta Golgatan ristillä.

Joka ei tunnusta Jeesusta lihaan tulleeksi

Herran Jeesuksen lihaksi tulemisen väärin ymmärtäminen tai opettaminen ei ole pelkkä opillinen erehdys, vaan osallisuus antikristuksen henkeen. On kyseessä vakava asia. Jos ei tunnusta ja usko Jeesuksen tulleen lihaan (biologinen syntyminen Mariasta) niin kuin Raamattu opettaa, niin sellaisessa ihmisessä vaikuttaa laittomuuden ja antikristillisyyden henki:

1 Joh 4:
1 ¶ Te rakkaimmat! älkäät jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaat henget, josko he Jumalasta ovat; sillä monta väärää prophetaa ovat tulleet maailmaan.
2 Sillä te tuntekaat Jumalan Henki, että jokainen henki, joka tunnustaa Jesuksen Kristuksen lihaan tulleen, se on Jumalasta,
3 Ja jokainen henki, joka ei tunnusta Jesusta Kristusta lihaan tulleeksi, ei se ole Jumalasta: ja se on antikristuksen henki, josta te kuulitte, että hän on tuleva, ja on jo parhaallansa maailmassa.
4 ¶ Lapsukaiseni, te olette Jumalasta ja olette heidät voittaneet; sillä se, joka teissä on, hän on suurempi kuin se, joka maailmassa on. (Biblia)

2 Joh 1:7 ¶ Sillä monta vietteliää on maailmaan tullut, jotka ei tunnusta Jesusta Kristusta, että hän on lihaan tullut. Tämä on vietteliä ja antikristus. (Biblia)

Luuk 2:21 Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennenkuin hän sikisi äitinsä kohdussa.

Luuk 1:
30 Niin enkeli sanoi hänelle: ”Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.
31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.”
34 Niin Maria sanoi enkelille: ”Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?”
35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: ”Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

Matt 1:
20 Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.
21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.”

Raamattu sanan opetuksen mukaan näemme Jeesuksen syntyneen lihaan neitsyestä ja että Maria oli Jeesuksen biologinen äiti. Jos joku ei usko tätä ja jollakin tavalla pyrkii kumoamaan sen mitä Raamattu sanoo ja opettaa Jeesuksen lihaan tulemisesta, niin hän on antikristuksen hengestä.

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
…………..
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Raamattu sanoo Jeesuksen olevan Sana, joka oli (on) Jumala ja tämä Sana tuli lihaksi, joka tarkoittaa Jumalan tulleen lihaksi (syntyi ihmiseksi) Jeesuksessa. Jos ei usko Jumalan syntyneen ihmiseksi Jeesuksessa, niin silloin hän on antikristuksen hengessä, koska antikristuksen henki kieltää Raamatun opetuksen Jeesuksen lihaan tulemisesta, johon kuuluu myös Jumalan ihmiseksi tuleminen – Sana (Jumala) tuli lihaksi (ihmiseksi).

Asia on todella vakava ja sekin on vakavaa, jos joku sanoo ettei Jeesuksen lihaksi tulemisen kieltäminen tarkoita osallisuutta antikristukseen, vaan on vain pelkkä opillinen erehdys, koska Raamattu nimenomaan sanoo, että se joka kieltää (ei tunnusta) Jeesuksen lihaksi tulemisen on antikristuksesta. Kyse ei ole pelkästä opillisesta erehdyksestä, vaan vakavasta harhaopista.

Jeesus oli tosi ihminen sekä oli (on) tosi Jumala ja vain siten Hän kykeni saamaan aikaan iankaikkisen pelastuksen ja lunastuksen. Pelastuksen perusta murtuu, jos ei usko oikein Raamatun opetusta Jeesuksen lihaan tulemisesta.

Seuraavaksi tuon esille jo aikaisempien lisäksi, että miten voi vääristää Jeesuksen lihaksi tulemisen:

Jos ei tunnusta Jeesuksen olevan Jumala, niin vääristää Jeesuksen lihaksi tulemisen ja on antikristuksen hengestä, koska Raamatun opetuksen mukaan Jumala (Sana – Jeesus) tuli lihaksi (ihmiseksi).

Jos uskoo Marian olevan synnitön syntymästään kuolemaansa saakka kuten katolinen kirkko opettaa, niin silloin vääristää Jeesuksen lihaksi tulemisen ja on antikristuksen hengestä, koska Jeesus ei syntynyt synnittömästä ihmisestä, vaan syntisestä ihmisestä, mutta kuitenkin niin, että Jeesus on ilman syntiä, koska Hän on Jumala.

Jos uskoo Jeesuksen olevan vain pelkkä ihminen, niin silloin vääristää Jeesuksen lihaksi tulemisen ja on antikristuksen hengestä, koska Jeesus ei ollut pelkkä ihminen, vaan ihmiseksi tullut Jumala.

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Hebr 10:10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Jumalan valmistama pelastus ja sen perustus on siinä, että Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa ja Jeesus ihmisenä sekä Jumalana sai aikaan syntien sovituksen ja syntien anteeksiantamisen. Jos tätä perustusta horjuttaa ja kumoaa Raamatullisen pelastuksen perustuksen Sanan (Jeesus) lihaksi tulemisesta, niin silloin on antikristuksen hengestä.

Raamattu opettaa Jeesuksen uhranneen itsensä iankaikkisen Hengen kautta Golgatan ristillä. Iankaikkinen Henki on sama asia kuin iankaikkinen Jumala. Raamattu opettaa Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrista Golgatan ristillä. Toisin sanoen Jeesus kuoli ristillä ihmisenä sekä Jumalana ja tämä on pelastuksen perustus, jota ilman ei ole syntien anteeksiantamusta ja pelastusta. Kiitos Jumalalle, Hänen armostaan, kun Herra Jeesus vuodatti verensä ja kuoli ristillä syntien anteeksisaamiseksi sekä pelastukseksi, jonka todisteeksi Jeesus nousi Isän oikealle puolelle.

Petri Paavola 20.10.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James version 1611

———

Lainaus päättyy.

Lähde: Petri Paavolan kirjoitus: Messiaan biologinen syntyperä, 20.10.2017. http://www.kotipetripaavola.com/messiaanbiologinensyntypera.html

Juutalaiset sanoivat ihmetellen: ”Kuinka tämä tuntee Kirjoituksia, vaikka on oppimaton?”

Niin myös Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat Kaupungit, jotka samalla tavoin kuin nekin harjoittivat haureutta ja antautuivat luonnonvastaisiin Lihan himoihin, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään ikuisen tulen rangaistusta.

Minä sanon teille: ei ole naisista syntyneiden joukossa ketään suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän.”

———

Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä kolmiyhteinen Jumalamme Kaikkivaltias. Minä uudeksi teen sinut rakas seurakuntani ajassa. Minä omin käsin kaadan jäteastiasi saastuneet vedet viemäriin, sanoo Herra. Minä Hengelläni puhdistan Sanani paperilla sammiosi pohjat saastasta. Minulla on kädessäni viskain, jolla erottelen viljani kahteen osaan. Toiseen sammioon kerään viljan talteen ja toiseen sammioon heitän ruumeneet edelleen toimitettavaksi tuleen joka palaa ikuisesti. Seuraa Minua sanoo sinun Herrasi Jeesus Kristus, elävä Israelin Pyhä Jumala, sinun Herrasi.
Älä epäröi enää. Seuraa Minua ja pääset perille. Sinä olet Minun kutsuni vastaanottanut. Sinä palvelet Herraa tai päädyt kadotukseen, sanoo Herra Sebaot. Israelin Pyhä Jumala, Luoja Kaikkivaltias. Tämä on sinulle todistukseksi. Näet Beetlehemissä syntyvän poikalapsen. He antavat tälle nimen Immanuel. Se tarkoittaa: Jumala meidän kanssamme. Älä seuraa Antikristusta ajassa. Maailma ei ota Minua vastaan Vapahtajana. Sinä olet Minun. Saat armon osaksesi. Tule ja seuraa Minua, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi.
Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni pysyy sinussa rakas Suomen maa. Sinä olet Minun. Minä varjelen sinua Vereni voimalla. Pyhä Henkeni on sinua puolustava Hengen Miekalla, joka on Jumalan Sana, sanoo Herra sinun Vapahtajasi. Annan sinulle todistukseksi siitä seuraavan Sanan: Mark. 3:18.

sekä Andreas, Filippos ja Bartolomeus, Matteus, Tuomas ja Jaakob, Alfeuksen poika, Taddeus ja Simon Kananeus

———

Näin sanoo Herra, sinun Jumalasi Kaikkivaltias. Minä sinut uudeksi teen Suomen maa. Minä valollani valaisen kulkusi kansojen keskuudessa. Saat olemallaolollasi todistaa Herran suuria tekoja ajassa, sanoo Herra Sinun Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala. Sinä käännyt pahoilta teiltäsi ja kannat Nimeäni kunniakkaasti, sanoo Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Minä uudeksi teen sinun polkusi edessäni. Et kulje enää omassa tahdossasi vaan ojentaudut kulkemaan Minun polkujani, sanoo Herra Sebaot, Luoja Kaikkivaltias.

Minä siunaan sinua ja annan sinulle virkistävän aamukasteen Pyhässä Hengessä. Saat seistä kansojen edessä Minun kunniakseni ja kirkastaa Sanani totuutta ajassa. Älä epäröi, sillä annan ihmisellekin hengen ja otan sen pois ajallani. Saat uskossa ottaa vastaan Pyhän Henkeni ja sinut liitän jaloon Viinipuuhun. Jos et tee vanhurskauden hedelmää, leikkaan sinut pois ja heitän tuleen, joka on palava ikuisesti, sanoo Isä Jumala Kaikkivaltias. Ole rohkea ja saat elää Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Pysy minussa Suomen maa ja kansa.

Olet minulle rakas. Pysy minussa ja saat siunaukseni ja varjelukseni ajassa. En kättäni nosta pois yltäsi. En katseeni anna viipyä muualla liian pitkään. Minä valvon kulkusi Suomen maa ja ohjaan sinua kulkemaan oikeaa tietä, kun turvaat yksin Herraan. Tee viisaasti ja saat elää, sanoo Herra, Luoja Kaikkivaltias.

Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä varten, että maailma pelastuisi Hänen kauttaan.

———

Katso Minä uudeksi teen Taivaan ja Maan, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty, sanoo Herra, sinun Vapahtajasi. Minä teen uutta sinussa ja sinä olet Minussa, sanoo Herra. Minä annan sateeni yli kaiken maan ja annan kasvaa viljan pellossani ajan ja toisen ajan ja puoli aikaa. Sitten lähetän sadonkorjuusen väkeni ja se kerää sadon pelloiltani. Viljan siirrän aittaani ja ruumenet poltetaan, sanoo Herra, sinun Jumalasi.

Kun aika on kypsä, Minä teen ruumiistani uuden ja pyhän luomuksen Herrassa, sanoo Henki Elämän, Kaikkivaltiaan Jumalan Pyhä Henki, joka on ja elää sinussa ja Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus. Katso, Minä teen uutta sinussa Suomen maa. Katso, saat seistä kansakuntien edessä Minussa. Saat loistaa kirkkauttani kansakuntien keskellä ja olla Minussa. Minä varjelen sinun kulkusi Suomen maa, kun pysyt Minussa, sanoo Herra Kaikkivaltias, Pyhä Jumala, Taivaan ja Maan Luoja. Olet Minun, sanoo Herra. Älä astu harhaan Minusta. Minussa saat elää.

Minussa saat rauhan. Sen sinulle annan, kun elät Minussa. Älä pelkää, sillä Minä varjelen sinua, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Pysy Minussa. Pelastut uskosta ja armosta. Minä Olen Rakkaus. Minä Olen Alku ja Loppu. Nämä ovat Totisen Jumalan sanoja. Pysy Minussa Suomen maa ja saat elää Minussa nyt ja aina, iankaikkisesti. Seuraa Minua, sanoo Jeesus Kristus, sinun Herrasi ajassa ja iankaikkisuudessa. Olet Minun. Tule ja saat elää Minussa rakas Suomen maa. Aamen.

Sinä sanot, että olet rikas, olet rikastunut etkä tarvitse mitään. Et kuitenkaan tiedä, että juuri sinä olet kurja ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston.

ja he sanoivat voimakkaalla äänellä: ”Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman, rikkauden, viisauden, väkevyyden, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen.”

”Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: ´Näin sanoo Pyhä ja Tosi, jolla on Daavidin avain, Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:

Sen vallan Minäkin olen saanut Isältäni. Ja Minä annan Hänelle aamutähden.

ja Minä Olen päättänyt johdattaa teidät pois Egyptin kurjuudesta kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, Maahan, joka vuotaa maitoa ja hunajaa.´

Me valtasimme siihen aikaan kaikki hänen Kaupunkinsa, kuusikymmentä Kaupunkia, koko Argobin seudun, Oogin valtakunnan Baasanissa.

niin ettei teiltä puutu mitään mistään armolahjasta odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä.

Niinpä, kun tulin luoksenne, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suurenmoisin puhein tai viisauden keinoin. Olin näet päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen, ja Hänet ristiinnaulittuna. Olin luonanne heikkouden vallassa, hyvin pelokkaana ja vapisevana. Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja vaan Hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen vaan Jumalan voimaan.

Me puhumme kyllä viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailmanajan viisautta emmekä tämän maailmanajan kukistuvien hallitsijoiden viisautta. Me puhumme Jumalan salattua, kätkettyä viisautta, jonka Jumala on jo ennen maailmanaikoja määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailmanajan hallitsijoista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa.

Mutta, niin kuin on kirjoitettu: ”Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka Häntä rakastavat”, sen Jumala on meille ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaiken, Jumalan syvyydetkin. Kuka muu tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Kukaan ei myöskään tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki.

Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, jotta tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamin sanoin vaan Hengen opettamin, selittäen hengelliset asiat hengellisesti. Sielullinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan Hengestä, sillä se on hänelle hullutusta, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska sitä on tutkittava hengellisesti.

Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkii kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkimaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa Häntä? Mutta meillä on Kristuksen mieli.

Mutta jos meidän vääryytemme osoittaa Jumalan vanhurskauden, mitä me silloin sanomme? Ei kai Jumala ole väärämielinen – puhun ihmisten tavoin – kun Hän rankaisee vihassaan?

kun he näkevät teidän puhtaan vaelluksenne Jumalanpelossa.

———

Kirjoita. Minä Olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty rakas Suomen maa. Sinä olet Minun, sanoo Herra sinun Vapahtajasi Jeesus Kristus, Elävä Jumala, Yksi ja Tosi Jumala. Älä pelkää, sillä Minä kykenen sinut varjeleman vihollisiltasi. Teen tyhjäksi voimallani heidän suunnitelmansa sinua vastaan. Pyhä Henkeni on sinua ajassa varjeleva, kun seuraat Minua, sanoo Herra.

Minä johdatan sinun kulkusi virvoittavien vetten ääreen, siellä saat olla rauhassa Minun kanssani ja palvoa Minua, sanoo Herra sinun Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala. Sinä olet Minun omani. En salli sinua loukattavan. Minä varjelen sinun kulkusi matkan ajassa. Sinä et kaadu teilläsi. Vaikka eteesi tehtäisiin ansoja, Minä Olen johdattava sinut turvaan vihollistesi kavalista teistä. Tule ja seuraa Minua, sanoo Herra Jeesus Kristus sinun Vapahtajasi. Sinä olet Minun, sanoo Herra Sebaot, Ikiaikojen Jumala, Maan ja Taivaan Luoja.

Turvaa yksin Minuun ja saat elää Minussa, sanoo Herra. Älä pelkää. Olen sinun tiesi ennalta valmistanut. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty, sanoo Herra, sinun Vapahtajasi. Älä kuuntele maailman melua. Saatana kiljuu jo kuin jalopeura ahdingossa. Minä Olen Juudaan Leijona Jeesus Kristus. Ei ole muuta Jumalaa. Jumala on yksi. Pysy sinä Minussa ja saat elää. Kuolema on heidän herransa, jotka minut hylkäävät. Kuoleman he myös osakseen saavat, sanoo Herra sinun Jumalasi Kaikkivaltias, Israelin Pyhä.

Älä jää yksin. Turvaa yksin Minuun, sanoo Herra, sinun Vapahtajasi, luvattu Israelin Messias. Minä rakastan sinua Suomen maa. Pysy sinä Minussa ja saat elää. Aamen. Tämä on Tosi Jumalan sana. Ota se uskossa vastaan ja pelastut Elämään. Saat elää Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus. Pyhä Henkeni on sinua varjeleva nyt ja iankaikkisesti. Uskosta saat Elämän. Ota se vastaan, sanoo Isä Jumala, sinun Luojasi. Minä tulen pian, sanoo Herra Jeesus Kristus. Saat Henkeni siitä vakuudeksi.

Sinä saat Elämän yksin Minussa. Minä Olen Tie, Totuus ja Elämä, sanoo Herra, sinun Vapahtajasi Jeesus Kristus, Jumalan Poika, Daavidin Poika, Ihmisen Poika, Luvattu Israelin Messias, Tosi Jumala, sinun Luojasi ja armahtajasi Kaikkivaltias Jumala. Älä epäröi vaan seuraa Minua ja saat elää. Nyt on sinun aikasi tehdä valinta. Tee viisas päätös. Valinta on sinun Suomen maa. Minussa saat elää, sanoo Herra, sinun Luojasi.

Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Eedenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta.

Jokainen, jota vielä ruokitaan maidolla, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on pikkulapsi.

Ota myös seitsemän paria taivaan lintuja, koiraita ja naaraita, että niiden siemen säilyisi elossa kaikkialla maan päällä.

Nämä Herra jätti koetellakseen Israelia ja saadakseen tietää, tottelisivatko israelilaiset Hänen käskyjään, jotka Hän oli Mooseksen kautta antanut heidän isilleen.

Veljet, älkää nurisko toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Katsokaa, tuomari seisoo ovella!

Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä varten, että maailma pelastuisi Hänen kauttaan.

———

Kirjoita. Minä Olen Herra sinun Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala Kaikkivaltias. Minä valvon kaiken. Pysy sinä Minussa ja saat elää, sanoo Herra sinun Jumalasi Kaikkivaltias, Taivaan ja Maan Herra. Annoin Aabrahamille merkiksi erottumiseksi kansojen merestä ympärileikkauksen. Annoin seurakunnalleni sydämen ympärileikkauksen Pyhän Hengen kautta. Hän, Elämän Henki, erottaa teidät maailmasta ilman ulkoista merkkiä uskon kautta.
Aabraham oli minulle uskollinen ja ympärileikkasi väkensä ja antoi ympärileikata itsensäkin Minuun luottaen. Annoin Aabrahamille suuria lupauksia. Vierailin hänen luonaan vielä vahvistaen lupaukseni hänelle. Aabraham oli uskosta vanhurskas ja sai siunaukseni. Iisak vain nauroi ja niin tekevät hänen jälkeläisensäkin ajassa. Kirjoita. Niin paljon Minä, Luoja Kaikkivaltias, rakastin maailmaa, että annoin ainokaisen Poikani uhriksi teidän synneistänne edessäni. Rakastin Iisakia enemmän kuin Elämää.
Annoin Henkeni teidän puolestanne, sanoo Herra Jeesus Kristus, Israelin Messias. Seuraa Minua ja saat elää Minussa. Sinä saat iankaikkisen elämän. Saat tulla luokseni enkä Minä sinua koskaan hylkää. Seuraa Minua, sanoo Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Pysy Minussa Suomen maa. Olet Minun. Käänny nyt teiltäsi ja tee parannus ja saat Minun siunaukseni, sanoo Herra, sinun Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala, Herra Sebaot. Ota vastaan Armo. Usko Minua, sanoo Jeesus Kristus, sinun Herrasi. Aamen.

Minä teen Liittoni meidän välillemme, Minun ja sinun, ja teen sinun jälkeläisesi hyvin lukuisiksi.” Silloin Abram heittäytyi kasvoillleen, ja Jumala puhui hänelle näin: ”Tämä on Minun Liittoni sinun kanssasi: Sinusta tulee kansojen paljouden isä. Älköön sinua enää kutsuttako nimellä Abram, vaan nimesi olkoon Abraham, sillä Minä teen sinusta kansojen paljouden isän.

Minä teen sinut hyvin hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja, ja sinusta on polveutuva kuninkaita. Minä pidän voimassa Liittoni välillämme, Minun ja sinun sekä sinun jälkeläistesi välillä, polvesta polveen, ikuisen Liiton, niin että Minä Olen sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala.

Maan, jossa asut muukalaisena, koko Kanaaninmaan, Minä annan ikuiseksi omaisuudeksi sinulle ja jälkeläisillesi, ja Minä Olen heidän Jumalansa.” Jumala sanoi Abrahamille: ”Mutta sinun tulee pitää Minun Liittoni, sinun ja jälkeläistesi, polvesta polveen.

Abram sanoi vielä: ”Ethän Sinä ole antanut minulle jälkeläistä, ja nyt talossani syntynyt palvelija perii minut.” Silloin hänelle tuli tämä Herran Sana: ”Ei hän sinua peri, vaan sinun oma jälkeläisesi perii sinut.” Sitten Herra vei Abramin ulos ja sanoi: ”Katso taivaalle ja laske tähdet, jos voit ne laskea.” Herra sanoi vielä hänelle: ”Yhtä paljon on sinulla oleva jälkeläisiä.”

Abram uskoi Herraa, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Hän sanoi Abramille: ”Minä Olen Herra, joka toin sinut Kaldean Uurista antaakseni tämän maan sinulle perinnöksi.”

Niinpä, kun tulin luoksenne, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suurenmoisin puhein tai viisauden keinoin. Olin näet päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen, ja Hänet ristiinnaulittuna.

Olin luonanne heikkouden vallassa, hyvin pelokkaana ja vapisevana. Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja vaan Hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen vaan Jumalan voimaan.

Me puhumme kyllä viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailmanajan viisautta emmekä tämän maailmanajan kukistuvien hallitsijoiden viisautta. Me puhumme Jumalan salattua, kätkettyä viisautta, jonka Jumala on jo ennen maailmanaikoja määrännyt meidän kirkkaudeksemme.

niin Hän määrää jälleen päivän, ”Tämän Päivän”. Daavidin kautta Hän näet sanoo pitkän ajan kuluttua, niin kuin aiemmin on sanottu: ”Tänä Päivänä jos te kuulette Hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne.”

Vielä tänäänkin peite on heidän sydämensä päällä Moosesta luettaessa,

Kun emme siis enää voineet kestää kauemmin, päätimme jäädä yksinämme Ateenaan ja lähetimme Timoteuksen, veljemme ja Jumalan työtoverin Kristuksen evankeliumin palveluksessa, vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne, ettei kukaan horjuisi näissä ahdistuksissa.

Tiedättehän itse, että niihin meidät on pantu. Kun olimme luonanne, sanoimme teille jo etukäteen, että joudumme kärsimään ahdistusta, niin kuin tiedätte tapahtuneen. Sen tähden, kun en enää kestänyt kauemmin, lähetin Timoteuksen ottamaan selkoa uskostanne, ettei vain kiusaaja olisi kiusannut teitä ja onnistunut tekemään meidän vaivannäkömme tyhjäksi.

———

Kirjoita. Koska sinä Suomen maa otat Minut vastaan Vapahtajanasi, annan Minä sinulle iankaikkisen elämän. Sinä saat Minun siunaukseni, sanoo Tosi Jumala, Israelin Pyhä, sinun Herrasi. Saat Minussa elää ja saat runsaan siunaukseni ajassa ja iankaikkisuudessa. Pidä huoli heistä, ketkä sinun luoksesi lähetän. Älä heitä hylkää. Pysy Minussa ja saat siunaukseni, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Olet siunattu yksin Minun nimessäni, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi.
Olen aina sinun rinnallasi. Saat luottaa Minuun, Taivaan ja Maan Luojaan, ikiaikojen Jumalaan, Israelin Pyhään. Minä siunaan sinua Suomen maa kädelläni. Minä varjelen ja ohjaan kulkusi. Saat olla valonani toisille kansakunnille ajassa. Minä tulen pian. Ole valmis, sillä sitä hetkeä ei tiedä kukaan muu kuin Isä yksin, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Hyvä Paimenesi. Seuraa Minua ja saat elää Minussa, sanoo Herra. Saat siunaukseni. Sen sinulle annan Suomen maa.
Olet Minulle rakas. Olet kansakuntien joukossa ensimmäinen Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Minä turvaan sinun kulkusi ja valvon askeleesi, sanoo Herra Sebaot. Sinä olet Minun. Aamen.

Mutta kaikki eläimet ja Kaupungeista saatavan saaliin me ryöstimme itsellemme.

Jumala sanoi: ”Älä tule lähemmäksi! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhää maata.”

Mies täyttäköön velvollisuutensa vaimoaan kohtaan, samoin vaimo miestään kohtaan.

Näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat alamaisia omalle miehelleen, niin kuin Saarakin oli kuuliainen Abrahamille ja kutsui häntä herraksi. Teistä on tullut Hänen lapsiaan, kun teette hyvää ettekä anna minkään pelottaa itseänne.
Samoin te, miehet, eläkää ymmärtäväisesti vaimonne kanssa niin kuin heikomman astian kanssa. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, koska olette yhdessä elämän armon perillisiä, etteivät rukouksenne estyisi.

———

Kirjoita. Minä Olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty Suomen maa, kun pysyt Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi, Kaikkivaltias Jumala. Minä elän sinussa. Saan kasvaa sinussa. Se on oikein. Se antaa sinulle rauhan. Saat rauhan yksin Minussa, sanoo Herra, sinun Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala. Maailman pahuus murehduttaa sydäntäni. Minä tahdon, että sinä irtisanoudut kaikesta pahasta Minun nimeni tähden. Minussa ei ole mitään pahaa. Minä Olen Pyhä Jumala.
En voi sietää syntiä edessäni. Siksi annoin uhriksi syntienne tähden ainokaisen Poikani, jotta teillä voisi olla elämä Minussa iankaikkisuudessa. Tee parannus vaelluksessasi Suomen maa. Älä puolla pahaa. Älä osallistu sen tekemiseen. Älä valehtele, että ette tiedä mitään. Minä Olen Totuus. Mikään ei pysy Minulta salassa ajassa, sanoo Herra sinun Kaikkitietävä Jumalasi, Maan ja Taivaan Luoja. Olen antanut teille käskyni Mooseksen laissa. Nämä kymmenen käskyä ovat edelleen voimassa. Minä tahdon, että te pidätte Minun käskyni, sanoo Herra, sinun Jumalasi.
Vaella edessäni nuhteettomasti. Vaella edessäni esimerkillisesti toisten kansojen vuoksi. Anna heille hyvä esimerkki vaelluksellasi, sanoo Herra, Tosi Jumala. Minussa saat elää. Käskyni eivät ole raskaat. Pidä ne arvossa ja saat siunaukseni Suomen maa. Sinä olet Minun. Seuraa Minua, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Pysy Minussa. Aamen.

Mutta Minä paadutan faraon sydämen. Vaikka Minä teen paljon ihmeitäni ja tunnustekojani Egyptin maassa,

Vai kuka teistä antaisi pojalleen kiven, kun hän pyytää Leipää,

jotta teidän Uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen vaan Jumalan Voimaan.

Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki Sanoo: ”Tänä Päivänä, jos te Kuulette Hänen Äänensä, älkää paaduttako Sydäntänne, niin kuin teitte kapinoidessanne kiusaamisen päivänä Autiomaassa. Siellä teidän isänne kiusasivat ja koettelivat Minua, vaikka Näkivät Minun tekojani neljäkymmentä vuotta.

Viides enkeli puhalsi pasuunaan. Silloin minä näin Taivaasta maan päälle pudonneen tähden. Sille annettiin syvyyden kuilun avain, ja se avasi syvyyden kuilun. Kuilusta nousi savua kuin suuresta uunista, ja kuilun savu pimensi auringon ja ilman.

Savusta lähti maan päälle heinäsirkkoja, ja niille annettiin samanlainen valta kuin on maan skorpioneilla. Niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa, eivät mitään vihantaa eivätkä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole otsassaan Jumalan sinettiä.

Niiden ei annettu tappaa heitä, ainoastaan vaivata heitä viisi kuukautta. Ne aiheuttivat tuskaa niin kuin skorpioni, kun se pistää ihmistä. Niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa mutta eivät löydä. He haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä.

Heinäsirkat näyttivät sotaan varustetuilta hevosilta. Niillä oli päässään kuin kultaiset seppeleet, ja niiden kasvot olivat kuin ihmiskasvot. Niillä oli hiukset kuin naisten hiukset, ja niiden hampaat olivat kuin leijonien hampaat. Nillä oli rintasuojukset kuin rautahaarniskat, ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske monien hevosten rynnätessä taisteluun.

Niillä oli pyrstö kuin skorpioneilla ja pistin, ja niillä oli valta pyrstöllään vahingoittaa ihmisiä viisi kuukautta. Niiden kuninkaana oli syvyyden enkeli, jonka nimi on hepreaksi Abaddon ja kreikaksi Apollyon. Ensimmäinen voi-huuto on mennyt. Mutta tämän jälkeen tulee vielä kaksi voi-huutoa.

Kuudes enkeli puhalsi pasuunaan. Silloin minä kuulin äänen, joka tuli kultaisen alttarin neljästä sarvesta, Jumalan edestä. Ääni sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuuna: ”Päästä irti ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufratvirran varrella.” Silloin päästettiin Irti ne neljä enkeliä, jotka tunnilleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmasosan ihmisistä.

Ratsujoukkojen lukumäärä oli kaksikymmentätuhatta kertaa kymmenentuhatta; minä kuulin niiden lukumäärän. Hevoset ja niiden selässä istuvat näyttivät minusta näyssä tällaisilta: ratsastajilla oli tulipunaiset, tummansiniset ja tulikivenkeltaiset haarniskat, ja hevosten päät olivat kuin leijonien päät, ja niiden suusta lähti tulta, savua ja tulikiveä.

Kolmasosa ihmisistä sai surmansa näistä kolmesta vitsauksesta: tulesta, savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta, sillä hevosten voima oli niiden suussa ja hännässä. Hännät olivat kuin käärmeet, ja niissä oli päät, joilla ne tuottivat tuhoa.

Jäljelle jääneet ihmiset, ne jotka eivät saaneet surmaansa näissä vitsauksissa, eivät kuitenkaan tehneet parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet palvomasta riivaajia ja kultaisia, hopeisia, kuparisia, kivisiä ja puisia epäjumalia, jotka eivät voi nähdä, eivät kuulla eivätkä kävellä. He eivät tehneet parannusta murhistaan eivätkä noituuksistaan, eivät haureudestaan eivätkä varkauksistaan.

Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka olivat jo kuolemaisillaan, sillä Minä en ole havainnut tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä.

———

Kirjoita. Minä Olen Herra sinun Jumalasi. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty Suomen maa, kun pysyt Minussa. Älä lähde etsimään onnea muualta, sillä vain murheen saat maailmalta, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Olen antanut sinulle vapauden rakkaudesta sinua kohtaan. Älä myy sitä vieraille, sanoo Herra, sinun Luojasi. Vapaudesta on jo maksettu lunnaat. Minä Olen sinut vapauttanut, sanoo Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Pysy Minussa ja saat elää. Minä rakastan sinua ja siksi saat elää, sanoo Herra, Taivaan ja Maan Luoja, Israelin Pyhä Jumala. Aamen.

Jeesus sanoi juutalaisille: ”Totisesti, totisesti Minä sanon teille: Poika ei voi tehdä mitään omasta aloitteestaan vaan ainoastaan sen, mitä näkee Isän tekevän. Mitä tahansa Isä tekee, sitä tekee samoin myös Poika.

Vikauhri on teurastettava paikassa, jossa polttouhri teurastetaan, ja sen veri on vihmottava ympäri alttaria. Siitä tulee uhrata kaikki rasva, rasvahäntä ja sisälmyksiä peittävä rasva, molemmat munuaiset sekä niiden päällä lantiolihaksissa oleva rasva ja maksanlisäke, joka irrotetaan munuaisten vierestä.
Pappi polttakoon ne alttarilla tuliuhrina Herralle. Tämä on vikauhri. Jokainen miespuolinen pappissuvun jäsen saa syödä sitä. Syötäköön se pyhässä paikassa; se on pyhistä pyhintä. Sama laki koskee niin syntiuhria kuin vikauhriakin: se kuuluu papille, joka toimittaa sovituksen.

sikaa, jolla on kokonaan halkinaiset sorkat mutta joka ei märehdi – se olkoon teille saastainen.

Enkeli vastasi minulle: ”Nämä ovat neljä Taivaan tuulta, jotka lähtevät liikkeelle seisottuaan koko maan Herran edessä.

sillä hän on oleva suuri Herran edessä. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hänet on täytetty Pyhällä Hengellä jo äitinsä kohdusta asti.

———

Kirjoita. Minä Olen Herra, sinun Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala. Koska olet osoittanut Minulle pysyväsi Minussa Suomen maa, Minä annan sinulle rauhan Minussa, sanoo Herra Sebaot, sinun Jumalasi Kaikkivaltias. Minä pidän sinusta huolen Suomen maa. En salli vihollisen astua teillesi. En salli sinua kuritettavan vihollistesi asein. Minä varjelen sinut ajassa Suomen maa, jos pysyt Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Lunastajasi. Minä Olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Katso niin kauas kuin silmäsi kantaa Olen antava sinulle maan.
Tämän lupauksen pidän sinulle nimeni tähden, sanoo Herra, Israelin Pyhä Jumala. Ota vastaan heidät, kenet Minä lähetän luoksesi ja saat siitä runsaan siunaukseni. Olet minussa voimakas. Pysy Minussa. Älä horju teilläsi. Olkoot askeleesi vakaat ja harkitsevaiset Suomen maa. Aamen.

Mene faraon luo huomenaamuna, kun hän menee veden ääreen. Asetu Niilin rannalle kohdataksesi hänet ja ota käteesi sauva, joka muuttui käärmeeksi. Sano hänelle: ´Herra, heprealaisten Jumala, on lähettänyt minut sinun luoksesi ja käskenyt sanoa: Päästä Minun Kansani, että se voisi palvella Minua Autiomaassa. Tähän asti sinä et ole totellut.
Sen tähden Herra sanoo näin: Tästä tulet tietämään, että Minä Olen Herra. Katso, minä lyön kädessäni olevalla sauvalla Niilin vettä, ja se muuttuu vereksi. Virran kalat kuolevat, ja virta alkaa haista, niin että egyptiläisiä inhottaa juoda sen vettä.´”
Herra puhui vielä Moosekselle: ”Sano Aaronille: ´Ota sauvasi ja ojenna kätesi Egyptin vetten yli, sen jokien, virtojen ja lammikoiden sekä kaikkien vesialtaiden yli, että ne muuttuisivat vereksi. Verta on oleva kaikkialla Egyptin maassa, sekä puisissa että kivisissä astioissa.´”

samoin molemmat munuaiset sekä niiden päällä lantiolihaksissa olevan rasvan ja munuaisten vierestä irrotettavan maksanlisäkkeen, niin kuin ne otetaan pois yhteysuhrihärästä. Papin on poltettava ne polttouhrialttarilla.
Mullikan nahka, kaikki liha sekä pää ja jalat, sisälmykset ja mahan sisältö, koko mullikka, vietäköön leirin ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan, johon tuhka heitetään, ja poltettakoon halkojen päällä tulessa. Se on poltettava paikassa, johon tuhka heitetään.

Hän pani Aaronin päähän käärelakin, ja sen etupuolelle hän asetti kultaisen ruusukkeen, pyhän otsakorun, niin kuin Herra oli Moosesta käskenyt. Sitten Mooses otti voiteluöljyn, voiteli asumuksen ja kaiken, mitä siinä oli, ja pyhitti ne.
Hän pirskotti öljyä seitsemän kertaa alttarille ja voiteli alttarin kaikkine esineineen sekä altaan jalustoineen pyhittääkseen ne. Hän vuodatti voiteluöljyä Aaronin päähän ja voiteli Aaronin pyhittääkseen hänet.

Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus.

Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille profeettojen kautta. Näinä viimeisinä päivinä Hän on puhunut meille Pojan kautta, jonka Hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta Hän myös on luonut maailmat. Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja Hänen olemuksensa kuva, ja Hän ylläpitää kaikkea Sanansa Voimalla.

Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on istuutunut Majesteetin oikealle puolelle Korkeuksissa. Hänestä on tullut niin paljon enkeleitä suurempi kuin Hänen perimänsä Nimi on heidän nimeään jalompi. Kenelle enkeleistä Jumala on koskaan sanonut: ”Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minä Sinut synnytin”, tai: ”Minä Olen oleva Hänen Isänsä, ja Hän on oleva Minun Poikani”?

Ja taas, kun Hän tuo esikoisensa maailmaan, Hän sanoo: ”Kumartukoot Hänen eteensä kaikki Jumalan enkelit.” Enkeleistä Hän sanoo: ”Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulenliekiksi”, mutta Pojasta: ”Jumala, Sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja Sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta.

Sen tähden Jumala, Sinun Jumalasi, on voidellut Sinua iloöljyllä enemmän kuin kumppaneitasi.” Ja: ”Sinä, Herra, olet alussa perustanut maan, ja Taivaat ovat Sinun kättesi tekoja. Ne kaikki katoavat, mutta Sinä pysyt. Ne kaikki vanhenevat kuin vaate. Kuin Viitan Sinä Käärit Ne Kokoon, kuin vaatteen, ja Ne Muuttuvat. Mutta Sinä Olet sama, eivätkä Sinun vuotesi lopu.”

Kenelle enkeleistä Hän on koskaan sanonut: ”Istu Minun oikealle puolelleni, kunnes Minä panen vihollisesi Sinun jalkojesi astinlaudaksi”? Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat periä pelastuksen?

Sen tähden meidän tulee yhä tarkemmin pitää kiinni siitä, mitä olemme Kuulleet, ettemme vain joutuisi virran viemiksi. Jos kerran enkelien kautta puhuttu Sana pysyi lujana ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkan, kuinka me voisimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta Pelastuksesta, jonka Itse Herra ensiksi julisti?

Ne, jotka Sen Kuulivat, vahvistivat ja Välittivät Sen meille, kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä, ihmeillä ja monenlaisilla väkevillä teoilla, Jakamalla Pyhää Henkeä Tahtonsa mukaan.

Enkelien valtaan Jumala ei ole alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme, vaan jossakin kohdassa joku on todistanut: ”Mikä on ihminen, että Sinä häntä muistat, tai Ihmisen Poika, että pidät Hänestä huolen? Vähäksi aikaa Sinä teit Hänet alempiarvoiseksi kuin enkelit, kirkkaudella ja kunnialla Sinä seppelöit Hänet. Sinä asetit kaiken Hänen jalkojensa alle.”

Alistaessaan kaiken Hänen valtaansa Jumala ei jättänyt mitään Hänelle alistamatta. Nyt emme kuitenkaan vielä näe, että kaikki olisi alistettu Hänen valtaansa. Mutta me näemme Jeesuksen kuolemansa ja kärsimyksensä tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöitynä.

Hänet oli tosin vähäksi aikaa tehty enkeleitä halvemmaksi, jotta Hän Jumalan armosta maistaisi kuolemaa kaikkien ihmisten puolesta. Hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon Lapsia kirkkauteen, tehdä kärsimysten kautta heidän pelastuksensa Päämies täydelliseksi.

Hän, joka Pyhittää, ja ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin Yhdestä. Siksi Hän ei häpeä kutsua heitä veljikseen. Hän sanoo: ”Minä julistan Sinun Nimeäsi veljilleni, laulan ylistystäsi seurakunnan keskellä”, ja vielä: ”Minä panen luottamukseni Häneen”, ja edelleen: ”Katso, Minä ja Lapset, jotka Jumala on antanut Minulle.”

Koska siis Lapsilla on Liha ja Veri, myös Hän tuli niistä samalla tavoin Osalliseksi, jotta Hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli Kuolema vallassaan, nimittäin Paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet Orjuudessa.

Ei Hän ota suojelukseensa enkeleitä vaan Abrahamin Siemenen. Sen vuoksi Hänen piti tulla kaikessa veljiensä kaltaiseksi, jotta Hänestä tulisi laupias ja uskollinen Ylipappi tehtävissään Jumalan edessä ja Hän voisi sovittaa Kansan synnit. Koska Hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, Hän kykenee kiusattuja auttamaan.

Sen vuoksi, pyhät veljet, te, jotka olette Osallisia Taivaallisesta Kutsusta, kiinnittäkää mielenne Tunnustuksemme Apostoliin ja Ylipappiin, Jeesukseen. Hän on uskollinen Asettajalleen, niin kuin Mooseskin oli ”Koko Hänen Huoneessaan”. Hänen on kuitenkin katsottu Moosekseen verrattuna ansaitsevan niin paljon suuremman kunnian kuin Rakentajan Kunnia on Talon kunniaa suurempi.

Jokainen talo on jonkun rakentama, mutta Jumala on rakentanut kaiken. Mooses tosin oli palvelijana uskollinen ”Koko Hänen Huoneessaan” todistukseksi siitä, mitä vastedes puhuttaisiin. Kristus sen sijaan on uskollinen Poikana, Hänen Huoneensa Hallitsijana. Hänen Huoneensa olemme me, kunhan loppuun asti säilytämme rohkeuden ja kerskaamme Toivosta.

Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: ”Tänä päivänä, jos te Kuulette Hänen Äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin teitte kapinoidessanne kiusaamisen päivänä autiomaassa. Siellä teidän isänne kiusasivat ja koettelivat Minua, vaikka näkivät Minun tekojani neljäkymmentä vuotta. Sen tähden Minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: ´Aina he eksyvät sydämessään.´He eivät oppineet tuntemaan Minun Teitäni, ja niin Minä vihassani vannoin:´He eivät pääse Minun Lepooni.´”

Varokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Kehottakaa sen sijaan toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan ”tänä päivänä”, ettei kukaan teistä synnin pettämänä paatuisi. Mehän olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme loppuun asti vahvoina siinä Luottamuksessa, joka meillä alussa oli.

Kun siis sanotaan: ”Tänä päivänä, jos te kuulette Hänen Äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin kapinoidessanne teitte”, ketkä sitten suututtivat Hänet, vaikka Kuulivat? Eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla lähteneet pois Egyptistä? Keihin Hän oli vihastunut neljäkymmentä vuotta? Eikö niihin, jotka olivat tehneet syntiä ja joiden ruumiit kaatuivat Autiomaahan? Ja keille Hän vannoi, etteivät he pääse Hänen Lepoonsa? Eikö tottelemattomille? Näemme siis, että epäuskon tähden he eivät voineet päästä Siihen Lepoon.

Varokaamme siis, ettei kenenkään teistä havaittaisi jääneen taipaleelle, sillä Lupaus päästä Hänen Lepoonsa on yhä voimassa. Onhan Hyvä Sanoma julistettu Meille niin kuin heillekin. Kuultu Sana ei kuitenkaan hyödyttänyt heitä, koska Se ei sulautunut Uskossa niihin, jotka Sen Kuulivat. Sen sijaan Me, jotka tulimme Uskoon, Pääsemme Lepoon.

Jumala on kyllä sanonut: ”Vihassani Minä vannoin: ´He eivät pääse Minun Lepooni´”, vaikka Hänen tekonsa ovat olleet valmiina jo maailman perustamisesta asti. Jossakin kohdassa Hän on sanonut seitsemännestä päivästä: ”Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistaan.” Ja tässä taas: ”He eivät pääse Minun Lepooni.”

Koska siis on varmaa, että jotkut pääsevät Siihen ja että Ne, joille Hyvä Sanoma ensiksi julistettiin, eivät päässeet Siihen tottelemattomuuden vuoksi, niin Hän määrää jälleen päivän, ”tämän päivän”. Daavidin kautta Hän näet sanoo pitkän ajan kuluttua, niin kuin aiemmin on sanottu: ”Tänä Päivänä , jos te Kuulette Hänen Äänensä, älkää paaduttako sydäntänne.”

Jos Joosua olisi johtanut heidät Lepoon, Jumala ei puhuisi toisesta, sen jälkeisestä Päivästä. Jumalan Kansalla on siis Sapatin Lepo vielä edessäpäin. Joka on päässyt Hänen Lepoonsa, on Saanut Levon teoistaan niin kuin Jumalakin omista teoistaan. Pyrkikäämme siis pääsemään Siihen Lepoon, ettei kukaan lankeaisi Seuraamaan Tottelemattomuuden esimerkkiä.

Jumalan Sana on Elävä ja Voimallinen ja Terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se Tunkee Läpi, kunnes Erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja Tuomitsee Sydämen ajatukset ja aikeet. Mikään luotu ei ole Hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua Hänen Silmiensä edessä, ja Hänelle meidän on tehtävä tili.

Koska meillä siis on Suuri Ylipappi, läpi Taivaiden kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, pitäkäämme kiinni Tunnustuksesta. Eihän meidän Ylipappimme ole sellainen, ettei Hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä Hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis rohkeasti Armon Valtaistuimen eteen, että Saisimme Laupeuden ja Löytäisimme Armon avuksemme oikeaan aikaan.

Jokainen ylipappi valitaan ihmisten joukosta ja asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä kuuluu Jumalalle, tuomaan lahjoja ja uhreja syntien tähden. Hän kykenee kohtelemaan säälien Tietämättömiä ja Eksyviä, koska on itsekin heikkouden alainen, ja tämän heikkoutensa vuoksi hänen täytyy uhrata niin omien syntiensä kuin kansankin syntien puolesta.

Kukaan ei ota tätä arvoa itselleen, vaan Jumala kutsuu hänet niin kuin Aaroninkin. Niinpä ei Kristuskaan korottanut itseään tullakseen Ylipapiksi vaan sai Kunnian Häneltä, joka sanoi: ”Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minä Sinut synnytin.” Ja toisessa kohdassa Hän sanoo: ”Sinä Olet Pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan.”

Lihansa päivinä Kristus voimakkain huudoin ja kyynelin Uhrasi Rukouksia ja Anomuksia Jumalalle, joka voi pelastaa Hänet Kuolemasta, ja Hänen Rukouksensa Kuultiin Hänen Jumalanpelkonsa tähden. Vaikka Hän oli Poika, Hän oppi Kuuliaisuuden siitä, mitä kärsi. Kun Hän oli tullut Täydelliseksi, Hänestä tuli iankaikkisen Pelastuksen Aikaansaaja kaikille, jotka ovat Hänelle Kuuliaisia.

Häntä Jumala kutsuu Ylipapiksi ”Melkisedekin järjestyksen mukaan”. Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikeaa selittää, koska te olette Käyneet Hitaiksi Kuulemaan. Te, joiden olisi jo aika olla Opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan Sanan ensimmäisiä alkeita.

Te olette Maidon tarpeessa, ette Vahvan Ruuan. Jokainen, jota vielä ruokitaan maidolla, on kokematon Vanhurskauden Sanassa, sillä hän on pikkulapsi. Vahva Ruoka taas on Täysi-ikäisille, niille, joiden Aistit ovat Tottumuksesta harjaantuneet Erottamaan Hyvän ja Pahan.

Erään sadanpäällikön palvelija oli sairaana ja oli kuolemaisillaan. Sadanpäällikkö piti häntä suuressa arvossa. Kuultuaan Jeesuksesta sadanpäällikkö lähetti juutalaisten vanhimpia Jeesuksen luo pyytämään, että Hän tulisi parantamaan hänen palvelijansa. Kun vanhimmat saapuivat Jeesuksen luo, he pyysivät Häntä hartaasti ja sanoivat: ”Hän ansaitsee sen, että teet hänelle tämän, sillä hän rakastaa meidän kansaamme, ja synagogankin hän on meille rakentanut.”
Niin Jeesus lähti heidän kanssaan. Mutta kun Hän ei enää ollut kaukana talosta, sadanpäällikkö lähetti ystäviään sanomaan Hänelle: ”Herra, älä suotta vaivaudu, sillä en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Siksi en pitänytkään itseäni sen arvoisena, että olisin tullut Sinun luoksesi. Mutta sano Sana, niin palvelijani Paranee.

Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä varten, että maailma pelastuisi Hänen kauttaan.

Vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan vaan miehen. Samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa vallassaan vaan vaimon.

———

Kirjoita. Minä Olen Herra, Sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Ei totuus taivu ihmismielen alle. Ei totuus muutu ajassa koskaan. Minä panen kivet huutamaan ja aasit julistamaan totuutta edessänne, sanoo Herra Sebaot, Israelin Pyhä Jumala, Jumala Kaikkivaltias, Herra, Taivaan ja Maan Luoja. Herätkää, ennen kuin on liian myöhäistä. Herätkää ennen kuin armonaika on päättynyt.
Minä Olen kärsivällinen ja pitkämielinen Jumala. Kun kiivauteni liekki syttyy, te tulette sen näkemään, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Sinulle on annettu Tie, jota seurata. Sinulle on annettu Totuus, josta pitää kiinni. Sinulle on annettu Elämä yksin Minussa. Usko se, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Tule pian. Matkaan käy Suomen maa. Älä enää viivyttele. Minä lähden liikkeelle ja käyn. Vien Morsiameni turvaan pimeästä. Silloin sinä vaikeroit ja etsit kasvojani, mutta et löydä. Ainoa, mitä sinulle jää on toivo ja lupaukset. Ole silloin vahva.
Pysy Minussa, sanoo Herra, sinun Lunastajasi, Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, herrain Herra ja kuningasten Kuningas, Alku ja Loppu, Minä Olen. Saat jäädä turvaan yksin Minussa. Älä kulje harhaan ja saat siunaukseni Suomen maa, sanoo sinun Luojasi, Isä Jumala, Kaikkivaltias Taivaan ja Maan Luoja, Yksi Nimi Ylitse Muiden, Jeesus Kristus, sinun Herrasi. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty eikä rauhanliittoni horju, kun pysyt Minussa, sanoo Herra Jumala, Kaikkivaltias Jumala, Elävä Israelin Jumala.
Minä Olen Pyhä. Olkaa tekin pyhät Minussa, sanoo Herra. Älä kulje harhaan ja saat elää yksin Minussa, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Minä tulen pian. Ole valmis. Täyty joka hetki Hengessäni ja saat tulla kanssani Karitsan häihin, sanoo Herra, sinun Vapahtajasi, sinun Lunastajasi, Jeesus Kristus. Ole uskossa kestävä ja saat Minussa Elämän. Olen Alku ja Loppu, Ensimmäinen ja Viimeinen. Pelastus yksin Minussa, sanoo Herra, Messias, Jumalan Poika, Virheetön Karitsa, Luvattu Vapahtaja. Seuraa Minua ja saat elää. Seuraa Minua Suomi ja saat elää.
On sinun etsikkoaikasi Minussa. Tulen pian, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Ole kestävä ja uskossa rohkea, Hengessäni vahva. Annoin sinulle Pyhän Henkeni Puolustajaksi, jotta sinulla olisi rauha Minussa, sanoo Herra. Älä väheksy Voimaani ajassa. Minä teen uudeksi Taivaan ja Maan. Minä uudestisynnytän kenet tahdon. Minä kutsun kenet tahdon. Minä tutkin sydämet. Siellä missä on uskoa, siellä on myös Elämä. Älä anna sydämesi paatua, sanoo Herra, sinun Vapahtajasi. Suomi, on sinun aikasi loistaa Minun valoani maailmaan. Kanna soihtuani valoksi maailmalle.
Anna uskosi Minuun näkyä kauas. Ole Minussa rohkea. Minä turvaan kulkusi ajassa, sanoo Herra Kaikkivaltias Jumala. Ikiaikojen elävä Israelin Jumala, sinun Herrasi. Pidä se, mitä Minä Olen käskenyt sinun pitää. Kulje Minussa, sanoo Herra, sinun Jumalasi, Taivaan Isä, Luoja Kaikkivaltias. Aamen.

Israelilaiset asuivat siis kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten keskuudessa. He ottivat näiden tyttäriä vaimoikseen ja antoivat omia tyttäriään näiden pojille ja palvelivat näiden jumalia. Näin israelilaiset tekivät sellaista, mikä oli pahaa Herran Silmissä, unohtivat Herran, Jumalansa, ja palvelivat baaleja ja aseroita.

Pyrkikää juuri siitä syystä innokkaasti osoittamaan Uskossanne hyveitä, hyveissä ymmärrystä,

Hän tuli todistajaksi, todistamaan Valosta, jotta kaikki Uskoisivat Hänen kauttaan.

Todellinen Valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.

Mutta samalla Sanalla on nykyiset Taivaat ja nykyinen Maa säästetty Tulelle. Niitä säilytetään jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivää varten. Tämä Yksi älköön kuitenkaan olko teiltä salassa, rakkaani: Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä.
Ei Herra viivytä Lupauksensa täyttämistä, vaikka jotkut luulevat Hänen viivyttelevän, vaan Hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Hän ei näet tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen vaan että kaikki Kääntyisivät.

sillä he käännyttävät sinun poikasi luopumaan Minusta, ja niin nämä palvelevat muita jumalia. Silloin Herran Viha syttyy teitä kohtaan, ja Hän tekee teistä pian lopun. Tehkää sen sijaan heille näin: hajottakaa heidän alttarinsa, särkekää heidän patsaansa, hakatkaa maahan heidän aseransa ja polttakaa heidän veistetyt jumalankuvansa.
Sillä sinä olet Herralle, Jumalallesi, pyhitetty Kansa. Sinut on Herra, sinun Jumalasi, valinnut kaikista Maan päällä olevista kansoista, että olisit Hänen Omaisuuskansansa.” ”Ei Herra sen vuoksi mieltynyt teihin ja Valinnut teitä, että te olisitte kaikkia muita kansoja lukuisammat, sillä te olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat, vaan koska Herra Rakasti teitä ja Tahtoi Pitää Valan, jonka Hän oli Vannonut teidän isillenne.
Sen vuoksi Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja Lunasti teidät Orjuuden Pesästä, faraon, Egyptin kuninkaan, käsistä. Tiedä siis, että Herra, sinun Jumalasi, Hän on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää Liittonsa ja uskollisuutensa voimassa tuhansiin polviin asti Niille, jotka Rakastavat Häntä ja Pitävät Hänen Käskynsä,

Näin Hän sanoi ja jäi Galileaan. Mutta kun Jeesuksen veljet olivat lähteneet juhlille, silloin myös Hän lähti sinne, ei julkisesti vaan salaa. Juhlan aikana Juutalaiset etsivät Häntä ja kyselivät: ”Missä se Mies on?” Kansan parissa oli Hänestä paljon kiistelyä.
Toiset sanoivat: ”Hän on hyvä”, toiset taas sanoivat: ”Ei, vaan Hän eksyttää Kansan.” Kukaan heistä ei kuitenkaan puhunut Hänestä avoimesti, koska he Pelkäsivät Juutalaisia. Kun Juhla oli jo puolivälissä, Jeesus meni Ylös Temppeliin ja opetti. Juutalaiset sanoivat ihmetellen: ”Kuinka tämä tuntee Kirjoituksia, vaikka on oppimaton?”

vaan Pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa Aina Valmiit Vastaamaan kaikille, jotka kysyvät teiltä, mihin Toivonne Perustuu.

mutta oli nyt Leski, kahdeksankymmenenneljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut temppelistä vaan Palveli siellä Jumalaa paastoten ja rukoillen Yötä Päivää.

———

Kirjoita. Minä Olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun armoni ei sinusta väisty Suomen maa, sanoo Herra sinun Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala. Älä tuomitse väärin. Tuomitse oikea tuomio, sanoo Herra Kaikkivaltias Jumala, Taivaan ja Maan Luoja. Se, mitä näet ensisilmäyksellä, ei ole Totuus. Sinun tulee pyrkiä aina Totuuteen ensin. Älä tuomitse sen mukaan, miltä asia näyttää ensi silmäykseltä, vaan ota ensin selvää asiasta ja tee vasta sitten tuomiosi.
Sitä paitsi, ei teille ole annettu ajassa valtaa tuomita ketään synneistä. Minä yksin tuomitsen ja Minun tuomioni on oikea, sanoo Herra Jeesus Kristus, Tuomari ylitse muiden, Jumalan Poika, sinun Vapahtajasi. Tee parannus vaelluksessasi ja vastaanota rauha Minussa. Sinä olet Minun, sanoo Herra.
Älä enää arvioi toisia ihmisiä näkemäsi tai kuulemasi perusteella vaan rukoile viisautta erottaa henget Minun Pyhän Henkeni antamalla lahjalla ajassa, sanoo Taivaan Isä, Jumala Kaikkivaltias, sinun Luojasi ja elämäsi antaja, jolla on kaikki valta ottaa antamansa elämä pois sinulta hetkellä, jota et tiedä. Älä tuomitse lähimmäisiäsi näkemäsi mukaan vaan tuomitse oikea tuomio. Silloinkin, kun olet varma, että lähimmäisesi kulkee harhaan, opasta ja nuhtele syntiä, älä tuomitse lähimmäistäsi, ettei sinua tuomittaisi, sanoo Herra, sinun Jumalasi, Israelin Pyhä.
Olkaa pyhät niin kuin Minä Olen, sanoo Herra Kaikkivaltias. Minä Olen armollinen Jumala. Minä rakastan luotujani ja tahdon pelastaa jokaisen, joka ottaa vastaan pelastuksen uskomalla Minun Poikaani Jeesukseen Kristukseen ja seuraamalla Häntä ajassa iankaikkisuuteen, sanoo Isä Jumala, Taivaan ja Maan Luoja, sinun Herrasi, ikiaikojen Jumala.
Ole Minussa armollinen ja saat pysyä Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus. Tee parannus vaelluksessasi edessäni ja saat armon Minussa, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Minä rakastan sinua. Pysy Minussa. Salli Pyhän Henkeni tehdä sinussa uutta. Minä uudeksi sinut teen, sanoo Herra Israelin Pyhä. Sinä olet Minun Suomen maa. Aamen. Sinä olet Minun Suomen maa. Aamen. Sinä olet Minun Suomen maa. Aamen.

Mutta Jeesus vastasi hänelle: ”Salli se nyt, sillä näin meidän sopii Täyttää Koko Vanhurskaus.” Silloin Johannes suostui siihen. Kun Jeesus oli Kastettu, Hän Nousi Heti Vedestä. Samassa Taivaat Aukenivat, ja Jeesus Näki Jumalan Hengen Laskeutuvan Hänen Päälleen kuin Kyyhkynen. Ja Taivaista Kuului Ääni, joka sanoi: ”Tämä on Minun Rakas Poikani, johon Minä Olen mieltynyt.”

Joka on Orjana saanut Herran Kutsun, on Herran Vapauttama. Samoin se, joka on saanut Kutsun Vapaana, on Kristuksen Orja.

Rakkaani, sinä toimit uskollisesti kaikessa, mitä teet Veljien, vieläpä vieraidenkin hyväksi.

Samoin te, miehet, eläkää ymmärtäväisesti vaimonne kanssa niin kuin heikomman astian kanssa. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, koska olette yhdessä Elämän armon perillisiä, etteivät rukouksenne estyisi.
Lopuksi: Olkaa kaikki yksimielisiä ja myötätuntoisia, osoittakaa Veljesrakkautta, olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla älkääkä herjausta herjauksella. Päinvastoin Siunatkaa, sillä Siihen Teidät On Kutsuttukin, että Perisitte Siunauksen.
Sillä Herran Silmät tarkkaavat Vanhurskaita ja Hänen Korvansa heidän Rukouksiaan, mutta Herran Kasvot ovat pahantekijöitä vastaan.

niin Hän määrää jällleen Päivän, ”tämän päivän”. Daavidin kautta Hän näet sanoo pitkän ajan kuluttua, niin kuin aiemmin on sanottu: ”Tänä Päivänä, jos te Kuulette Hänen Äänensä, älkää paaduttako Sydäntänne.”

Anna siksi Palvelijallesi Kuuliainen Sydän, jotta voisin jakaa oikeutta Kansallesi ja Erottaa Hyvän Pahasta, sillä kuka voi muuten jakaa oikeutta tälle Suurelle Kansallesi? Herraa miellytti se, mitä Salomo anoi. Jumala sanoi hänelle: ”Koska sinä pyysit tätä etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta etkä vihamiestesi henkeä, vaan anoit itsellesi ymmärrystä tuomitaksesi oikein, Minä Teen sanojesi mukaan.
Minä Annan sinulle Viisaan ja Ymmärtäväisen Sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi. Lisäksi Minä Annan sinulle, mitä et anonutkaan: sekä rikkautta että kunniaa, niin ettei kuninkaiden joukossa koko elinaikanasi ole sinun vertaistasi. Ja jos Vaellat Minun Teitäni, niin kuin isäsi Daavid Vaelsi Noudattaen Minun Lakejani ja Käskyjäni, Minä suon sinulle pitkän iän.”

Samoin jokainen uunissa paistettu ja jokainen pannussa tai leivinlevyllä valmistettu ruokauhri kuuluu papille, joka uhraa sen.

Hän tekee kuitenkin Eron israelilaisten Karjan ja egyptiläisten karjan välillä, eikä yksikään israelilaisten Eläimistä Kuole. Herra on asettanut määräajan ja sanonut: ”Huomenna Herra tekee näin tässä Maassa.´”
Seuraavana Päivänä Herra teki niin. Kaikki Egyptin karja Kuoli, mutta israelilaisten Karjasta ei Kuollut ainoatakaan. Kun farao lähetti tiedustelemaan asiaa, niin todellakin, israelilaisten Karjasta ei ollut Kuollut ainoatakaan. Mutta faraon Sydän paatui, eikä hän päästänyt Kansaa.
Sitten Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: ”Ottakaa kouranne täyteen nokea uunista, ja Mooses heittäköön sen Taivasta kohti faraon silmien edessä. Se muuttuu pölyksi, joka peittää koko Egyptin Maan, ja siitä tulee paiseita ja märkiviä rakkuloita ihmisiin ja karjaan kaikkialla Egyptin Maassa.”
He ottivat nokea uunista ja asettuivat seisomaan faraon eteen. Kun Mooses heitti nokea Taivasta kohti, ihmisiin ja karjaan tuli paiseita ja märkiviä rakkuloita. Paiseiden tähden tietäjätkään eivät voineet kestää Mooseksen edessä, sillä paiseita oli niin heissä kuin kaikissa muissakin egyptiläisissä.
Mutta Herra Kovetti faraon Sydämen, eikä tämä kuunnellut Moosesta ja Aaronia, aivan kuten Herra oli Moosekselle Puhunut. Herra sanoi Moosekselle: ”Nouse varhain aamulla, asetu faraon eteen ja sano hänelle: ´Näin sanoo Herra, heprealaisten Jumala: Päästä Minun Kansani Palvelemaan Minua.
Muuten Minä annan tällä kertaa kaikkien vitsauksieni kohdata sinua sekä palvelijoitasi ja kansaasi, jotta tietäisit, ettei ole ketään Minun vertaistani Maan päällä. Olisinhan jo voinut Ojentaa Käteni ja Lyödä sinua ja kansaasi rutolla, niin että olisit kokonaan hävinnyt Maan päältä.

Samoin te, miehet, eläkää ymmärtäväisesti vaimonne kanssa niin kuin heikomman astian kanssa. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, koska olette yhdessä Elämän armon perillisiä, etteivät rukouksenne estyisi.
Lopuksi: Olkaa kaikki yksimielisiä ja myötätuntoisia, osoittakaa Veljesrakkautta, olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla älkääkä herjausta herjauksella. Päinvastoin Siunatkaa, sillä Siihen Teidät On Kutsuttukin, että Perisitte Siunauksen.

Isä osoitti minulle kirjoitaessani tätä teosta Jumalan Sanasta Sananpaikat, jotka Hän tahtoi kirjoitettavan tämän aiemmin saamani profetian perään. Raamatun ensimmäinen lukukappale on Jooelin kirjasta ja toinen Matteuksen evankeliumista.

Herran Sana, joka tuli Jooelille, Petuelin pojalle: Kuulkaa tämä te Vanhimmat, Kuunnelkaa, kaikki Maan asukkaat. Onko tällaista tapahtunut teidän päivinänne tai teidän isienne päivinä? Kertokaa tämä Lapsillenne, Lapsenne kertokoot sen Lapsilleen ja heidän Lapsensa tulevalle Polvelle.
Mitä Kalvajasirkalta jäi, sen söi Heinäsirkka, mitä Heinäsirkalta jäi, sen söi Sirkan Toukka, mitä Toukalta jäi, sen söi Tuhosirkka. Herätkää, Juopuneet, ja Itkekää! Valittakaa, kaikki Viininjuojat, Rypälemehun tähden, sillä se On Riistetty teidän Suustanne.
Minun Maahani on hyökännyt Kansa, väkevä ja suurilukuinen. Sen Hampaat ovat Leijonan hampaat, sillä on Jalopeuran Leukaluut. Se Hävitti Viiniköynnökseni, Repi Viikunapuuni, Kuori ne paljaiksi ja Heitti pois. Niiden Oksat ovat vaalenneet.
Valita kuin Neitsyt, joka on vyöttäytynyt Säkkipukuun nuoruutensa Sulhasen tähden. Poissa on Herran Huoneesta Ruokauhri ja Juomauhri. Papit, jotka toimittavat Herran palvelusta, ovat murheissaan.
Pelto on Hävitetty, Maa murehtii, sillä Vilja on Tuhottu, Viini Kuivunut, Öljy Ehtynyt. Peltomiehet ovat Joutuneet Häpeään Vehnän ja Ohran vuoksi, sillä Pellon Sato on mennyt. Viinitarhurit valittavat, kun Viiniköynnös on Kuivettunut ja Viikunapuu Lakastunut. Myös Granaattiomenapuu, Taatelipalmu, Omenapuu ja Kaikki Kedon Puut ovat Kuivettuneet. Ilo on kaikonnut ihmisten ilmoilta.
Vyöttäytykää Säkkiin, pitäkää Valittajaiset, te Papit, Vaikeroikaa, te, jotka Palvelette Alttarin Äärellä. Tulkaa, viettäkää Yö Säkkeihin Puettuina, te Minun Jumalani Palvelijat, sillä poissa on teidän Jumalanne Huoneesta Ruokauhri ja Juomauhri. Julistakaa Pyhä Paasto, kutsukaa Koolle Juhlakokous. Kootkaa Vanhimmat ja Kaikki Maan asukkaat Herran, teidän Jumalanne, Huoneeseen ja Huutakaa Herran puoleen.
Voi, mikä Päivä! Lähellä on Herran Päivä, se tulee kuin Hävitys Kaikkivaltiaalta! Eikö meiltä ole Riistetty Ruoka silmiemme edestä, Ilo ja Riemu Jumalamme Huoneesta? Siemenjyvät ovat Surkastuneet Multiensa alla, Varastot ovat typötyhjiä, Aitat on purettu, kun Vilja on Kuivettunut Pelloille.
Kuinka Huokaakaan Karja! Kuinka Hädissään ovatkaan Karjalaumat, sillä niillä ei ole Laidunta! Myös Lammaslaumat joutuvat Tuhon omiksi. Sinua Herra, minä huudan, sillä Tuli on Kuluttanut Autiomaan Laitumet, Liekki Polttanut kaikki Kedon Puut. Myös Kedon Eläimet ikävöivät Sinua, sillä Vesipurot ovat Kuivuneet ja Tuli on Kuluttanut Autiomaan Laitumet.
Puhaltakaa Soofar-torveen Siionissa, Soittakaa Hälytys Minun Pyhällä Vuorellani. Vaviskoot Kaikki Maan asukkaat, sillä Herran Päivä on tulossa, se on lähellä, pimeyden ja synkeyden Päivä, pilvien ja sankan sumun Päivä. Lukuisa ja Väkevä Kansa on Vuorille Levinneenä kuin aamurusko. Sen vertaista ei ole ollut ikiajoista asti eikä tämän jälkeen enää tule, Tulevien Polvien Aikoihin saakka.
Sen edellä Käy Kuluttava Tuli, jäljessä Leimuaa Liekki. Maa on sen edessä kuin Eedenin Puutarha, mutta sen jäljiltä kuin Autio Aavikko, ei ole ketään, joka siltä Pelastuisi. Hevosilta ne Näyttävät, ne juoksevat kuin Ratsut. Rämisten kuin Sotavaunut ne Hyppivät Vuorten huipuilla, Rätisten kuin Tulen Liekki, joka Kuluttaa Oljet.
Ne ovat kuin Taisteluun Järjestäytynyt Väkevä Kansa. Niiden edessä kansat Vapisevat, kaikkien Kasvot Kalpenevat. Ne Ryntäävät kuin Sankarit, Soturien lailla ne Nousevat Muureille. Jokainen Kulkee Tiensä Suoraan, ei mutkittele Polullaan. Eivät ne Sysi Toinen Toistaan, vaan Jokainen Kulkee Omaa Reittiään. Heittoaseitten välistä ne Syöksyvät Eivätkä Pysähdy.
Ne Ryntäävät Kaupunkiin, Juoksevat Muurille, Nousevat Taloihin Ikkunoiden kautta ja Tulevat Sisään kuin varkaat. Niiden edessä Maa Vapisee ja Taivaat Järkkyvät. Aurinko ja Kuu Pimenevät, Tähdet kadottavat valonsa. Herra Antaa Äänensä Jylistä Sotajoukkonsa Edellä. Hyvin Suuri On Hänen Sotaväkensä, Väkevä Hänen Käskynsä Täyttäjä. Suuri on Herran Päivä ja hyvin pelottava. Kuka voi sen kestää?

Mutta nähdessään monien Fariseusten ja Saddukeusten tulevan Kasteelle Johannes sanoi heille: ”Te Kyykäärmeiden Sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaa Vihaa? Tehkää Hedelmää, jossa Kääntymyksenne Näkyy.

———

Kirjoita. Minä Olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty Suomen maa. Pysy Minussa ja Minä siunaan sinua kansakuntien keskuudessa. Ole rohkea ja saat vapauden Minussa. Älä suostu tämän maailman hengen orjaksi, joka on Saatana. Minä yksin voin vapauttaa ja antaa sinulle armon edessäni. Saat olla Minun valonani toisille kansakunnille.
Älä pane lamppuasi vakan alle piiloon vaan anna valosi loistaa niin, että kaikki kansat saattavat nähdä sen, että sinä Suomi, olet kohdannut Vapahtajan, elävän Israelin Jumalan, Herran Kaikkivaltiaan, Pyhän Israelin Jumalan. Pysy sinä uskollisesti Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. En viivy kauaa. Saat pian kohdata Minut silmästä silmään. Saat nähdä kasvoni, joita olet etsinyt. Saat kohdata Vapahtajasi. Saat armon osaksesi yksin Minussa. Voi niitä kansakuntia, jotka torjuvat Pyhän Hengen yhteyden Minussa.
He saavat osakseen kadotuksen, sanoo Herra Kaikkivaltias, Taivaan Isä, Taivaan ja Maan Luoja, Alku ja Loppu, Elävä Jumala. Minä tulen pian. Ole valmis, sanoo Herra Jeesus Kristus. Minä Olen Yksi Totinen Jumala. Minä tutkin sydämet ja nöyrät saavat edessäni armon. Minä valitsen kenet haluan ja paadutan ne sydämet, jotka eivät Minua kunnioita. Minä uudeksi teen jokaisen sydämen Poikani Jeesuksen Kristuksen tähden, joka ottaa vastaan Jumalan Pojan ja Minut Hänessä, sanoo Herra, Isä Kaikkivaltias Jumala, Israelin Pyhä Jumala.
Tule luokseni ja annan sinulle Minun Henkeni, sanoo Herra Jeesus Kristus. Pyhä Henkeni on sinut uudestisynnyttävä uskossa Minussa, sanoo Herra, sinun Vapahtajasi. Tule ja seuraa Minua. Minä Olen Tie, Totuus ja Elämä, sanoo Herra Jeesus Kristus, luvattu Israelin Messias, Ihmisen Poika, Jumalan Poika, Kaikkivaltias Herra, sinun Vapahtajasi, iankaikkinen Jumala. Aamen.

Mutta ihmisten nukkuessa Hänen vihamiehensä tuli, kylvi Vehnän sekaan rikkaviljaa ja meni pois.

Olen velassa sekä kreikkalaisille että barbaareille, sekä viisaille että tyhmille,

Niin ei siis Istuttaja ole mitään eikä Kastelijakaan vaan Jumala, joka Antaa Kasvun. Istuttaja ja Kastelija ovat Yhtä, mutta kumpikin Saa Palkan oman Vaivannäkönsä Mukaan, sillä me olemme Jumalan Työtovereita. Te olette Jumalan Viljelysmaa ja Jumalan Rakennus. Jos jonkun tekemä Rakennus kestää, hän Saa Palkan.

Olkaa Herran vuoksi alamaisia kaikelle inhimilliselle järjestykselle, niin kuninkaalle, joka on ylin,

Sitten Herra sanoi minulle: ”Mene vielä ja Rakasta naista, vaikka hänellä on Rakastaja, ja hän rikkoo Avion. Rakasta häntä niin kuin Herra rakastaa Israelilaisia, vaikka nämä kääntyvät muiden jumalien puoleen ja rakastavat rypälekakkuja.” Niin minä hankin hänet omakseni viidellätoista sekelillä hopeaa sekä hoomer-mitalla ja leetek-mitalla ohria.
Ja minä sanoin hänelle: ”Ole kauan aikaa minun luonani, älä harjoita Haureutta äläkä ole muiden miesten kanssa. Minäkin teen samoin sinua kohtaan.” Samoin saavat Israelilaiset olla kauan aikaa ilman Kuningasta ja Ruhtinasta, ilman uhreja ja patsaita, ilman kasukoita ja kotijumalia. Sen jälkeen Israelilaiset Kääntyvät ja Etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, Kuningastaan. Vavisten he lähestyvät Herraa ja Hänen hyvyyttään Päivien Lopulla.
”Kuulkaa Herran Sana, te Israelilaiset, sillä Herra käy oikeutta Maan asukkaiden kanssa, koska Maassa ei ole uskollisuutta, ei laupeutta eikä Jumalan tuntemista. Vannotaan valoja, on petosta, murhaa, varkautta ja aviorikosta. Taloihin murtaudutaan, ja veriteko seuraa veritekoa. Sen tähden Maa murehtii, ja kaikki sen asukkaat Nääntyvät, niin myös Kedon Eläimet ja Taivaan Linnut. Kalatkin katoavat Merestä.

Älköön vain kukaan Nuhdelko, älköön kukaan Ojentako ketään, vaikka sinun kansasi kyllä Riitelee Pappien kanssa. Sinä Kompastut Päivällä, myös profeetta Kompastuu kanssasi Yöllä. Sinun Äitisi Minä tuhoan. Minun kansani tuhoutuu, sillä se on vailla Ymmärrystä. Koska olet hylännyt Ymmärryksen, Minäkin hylkään sinut, niin ettet enää saa olla Pappinani. Koska olet Unohtanut Jumalasi Opetuksen, Minäkin Unohdan sinun lapsesi.
Niin paljon kuin heitä onkin, Kaikki he Ovat Tehneet Syntiä Minua Vastaan. Minä muutan heidän kunniansa häpeäksi. Minun kansani syntiuhreista papit saavat ruokansa, kansan Pahoihin Tekoihin heidän sielunsa On Mieltynyt. Mutta papin käy samoin kuin kansankin. Minä vaadin hänet tilille Vaelluksestaan ja kostan hänelle hänen Tekonsa.
He Syövät mutta Eivät Tule Kylläisiksi, Harjoittavat Haureutta mutta Eivät Lisäänny, sillä he Ovat Hylänneet Herran eivätkä Hänestä Välitä. Haureus ja viini, rypäleen mehu, Vievät Järjen. Minun kansani kysyy neuvoa Puultaan, ja puinen sauva sille vastaa. Haureuden henki on sen Eksyttänyt, haureudessaan se On Luopunut Jumalastaan.
Vuorten Huipuilla he uhraavat, Suitsuttavat Kukkuloilla, tammen, poppelin ja rautatammen alla, sillä Niiden Varjo on suloinen. Sen tähden tyttäristänne tulee Porttoja, miniöistänne Avionrikkojia. En Minä rankaise tyttäriänne siitä, että he ovat porttoja, enkä miniöitänne siitä, että he ovat avionrikkojia, sillä miehet itse Poikkeavat Syrjään porttojen kanssa, Uhraavat Pyhäkköporttojen seurassa. Ymmärtämätön kansa Joutuu Tuhoon.
Jos sinä, Israel, harjoitatkin Haureutta, älköön Juuda syyllistykö samaan. Älkää lähtekö Gilgaliin, älkääkä menkö ylös Beet-Aaveniin älkääkä vannoko: ”Niin totta kuin Herra Elää.” Sillä Israel On Niskoitellut kuin niskuri lehmä. Nyt Herra Joutuu Kaitsemaan heitä kuin Lammasta Laajalla Laitumella. Efraim on liitossa jumalankuvien kanssa – anna hänen olla. Juopottelunsa Jälkeenkin he Harjoittavat Yhä Törkeää Haureutta. Maan johtajat Rakastavat Häpeällisiä Asioita. Myrskytuuli Ahdistaa heitä Siivillään; he Saavat Häpeän Teurasuhreistaan.”
”Kuulkaa tämä, te Papit, Kuunnelkaa, Israelin Heimo, Kuuntele tarkoin, Kuningashuone: teitä koskee tämä tuomio. Sillä te Olette Olleet Ansa Mispalle, Verkko, joka On Levitetty Taaborinvuorelle. Luopiot ovat vajonneet Syvälle Turmeluksen valtaan, mutta Minä kuritan heitä kaikkia.
Minä Tunnen Efraimin, Eikä Israel Voi Kätkeytyä Minulta. Sinä olet nyt Harjoittanut Haureutta, Efraim, Israel On Saastuttanut Itsensä. Heidän Tekonsa eivät salli heidän kääntyä Jumalansa puoleen, sillä Haureuden henki on heidän Sisimmässään Eivätkä he Tunne Herraa. Israelin Ylpeys syyttää Häntä Vasten Silmiä, Israel ja Efraim Kompastuvat Syntivelkaansa. Myös Juuda Kompastuu heidän kanssaan.
Lampaineen ja nautoineen he Tulevat Etsimään Herraa mutta eivät löydä Häntä: Hän on Vetäytynyt Pois heidän luotaan. He Ovat Olleet Uskottomia Herralle ja synnyttäneet vieraita lapsia. Nyt Uudenkuun Juhla Syö heidät ja heidän tiluksensa. Puhaltakaa soofar-torveen Gibeassa, torveen Raamassa, nostakaa sotahuuto Beet-Aavenissa. Sinua Ajetaan Takaa, Benjamin!
Efraimista tulee Autio Kurituksen Päivänä. Israelin heimoja vastaan Minä ilmoitan Totuuden. Juudan ruhtinaista On Tullut Rajan Siirtäjien kaltaisia. Minä Vuodatan heidän Päälleen Vihani kuin Vedet. Efraimia on Sorrettu, Hänen oikeuttaan on Loukattu, sillä hän Tahtoi Vaeltaa ihmisten käskyjen mukaan. Minä Olen Efraimille kuin kointoukka ja Juudan heimolle kuin märkivä paise.
Kun Efraim Näki Sairautensa ja Juuda Paiseensa, Efraim meni Assuriin, lähetti sanan sotaiselle kuninkaalle. Mutta tämä ei voinut tehdä teitä terveiksi eikä parantaa teidän paiseitanne. Minä Olen Efraimille kuin Leijona, Juudan heimolle kuin Nuori Leijona. Minä, Minä Raatelen, Lähden Pois ja Vien Mennessäni, eikä Pelastajaa ole. Minä Palaan Asumukseeni ja Odotan, kunnes he Tuntevat Syyllisyytensä ja Etsivät Minun Kasvojani. Ahdistuksissaan he Etsivät Minua.”
Tulkaa, palatkaamme Herran luo! Hän on Raadellut meitä, mutta Hän Parantaa meidät, Hän on Lyönyt meitä, mutta Hän myös Sitoo meidän Haavamme. Hän Virvoittaa meidät Eloon Kahden Päivän Kuluttua, Kolmantena Päivänä Hän meidät Herättää, ja me Saamme Elää Hänen Edessään.
Tuntekaamme Herra, pyrkikäämme Tuntemaan Hänet. Hänen Nousunsa on varma kuin Aamurusko, Hän tulee meille kuin Sade, kuin Kevätsade, joka Kostuttaa Maan. ”Mitä Minun on tehtävä sinulle, Efraim, mitä Minun on tehtävä sinulle, Juuda, kun teidän Rakkautenne on kuin Aamun Pilvi, kuin Varhain Haihtuva Kaste?
Sen tähden Minä Olen antanut teille Iskuja profeettojen kautta, Olen Surmannut Suuni Sanoilla. Sinua kohtaava Tuomio Nousee kuin Aamun Valo. Sillä Laupeutta Minä tahdon enkä Uhria ja Jumalan Tuntemista enemmän kuin polttouhreja, mutta he ovat ihmisten tavoin rikkoneet Liiton. Siinä he ovat olleet Minulle Uskottomia.
Gilead on pahantekijöiden kaupunki, täynnä verijälkiä. Pappien joukko on Väijyvien Rosvojen kaltainen. He murhaavat Sikemin tiellä, he tekevät iljettävyyksiä. Minä Olen Nähnyt kauhistavia Tekoja Israelin Heimon keskuudessa. Sieltä löytyy Efraimin Haureus, Israel on itsensä Saastuttanut. Myös sinua, Juuda, odottaa Elonkorjuu, kun Minä Käännän Kansani Kohtalon.”
”Kun Minä Parannan Israelin, silloin tulevat ilmi Efraimin Rikokset ja Samarian Pahat Teot. Petosta he Harjoittavat, Varas Tunkeutuu Sisään, ja Rosvojoukko Ryöstää Ulkona. He eivät ajattele Sydämessään, että Minä Muistan Kaiken heidän Pahuutensa. Nyt heidän Tekonsa Saartavat heitä, ne ovat tulleet Minun Kasvojeni Eteen. Pahuudellaan he Ilahduttavat kuningasta ja Valheillaan ruhtinaita. Kaikki he ovat Avionrikkojia, he ovat kuin Leipurin Sytyttämä Uuni. Hän Jättää Tulen Kohentamatta taikinan alustamisesta sen happanemiseen asti.
Meidän Kuninkaamme Juhlapäivänä ruhtinaat Ovat Sairaina Viinin Hehkusta. Kuningas lyö kättä pilkkaajien kanssa. Väijyessään he ovat saattaneet Sydämensä Kuumaksi kuin uuni. Koko Yön heidän Vihansa Nukkuu, Aamulla Se Palaa kuin Liekehtivä Tuli. He Ovat kaikki Kuumia kuin Uuni, he Syövät Tuomarinsa. Kaikki heidän kuninkaansa Ovat Sortuneet, yksikään heistä Ei Ole Minua Avuksi Huutanut. Efraim sekaantuu kansojen joukkoon. Efraimista on tullut kuin leipä, jota ei ole käännetty.
Muukalaiset syövät hänen voimansa, mutta hän Ei Sitä Ymmärrä. Hänen hiuksensakin käyvät harmaiksi, mutta hän ei sitä huomaa. Israelin Ylpeys Syyttää Sitä Vasten Silmiä, siitä huolimatta se Ei Palaa Herran, Jumalansa, Luo, Eikä Etsi Häntä. Efraimista on tullut kuin kyyhkynen, Yksinkertainen ja Vailla Ymmärrystä. Egyptiä he Huutavat Avuksi, Assuriin he Lähtevät.
He lähtevät matkaan, mutta Minä levitän verkkoni heidän päälleen ja pudotan heidät alas kuin taivaan linnut. Minä kuritan heitä, niin kuin on ilmoitettu heidän seurakunnalleen. Voi heitä, sillä he ovat lähteneet Minua pakoon! Tuho heille, sillä he ovat luopuneet Minusta! Minä Tahdoin Lunastaa heidät, mutta he puhuivat Minulle valhetta. Eivät he Sydämestään Huuda Minun puoleeni vaan vaikeroivat vuoteillaan. Viljan ja Viinin takia he kokoontuvat, mutta Minusta he Kääntyvät Pois.
Minä Olen heitä Ojentanut ja Vahvistanut heidän Käsivartensa, mutta Minua vastaan he Hautoivat Pahaa. He Kääntyvät mutta eivät Korkeutta Kohti. He Ovat kuin Veltto Jousi. Heidän ruhtinaansa Kaatuvat Miekkaan kielensä kiukkuisuuden tähden. Tämän vuoksi heitä pilkataan Egyptin Maassa.”
”Nosta soofar-torvi huulillesi! Kotkan lailla väijyy uhka Herran temppeliä vastaan, sillä he Ovat Rikkoneet Minun Liittoni, Luopuneet Minun Laistani. Minun puoleeni he huutavat: ´Minun Jumalani! Me tunnemme Sinut, me olemme Israel.´ Israel On Torjunut Hyvän. Vihollinen tulee ajamaan sitä takaa. He ovat asettaneet itselleen kuninkaita vastoin Minun tahtoani, ruhtinaita kysymättä Minun Mielipidettäni.
Hopeastaan ja kullastaan he Ovat Tehneet jumalankuvia, Omaksi Tuhokseen. Sinun Vasikkasi On Hylätty, Samaria. Minun Vihani On Syttynyt Samarian asukkaita vastaan. Kuinka kauan he Ovat Kykenemättömiä Puhdistautumaan? Vasikka On Kotoisin Israelista, seppä On Sen Tehnyt. Ei se ole Jumala; pirstaleiksi hajoaa Samarian Vasikka. Sillä Tuulta he Kylvävät ja Myrskyä Leikkaavat. Laiho Ei Kasva Täyteen Mittaan, Ei Se Tuota Jauhoja. Ja Jos Vähän Tuottaakin, Kaiken Nielevät muukalaiset.

Nielty On Israel. Se On Nyt kansojen Seassa kuin Astia, Josta Kukaan Ei Välitä. He Ovat Kulkeneet Assuriin kuin yksinään vaelteleva villiaasi. Efraim Ostelee Lahjoilla Rakastajia. Vaikka he Käyvät Kauppaa kansojen Seassa, Minä heidät nyt Kokoan, ja he alkavat käydä vähäarvoisiksi ruhtinaitten Kuninkaan Taakan Alla. Koska Efraim On Rakentanut Paljon Alttareita tehdäkseen syntiä, Alttarit Ovat Tulleet SIlle Synniksi. Vaikka Kirjoittaisin hänelle Lakejani Tuhansittain, outoina Niitä pidetään.
He Tuovat Minulle Lahjojaan, Uhraavat Lihaa ja Syövät Sen itse, mutta Ei Herra Niihin Mielly. Hän Muistaa nyt heidän Rikoksensa ja Rankaisee heitä heidän Syntiensä tähden: Egyptiin heidän On Palattava. Israel On Unohtanut Tekijänsä ja Rakentanut Palatseja, Juuda On Rakentanut Paljon Linnoitettuja Kaupunkeja. Mutta Minä Lähetän Tulen Niihin Kaupunkeihin, Tuli Kuluttaa Nuo Palatsit.”
”Älä iloitse, Israel, älä riemuitse niin kuin muut kansat, sillä Sinä Olet Haureudessa Luopunut Jumalastasi. Sinä olet Rakastanut Portonpalkkaa Kaikilla Puimatantereilla. Puimatanner ja Viinikuurna eivät heitä elätä, Rypäleen Maku tuottaa heille pettymyksen. He Eivät Saa Asua Herran Maassa. Efraimin On Palattava Egyptiin, Assurissa he Syövät Saastaista Ruokaa.
He Eivät Vuodata Viiniä Juomauhriksi Herralle, Eivätkä heidän Teurasuhrinsa Kelpaa Hänelle. Ne Ovat heille kuin murheen leipää. Kaikki, jotka sitä Syövät, Saastuttavat itsensä. Leipänsä he syövät itse, Ei Siitä Tule Mitään Herran Huoneeseen. Mitä Teette, kun Tulee Juhla-aika, Herran Juhlapäivä? Katso, he Lähtevät Hävitystä Pakoon, mutta Egypti heidät Kokoaa, Moof heidät Hautaa. Nokkosten Valtaan Joutuvat heidän Hopeakalleutensa, Ohdakkeita Kasvaa heidän Majoissaan.
Tilinteon Päivät Tulevat, Tulevat Koston Päivät, Israel Saa Tuntea Sen. Profeetta Tulee Hulluksi, Hengen Mies Mielettömäksi sinun Paljojen Rikostesi ja Suuren Vihamielisyytesi tähden. Efraim Väijyy profeettaa, joka On Jumalan Asialla. Kaikilla profeetan Teillä On Pyydystäjän Ansa ja Hänen Jumalansa Temppelissä Vihamielisyys. He Ovat Vajonneet Syvälle Turmelukseen niin kuin Gibean Päivinä. Herra Muistaa heidän Rikoksensa , Rankaisee heidän Syntinsä.
Kuin Rypäleet Autiomaassa Oli Israel, kun Minä Sen Löysin. Kuin Viikunapuun Ensimmäiset Hedelmät olivat isänne, kun Minä heidät Näin. Mutta kun he tulivat Baal-Peoriin, he vihkiytyivät häpeäjumalalle, ja heistä tuli iljettäviä, tuon rakastettunsa kaltaisia. Efraimin Loisto Lentää Pois kuin lintu: Ei Enää Synnyttämistä, Ei Raaskautta, Ei Hedelmöitystä. Ja vaikka he saisivatkin lapsensa isoiksi, Minä Teen heidät Lapsettomiksi, yhtäkään ei jää.
Totisesti, voi heitä, kun Minä Käännyn heistä Pois! Olen Nähnyt Efraimin Tyyron kaltaisena, Laidunmaalle Istutettuna. Kuitenkin Efraimin On Vietävä lapsensa Surmaajan Käsiin.” Anna heille, Herra – Mitä Antaisitkaan? Anna heille Hedelmätön Kohtu ja Kuihtuneet Rinnat! ”Kaikki heidän Pahuutensa Löytyy Gilgalista, siellä Minä Aloin Vihata heitä. Heidän Tekojensa Pahuuden tähden Minä Karkotan heidät Huoneestani Pois. En Minä Enää Rakasta heitä; Kaikki heidän ruhtinaansa Ovat Niskureita.
Efraim On Hakattu Maahan, sen Juuri On Kuivettunut, Hedelmää se Ei Tuota. Vaikka he synnyttäisivätkin, Minä Surmaan heidän kohtunsa ihanimmat hedelmät. Minun Jumalani On Hylkäävä heidät, sillä he Eivät Ole Totelleet Häntä. He Joutuvat Pakolaisiksi vieraiden kansojen sekaan.”

”Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja julistakaa Sille, että Sen Vaivanaika On Päättynyt ja Sen Syntivelka On Sovitettu. Se on saanut Herran Kädestä kaksin verroin kaikista Synneistään.” Huutavan Ääni kuuluu: ”Raivatkaa Autiomaahan Tie Herralle, Tasoittakaa Arolle Valtatie meidän Jumalallemme. Jokainen Laakso Korotettakoon, Jokainen Vuori ja Kukkula Alennettakoon. Koleikoista Tulkoon Tasankoja ja Louhikoista Tasaista Maata.
Herran Kunnia Ilmestyy, Kaikki Liha Saa Sen Nähdä. Sillä Herran Suu On Puhunut.” Ääni Sanoo: ”Huuda!” Toinen vastaa: ”Mitä minä Huudan?” Kaikki Liha on kuin Ruohoa ja kaikki sen kauneus kuin Kedon Kukkanen. Ruoho Kuivuu, Kukkanen Lakastuu, kun Herran Henkäys Puhaltaa siihen. Totisesti, Ruohoa on kansa. Ruoho Kuivuu, Kukkanen Lakastuu, mutta meidän Jumalamme Sana Pysyy Ikuisesti.
Nouse Korkealle Vuorelle, Siion, Ilosanoman Tuoja. Korota Voimakkaasti Äänesi, Jerusalem, Ilosanoman Tuoja! Korota Äänesi, Älä Pelkää, Sano Juudan Kaupungeille: ”Katsokaa, teidän Jumalanne!”

Ei Herra viivytä Lupauksensa täyttämistä, vaikka jotkut luulevat Hänen viivyttelevän, vaan Hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Hän ei näet tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen vaan että kaikki Kääntyisivät.

Mies Täyttäköön velvollisuutensa Vaimoaan kohtaan, samoin Vaimo Miestään kohtaan. Vaimon Ruumis ei ole hänen omassa vallassaan Vaan Miehen. Samoin ei Miehenkään Ruumis ole hänen omassa vallassaan Vaan Vaimon.
Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä yhteisestä sopimuksesta joksikin aikaa, jotta olisitte vapaita Rukoukseen. Tulkaa sitten taas yhteen, ettei Saatana kiusaisi teitä hillittömyytenne vuoksi.

Sinä Rakastit Vanhurskautta ja Vihasit Laittomuutta. Sen tähden Jumala, Sinun Jumalasi, On Voidellut Sinua Iloöljyllä enemmän kuin kumppaneitasi.”

Nainen vastasi Käärmeelle: ”Kyllä me saamme Syödä Puutarhan Puiden Hedelmiä. Vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä Puutarhaa, Jumala On Sanonut: ´Älkää Syökö siitä älkääkä Koskeko siihen, ettette Kuolisi.´”
Käärme vastasi naiselle: ”Ette te suinkaan Kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että Tiedätte Hyvän ja Pahan.”
Nainen näki, että puusta oli hyvä Syödä ja että sitä oli Nautinto katsella ja se oli Houkutteleva, koska siitä sai Ymmärrystä. Niinpä hän Otti siitä Hedelmän ja Söi ja Antoi myös miehelleen, joka Oli hänen Kanssaan, ja mieskin Söi.
Silloin molempien silmät avautuivat, ja he Huomasivat Olevansa Alasti. He Sitoivat yhteen Viikunapuun Lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot.

Mutta samalla Sanalla on nykyiset Taivaat ja nykyinen Maa säästetty Tulelle. Niitä säilytetään jumalattomien ihmisten Tuomion ja Kadotuksen Päivää varten.

———

Kirjoita. Minä Olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty Suomen maa. Sinä olet Minun, sanoo Herra Kaikkivaltias, Israelin Pyhä, Maan ja Taivaan Luoja, Jumala Kaikkivaltias. Olet edessäni paljas. Mitään et voi Minulta peittää. Minä näen sinun Sydämesi. Tee parannus ja saat Elää, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Jos et tee parannusta, et saa myöskään Elää.
Vain Minussa sinä saat Elämän, sanoo Herra, sinun Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala, Herra Jeesus Kristus. Tule luokseni ja saat Minussa Elämän Suomen maa. Ole Pyhä, sillä Minäkin Olen Pyhä, sanoo Herra, sinun Lunastajasi. Annan siitä sinulle Henkeni vakuudeksi, sanoo Herra. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun Rauhan liittoni ei horju eikä Minun Rakkauteni sinusta väisty Suomen maa, kun pysyt Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Tule ja saat Elämän yksin Minussa, sanoo Herra Kaikkivaltias. Seuraa Minua. Sinä olet Minun. Aamen.

eikä voida sanoa: ´Se on täällä´ tai ´Se on tuolla´, sillä Jumalan Valtakunta on teidän Keskellänne.

Samoin te, miehet, eläkää ymmärtäväisesti vaimonne kanssa niin kuin heikomman astian kanssa. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, koska olette yhdessä Elämän Armon Perillisiä, etteivät Rukouksenne estyisi.
Lopuksi: Olkaa kaikki yksimielisiä ja myötätuntoisia, osoittakaa Veljesrakkautta, olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla älkääkä herjausta herjauksella. Päinvastoin Siunatkaa, sillä Siihen Teidät On Kutsuttukin, että Perisitte Siunauksen.
Sillä: joka tahtoo rakastaa Elämää ja nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, Kääntyköön Pois Pahasta ja tehköön hyvää, Etsiköön Rauhaa ja Pyrkiköön Siihen. Sillä Herran Silmät tarkkaavat Vanhurskaita ja Hänen Korvansa heidän Rukouksiaan, mutta Herran Kasvot ovat pahantekijöitä vastaan.
Kuka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on intoa hyvään? Mutta vaikka joutuisittekin kärsimään Vanhurskauden tähden, olette Autuaita. Älkää pelätkö, mitä he pelkäävät, älkääkä säikkykö, vaan Pyhittäkää Herra Kristus Sydämessänne ja Olkaa Aina Valmiit Vastaamaan kaikille, jotka kysyvät teiltä, Mihin Toivonne Perustuu.
Vastatkaa kuitenkin lempeästi ja kunnioittavasti ja Pitäkää Itsellänne Hyvä Omatunto, jotta ne, jotka puhuvat pahaa teidän Hyvästä Vaelluksestanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. Onhan parempi, jos niin On Jumalan Tahto, kärsiä Hyväntekijänä kuin pahantekijänä. Kärsihän Kristuskin kerran Syntien tähden, Vanhurskas Väärintekijöiden puolesta, Johdattaakseen teidät Jumalan Luo.
Lihassa Ollessaan Hänet tosin surmattiin, mutta Hengessä Hänet Tehtiin Eläväksi. Hengessä Hän myös meni ja Saarnasi Vankeudessa Oleville hengille, jotka muinoin Olivat Tottelemattomia, kun Jumala pitkämielisesti odotti Nooan päivinä, jolloin Rakennettiin Arkkia. Siinä pelastui Veden Kautta vain muutamia, yhteensä kahdeksan ihmistä.
Tämän Vertauskuvan mukaan Vesi Nyt teidätkin Pelastaa, Kasteena. Se Ei Ole Lihan Saastan Poistamista vaan Hyvän Omantunnon Pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen Ylösnousemuksen Kautta,

Isännät, Kohdelkaa Orjianne Niin kuin Oikeus ja Kohtuus Vaatii. Tiedättehän, että teilläkin On Herra Taivaassa. Olkaa kestäviä Rukouksessa ja Siinä Kiittäen Valvokaa. Rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, että Jumala Avaisi meille Sanan Oven puhuaksemme Kristuksen Salaisuutta, jonka tähden olen Kahleissakin, ja että toisin Sen Julki ja puhuisin niin kuin minun Pitää Puhua.
Käyttäytykää viisaasti ulkopuolisia kohtaan ja Ottakaa Huomioon Oikea Hetki. Olkoon puheenne aina suloista, Suolalla Maustettua, ja Tietäkää, Kuinka teidän tulee itse Kullekin Vastata. Kaikesta, mikä koskee minua, teille antaa tiedon Tykikos, rakas Veli, uskollinen Palvelija ja Työtoverini Herrassa.
Lähetän hänet luoksenne juuri sitä varten, että saisitte tietää, mitä meille kuuluu, ja että hän Rohkaisisi Sydämiänne. Hänen kanssaan lähetän Onesimoksen, uskollisen ja rakkaan Veljen, joka on teikäläisiä. He kertovat teille kaiken, mitä tänne kuuluu.

Mutta se, jolla Ei Näitä Ole, On Sokea ja Likinäköinen. Hän on unohtanut Puhdistuneensa Entisistä Synneistään.

Silloin molempien Silmät Avautuivat , ja he Huomasivat Olevansa Alasti. He Sitoivat yhteen Viikunapuun Lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot.

Näin sanoo Herra Sebaot: Tarkatkaa Elämäänne!
Sen Liiton Sanan mukaan, jonka Minä Tein teidän Kanssanne Egyptistä lähtiessänne, Minun Henkeni Pysyy teidän Keskellänne. Älkää Pelätkö.

———

Kirjoita. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun Rakkauteni ei sinusta horju Suomen maa. Sinä olet Minun, sanoo Herra Kaikkivaltias Jumala, Israelin Pyhä. Minä Rakastan sinua Suomen maa. Minä kutsun sinua Suomen maa. Minä odotan sinua Suomen maa. Saat tulla Minun Eteeni ja sinut armahdan, sanoo Herra, sinun Jumalasi, Kaikkivaltias Taivaan ja Maan Luoja. Minä Olen sinut omakseni lunastanut, sanoo Herra Jeesus Kristus. On sinun aikasi tulla Eteeni, sanoo Isä Jumala.
Saat tulla Eteeni rakkaan Poikani Veren turvassa. Minä Olen Pyhä, sanoo Luoja Kaikkivaltias. Et kestä Edessäni ilman Poikaani Jeesusta Kristusta, sanoo Herra, Taivaan ja Maan Luoja, Iankaikkinen Jumala, Alku ja Loppu, sinun Jumalasi. Tule, sillä etsikkoaikasi on nyt. Tule luokseni Suomen maa ja saat levon Minussa, sanoo Herra. Ei sinua vaivaa muuta maailmaa kohtaavat vitsaukset, kun pysyt Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus. Siitä merkiksi annan sinulle Puolustajan, Pyhän Henkeni vaikuttamaan voimallisesti Suomen kansan Keskuudessa, sanoo Herra Jeesus Kristus.
Sinä olet Minun. Pysy Minussa ja saat Elää Minussa nyt ja iankaikkisesti, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun Rakkauteni ei sinusta väisty rakas Suomen maa, sanoo Herra, Israelin Pyhä, sinun Jumalasi, Tosi Jumala, Yksi ja Ainoa Jumala, Luoja Kaikkivaltias. Vuodatan päällesi Henkeni lähipäivinä runsaana ja saat korjata sadon Pelloiltani, sanoo Herra, Taivaan ja Maan Luoja. Ota vastaan siunaukseni Suomen maa. Älä torju Pyhää Henkeäni ja tee Häntä murheelliseksi. Vain Minussa saat Elää, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi, sinun Lunastajasi, Israelin Messias. Olet Minussa ja Minä sinussa, sanoo Herra. Aamen.

Sitten Herra Jumala muovasi ihmisen Maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa Elämän hengen. Näin ihmisestä tuli Elävä sielu.

Mutta, niin kuin on Kirjoitettu: ”Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen Sydämeen noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka Häntä Rakastavat”,

Anna siksi Palvelijallesi Kuuliainen Sydän, jotta voisin Jakaa Oikeutta Kansallesi ja Erottaa Hyvän Pahasta, sillä kuka voi muuten Jakaa Oikeutta tälle Suurelle Kansallesi?”

Omaa palatsiaan Salomo rakensi kolmetoista vuotta, kunnes sai sen täysin valmiiksi. Hän rakensi Libanoninmetsäpalatsin, sata kyynärää pitkän, viisikymmentä kyynärää leveän ja kolmekymmentä kyynärää korkean, kolmen setripylväsrivin varaan. Pylväiden päällä oli setripalkit. Ylhäällä oli setripuukatto palkkien päällä neljänkymmenenviiden pylvään varassa, joita oli viisitoista kussakin rivissä.
Ikkunoita oli kolmessa rivissä, ikkuna-aukot vastakkain kussakin kolmessa kerroksessa. Kaikki oviaukot ja ovien pielet olivat nelikulmaisia, ja ikkuna-aukot olivat vastakkain kussakin kolmessa kerroksessa. Hän teki myös pylvässalin, viisikymmentä kyynärää pitkän ja kolmekymmentä kyynärää leveän, ja sen eteen eteishallin pylväineen sekä pylväiden eteen porraskatoksen.
Vielä hän teki valtaistuinsalin, niin kutsutun oikeussalin, jossa hän jakoi oikeutta. Se oli päällystetty setripuulla lattiasta kattoon asti. Palatsi, jossa hän asui oli toisen esipihan puolella kuin valtaistuinsali, ja se oli tehty samalla tavoin. Samanlaisen palatsin Salomo teki myös faraon tyttärelle, jonka hän oli ottanut vaimokseen.
Kaikki nämä rakennukset oli tehty kallisarvoisista, mitan mukaan hakatuista, sisä- ja ulkosivultaan kivisahalla sahatuista kivistä, perustuksesta katonrajaan ja ulkopuolella suureen esipihaan saakka. Perustus oli laskettu kallisarvoisista kivistä, suurista kymmenen ja kahdeksan kyynärän mittaisista kivistä. Sen päällä oli kallisarvoisia mitan mukaan hakattuja kiviä sekä setripuuta.
Suurta esipihaa ympäröi kolme kerrosta hakattuja kiviä ja kerros setrihirsiä, kuten myös Herran temppelin sisempää esipihaa ja palatsin eteishallia. Kuningas Salomo lähetti hakemaan Tyroksesta Hiiramin, joka oli leskivaimon poika Naftalin heimosta. Hänen isänsä oli tyroslainen pronssityön taitaja. Hiiramilla oli paljon viisautta, tietoa ja taitoa tehdä kaikenlaisia pronssitöitä. Hän tuli kuningas Salomon luo ja teki kaikki hänen määräämänsä työt.
Hiiram valoi pronssista kaksi pylvästä. Kummankin pylvään korkeus oli kahdeksantoista kyynärää, ja pylväiden ympäryksen mittaamiseksi tarvittiin kahdentoista kyynärän pituinen nuora. Hän teki myös pylväiden päälle pantavaksi kaksi pronssista valettua pylväskruunua. Molempien pylväskruunujen korkeus oli viisi kyynärää. Hän teki verkon kaltaisia ristikkokoristeita ja ketjun kaltaisia köynnöskoristeita pylväskruunuihin, seitsemän toiseen pylväskruunuun ja seitsemän toiseen.
Hiiram teki pylväät siten, että granaattiomenakoristeita oli kahdessa rivissä ristikkokoristeen yläpuolella, ja ne peittivät pylväskruunuja. Näitä hän teki molempiin pylväskruunuihin. Eteishallissa olevat pylväskruunut olivat liljanmuotoisia, neljä kyynärää korkeita. Ylhäällä molemmissa pylväskruunuissa oli kuperat alaosat, joihin ristikkokoriste ei ulottunut. Granaattiomenakoristeita oli riveittäin kaksisataa kummassakin pylväskruunussa.
Hän pystytti pylväät temppelin eteishalliin. Oikealle puolelle pystytetyn pylvään nimeksi hän antoi Jaakin ja vasemmalle puolelle pystytetyn pylvään nimeksi Booas. Pylväskruunut tehtiin liljankukan muotoisiksi. Niin päättyi pylväiden valmistustyö.
Hiiram valoi myös ympyränmuotoisen altaan, meren. Se oli kymmenen kyynärää reunasta reunaan, korkeudeltaan viisi kyynärää ja ympärysmitaltaan kolmekymmentä kyynärää. Altaan ympärillä, sen reunan alla, oli kurpitsakoristeita, kymmenen jokaista kyynärää kohti. Kurpitsakoristeita oli kaksi riviä, yhtä valua altaan kanssa. Allas seisoi kahdentoista härän varassa, joista kolme katsoi pohjoiseen, kolme länteen, kolme etelään ja kolme itään päin.
Allas oli härkien päällä, ja niiden kaikkien takapuolet olivat suunnatut sisäänpäin. Allas oli kämmenenleveyden paksuinen, ja sen reuna oli kuin maljan reuna, auenneen liljankukan muotoinen. Allas oli kahdentuhannen bat-mitan vetoinen.
Hiiram teki myös kymmenen pronssijalustaa. Kukin jalusta oli neljä kyynärää pitkä, neljä kyynärää leveä ja kolme kyynärää korkea. Tällainen oli jalustojen rakenne: Niissä oli laidat ja laitojen välissä tangot. Tankojen yhdistämissä laidoissa oli leijonia, härkiä ja kerubeja. Leijonien ja härkien ylä- ja alapuolella sekä tangoissa oli pakottamalla tehtyjä kukkaköynnöskoristeita. Kussakin jalustassa oli neljä pronssipyörää ja pronssiakselit.
Kaikkiin neljään kulmaan oli valettu kannattimet pataa varten, ja kullakin sivulla oli kukkaköynnöskoristeita. Jalustan yläreunan sisäpuolella oli kehikko, ja sen reuna oli kyynärän korkuinen. Kehikko oli pyöreä, tehty jalustan tapaan, halkaisijaltaan puolitoista kyynärää. Myös kehikon reunassa oli kaiverruksia. Laidat olivat nelikulmaiset eivätkä pyöreät. Laitojen alla oli neljä pyörää, ja pyörien akselit olivat kiinni jalustassa. Kukin pyörä oli puolitoista kyynärää korkea.
Pyörät oli tehty samalla tavoin kuin vaununpyörät , ja niiden akselit, kehät, puolat ja navat olivat kaikki valettuja. Kussakin jalustassa oli neljä kannatinta, yksi jokaisessa kulmassa. Kannattimet olivat jalustan kanssa samaa kappaletta. Jalustan yläosaa ympäröi puolen kyynärän korkuinen pyöreä reunus, ja jalustan yläosan kädensijat olivat laitojen kanssa samaa kappaletta.
Jalustan laitojen ja kädensijojen pintoihin Hiiram kaiversi kerubeja, leijonia ja palmuja, sen mukaan kuin tilaa oli, sekä kukkaköynnöskoristeita niiden ympärille. Näin hän teki kaikki kymmenen jalustaa. Ne oli valettu samalla tavoin, yhtä suuriksi ja samanmuotoisiksi.
Hiiram teki myös kymmenen pronssipataa. Jokainen pata oli neljänkymmenen bat-mitan vetoinen, läpimitaltaan neljä kyynärää. Jokaisella kymmenestä jalustasta oli oma patansa. Hän asetti viisi jalustaa temppelin oikealle sivulle ja viisi vasemmalle sivulle. Altaan hän asetti temppelin oikealle sivulle, kaakkoa kohti. Hän teki myös tuhka-astiat, tuhkalapiot ja pirskotusmaljat.
Niin Hiiram sai suoritetuksi kaiken työn, mikä hänen oli tehtävä kuningas Salomolle Herran temppeliä varten: kaksi pylvästä, kaksi maljanmuotoista pylväskruunua, jotka olivat pylväiden päällä, kaksi ristikkokoristetta peittämään kahta maljanmuotoista pylväskruunua, neljäsataa granaattiomenaa kahteen ristikkokoristeeseen, kaksi riviä granaattiomenoita kumpaankin ristikkokoristeeseen peittämään kahta maljanmuotoista pylväskruunua, kymmenen jalustaa, kymmenen pataa jalustojen päälle, yhden altaan, kaksitoista härkää altaan alle sekä tuhka-astiat, tuhkalapiot ja pirskotusmaljat.
Kaikki nämä esineet, jotka Hiiram teki kuningas Salomolle Herran temppeliä varten, olivat kiillotettua pronssia. Kuningas antoi valaa ne kovaan maaperään kaivetuissa muoteissa Jordanin tasangolla, Sukkotin ja Tsaaretanin välillä. Koska esineitä oli erittäin paljon, Salomo jätti ne kaikki punnitsematta, eikä pronssin painoa selvitetty. Salomo teetti myös kaikki Herran temppelissä tarvittavat esineet: kultaisen alttarin, kultaisen pöydän pyhiä leipiä varten, seitsenhaaraiset lampunjalat puhtaasta kullasta, viisi oikealle puolelle ja viisi vasemmalle puolelle sisäkammion, kaikkeinpyhimmän, eteen, kultaisine kukkalehtineen, lamppuineen ja lamppusaksineen, vadit, veitset, pirskotusmaljat, kupit ja hiilipannut, kaikki puhtaasta kullasta, sekä kultasaranat niihin temppelin sisäosan oviin, jotka veivät kaikkeinpyhimpään, ja niihin temppelin oviin, jotka veivät temppelisaliin.
Kun kaikki työ, minkä kuningas Salomo teetti Herran temppeliin, oli valmis, Salomo vei sinne isänsä Daavidin pyhittämät esineet – hopean ja kullan sekä astiat – ja luovutti ne Herran temppelin aarrekammioihin.

Te Valloitatte kaikki linnoitetut Kaupungit ja kaikki vauraat Kaupungit, Kaadatte kaikki Hedelmäpuut, Tukitte kaikki Vesilähteet ja Turmelette Kivillä kaikki hyvät Peltopalstat.”

”Muista, älä unohda, Kuinka sinä Vihoitit Herran, sinun Jumalasi, Autiomaassa. Te Olette Kapinoineet Herraa Vastaan Siitä Päivästä alkaen, Jona te Lähditte Egyptin Maasta, Aina Siihen Asti, kun Saavuitte Tähän Paikkaan.

Mooses kutsui Israelin Koolle ja Sanoi Kansalle: ”Kuule, Israel, Nämä Lait ja Säädökset, Jotka minä Tänä Päivänä Julistan teille. Painakaa Ne Mieleenne ja Noudattakaa Niitä Tarkoin. Herra, meidän Jumalamme, teki meidän kanssamme Liiton Hoorebilla. Herra Ei Tehnyt Tätä Liittoa isiemme kanssa, vaan meidän Kanssamme, Jotka olemme Tässä Tänä Päivänä, Kaikkien meidän, Jotka Nyt Elämme.
Herra Puhui Kasvokkain teidän Kanssanne Vuorelta Tulen keskeltä. Minä Seisoin silloin Herran ja teidän välillänne Ilmoittaakseni teille Herran Sanan, sillä te Pelkäsitte Tulta Ettekä Nousseet Vuorelle. Hän Sanoi: ´Minä Olen Herra, sinun Jumalasi, Joka Toin sinut Pois Egyptin Maasta, Orjuuden Pesästä. Älköön sinulla Olko Muita jumalia Minun Rinnallani.
Älä Tee itsellesi Veistettyä Kuvaa äläkä mitään Kuvaa mistään, mikä on ylhäällä Taivaalla tai alhaalla Maan Päällä tai vesissä maan alla. Älä Kumarra Niitä Äläkä Palvele Niitä, sillä Minä, Herra, sinun Jumalasi, Olen Kiivas Jumala. Minä Vaadin isien Pahoista Teoista Tilille heidän Lapsensa kolmanteen ja neljänteen Polveen Asti, Ne, Jotka Vihaavat Minua, mutta Osoitan Armoani tuhansille, jotka Rakastavat Minua ja Pitävät Minun Käskyni.
Älä Lausu Turhaan Herran, sinun Jumalasi, Nimeä, sillä Herra Ei Jätä Rankaisematta sitä, joka Lausuu Turhaan Hänen Nimensä. Pidä Huoli siitä, että Pyhität Lepopäivän, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, On sinua Käskenyt. Kuutena Päivänä Tee Työsi ja Toimita kaikki Askareesi, mutta seitsemäs Päivä On Herran, sinun Jumalasi, Sapatti. Älä Tee silloin Mitään Työtä, Älä sinä, Älköön poikasi tai tyttäresi, Palvelijasi tai Palvelijattaresi, härkäsi, aasisi tai juhtasi Älköönkä Alueellasi Asuva Muukalainen, että Palvelijasi ja Palvelijattaresi Saisivat Levätä, niin kuin sinäkin.
Muista, että Olit itse Orjana Egyptin Maassa ja että Herra, sinun Jumalasi, Vei sinut Sieltä Pois Väkevällä Kädellä ja Ojennetulla Käsivarrella. Sen tähden Herra, sinun Jumalasi, Käski sinun Viettää Sapatinpäivää.
Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, On sinua Käskenyt, että Eläisit kauan ja Menestyisit Siinä Maassa, Jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle Antaa.
Älä Tapa.
Älä Tee Huorin.
Älä Varasta.
Älä Anna Väärää Todistusta Lähimmäisestäsi.
Älä Himoitse Lähimmäisesi Vaimoa. Älä Himoitse Lähimmäisesi Taloa tai Peltoa, Älä hänen Palvelijaansa, Palvelijatartaan, Härkäänsä, Aasiaan Äläkä Mitään, Mikä Kuuluu Hänelle.´
Nämä Sanat Herra Puhui Suurella Äänellä Koko teidän Seurakunnallenne Vuorelta Tulen ja synkkien pilvien keskeltä eikä lisännyt niihin mitään. Hän Kirjoitti Sanansa Kahteen Kivitauluun ja Antoi taulut minulle.”
”Kun te Kuulitte Äänen Pimeyden keskeltä Vuoren Leimutessa Tulessa, te Tulitte minun Luokseni, Kaikki teidän Heimojenne Päämiehet ja teidän Vanhimpanne, ja sanoitte:´Katso, Herra, meidän Jumalamme, On Näyttänyt meille Kirkkautensa ja Suuruutensa, ja me Olemme Kuulleet Hänen Äänensä Tulen Keskeltä. Tänä Päivänä me Olemme Nähneet, että Jumala Puhuu ihmisen Kanssa ja ihminen Jää Henkiin.
Miksi meidän nyt Pitäisi Kuolla? Tämä Suuri Tulihan Kuluttaa meidät. Jos me vielä Joudumme Kuulemaan Herran, meidän Jumalamme, Ääntä, me Kuolemme. Onko koskaan kukaan ihminen Kuullut Elävän Jumalan Äänen Puhuvan Tulen keskeltä ja Jäänyt Henkiin niin kuin me? Mene sinä siis ja Kuuntele, mitä Herra, meidän Jumalamme, sanoo. Puhu sinä meille kaikki, mitä Herra, meidän Jumalamme, puhuu sinulle. Me Teemme Sen Mukaan, mitä Kuulemme sinulta.
Herra Kuuli, mitä te Puhuitte, ja Hän sanoi minulle: ´Minä Kuulin Mitä tämä kansa puhui sinulle. Kaikki mitä he Ovat Puhuneet, on oikein. Olisipa heillä sellainen Sydän, että he aina Pelkäisivät Minua ja Noudattaisivat Kaikkia Minun Käskyjäni. Silloin heidän ja heidän lastensa Kävisi Aina Hyvin!
Mene ja Sano heille: Palatkaa Teltoillenne. Seiso sinä Kuitenkin Tässä Minun Kanssani. Minä Tahdon Ilmoitaa sinulle Kaikki ne Käskyt, Lait ja Säädökset, Jotka sinun On Opetettava heille, että he Noudattaisivat Niitä Siinä Maassa, jonka Minä Annan heidän Perintömaakseen.´
Pitäkää siis huoli, että Toimitte Niiden Mukaan, niin kuin Herra, teidän Jumalanne, On teitä Käskenyt. Älkää Poiketko Niistä Oikealle Älkääkä Vasemmalle. Kulkekaa Kaikessa Sitä Tietä, Jota Herra, Teidän Jumalanne, On Käskenyt teidän Vaeltaa, että Saisitte Elää ja Menestyisitte ja Elinpäivänne Olisivat Pitkät Siinä Maassa, jonka Saatte Omaksenne.

Kristus On siis Uuden Liiton Välimies. Hänen Kuolemansa On Tapahtunut Lunastukseksi Ensimmäisen Liiton aikaisista Rikkomuksista, Jotta Kutsutut Saisivat Luvatun iankaikkisen Perinnön.
Missä on Testamentti, siinä on Sen Tekijän Kuolema Näytettävä Toteen. Testamentti Astuu Voimaan vasta Kuoleman Jälkeen. Se Ei milloinkaan Ole Voimassa Tekijänsä Eläessä. Sen tähden ei myöskään Ensimmäistä Liittoa Vihitty Ilman Verta.

sillä te Saavutatte Uskonne Päämäärän, sielujen Pelastuksen.

Samoin Te, Vaimot, Olkaa Alamaisia Omalle Miehellenne, niin että nekin miehet, jotka Eivät Tottele Sanaa, Ilman Sanojakin Voitettaisiin Vaimojen Vaelluksen Kautta, kun he näkevät Teidän Puhtaan Vaelluksenne Jumalanpelossa.

Älköön Teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, tukkalaitteilla ja kultakoruilla koristautumista tai hienoihin vaatteisiin pukeutumista, vaan Olkoon Se Katoamaton, Salassa Oleva Sydämen Ihminen, hengeltään lempeä ja hiljainen. Tämä on Jumalan Silmissä kallisarvoista.

Näin myös muinoin Pyhät Vaimot, Jotka Panivat Toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja Olivat Alamaisia omalle Miehelleen, niin kuin Saarakin oli Kuuliainen Abrahamille ja kutsui häntä herraksi. Teistä On Tullut Hänen Lapsiaan, Kun Teette Hyvää Ettekä Anna Minkään Pelottaa Itseänne.
Samoin te, miehet, Eläkää Ymmärtäväisesti Vaimonne Kanssa niin Kuin Heikomman Astian Kanssa. Osoittakaa hänelle Kunnioitusta, koska Olette Yhdessä Elämän Armon Perillisiä, Etteivät Rukouksenne Estyisi.
Lopuksi: Olkaa kaikki yksimielisiä ja myötätuntoisia, osoittakaa Veljesrakkautta, olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla älkääkä herjausta herjauksella. Päinvastoin Siunatkaa, sillä Siihen Teidät On Kutsuttukin, Että Perisitte Siunauksen.
Sillä: Joka Tahtoo Rakastaa Elämää ja Nähdä Hyviä Päiviä, hillitköön Kielensä Pahasta ja huulensa Vilppiä Puhumasta, Kääntyköön Pois Pahasta ja Tehköön Hyvää, Etsiköön Rauhaa ja Pyrkiköön Siihen. Sillä Herran Silmät Tarkkaavat Vanhurskaita ja Hänen Korvansa heidän Rukouksiaan, mutta Herran Kasvot ovat Pahantekijöitä vastaan.
Kuka voi teitä Vahingoittaa, jos teillä On Intoa Hyvään? Mutta vaikka Joutuisittekin Kärsimään Vanhurskauden tähden, Olette Autuaita. Älkää Pelätkö, mitä he pelkäävät, Älkääkä Säikkykö, vaan Pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa Aina Valmiit Vastaamaan kaikille, jotka kysyvät teiltä, mihin Toivonne Perustuu.
Vastatkaa kuitenkin lempeästi ja kunnioittavasti ja Pitäkää Itsellänne Hyvä Omatunto, jotta ne, jotka puhuvat pahaa teidän Hyvästä Vaelluksestanne Kristuksessa, Joutuisivat Häpeään Siinä, Mistä he teitä Panettelevat. Onhan Parempi, jos niin On Jumalan Tahto, Kärsiä Hyväntekijänä kuin Pahantekijänä. Kärsihän Kristuskin Kerran Syntien tähden, Vanhurskas Väärintekijöiden Puolesta, Johdattaakseen teidät Jumalan Luo.
Lihassa Ollessaan Hänet Tosin surmattiin, mutta Hengessä Hänet Tehtiin Eläväksi. Hengessä Hän myös Meni, ja Saarnasi Vankeudessa Oleville hengille, jotka muinoin Olivat Tottelemattomia, kun Jumala pitkämielisesti Odotti Nooan Päivinä, Jolloin Rakennettiin Arkkia. Siinä Pelastui Veden Kautta vain muutamia, yhteensä kahdeksan ihmistä.
Tämän Vertauskuvan mukaan Vesi Nyt teidätkin Pelastaa, Kasteena. Se Ei Ole Lihan Saastan Poistamista vaan Hyvän Omantunnon Pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen Ylösnousemuksen Kautta, Hänen, Joka On Mennyt Taivaaseen ja On Jumalan Oikealla Puolella. Hänen Valtaansa On Alistettu enkelit, Vallat ja Voimat.

Jokainen Kilpailija Noudattaa kaikessa Itsehillintää, nuo saadakseen katoavan seppeleen, mutta Me Katoamattoman. En siis Juokse umpimähkään enkä Nyrkkeile kuin ilmaan huitoen, vaan Suuntaan Lyönnit Omaan Ruumiiseeni ja Alistan Sen Tottelemaan, etten minä, joka muille Saarnaan, itse Joutuisi Hylätyksi.

Kuningas Nebukadnessarin kahdentenatoista vuotena, hänen, joka hallitsi assyrialaisia Niinivessä, siinä Suuressa Kaupungissa, ja Siihen Aikaan, kuin Arpaksad hallitsi meedialaisia Ekbatanassa, rakensi jälkimmäinen Ekbatanan ympärille Muurit hakatuista kivistä, joiden leveys oli kolme kyynärää ja pituus kuusi kyynärää. Ja hän teki Muurin seitsemääkymmentä kyynärää korkeaksi ja viittäkymmentä kyynärää leveäksi.
Muurin Tornit hän sijoitti Kaupungin Porteille ja teki Ne sadan kyynärän korkuisiksi sekä Juuresta kuudenkymmenen kyynärän levyisiksi. Ja Kaupungin Portit hän antoi valmistaa seitsemänkymmenen kyynärän korkuisiksi ja neljänkymmenen kyynärän levyisiksi, että hänen sankariensa joukot voisivat kulkea niistä ulos, samoin myös hänen jalkaväkensä järjestettyissä riveissä.
Siihen Aikaan kuningas Nebukadnessar ryhtyi sotaan kuningas Arpaksadia vastaan Suurella Tasangolla, se on Ragaun alueella. Ja häneen liittyivät kaikki ne, jotka asuivat vuoristossa ja kaikki, jotka asuivat Eufratin ja Tigriin ja Hydaspeen varsilla sekä ne, jotka asuivat Arjokin, elymaiolaisten kuninkaan, Tasangolla. Niin Kokoontui Monia Kansoja Taistelemaan keleudilaisia Vastaan.
Niin Nebukadnessar, assyrialaisten kuningas , lähetti sanan kaikille Persiassa asuville ja kaikille niille, jotka asuivat lännessä, Kilikiassa ja Damaskossa, Libanonilla ja Antilibanonilla, ja kaikille, jotka asuivat meren rannikolla, ja Karmelin ja Gileadin kansojen keskuudessa asuville ja niille, jotka asuivat Ylä-Galileassa ja Suurella Esdrelonin Tasangolla, ja kaikille, jotka asuivat Samariassa ja sen Kaupungeissa, ja Jordanin tuolla puolen aina Jerusalemiin, Beetaneen, Kelokseen, Kaadekseen, Egyptin virtaan saakka, sekä niille, jotka asuivat Tafnessa, Ramessessa ja koko Gesemin maassa, aina yläpuolelle Tanista ja Memfistä, samoinkuin kaikille niille, jotka asuivat Egyptissä Etiopian rajoille saakka.
Mutta kaikkien näiden maiden asukkaat halveksivat Nebukadnessarin, assyrialaisten kuninkaan, sanaa eivätkä lähteneet hänen kanssansa sotaan, koska he eivät peljänneet häntä, vaan pitivät häntä vertaisenansa; ja he antoivat hänen lähettiläidensä palata luotaan häpeällisesti tyhjin toimin. Silloin Nebukadnessar vihastui ankarasti kaikkiin näihin maihin ja vannoi valtaistuimensa ja kuninkaanvaltansa kautta kostavansa kaikille Kilikian, Damaskon ja Syyrian maanäärille ja surmaavansa miekalla myöskin kaikki Mooabin asukkaat ja ammonilaiset ynnä koko Idumean ja kaikki ne, jotka asuivat Egyptissä aina kahden meren alueelle saakka.
Seitsemäntenätoista hallitusvuotenansa hän sitten hyökkäsi sotavoimineen kuningas Arpaksadia vastaan, voitti hänet taistelussa ja ajoi pakoon Arpaksadin koko sotavoiman ja kaiken hänen ratsuväkensä ja kaikki hänen sotavaununsa. Sitten hän valloitti hänen Kaupunkinsa ja tunkeutui Ekbatanaan saakka, valtasi sen Tornit, ryösti kadut ja muutti siten sen kauneuden Häpeäksi. Arpaksadin itsensä hän otti vangiksi Ragaun vuoristossa, lävisti hänet heittokeihäillään ja teki sinä päivänä perinpohjaisesti hänestä lopun.
Sitten hän palasi takaisin Niiniveen, mukanaan kaikki, jotka olivat häneen liittyneet, suunnaton joukko sotaväkeä. Ja hän ja hänen sotajoukkonsa viipyivät siellä sata kaksikymmentä päivää viettäen huoletonta elämää ja kemuja pitäen. Kahdeksantenatoista vuotena, ensimmäisen kuukauden kahdentenakymmenentenä toisena päivänä alettiin Nebukadnessarin, assyrialaisten kuninkaan, palatsissa huhuilla, että hän nyt aikoi kostaa kaikille noille maille, niinkuin oli sanonut.
Ja hän kutsui kokoon kaikki palvelijansa ja kaikki ruhtinaansa ja ilmoitti heille salaisen aikomuksensa ja lujan päätöksensä tuhota maat perinjuurin. Ja nämä olivat sitä mieltä, että kaikki ne, jotka eivät olleet noudattaneet hänen käskyänsä, oli tuhottava. Lopetettuaan neuvottelunsa Nebukadnessar, assyrialaisten kuningas, kutsui Holoferneen, sotajoukkonsa ylimmän päällikön, joka oli toinen mies hänestä, ja sanoi hänelle:
”Näin Sanoo Suurkuningas, Koko Maan Herra: Katso, sinun On Lähdettävä minun tyköäni ja Otettava Mukaasi Miehiäsi, Jotka Luottavat Voimaansa, jalkasotureita noin sata kaksikymmentä tuhatta ja hevosia ratsastajineen kahdentoista tuhannen suuruinen joukko, Ja sinun on Lähdettävä Kaikkia läntisiä Maita Vastaan, Koska Ne Eivät Ole Totelleet Minun Käskyäni.
Ilmoita heille, että heidän On Pidettävä Valmiina Maata ja Vettä, sillä Minä Lähden Vihassani heitä Vastaan ja Peitän Koko Maan pinnan Sotajoukkoni Jaloilla ja annan heidät Sen Saaliiksi. Heidän Haavoitettunsa Täyttävät heidän Rotkonsa ja Tulvapuronsa, ja Virta Täyttyy Äyräitä Myöten heidän Kuolleistaan. Ja heidän Vangittunsa Minä Vien Kaiken Maan Ääriin.
Lähde siis Nyt ja Valtaa Minulle Edeltäpäin Koko heidän Alueensa; ja jos he Antautuvat sinulle, niin Pidä heitä Vartioituna Minua Varten heidän Rangaistuksensa Päivään Saakka. Mutta Tottelemattomia Älä Sääli, vaan Jätä ne Surman ja Ryöstön Omiksi Kaikissa Valtaamissasi Maissa. Sillä niin Totta kuin Minä Elän ja Minun Kuninkaanvaltani On Luja: Minä Olen Puhunut, ja Minä Teen Sen Kädelläni. Ja sinä Älä Jätä Noudattamatta Ainoatakaan Herrasi Sanaa, vaan Täytä Ne Tarkoin, Niinkuin Minä Olen sinua Käskenyt, Äläkä Viivyttele Niiden Toimeenpanemista.”
Niin Holofernes lähti herransa kasvojen edestä ja kutsui tykönsä kaikki ruhtinaat ja sotapäälliköt ja Assurin sotavoiman johtajat ja luetutti Sotaan Valitut Miehet, niinkuin hänen herransa oli käskenyt hänen tehdä, jalkaväkeä sata kaksikymmentä tuhatta miestä ja kaksitoista tuhatta ratsastavaa jousella-ampujaa, ja järjesti ne, niinkuin sotajoukko järjestetään. Vielä hän otti kameleja, aaseja ja muuleja kuormastoa varten suunnattoman joukon ja lukemattoman määrän lampaita ja nautoja ja vuohia heidän elatukseksensa, samoin paljon viljaa jokaista miestä varten, sekä ylen runsaasti kultaa ja hopeaa kuninkaan palatsista.
Sitten hän lähti liikkeelle kaikkine sotavoiminensa mennäkseen kuningas Nebukadnessarin edellä ja Peittääkseen Koko lännenpuoleisen Maan Vaunuilla ja Ratsumiehillä ja Valitulla Jalkaväellä. Ja heidän mukanansa lähti sekalaista väkeä, Paljon niinkuin Heinäsirkkoja ja niinkuin Hiekkaa Maassa; sitä Ei Voitu Lukea Sen Paljouden Tähden.
Kun he olivat Kulkeneet Niinivestä Kolmen Päivän Matkan ja saapuneet Bekteletin Tasangolle, niin he Pystyttivät Leirin, Joka Ulottui Bekteletistä aina Lähelle sitä Vuorta, joka on Ylä-Kilikian pohjoispuolella. Ja hän Otti Kaiken Sotavoimansa, Jalkaväkensä, Ratsumiehensä ja Sotavaununsa, ja Lähti sieltä Vuoristoon. Ja hän Hävitti Fuudin ja Luudin ja ryösti kaikki rassilaiset ja ismaeliaiset, jotka Asuivat Erämaan Laidassa, kaldealaisten Maasta etelään päin. Ja hän meni Eufratin yli ja Kulki Halki Mesopotamian ja Jaotti Maahan Kaikki Linnoitetut Kaupungit Abronaan Tulvapuron Varrelta, Aina Mereen Saakka.
Ja hän Valloitti Kilikian Maanääret ja Hakkasi Maahan Kaikki, Jotka Ryhtyivät häntä Vastustamaan, ja Tuli aina Jaafetin Maanääriin Saakka etelään päin, Arabian suuntaan. Ja hän Saartoi Kaikki midianilaiset, Poltti heidän Telttansa ja Ryösti heidän Karjatarhansa. Sitten hän meni alas Damaskon Lakeudelle Nisunleikkuun Aikaan, Poltti kaikki heidän Peltonsa, Tuhosi Lammas- ja Karjalaumat, Ryösti heidän Kaupunkinsa, Hävitti heidän Ketonsa ja Surmasi Kaikki heidän Nuorukaisensa Miekan Terällä.
Silloin peljästyivät ja vapisivat häntä kaikki Meren Rannalla Asuvaiset, jotka olivat Siidonissa ja Tyyrossa, sekä Suurin ja Okeinan Asukkaat ja kaikki Jemnaanissa Asuvaiset; myöskin Asdodin ja Askalonin Asukkaat pelkäsivät häntä suuresti. Niin he lähettivät hänen tykönsä Lähettiläitä Tarjoamaan Rauhaa näillä sanoilla: ”Katso, me, Nebukadnessarin, suurkuninkaan, palvelijat, makaamme sinun edessäsi: tee meille, niinkuin hyväksi näet. Katso, meidän Talomme ja kaikki meidän nisuvainiomme, lammas- ja karjalaumamme ja kaikki karjatarhat meidän Telttakylissämme Ovat Sinun Käytettävinäsi: Tee Niille Mielesi Mukaan. Katso, sekä meidän Kaupunkimme että Niiden Asukkaat Ovat Sinun Orjiasi. Tule, ja Kohtele heitä niinkuin On Hyvä Sinun Silmissäsi.”
Kun miehet saapuivat Holoferneen luokse, ilmoittivat he hänelle asian näiden sanojen mukaisesti. Silloin hän lähti sotavoiminensa alas rannikolle ja Miehitti Linnoitetut Kaupungit ja Otti Niistä Valittua Miehistöä apujoukoiksi. Ja he ja koko heidän paikkakuntansa Ottivat Hänet Vastaan seppeleillä, karkeloilla ja vaskirummuilla. Mutta hän hävitti Koko Heidän Alueensa ja Hakkautti Maahan Heidän Pyhät Lehtonsa. Ja hänen tehtäväksensä oli annettu Tuhota Maan Kaikki jumalat, että Kaikki Kansat Palvelisivat Ainoastaan Nebukadnessaria ja Kaikki Kielet ja Kaikki Sukukunnat rukoilisivat häntä jumalanansa.
Sitten hän Meni Esdrelonia Vastaan, Dootean läheisyyteen, joka on vastapäätä Juudean Suurta Vuoriharjannetta, ja Leiriytyi Gebain ja Skyytopolin välille. Siellä hän viipyi kuukauden päivät kootaksensa kaiken sotajoukolleen kuuluvan kuormaston.
Kun Israelilaiset, jotka Asuivat Juudeassa, saivat kuulla, mitä kaikkea Holofernes, assyrialaisten kuninkaan Nebukadnessarin ylin sotapäällikkö, oli tehnyt muille kansoille ja kuinka hän oli Ryöstänyt Kaikki heidän Pyhäkkönsä ja Hävittänyt Ne, niin he peljästyivät häntä hirmuisesti ja Joutuivat Suureen Hätään Jerusalemin ja Herran, heidän Jumalansa, temppelin tähden. Sillä he Olivat Juuri Palanneet Takaisin Pakkosiirtolaisuudesta, ja Vasta Äsken Oli Juudean Kansa Kokoontunut, ja Pyhät Astiat ja Alttari ja Jumalan Huone Oli Puhdistettu saastutuksesta.
Niin he Lähettivät Sanan koko Samarian Alueelle, Koonaan, Beethooroniin, Beelmainiin, Jerikoon, Koobaan, Haasoriin ja Saalemin Laaksoon ja Miehittivät Edeltäkäsin Kaikki Korkeiden Vuorten Huiput, Varustivat Muureilla siellä olevat Kylät ja Keräsivät Niihin Ruokatarpeita Sodan Varalta; sillä heidän Pelloiltaan Oli Sato Juuri Korjattu.
Mutta Joojakim, joka Siihen Aikaan Oli Ylimmäisenä Pappina Jerusalemissa, Kirjoitti Beetyluan Asukkaille ja Samoin Beetomestaimin, joka on vastapäätä Esdrelonia, Dootaimin Läheisyydessä Olevan Tasangon Laidassa, ja Käski Miehittämään Vuoriston Tiet, koska Niiden Kautta Voitiin Päästä Juudeaan, ja koska Oli Helppo Estää Pääsy Sinne, kun Sola Oli Niin Ahdas, että Siinä Oli Tilaa Enintään Kahdelle Miehelle. Ja Israelilaiset Tekivät niinkuin Ylimmäinen Pappi Joojakim ja Kaiken Israelin Kansan Vanhinten Neuvosto Käskivät.
”Silloin jokainen Israelin mies Huusi Jumalan Puoleen Suurella Hartaudella, ja he Nöyryyttivät sielunsa Suurella Hartaudella, he ja heidän Vaimonsa ja Lapsensa ja juhtansa; vieläpä Jokainen Muukalainenkin, joka Asui heidän Keskuudessansa, ja Jokainen heidän Palkkalaisensa ja Rahalla Ostamansa Orja Pani Säkkipuvun Lanteillensa.
Ja Jokainen Israelin mies ja nainen sekä lapset, Kaikki Jotka Jerusalemissa Asuivat, Lankesivat Kasvoillensa Maahan Temppelin Eteen, Sirottivat Tuhkaa Päänsä Päälle ja Levittivät Säkkipukunsa Herran Kasvojen Edessä. Alttarinkin he Verhosivat Säkkikankaalla ja Huusivat Avuksi Israelin Jumalaa Yksimielisesti ja Hartaasti, Ettei Hän Antaisi heidän Lastensa Joutua Ryöstetyksi Eikä heidän Vaimojensa Vihollisen Saaliiksi Eikä Kaupunkien, heidän Perintöosansa, Hävitettäviksi Eikä Temppelin Saastutettavaksi Ja Häväistäväksi, pilkkanauruksi Pakanoille.
Ja Herra Kuuli heidän Äänensä ja Katsoi heidän Ahdistustansa. Ja Kansa Paastosi useita Päiviä Koko Juudeassa ja Jerusalemissa Herran, Kaikkivaltiaan, Pyhäkön Edessä. Ja Ylimmäinen Pappi Joojakim ja Kaikki, jotka Seisoivat Herran Edessä, Papit ja Herran Palvelijat, Uhrasivat, Säkkipuku Kiedottuna Lanteittensa Ympärille, Jokapäiväisen Polttouhrin ja Kansan Lupausuhreja ja Vapaaehtoisia Lahjoja. Ja heidän Päähineittensä Päällä Oli Tuhkaa; ja he Huusivat Avuksi Herraa Kaikesta Voimastansa, että Hän armollisesti Katsoisi Koko Israelin Huoneen Puoleen.
Kun Holoferneelle, Assurin sotavoimain ylimmälle päällikölle, ilmoitettiin, että Israelilaiset Varustautuivat Sotaan ja että he Olivat Sulkeneet Vuoriston Halki Kulkevat Tiet ja Linnoittaneet Kaikki Korkeiden Vuorten Huiput ja Asettaneet Tasangoille Esteitä, niin hän vihastui silmittömästi ja kutsui luoksensa kaikki Mooabin ruhtinaat ja Ammonin sotapäälliköt sekä kaikki rannikkoseudun satraapit ja sanoi heille:
”Ilmoittakaa minulle, te Kanaanin pojat, minkälainen on se Kansa, joka Asuu Vuoristossa, ja minkälaiset Ovat Ne Kaupungit, joissa he Asuvat, ja kuinka Suuri On Heidän Sotajoukkonsa, ja Mihin Perustuu Heidän Voimansa Ja Väkevyytensä, ja Kuka On Pantu Heidän Kuninkaaksensa Johtamaan Heidän Sotajoukkoaan, ja minkätähden He , Päinvastoin Kuin Kaikki Muut Lännen Maissa Asuvat, ovat Pitäneet minua Liian Halpana Tullaksensa minua Kohtaamaan”.
Silloin Akior, kaikkien Ammonin lasten päällikkö, vastasi hänelle: ”Kuulkoon minun herrani Sanaa, Jonka Palvelijasi Puhuu, niin minä tahdon ilmoittaa sinulle Totuuden siitä Kansasta, joka Asuu tässä Vuoristossa sinun läheisyydessäsi; Eikä Ole Valhetta Pääsevä Sinun Palvelijasi Suusta.
Tämä Kansa on kaldealaisten jälkeläisiä. He Asuivat Ennen Muukalaisina Mesopotamiassa. Koska He Nimittäin Eivät Tahtoneet Seurata Kaldean Maassa Asuvien isiensä jumalia, niin He Luopuivat isiensä tiestä ja Rupesivat Palvelemaan Taivaan Jumalaa, Jonka Olivat Oppineet Tuntemaan. Mutta Silloin Heidän isänsä karkoittivat Heidät pois jumaliensa kasvojen edestä, ja he pakenivat Mesopotamiaan ja Asuivat Siellä Pitkän Aikaa Muukalaisina.
Mutta Heidän Jumalansa Käski Heitä Lähtemään Pois Tästä Heidän Muukalaisuutensa Maasta ja Vaeltamaan Kanaanin Maahan. Niin He Asettuivat Asumaan Sinne ja Saivat itsellensä ylen paljon kultaa ja hopeaa sekä runsaasti karjaa.
Sitten He Menivät Alas Egyptiin, kun Nälänhätä Oli Levinnyt Koko Kanaanin Maahan, ja Asuivat Siellä Muukalaisina niin kauan kuin Elatusta Heille Riitti; ja He Lisääntyivät Siellä Suureksi Joukoksi, niin Ettei Heidän Heimonsa Paljoudella Ollut Määrää. Mutta Egyptin kuningas Asettui Heitä Vastaan: Heitä Kohdeltiin Vilpillisesti ja Rasitettiin Kovalla Työllä ja Tiilenteolla ja Heidät Tehtiin Orjiksi. Niin He Huusivat Avuksi Jumalaansa, ja Hän Löi Egyptin Maata Vaivoilla, Joihin Ei Mitään Parannuskeinoa Ollut.
Silloin egyptiläiset Ajoivat Heidät Pois Tyköänsä. Ja Jumala Kuivasi Punaisen Meren Heidän Edessänsä ja Kuljetti Heidät Siinaille ja Kaades-Barneaan. Ja He Karkoittivat Pois Kaikki, jotka Asuivat Erämaassa, ja Asettuivat Asumaan amorilaisten Maahan ja Tuhosivat Sotavoimillaan Kaikki hesbonilaiset.
Sitten He Menivät Jordanin Ylitse ja Ottivat Haltuunsa Koko Vuoriston. Ja He Karkoittivat Tieltänsä kanaanilaiset, perissiläiset, jebusilaiset, sikemiläiset ja kaikki girgasilaiset ja Asettuivat Asumaan Sinne Pitkäksi Ajaksi. Ja Niin Kauan Kuin He Olivat Tekemättä Syntiä Jumalaansa Vastaan, Kävi Heidän Hyvin; sillä Heidän Kanssansa On Jumala, Joka Vihaa Vääryyttä. Mutta Kun He Kääntyivät Pois Siltä Tieltä, Jonka Hän Oli Heille Määrännyt, Saivat He Tuhonsa Monissa Pitkällisissä Sodissa, ja Heidät Vietiin Pakkosiirtolaisina Maahan, Joka Ei Ollut Heidän Omansa, ja Heidän Jumalansa Temppeli Hävitettiin Perustuksiaan Myöten, ja Viholliset Valtasivat Heidän Kaupunkinsa.
Mutta Nyt, kun He Ovat Jälleen Kääntyneet Jumalansa Puoleen, Ovat He Palanneet Takaisin Hajaannuksesta, Jonne Heidät Oli Hajotettu, ja Ovat Ottaneet Haltuunsa Jerusalemin, Jossa Heidän Pyhäkkönsä On, ja Ovat Asettuneet Asumaan Vuoristoon, Koska Se Oli Autio.
Ja nyt valtias ja herra, jos tätä Kansaa Painaa Joku Rikos ja He Tekevät Syntiä Jumalaansa Vastaan, niin me saamme nähdä, että Se Tuottaa Heille Turmion, ja silloin tahdomme käydä sotimaan heitä vastaan. Mutta jos Heidän Kansassaan Ei Ole Mitään Laittomuutta, niin Jättäköön herrani Heidät Rauhaan, sillä Muutoin Saattaa Heidän Herransa ja Jumalansa Tulla Kilvellään Suojaamaan Heitä, ja me Joudumme Koko Maailman Pilkaksi.”
Kun Akior oli lopettanut tämän puheen, rupesi kaikki kansa, joka seisoi piirissä teltan ympärillä, nurisemaan; ja Holoferneen päälliköt ja kaikki Rannikon ja Mooabin Asukkaat Huusivat, että hänet Oli Hakattava Kappaleiksi. ”Sillä”, sanoivat he, ”me emme aio pelätä Israelilaisia. Sehän On Sellainen Kansa, Jolta Puuttuu Voimaa Ja Lujuutta Ankaraan Taisteluun. Menkäämme siis Heitä Vastaan, ja He Ovat Vain Suupala koko sinun sotajoukollesi, mahtava Holofernes.”
Kun neuvottelukokousta ympäröivien miesten melu oli tauonnut, sanoi Holofernes, Assurin sotavoimain ylipäällikkö, kaiken muukalaiskansan kuullen Akiorille ja kaikille mooabilaisille: ”Kuka sinä oikein olet, Akior, efraimilaisine palkkalaisinesi, kun ennustat meidän keskuudessamme sellaista kuin tänään ja kiellät sotimasta Israelin Kansaa vastaan, Koska Heidän Jumalansa muka Suojaa Heitä Kilvellään? Ja kuka muu on jumala kuin Nebukadnessar? Hän on lähettävä sotavoimansa ja Hävittävä Heidät Maan Päältä, Eikä Heidän Jumalansa Voi Heitä Pelastaa.
Vaan me, hänen palvelijansa, Lyömme Heidät Niinkuin Yhden Ainoan Miehen, eivätkä he kestä meidän hevostemme voimaa. Sillä me Hävitämme Heidät Tulella, ja Heidän Vuorensa Juopuvat Heidän Verestään, ja Heidän Ketonsa Täyttyvät Heidän Kuolleistansa; He Eivät Voi meitä Vastustaa, vaan Tuhoutuvat Täydellisesti, sanoo kuningas Nebukadnessar, koko maan herra. Sillä Hän On Sen Sanonut, Eivätkä Hänen Sanansa Jää Täyttymättä.
Mutta sinä, Akior, sinä Ammonin palkkalainen, joka olet puhunut nämä sanat vääryytesi päivänä, et ole enää näkevä minun kasvojani tästä päivästä alkaen siihen saakka, kunnes olen kostanut tuolle Egyptistä tulleelle Kansalle. Ja silloin minun sotilaitteni miekka ja palvelijoitteni keihäs on lävistävä sinun rintasi, ja sinä kaadut Heidän Lyötyjensä Joukkoon, kun minä palaan.
Minun palvelijani vievät sinut Vuoristoon ja jättävät sinut johonkin Kaupunkiin Vuoristotien varrelle, ja sinä saat olla hengissä siihen asti, kunnes sinut Surmataan Yhdessä Heidän Kanssansa. Mutta jos sinulla on Sydämessäsi Se Toivo, Ettei Kaupunkeja Valloiteta, niin älköön muotosi olko murheellinen. Olen puhunut, eikä yksikään minun sanoistani mene harhaan.”
Silloin Holofernes käski palvelijoitaan, jotka olivat hänen teltassansa valmiina palvelukseen, ottamaan kiinni Akiorin ja viemään hänet Beetyluaan ja jättämään hänet Israelilaisten käsiin. Niin palvelijat ottivat hänet kiinni ja veivät hänet Leirin ulkopuolelle Kedolle; ja he menivät Tasangolta Vuoristoon ja tulivat niiden Lähteiden luo, jotka olivat Beetyluan alapuolella.
Mutta kun miehet Kaupungista, Vuoren Huipulta, näkivät heidät, tarttuivat he aseisiinsa ja lähtivät ulos Kaupungista Vuoren Huipulta. Ja kaikki linkomiehet miehittivät ylhäälle vievän tien ja heittivät kiviä heidän päällensä. Silloin nämä vetäytyivät suojaan Vuoren alapuolelle, sitoivat Akiorin, jättivät hänet virumaan Vuoren Juurelle ja lähtivät herransa luo.
Mutta Israelilaiset menivät Kaupungistaan sinne alas, astuivat hänen luoksensa ja irroittivat hänen siteensä. Sitten he veivät hänet Beetyluaan ja asettivat hänet Kaupunkinsa johtajien eteen, joina siihen aikaan olivat Osias, Miikan poika, Simeonin sukukunnasta, ja Kabris, Gotomelin poika, ja Karmis, Melkielin poika. Nämä kutsuivat kokoon kaikki kaupungin vanhimmat; myöskin kaikki heidän nuorukaisensa ja vaimot riensivät Kansankokoukseen.
He panivat Akiorin kaiken väen keskelle, ja Osias kysyi häneltä, mitä oli tapahtunut. Niin hän vastasi ja ilmoitti heille, mitä Holoferneen neuvottelukokouksessa oli tapahtunut, ja kaiken, mitä hän oli puhunut assyrialaisten päämiesten keskuudessa, ja kuinka pöyhkeitä puheita Holofernes oli puhunut Israelin Huonetta vastaan. Silloin Kansa lankesi Maahan kasvoillensa Jumalan eteen ja huusi sanoen: ”Herra, Taivaan Jumala, katso heidän röyhkeyttänsä ja Armahda meidän nöyryytettyä Sukuamme, ja katsahda niiden puoleen, Jotka Tänä Päivänä On Sinulle Pyhitetyt.”
Sitten he lohduttivat Akioria ja kiittivät häntä suuresti. Ja Osias otti hänet Seurakunnan kokouksesta Kotiinsa ja Valmisti Pidot Vanhimmille. Ja he Huusivat Avuksensa Israelin Jumalaa Koko Sen Yön. Seuraavana päivänä Holofernes käski koko sotajoukkonsa ja kaiken väen, joka oli tullut hänen tykönsä auttamaan häntä taistelussa, lähteä liikkeelle Beetyluaa vastaan ja miehittää ylös Vuoristoon kulkevat tiet ja ryhtyä sotaan Israelilaisia vastaan.
Sinä Päivänä lähtivät liikkeelle kaikki heidän sotakuntoiset miehensä; ja heidän sotavoimansa olivat vahvuudeltaan sata seitsemänkymmentä tuhatta jalka- ja kaksitoista tuhatta ratsumiestä, lukuunottamatta kuormastoa. Ja miesten luku, jotka seurasivat sitä jalan, oli ylen suuri. Ja he pystyttivät Leirinsä Laaksoon lähelle Beetyluaa Lähteen tykö, niin että se leveydeltään ulottui Dootaimin ohitse Beelhaimiin ja pituudeltaan Beetyluasta Kyamoniin, joka on vastapäätä Esdrelonia.
Mutta kun Israelilaiset näkivät kuinka paljon heitä oli, kauhistuivat he suuresti ja sanoivat toinen toisellensa: ”Nyt nämä kalvavat puhtaaksi koko Maan pinnan, eivätkä Korkeat Vuoret, Eivät Laaksot Eikä Kukkulat Voi Kestää Niiden Painoa.” Ja he Tarttuivat kukin Sota-aseisiinsa ja Sytyttivät Tulet Torneihinsa ja Pysyivät Vartiopaikoillaan Koko Sen Yön.
Mutta toisena päivänä Holofernes vei koko ratsuväkensä ulos Beetyluassa olevien Israelilaisten nähden ja Tutki heidän Kaupunkiinsa Johtavat Tiet ja Etsi Vesilähteet ja Miehitti Ne ja Asetti Sotilasvartiostot Niitä Vartioimaan, mutta itse hän palasi takaisin väkensä tykö. Silloin tulivat hänen luoksensa kaikki Eesaun lasten päämiehet ja kaikki Mooabin kansan johtajat ja Rannikkoseudun sotapäälliköt ja sanoivat:
”Kuulkoon herramme, mitä me sanomme, ettei sotajoukollesi tapahtuisi mitään vahinkoa. Sillä tämä Israelilaisten Kansa Ei Turvaa Keihäisiinsä, vaan Niiden Vuorten Korkeuteen, Joilla He Asuvat. Sillä Ei Ole Helppo Tunkeutua Heidän Vuortensa Huipuille. Älä siis, herra, sodi Heitä vastaan sillä tapaa, kuin taistelujärjestyksessä soditaan; silloin Ei Ainoakaan Mies Sinun Väestäsi Ole Kaatuva. Pysy Leirissäsi Ja Pidä Sotajoukkosi Jokainen Mies Suojassa. Miehittäkööt Sinun Palvelijasi Vain Sen Vesilähteen, Joka Pulppuaa Vuoren Juurelta, Sillä Siitä Noutavat Vetensä Kaikki Beetyluan Asukkaat. Niin He Menehtyvät Janoon Ja Jättävät Kaupunkinsa.
Ja me menemme väkinemme ylös läheisille vuorten huipuille ja leiriydymme niille vartioidaksemme, Ettei Yksikään Mies Pääse Ulos Kaupungista. Silloin He ja Heidän vaimonsa ja lapsensa Nääntyvät Nälkään, ja Ennenkuin Ainoakaan Miekanisku On Heihin Sattunut, He Makaavat Kuolleina Oman Kaupunkinsa Kaduilla; niin sinä kostat Heille ankarasti sen, että Ovat Nousseet Sinua Vastustamaan Eivätkä Ole Rauhallisesti Tulleet Sinua Kohtaamaan.”
Heidän sanansa Miellyttivät Holofernesta ja Kaikkia Hänen Palvelijoitansa; ja hän käski tehdä, niinkuin he olivat puhuneet. Niin ammonilaisten leiri lähti liikkeelle ja heidän mukanansa viisituhatta assyrialaista, ja he Leiriytyivät Laaksoon Ja Miehittivät Israelilaisten Vesipaikat Ja Lähteet. Ja Eesaun lapset ja ammonilaiset nousivat vuoristoon ja Leiriytyivät Siellä Vastapäätä Dootaimia ja Lähettivät Osastoja etelään ja itään päin Egrebelin vaiheille, joka on Kuusin läheisyydessä Mokmurin Tulvapuron varrella. Mutta muu assyrialaisten sotajoukko Leiriytyi Tasangolle ja Peitti Koko Maan. Telttoineen ja Kuormastoineen he muodostivat väkirikkaan Leirin, Ja Heidän Lukumääränsä Oli Ylen Suuri.
Mutta Israelilaiset Huusivat Avuksensa Herraa, Jumalaansa; sillä He Olivat Menettäneet Rohkeutensa, koska kaikki Heidän vihollisensa olivat piirittäneet heidät, niin ettei ollut Mahdollista Päästä Pakoon niiden keskeltä. Näin pysyi Assurin koko sotajoukko, heidän jalkaväkensä, sotavaununsa ja ratsumiehensä, Leiriytyneenä Heidän Ympärillensä kolmekymmentä neljä päivää, ja Kaikilta Beetyluan Asukkailta Loppuivat kaikki Heidän Vesivarastonsa, ja Vesisäiliöt Tyhjenivät, Eivätkä He Saaneet Yhtenäkään Päivänä Juoda Kyllikseen, Koska Heille Annettiin Vettä Ainoastaan Määrämitalla.
Niin Heidän lapsensa ja vaimonsa Menettivät Rohkeutensa, ja Heidän Nuoret Miehensä Menehtyivät Janosta Ja Kaatuivat Kaupungin Kaduille Ja Porttikäytäviin, Eikä Heissä Enää Ollut Mitään Voimaa.
Silloin Kokoontui Kaikki Kansa Osiaan Ja Kaupungin Muiden Johtajien Tykö, nuoret miehet, vaimot ja lapset, ja He Huusivat Suurella Äänellä ja Sanoivat Vanhinten Kuullen: ”Jumala Tuomitkoon Teidän Ja Meidän Välillämme, Koska Te Olette Tehneet Meille Suuren Vääryyden, kun ette ole ryhtyneet rauhanneuvotteluihin assyrialaisten kanssa. Ja nyt ei ole ketään, joka voisi meitä auttaa, vaan Jumala on myynyt meidät heidän käsiinsä, niin että me Näännymme Heidän Nähtensä Janoon Ja Suureen Kurjuuteen.
Kutsukaa siis nyt heidät tänne ja Luovuttakaa Koko Kaupunki Holoferneen Väen ja kaiken hänen sotajoukkonsa Ryöstettäväksi. Sillä meille on Parempi Joutua Heidän Saaliiksensa. Meistä tosin Tulee Orjia, mutta me Saamme kuitenkin Jäädä Henkiin, Eikä meidän Tarvitse omin silmin Nähdä Pienokaistemme Kuolevan eikä naistemme ja lastemme menehtyvän.
Me Vannotamme Teitä Taivaan Ja Maan Ja Jumalamme Ja isiemme Herran Kautta, Hänen, Joka Kostaa Meidän Syntiemme Ja Meidän isiemme Syntien Mukaan, Jotka Tänä Päivänä Ovat Puhutut.” Ja Koko Seurakunta Puhkesi Yhtenä Miehenä Suureen Itkuun Ja Huusi Avuksi Herraa Jumalaa Suurella Äänellä.
Niin Osias sanoi Heille: ”Olkaa Rohkealla Mielellä, Veljet. Kestäkäämme Vielä Viisi Päivää; Niiden Kuluessa On Herra, Meidän Jumalamme, Kääntävä Armonsa Meidän Puoleemme, Sillä Ei Hän Jätä Meitä Kokonansa. Mutta Jos Näiden Päiväin Kuluttua Apua Ei Ole Meille Tullut, niin minä teen teidän sanojenne mukaan.” Sitten hän Päästi Kansan Hajaantumaan, kunkin omalle Vartiopaikalleen. Niin He Menivät Kaupungin Muureille Ja Torneihin, mutta naiset ja lapset hän lähetti heidän koteihinsa. Ja Kaupungissa Vallitsi Suuri Ahdistus.
Niinä Päivinä Sai Juudit, Merarin, Ooksin pojan, tytär, Kuulla Tämän. Ooks oli Joosefin poika, tämä taas Osielin, tämä Helkiaan, tämä Eliaan, tämä Kelkiaan, tämä Eliabin, tämä Natanaelin, tämä Salamielin, tämä Sarasadin, tämä Israelin poika. Ja Hänen Miehensä Manasse, Joka Oli Hänen Omaa Sukukuntaansa Ja Sukuansa, Oli Kuollut Ohranleikkuun Aikaan. Kun Hän nimittäin kerran Oli Pellolla Valvomassa lyhteiden sitojain Työtä, Kohtasi Kuumuus Hänen Päätänsä, ja Hän joutui vuoteeseen ja Kuoli Kaupungissansa Beetyluassa.
Ja Hänet Haudattiin isiensä tykö Dootaimin ja Baalamonin väliselle Pellolle. Ja Juudit oli Elänyt Talossansa Leskenä kolme vuotta ja neljä kuukautta ja oli Rakentanut Itsellensä Majan Talonsa Katolle; ja hän oli Pannut Säkkipuvun lanteillensa, ja hänen yllänsä olivat hänen leskeysvaatteensa. Ja Hän Paastosi Leskeytensä Aikana Joka Päivä, paitsi sapattien edellisenä päivänä ja sapatteina ja uusienkuiden edellisenä päivänä ja uusinakuina ja Juhlina ja Israelin Huoneen Ilopäivinä.
Ja Hän Oli Kaunis Vartaloltaan Ja Ylen Ihana Näöltään. Ja Hänen Miehensä Manasse Oli Jättänyt Hänelle kultaa ja hopeaa ja palvelijoita ja palvelijattaria ja karjaa ja Peltoja; ja Ne Olivat Yhä Hänen Hallussansa. Eikä ollut ainoatakaan, joka olisi sanonut hänestä pahaa sanaa, sillä hän oli hyvin jumalinen.
Kun Juudit sai kuulla, kuinka katkeria sanoja Kansa oli puhunut Kaupungin johtajan edessä, koska se Oli Menettänyt Rohkeutensa Vedenpuutteen Tähden, ja kun hän myös sai kuulla, mitä kaikkea Osias oli Kansalle vastannut, kuinka hän Oli Vannonut Heille jättävänsä Kaupungin viiden päivän perästä assyrialaisille, niin Hän Lähetti Palvelusneitsyensä, Jonka Hoidossa Koko Hänen Omaisuutensa Oli, Kutsumaan Luokseen Kaupunkinsa Vanhimmat, Osiaan, Kabriksen ja Karmiksen.
Ja kun nämä Tulivat Hänen Tykönsä, sanoi hän heille: ”Kuulkaa minua, te Beetyluan Asukkaiden Johtajat. Sillä Ei Ole Oikea Se Puhe, Jonka te Tänään Olette Puhuneet Kansan Edessä, kun Olette Jumalan Edessä Vannoneet ja Vakuuttaneet Jättävänne Kaupungin Meidän Vihollisillemme, Ellei Herra Noiden Määrättyjen Päivien Kuluessa Lähetä Teille Apua. Ja nyt, keitä olette te, kun te Tänä Päivänä Olette Kiusanneet Jumalaa ja Asettuneet Jumalan Sijalle ihmisten lasten Keskellä? Te Koettelette Nyt Herraa, Kaikkivaltiasta, mutta Ette Saa Mitään Tietää, ette milloinkaan.
Kun te Ette Pääse Tunkeutumaan Ihmisen Sydämen Syvyyksiin Ettekä Käsitä Hänen Ajatuksiansa ja Mieltänsä, niin kuinka te Voitte Tutkia Jumalan, Joka Nämä Kaikki On Tehnyt, ja kuinka te Voitte Tietää Hänen Mielensä ja Käsittää Hänen Ajatuksensa? Älkää, veljet, Koskaan Vihoittako Herraa, meidän Jumalaamme. Sillä Jos Hän Ei Tahdo meitä Auttaa Noiden Viiden Päivän Kuluessa, Niin On Hänellä Valta Suojella meitä, Minä Päivänä Tahtoo, Taikka Myös Tuhota meidät Vihollistemme Silmäin Edessä. Mutta te, Älkää Pakottako Herraa, meidän Jumalaamme Tekemään Päätöksiänsä, Sillä Jumala Ei Ole niinkuin ihminen, että Häntä Voitaisiin Uhata, Eikä niinkuin ihmislapsi, että Hänet Saataisiin Muuttamaan Päätöksensä.
Odottakaamme siis Häneltä Pelastusta ja Rukoilkaamme Häntä Avuksemme, ja Hän Kuulee Meidän Äänemme, jos Se On Hänelle Otollista. Sillä Ei Ole Miesmuistiin Ollut, Eikä Ole Tänä Päivänä, meidän Keskuudessamme Sukukuntaa, Ei Sukua, Ei Kylää, Ei Kaupunkia, joka Palvelisi Käsintehtyjä jumalia niinkuin on ollut entisinä aikoina. Siitä Syystä meidän isämme Annettiinkin Alttiiksi Miekalle ja Ryöstölle, ja He Kärsivät Suuren Tappion Vihollistemme Edessä.
Mutta me Emme Tunne Muuta Jumalaa Kuin Hänet; Sentähden me Toivomme, Ettei Hän Ole Meitä Halveksiva, Eikä Ketään, Joka Kansaamme Kuuluu. Sillä Jos meidän Kaupunkimme Vallataan, niin Koko Juudea Kukistuu, ja meidän Pyhäkkömme Ryöstetään, ja Herra Vaatii Meidän Veremme Sen Häväisemisestä.
Ja Sen, Että Veljemme Surmataan ja Maan Asukkaat Viedään Vankeuteen ja Perintöosamme Tehdään Autioksi, Hän Antaa Tulla meidän Päämme Päälle, missä ikinä Pakanakansojen Keskellä Olemmekin Orjina, ja me Joudumme Isäntäimme Loukkauksen ja Pilkan Alaisiksi. Sillä Meidän Orjuutemme Ei Käänny Hyväksi, vaan Herra, meidän Jumalamme, Antaa Sen Tulla Häpeäksi.
Ja Nyt, veljet, Osoittakaamme Veljillemme, Että Heidän Henkensä Riippuu meistä, ja että Pyhäkkö ja Temppeli ja Alttari On Meidän Varassamme. Paitsi Tätä Kaikkea, Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme, Joka Koettelee Meitä, samoin kuin meidän isiämmekin. Muistakaa, mitä Hän Teki Aabrahamille, ja kuinka Hän Koetteli Iisakia, ja mitä Jaakobille Tapahtui Syyrian Mesopotamiassa, kun hän Paimensi Enonsa Laabanin Lampaita. Sillä niinkuin Hän Koetteli Heitä Ainoastaan Tutkiakseen Heidän Sydämiänsä, Niin Hän Ei Myöskään Rangaissut meitä; Herra Ainoastaan Varoitukseksi Kurittaa Niitä, Jotka Häntä Lähestyvät.”
Niin Osias vastasi hänelle: ”Kaikki, mitä olet Sanonut, sinä Olet Puhunut Ymmärtäväisellä Sydämellä, eikä Ole Ketään, joka Voi Sanojasi Vastustaa. Sillä sinun Viisautesi Ei ole Tullut Julki Vasta Tänään, vaan niin Kauan kuin Olet Elänyt, On Kaikki Kansa Tuntenut Sinun Ymmärryksesi, Kuinka Viisasta On Kaikki, mitä Sydämesi Ajattelee. Mutta Kansa On Kovin Kärsinyt Janosta, ja niin He Ovat Pakottaneet meidät Tekemään, mitä Olemme heille Sanoneet, ja Ottamaan Päällemme Valan, jota Emme Voi Rikkoa. Rukoile siis nyt meidän Puolestamme, koska sinä Olet Hurskas Vaimo, niin Herra Lähettää Sateen Täyttämään meidän Vesisäiliömme, eikä meidän Enää Tarvitse Nääntyä.”
Silloin Juudit sanoi heille: ”Kuulkaa minua, minä Teen Teon, josta Kerrotaan Sukupolvesta Sukupolveen Kansamme Lasten Keskuudessa. Asettukaa te Tänä Yönä Kaupungin Portille: minä Kuljen siitä Ulos Palvelusneitsyeni Kanssa, ja niiden Päivien Kuluessa, joiden jälkeen te Lupasitte Jättää Kaupungin Vihollisillemme, On Herra Pelastava Israelin minun Käteni Kautta. Mutta Älkää Tiedustelko, mitä Aion Tehdä, sillä En Sano Sitä teille, ennenkuin Työni On Suoritettu Loppuun.”
Niin Osias ja Johtajat sanoivat hänelle: ”Mene Rauhassa, Herra Jumala Käyköön sinun Edelläsi Kostamaan Vihollisillemme”. Sitten he Palasivat Takaisin Majasta ja Menivät Asemilleen. Mutta Juudit Lankesi Kasvoilleen Maahan, Sirotti Tuhkaa Päänsä Päälle ja Riisui Yltään Säkkipuvun, johon hän Oli Pukeutuneena. Juuri silloin Uhrattiin Jerusalemissa Jumalan Huoneessa sen illan Suitsutusuhri. Ja Juudit Huusi Suurella Äänellä Avuksi Herraa ja sanoi:
”Herra, minun isäni Simeonin Jumala, hänen, jonka käteen sinä annoit Miekan, että hän kostaisi muukalaisille, jotka riisuivat neitsyen sylin tehdäkseen hänelle väkivaltaa ja paljastivat hänen lanteensa häväistykselle ja häpeällisesti saastuttivat hänen kohtunsa! Sinähän Olit sanonut: ´Ei näin saa tehdä´. Mutta he tekivät kuitenkin. Sentähden Sinä Annoit heidän päämiehensä Surman Omiksi ja Vuoteen, joka häpesi heidän petollista irstailuaan, Sinä Annoit Tahraantua Vereen; Sinä Löit palvelijat yhdessä Valtiaiden kanssa, Löit Valtiaat valtaistuimiltaan.
Ja Sinä Annoit heidän Vaimonsa Ryöstösaaliiksi ja heidän Tyttärensä Vankeuteen; Kaiken Saaliin Jaettavaksi Poikiesi Kesken, Joita Sinä Rakastat. Sillä He Kiivailivat Suuresti Sinun Puolestasi ja kauhistuivat oman verensä saastutusta ja Huusivat Sinua Avuksensa. Jumala, minun Jumalani, Kuule minua, Leskivaimoa! Sillä Sinä Olet Tehnyt, Mitä Ennen Niitä Oli, Ne ja Niiden Jälkeiset Asiat; Nykyiset ja Tulevaiset Sinä Olet Aivoitellut, Se Tapahtui, ja mitkä Sinä Olit Päättänyt, Ne Astuivat Esiin ja Sanoivat: ´Katso, Tässä Me Olemme´. Sillä Kaikki Sinun Tiesi Ovat Valmiit, ja Sinun Tuomiosi On Sinulle Edeltä Tunnettu.
Sillä, Katso, assyrialaiset Ovat Kokoontuneet Lukuisin Sotajoukoin; he kerskaavat hevosista ja ratsumiehistä, ylpeilevät jalkaväen voimasta, he panevat toivonsa kilpiin ja keihäisiin, jousiin ja linkoihin, eivätkä tiedä, että Sinä Olet Herra, Joka Hävität Sodat. ´Herra` On Sinun Nimesi. Lyö Maahan Voimallasi heidän Väkevänsä ja Murskaa Vihallasi heidän Väkevyytensä. Sillä he Ovat Päättäneet Häväistä Sinun Pyhäkkösi ja Saastuttaa Sen Majan, Jossa Sinun Kunniasi Nimi Asuu, ja Lyödä Miekalla Poikki Sinun Alttarisi Sarven.
Katso heidän Röyhkeyttänsä, Lähetä Vihasi heidän Päätänsä Kohti, Anna minun, Leskivaimon, Käteen Voima Siihen, Mitä Olen Aivoitellut, Lyö Minun Huulteni Vilpin Kautta palvelija yhdessä herransa kanssa ja herra yhdessä palvelijainsa kanssa; Murskaa heidän Ylpeytensä Naisen Kädellä. Sillä Sinun Voimasi Ei Riipu Paljoudesta Eikä Sinun Valtasi Väkevistä Miehistä, Vaan Sinä Olet Nöyrien Jumala ja Alhaisten Auttaja, Heikkojen Holhooja, Hyljättyjen Suojelija ja Epätoivoisten Pelastaja.
Niin, Sinä, Minun Isäni Jumala ja Israelin Perintöosan Jumala, Taivaan ja Maan Valtias, Vetten Luoja ja Kaiken luomakunnan Kuningas, Kuule minun Rukoukseni ja Anna minun Sanani ja Viekkauteni Tulla Haavoiksi ja Mustelmiksi Niille, joilla On Pahoja Aikeita Sinun Liittoasi, Sinun Pyhää Huonettasi ja Siionin Kukkulaa ja Sinun Lastesi Asuinsijaa Vastaan. Ja Anna Kaiken Kansasi ja Jokaisen Sukukunnan Tuntea ja Tietää, että Sinä Olet Jumala, Jonka On Kaikki Valta ja Voima, ja Ettei Ole Toista Joka Suojelee Israelin Heimoa, Paitsi Sinä.”

Sillä jos Jumalan Totuus minun Valheeni Vuoksi On Tullut entistä selvemmin julki Hänen Kunniakseen, miksi minutkin Vielä Tuomitaan Syntisenä?

Koska siis Olemme Tulleet Uskosta Vanhurskaiksi, meillä on Rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet Uskossa tähän Armoon, jossa nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan Kirkkauden Toivosta. Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös Ahdistuksista, Tietäen, että Ahdistus saa aikaan Kärsivällisyyttä, kärsivällisyys Koetuksen Kestämistä ja Koetuksen Kestäminen Toivoa.
Mutta Toivo Ei Tuota Pettymystä, sillä Jumalan Rakkaus On Vuodatettu meidän Sydämiimme Pyhän Hengen Kautta, Joka On Meille Annettu. Kun olimme vielä heikkoja, Kristus Kuoli Oikeaan Aikaan jumalattomien puolesta. Tuskin kukaan on valmis kuolemaan jonkun vanhurskaan puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku kenties uskaltaa kuolla. Mutta Jumala Osoittaa Rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus Kuoli Meidän Puolestamme, kun me Vielä Olimme Syntisiä.
Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme Vanhurskautettuja Hänen Veressään, Pelastumme Hänen kauttaan Vihasta. Jos me jo silloin, kun vielä Olimme Jumalan Vihollisia, Tulimme Sovitetuiksi Hänen Kanssaan Hänen Poikansa Kuoleman Kautta, paljon ennemmin me Pelastumme Hänen Elämänsä Kautta Nyt, kun olemme Sovitettuja. Emmekä Ole Ainoastaan Sovitettuja, vaan me jopa kerskaamme Jumalasta Herramme Jeesuksen Kristuksen Kautta, jonka kautta olemme Nyt Saaneet Sovituksen.
Samoin kuin yhden ihmisen kautta Synti Tuli Maailmaan ja synnin kautta Kuolema, niin myös Kuolema on tullut Kaikkien Ihmisten Osaksi, koska Kaikki Ovat Tehneet Syntiä. Olihan Synti maailmassa jo ennen Lakiakin, mutta missä Lakia Ei Ole, Siellä Ei Lueta Syntiäkään. Kuitenkin Kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti myös niitä, jotka eivät olleet Tehneet Syntiä Samalla Tavoin kuin Aadam Rikkomuksellaan. Hän Oli Esikuva Siitä, Joka Oli Tuleva.
Rikkomus ei kuitenkaan ole verrattavissa Armolahjaan. Yhden ihmisen Rikkomuksen tähden monet ovat tosin Kuolleet, mutta vielä paljon Runsaammin ovat Jumalan Armo ja Lahja tulleet yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, Armosta Monien Osaksi. Eikä sitä, mikä tuli yhden Synnintekijän kautta, voi verrata tähän Lahjaan. Sillä yhden ihmisen Rikkomusta Seurasi Kadotustuomio, mutta Armolahja Koitui Vanhurskautukseksi monista rikkomuksista.
Jos siis yhden ihmisen rikkomuksen tähden Kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon ennemmin Ne, Jotka Saavat Armon ja Vanhurskauden Runsaan Lahjan, tulevat hallitsemaan Elämässä Yhden, Jeesuksen Kristuksen, Kautta. Niin kuin siis Yhden ihmisen Rikkomus On Koitunut Kaikille ihmisille Kadotustuomioksi, niin myös Yhden ihmisen Vanhurskas Teko Koituu Kaikille ihmisille Elämän Vanhurskauttamiseksi.
Niin kuin Yhden ihmisen Tottelemattomuuden vuoksi Monet Ovat Tulleet Syntisiksi, niin myös Yhden ihmisen Kuuliaisuuden Ansiosta Monet Tulevat Vanhurskaiksi. Laki kuitenkin Tuli väliin, Jotta Rikkomus Tulisi Suureksi. Mutta missä Synti On Tullut Suureksi, siellä On Armo Tullut Ylenpalttiseksi, että niin kuin synti on hallinnut Kuolemassa, samoin Armokin hallitsisi Vanhurskauden kautta iankaikkiseksi Elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

Mutta minä en ole käyttänyt hyväkseni yhtäkään näistä oikeuksistani. En kirjoitakaan tätä siksi, että niitä minuun sovellettaisiin. Mieluummin kuolen, kuin että joku tekisi tyhjäksi tämän kerskaukseni.

———

Kirjoita. Näin sanoo Herra sinun Jumalasi, Israelin Pyhä, Luoja Kaikkivaltias. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty Suomen maa. Sinä olet Minun. Saat elää Minussa. Minä näytän sinulle suuria asioita. Teen keskuudessasi suuria tekoja, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi, Israelin luvattu Messias, kuningasten Kuningas ja herrain Herra. Sinä olet Minun Suomen maa, sanoo Herra Kaikkivaltias, Alku ja Loppu, Elämän ja Kuoleman Herra, Taivaan ja Maan Luoja.
Tulet näkemään, kuinka sairaat paranevat Minun nimessäni, sanoo Herra Jeesus Kristus. Tulet näkemään, kuinka Pyhä Henkeni pyyhkii yli koko kansakunnan, sanoo Herra Kaikkivaltias. Tulet todistamaan lukuisia voimatekoja ja ihmeitä Pyhässä nimessäni Suomen maa ja monet sinussa kääntyvät puoleeni ja saavat pelastuksen Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi ja Armahtajasi, syntiesi Sovittaja. Sinä saat kolmen päivän päästä merkin Taivaasta. Jumala on kanssasi Suomen maa.
Tule Minun tyköni, kun sinua kutsun. Sinun aikasi on nyt. Olen ojentanut käsivarteni sinun puoleesi Suomi. Saat vastaanottaa Pyhän Hengen kasteen. Minä annan sinulle herätyksen, jonka koko maailma havaitsee. Saat loistaa Minun valoani kansakuntien joukossa, sanoo Herra, sinun Lunastajasi, Israelin Pyhä, Jumala Kaikkivaltias. Tule morsiameni joukkoon Suomen maa. Nyt on sinun kutsusi aika. Minä lasken Pyhän Hengen kaiken lihan päälle, sanoo Herra. Ota Minut vastaan ja saat juoda Henkeäni kylläiseksi, etkä enää ikinä janoa.
Annan omilleni Pyhän Henkeni täyteyden. Saat vastaanottaa Pyhän Henkeni kasteen Suomen maa. Sinä olet Minun, sanoo Herra Sebaot, Isä Jumala, Taivaan ja Maan Luoja. Minä asetan sinulle Sanan opettajat, jotka julistavat Sanaani tahtoni mukaan. Minä annan palvelijoilleni Hengen voitelun, jota ei voi kiistää. Minun voimallani he parantavat sairaita ja käskevät pahuuden voimia väistymään Jeesus Nasaretilaisen nimessä. He tekevät keskuudessasi monia ihmeellisiä tekoja. Jopa kuolleet virkoavat henkiin ja todistavat siitä, mitä ovat nähneet ja kuulleet.
Minä tulen pian, sanoo Herra Jeesus Kristus. Vien omani Karitsan häihin ja palaan hallitsemaan kansaani Maan päälle. Sinä päivänä monet tulevat yllättymään, mutta Minun omani ovat valmiina ja saavat kutsun. Tee parannus vaelluksessasi edessäni Suomen maa. Nyt on sinun etsikkoaikasi, sanoo Herra Jeesus Kristus, Minä Olen, Israelin Kuningas. Tee parannus. Kadu syntejäsi. Ota Minut vastaan ja saat elää Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus. Minä tutkin sydämet, sanoo Herra. Aamen. Tämä on Jumalan tosi Sana, sanoo Herra Jeesus Kristus. Aamen.

sekä Tasangon, jonka rajana on Jordan Kinneretistä Aromaan mereen, Suolamereen, saakka. Sieltä raja kulkee itään Pisgan rinteiden juurelle.

Jos en olekaan apostoli muille, teille ainakin olen, sillä te olette apostolinvirkani sinetti Herrassa. Tämä on minun puolustukseni niitä vastaan, jotka minua tuomitsevat. Eikö meillä olisi oikeutta ruokaan ja juomaan? Eikö meillä olisi oikeutta kuljettaa mukanamme vaimoa, uskonsisarta, niin kuin tekevät muutkin apostolit ja Herran veljet ja Keefas? Vai olemmeko minä ja Barnabas ainoat, joilla ei ole oikeutta olla tekemättä ruumiillista työtä? Kuka suorittaa koskaan Sotapalvelusta omalla kustannuksellaan? Kuka istuttaa Viinitarhan eikä syö sen hedelmää? Tai kuka Paimentaa karjaa eikä nauti sen maitoa?
Onhan Mooseksen laissa Kirjoitettuna: ”Älä sido puivan härän suuta.” Ei kai Jumala ole häristä huolissaan?
Jos muilla on tällainen oikeus teihin, eikö paljon enemmän meillä? Me emme kuitenkaan ole käyttäneet hyväksemme tätä oikeutta vaan kestämme kaiken, jotta emme panisi mitään estettä Kristuksen Evankeliumille.

Tee Teitä ja Jaa kolmeen osaan sen Maan alue, jonka Herra, sinun Jumalasi antaa sinulle Perinnöksi. Jokainen Tappaja Saa Paeta Turvakaupunkiin. Sinne pakenevan Tappajan asia on ratkaistava näin: Jos joku Tappaa Lähimmäisensä Vahingossa ja tätä ennestään Vihaamatta, hän saa jäädä eloon.
Jos joku menee Lähimmäisensä kanssa Metsään Puita hakkaamaan ja heiluttaa kirvestä kaataakseen Puun ja terä irtoaa varresta ja osuu Lähimmäiseen niin että tämä Kuolee, Surmaaja voi paeta johonkin näistä Kaupungeista ja saa elää. Muuten Verenkostaja, joka vimmoissaan ajaa häntä takaa, voi saavuttaa hänet pitkällä matkalla ja Surmata hänet, vaikka hän ei ole ansainnut Kuolemaa, koska ei ennestään Vihannut Lähimmäistään. Sen tähden Minä Käsken sinua: ´Erota kolme Kaupunkia.´

Te sen sijaan olette Valittu Suku, Kuninkaallinen Papisto, Pyhä Heimo ja Omaisuuskansa Julistaaksenne Hänen Jaloja Tekojaan, Joka On Pimeydestä Kutsunut teidät Ihmeelliseen Valoonsa.

Palattuaan hän lähetti Joosafatille, Juudan kuninkaalle, sanan: ”Mooabin kuningas kapinoi minua vastaan. Lähdetkö kanssani sotaan Mooabia vastaan?” Hän vastasi: ”Lähden. Minä niin kuin sinä, minun kansani niin kuin sinun kansasi, minun hevoseni niin kuin sinun hevosesi!” Joosafat kysyi: ”Mitä Tietä meidän on mentävä?” Jooram vastasi: ”Edomin Autiomaan Tietä.”
Niin Israelin kuningas, Juudan kuningas ja Edomin kuningas lähtivät liikkeelle. Kun he olivat kulkeneet Kierrellen seitsemän päivän matkan, Vettä Ei Ollut Enää Riittävästi Sotajoukolle eikä kuormajuhdille, jotka seurasivat heitä.

Tee Teitä ja Jaa kolmeen osaan sen Maan alue, jonka Herra, sinun Jumalasi antaa sinulle Perinnöksi. Jokainen Tappaja Saa Paeta Turvakaupunkiin. Sinne pakenevan Tappajan asia on ratkaistava näin: Jos joku Tappaa Lähimmäisensä Vahingossa ja tätä ennestään Vihaamatta, hän saa jäädä eloon.
Jos joku menee Lähimmäisensä kanssa Metsään Puita hakkaamaan ja heiluttaa kirvestä kaataakseen Puun ja terä irtoaa varresta ja osuu Lähimmäiseen niin että tämä Kuolee, Surmaaja voi paeta johonkin näistä Kaupungeista ja saa elää. Muuten Verenkostaja, joka vimmoissaan ajaa häntä takaa, voi saavuttaa hänet pitkällä matkalla ja Surmata hänet, vaikka hän ei ole ansainnut Kuolemaa, koska ei ennestään Vihannut Lähimmäistään. Sen tähden Minä Käsken sinua: ´Erota kolme Kaupunkia.´

Olkaa Herran vuoksi alamaisia kaikelle inhimilliselle järjestykselle, niin kuninkaalle, joka on ylin,

Tämä on minun puolustukseni niitä vastaan, jotka minua tuomitsevat.

Ei Herra viivytä Lupauksensa täyttämistä, vaikka jotkut luulevat hänen viivyttelevän, vaan Hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Hän ei näet tahdo, että kukaan joutuu Kadotukseen vaan että Kaikki Kääntyisivät.

Sydämessään ihminen suunnittelee Tiensä, mutta Herra Ohjaa hänen Askeleensa.

Mutta, niin kuin on Kirjoitettu: ”Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, minkä Jumala On Valmistanut Niille, Jotka Häntä Rakastavat”,

Kaikki Maan eläimet, kaikki taivaan linnut, kaikki maassa matelevat ja kaikki meren kalat pelkäävät ja säikkyvät teitä. Ne On Annettu teidän Valtaanne. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, Olkoon teille Syötäväksi. Samoin kuin Olen Antanut teille vihreät Kasvit, Minä Annan teille Kaikki Eläimet. Älkää kuitenkaan Syökö Lihaa, Jossa sen sielu, sen Veri On.
Teidän Verenne vuodattamisesta Minä Totisesti Vaadin Tilille Jokaisen eläimen. Myös ihmisen Minä Vaadin Tilille toisen ihmisen, hänen veljensä, Surmaamisesta. Joka vuodattaa ihmisen Veren, hänen Verensä on Ihminen vuodattava, sillä Omaksi Kuvakseen Jumala Teki Ihmisen. Ja Te, Olkaa Hedelmälliset Ja Lisääntykää, Olkaa Monilukuiset Ja Lisääntykää Maan Päällä.
———

Kirjoita. Minä Olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty Suomen maa. Huomenna annan sinulle pyytämäsi merkin. Näet taivaalla valkoisen valon. Se todistaa Minusta. En tarkoita aurinkoa tai kuuta vaan jotakin muuta, jonka saat nähdä. On aika katua ja tehdä parannus. On aika kohdata Vapahtaja. On aika herätä. On aika pyytää ja saada synnit anteeksi nimessä Jeesuksen Kristuksen.
On aika polvistua Herran edessä ja vastaanottaa Armo. On aika antaa kunnia Jumalalle Kaikkivaltiaalle ja Hänen ainoalle Pojalleen Herralle Jeesukselle Kristukselle. On aika ottaa vastaan uskossa Pyhä Henki. On aika hylätä Synti. On aika katsoa Kristukseen. On aika kylvää ja aika niittää. Vilja on kypsä leikattavaksi, sanoo Herra Jeesus Kristus. Tule Suomen maa. On sinun aikasi käydä Minun puoleeni, sanoo Herra, sinun Vapahtajasi. Minä tulen hetkellä, jota et tiedä. Sinä tunnet Kirjoitukset, mutta et tunnista aikaa.
Ole valmis, kun saavun, sanoo Herra, sinun Jumalasi, Israelin Pyhä, Luoja Kaikkivaltias. Sinä olet Minun, sanoo Herra Jeesus Kristus. Ota vastaan Armo Suomen maa. On sinun etsikkoaikasi viimeiset hetket. Minussa saat Elää, sanoo Herra, sinun Lunastajasi. Tämä on Jumalan tosi Sana. Aamen.

Veljet, minä palautan mieleenne sen Evankeliumin, jonka olen teille julistanut ja jonka olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. Sen kautta te myös Pelastutte, jos pidätte kiinni siitä sellaisena kuin minä sen teille julistin. Muuten olette aivan turhaan Uskoneet. Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi Sen, minkä olin itsekin Saanut: Kristus kuoli meidän syntiemme tähden Kirjoitusten mukaan, Hänet haudattiin ja Hänet herätettiin Kolmantena Päivänä Kirjoitusten mukaan, ja Hän näyttäytyi Keefakselle ja sitten niille kahdelletoista.
Sen jälkeen Hän näyttäytyi samalla kertaa yli viidelle sadalle veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa mutta jotkut ovat nukkuneet pois. Sitten Hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin keskonen. Sillä minä olen apostoleista vähäisin enkä ole sen arvoinen, että minua edes kutsutaan apostoliksi, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa.
Mutta Jumalan Armosta minä olen se, mikä olen, eikä Hänen Armonsa minua kohtaan ole ollut turha. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, en tosin minä vaan Jumalan Armo, Joka On Ollut minun Kanssani. Olipa siis kyse minusta tai heistä, Näin me Julistamme, ja Näin te Olette Uskoneet.
Mutta jos Kristuksesta Julistetaan, että Hänet On Herätetty Kuolleista, kuinka jotkut teistä sanovat, ettei Kuolleiden Ylösnousemusta Ole? Jos Ei Ole Kuolleiden Ylösnousemusta, Ei Kristustakaan Ole Herätetty Kuolleista. Mutta jos Kristusta ei ole Herätetty, silloin meidän Julistuksemme On Turhaa, Turhaa myös teidän Uskonne. Silloin meidät myös havaitaan Vääriksi Jumalan Todistajiksi. Olemmehan Todistaneet Jumalasta, että Hän Herätti Kristuksen, jota Hän ei olisikaan herättänyt, jos kerran Kuolleita Ei Herätetä.
Jos kerran Kuolleita Ei Herätetä, Ei Kristustakaan Ole Herätetty. Mutta jos Kristusta Ei Ole Herätetty, teidän Uskonne On Turha ja te olette vielä Synneissänne. Silloin myös Kristuksessa Nukkuneet Ovat Kadotettuja. Jos olemme Panneet Toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme Kaikista ihmisistä Surkuteltavimpia. Mutta nytpä Kristus On Herätetty Kuolleista, Esikoisena Kuolemaan Nukkuneista.
Koska Kuolema On Tullut ihmisen Kautta, niin myös Kuolleiden Ylösnousemus On Tullut ihmisen Kautta. Sillä niin kuin Kaikki Kuolevat Aadamissa, niin myös Kaikki Tehdään Eläviksi Kristuksessa, Jokainen Vuorollaan, Esikoisena Kristus ja sitten Kristuksen Omat Hänen Tulemuksessaan. Sitten Tulee Loppu, kun Hän Luovuttaa Valtakunnan Jumalan ja Isän Haltuun Kukistettuaan Kaiken hallituksen ja Kaiken vallan ja voiman.
Kristuksen Pitää Näet Hallita siihen asti, kunnes Hän On Pannut Kaikki Viholliset Jalkojensa Alle. Vihollisista viimeisenä Kukistetaan Kuolema. Sillä ”Kaiken On Jumala Alistanut Hänen Jalkojensa Alle”. Mutta kun sanotaan, että Kaikki On Alistettu, lukuun Ei Tetenkään Oteta Häntä, Joka On Alistanut Kaiken Kristuksen Valtaan. Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistuu Sen Valtaan, Joka On Alistanut Kaiken Hänen Valtaansa, jotta Jumala Olisi Kaikki Kaikissa.
Mitä muuten tekevät ne, jotka kastattavat itsensä kuolleiden puolesta? Ellei kuolleita lainkaan herätetä, miksi he sitten kastattavat itsensä näiden puolesta? Ja miksi mekään antaudumme joka hetki vaaraan? Minä Kuolen Joka Päivä, niin totta kuin te, veljet, olette kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Mitä hyötyä minulle inhimillisesti ajatellen on siitä, että olen taistellut Efesoksessa petoja vastaan?
Jos kuolleita ei herätetä, niin syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Älkää Eksykö! Huono Seura Hyvät Tavat Turmelee. Raitistukaa Oikealla Tavalla Älkääkä Tehkö Syntiä. On näet niitä, joilla Ei Ole Mitään Tietoa Jumalasta. Sanon tämän teidän häpeäksenne.
Joku ehkä kysyy: ”Millä tavoin Kuolleet Heräävät? Ja millaisessa Ruumissa he tulevat esiin?” Sinä Mieletön! Eihän se, minkä kylvät, Herää Eloon, ellei Se ensin Kuole. Ja kun Kylvät, et kylvä Nousevaa Vartta vaan Pelkän Siemenen, oli se sitten vehnänjyvä tai jokin muu siemen. Mutta Jumala Antaa Sille sellaisen Varren kuin Tahtoo, kullekin Siemenelle Sen oman Varren. Ei kaikki Liha ole samanlaista. Toista on ihmisen liha, toista taas karjan liha, toista lintujen liha ja toista kalojen.
Ja On Taivaallisia Ruumiita ja maallisia ruumiita, mutta Toisenlaista On Taivaallisten Kirkkaus, toisenlaista taas maallisten. Toista on auringon kirkkaus, toista kuun kirkkaus ja toista tähtien kirkkaus, ja toinen tähti eroaa toisesta kirkkaudeltaan.
Näin On myös Kuolleiden Ylösnousemus: Kylvetään katoavaisuudessa, Nousee Katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, Nousee Kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, Nousee Voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, Nousee Hengellinen Ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin On Myös Hengellinen.
Onhan Kirjoitettu: ”Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli Elävä Sielu.” Viimeisestä Aadamista Tuli Eläväksi Tekevä Henki. Ensimmäisenä ei siis ollut Hengellinen vaan sielullinen, vasta Sitten Tulee Hengellinen. Ensimmäinen ihminen oli maasta ja maallinen. Toinen Ihminen On Taivaasta.
Millainen maallinen oli, sellaisia ovat maalliset. Millainen Taivaallinen On, Sellaisia Ovat Myös Taivaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä Tulee Olemaan Myös Taivaallisen Kuva. Mutta sen sanon, veljet, ettei Liha Voi Periä Jumalan Valtakuntaa eikä katoavaisuus Peri Katoamattomuutta.
Nyt ilmoitan teille Salaisuuden: Emme me Kaikki Kuolemaan Nuku, mutta Kaikki me Muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, Viimeisen Pasuunan Soidessa. Pasuuna Soi, ja Kuolleet Nousevat Katoamattomina, ja me Muutumme. Sillä tämän katoavaisen Pitää Pukeutua Katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen Pukeutua Kuolemattomuuteen.
Mutta kun tämä katoavainen Pukeutuu Katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen Pukeutuu Kuolemattomuuteen, toteutuu se Sana, joka On Kirjoitettu: ”Kuolema On Nielty ja Voitto Saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun pistimesi?” Kuoleman Pistin On Synti, ja Synnin voima On Laki.
Mutta Kiitos Jumalalle, Joka Antaa meille Voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen Kautta! Olkaa siis, Rakkaat Veljeni, Lujia ja Järkähtämättömiä, Aina Innokkaita Herran Työssä, ja Tietäkää, että Vaivannäkönne Herrassa Ei Ole Turhaa.

Kun farao lähetti tiedustelemaan asiaa, niin todellakin, israelilaisten Karjasta ei ollut Kuollut ainoatakaan. Mutta faraon Sydän Paatui, eikä hän Päästänyt Kansaa.
Sitten Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: ”Ottakaa kouranne täyteen nokea uunista, ja Mooses heittäköön sen Taivasta kohti faraon silmien edessä. Se muuttuu pölyksi, joka peittää koko Egyptin Maan, ja siitä tulee paiseita ja märkiviä rakkuloita ihmisiin ja karjaan kaikkialla Egyptin Maassa.”

Siellä teidän isänne kiusasivat ja koettelivat Minua, vaikka näkivät Minun tekojani neljäkymmentä vuotta.

Tämä Asia Käy Vielä Paljon Selvemmäksi, kun Nousee toinen, Melkisedekin kaltainen, Pappi, joka Ei Ole Tullut Papiksi maallista perimystä koskevan Lain Käskyn mukaan vaan Katoamattoman Elämän Voimasta.

Hänestä näet Todistetaan: ”Sinä olet Pappi iankaikkisesti Melkisedekin Järjestyksen Mukaan.” Näin Kumotaan Entinen Säädös, koska se Oli Voimaton ja Hyödytön – eihän Laki tehnyt mitään täydelliseksi – mutta sen Tilalle Tulee Parempi Toivo, Jonka Kautta me Lähestymme Jumalaa.

Palattuaan hän lähetti Joosafatille, Juudan kuninkaalle, sanan: ”Mooabin kuningas kapinoi minua vastaan. Lähdetkö kanssani sotaan Mooabia vastaan?” Hän vastasi: ”Lähden. Minä niin kuin sinä, minun kansani niin kuin sinun kansasi, minun hevoseni niin kuin sinun hevosesi!” Joosafat kysyi: ”Mitä Tietä meidän on mentävä?” Jooram vastasi: ”Edomin Autiomaan Tietä.”
Niin Israelin kuningas, Juudan kuningas ja Edomin kuningas lähtivät liikkeelle. Kun he olivat kulkeneet Kierrellen seitsemän päivän matkan, Vettä Ei Ollut Enää Riittävästi Sotajoukolle eikä kuormajuhdille, jotka seurasivat heitä. Silloin Israelin kuningas sanoi: ”Voi! Herra on kutsunut meidät kolme kuningasta kokoon antaakseen meidät Mooabin käsiin!”
Mutta Joosafat sanoi: ”Eikö täällä ole ketään Herran profeettaa, jotta voisimme hänen kauttaan kysyä neuvoa Herralta?” Silloin eräs Israelin kuninkaan palvelijoista vastasi: ”On täällä Elisa, Saafatin poika, Joka Vuodatti Vettä Elian Käsille.” Joosafat sanoi: ”Hänellä On Herran Sana.” Niin Israelin kuningas, Joosafat ja Edomin kuningas menivät hänen luokseen.
Elisa sanoi Israelin kuninkaalle: ”Mitä minulla on tekemistä sinun kanssasi? Mene isäsi profeettojen ja äitisi profeettojen luo.” Israelin kuningas vastasi hänelle: ”Ei, sillä Herra on kutsunut meidät kolme kuningasta kokoon antaakseen meidät Mooabin käsiin.” Elisa sanoi: ”Niin Totta kuin Herra Sebaot Elää, Hän, Jota minä Palvelen: jollen tahtoisi tehdä Joosafatille, Juudan kuninkaalle, mieliksi, en edes katsoisi sinuun enkä huomaisi sinua. Mutta tuokaa minulle nyt soittaja.” Kun soittaja soitti, Herran Käsi Tuli Elisan Päälle

Eikö meillä olisi oikeutta kuljettaa mukanamme vaimoa, uskonsisarta, niin kuin tekevät muutkin apostolit ja Herran veljet ja Keefas? Vai olemmeko minä ja Barnabas ainoat, joilla ei ole oikeutta olla tekemättä ruumiillista työtä? Kuka Suorittaa koskaan Sotapalvelusta omalla kustannuksellaan? Kuka Istuttaa Viinitarhan eikä Syö sen hedelmää? Tai kuka Paimentaa karjaa eikä Nauti sen maitoa?
Puhunko tästä vain ihmisten tavoin? Eikö Lakikin sano näin? Onhan Mooseksen laissa Kirjoitettuna: ”Älä sido Puivan härän Suuta.” Ei kai Jumala ole häristä huolissaan? Eikö Hän Puhu juuri meidän tähtemme? Meidän tähtemmehän On Kirjoitettu, että Kyntäjän tulee kyntää Toivossa ja Puivan tehdä työtä Osansa Saamisen Toivossa.
Jos me olemme Kylväneet teihin Hengellistä Hyvää, olisiko liikaa, jos niittäisimme teiltä aineellista hyvää? Jos muilla on tällainen oikeus teihin, eikö paljon enemmän meillä? Me emme kuitenkaan ole käyttäneet hyväksemme tätä oikeutta vaan kestämme kaiken, jotta emme panisi mitään estettä Kristuksen Evankeliumille. Ettekö tiedä, että ne, jotka Hoitavat Pyhiä Toimia, saavat elantonsa Pyhäköstä ja ne, jotka Toimivat Uhrialttarin Äärellä, saavat Osansa Alttarin Uhreista.

Minä tulin yhä mahtavammaksi, yli kaikkien, jotka ennen minua olivat olleet Jerusalemissa, kuitenkin Viisauteni säilyttäen. En kieltänyt silmiltäni mitään, mitä ne pyysivät, enkä torjunut Sydämeltäni mitään iloa. Minun Sydämeni iloitsi kaiken vaivannäköni tuloksista. Se oli Osani kaikesta vaivannäöstäni.
Mutta kun käänsin huomioni kaikkiin töihin, joita käteni olivat tehneet, ja vaivannäköön, jolla olin itseäni vaivannut niitä tehdessäni, niin katso: Se Oli Kaikki Turhuutta ja Tuulen Tavoittelua. Mistään ei ole hyötyä auringon alla. Kun käännyin katsomaan viisautta, mielettömyyttä ja tyhmyyttä – sillä mitäpä muuta voi tehdä ihminen, joka tulee toisen kuninkaan jälkeen, kuin mitä jo ennenkin on tehty –

Samoin te, Vaimot, Olkaa Alamaisia Omalle Miehellenne, niin että nekin miehet, jotka Eivät Tottele Sanaa, Ilman Sanojakin Voitettaisiin Vaimojen Vaelluksen Kautta, kun he näkevät teidän Puhtaan Vaelluksenne Jumalanpelossa.

Älköön Teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, tukkalaitteilla ja kultakoruilla koristautumista tai hienoihin vaatteisiin pukeutumista, vaan Olkoon Se Katoamaton, Salassa Oleva Sydämen Ihminen, hengeltään lempeä ja hiljainen. Tämä on Jumalan Silmissä kallisarvoista.

Näin myös muinoin Pyhät Vaimot, Jotka Panivat Toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja Olivat Alamaisia omalle Miehelleen, niin kuin Saarakin oli kuuliainen Abrahamille ja kutsui häntä herraksi. Teistä On Tullut Hänen Lapsiaan, kun Teette Hyvää Ettekä Anna Minkään Pelottaa Itseänne.
Samoin te, miehet, Eläkää Ymmärtäväisesti Vaimonne Kanssa niin kuin Heikomman Astian Kanssa. Osoittakaa hänelle Kunnioitusta, koska Olette Yhdessä Elämän Armon Perillisiä, Etteivät Rukouksenne Estyisi.
Lopuksi: Olkaa kaikki yksimielisiä ja myötätuntoisia, osoittakaa Veljesrakkautta, olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla älkääkä herjausta herjauksella. Päinvastoin Siunatkaa, sillä Siihen Teidät On Kutsuttukin, Että Perisitte Siunauksen.
Sillä: Joka Tahtoo Rakastaa Elämää ja Nähdä Hyviä Päiviä, hillitköön Kielensä Pahasta ja huulensa Vilppiä Puhumasta, Kääntyköön Pois Pahasta ja Tehköön Hyvää, Etsiköön Rauhaa ja Pyrkiköön Siihen. Sillä Herran Silmät Tarkkaavat Vanhurskaita ja Hänen Korvansa heidän Rukouksiaan, mutta Herran Kasvot ovat Pahantekijöitä vastaan.
Kuka voi teitä Vahingoittaa, jos teillä On Intoa Hyvään? Mutta vaikka Joutuisittekin Kärsimään Vanhurskauden tähden, Olette Autuaita. Älkää Pelätkö, mitä he pelkäävät, Älkääkä Säikkykö, vaan Pyhittäkää Herra Kristus Sydämessänne ja olkaa Aina Valmiit Vastaamaan kaikille, jotka kysyvät teiltä, mihin Toivonne Perustuu.
Vastatkaa kuitenkin lempeästi ja kunnioittavasti ja Pitäkää Itsellänne Hyvä Omatunto, jotta ne, jotka puhuvat pahaa teidän Hyvästä Vaelluksestanne Kristuksessa, Joutuisivat Häpeään Siinä, Mistä he teitä Panettelevat. Onhan Parempi, jos niin On Jumalan Tahto, Kärsiä Hyväntekijänä kuin Pahantekijänä. Kärsihän Kristuskin Kerran Syntien tähden, Vanhurskas Väärintekijöiden Puolesta, Johdattaakseen teidät Jumalan Luo.
Lihassa Ollessaan Hänet Tosin surmattiin, mutta Hengessä Hänet Tehtiin Eläväksi. Hengessä Hän myös Meni, ja Saarnasi Vankeudessa Oleville hengille, jotka muinoin Olivat Tottelemattomia, kun Jumala pitkämielisesti Odotti Nooan Päivinä, Jolloin Rakennettiin Arkkia. Siinä Pelastui Veden Kautta vain muutamia, yhteensä kahdeksan ihmistä.
Tämän Vertauskuvan mukaan Vesi Nyt teidätkin Pelastaa, Kasteena. Se Ei Ole Lihan Saastan Poistamista vaan Hyvän Omantunnon Pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen Ylösnousemuksen Kautta, Hänen, Joka On Mennyt Taivaaseen ja On Jumalan Oikealla Puolella. Hänen Valtaansa On Alistettu enkelit, Vallat ja Voimat.

Vastustakaa häntä Uskossa Lujina! Tehän Tiedätte, että Samat Kärsimykset Täytyy Veljiennekin Kestää maailmassa.

Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin Ei Saa Olla, Veljeni! Eihän samasta Lähteensilmästä Pulppua Makeaa ja Karvasta Vettä. Veljeni, Ei Viikunapuu Voi Tuottaa Oliiveja eikä Viiniköynnös Viikunoita. Eikä Suolainen Lähde Anna Makeaa Vettä.

Kuka teistä On Viisas ja Ymmärtäväinen? Näyttäköön hän Tekonsa Hyvällä Vaelluksellaan, Viisaasti ja Sävyisästi. Mutta jos teillä on sydämessänne katkera kiivaus ja riitaisuus, älkää kerskailko ja valehdelko Totuutta Vastaan. Sellainen ei ole Ylhäältä Tulevaa Viisautta vaan maallista, sielullista, riivaajien viisautta.

Sillä missä on kiivautta ja riitaisuutta, siellä on myös epäjärjestystä ja kaikenlaista pahaa menoa. Mutta Ylhäältä Tuleva Viisaus On ensiksikin Puhdasta, sitten Rauhaisaa, Lempeää, Taipuisaa, se On Täynnä Laupeutta ja Hyviä Hedelmiä. Se On Tasapuolinen ja Teeskentelemätön.

Persian kuninkaan Kooreksen ensimmäisenä hallitusvuotena Herra herätti Persian kuninkaan hengen Täyttääkseen Sanansa, Jonka Herra Oli Puhunut Jeremian kautta. Niin Koores antoi kuuluttaa koko valtakunnassaan ja julisti myös käskykirjeessä: ”Näin sanoo Koores, Persian kuningas: Herra, Taivaan Jumala, on antanut minulle kaikki Maan valtakunnat, ja Hän on käskenyt minun rakentaa itselleen Temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa.
Kuka vain teidän joukostanne kuuluu Hänen Kansaansa, hänen Jumalansa Olkoon hänen Kanssaan. Menköön hän Jerusalemiin, joka on Juudassa, rakentamaan Herran, Israelin Jumalan, Temppeliä. Hän On Se Jumala, Joka Asuu Jerusalemissa. Kaikki, jotka ovat Jäljellä Siitä Kansasta, missä tahansa Asuvatkin Muukalaisina, saakoot paikkakuntansa miehiltä avustuksena hopeaa ja kultaa, tavaraa ja karjaa sekä vapaaehtoisia lahjoja Jumalan Temppelin Rakentamiseksi Jerusalemiin.”
Silloin Juudan ja Benjaminin Sukujen Päämiehet sekä Papit ja Leeviläiset Varustautuivat Matkaan, Kaikki, Joiden hengen Jumala Herätti, niin että he Päättivät Lähteä Rakentamaan Herran Temppeliä Jerusalemiin. Kaikki heidän ympärillään asuvat Tukivat Heitä Lahjoittamalla hopea-astioita ja kultaa, tavaraa, karjaa ja kalleuksia, ja Vielä Muutakin Heille Lahjoitettiin.
Kuningas Koores Antoi Tuoda Esiin Herran Temppelin Esineet, jotka Nebukadnessar oli vienyt Jerusalemista ja asettanut oman jumalansa temppeliin. Koores, Persian kuningas, käski aarteistonhoitaja Mitredatin tuoda ne esiin. Tämä laski niiden lukumäärän ja luovutti ne Sesbassarille, Juudan ruhtinaalle.
Niiden lukumäärät olivat: kolmekymmentä kultamaljaa, tuhat hopeamaljaa, kaksikymmentäyhdeksän uhriveistä, kolmekymmentä kultapikaria, neljäsataakymmenen halvempiarvoista hopeapikaria ja tuhat muuta esinettä. Kulta- ja hopeaesineitä oli kaikkiaan viisituhatta neljäsataa. Kaikki nämä Sesbassar toi mukanaan, kun pakkosiirtolaiset palasivat Babyloniasta Jerusalemiin.

”Artahsasta, kuninkaiden kuningas, pappi Esralle, Taivaan Jumalan Lain tuntijalle. Täydellistä Rauhaa” ja niin edelleen.

———

Kirjoita. Minä Olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty Suomen maa. Sinä olet Minun Suomen maa. Ei mikään valta maailmassa voi viedä sinua pois Minun sylistäni Suomen maa. Sinä olet minulle rakas. Älä pelkää. Älä pelkää, vaikka maailmalla ympärilläsi tapahtuu kauheita asioita. Minä varjelen sinut Suomen maa, kun Uskot ja turvaat Minuun, sanoo Herra, Kaikkivaltias, Kaikkitietävä ja Kaikkinäkevä Luoja Taivaan ja Maan.
Sinä olet Minun, sanoo Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Minä asetin enkelini rajoillesi sinua varjelemaan, sanoo Herra Kaikkivaltias. Sinä olet Minun. Minä varjelen sinut, kun turvaat Minuun, yksin Minuun, sanoo Herra Jeesus, sinun Turvakalliosi, joka ei jalkojesi alla petä Suomen maa. Sinä olet minulle rakas Suomen maa. Olet ensilyhde silmieni alla kansojen keskellä, jota heilutan. Toiset kansat näkevät sinut Omanani, kun Valosi loistaa Minusta maailman pimeyteen. Pysy Minussa.
Turvaa yksin Minuun ja saat Elämän Minussa Suomen maa, sanoo Herra, sinun Lunastajasi ja sinun Pelastajasi, ikiaikojen Israelin Pyhä Jumala Kaikkivaltias. Kulje kanssani ja turvaa Minuun, sanoo Jeesus Kristus. Sinä olet Minun Suomen maa. Aamen.

Tämä on minun puolustukseni niitä vastaan, jotka minua tuomitsevat. Eikö meillä olisi oikeutta ruokaan ja juomaan? Eikö meillä olisi oikeutta kuljettaa mukanamme vaimoa, uskonsisarta, niin kuin tekevät muutkin apostolit ja Herran veljet ja Keefas?
Vai olemmeko minä ja Barnabas ainoat, joilla ei ole oikeutta olla tekemättä ruumiillista työtä? Kuka Suorittaa koskaan Sotapalvelusta omalla kustannuksellaan? Kuka Istuttaa Viinitarhan eikä Syö sen hedelmää? Tai kuka Paimentaa karjaa eikä Nauti sen maitoa?

Onhan Herra, sinun Jumalasi, Siunannut Sinua Kaikessa, mitä teet. Hän Tuntee Vaelluksesi Tässä Suuressa Autiomaassa. Jo neljäkymmentä vuotta On Herra, sinun Jumalasi, Ollut Sinun Kanssasi, Eikä Sinulta Ole Puuttunut Mitään.´ Niinpä me Lähdimme Seirissä asuvien veljiemme, Eesaun jälkeläisten, luota ja Kuljimme Tasangon Tietä, joka tulee Eelatista ja Esjon-Geberistä. Sitten me Käännyimme ja Lähdimme Kulkemaan Mooabin Autiomaan Tietä.
Herra sanoi minulle: ´Älä ahdista mooabilaisia äläkä ryhdy taisteluun heidän kanssaan, sillä Minä En Anna sinulle Perintöosaa heidän Maastaan. Minä Olen näet Antanut Aarin Perinnöksi Lootin jälkeläisille.´ Siellä asuivat aikaisemmin eemiläiset, suuri ja lukuisa kansa. He olivat yhtä kookkaita kuin anakilaiset, ja anakilaisten tavoin heitäkin pidettiin refalaisina, mutta mooabilaiset kutsuivat heitä eemiläisiksi.
Seirissä asuivat aikaisemmin hoorilaiset, mutta Eesaun jälkeläiset Ottivat Haltuunsa heidän Maansa, Hävittivät heidät Tieltään ja Asettuivat Asumaan heidän tilalleen. Näin Teki myös Israel siinä Maassa, Jonka Herra heille Antoi. Herra sanoi: ´Lähtekää Nyt Liikkeelle ja Kulkekaa Seredin Joenuoman Poikki.´ Niin me Kuljimme Seredin Joenuoman Poikki.

Lisääntyköön Teille Laupeus, Rauha ja Rakkaus.

Vaikka jo Olette Saaneet Tietää Kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa Teitä siitä, että Herra, Joka Kerran Pelasti Kansan Egyptistä, Toisella Kertaa Tuhosi ne, jotka Eivät Uskoneet. Myös ne enkelit, jotka eivät pitäneet kiinni valta-asemastaan vaan jättivät oman Asuinsijansa, Hän Pani Pimeyteen ikuisissa kahleissa säilytettäviksi Suurta Tuomion Päivää varten. Niin myös Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat Kaupungit, jotka Samalla Tavoin kuin nekin Harjoittivat Haureutta ja Antautuivat Luonnonvastaisiin Lihan Himoihin, ovat varoittavana esimerkkinä Kärsiessään Ikuisen Tulen Rangaistusta.

Yhtä kaikki myös Nämä Uneksijat samalla tavoin Saastuttavat ruumiinsa, Halveksivat Herruutta ja Herjaavat Kirkkauden Henkiolentoja. Ei edes ylienkeli Mikael riidellessään ja väitellessään Paholaisen kanssa Mooseksen ruumiista uskaltanut langettaa Herjaavaa Tuomiota vaan sanoi: ”Rangaiskoon sinua Herra!” Nämä ihmiset sitä vastoin Herjaavat Sitä, Mitä Eivät Tunne mutta minkä he Luonnostaan järjettömien eläinten tavoin Tajuavat, ja Näin Tuottavat Itselleen Turmion.

Voi heitä! He Kulkevat Kainin tietä, Palkan Vuoksi he Heittäytyvät Bileamin Eksytykseen, ja he Tuhoutuvat Kapinointiinsa kuin Koorah. Nämä ihmiset Ovat Häpeätahroja teidän Rakkausaterioillanne Juhliessaan Röyhkeästi ja Kestitessään Itseään.

He Ovat Vedettömiä, Tuulessa Ajelehtivia Pilviä, Myöhäissyksyn Puita, Hedelmättömiä, Kahdesti Kuolleita ja Juuriltaan Reväistyjä, Rajuja Meren Aaltoja, jotka Vaahtoavat Omaa Häpeäänsä, Harhailevia Tähtiä, joille Ikuisiksi Ajoiksi On Varattuna Synkkä Pimeys. Myös heitä tarkoittaa Hanok, Aadamista seitsemäs, ennustaessaan: ”Katso, Herra Tulee kymmenientuhansien Pyhiensä Kanssa

Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan Tuomitsemaan maailmaa vaan sitä varten, että maailma Pelastuisi Hänen Kauttaan.

Katso, Tässä On Kivi, jonka Minä Olen Asettanut Joosuan Eteen. Tässä Yhdessä Kivessä on seitsemän Silmää. Katso, Minä Kaiverran Siihen Kaiverrukset, sanoo Herra Sebaot, ja Otan Pois Tämän Maan Syyllisyyden Yhtenä Päivänä.

Ennustus, Herran Sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on levittänyt Taivaat ja perustanut Maan ja joka On Luonut ihmisen hengen hänen Sisimpäänsä: ”Katso, Minä Teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi Kaikille kansoille, kun ne piirittävät Juudaa ja Jerusalemia. Sinä Päivänä Minä Teen Jerusalemista Väkikiven Kaikille kansoille: kaikki, jotka Sitä Nostavat, Repivät Pahoin Itsensä. Kuitenkin Kaikki Maan kansakunnat Kokoontuvat Sitä Vastaan.
Sinä Päivänä, sanoo Herra, Minä Lyön Kaikki Hevoset Vauhkoudella ja Niiden Ratsastajat Hulluudella. Juudan Heimoa Kohti Minä Avaan Silmäni, mutta Kaikki kansojen Hevoset Minä Lyön Sokeudella. Silloin Juudan Sukuruhtinaat sanovat Sydämessään: ´Minun Väkevyyteni Ovat Jerusalemin Asukkaat Herrassa Sebaotissa, Heidän Jumalassaan.´
Sinä Päivänä Minä Teen Juudan Sukuruhtinaat ikään kuin Palavaksi Hiiliastiaksi polttopuiden sekaan ja ikään kuin Tulisoihduksi lyhteiden sekaan. He Kuluttavat oikealta ja vasemmalta, Kuluttavat Kaikki kansat ympäriinsä. Jerusalem Saa Yhä Olla Paikallaan – Jerusalemissa. Herra On Ensin Vapauttava Juudan Majat, Etteivät Daavidin Suku ja Jerusalemin Asukkaat Saisi Suurempaa Kunniaa kuin Juuda.

Sinä Päivänä Herra Suojelee Jerusalemin Asukkaita. Kompastelevin heistä on Sinä Päivänä kuin Daavid, ja Daavidin Suku On kuin jumalolento, kuin Herran enkeli heitä Johtamassa. Sinä Päivänä Minä Tahdon Hävittää Kaikki kansat, jotka Hyökkäävät Jerusalemia Vastaan. Mutta Daavidin Suvun Päälle ja Jerusalemin Asukkaiden Päälle Minä Vuodatan Armon ja Rukouksen Hengen, ja he Katsovat Minuun, Jonka Ovat Lävistäneet.
He valittavat Häntä niin kuin valitetaan Ainokaista, murehtivat Häntä katkerasti niin kuin murehditaan Esikoista. Sinä Päivänä pidetään Jerusalemissa Suuret Valittajaiset, sellaiset kuin olivat Hadadrimmonin valittajaiset Megiddon Laaksossa. Maa Pitää Valittajaisia, kukin Suku erikseen: Daavidin Huone, hänen sukunsa, erikseen ja heidän naisensa erikseen; Naatanin Huone, hänen sukunsa, erikseen ja heidän naisensa erikseen, Leevin Huone, hänen sukunsa, erikseen ja heidän naisensa erikseen; simeiläisten suku erikseen ja heidän naisensa erikseen ja kaikki muutkin suvut, kukin suku erikseen ja heidän naisensa erikseen.

Älkää kostako pahaa pahalla älkääkä herjausta herjauksella. Päinvastoin Siunatkaa, sillä Siihen Teidät On Kutsuttukin, että Perisitte Siunauksen.

Puhdistakaa Pois Vanha Hapate, että Olisitte Uusi Taikina, niin kuin te Olettekin Happamattomia; Onhan meidän Pääsiäislampaamme, Kristus, Teurastettu.

Jumala Rangaiskoon Abneria Nyt ja Vasta, jos en tee Daavidin Hyväksi sitä, minkä Herra On hänelle Vannonut: ´Minä Siirrän kuninkuuden Saulin Suvulta Ja Saatan Daavidin Valtaistuimen Piiriin Koko Israelin Ja Juudan, Daanista Aina Beersebaan Asti.´” Eikä Iisboset kyennyt vastaamaan Abnerille sanaakaan, sillä hän pelkäsi tätä.
Sitten Abner lähetti omissa nimissään Sanansaattajia Daavidin luo sanomaan: ”Kenen Hallussa Maa On? Tee Liitto minun Kanssani, Niin Näet, että Minun Käteni Tukee sinua ja minä Käännän Koko Israelin sinun Puolellesi.” Daavid vastasi: ”Hyvä, minä Teen Liiton Kanssasi. Mutta Yhtä Asiaa Minä Vaadin sinulta. Sinä Et Saa Nähdä Kasvojani, Ellet Tuo Mukanasi Miikalia, Saulin tytärtä, kun Tulet Luokseni.”
Sitten Daavid lähetti Sanansaattajia Saulin pojan Iisbosetin Luo Sanomaan: ”Anna minulle Vaimoni Miikal, Jonka Olen Kihlannut Itselleni Sadalla Filistealaisten Esinahalla.” Niin Iisboset Lähetti Ottamaan Miikalin tämän mieheltä Paltielilta, Laiksen pojalta.

Sitten Elialle tuli tämä Herran Sana: ”Lähde täältä, mene itään päin ja kätkeydy Keritinpurolle, joka on Jordanin itäpuolella. Saat juoda Purosta, ja Minä Olen käskenyt korppien elättää sinua siellä.” Elia lähti matkaan ja teki Herran Sanan mukaan. Hän meni ja asettui asumaan Keritinpurolle, joka on Jordanin itäpuolella. Korpit toivat hänelle Leipää ja Lihaa aamuin ja Leipää ja Lihaa illoin, ja hän joi Purosta. Jonkin ajan kuluttua Puro kuivui, koska maassa ei ollut Satanut.
Silloin Elialle tuli tuli tämä Herran Sana: ”Nouse ja mene Sarpatiin, joka on Siidonin aluetta, ja asetu sinne asumaan. Minä Olen Käskenyt erään Leskivaimon elättää sinua siellä.” Elia nousi ja meni Sarpatiin. Kun hän tuli kaupungin portille, hän näki Leskivaimon keräämässä puita. Elia huusi hänelle: ”Tuo minulle vähän Vettä astiassa, että saisin Juoda.” Kun nainen lähti sitä hakemaan, Elia huusi hänelle: ”Tuo minulle samalla myös pala Leipää.”
Mutta hän vastasi: ”Niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi, Elää, minulla ei ole Leipää, ainoastaan kourallinen Jauhoja Ruukussa ja vähän Öljyä Astiassa. Kerättyäni pari puuta menen leipomaan Leivän itselleni ja pojalleni. Syömme sen ja sitten kuolemme.” Elia sanoi hänelle: ”Älä pelkää. Mene ja tee niin kuin olet sanonut, mutta tee ensin pieni Rieskaleipä ja tuo se minulle. Leivo sen jälkeen itsellesi ja pojallesi, sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala: ´Jauhot eivät lopu Ruukusta eikä Öljyä puutu Astiasta. Näin on aina siihen päivään asti, jona Herra antaa Sateen Maan Päälle.´”
Nainen meni ja teki Elian Sanan mukaan, ja hänellä, hänen perheellään ja Elialla oli syötävää pitkäksi aikaa. Jauhot eivät loppuneet Ruukusta eikä Öljyä puuttunut Astiasta sen Sanan mukaisesti, jonka Herra oli Elian Kautta Puhunut. Näiden tapahtumien jälkeen talon Emännän Poika sairastui. Pojan Sairaus Paheni niin vaikeaksi, että hän Lopulta Lakkasi Hengittämästä. Silloin nainen sanoi Elialle: ”Mitä minulla on sinun kanssasi tekemistä, Jumalan mies? Sinä olet tullut minun luokseni Tuomaan Esiin Pahat Tekoni ja Tuottamaan Pojalleni Kuoleman!”
Elia vastasi hänelle: ”Anna Poikasi minulle.” Hän otti Pojan naisen sylistä, vei hänet ylös kattohuoneeseen, jossa itse asui, ja laski hänet vuoteelleen. Elia huusi Herraa ja sanoi: ”Herra, minun Jumalani, oletko todella kohdellut niin pahoin tätä leskeä, jonka luona asun, että olet antanut hänen Poikansa kuolla?” Sitten hän ojentautui Pojan yli kolme kertaa, huusi Herraa ja sanoi: ”Herra, minun Jumalani, Anna tämän Pojan sielun Tulla häneen Takaisin.” Herra kuuli Eliaa, ja henki Tuli Takaisin Pojan Sisimpään, ja Poika Heräsi Eloon. Elia otti Pojan, toi hänet kattohuoneesta alas taloon, antoi hänet hänen äidille ja sanoi: ”Näethän, Poikasi Elää.” Nainen sanoi Elialle: ”Nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies ja että Herran Sana sinun Suussasi On Tosi.”

Koska meillä on tämä palveluvirka Sen Armon mukaan, jonka olemme Saaneet, me emme lannistu. Olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatiet, emme Vaella Kavaluudessa emmekä Väärennä Jumalan Sanaa, vaan tuomalla julki Totuuden me suosittelemme itseämme Jumalan edessä jokaisen ihmisen omalletunnolle.
Jos Evankeliumimme on peitossa, Peite on niissä, jotka joutuvat Kadotukseen, niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman jumala on sokaissut, niin ettei heille loista se Valo, joka lähtee Kristuksen Kirkkauden Evankeliumista, Hänen, joka On Jumalan Kuva.
Emmehän me julista itseämme vaan Jeesusta Kristusta: Jeesus On Herra, ja me olemme teidän palvelijoitanne Jeesuksen tähden. Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon Valo pimeydestä”, valaisi sydämemme, niin että Jumalan Kirkkauden Tunteminen, sen Kirkkauden, joka loistaa Kristuksen Kasvoilta, levittäisi Valoaan. Tämä Aarre, on meillä Saviastioissa, jotta tuo suunnattoman Suuri Voima Olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.
Me olemme kaikin tavoin ahtaalla mutta emme umpikujassa, neuvottomia mutta emme toivottomia. Vainottuja mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä mutta emme tuhottuja. Me Kannamme Aina Ruumiissamme Jeesuksen Kuolemaa, että myös Jeesuksen Elämä tulisi kuolevaisessa ruumiissamme näkyviin. Meidät, jotka Elämme, annetaan aina alttiiksi Kuolemalle Jeesuksen tähden, että myös Jeesuksen Elämä tulisi kuolevaisessa ruumiissamme näkyviin.
Kuolema tekee siis työtään meissä mutta Elämä teissä. Koska meillä on sama Uskon Henki, niin kuin On Kirjoitettu: ”Minä Uskon ja siksi puhun”, niin mekin Uskomme ja sen tähden myös Puhumme. Mehän tiedämme, että Hän, joka herätti Herran Jeesuksen, herättää meidätkin Jeesuksen kanssa ja tuo meidät esiin yhdessä teidän kanssanne. Tämä kaikki tapahtuu teidän takianne, jotta yhä enenevä Armo saisi aikaan yhä useammissa vielä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi.
Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, Sisäinen Ihmisemme kuitenkin Uudistuu Päivä Päivältä. Tämä hetken kestävä, kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän, ikuisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin vaan Näkymättömiin, sillä näkyvät ovat ajallisia mutta Näkymättömät Iankaikkisia.

Häntä seurasi suuri joukko ihmisiä, ja Hän Paransi heitä siellä. Hänen luokseen tuli myös Fariseuksia, jotka koetellakseen Häntä kysyivät: ”Onko miehen lupa hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa?” Hän vastasi: ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi ja sanoi: ´Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja niistä kahdesta tulee Yksi Liha´?

Niinpä he eivät enää ole kaksi vaan Yksi Liha. Minkä siis Jumala On Yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.” He kysyivät Häneltä: ”Miksi Mooses sitten käski antaa vaimolle erokirjan ja hylätä hänet?” Hän vastasi heille: ”Teidän kovasydämisyytenne tähden Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne. Mutta alun perin ei ollut niin. Minä sanon teille: se, joka Hylkää vaimonsa muun syyn kuin Haureuden tähden ja nai toisen, tekee Aviorikoksen ja joka nai Hylätyn, tekee Aviorikoksen.

Opetuslapset sanoivat hänelle: ”Jos miehen suhde vaimoon on tällainen, ei kannata mennä naimisiin.” Mutta Hän sanoi heille: ”Tämä Sana ei sovellu kaikkiin vaan ainoastaan niihin, joille se on annettu. On sellaisia, jotka ovat äitinsä kohdusta syntyneet Avioon Kelpaamattomina. On myös niitä, jotka ihmiset ovat tehneet Avioon Kelpaamattomiksi. Samoin on niitä, jotka Taivasten Valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä Avioon Kelpaamattomiksi. Joka Tämän voi itseensä Soveltaa, se Soveltakoon.”

Kaikki Jumalan Sana on siis nähtävä Hengessä ja Totuudessa Hengellisenä Opetuksena ja Kehotuksena Kristuksen Mielen mukaiseen Vaeltamiseen Tiellä Iankaikkiseen Elämään. Näin on myös Herralta saatujen Hengellisten kirjoitusten ja Seurakunnalle annettujen profetioiden laita tänäkin päivänä. Ymmärtääkseen tekstit on niitä tutkittava Rukoillen Hengessä ja Totuudessa. Isä kirkastaa Opetuslapsilleen Sanan Hengellisen merkityksen hengettömien Fariseusten lukiessa tekstejä ilman Henkeä ja siksi vaeltavat Tien vieressä elämässään. Ilman selkeää korjausliikettä ja Pyhän Hengen vastaanottamista he eivät pääse koskaan Ovesta Taloon sisälle ja tule tuntemaan Totuutta.

Herra On siellä, missä on Murrettu Kivisydän. Sellainen ihminen saa Sanan Lupausten mukaan Uuden Lihasydämen ja Täyttyä Rakkaudesta, Anteeksiannosta ja Jumalan Armon tuntemisesta ajassa Pyhästä Hengestä Elämää sykkivään muotoonsa Hengellisesti Uudestisyntyen. Kivisydämet Eivät Päästä Elämän Herraa Sisimpäänsä.

Saan levätä tuossa Armonvirrassa joka päivä ja palvella Vapahtajaani Suuressa Sydämen Rauhassa, Ilossa ja Riemussa huolimatta siitä, kuinka lähimmäiset ympärilläni arvioivat lihallisessa sielussaan minun Taivallustani Taivastiellä. Elän Uskon ja Armon varassa Iankaikkista Elämää jo ajassa joka päivä Herran Rakkauden Ympäröimänä. Fariseuksille todetaan tänäkin päivänä: tuomitkaa oikea tuomio, jos tuomitsette lähimmäisiänne ajassa. Parempi olisi olla lainkaan tuomitsematta ketään ajassa, sillä millä mitalla me mittaamme toisia, sillä mitalla meitä mitataan kerran. Kynnys Astua Jumalan Valtakuntaan on syntiselle ihmiselle alhainen, mutta monille Seula on silti liian tiukka.

Herrassa Kasvaminen Hengelliseen Aikuisuuteen Poistaa meistä Herran Lampaista viimeisenkin Farisealaisen Lakihenkisyyden tullessamme Tuntemaan Totuuden. Tervetuloa antihengessä ajassa vaeltavien lähimmäisten silmissä huonojen ja vähäosaisten hylkiöiden joukkoon. Nämä hengessä Kuolleet keskellämme eivät vielä tiedä, kuinka hyvää ja rikasta Elämää me saamme Elää Hänen Seurassaan jo ajassa ja Periä kerran maailman Armonajan loppuessa Isän Valtakunnan Iankaikkisuudessa. Silloin Maan hiljaiset Herran Lampaat Korotetaan Taivaan Valtakuntaan ja Maan mahtavat Alennetaan Helvetin ikuisesti palavaan Tuleen.

Maan mahtavilla ei Hengellisesti tarkastellan tarkoiteta Jumalan yhteiskuntiin Viisaudessaan asettaman esivallan edustajia tai kaikkia maailman silmissä menestyneitä varakkaita lähimmäisiä vaan heitä itseriittoisia ja omahyväisiä lähimmäisiä, jotka eivät ota Jumalan Armosta tarjottua Pelastusta vastaan Herrassa ollessaan maallisessa yhteiskunnassa omissa silmissään hyvässä asemassa ajassa. Olkaa siis tarkkoja siinä, millä mitalla mittaatte lähimmäisiänne ajassa. Jokaisesta puhutusta sanasta on ihmisen tehtävä tili Herralle Tuomiopäivänä. Pahat ajatukset ja puheet lähtevät Sydämestä. Kristuksen Veri Puhdistaa Hänen Lampaidensa Sydämet. Otatko sinä vastaan Kutsun tulla Maan Päällä Jumalan Lapseksi ajassa vai et?

Silloin Pietari sanoi Jeesukselle: ”Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet Sinua. Mitä me siis saamme?” Jeesus vastasi: ”Totisesti Minä sanon teille: siinä Uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuutuu Kirkkautensa Valtaistuimelle, saatte tekin, jotka olette Minua Seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista heimoa.

Ja jokainen, joka on luopunut taloista, veljistä tai sisarista, isästä, äidistä tai lapsista tai pelloista Minun nimeni tähden, saa satakertaisesti takaisin ja Perii Iankaikkisen Elämän. Mutta monet ensimmäisistä tulevat viimeisiksi ja monet viimeisistä ensimmäisiksi.”

Veljeni, te, jotka Uskotte meidän Kirkastettuun Herraamme Jeesukseen Kristukseen, älkää katsoko henkilöön. Jos kokoukseenne tulee mies, kultasormus sormessaan ja yllään hienot vaatteet, ja tulee myös köyhä likaisissa vaatteissaan, niin te kiinnitätte huomionne tuohon hienosti pukeutuneeseen ja sanotte: ”Istu tähän mukavasti.” Köyhälle te sanotte: ”Seiso sinä tuossa” tai ”Istu tähän jalkajakkarani viereen.”

8. luku Elävän Israelin Jumalan Omaisuuskansa

Vyöttäkää siis Mielenne ja Olkaa Raittiita. Pankaa täysi Toivonne siihen Armoon, joka teille Annetaan Jeesuksen Kristuksen Ilmestymisessä. Olkaa niin kuin Kuuliaiset Lapset älkääkä mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, Tietämättömyytenne Aikana, elitte. Tulkaa sen sijaan Kaikessa Vaelluksessanne Pyhiksi, niin kuin teidän Kutsujannekin On Pyhä.

Onhan Kirjoitettu: ”Olkaa Pyhät, sillä Minä Olen Pyhä.” Jos te siis Isänänne Huudatte Avuksi Häntä, joka henkilöön katsomatta Tuomitsee jokaisen hänen Tekojensa mukaan, niin Vaeltakaa Jumalanpelossa tämä Muukalaisuutenne Aika. Tiedättehän, että teitä ei ole Lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta katoavilla aarteilla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, kuin Virheettömän ja Tahrattoman Karitsan, kalliilla Verellä.

Hänet oli kyllä Ennalta Tunnettu jo ennen maailman perustamista, mutta Vasta Viimeisinä Aikoina Hänet On Tuotu Julki teitä varten. Hänen Kauttaan te Uskotte Jumalaan, Joka Herätti Hänet Kuolleista ja Antoi Hänelle Kirkkauden, niin että teidän Uskonne ja Toivonne On Jumalassa. Puhdistakaa sielunne Totuudelle Kuuliaisina vilpittömään Veljesrakkauteen ja Rakastakaa Toisianne kestävästi, Puhtaasta Sydämestä.

Tehän Olette Uudestisyntyneet, ette katoavasta Siemenestä vaan Katoamattomasta, Jumalan Elävän ja Pysyvän Sanan Kautta. Sillä kaikki Liha on kuin Ruoho ja kaikki sen loisto kuin Ruohon Kukka. Ruoho Kuihtuu ja Kukka Varisee, mutta Herran Sana Pysyy Iäti. Tämä on Se Sana, joka On Teille Ilosanomana Julistettu.

Pankaa siis Pois Kaikki Pahuus, Kaikki Vilppi, Teeskentely ja Kateus ja Kaikki Panettelu. Niin kuin Vastasyntyneet Lapset Janotkaa Sanan Väärentämätöntä Maitoa, jotta te Sen Avulla Kasvaisitte Pelastukseen, jos kerran olette Maistaneet, että Herra On Hyvä. Tulkaa Hänen Luokseen, Elävän Kiven Luo, jonka ihmiset tosin Ovat Hylänneet mutta joka Jumalan Silmien Edessä On Valittu ja Kallis.

Rakentukaa itsekin Elävinä Kivinä Hengelliseksi Huoneeksi, Pyhäksi Papistoksi, Uhrataksenne Hengellisiä Uhreja, Jotka Jeesuksen Kristuksen Kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sanotaanhan Raamatussa: ”Katso, Minä Asetan Siioniin Kulmakiven, Valitun ja Kalliin. Joka Häneen Uskoo, ei joudu Häpeään.” Teille, jotka Uskotte, Se On Kallis, mutta niille, jotka Eivät Usko, on siitä Kivestä, jonka Rakentajat Hylkäsivät, Tullut Huippukivi, Kompastuskivi, Loukkauksen Kallio. Koska he Eivät Tottele Sanaa, he Kompastuvat, ja se heidän Osakseen On Määrättykin.

Te sen sijaan Olette Valittu Suku, Kuninkaallinen Papisto, Pyhä Heimo ja Omaisuuskansa julistaaksenne Hänen Jaloja Tekojaan, Joka On Pimeydestä Kutsunut teidät Ihmeelliseen Valoonsa. Ennen te ette olleet Kansa, ette olleet Armahdettuja, mutta nyt te Olette Armahdettuja.

Rakkaani, minä Kehotan teitä niin kuin Vieraita ja Muukalaisia Pidättymään Lihallisista Himoista, jotka Sotivat sielua Vastaan. Eläkää nuhteettomasti Pakanoiden keskellä, jotta he – vaikka Panettelisivatkin teitä Pahantekijöiksi – Näkisivät Hyvät Tekonne ja Ylistäisivät Jumalaa Etsikkopäivänä.

Olkaa Herran vuoksi alamaisia kaikelle inhimilliselle järjestykselle, niin kuninkaalle, joka on ylin, kuin maaherroillekin, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi mutta hyvää tekeville kiitokseksi. Sillä Jumalan Tahto On, että te Hyvää Tekemällä Tukitte Suun Ymmärtämättömien ihmisten Tietämättömyydeltä. Tehkää näin Vapaiden Tavoin, älkää niin kuin ne, joilla Vapaus On Pahuuden Verhona, vaan niin kuin Jumalan Palvelijat. Osoittakaa kaikille kunnioitusta, Rakastakaa Uskonveljiä, Pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.

Hänen Jumalallinen Voimansa On Lahjoittanut meille Hänen Tuntemisensa Kautta Kaiken, mitä tarvitaan Elämään ja Jumalanpelkoon. Hän On Kutsunut meidät Omalla Kirkkaudellaan ja Voimallaan ja Niiden Kautta Lahjoittanut meille Kallisarvoiset ja mitä Suurimmat Lupaukset, että te Niiden Avulla tulisitte Osallisiksi Jumalallisesta Luonnosta ja Pääsisitte Pakoon Turmelusta, joka maailmassa Himojen Tähden Vallitsee.

Pyrkikää Juuri Siitä Syystä innokkaasti Osoittamaan Uskossanne Hyveitä, hyveissä Ymmärrystä, ymmärryksessä Itsehillintää, itsehillinnässä Kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä Jumalanpelkoa, Jumalanpelossa Veljesrakkautta ja Veljesrakkaudessa Rakkautta Kaikkia Kohtaan. Jos teillä On Nämä ja Ne yhä Enentyvät, Ne Eivät Anna teidän Olla Toimettomia eivätkä Hedelmättömiä Herramme Jeesuksen Kristuksen Tuntemisessa.

Mutta se, Jolla Ei Näitä Ole, On Sokea ja Likinäköinen. Hän On Unohtanut Puhdistuneensa Entisistä Synneistään. Pyrkikää sen tähden, Veljet, yhä innokkaammin Tekemään Kutsumisenne ja Valintanne Lujaksi. Jos Näin Teette, Ette Koskaan Lankea, ja niin teille runsaskätisesti Tarjotaan Pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen Iankaikkiseen Valtakuntaan.

Sitten Jeesus sanoi heille: ”Eihän Lamppua Oteta Esiin siksi, että se pantaisiin Vakan tai Vuoteen alle. Eikö siksi, että Se Pantaisiin Lampunjalkaan? Eihän mikään Ole Salattuna muuta varten kuin Tullakseen Ilmi eikä Kätkettynä muuta varten kuin Tullakseen Julki. Jos jollakulla On Korvat Kuulla, se Kuulkoon.”

Vielä Hän sanoi heille: ”Tarkatkaa sitä, mitä Kuulette. Millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, ja vielä lisätäänkin. Jolla On, sille Annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan Pois sekin, mitä hänellä on.”

Jeesus sanoi: ”Tämän kaltainen On Jumalan Valtakunta: Mies Kylvää Siemenen Maahan. Nukkuipa Hän tai valvoi, öin ja päivin, Siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä, miten. Maa Tuottaa Sadon Aivan Itsestään: ensin korren, sitten tähkän ja viimein täyden jyvän tähkään. Heti Kun Sato On Kypsä, Hän Lähettää Sirpin, sillä Sadonkorjuun Aika On Tullut.”

Sitten Jeesus sanoi: ”Mihin vertaisimme Jumalan Valtakuntaa, mitä vertausta siitä käyttäisimme? Se on kuin Sinapinsiemen, joka Maahan Kylvettäessä on pienin kaikista Siemenistä Maan Päällä. Mutta Maahan Kylvettynä se Kasvaa, ja Siitä Tulee Suurin Kaikista vihanneskasveista. Se tekee niin Suuria Oksia, että taivaan linnut voivat tehdä pesänsä sen varjoon.”

Monin tällaisin vertauksin Jeesus Puhui ihmisille Sanaa, sen mukaan kuin he Kykenivät Kuulemaan. Ilman vertausta Hän ei puhunut heille, mutta Opetuslapsilleen Hän Selitti Kaiken, kun he Olivat Keskenään.

Sitten Näin vielä yhden enkelin, joka nousi auringonnousun suunnalta ja jolla Oli Elävän Jumalan Sinetti. Hän Huusi Kovalla Äänellä niille neljälle enkelille, joille Oli Annettu Valta Vahingoittaa Maata ja Merta: ”Älkää Vahingoittako Maata, älkää Merta älkääkä Puita, ennen kuin Olemme Painaneet Sinetin Jumalamme Palvelijoiden Otsaan.”

Kuulin myös Sinetillä Merkittyjen Lukumäärän, sataneljäkymmentäneljätuhatta Merkittyä Kaikista Israelin Poikien Heimoista: Juudan heimosta kaksitoistatuhatta merkittyä, Ruubenin heimosta kaksitoistatuhatta, Gaadin heimosta kaksitoistatuhatta, Asserin heimosta kaksitoistatuhatta, Naftalin heimosta kaksitoistatuhatta, Manassen heimosta kaksitoistatuhatta, Simeonin heimosta kaksitoistatuhatta, Leevin heimosta kaksitoistatuhatta, Isaskarin heimosta kaksitoistatuhatta, Sebulonin heimosta kaksitoistatuhatta, Joosefin heimosta kaksitoistatuhatta ja Benjaminin heimosta kaksitoistatuhatta.

Tämän jälkeen minä Näin Suuren Joukon ihmisiä, joita ei kukaan voinut laskea, kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä. He Seisoivat Valtaistuimen Edessä ja Karitsan Edessä Yllään Pitkät, Valkeat Vaatteet ja Käsissään Palmunoksat ja Huusivat Voimakkaalla Äänellä: ”Pelastus Tulee meidän Jumalaltamme, joka Istuu Valtaistuimella, ja Karitsalta!”

Kaikki enkelit seisoivat piirissä Valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon ympärillä, heittäytyivät kasvoilleen Valtaistuimen Eteen ja Palvoivat Jumalaa sanoen: ”Aamen. Ylistys ja Kirkkaus, Viisaus, Kiitos, Kunnia, Voima ja Väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti! Aamen.”

Yksi vanhimmista alkoi puhua ja kysyi minulta: ”Keitä nuo Pitkiin, Valkeisiin Vaatteisiin Pukeutuneet Ovat, ja mistä he Ovat Tulleet?” Minä vastasin hänelle: ”Herrani, sinä sen tiedät.” Hän sanoi minulle: ”Nämä Ovat ne, jotka tulevat siitä Suuresta Ahdistuksesta. He Ovat Pesseet Vaatteensa ja Valkaisseet Ne Karitsan Veressä. Sen tähden He ovat Jumalan Valtaistuimen Edessä ja Palvelevat Häntä päivät ja yöt Hänen Temppelissään, ja Hän, joka Istuu Valtaistuimella, Levittää Telttamajansa heidän Ylleen. Ei heille Enää Tule Nälkä Eikä Jano. Aurinko ei satu heihin eikä mikään helle, sillä Karitsa, joka On Valtaistuimen Keskellä, Paimentaa heitä ja Johdattaa heidät Elämän Vetten Lähteille, ja Jumala Pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään.”

Herran Omina Lampaina Ymmärrämme Hengessä ja Totuudessa, että työmme Jumalan Valtakunnan Tulemisen Lähelle julistamiseksi jatkuu aina Herran Päivään asti. Evankelioimisemme kuuluu kaikille ja kaikkialla – siis myös Herran omaisuuskansan juutalaisten lähimmäistemme Keskuudessa. Herran Sanassaan meille ilmoittamansa omaisuuskansa on todistusvoimainen Jumalan Tahdon toteennäyttäjä meille kaikille ajassa. Tuo piskuinen ja Siunattu juutalaisten kansakunta on selvinnyt vuosituhansia erilaisissa ankarissa ahdistuksissa sukupolvesta sukupolveen Herran Siunauksessa varjeltuen ja heimokunnittain kasvaen.

Maallisessa Israelissakin on Hengellinen Jäännös juutalaisia – messiaanisia juutalaisia – joiden Pääluvun Heimokunnittain Herra Lopunaikoina ilmoittaa kuuluvaksi Karitsan Hääseurueeseen, joka Temmataan mukaan Taivaaseen tuohon Juhlien Juhlaan Herrassa pois Ahdistuksen ja Koettelemusten Ajasta, joka tulee kohtaamaan maailmaa ja Jumalan luomakuntaa ajassa. Meillä on tehtävä, jonka edistymistä saatamme seurata maailmassa seuraamalla Herran meille Näkymättömällä Sinetillään Merkitsemien messiaanisten juutalaisten Määrän Kasvua ajassa.

Tapahtumia Israelin valtiossa ja Hengellisessä Jumalan Valtakunnassa Keskellämme voit seurata esimerkiksi veljemme Herrassa ylläpitämän verkkosivuston kautta internetissä. Gavriel Eskel, tunnettiin Suomessa nimellä Kaarlo Eskelinen, asuu Israelissa ja raportoi Lähi-Idän ja maailman tapahtumista aiemmin päivittäin sapatin aikaa, lauantaita, lukuunottamatta, mutta ikääntyessään on vähentänyt viikottaisten julkaisujen päivitystiheyttä. Kaarlo Eskelinen teki työuran arkkitehtina ja viettää nyt eläkevuosiaan Israelissa tehden Herran hänelle osoittamaa Jumalan Valtakunnan työtä sieltä käsin. Kiitämme Herraa Gavrielin kaltaisista työssään kestävistä ja lujista veljistä ja siskoista Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Jaan linkin Gavriel Eskelin verkkosivuille alaviitteessä.

Saan päivittäin Esirukoustehtävää tehden veljeni Herrassa välittämänä muun muassa julkaistaessa Evankelioimisraportti Israelin Raamattuseurasta-sähköpostin luettavakseni. Tänään Pyhä Henki kehotti minua liittämään uusimman esirukoustehtävänannon tähän teokseen rohkaisuksi sinulle siunattu lukijani ja esimerkiksi siitä, kuinka meidän Herran Lampaiden tulee Saattaa lähimmäisiämme Rukouksin Herran Eteen, jotta Hän Saa Kohdata heidät Pahuuden henkivaltojen Vaikutuksesta Jeesus Nasaretilaisen Nimessä ja Veressä Esirukouksien vaikutuksesta Riisutussa ja Puhdistetussa Esirukouksen kohdetta Ympäröivässä Henkimaailmassa ajassa Keskellämme. Meillä on Kutsuttuina ja Valittuina Esirukoilijoina tärkeä Hengellisen Sodankäynnin Tehtävä Herrassamme joka päivä.

Israelin Raamattuseuran Evankelioimisraportti 18.10.2017
Pelastus
”Sillä minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet valmistanut kaikkien kansojen nähtäväksi, valoksi, joka ilmestyy pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille.”
Luuk. 2: 30 – 32

Shalom Jerusalemista
Pyydän rukoilkaa Tomerin puolesta.
Tomer tuli eilen kauppaamme ja alkoi katsella kirjojamme. Kun hän näki hepreaksi kirjoitetun kirjasen Jeesuksesta, hän kysyi hintaa. Vastasin, että se oli ilmainen ja että hän voisi ottaa yhden. Kysyin myös, tunsiko hän kertomuksen Jeesuksesta. Hän vastasi: ”Kyllä tunnen. Tiedän, että hän tuli tähän maailmaan ja kuoli ristillä maksaakseen ihmiskunnan syntien puolesta ja otti kantaakseen meidän rangaistuksemme.” Olin ymmälläni. Kysyin: ”Oletko vastaanottanut hänet henkilökohtaisena pelastajanasi?” Hän sanoi kyllä! Hän kertoi tavanneensa erään miehen, joka selitti hänelle evankeliumin ja tutki hänen kanssaan raamattua ja sitten hän otti Messiaan vastaan. Kiitos Jumalalle! Me olemme siementen kylvötyössä, niinpä kun näemme hedelmää, iloitsemme todella. Vaihdoimme Tomerin kanssa puhelinnumeromme, annoin hänelle seurakuntamme osoitteen, annoin hänelle myös raamatun ja lopuksi rukoilin hänen kanssaan. Saakoon hän kasvaa Herrassa ja pysyä horjumatta kalliopohjalla.
Pyydämme rukoustasi myös Kobin puolesta.
Hän tuli kauppaan ja puhui hetken aikaa raamatusta. Hän ei ollut Yeshuaa vastaan, mutta hänen ensimmäinen toteamuksensa oli: ”Kukaan ei koskaan saa minua vakuuttuneeksi siitä, että hän oli Jumala. Kukaan ihminen ei voi olla Jumala!” Yritin sitten selvittää, mihin hän uskoi. Kysyin myös mihin hän itse perusti vakaumuksensa. Hän esitti minulle joukon esimerkkejä ja puhui asioista, joita hän oli kokenut. Jossain vaiheessa hän kertoi minulle, että raamattu, vanha ja uusi testamentti, olivat totta. Siihen saatoin yhtyä, mutta sitten sanoin, että siinä oli ristiriita koska Jeesus itse totesi: ”Sen tähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne. Sillä jos ette usko, että minä olen se, joka olen, te kuolette synteihinne.” Joh. 8: 24. ”Ehkä kuolen synteihini” hän sanoi. ”Ok sitten, unohtakaamme Jeesus hetkeksi. Kerro minulle, jos sinä uskot raamattuun, niin mistä koko kirja kertoo? Mikä on sen tarkoitus?” Tämän kysymyksen jälkeen hän lopetti puhumisen ja alkoi kuunnella. Silloin saatoin selittää synnistä ja miten se rikkoi suhteemme Isään. Myös äärimmäisestä Pelastajan tarpeestamme ja miten Jumala on yksi ainoa, joka voi pelastaa meidät (Jes. 49: 26) ja niin Jumalan itse, pojan persoonassa, oli tultava ihmiseksi ja vuodatettava verensä. Pitkän keskustelun jälkeen hän vain seisoi minua katsoen. Lopetin pyytäen häntä lukemaan Johanneksen evankeliumin, toivon hänen tekevän niin. Saakoon hän löytää Jumalan ja pelastuksen!
Rukoilkaa näiden kahden ja monien muiden puolesta, joita tapasimme, kun liikuimme muutamien päivien aikana ulkona yhdessä rakkaitten veljien ja sisarien kanssa. Sisaret ja veljet olivat Jumalan lähettämiä ihmisiä työhön voittamaan yhdessä kanssani sieluja.
ISRAELIN RAAMATTUSEURA THE BIBLE SOCIETY IN ISRAEL

Rukoilemme päivittäin veljien ja siskojen puolesta Israelissa tehtävän Raamatun profetioiden täyttymistä edistävän tärkeän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa tapahtuvan Vapahtajamme ennalta Viisaudessaan Valitseman juutalaisen omaisuuskansan, Herran vertauskuvallisen Hengellisen tilan Omiensa Vaelluksesta ajassa meille Osoittavan, maallisten israelilaisten parissa tapahtuvan Evankelioimistyön puolesta. Olkaamme Rukouksessa kestävät Herrassamme! Silloin saamme omin silmin todistaa Herran suuria tekoja lähimmäistemme elämässä ajassa.

Pyhä Henki kehottaa minua jakamaan sinulle sisaren Herrassa ylläpitämän verkkosivun alaviitteessä, jonka kautta Herra tahtoo puhutella lähimmäisiä Suomessa ajassa tehtävällä Evankelioimistyöllä Herrassamme. Ole Siunattu lukiessasi veljien ja sisarien Evankelioivia, Herran Seurakuntaa Rakentavia ja Kasvattavia, ja meitä Hänen Lampaitaan ajassa Yhdistäviä kirjoituksia Pyhän Hengen tarjoamaa Ymmärrystä Herrassa Osallisena pyytäen. Saat Kasvaa Herrassa omaan mittaasi rohkeasti Elämään Herrassa ja Palvelemaan Herraa Hänen osoittamallaan tavalla ajassa lähellä olevia ihmisiä Palvellen Omin Hyvin Teoin Herrassamme.

Me Otamme pieniä Askelia Tiellä joka päivä ja Herra Vaikuttaa Niiden Kautta yhdessä silmin havaittavan suuren Kokonaisvaikutuksen Kristuksen Ruumiissa ajassa. Teemme Kuuliaisesti Hänen Äänelleen hengessämme Annetut Tehtävät, Työt ja Toimeksiannot Herrassa joka päivä Kiittäen ja Ylistäen kaiken yhdessä meidän parhaaksemme vaikuttavaa Elävää Herraamme ja Vapahtajaamme.

Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: ”Tänä Päivänä, jos te Kuulette Hänen Äänensä, Älkää Paaduttako Sydäntänne, niin kuin teitte Kapinoidessanne Kiusaamisen Päivänä Autiomaassa. Siellä teidän isänne Kiusasivat ja Koettelivat Minua, vaikka Näkivät Minun Tekojani neljäkymmentä vuotta. Sen tähden Minä Vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: ´Aina he Eksyvät Sydämessään.´He eivät Oppineet Tuntemaan Minun Teitäni, ja niin Minä Vihassani vannoin:´He Eivät Pääse Minun Lepooni´”

Varokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen Sydän, niin että hän Luopuu elävästä Jumalasta. Kehottakaa sen sijaan toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan ”Tänä Päivänä”, ettei kukaan teistä Synnin Pettämänä Paatuisi. Mehän olemme tulleet Osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain Pysymme loppuun asti Vahvoina siinä Luottamuksessa, joka meillä alussa oli.

Kun siis sanotaan: ”Tänä Päivänä, jos te Kuulette Hänen Äänensä, Älkää Paaduttako Sydäntänne, niin kuin Kapinoidessanne teitte”, ketkä sitten Lähteneet Oois Egyptistä? Keihin Hän Oli Vihastunut neljäkymmentä vuotta? Eikö niihin, jotka Olivat Tehneet Syntiä ja joiden ruumiit Kaatuivat Autiomaahan? Ja keille Hän Vannoi, Etteivät he Pääse Hänen Lepoonsa? Eikö Tottelemattomille? Näemme siis, että Epäuskon tähden he eivät voineet päästä siihen Lepoon.

Meillä on Jumalan Sanassaan ilmoittama mittari seurata Hengellisen Työmme edistymistä ajassa. Me saatamme vain Hengellisin Silmin Arvioida Herrassa Tuon Siunatun, Karitsan Häihin Kutsuttavan, messiaanisista juutalaisista koostuvan Joukon – Herran Säästämän Jäännöksen omaisuuskansastaan – Kasvua ja Vaellusta juutalaisen kansan keskuudessa maailmalla. Kasvaahan kristityiksi ilmoittautuvienkin ja Jeesuksen Herrakseen suullaan tunnustavien keskuudessa ajassa niin Hyvää Viljaa kuin valheviljaa Jumalan Pelloilla.

Kristuksen Ruumiissa Pyhästä Hengestä Osallisina Jumalan Valtakuntaan ajassa Rukouksessa Kulkevat Portista Sisään ja Ulos Jumalan luomassa toisessa todellisuudessa – Taivaan Avaruuksissa – henkimaailmassa Keskellämme vain Jumalan Pelloilla Maan Päällä Kasvava Hyvä Vilja eli Pyhän Hengen Uudestisynnyttämät ja Hengessä Eläväksi hengessään Tehdyt Herran Valitut Pyhät Hengessä ja Totuudessa. Nämä Jeesuksen Vapahtajakseen suun tunnustuksella vastaanottaneet Pyhät ovat myös Sydämen Uskon Perusteella Valitut Oksastetuiksi Jaloon Viinipuuhun Herrassa.

Herra Tuntee Omat Lampaansa molemmissa Karsinoissaan niin juutalaisen Elävän Israelin Jumalan omaisuuskansan kuin entisaikojen pakanakansojenkin keskuudessa ajassa ja Yhdistää Pyhässä Hengessä Nämä Sauvat Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme ja Vapahtajassamme ajassa ja Iankaikkisuudessa. Kohdanneet Sauvat Herrassa Ovat Ristissä – kirjaimellisesti! Me Olemme Yhtä Herrassamme.

Minulle tuli tämä Herran Sana: ”Sinä, ihmislapsi, ota Sauva ja kirjoita siihen: ´Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille.´ Ota sitten toinen sauva ja kirjoita siihen: ´Joosefille; Efraimin ja koko häneen liittyneen Israelin Huoneen sauva.´ Vie ne sitten lähelle toisiaan, niin että Niistä Tulee Kuin Yksi Sauva Sinun Kädessäsi.

Kun sitten maanmiehesi pyytävät sinua kertomaan heille, mitä tarkoitat Sauvoilla, niin sano heille: ´Näin Sanoo Herra, Herra: Katso, Minä Otan Efraimin Kädessä Olevan Joosefin ja häneen liittyneet Israelin Heimojen Sauvan ja Asetan Sen Yhteen Juudan sauvan Kanssa. Minä Teen Niistä Yhden Sauvan, ja Niistä Tulee Kädessäni Yhtenäinen.´

Olkoot Sauvat, joihin Olet Kirjoittanut, Kädessäsi heidän Nähtensä, ja Puhu heille: Näin Sanoo Herra, Herra: Katso Minä Otan Israelilaiset Pois kansojen Keskeltä, Minne he Ovat Joutuneetkin. Minä Kokoan heidät Kaikkialta ja Tuon heidät Omaan Maahansa. Minä Teen heistä Yhden Kansan Siinä Maassa, Israelin Vuorilla, ja Yksi Kuningas Hallitsee heitä Kaikkia.

Silloin he Eivät Enää Ole kahtena kansana Eivätkä Enää Jakaannu kahdeksi valtakunnaksi. He Eivät Enää Saastuta itseään jumalankuvillaan ja iljetyksillään Eivätkä Millään Rikkomuksillaan. Minä Vapautan heidät ja Vien heidät Siihen Maahan Kaikista Asuinpaikoista, joissa he Ovat Tehneet Syntiä, ja Minä Puhdistan heidät. Heistä Tulee Minun Kansani, ja Minä Olen heidän Jumalansa.

Palvelijani Daavid On heidän Kuninkaansa, ja heillä Kaikilla On Yksi Paimen. Silloin he Vaeltavat Minun Säädösteni Mukaan, Noudattavat Minun Lakejani ja Toimivat Niiden Mukaan. He Saavat Asua Maassa, Jonka Minä Annoin Palvelijalleni Jaakobille ja Jossa teidän isänne Asuivat. He Saavat Asua Siellä Ikuisesti, he ja heidän Lapsensa ja Lastensa Lapset.

Minun Palvelijani Daavid On Oleva heidän Ikuinen Ruhtinaansa. Minä Teen heidän Kanssaan Rauhan Liiton; Se On Ikuinen Liitto heidän Kanssaan. Minä Juurrutan heidät Maahan ja Teen heistä Monilukuisen Kansan. Minä Asetan Pyhäkköni heidän Keskuuteensa Ainaiseksi. Minun Asumukseni On Oleva heidän Luonaan. Minä Olen heidän Jumalansa, ja he Ovat Minun Kansani. Kansat Tulevat Tietämään, että Minä Olen Herra, joka Pyhitän Israelin Kansan, kun Minun Pyhäkköni On Sen Keskellä Ikuisesti.”

9. luku Herran Lähetyskäsky Opetuslapsilleen

Mutta Minä Paadutan faraon Sydämen. Vaikka Minä Teen paljon Ihmeitäni ja Tunnustekojani Egyptin maassa, farao Ei Kuule teitä. Mutta Minä Ojennan Käteni Egyptiä Vastaan ja Vien suurten Tuomioiden Voimalla Sotajoukkoni ja Kansani, Israelilaiset, Pois Egyptin maasta. Egyptiläiset tulevat Tietämään, että Minä Olen Herra, kun Minä Ojennan Käteni Egyptiä Vastaan ja Vien Israelilaiset Pois heidän keskeltään.”

Herra antoi meille Hänen Hengelliselle Sotajoukolleen ja Kansalleen – Hengellisille Israelilaisille Kristuksen Ruumiissa – Tehtävän Kertoa lähimmäisillemme Jeesuksesta Pelastettavien ihmissielujen Lukumäärän Kasvattamiseksi. Herra Tahtoo Pelastaa jokaisen ihmislapsen sielun Iankaikkiseen Elämään. Taivastielle Kutsumista ei voi ulkoistaa uskonnollisille instituutioille vaan Se Tehtävä On Annettu Jokaiselle Jeesuksen Opetuslapselle ajassa. Olemme tänä päivänä jo yli 2000 vuotta sitten aloitetun Evankelioimistyön Jatkajina Jeesuksen Seuraajien suuressa Joukossa Kutsumassa lähimmäisiämme Taivastielle Jeesuksen Seuraan ajassa. Evankeliumit Todistavat meille annetun Tehtävänannon seuraavasti.

Markuksen Evankeliumissa:

Myöhemmin Jeesus ilmestyi yhdelletoista Opetuslapselle heidän Ollessaan Aterialla. Hän Moitti heidän Epäuskoaan ja heidän Sydämensä Kovuutta, kun he Eivät Uskoneet niitä, jotka Olivat Nähneet Hänet Ylösnousseena. Hän sanoi heille: ”Menkää Kaikkialle maailmaan ja Julistakaa Evankeliumia Kaikille luoduille. Joka Uskoo ja Saa Kasteen, Pelastuu, mutta joka Ei Usko, se Tuomitaan Kadotukseen.

Nämä Merkit Seuraavat niitä, jotka Uskovat: Minun Nimessäni he Ajavat Ulos Riivaajia, Puhuvat Uusilla Kielillä, Nostavat Käsin Käärmeitä. Jos he Juovat Jotakin Kuolettavaa, Se Ei Vahingoita heitä. He Panevat Kätensä Sairaiden Päälle, ja Nämä Tulevat Terveiksi.” Kun Herra Jeesus Oli Puhunut heille, Hänet Otettiin Ylös Taivaaseen ja Hän Istuutui Jumalan Oikealle Puolelle. Opetuslapset Lähtivät ja Saarnasivat Kaikkialla. Ja Herra Toimi Yhdessä heidän Kanssaan vahvistaen Sanan Sitä Seuraavien Merkkien Kautta.

Johanneksen Evankeliumissa:

Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, Opetuslapset Olivat illalla Koolla Lukittujen Ovien Takana juutalaisten pelosta. Silloin Jeesus Tuli, Astui heidän Keskelleen ja Sanoi: ”Rauha teille!” Sen sanottuaan Hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Opetuslapset iloitsivat, kun he Näkivät Herran. Jeesus Sanoi heille taas: ”Rauha teille! Niin kuin Isä On Lähettänyt Minut, niin Minäkin Lähetän teidät.” Näin Sanottuaan Hän Puhalsi heitä Kohti ja Sanoi heille: ”Ottakaa Vastaan Pyhä Henki. Joiden Synnit te Annatte Anteeksi, niille Ne Ovat Anteeksi Annetut. Joiden Synnit te Pidätätte, niille Ne Ovat Pidätetyt.”

Luukkaan Evankeliumissa:

Heidän vielä puhuessaan näistä asioista Jeesus Itse Seisoi heidän Keskellään ja Sanoi: ”Rauha teille!” He säikähtivät ja joutuivat pelon valtaan luullen näkevänsä hengen. Mutta Jeesus Sanoi heille: ”Miksi olette järkyttyneitä, ja miksi teidän Sydämeenne Nousee Epäilyksiä? Katsokaa Minun käsiäni ja jalkojani: Minä Itse tässä Olen. Koskettakaa Minua ja katsokaa! Ei hengellä ole Lihaa eikä Luita, niin kuin te Näette Minulla Olevan.” Näin sanoessaan Hän Näytti heille Kätensä ja Jalkansa. Mutta kun he ilon tähden eivät vieläkään Uskoneet vaan olivat ihmeissään, Hän kysyi heiltä: ”Onko teillä täällä mitään Syötävää?” He antoivat Hänelle palan paistettua Kalaa. Ja Hän otti Sen ja Söi heidän Nähtensä.

Jeesus Sanoi heille: ”Tätä Tarkoittivat Minun Sanani, jotka Puhuin teille Ollessani Vielä teidän Kanssanne. Kaiken Sen Pitää Käydä Toteen, mitä Minusta On Kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa.” Silloin Hän Avasi heidän Ymmärryksensä Käsittämään Kirjoitukset. Ja Hän Sanoi heille: ”Näin On Kirjoitettu. Kristuksen Tuli Kärsiä ja Kolmantena Päivänä Nousta Kuolleista, ja Parannusta Syntien Anteeksiantamiseksi On Saarnattava Hänen Nimessään Kaikille kansoille, Alkaen Jerusalemista. Te Olette Tämän Todistajat. Ja Minä Lähetän teille Sen, minkä Minun Isäni On Luvannut. Mutta Pysykää te Tässä Kaupungissa, kunnes teidät Puetaan Voimalla Korkeudesta.” Sitten Jeesus Vei heidät Pois, lähelle Betaniaa, ja Kohottaen Kätensä Hän Siunasi heidät. Siunatessaan heitä Hän Erkani heistä, ja Hänet Otettiin Ylös Taivaaseen. He Kumartuivat Palvomaan Häntä ja Palasivat sitten Jerusalemiin Suuresti Iloiten. Ja he Olivat Alati Temppelissä ja Ylistivät Jumalaa.

Tapahtuman aikalaiskuvaus jatkuu lääkäri Luukkaan kertomana Apostolien Teoissa:

Edellisen kertomukseni, arvoisa Teofilos, kirjoitin kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja Opettaa, aina siihen Päivään Asti, jona Hänet Otettiin Ylös, sen jälkeen kun Hän Pyhän Hengen Kautta Oli Antanut Käskynsä Valitsemilleen apostoleille. Heille Hän myös kärsimisensä jälkeen monin kiistattomin todistein osoitti Elävänsä, Näyttäytyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja Puhuen Jumalan Valtakunnasta. Kun Hän Oli Yhdessä heidän Kanssaan, Hän Käski heitä Sanoen: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan Odottakaa Sitä, minkä Isä On Luvannut ja minkä Olette Minulta Kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät Kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen.”

Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät Jeesukselta: ”Herra, tänä aikanako Sinä Palautat Ennalleen Israelin Valtakunnan?” Hän sanoi heille: ”Ei teidän Asianne Ole Tietää Aikoja Eikä Hetkiä, jotka Isä Oman Valtansa Nojalla On Asettanut. Mutta te Saatte Voiman, kun Pyhä Henki Tulee teidän Päällenne, ja te Tulette Olemaan Minun Todistajani sekä Jerusalemissa että Koko Juudeassa ja Samariassa ja Aina Maan Ääriin Saakka.”

Kun Jeesus Oli Tämän Sanonut, Hänet Otettiin Ylös heidän Nähtensä, ja Pilvi Vei Hänet Pois heidän Näkyvistään. Ja kun he Hänen Etääntyessään Yhä Katselivat Taivaalle, heidän Luonaan Seisoi Yhtäkkiä Kaksi Miestä Yllään Valkoiset Vaatteet. Nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te Seisotte Katselemassa Taivaalle? Tämä Jeesus, joka Otettiin Luotanne Taivaaseen, Tulee Takaisin Samalla Tavoin kuin te Näitte Hänen Taivaaseen Menevän.” Silloin he Palasivat Jerusalemiin Vuorelta, jota Kutsutaan Öljymäeksi ja joka on Lähellä Jerusalemia, Sapatinmatkan Päässä.

Matteuksen Evankeliumissa:

Ne yksitoista Opetuslasta Menivät Galileaan sille Vuorelle, minne Jeesus Oli Käskenyt heidän Mennä. Kun he Näkivät Hänet, he Kumartuivat Palvomaan Häntä, mutta Muutamat Epäilivät. Jeesus Tuli heidän Luokseen ja Sanoi heille: ”Minulle On Annettu Kaikki Valta Taivaassa Ja Maan Päällä. Menkää siis ja Tehkää Kaikista kansoista Minun Opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen Nimeen ja Opettakaa heitä Pitämään Kaikki, Mitä Minä Olen Käskenyt teidän Pitää. Ja Katso, Minä Olen teidän Kanssanne Joka Päivä Maailmanajan Loppuun Saakka.”

Saamme luottaa siihen, Etteivät Kylvämämme Sanan Siemenet Putoa Huonoon Maahan vaan Vaikuttavat Herran Tahdon lähimmäisissämme. Hän Kutsuu Lapsikseen Jokaista ihmistä. Ihmisen vastuulle jää Uskonratkaisun Tekeminen ajassa. Jumalan Valtakuntaan Ei Ole Kenenkään Pakko Tulla vastentahtoisesti. Sinne Pääsevät Vain Valitut Pyhät, jotka Ovat Hengellisesti tarkastellen Valkaisseet Synnistä Likaantuneet Vaatteensa Jumalan Karitsan Veressä – Pyhässä Hengessä.

Uudestisyntyneet kristityt Ovat Pyhän Hengen Työn Sisimmässään Sallien Tehneet Parannuksen Vaelluksessaan lähimmäisten Keskuudessa Ottaessaan Jeesuksen Herrakseen Maan Päällä ajassa. Jeesusta kavahtavat ja Elämän Herraa toisten ihmisten edessä häpeävät ihmiset Eivät Ole Kelvollisia Jumalan Valtakuntaan.

Sillä välin Opetuslapset kehottivat Jeesusta sanoen: ”Rabbi, ota syötävää!” Mutta Hän Sanoi heille: ”Minulla On Syötävänä Ruokaa, josta te Ette Tiedä.” Opetuslapset sanoivat toisilleen: ”Onkohan joku tuonut Hänelle syötävää?”

Jeesus sanoi heille: ”Minun Ruokani On Se, että Teen Lähettäjäni Tahdon ja Vien Hänen Työnsä Päätökseen. Ettekö sano: ´Vielä on neljä kuukautta sadonkorjuuseen´? Minä sanon teille: Kohottakaa Katseenne ja Katselkaa Vainioita, sillä Ne Ovat Vaalenneet Sadonkorjuuta Varten.

Leikkaaja Saa Palkkaa Jo Nyt ja Kokoaa Satoa Iankaikkiseen Elämään, jotta Kylväjä ja Leikkaaja Voisivat Iloita Yhdessä. Tässä toteutuu sanonta: ´Toinen on Kylväjä ja toinen on Leikkaaja.´ Minä Olen Lähettänyt teidät Leikkaamaan Sitä, Mistä te Ette Ole Nähneet Vaivaa. Toiset Ovat Nähneet Vaivan, ja te Olette Päässeet Korjaamaan heidän Työnsä Tulokset.

Sen Nähdessään Pietari alkoi puhua Kansalle: ”Israelin miehet, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä aivan kuin me Omalla Voimallamme tai Hurskaudellamme Olisimme Saaneet hänet Kävelemään? Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, On Kirkastanut Palvelijansa Jeesuksen, jonka te Kavalsitte ja Kielsitte Pilatuksen edessä, kun Pilatus Oli Päättänyt Vapauttaa Hänet. Te Kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan ja Pyysitte, Että Teille Annettaisiin Murhamies.

Elämän Ruhtinaan te Tapoitte, mutta Jumala Herätti Hänet Kuolleista, ja me Olemme Sen Todistajia. Uskomalla Jeesuksen Nimeen On Tämä mies, jonka te näette ja tunnette, Vahvistunut Hänen Nimensä Kautta. Usko, jonka Jeesus Vaikuttaa, On Antanut hänelle Täyden Terveyden Kaikkien teidän Nähtenne. Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette toimineet Tietämättömyyttänne, samoin kuin teidän Hallitusmiehennekin. Mutta näin Jumala Toteutti Sen, minkä Hän Oli Ennalta Ilmoittanut Kaikkien profeettojen Suulla: Hänen Voideltunsa Piti Kärsiä.

Tehkää siis Parannus ja Kääntykää, että teidän Syntinne Pyyhittäisiin Pois ja että Virvoituksen Ajat Tulisivat Herran Kasvoista ja Hän Lähettäisi teille Ennalta Määrätyn Voidellun, Jeesuksen. Taivaan Oli Määrä Ottaa Hänet Luokseen Niihin Aikoihin Asti, jolloin Kaikki Asetetaan Kohdalleen. Tästä Jumala On Puhunut ikiajoista asti Pyhien profeettojensa Suulla. Mooses on sanonut: ”´Profeetan, minun kaltaiseni, On Herra, teidän Jumalanne, Herättävä teille veljienne joukosta. Kuulkaa Häntä Kaikessa, Mitä Hän teille Puhuu. Ja on tapahtuva, että Jokainen, Joka Ei Tätä Profeettaa Kuule, Hävitetään Kansasta.´

Myös kaikki profeetat Samuelista alkaen, järjestään Kaikki, Jotka Ovat Puhuneet, ovat ennustaneet Näistä Päivistä. Te olette profeettojen ja Sen Liiton Lapsia, jonka Jumala Teki isienne Kanssa sanoessaan Abrahamille: ´Sinun Siemenessäsi Siunataan Kaikki Maan Sukukunnat.´ Ennen kaikkea teitä Varten Jumala Herätti Palvelijansa ja Lähetti Hänet Siunaamaan teitä, kun itse kukin Käännytte Pois Pahuudestanne.”

Kun Pietari ja Johannes puhuivat Kansalle, tulivat papit, temppelivartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä närkästyneinä siitä, että he Opettivat Kansaa ja Julistivat Jeesuksessa Ylösnousemusta Kuolleista. He kävivät apostoleihin käsiksi ja panivat heidät vankilaan seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ilta. Mutta Monet Niistä, Jotka Olivat Kuulleet Sanan, Uskoivat, ja miesten lukumäärä nousi noin viiteentuhanteen.

Seuraavana päivänä kokoontuivat Jerusalemissa juutalaisten Hallitusmiehet, Vanhimmat ja Kirjanoppineet, samoin ylipappi Hannas sekä Kaifas, Johannes, Aleksandros ja kaikki muut, jotka olivat ylipapillista sukua. He asettivat apostolit keskelleen ja kysyivät: ”Millä Voimalla tai Kenen Nimessä te Tämän Teitte?”

Silloin Pietari, Täynnä Pyhää Henkeä, sanoi heille: ”Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat! Jos meitä tänään kuulustellaan Sairaalle Miehelle Tehdystä Hyvästä Teosta, siitä, Kenen Nimessä hän On Parantunut, niin Tietäkää Tämä, te Kaikki ja Koko Israelin Kansa: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, Nimessä, Hänen, Jonka te Ristiinnaulitsitte mutta Jonka Jumala Herätti Kuolleista, Hänen Nimessään tämä mies Seisoo Terveenä teidän Edessänne.

Hän On Se Kivi, jonka te Rakentajat Hylkäsitte mutta Josta On Tullut Huippukivi. Eikä Ole Pelastusta Kenessäkään Toisessa, sillä Ei Ole Taivaan Alla ihmisille Annettu Muuta Nimeä, jossa meidän Tulisi Pelastua.”

Kun hallitusmiehet ja vanhimmat näkivät Pietarin ja Johanneksen Rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulua käymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät. He tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Nähdessään myös Parannetun Miehen Seisovan apostolien kanssa he eivät kyenneet sanomaan mitään vastaan.

He käskivät apostolien poistua neuvoston kokouksesta, neuvottelivat keskenään ja sanoivat: ”Mitä me teemme näille miehille? Onhan heidän Kauttaan Tapahtunut ilmeinen Ihme, Sen Tietävät Kaikki Jerusalemin Asukkaat, emmekä me Voi Sitä Kiistää. Mutta Ettei Asia Leviäisi Laajemmalle Kansaan, Kieltäkäämme heitä Ankarasti Enää Puhumasta Tässä Nimessä Yhdellekään ihmiselle.”

He kutsuivat apostolit ja Kielsivät heitä Puhumasta tai Opettamasta Mitään Jeesuksen Nimessä. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille: ”Päättäkää itse, onko Jumalan Edessä Oikein Kuulla Ennemmin teitä kuin Jumalaa! Me Emme Voi Olla Puhumatta Siitä, Mitä Olemme Nähneet Ja Kuulleet.”

Silloin neuvoston jäsenet uhkailivat heitä vielä enemmän mutta päästivät heidät Vapaaksi Kansan Tähden. He eivät keksineet, miten rangaista heitä, sillä Kaikki Ylistivät Jumalaa siitä, mitä Oli Tapahtunut. Olihan Mies, Jolle Tämä Parantumisihme Oli Tapahtunut, jo yli neljänkymmenen vuoden ikäinen.

Vapaaksi päästyään apostolit menivät omiensa luo ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuaan he Kaikki Yksimielisesti Korottivat Äänensä Jumalan Puoleen ja sanoivat: ”Valtias, Sinä, Joka Olet Tehnyt Taivaan Ja Maan Ja Meren Ja Kaiken, Mitä Niissä On! Sinä Olet Pyhän Hengen Kautta Puhunut meidän isämme, Palvelijasi Daavidin, Suulla: ´Miksi Pakanat Pauhaavat ja kansat ajattelevat turhia? Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja Hänen Voideltuaan vastaan.´

Todellakin, tässä Kaupungissa kokoontuivat niin Herodes kuin Pontius Pilatuskin yhdessä Pakanoiden ja Israelin Heimojen Kanssa Pyhää Palvelijaasi Jeesusta Vastaan, Jonka Sinä Olit Voidellut. He Tekivät Kaiken, Minkä Sinun Kätesi Ja Päätöksesi Oli Ennalta Määrännyt Tapahtuvaksi. Ja nyt, Herra! Katso heidän uhkauksiaan ja Anna Palvelijoittesi Puhua Täysin Rohkeasti Sinun Sanaasi. Ojenna Kätesi, Niin Että Sairaat Parantuvat ja Tunnustekoja ja Ihmeitä Tapahtuu Sinun Pyhän Palvelijasi Jeesuksen Nimen Kautta.”

Kun he olivat Rukoilleet, Vavahteli Paikka, Jossa he Olivat Koolla, ja he Kaikki Täyttyivät Pyhällä Hengellä ja Puhuivat Rohkeasti Jumalan Sanaa. Uskovien suurella Joukolla Oli Yksi Sydän Ja Sielu. Kukaan ei sanonut omakseen mitään siitä, mitä omisti, vaan Kaikki Oli Yhteistä. Apostolit Todistivat suurella Voimalla Herran Jeesuksen Ylösnousemuksesta, ja Suuri Armo Oli heidän Kaikkien Yllä.

Heidän Joukossaan Ei Ollut Ketään Puutteenalaista, sillä kaikki ne, jotka omistivat maatiloja tai taloja, myivät ne, toivat kauppasumman ja panivat sen apostolien jalkojen juureen, ja Jokaiselle Jaettiin kunkin Tarpeen Mukaan.

10. luku Hengellisen Sodankäynnin Tehtävä Herrassa

Varhain seuraavana aamuna Jerubbaal, toisin sanoen Gideon, ja Kaikki hänen Kanssaan Oleva Väki Kokoontuivat Harodin Lähteelle. Midianilaisten leiri oli laaksossa, Harodin Lähteeltä ja Mooren Kukkulasta pohjoiseen. Herra Sanoi Gideonille: ”Sinun kanssasi On Liikaa Väkeä. Minä En Voi Antaa Midiania heidän Valtaansa, Ettei Israel Kerskuisi Minua Vastaan ja sanoisi: ´Oma käteni pelasti minut.´

Kuuluta nyt siis Kansan kuullen näin: ´Se joka pelkää ja vapisee, Kääntyköön Takaisin Ja Lähteköön Gileadin Vuorilta.´” Silloin Kansasta palasi takaisin kaksikymmentäkaksituhatta. Jäljelle jäi kymmenentuhatta. Herra Sanoi Gideonille: ”Väkeä On vieläkin Liian Paljon. Vie heidät Alas Veden Ääreen niin Minä Valikoin heistä sinulle Osan Siellä. Jokainen, josta Minä Sanon sinulle: ´Tämä Älköön Lähtekö Kanssasi´, Se Ei Lähde.”

Gideon Vei Väen Alas Veden Ääreen, ja Herra Sanoi hänelle. ”Erota Toisistaan ne, jotka Latkivat Vettä Kielellään kuin koira, ja ne, jotka Laskeutuvat Polvilleen Juomaan.” Niiden miesten luku, jotka Latkivat Kädestä Suuhunsa, oli kolmesataa. Kaikki Muu Väki Oli Laskeutunut Polvilleen Juomaan Vettä. Silloin Herra Sanoi Gideonille: ”Niillä kolmellasadalla miehellä, jotka Latkivat, Minä Pelastan teidät ja Annan Midianin sinun Käsiisi. Kaikki Muu Väki Menköön kotiinsa.”

Sitten Tuo kolmensadan miehen Joukko Otti Mukaansa Eväät ja Soofar-torvensa. Kaikki muut Israelin miehet Gideon päästi menemään koteihinsa ja piti ainoastaan ne kolmesataa miestä. Midianilaisten Leiri Oli hänen Alapuolellaan Laaksossa. Sinä Yönä Herra Sanoi hänelle: ”Nouse ja Mene Alas Vihollisen Leiriin, sillä Minä Olen Antanut Sen sinun Käsiisi. Mutta Jos sinä Pelkäät Mennä Yksin Alas Leiriin, Mene Palvelijasi Puuran Kanssa, ja Kuuntele, Mitä Siellä Puhutaan, niin Saat Rohkeutta Hyökätä Leiriin.” Niin hän Meni Palvelijansa Puuran Kanssa Alas Leirin Laitaan Asti Etuvartijoiden Luo.

Laaksoon Oli Leiriytynyt midianilaisia, amalekilaisia ja kaikkia idän miehiä kuin heinäsirkkoja, eikä heidän kameleillaan ollut määrää; niitä oli kuin hiekkaa meren rannalla. Gideonin tullessa muuan mies oli kertomassa toiselle untaan. Mies sanoi: ”Kuule, minä näin unta. Pyöreä Ohraleipä Kieri midianilaisten Leiriin. Se tuli erästä telttaa kohti ja törmäsi siihen, niin että teltta kaatui ylösalaisin ja jäi kumoon.” Toinen sanoi: ”Se ei ole mikään Muu kuin israelilaisen Gideonin, Jooaksen pojan, Miekka. Jumala Antaa hänen Käsiinsä Midianin ja Koko Leirin.”

Kun Gideon Oli Kuullut Koko Kertomuksen Unesta ja Sen Selityksen, hän Kumartui Maahan ja Rukoili. Sitten hän palasi Israelin Leiriin ja sanoi: ”Nouskaa, sillä Herra On Antanut midianilaisten Leirin teidän Valtaanne.” Gideon Jakoi ne kolmesataa miestä Kolmeen Joukkoon ja Antoi Jokaiselle miehelle Soofar-torven ja Tyhjän Saviruukun sekä Tulisoihdun Ruukkuun.

Hän sanoi heille: ”Katsokaa minua ja Tehkää Samoin kuin minä. Kun minä olen Tullut Leirin Laitaan, Tehkää niin kuin minä Teen. Kun minä ja Kaikki minun Kanssani Olevat miehet Puhallamme Soofar-torviin, Puhaltakaa Tekin Torviinne Kaikkialla Leirin Ympärillä ja Huutakaa: ´Herran ja Gideonin Puolesta!´”

Niin Gideon ja ne sata miestä, jotka Olivat hänen Kanssaan, Tulivat Leirin Laitaan keskimmäisen yövartion alussa, juuri kun vartijat Oli Asetettu Paikoilleen. Silloin he Puhalsivat Soofar-torviin ja Särkivät Saviruukut, jotka heillä Oli Käsissään. Niin ne Kolme Joukkoa Puhalsivat Soofar-torviin ja Murskasivat Saviruukut. Miehet Ottivat Vasempaan Käteensä Tulisoihdut ja Oikeaan Torvet, Puhalsivat Niihin ja Huusivat: ”Herran ja Gideonin Miekka!” Kukin heistä Seisoi Paikallaan Leirin Ympärillä, mutta Koko Leiri Lähti Huutaen Juoksemaan Pakoon.

Kun Noihin kolmeensataan Soofar-torveen Puhallettiin, Herra Käänsi midianilaisten Miekat Toisiaan Vastaan Koko Leirissä, ja he Pakenivat Beet-Sittaan Asti Sereraan Päin, Tabbatin luona olevan Aabel-Meholan Rantaan Saakka. Silloin Israelin miehet Kutsuttiin Koolle Naftalista, Asserista ja koko Manassesta, ja he Ajoivat midianilaisia Takaa. Gideon Oli Myös Lähettänyt Sanansaattajia Kaikkialle Efraimin Vuoristoon Sanomaan: ”Tulkaa Alas Taistelemaan midianilaisia Vastaan ja Vallatkaa heiltä Jordan ja Vesipaikat Aina Beet-Baaraan Asti.” Niin Kaikki Efraimin miehet Kutsuttiin Koolle, ja he Valtasivat Jordanin ja Vesilähteet Beet-Baaraan Asti.

He Ottivat Vangiksi Kaksi midianilaisten Ruhtinasta, Oorebin ja Seebin. Oorebin he Surmasivat Oorebin Kalliolla, ja Seebin he Surmasivat Seebin Viinikuurnan Luona, Sitten he Ajoivat midianilaisia Takaa. Oorebin ja Seebin Päät he Toivat Gideonille Jordanin Toiselle Puolen. Efraimin miehet Sanoivat Gideonille: ”Miksi Teit meille Näin Etkä Kutsunut meitä, kun Menit Taistelemaan midianilaisia Vastaan?” Ja he Riitelivät Kovasti Gideonin Kanssa.

Mutta Gideon sanoi heille: ”Mitä minä Muka olen Tehnyt teihin Verrattuna? Eikö Efraimin Jälkikorjuu Ole Parempi kuin Abieserin Viininkorjuu? Teidän Käsiinnehän Jumala Antoi midianilaisten Ruhtinaat Oorebin ja Seebin. Olenko minä Kyennyt Tekemään Mitään Sellaista kuin te?” Kun hän Puhui Näin, Lauhtui heidän Suuttumuksensa häntä Kohtaan.

Kun Gideon tuli Jordanille, hän Meni Sen Yli Niiden kolmensadan miehen Kanssa. He Olivat Uuvuksissa, mutta Jatkoivat Vihollisen Takaa-ajoa. Gideon sanoi Sukkotin miehille: ”Antakaa Leipiä Väelle, joka Seuraa minua, sillä Se On Uuvuksissa. Minä Näet Ajan Takaa midianilaisten kuninkaita Sebahia ja Salmunnaa.” Mutta Sukkotin Päämiehet vastasivat: ”Onko Sebahin ja Salmunnan Koura Jo Kädessäsi, niin että Antaisimme Leipää Sotajoukollesi?”

Gideon vastasi: ”Hyvä On! Kun Herra Antaa Sebahin ja Salmunnan minun Käsiini, minä Pehmitän teidän Lihanne Autiomaan Orjantappuroilla ja Piikkipensailla. Hän Lähti Sieltä Penueliin ja Puhui Samalla Tavalla Penuelin miehille. Nämä Vastasivat hänelle Samoin kuin Sukkotin miehet Olivat Vastanneet. Niin hän Sanoi Myös Penuelin miehille: ”Kun Palaan Voittajana, minä Hajotan Tämän Tornin.”

Näin Elävä Israelin Jumala Johdattaa Omiaan Hengellisessä Sodankäynnissämme Pahuuden henkivaltoja Vastaan Taivaan Avaruuksissa. Meillä ei ole sota lihaa ja verta – Pyhästä Hengestä Osattomia lähimmäisiämme – vastaan vaan Saatanan ja hänen apureidensa mobilisoimaa uskonnollisuutta ja antihengellistä Eksytystä Vastaan ajassa. Vanhan Liiton aikana taisteltiin vertauskuvallisena todistuksena meille lihassa ja veressä. Uuden Liiton Hengellisessä Sodankäynnissä Voitamme Herramme Joukoissa Hänen meille Osoittamat Henkivaltojen Väliset Taistelut lähimmäistemme Sielujen Pelastukseksi Rukoustaistelu Kerrallaan – Kamppailu Vuorollaan Vaeltaessamme Hänen Äänelleen Kuuliaisina hengessämme Hengessä ja Totuudessa. Me Olemme Voittajan Seurassa Iankaikkisesti.

Gideonin johtaman israelilaisten ja midianilaisten välisen sodan esimerkiksi ottaessaan Pyhä Henki Tahtoi Osoittaa Sen, että Kulkiessamme Hänen Johdatuksessaan Taistelusta Seuraavaan Saamme Edetä Voitokkaina Jumalan Lupauksien Toteutuessa ajassa Keskellämme. Herra Tahtoo Osoittaa Valtansa ja Voimansa meidän heikkoutemme Keskellä, jotta Jumala Saisi Kaikesta Voitokkaasta Vaelluksestamme Hänelle Kuuluvan Kunnian.

Herra Karsi Gideonin Joukon minimiin ja Varusti Sen näennäisesti vajavaisesti vastassa ollutta sotajoukkoa vastaan. Sen Minkä Herra Lupaa, Sen Hän Myös Pitää. Herra Kasvattaa Omansa, Rohkaisee ja Vahvistaa Sanansa ajassa Keskellämme. Gideonin miesten tapaan meille Riittää Vaelluksessamme ajassa, että Teemme Kuuliaisesti Isän Tahdon joka päivä.

Tänäkin Päivänä Herra Lupaa meille Hänen Lampailleen Voiton Saatanan seurakunnasta, Elävästä Israelin Jumalasta luopuneista, uskonnollisista ja antihengessä vaeltavista maallistuneista kirkkoinstituutioista ja seurakunnista Jeesuksen Kristuksen Nimessä Elävän Israelin Jumalan Kunniaksi Käymässämme Hengellisessä Sodankäynnissä ajassa näiden Eksyttäjien toimesta maailman ja Pahuuden henkivaltojen Orjiksi Alistettujen, Alamaisuuteen ja Vallankäytön Alle Kadotettujen, ihmissielujen Pelastumiseksi Herrassa. Herran Henki Todistaa, että Kaikki Kristuksen Nimeä Tunnustavat kirkot ja seurakunnat Eivät Ole Luopuneet ja Paatuneet mutta että Näidenkin kirkkojen ja seurakuntien On Terävöitettävä Vaellustaan Hengessä ja Totuudessa.

Meille Riittää Hengellisesti Tarkastellen Se, että Rohkeasti Sallimme Pyhän Hengen Rikkoa Ulkoisesti Kovan mutta Hauraan Suojakuoremme, Saviruukun, Sisällämme Olevan Valon Tulemiseksi Näkyviin lähimmäisillemme maailman Hengellisessä Pimeydessä arjessa Missä ikinä Olemmekin lähimmäisten Keskellä. Kun Elämän Valo Valaisee Ympäristömme Saamme Herralta Rohkeuden Tunnustaa Uskoamme lähimmäisillemme Ympärillämme ja Kertoa Ilosanomaa Jeesuksesta Vapahtajasta. Me Saavutamme Tässä Hengellisessä Sodankäynnissä Voittoja Herran Voimassa ja Siunauksin ajassa.

Vaikka tuo Vastustajamme Pitääkin Kovasti Kiinni Keskiluokkaisista Herran Tuntemisesta Vieraantuneista lähimmäisistämme – nykyajan midianilaisista – tavallisista maallistuneista hengessään Kuolleista ihmisistä, Antaa Jumala meille Voiton heidän Ruhtinaistaan Rahasta, nykyajan amalekialaisesta Eksytyksestä Mammonan Sortuvalle Alttarille elämänsä perustamiseksi, sekä nykyajan Valheellisesta antihengen Uskonopista, midianilaisesta antihengen Eksytyksestä Vääristellyn Lihasta hyvältä tuntuvan antievankeliumin Uskomiseksi.

Säännöllisellä ja Periksiantamattomalla Rukoustaistelulla ja Jumalan Sanan Julistamisella lähimmäisille Hengessä ja Totuudessa Antaa Herra meille Voiton Pahuuden henkivaltojen Ruhtinaiden antihengen lähimmäisten Keskuudesta Hengen Miekalla, Se On Jumalan Sanalla, vertauskuvallisesti Näiden Pahuuden henkivaltojen enkeliruhtinaiden Päät Katkaisten ja Niiden antihenget Riistäen. Herra Itse Taistelee enkeleidensä Kanssa Rinnallamme Voitosta Voittoon Sotajoukkoaan Tässä Taistelussa Ylivertaisesti Komentaen. Herra Sebaot On Taivaallisten Sotajoukkojen Komentaja ja Vastustajilleen Iankaikkisesti Voittamaton.

Ole Turvallisella Mielellä. Saat Kasvaa Jumalamme Tuntemisessa Levossa, Se On Sydämen Suuressa Rauhassa, Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala Tuntee Hengellään Sydämemme Läpivalaisten niin sielunelämämme kuin hengenelämämmekin Vaelluksemme Ajatukset ajassa. Jumalan Kaikkitietävän Hengen Suorituskyky ja Kapasiteetti On ihmismielelle Käsittämättömän Suuri. Luojamme Kaikkivoipa Suuruus ei mahdu ihmisen järkeilyyn ajassa. Siksi Isä on kertonut Itsestään meille Sanassaan.

Elävä Israelin Jumalamme On Kaiken elämän Ylläpitävä ja Jatkuvasti Uutta luomakunnassaan Luova Henki. Isä On Paljastanut meille Totuuksia Itsestään Sanassaan, jotta voisimme edes pienissä määrin käsittää Hänen Valtasuuruuttaan luomakunnassaan. Herra On Rukouselämässä Puhutellut henkeäni Kertoen Hänen Olevan kuin Valtavan Suuri Tietokone, Joka Koostuu Seitsemästä Jumalan Hengestä Taivaan Avaruuksissa. Jokaisella Jumalan Hengellä On Hänen luomakunnassa Oma Erityistehtävänsä. Näiden Seitsemän Hengen, kuin ihmismielin valtavan suuren ja suorituskapasiteetiltaan äärettömän Megasuperkeskustietokoneen prosessorin, Yhteisvoimin Isämme Hallitsee luomakuntaansa ajassa ja Iankaikkisuudessa, niin Maan Päällä kuin Taivaan Avaruuksissa meille Vielä Näkymättömässä Jumalan Luomassa Todellisuudessa Ympärillämme.

Isä Itse Vertasi Rukouksessa Hengen Koostumusta Kuin Valtavan Suuriin Jumalan Tiedossa Ja Viisaudessa Rajoittamattomiin Megasuperaivoihin, Jonka Eri Aivolohkoilla On Omat Tärkeät Tehtävänsä Elävän Israelin Jumalamme Elintoimintojen Säätelijänä Ja Ohjaajana. Jumalan Seitsemän Hengen Yhdessä Muodostama Isän Hengen Aivomassa on meille ihmisille täysin käsittämättömän Suuri ja Ääretön. Nuo Jumalan Seitsemän Henkeä Ovat Yhtä Isässämme Toisiinsa Taivaallisen Kirkkauden Reseptoreilla Isän Hengessä Yhteenliitettyinä.

Isä Luo Jatkuvasti Uutta. Isä Tallettaa Kaiken Muistiinsa. Isä Ohjaa Palvelijoitaan niin Taivaan Avaruuksissa Olevia Henkivaltoja, enkeleitä, kuin myös Omia Lampaitaan Herrassa. Isä Ylläpitää luomakuntansa ja Kaikki luotunsa Maan Päällä Henkensä Voimalla. Ja Tekee Kaiken Tämän näkyvän ja meille Näkymättömän Hengessään meidän aikakäsityksemme mukaisessa reaaliajassa Samanaikasesti. Jumalalla Ei Ole Aikarajoitetta Iankaikkisuudessa toisin kuin meillä Hänen luoduillaan Jumalan luomakunnassa. Isä On Itse Säätänyt meille Sanassaan aikakäsitteet, Luonut vuodenaikojen kierron ja vuorokausirytmin jaksottamaan luotujensa elämänkulkua ajassa, koska On Näin Ennalta Hyväksi Nähnyt Ylivertaisessa Viisaudessaan.

Tämän jälkeen minä Näin: Taivaassa Oli Ovi Avoinna. Ääni, jonka olin aiemmin Kuullut Puhuvan minulle kuin Pasuuna, Sanoi: ”Nouse Tänne, niin Minä Näytän sinulle, Mitä Tämän Jälkeen On Tapahtuva.” Siinä Samassa Olin Hengessä. Katso Taivaassa Oli Valtaistuin ja Valtaistuimella Istuja. Istuja Oli Näöltään kuin Hohtava jaspis ja karneoli, ja Valtaistuimen Ympärillä Oli Sateenkaari, joka hohti kuin smaragdi. Valtaistuimen Ympärillä Oli kaksikymmentäneljä Valtaistuinta, ja Niillä Istui kaksikymmentäneljä Vanhinta Yllään Valkeat Vaatteet ja päässään Kultakruunut. Valtaistuimesta lähti salamoita, ääniä ja ukkosenjylinää, ja Sen Edessä Paloi Seitsemän Tulisoihtua, Jotka Ovat Jumalan Seitsemän Henkeä.

Valtaistuimen Edessä Oli ikään kuin Lasinen Meri, kristallin kaltainen. Valtaistuimen Edessä ja Sen Ympärillä Oli Neljä Olentoa, edestä ja takaa täynnä Silmiä. Ensimmäinen Olento Oli Leijonan näköinen, toinen Olento Oli nuoren Härän näköinen, kolmannella Olennolla Oli kuin Ihmisen kasvot, ja neljäs Olento Oli lentävän Kotkan näköinen. Niillä Neljällä Olennolla oli kullakin kuusi Siipeä, ja Ne Olivat päältä ja sisältä Täynnä Silmiä. Taukoamatta, yötä päivää, Ne Sanoivat: ”Pyhä, Pyhä, Pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka Oli, joka On ja joka On Tuleva.”

Aina kun Olennot Antavat Ylistyksen, Kunnian ja Kiitoksen Hänelle, joka Istuu Valtaistuimella ja Joka Elää Aina Ja Iankaikkisesti, Ne kaksikymmentäneljä Vanhinta Heittäytyvät Valtaistuimella Istuvan Eteen ja Palvovat Häntä, Joka Elää Aina Ja Iankaikkisesti. He Heittävät Kruununsa Valtaistuimen Eteen ja Sanovat: ”Sinä, meidän Herramme ja Jumalamme, Olet Arvollinen Saamaan Ylistyksen, Kunnian ja Voiman, sillä Sinä Olet Luonut Kaiken. Sinun Tahdostasi Ne Ovat Olemassa ja Ovat Luodut.”

Minä Näin Valtaistuimella Istuvan Oikeassa Kädessä Kirjakäärön, joka Oli Kirjoitettu Täyteen sisältä ja päältä ja Suljettu Seitsemällä Sinetillä. Ja minä Näin väkevän enkelin, joka Kuulutti Kovalla Äänellä: ”Kuka On Arvollinen Avaamaan Tämän Kirjan ja Murtamaan Sen Sinetit?” Mutta Ei Ollut Ketään, ei Taivaassa, ei Maan Päällä eikä Maan Alla, joka Olisi Voinut Avata Kirjan ja Katsoa Siihen. Minä itkin kovasti sitä, Ettei Ketään Havaittu Arvolliseksi Avaamaan Kirjaa Eikä Katsomaan Siihen.

Silloin yksi Vanhimmista Sanoi minulle: ”Älä itke! Leijona Juudan Heimosta, Daavidin Juurivesa, On Voittanut. Hän Voi Avata Kirjan ja Sen Seitsemän Sinettiä.” Ja minä Näin, että Valtaistuimen ja Neljän Olennon Keskellä ja Vanhinten Keskellä Seisoi Karitsa. Se Oli ikään kuin Teurastettu, ja Sillä Oli Seitsemän Sarvea ja Seitsemän Silmää – Ne Jumalan Seitsemän Henkeä, Jotka On Lähetetty Kaikkialle maailmaan.

Karitsa Tuli ja Otti Kirjakäärön Valtaistuimella Istuvan Oikeasta Kädestä. Kun Hän Oli Ottanut Kirjan, Ne Neljä Olentoa ja kaksikymmentäneljä Vanhinta Heittäytyivät Karitsan Eteen. Heillä oli kullakin Harppu ja kultainen Malja Täynnä Suitsukkeita, pyhien rukouksia. He lauloivat Uutta Laulua: ”Sinä Olet Arvollinen Ottamaan Kirjakäärön ja Avaamaan Sen Sinetit, sillä Sinut On Teurastettu ja Sinä Olet Verelläsi Ostanut Jumalalle ihmiset Kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista. Sinä Olet Tehnyt heidät Kuningaskunnaksi ja Papeiksi meidän Jumalallemme, ja he Tulevat Hallitsemaan Maan Päällä.”

Minä Näin enkeleitä ja Kuulin monien enkelien Äänen Valtaistuimen, Olentojen ja Vanhinten ympäriltä. Heidän lukumääränsä oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat, ja he Sanoivat Voimakkaalla Äänellä: ”Karitsa, Joka On Teurastettu, On Arvollinen Saamaan Voiman, Rikkauden, Viisauden, Väkevyyden, Kunnian, Kirkkauden ja Ylistyksen.” Ja Kaikkien luotujen, jotka Ovat Taivaassa, Maan Päällä, Maan Alla ja Merellä, Kaikkien Niissä Olevien minä Kuulin Sanovan: ”Hänelle Joka Istuu Valtaistuimella, Ja Karitsalle Ylistys, Kunnia, Kirkkaus ja Valta aina ja iankaikkisesti!” Ja Ne Neljä Olentoa Sanoivat: ”Aamen”, ja Vanhimmat Heittäytyivät kasvoilleen ja Palvoivat Häntä.

Minä Näin, kun Karitsa Avasi Ensimmäisen Niistä Seitsemästä Sinetistä, ja Kuulin yhden Niistä Neljästä Olennosta Sanovan kuin Ukkosen Äänellä: ”Tule!” Ja siinä samassa minä Näin Valkoisen Hevosen. Sen Selässä Istuvalla Oli Jousi. Hänelle Annettiin Seppele, ja Hän Lähti Voittajana ja Voittamaan. Kun Karitsa Avasi Toisen Sinetin, Kuulin toisen Olennon Sanovan: ”Tule!” Silloin Lähti Liikkeelle toinen Hevonen, Tulipunainen. Sen Selässä Istuvalle Annettiin Valta Ottaa Rauha Pois Maasta, jotta ihmiset Surmaisivat toisiaan; ja Hänelle Annettiin Iso Miekka.

Kun Karitsa Avasi Kolmannen Sinetin, Kuulin kolmannen Olennon Sanovan: ”Tule!” Samassa minä Näin Mustan Hevosen. Sen Selässä Istuvalla Oli Kädessään Vaaka. Minä Kuulin, aivan kuin Ääni Olisi Sanonut Niiden neljän Olennon Keskeltä: ”Koiniks-mitta Vehnää yhdellä Denaarilla ja kolme koiniksia Ohraa yhdellä Denaarilla. Öljyä ja Viiniä Älä Turmele!” Kun Karitsa Avasi Neljännen Sinetin, Kuulin neljännen Olennon Äänen Sanovan: ”Tule!” Samassa minä Näin Kellanvihreän Hevosen. Sen Selässä Istuvan Nimi Oli Kuolema, ja Sitä Seurasi Tuonela. Niiden Valtaan Annettiin neljäsosa Maata, Niille Annettiin Valta Tappaa Miekalla, Nälällä, Rutolla ja Maan Petojen Avulla.

Kun Karitsa Avasi Viidennen Sinetin, Näin Alttarin Alla Niiden Sielut, Jotka Oli Surmattu Jumalan Sanan ja Sen Todistuksen Tähden, Joka Heillä Oli. He Huusivat Kovalla Äänellä: ”Kuinka Kauaksi Aikaa SInä, Pyhä Ja Tosi Valtias, Jätät Tuomitsematta ja Kostamatta meidän Veremme Niille, jotka Asuvat Maan Päällä?” Jokaiselle heistä Annettiin Pitkä Valkea Vaate ja heille Sanottiin, että Pysyisivät Vielä Vähän Aikaa Levollisina, kunnes Täyttyisi heidän Palvelustoveriensa ja Veljiensä Lukumäärä, Niiden Jotka Joutuisivat Tapettaviksi niin kuin hekin.

Sitten minä Näin, Kuinka Karitsa Avasi Kuudennen Sinetin. Tuli Suuri Maanjäristys, Aurinko muuttui Mustaksi kuin Karvainen Säkki, ja Kuu muuttui Kokonaan kuin Vereksi. Taivaan Tähdet Putosivat Maahan, niin kuin Raakileet Varisevat Viikunapuusta Voimakkaan Tuulen Sitä Ravistellessa. Taivas Väistyi Syrjään kuin Kirjakäärö, Joka Kääritään Kokoon, ja Kaikki Vuoret ja Saaret Siirtyivät Paikoiltaan. Maan kuninkaat, ylimykset ja sotapäälliköt, rikkaat ja väkevät ja kaikki Orjat ja Vapaat Kätkeytyivät Luoliin ja Vuorten Uumeniin ja Sanoivat Vuorille ja Kallioille: ”Kaatukaa Päällemme ja Kätkekää Meidät Valtaistuimella Istuvan Kasvoilta ja Karitsan Vihalta, sillä Heidän Vihansa Suuri Päivä On Tullut! Kuka Voi Sen Kestää?”

Meillä Herran Omilla Lampailla On Todistus Sydämissämme. Me Valmistaudumme hengessä Valvoen Morsiusseurakunnan Ylösottoon, jonka Tiedämme hengessämme Olevan Lähellä. Pelastushistoria Etenee Jumalamme Aikataulussa. Elämme Pyhän Hengen Sydämillemme Antaman Todistuksen Mukaan Luojan Sanassaan meille Ilmoittaman Maailmanajan Lopun Vaihetta. Hengellisesti Sanan Ilmoitusta Tarkastellen Jumalan Hengen Maaperä Tulee Tässä ajassa Väkevästi Suuren Maanjäristyksen Ravistelemaksi Sanan Ilmoituksen Hengessä Salatun Totuuden ja Tiedon Kasvaessa ihmiskunnassa ajassa.

Ensimmäisessä vaiheessa ihmiskunta Sai Kuulla Evankeliumin Voittajan toimesta. Toisessa vaiheessa kristityt Tulivat Koetelluiksi Herran Sallimuksessa maailman Hengellisen Pedon Vallan toimesta ja useimmat luopuivat hengen Rauhastaan ja Osastaan Herrassa Uskoen Eksyttäjän Valheellisen Uskonnollisen Väärän evankeliumin Totuudeksi. Herran Omat Kärsivät Sanan ja Todistuksen Tähden marttyyrikuolemia.

Kristityiksi itseään nimittäneet Uskoivat maailman antihengen Syleillessä ja Tarjotessa Yhteistyötä kanssaan Valheen Totuudeksi ja maallistuivat elämään Uskonnollista seurakuntaelämää Vailla Todistusta Sydämessään. Useimpia Jumalan Sallimissa Koettelemuksissa heikoiksi havaittuja kohtasi Hengellisesti Tarkastellen siis hengenlähtö kirjaimellisesti Näissä Voimakkaissa Eksytyksissä maailmassa, jossa Seurakunta Pirstoutui Uskonoppiriidoissa Useisiin Osiin ajassa.

Monet ihmiset Luopuivat Pyhän Hengen Osallisuudesta Herrassa ja Tulivat Uskonnollisessa vaelluksessaan Hengellisen Pedon Valtaan Taipuen ajassa jumalattomiksi ilman hengen Elämää Sisimmässään. Vain Harvat Vaelsivat Enää Totuudessa Ja Hengessä ja Saivat Sen Kokea karvaasti erilaisissa Eksytettyjen kirkkojen toimeenpanemissa Vääräuskoisiksi Kerettiläisiksi Herran Lampaita Leimanneissa Noitavainoissa ajassa. Jotkut Todistuksen Sydämessään Säilyttäneet Kokivat ajassa marttyyrikuoleman noitarovioilla.

Kolmannessa vaiheessa ihmiskunta Kohtasi Rahan Viettelykset, joilla ihmisten Uskostaan Kiinni Pitämistä Koeteltiin ajassa. Monet Luopuivat Rahan Tähden Elävästä Israelin Jumalasta Alkaen Juosta Uuden Epäjumalansa Perässä ajassa Elämänsä Herrassa Menettäen. Jumalan Sallimissa Koettelemuksissa monet ihmiset Myivät sielunsa Mammonaa Vastaan maailmalle Välittämättä Jumalan Rakkauden Läsnäolosta elämässään. Toiset Myivät Nahkansa halvemmalla ja toiset kalliimmalla Alistuen Hengellisen Pedon Valtaan ja Synnin Orjuuteen ajassa. Jumala Varjeli Pyhässä Hengessä Kristuksessa Vaeltavat lähimmäiset Näissä Koettelemuksissa ja Eksytyksissä ajassa Säästäen Öljyn ja Viinin Turmelukselta.

Neljännessä vaiheessa ihmiskuntaa Koeteltiin sodilla ja nälänhädällä Kuoleman Sallittaessa Niittää omiensa parissa heinää Hengellisen Pedon Vallan Toimeenpanemilla sodilla ja niitä seuraavilla nälänhädän ja joukkoepidemioiksi yltyneiden ruttotartuntojen yhteisvaikutuksella ajassa. Olemme Viidennessä vaiheessa ajassa, jossa Todistuksen Omaavia kristittyjä Eristetään yhteiskuntien ulkopuolelle maailman Hengellisen Pedon Vallan toimesta. Jossakin päin maailmaa Herran Lampaat Joutuvat Ahdistelluiksi Vainoissa ja Ahdistuksissa Siinä Määrin, että he Menettävät Yhä Tänäkin Päivänä elämän ajassa Tullessaan ruumiissaan surmatuiksi Tunnustamansa Sanan ja Todistuksen Tähden.

Kuudennessa vaiheessa maailman ihmiset Tulevat Tuntemaan Totuuden Ymmärtäessään heille Annetun Tiedon. Tässä kansakuntia Liikuttelevassa Hengellisesti Tarkastellen Suuressa Maanjäristyksessä ja Sen Jälkijäristyksissä – Valtavassa Hengellisessä Herätyksessä Maailmanajan Lopun Aikana – Kaatuvat antihengessä Syntyneet Uskonnolliset Oppijärjestelmät ja Niitä Tukevat Valheenvallan Valtajärjestelmät maailman Hengellisessä Pimeydessä ajassa. Kaikki Eivät Kuitenkaan Kestä Koetuksia Uskontiellä ja Luopuvat Palaten Entiseen Syntielämään ajassa. Hetkellä jota emme tiedä, Taivas Väistyy Morsiusseurakunnan Tullessa Temmatuksi Karitsan Häihin Taivaaseen Vieden Mukanaan Pyhän Hengen Pois maailmasta. Viimeisissä ihmiskuntaa Kohtaavissa Koettelemuksissa Taakse Jääneiltä Kysytään viimeiseen asti Uskollisuutta Herrassa Kaikille ihmisille Näkyväksi Tulevan Pedon Vallan Koetellessa kristittyjä Vihan Maljojen Vuodatuksen Aikana Suurten Ahdistusten Päivinä ennen Herran Päivää.

Kun Jeesus Istui Öljymäellä temppeliä Vastapäätä, kysyivät Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas Häneltä heidän Ollessaan Keskenään: ”Sano meille, milloin Se Tapahtuu. Mikä On Merkkinä Siitä, että kaikki tämä Alkaa Toteutua?” Niin Jeesus rupesi Puhumaan heille: ”Varokaa, Ettei Kukaan Eksytä teitä. Monet Tulevat Minun Nimessäni ja Sanovat: ´Minä Se Olen´ ja he Eksyttävät monia.

Kun kuulette sodan ääniä ja sanomia sodista, Älkää Pelästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu. Kansa nousee kansaa vastaan ja Valtakunta Valtakuntaa vastaan. Monin Paikoin Tulee Maanjäristyksiä Ja On Nälänhätää. Tämä On Synnytystuskien Alkua. Olkaa Varuillanne. Teidät Luovutetaan Oikeuden Eteen ja teitä Piestään synagogissa. Teidät Viedään Maaherrojen ja kuninkaiden Eteen Minun Takiani, Todistukseksi heille.

Mutta Ensin On Evankeliumi Julistettava Kaikille kansoille. Kun teitä Viedään Luovutettaviksi Oikeuden Eteen, Älkää edeltäpäin Huolehtiko, Mitä Puhuisitte. Puhukaa, Mitä teille Sinä Hetkenä Annetaan, sillä Ette te itse Puhu Vaan Pyhä Henki. Veli Luovuttaa veljensä Kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja Tuottavat heille Kuoleman. Te Joudutte Kaikkien Vihattaviksi Minun Nimeni Tähden, mutta se, Joka Kestää Loppuun Asti, Pelastuu.”

”Kun te Näette Hävityksen Kauhistuksen Seisovan Siinä, Missä Sen Ei Pitäisi Olla” – lukija huomatkoon tämän – ”silloin Juudeassa Olevat Paetkoot Vuorille. Joka On Katolla, Älköön Astuko Alas Älköönkä Menkö Noutamaan Mitään Talostaan, ja Joka On Pellolla, Älköön Palatko Noutamaan Viittaansa. Voi niitä, jotka Noina Päivinä Ovat Raskaana tai Imettävät! Rukoilkaa, ettei tämä tapahtuisi Talvella, sillä Niinä Päivinä On Oleva Ahdistus, jonka kaltaista Ei Ole Ollut siitä lähtien, kun Jumala Loi luomakunnan, Tähän Päivään asti, Eikä Tule Olemaan.

Ellei Herra Lyhentäisi Niitä Päiviä, Yksikään ihminen Ei Pelastuisi. Mutta Valittujen Tähden, jotka Hän On Valinnut, Hän On Lyhentänyt Ne Päivät. Jos silloin Joku Sanoo teille: ´Katso, Täällä On Kristus´ tai `Katso, Tuolla`, Älkää Uskoko, sillä Vääriä kristuksia ja Vääriä profeettoja Nousee. He Tekevät Tunnustekoja ja Ihmeitä Eksyttääkseen, Jos Mahdollista, Valitutkin. Olkaa Siis Varuillanne! Minä Olen Ennalta Ilmoittanut teille Kaiken.”

”Mutta Niinä Päivinä, tuon Ahdistuksen jälkeen, Aurinko Pimenee Eikä Kuu Anna Valoaan. Tähdet Putoavat Taivaalta ja Taivaiden Voimat Järkkyvät. Silloin Nähdään Ihmisen Pojan Tulevan Pilvissä Suurella Voimalla Ja Kirkkaudella, ja Silloin Hän Lähettää enkelinsä ja Kokoaa Valittunsa Neljältä Ilmansuunnalta Maan Äärestä Taivaan Ääreen. Oppikaa Viikunapuusta Tämä Vertaus: Kun Sen Oksa Virkoaa Ja Lehdet Puhkeavat, te Tiedätte, että Kesä On Lähellä.

Samoin Nähdessänne Tämän Tapahtuvan Tietäkää, että Se Aika On Lähellä, Oven Edessä. Totisesti Minä Sanon teille: Tämä Sukupolvi Ei Katoa, Ennen Kuin Tämä Kaikki Tapahtuu. Taivas ja Maa Katoavat, mutta Minun Sanani Eivät Koskaan Katoa. Mutta Sitä Päivää Tai Hetkeä Ei Tiedä Kukaan, eivät enkelit Taivaassa eikä Poika Vaan Isä Yksin.

Kun Saastainen henki Lähtee ihmisestä, se Kuljeskelee Vedettömillä Seuduilla Etsien Lepopaikkaa mutta Ei Löydä. Silloin se Sanoo: ´Minä Palaan Asuntooni, josta Lähdin.´ Kun se Tulee, se Löytää Asunnon Tyhjillään, Lakaistuna ja Järjestyksessä. Silloin se Menee ja Hakee Mukaansa Seitsemän Muuta henkeä, Pahempia kuin se itse. Ne Tulevat Sisään ja Jäävät Sinne Asumaan, ja Sen ihmisen Tila On Lopussa Pahempi kuin Alussa. Näin Käy Myös Tälle Pahalle Sukupolvelle.”

Avaa Ovesi, Libanon! Tuli Syö sinun Setrisi. Valita, Sypressi, sillä Setri On Kaatunut, nuo Mahtavat On Hävitetty. Valittakaa, Baasanin Tammet, sillä Sankka Metsä On Sortunut. Kuule paimenten Valitusta, kun heidän Ihanat Laitumensa On Hävitetty. Kuule Nuorten Leijonien Karjuntaa, kun Jordanin Tiheikkö On Tuhottu. Näin Sanoi Herra, minun Jumalani: ”Paimenna Teuraslampaita, Joita Niiden Ostajat Tappavat Tuntematta Syyllisyyttä ja Joista Niiden Myyjät Sanovat.´Kiitetty Olkoon Herra, minä olen rikastunut.´ Niiden paimenetkaan Eivät Niitä Sääli.

Sillä Minä En Enää Sääli Maan Asukkaita, Sanoo Herra. Minä Annan ihmisten Joutua Toistensa Käsiin ja Oman kuninkaansa Käsiin. He Tuhoavat Maan, Enkä Minä Pelasta Ketään heidän Käsistään.” Niinpä Minä Kaitsin Teuraslampaita, Lampaista Kurjimpia. Minä Otin Itselleni Kaksi Sauvaa: toiselle Annoin Nimen Suloisuus, toiselle Nimen Yhteys. Sitten Minä Paimensin Lampaita. Yhden Kuukauden Aikana Minä Hävitin kolme paimenta, sillä Minä Menetin Kärsivällisyyteni Lampaita Kohtaan, ja Nekin Tympääntyivät Minuun.

Niin Minä sanoin: ”En Minä Enää teitä Paimenna. Kuolkoon, joka Kuolee, Hävitköön, joka Häviää, ja Jäljelle Jääneet Syökööt toinen toisensa Lihaa.” Ja Minä Otin Sauvani Suloisuuden ja Katkaisin Sen Purkaakseni Liittoni, jonka Olin Tehnyt Kaikkien kansojen Kanssa. Sinä Päivänä Se Purkaantui, ja niin Lampaat Kurjimmat, jotka Olivat Noudattaneet Tahtoani, Tulivat Tietämään, että Tämä On Herran Sana.

Sitten Minä sanoin heille: ”Jos niin hyväksi Näette, Antakaa Minulle Palkkani, jos ette, niin Olkaa Antamatta.” Niin he punnitsivat Palkakseni kolmekymmentä hopearahaa. Herra Sanoi Minulle: ”Viskaa ne Savenvalajalle, tuo Kallis Hinta, jonka Arvoiseksi he ovat Minut Arvioineet.” Silloin Minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja Viskasin ne Savenvalajalle Herran Huoneessa.

Minä Katkaisin toisenkin Sauvani, Yhteyden, purkaakseni veljeyden Juudan ja Israelin väliltä. Sitten Herra Sanoi Minulle: ”Ota Vielä Itsellesi Mielettömän Paimenen Varusteet. Sillä Katso, Minä Herätän Maahan paimenen, Joka Ei Pidä Huolta Nääntyvästä, Ei Etsi Kadonnutta, Ei Paranna Loukkaantunutta, Ei Ruoki Pystyssä Pysyvää.

Mutta Lihavien Lihan hän Syö ja Halkaisee Niiden Sorkat. Voi mieletöntä paimenta, joka Lampaat Hylkää! Miekka hänen Käsivarteensa ja Oikeaan Silmäänsä! Kuivettukoon hänen Käsivartensa, ja Sumentukoon hänen Oikea Silmänsä!”

Sanan ilmoituksen mukaisesti ajassa näennäisesti Valkeudessa lähimmäisiään Palvelemaan Ryhtyneet, mutta tosiasiassa omien valintojensa mukaisesti Saatanan antihengessä vaeltavat, Elävän Israelin Jumalan Mieltä Vailla Olevat, hengessään Kuolleet mielettömät paimenet, Syövät Hengellisesti Tarkastellen toinen toisensa Lihan eli tunnustavat toinen toisensa Valheellisen Uskonopin maailman antihengessä ihmisiä Harhaan, Totuuden Tunnustamisen Sijaan, Johtaen. He Saavat valheellisesta opetuksestaan palkkioksi maailman ja Synnin Orjuudessa vaeltavilta ihmisiltä maallisia rikkauksia ja nautintoja – niitä antihengessä itsekkäästi tavoitellen ja Rahan Valtaa epäjumalanaan ajassa Kumartaen. Mieletön paimen palvelee mammonaa Elävän Israelin Jumalan sijaan.

Nämä mielettömät paimenet Menevät sielujen Eksytyksessään jopa niin pitkälle, että Syövät Kaiken Lihavien Lihan eli hyväksyttävät uskonnollisesti perustellen lähimmäisilleen antievankeliumin Sen Totuudeksi Valheellisesti Esittäen. Siis Tuon ihmisiä ajassa Rahan Vallalla Alistavan ja Polkevan, ahneuden Syntiin Kuolleiden sielujen Tunnustaman, Hengellisen Pedon Vallan Alla vaeltavien ylläpitämissä ja hallitsemissa yhteiskuntajärjestelmissä itsensä Korottaneiden, ja siksi Luojamme Silmissä täysin tasavertaisiin sekä samanarvoisiin lähimmäisiinsä nähden maailmassa etuoikeutettujen ja paremmassa asemassa maallisessa elämässä lähimmäisiinsä nähden itsekkäästi sukupolvesta toiseen pitäytyvien, sielujen mielettömille paimenille tarjoaman antievankeliumin – sen Totuutena Valheellisesti Julistaen ja Pedon Valtaan ihmiset ajassa Saattaen.

Mielettömät paimenet opettavat Totuuden Vastaisesti saadakseen osansa maailman rikkauksista ja makeasta elämästä ajassa. Siis Halkaisevat Niiden Sorkat eli Hengellisesti Tarkastellen Opettavat Totuuden Valheeksi ja Valheen Totuudeksi kuin Puhdistamalla ihmissilmin näkyviltä osin ja pintapuolisesti Väärintekijöiden Jalkojen Kynnet, ne leikaten, viilaten ja silotellen, tai kuin Syntielämästä Likaantuneet Jalat vedellä Pesten, siis Hengellisesti Ymmärrettävien Sikojen Epäpuhtaat Sorkat – Syntisten Saastuneet Jalat eli jumalattomien vaelluksen antihengessä Pedon Vallan Alla ajassa, Pintapuolisesti Puhtaan Näköisiksi, aina uudestaan ja uudestaan Armon Evankeliumin Vääristäen ja parannusta tekemättömien sielujen yhteisestä sopimuksesta ajassa eletyn Syntielämän Valheessa Hyväksyttäen. Siis näinollen, Herramme Ainutkertaisen Sovitustyön Syntien Anteeksiantamiseksi Syntejään Katuvalle sielulle ja Herramme Parannuksen Tekemisen Vaatimuksen Katuvan sielun Vaelluksessa Herran Omana Pyhänä ajassa Hyljäten, opettaen maailman ja ihmismielen halujen mukaista Valheellista, Suussa Makealta Maistuvaa, Pelastusoppia, joka Vie Seuraajansa Kadotukseen.

Niin Hän Nousi Aterialta, Riisui Viittansa, Otti Pellavaliinan ja Sitoi Sen Vyötäisilleen. Sitten Hän Kaatoi Vettä Pesuastiaan ja Alkoi Pestä Opetuslastensa Jalkoja ja Kuivata Niitä Pellavaliinalla, joka Oli Hänen Vyötäisillään. Kun Hän Tuli Simon Pietarin Kohdalle, tämä sanoi: ”Herra, Sinäkö Peset minun Jalkani?”

Jeesus vastasi: ”Mitä Minä Teen, Sitä sinä Et Nyt Käsitä, mutta Myöhemmin sinä Sen Ymmärrät.” Pietari sanoi Hänelle: ”Sinä Et ikinä Saa Pestä minun Jalkojani!” Jeesus vastasi: ”Ellen Minä Pese sinua, Ei sinulla Ole Osuutta Minun Kanssani.” Simon Pietari sanoi: ”Herra, Älä Pese vain Jalkojani vaan Myös Kädet ja Pää.”

Jeesus vastasi: ”Sen, Joka On Kylpenyt, Ei Tarvitse Pestä Muuta Kuin Jalat, Ja Niin hän On Kokonaan Puhdas. Te Olette Puhtaita, ette kuitenkaan kaikki. Hän Tiesi Kavaltajansa, sen tähden Hän sanoi, Etteivät he Kaikki Olleet Puhtaita. Kun Hän Oli Pessyt heidän Jalkansa, Pukenut Viitan Ylleen ja Asettunut Taas Aterialle, Hän sanoi heille: ”Ymmärrättekö, Mitä Minä Olen teille Tehnyt?

Te Kutsutte Minua Opettajaksi ja Herraksi, ja Oikeassa Olette, Sillä Se Minä Olen. Jos Siis Minä, teidän Herranne ja Opettajanne, Olen Pessyt teidän Jalkanne, tekin Olette Velvolliset Pesemään Toistenne Jalat. Minä Olen Antanut teille Esikuvan, että Tekisitte niin kuin Minä Olen Tehnyt teille. Totisesti, totisesti Minä Sanon teille: Ei Palvelija Ole Herraansa Suurempi Eikä Lähettiläs Lähettäjäänsä Suurempi.

Te Olette Autuaita, Jos Tämän Tiedätte Ja Näin Teette. En Minä teistä Kaikista Puhu. Minä Tiedän, Ketkä Olen Valinnut. Mutta Tämän Raamatunkohdan On Käytävä Toteen:´Joka Minun Leipääni Syö, On Nostanut Kantapäänsä Minua Vastaan.´ Sanon Tämän teille Jo Nyt, Ennen Kuin Se Tapahtuu, Jotta Sen Tapahtuessa Uskoisitte, että Minä Olen Se, Joka Olen.

Totisesti, totisesti Minä Sanon teille: Joka Ottaa Vastaan Sen, Jonka Minä Lähetän, Ottaa Vastaan Minut. Mutta Joka Ottaa Vastaan Minut, Ottaa Vastaan Hänet, Joka On Minut Lähettänyt.”

Joka On Kylpenyt, siis Saanut Kasteen Pyhässä Hengessä, On Kokonaan Puhdas Uusi Luomus Herrassa. Isän Pyhän Tulee Kiinnittää Huomiota Vaellukseensa ja Tehdä Parannus Elämässään Isän Tahtoon Kaikessa hengessään Kuuliaisesti Lapsen Lailla Tottelevaisesti Taipuen. Herramme Ei Ole Antanut meille Omille Lampailleen Uneliaisuuden henkeä vaan hengen, joka Valvoo, Iloitsee ja Riemuitsee Herrassa. Me Ylistämme ja Kiittäen Palvomme hengessämme Suurta Jumalaamme, meidän Herraamme Armostaan ja Laupeudestaan meitä luotujaan kohtaan ajassa ja Iankaikkisuudessa. Me saamme Häneltä Voiman tehdä työmme Jumalan Valtakunnan tehtävissä Kuuliaisesti ja kiitollisin mielin. Meillä on Kaikkivaltias Puolustaja, Ihmeellinen Neuvonantaja, Israelin Pyhä Sydämissämme. Hän Johdattaa Askeleemme Tiellämme Iankaikkiseen Elämään. Olemme Siunattua Jumalan Kansaa, veljiä ja sisaria Herrassamme.

Me Herran Omat Lampaat saatamme vain aavistaa Jumalan Valtasuuruutta ajassa. Mutta katsoessamme silmin nähdenkin Herramme luomakuntaa ajassa, ymmärrämme Jumalan ajattoman ja rajattoman Suorituskyvyn Kaiken Ylläpitävänä Voimana luomakunnassaan. Jumalamme Työ luomakunnassaan on täysin riippumatonta mistään fysikaalisista lainalaisuuksista tai ihmisviisaudessa ymmärrettävistä massan ja energian välisistä riippuvuussuhteista Hänen luomakunnassaan. Me elämme Hänessä ja Hän meissä luoduissaan luomakunnassaan.

Jokainen Jumalan kuvakseen luomakuntaan luoma ihmislapsi elää ja hengittää Jumalan Hengen Voimasta ilmaa keuhkoihinsa. Ilman happea me kuolisimme ruumiillisesti välittömästi. Jumala On meille kuin Happi, jota ilman emme saata Elää Maan Päällä. Jumalan kuvaksi luotuina Hänen Ilmestysmajoinaan, se on Temppeleinään, olemme Iankaikkisuusolentoina Jumalan luomakunnassa Hänelle Rakkaat ja Tärkeät. Siksi Herra Muistuttaa meitä Sanassaan siitä, että Kaiken Sen mitä me Teemme Maan Päällä keskuudessamme vähäisimmälle ihmislapselle, me Teemme Sen Hänelle, Elämän Herralle.

Sotataidoissaan ylivertainen Kaikkivaltias Herra Toimeenpanee Tahtonsa käytäntöön Oman Tietoon tulevaisuudesta perustuvan Viisaan Suunnitelmansa ja Toimeenpanon Aikautuksen mukaan Saavuttaen vihollisistaan Voiton Karitsan Veren Voimalla, jolla Hän Vapauttaa Taistelu Taistelulta Syntiset ihmiset Vangitsijan ja Pahuuden henkivaltojen ihmishenget Kuollettaneesta Synnin Kuristusotteesta ajassa. Jeesus On Herra. Herra Antaa meille henkeemme Ymmärryksen siitä, Minkä Asioiden Puolesta meidän Tulee kulloinkin Rukoilla Herran Tahdon Toteutumiseksi. Ihmisen Poika Johtaa Hengellistä Sotajoukkoaan Edestä Vastustajan Puolustuslinjat Sanan Voimalla Murtaen ja Sen Heikkoudet Täydellisesti Tuntien. Me Saamme Taistella nämä Herran henkeemme Osoittamat Rukoustaistelut jo Ennalta Tietäen Seisovamme Voittajan Riveissä Iankaikkisesti. Kunnia Jumalalle Korkeuksissa!

Beelsassarin, Baabelin kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena Daniel Näki Vuoteellaan Unen, Päänsä Näyn. Hän kirjoitti Unen pääkohdat muistiin. Näin hän sanoo: ”Minä Näin yöllä Näyssäni, kuinka Taivaan Neljä Tuulta Saivat Suuren Meren Kuohumaan. Merestä Nousi Neljä Suurta Petoa, Kaikki Erilaisia.

Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan Siivet. Minun katsellessani Siltä Repäistiin Siivet, ja Se Nostettiin Maasta Pystyyn ja Pantiin Seisomaan Kahdella Jalalla kuin ihminen, ja sille Annettiin ihmisen Sydän.

Ja katso, oli Toinen Peto, karhun Näköinen. Se Oli Nostettu toiselle Kyljelleen, ja sillä Oli Kolme Kylkiluuta Suussa Hampaiden välissä. Sille Sanottiin: ´Nouse ja Syö Paljon Lihaa.´

Tämän jälkeen Näin vielä yhden Pedon, kuin pantterin, ja Sen selässä oli neljä linnunsiipeä. Tällä Pedolla oli Neljä Päätä ja Sille Annettiin Valta.

Sen jälkeen Näin yöllisessä Näyssäni Neljännen Pedon. Se oli pelottava, kauhistuttava ja hyvin voimakas. Sillä oli Suuret Rautaiset Hampaat, ja se Söi ja Murskasi ja Tallasi Tähteet Jalkoihinsa. Se Oli Erilainen kuin kaikki edelliset Pedot, ja Sillä Oli Kymmenen Sarvea.

Tarkkaillessani Sarvia huomasin, että Niiden välistä Kasvoi Esiin vielä Pieni Sarvi ja Kolme Entisistä Sarvista Repäistiin Pois Sen Tieltä. Ja Katso, sillä Sarvella Oli Silmät kuin ihmisen silmät ja Suu, joka Puhui Pöyhkeitä Sanoja.

Minun Tätä Katsellessani Asetettiin Istuimet Paikoilleen, ja Ikiaikainen Istuutui. Hänen Vaatteensa Olivat Valkeat kuin lumi ja Hänen Päänsä Hiukset kuin puhdas villa. Hänen Valtaistuimensa oli Tulen Liekkejä, ja Sen Pyörät Olivat Palavaa Tulta.

Tulivirta Vyöryi, Se Lähti Liikkeelle Hänen Edestään. Tuhannen Tuhatta Palveli Häntä, ja kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta Seisoi Hänen Edessään. Oikeus Istui Tuomiolle, ja Kirjat Avattiin.

Minä Katselin Edelleen ja Näin, kuinka Peto Tapettiin Niiden Pöyhkeiden Sanojen vuoksi, joita Sarvi Puhui. Sen Ruumis Tuhottiin ja Heitettiin Tuleen Palamaan. Muiltakin Pedoilta Otettiin Valta Pois, mutta Niiden Sallittiin Elää Määrättyyn Aikaan ja Hetkeen Asti.

Minä Näin yöllisessä Näyssä kuinka Taivaan Pilvissä Tuli Ihmisen Pojan kaltainen. Hän Saapui Ikiaikaisen Luo, ja Hänet Saatettiin Ikiaikaisen Eteen. Hänelle Annettiin Valta, Kunnia ja Kuninkuus, ja Kaikki kansat, kansakunnat ja kielet Palvelivat Häntä. Hänen Valtansa On Iankaikkinen Valta, Jolla Ei Ole Loppua, Eikä Hänen Valtakuntansa Häviä.”

”Minä, Daniel, Tunsin henkeni Tulevan Levottomaksi, ja Pääni Näyt pelästyttivät minut. Minä Lähestyin Yhtä Siellä Seisovista ja Pyysin Häneltä Varmaa Tietoa Kaikista Näistä Asioista. Hän Vastasi minulle ja Ilmoitti Niiden Selityksen: ´Nuo suuret Pedot, joita on Neljä, Ovat Neljä Kuningasta, jotka Nousevat Maasta. Mutta Korkeimman Pyhät Saavat Valtakunnan ja Pitävät Sen Hallussaan Ikuisesti – Iankaikkisesta Iankaikkiseen.´

Sen jälkeen minä Tahdoin Saada Varman Tiedon Neljännestä Pedosta, joka Oli Erilainen kuin Kaikki Muut, hyvin pelottava, ja jolla Oli Rautaiset Hampaat ja Vaskiset Kynnet ja joka Söi ja Murskasi ja Tallasi Tähteet Jalkoihinsa. Halusin myös Tietää Pedon Pään Kymmenestä Sarvesta ja vielä siitä Sarvesta, joka Kasvoi Esiin ja jonka Tieltä Kolme Sarvea Putosi, tuosta Sarvesta, jolla Oli Silmät ja Pöyhkeästi Puhuva Suu ja joka Näytti Suuremmalta kuin Ne Muut.

Sen Sarven minä Näin Sotivan Pyhiä Vastaan ja Voittavan heidät, Kunnes Ikiaikainen Saapui. Silloin Oikeus Annettiin Korkeimmen Pyhille, ja Tuli Aika, jolloin Pyhät Saivat Haltuunsa Valtakunnan. Hän Vastasi Näin: ´Neljäs Peto On Neljäs Valtakunta, joka Syntyy maailmaan, Erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se Syö Koko Maan, Tallaa ja Murskaa Sen.

Ne Kymmenen Sarvea Ovat Kymmenen Kuningasta, Jotka Nousevat Siitä Valtakunnasta. Heidän Jälkeensä Nousee Vielä Yksi. Hän On Erilainen kuin Edelliset, ja Hän Kukistaa Kolme Kuningasta. Hän Puhuu Sanoja Korkeinta Vastaan ja Tuhoaa Korkeimman Pyhiä. Hän Tahtoo Muuttaa Ajat ja Lain, ja Ne Annetaan hänen Valtaansa Ajaksi ja Kahdeksi Ajaksi ja puoleksi Ajaksi.

Sitten Oikeus Istuu Tuomiolle ja häneltä Otetaan Pois Valta, hänet Hävitetään ja Tuhotaan perin pohjin. Kuninkuus ja Valta ja valtakuntien Mahti Kaiken Taivaan Alla Annetaan Korkeimman Pyhien Kansalle. Hänen Valtakuntansa On Iankaikkinen Valtakunta, ja Kaikki Vallat Palvelevat ja Tottelevat Häntä.´ Tähän kertomus päättyy. Minua, Danielia, Ajatukseni pelottivat suuresti, ja minun kasvoni kalpenivat, mutta minä Kätkin Asian Sydämeeni.”

Raamatun ilmoituksen mukaan profeetta Daniel sai Herralta Taivaallisen ilmestyksen, jonka hän kirjoitti Pyhän Hengen ohjauksessa muistiin myöhemmin tallennettavaksi Raamatun Pyhien Tekstien Kokoelmaan Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa – Jumalan Sanassa Valoksi Herran Kansalle, joka Vaeltaa Kuoleman Varjojen Maassa siis jumalattomien – vailla Pyhää Henkeä olevien – Jumalan Kuvien Keskellä Syntiinlangenneessa ja Synnin vallassa vapaasta tahdostaan pysyttelevässä ihmiskunnassa Pyhän Jumalan luomakunnassa.

Daniel sai Hengellisessä Näyssään todistaa Neljän Hengellisen Pedon olevaisuuden ajassa Maan Päällä. Isän Tahdosta jaan kanssanne sen Hengellisen Ymmärryksen tähän profeetta Danielin näkyyn liittyen, jonka Herra On Opettanut Sanansa Totuuden Kasvot Kirkastaessaan Rukouksessa Opetuslapselleen Herrassa. Hengellisesti asiaa tarkastellen Danielin näyn Pedot Nousivat ihmisten muodostamasta koko ihmiskunnan käsittävästä vertauskuvannollisesta Suuresta Merestä.

Sinä Olet Istuttanut heidät, he myös Juurtuvat, Kasvavat ja Kantavat Hedelmää. Heidän Huulillaan Sinä Olet Lähellä, mutta Kaukana heidän Sisimmästään.

Ensimmäinen Hengellisesti Ymmärrettävä Peto Oli Näöltään kuin Juudaan Leijona siis Näöltään kuin Kristuksen Ruumis ajassa. Sillä Oli Näyn alkaessa Kotkan Siivet, joilla Ymmärrämme Hengellisesti Osoitetun Isä Jumalan Kaikkitietävän ja Sanansa Toteutumisen korkealla taivaalla liitävän kotkan lailla Valvovan Läsnäolon Pyhän Hengen Kautta. Näyn edetessä kuin leijonan Näköiseltä Siivekkäältä Hengelliseltä Pedolta Repäistiin Siivet Pois.

Siipien Pois Repäisemisellä Ymmärrämme Hengellisesti Osoitetun, Jeesus Nasaretilaisen lahkoksi nimetyn kristittyjen alkuseurakunnan toiminnan juurille rakentuneelta, maallisen vallankäyttäjän, Rooman valtakunnan keisarin, tahdon toteutumisen kristinuskon valtiouskonnoksi julistamisen jälkeen ja maailmassa antihengessä vaeltaneiden uskonnollisten ihmisten muodostamalta näyn Pedolta, Otetun Pois Pyhän Hengen Osallisuuden alkuseurakunnan Ajan Päätyttyä ja uskonnollisuuden aikakauden Ajan Alettua valtiollisen maallisen hallitsijan tunnustaman uskonnon harjoittamisen tullessa maailman kannattamaksi hyveeksi ja velvollisuudeksi Sen Ajan yhteiskunnissa Saatanan aloitettua Eksytyksensä maailmassa Tuhotakseen Totuuden Siemenen Kasvumaan Maan Päällä ajassa.

Kristuksen Ruumis jatkoi Jumalan Valtakunnan työtä uskonnollisen kirkkoinstituution sisä- ja ulkopuolella Pyhän Hengen johdatuksessa ajassa. Raamatun ilmoitusta vääristellen – Totuuden Evankeliumia valheen voimalla – henkisenä lyömäaseena jumalattomia kohtaan ilman Armoa ja Laupeutta käyttäen, rakentui kirkkoinstituutio valtiolliseksi ja maallistuneeksi antihengessä maailmassa osaksi ihmisten hallintojärjestelmää ajassa Pedon vallan alla.

Maailmassa jumalattomien tavoin vailla Pelastusta Sisimmässään vaeltaneiden Eksytettyjen Luopioden toimesta Rooman valtakunnassa ihmisviisaudessa ihmisten maalliseksi hallintojärjestelmäksi rakentunut kirkkoinstituutio, itsensä kuin kuninkaan asemaan korottaneiden piispojen, uskonnollisesti kirkollisen valtakuntansa maallisten kuninkaiden lailla kirkollisina kuninkaina hallitsema kristinuskoa Totuutta Vääristellen Opettava kirkkoinstituutio, hajosi piispojen vallankäytönoikeutta seuranneisiin näennäisesti Uskonopillisiin riitoihin.

Peto Nostettiin siis Maasta Pystyyn, siis Sanan Ilmoituksen mukaan Maasta eikä Taivaasta Jumalan Hengen Voimalla, ja pantiin Seisomaan Kahdella Jalalla, siis kirkon jakaantumisen seurauksena kahden eri Kirkollisen Kuninkaan johtaman kirkon Hengelliselle Pedolle antaman tuen varaan. Pedolle annettiin ihmisen Sydän eli Hengellistä Uskomusjärjestelmän Petoa johdetaan ihmisviisaudessa ilman Pyhää Henkeä ja Kristuksen Mieltä.

Voi Niitä, jotka Vetävät Perässään Syyllisyyttä Turhuuden Köysillä, Syntiä kuin vaunuja valjailla, Niitä, jotka sanovat: ”Pitäköön Hän kiirettä, Tehköön pian Tekonsa, niin että me Sen Näemme. Lähestyköön ja Toteutukoon Israelin Pyhän Suunnitelma, niin että me Sen Huomaamme!”

Voi Niitä, jotka Sanovat Pahaa Hyväksi ja Hyvää Pahaksi, jotka Kääntävät Pimeyden Valkeudeksi ja Valkeuden Pimeydeksi, jotka Tekevät Karvaan Makeaksi ja Makean Karvaaksi! Voi Niitä, jotka Ovat viisaita omissa silmissään ja ymmärtäviä omasta mielestään!

Voi Niitä, jotka Ovat Sankareita Viinin Juonnissa ja Kelpo Urhoja Väkijuoman Sekoittamisessa, jotka Lahjuksesta Julistavat Syyllisen Syyttömäksi ja Riistävät Oikeuden siltä, joka On Oikeassa. Sen tähden: niin kuin Tulen Kieli Syö Oljenkorret ja Kuiva Ruoho Häviää Liekkiin, niin Mätänee heidän Juurensa. Heidän Kukkansa Hajoaa Tomuna Ilmaan, sillä he Ovat hylänneet Herran Sebaotin Opetuksen ja halveksineet Israelin Pyhän Sanaa.

Kun Oksat Kuivuvat, Ne Taitetaan; Naiset Tulevat ja Virittävät Niistä Valkean. Ei Sillä kansalla Ole Ymmärrystä. Sen Vuoksi sen Tekijä Ei sitä Armahda, sen Luoja Ei sitä Sääli. Sinä Päivänä Herra Karistaa Tähkistä Jyvät Maahan Eufratvirrasta Aina Egyptin Puroon Asti, ja Teidät Poimitaan Yksitellen, te Israelilaiset.

Sinä Päivänä Puhalletaan Suureen Soofar-torveen. Silloin Tulevat Assurin Maahan Kadonneet ja Egyptin Maahan Karkotetut, ja Kumartuvat Herran Eteen Pyhällä Vuorella Jerusalemissa.

Profeetta Danielin Näyssä maailman ihmisten muodostamasta Merestä Nostettiin kyljelleen makaamaan karhun Näköinen Toinen Hengellinen Peto. Tämä Peto Ei Olisi omin voimin Päässyt Asemaansa vaan Se Asetettiin Asemaansa ja sille Annettiin Hengellisesti Ymmärrettävä Tehtävä maailman antihengessä vaeltavien toimesta, mitä kuvasi sille ravinnoksi annetut Kolme Kylkiluuta. Karhun Näköisellä Pedolla oli antihengen Tunnustus Suussaan eli sen tehtävänä oli Syödä ja pureksia maailmassa Voimakkailla Hampaillaan paljon Lihaa – Jumalan Sanaa ja muuta maailmassa jälkipolville säilytettyä ja julkaistua kirjallista aineistoa. Toinen karhun Näköinen voimakasrakenteinen Peto kuvaa Pyhän Hengen mukaan maailman Koulutusjärjestelmää, joka Tuottaa opetuksen ja oppimisen kautta maailman tunnustaman antitotuuden ajassa myös Jumalan Sanan ilmoituksen Totuutta Vääristellen ja siten Hengellisesti Pedon Lailla sieluja Saalistaen, Takaa-ajaen ja Tappaen.

Kuten Näyn karhukin Oli Nostettu toiselle kyljelleen, oppija Avustetaan opintielle ja Kehotetaan Sen Jälkeen ottamaan oppimisesta itse vastuuta lukemalla niin paljon kuin on mahdollista ja oppijan henkilökohtaiset oppimisvalmiudet riittävät maailmassa julkaistua tietoa maailman Koulutusjärjestelmän eri tasoilla perus-, keski- ja korkea-asteilla maailman antihengen Ohjauksessa. Teologian tehtäväksi on maailmassa Annettu selvittää ja määrittää ihmisviisaudessa maailman Tunnustama ihmismielenmukainen Jumaluusoppi.

Muiden tieteenalojen Todistelut pyrkivät tukemaan antihengellistä elämänkatsomusta ja maailmankuvaa Ajassa parhaan ihmismielenmukaisen Oppitodistelun Näkemyksellisyyden mukaan Raamatun Ilmoituksen Totuuden Ajassa Kiistäen – kieltäen Jumalan Pojan ihmisten edessä tieteen epäjumalan antitotuuden nimeen Elävän Israelin Jumalan Nimen sijaan vannoen. Hengelliselle karhun Näköiselle maailman Koulutusjärjestelmän Pedolle On Annettu Ajassa maailman antitotuuden Suuna kertoa jumalattomille ihmisille ihmisviisaudessa Hankittu Tietämys ja Tietous ajassa Elävä Israelin Jumala ja Hänen Opetuksensa ajassa Maan Päällä sivuuttaen.

Valheen Siemen On Verhottu maailman sivistyksen ja valistuksen ihanteiden Taakse, joiden aatteiden vaikutuksesta antitotuus saa vahvan uskomukseen perustuvan asemansa Hengellisen Pedon valtaa ajassa Palvelevien jumalattomien keskuudessa. He pitävät Totuutta poppaukkojen sepittämänä myyttinä ja ilmoittavat Totuuteen Perustuvan maailmankuvan Olevan Roskaa Uskovien Silmissä, mutta he eivät omissa Silmissään Näe Tuota Valtavaa Koko Hengellisen Näköalan Peittävää Hirttä Silmiensä Edessä. Heidän uskomukseen perustuvassa maailmankuvassa, siis Eksytykseen ja Valheeseen, on ihmismielen järkeilyyn perustuvissa arvioissa ja niiden muodostamassa tiedemaailmassa totuudeksi opetetussa tieteellisessä teoriassa selitetty ihmiskäsitys koko Elävän Israelin Jumalan luomakunnan tieteelliseen uskomukseen perustuvasta syntymisestä.

Ihmisaistein havaittava Jumalan luomakunta on tämän maailmankuvan mukaan syntynyt, mutta ei luotu, äärettömän määrän kautta yhtäaikaisesti toistuvia sattumia kuvitteellisessa tapahtumassa, joka on nimetty tieteessä alkuräjähdykseksi ja asetettu uskottavana teoriana jumalattomien ihmisten maailmankuvan perustaksi. Alkuräjähdyksen kautta väitetään siis tyhjästä aineettomasta pisteestä ilman minkäänlaisia ulkoisia energioita ja tuohon olemattomaan pisteeseen vaikuttavia voimia syntyneen koko näkyvän aineellisen maailmankaikkeuden sekä näkymättömät ihmisaistein ja nykyaikaisin teknisin menetelmin havaittavat fysikaaliset voimat ja energiat maailmankaikkeudessa. Tämän opetetaan maailmassa koulumaailmassa ihmislapsille olevan totuus Elämän syntymisestä.

Tämän alkuräjähdyksen seurauksena antitotuudellisessa maailmankuvassa uskotaan elämän kehittyneen itsestään ja elollisten lajien syntyneen maapallolle sattumalta. Tämän kehityskulun uskotaan edelleen jatkuvan elävien lajien kehityksessä ja muuttumisessa asettaen muutosten havaitsemisen edellyttämä tarkasteluikkuna, aikaperspektiivi, miljardien ihmiskäsityksessä määritettyjen vuosien mittaiseksi. Sen vuoksi teoriaa Elämän syntymisestä alkuräjähdyksessä ei voida ihmistoimin koskaan osoittaa vääräksi eikä oikeaksi vaan se joko uskotaan totuudeksi tai sitten ei. Siksi Elävä Israelin Jumala on Todistanut Totuuden Elämän synnystä kirjallisesti pitkän tarkasteluajan kuluessa toisistaan tietämättömien ihmisten ja kansojen elämän tapahtumien ylös kirjaamisen avulla Luojan Viisaudessa.

Koko ihmiskunnan tunnetun historian ajan tunnetaan ihmisen olleen älyllisten valmiuksiensa puolesta ylivertainen muihin elollisiin nähden Maan Päällä Jumalan luomakunnassa. Maailmassa ihmisen, aivokapasiteetiltaan ylivertaisen olennon, kekseliäisyys olemassa olevien resurssien hyödyntämisessä ihmiselämän laadun parantamiseksi ajassa ja tuotteiden kehittämisen sekä hankittujen käyttökokemusten myötä saadun ymmärryksen lisääntymisen portaattomasti nykyajassa jatkuva väistämätön tekninen kehitys, on mahdollistanut lyhyessä aikajaksossa maailmassa havaittavan elämänmuutoksen ihmiselämässä. Ihminen ei itse ole muuttunut yhtään koko tieteellisesti ja historiallisesti totena tunnettuna tarkastelujaksona, eikä muutu vastakaan, sillä Jumala on luodessaan nähnyt näin Omaksi Kuvakseen luomansa ihmisen Hyväksi Sanan Totuuden Ilmoituksen mukaan.

Jumalattomien ihmisten kapina ajatusta kohtaan, että On Olemassa luotujensa Tunnustaman Aseman Palvottuna Elävänä Jumalana peräänkuuluttama, ihmistä Viisaampi Henkiolento, Joka On Kaiken Olevaisen Luoja ja Ylläpitäjä toisessa, ihmissilmin Näkymättömässä, Hengellisessä Todellisuudessa, Taivaan Avaruuksissa Keskellämme, on aiheuttanut heille Sisäsyntyisen tarpeen selittää olevaisuuttaan Maan Päällä järjellisesti ihmismielelle hyväksyttävään tapaan itselleen ja samoin ajatteleville jumalattomille ajassa. Kun ihminen hyväksyy Totuuden Luojan Ilmoituksen mukaisesti Jumalan Tahtoon Taipuen, ei ole lainkaan mahdotonta hyväksyä Jumalan Sanan ilmoitusta siitä, että Luoja on luonut näkemämme maailmankaikkeuden Omasta Hengellisestä Todellisuudestaan Taivaasta Käsin Sanansa Voimalla kaiken luomakunnassaan hyväksi katsomallaan tavalla paikoilleen asettaen.

Me elämme Uskomme mukaisesti Jumalan luomassa maailmankaikkeudessa lihallisessa ihmisruumiissamme ennalta Jumalan Viisaudessa määrittämän ajan ja siirrymme ajallisen elämän jälkeen sielullisina iankaikkisuusolentoina Hengellisseen Jumalan Todellisuuteen Taivaaseen. Jumalattomat siirtyvät ajallisen elämänsä päättyessä Sanan Ilmoituksen mukaan Hengelliseen Jumalan Todellisuuteen Kadotukseen. Sanan Ilmoituksen mukaan Elävä Israelin Jumala On Elämä Itsessänsä siis Kaikki Kaikessa ja Kaikkialla näkyvässä ja Näkymättömässä Todellisuudessa Ympärillämme.

Myös Taivas ja Kaikki Sinne luodut henkiolennot Ovat Jumalasta Lähtöisin ja Taivaan Hengelliseen Todellisuuteen Kaikkivaltiaan Jumalan Viisaudessa luodut. Luojamme, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, Oli Olemassa Taivaassa Häntä Palvelevien henkivaltojen, enkeleiden, kanssa jo ennen ihmissilmin nähtävän fyysisen maailmankaikkeuden luomistyötä ja luomakunnan näkyvän ja olevaisen luomista. Taivaasta Käsin kaiken Luoja ja Ylläpitävä Henki loi maailman ja sinne ihmisen Omaksi Kuvakseen luomansa Maan tomusta ihmiseen hengen Puhaltaen ja antaen luodulle elottomalle ihmisruumiille elollisen osan luomakunnassaan.

Sanan Ilmoituksen Mukaan Luoja luo maailman ajan loppuessa Uuden Taivaan ja Maan Iankaikkista Elämää varten. Jumalan Sanan Ilmoituksen mukaan Iankaikkisella Jumalan Valtakunnalla ei ole loppua. Jumala on antanut kaikille luoduilleen vapaan tahdon niin Taivaassa kuin Maan Päällä. Luotujen on valittava annetussa ajassa ennen iankaikkisuutta Palvelevatko he Elävää Israelin Jumalaa vai ei. Saatana asettui Taivaassa toisten Langenneiden enkeleiden kanssa vastustamaan Kaikkivaltiasta Jumalaa kateudesta ihmistä kohtaan, Jumalan luodessa ihmisen lihalliseksi Omaksi Kuvakseen luomakuntaansa elämään lihallista elämää ajassa Maan Päällä.

Ihmiskunnan alkutaipaleella ennen vedenpaisumusta, jotkut enkelit jättivät kateudesta ihmistä kohtaan Taivaallisen Osansa Henkimaailmassa Kuolemattomina enkeliruhtinaina, ja Astuivat Alas Maan Päälle maailmaan kuolevaisiksi lihallisiksi olennoiksi alistuen ja yhtyen ihmistyttäriin. Heidän jälkeläisensä hallitsivat hetken syntistä ihmiskuntaa ajassa ennen kuin Elävä Israelin Jumala tuhosi vedenpaisumuksessa Langenneiden enkeleiden Saastuttaman ihmisveren hetken katuessaan ihmisen luomista alunperin Paratiisiksi luotuun luomakuntaansa.

Hävittäessään menneen maailman, Jumala säästi Vanhurskaan Jäännöksen, Hänen Äänelleen hengessään Kuuliaisen Nooan perhekuntineen koko muuta ihmiskuntaa kohdanneelta tuholta. Myöhemmin Laupias Jumala armahti hukutetut sielut Tuonelassa, jotka Uskoivat Evankeliumin Herramme Jeesuksen Kristuksen Mentyä Julistamaan Katuville Armahduksen Voitettuaan Kuoleman Vallan. Jeesus Kristus Vei kerran Kuoleman Vangitsemat ja Jumalan Karitsan Ristinkuolemalla Kuoleman Vallasta Vapautetut sielut Tuonelasta Isän Kotiin Taivaaseen. Herramme Ei Hyljännyt luotujaan, joille Hän Ei Ollut aikanaan vielä Ennalta Valmistanut Pelastusta heidän elinaikanaan. Nyt me Tunnemme jo ajassa Vaeltaessamme Tien Isän Kotiin. Meillä on jokaisella oma tahto ja vapaus valita iankaikkisuusosamme joko Taivaassa tai Kadotuksessa Uskonratkaisumme mukaan ajassa Maan Päällä. Seisotko sinä Valkeudessa vai Pimeydessä ajassa?

Danielin näyssä Kolmas Peto oli kuin nelipäinen ja nelisiipinen pantteri. Me Ymmärrämme Hengellisesti tällä Pedolla kuvattavan maailman Talousjärjestelmää ajassa. Pantteri on erittäin ketterä villieläin, nopealiikkeinen saalistaja ja peto. Myös rahan liikkeet ovat tunnetusti nopeat. Rahalla on monet Kasvot. Pedolla on neljä Päätä. Raha esitetään usein kasvottomasti Puhuen markkinavoimista, joista yksikin erillinen talousjärjestelmän osa, markkinavoima, huonosti toimiessaan epäväkaana Heiluttelee koko Hengellistä Petoa, jolle Annettiin Näyssä Valta Maan Päällä, rahan ollessa Sen Käyttövoima ja Voimavara Ajassa. Hengellisen Pedon Selässä olevat Linnunsiivet kuvaavat vertauskuvallisesti Sen Takana Olevia Vallankäyttäjiä, joiden Avulla Pedolla On Rajoittamatonta Kykyä jatkuvasti Operoida Kaikkialla luomakunnassa luotujen siivekkäiden lintujen tapaan kuin nopeasti paikkaa lentäen vaihtaen, jos Selviytyminen, pesintä tai ravinnonsaanti sitä Edellyttää.

Herodeslaisesti omistuksen turvaamiseksi sukupolvesta toiseen varakkaille kansanosille on rahan liikkeitä rauhoittamaan maailmassa antihengessä vaeltavien – kenellä On Yhteinen Kukkaro siis eläkejärjestelmä – yhdessä demokraattisesti toteuttaman politiikan avulla rakennettu erilaisia markkinasuojamekanismeja, sopimuksia säädettyine sanktioineen, joilla pyritään luomaan vakautta alunperin velloviksi ja jatkuvassa liikkeessä oleviksi tarkoitetuille kapitalistisille rahamarkkinoille. Talousjärjestelmässä rahan liike padotaan ja estetään vapaa markkinatalous ajassa.

Raha rakastaa turvallista toimintaympäristöä, rahanrakastajatkin näin tuntevat. Epävarmuus on ahnean mielen suurin vihollinen ajassa. Siksi elottomalle rahalle On Annettu maailmassa Valta, joka heiluttelee elollisten ihmisten elämää ajassa. Rahan valtaa ajassa käyttävät ihmiset, jotka ovat päivittäin rahan siirtelyn kanssa tekemisissä tavalla tai toisella – omistajina tai Sen palvelijoina. Nämä usein ahnean mielen Surmaamat sielut ovat antihengessä maailmassa vaeltavat – elottoman rahan merkityksen ja arvon Elävän Israelin Jumalan Kuvikseen luomien elävien ihmisten yläpuolelle korottavien – rahaa palvovien ihmisten – Peitetyt Kasvot markkinavoimien takana. He Ottavat Aina Osansa ja saavat takaisin omana pitämänsä itselleen tarpeettoman rahan korkojen kera.

Pantterin näköisen Pedon Päät, maailman Talousjärjestelmää ohjaavat markkinavoimat, voidaan jakaa seuraaviin markkinoihin maailmassa: valuuttamarkkinat, rahoitusmarkkinat, sijoitusmarkkinat ja kulutusmarkkinat. Valuuttamarkkinoilla käydään kauppaa rahan arvolla siis keinotellaan ja tasapainotellaan eri valuuttojen osto- ja myyntikurssien välillä valuuttapankkiirien harjoittamassa isossa uhkapelissä ajassa. Raha ei ole sidottu paikkaan tai aikaan bittien siirtyessä hetkessä maailman laidalta toiselle muutamalla napin painannuksella paikkaa tai aikaa katsomatta.

Raha on sopimusperusteinen vaihdonväline. Rahaa on liikenteessä maailman talousjärjestelmässä ihmisten yhdessä sopima määrä. Sen perusteella Kaikilla ihmisillä Pitäisi Olla maailmassa riittävästi rahavaroja peruselinkustannusten kattamiseksi ajassa talousmaailmassa, joka perustuu vaihdantaperiaatteeseen, jonka vaihdonväline raha on. Rahalla käydään valuuttojen arvojen vaihtelun perusteella kauppaa nykyään niin reaalimaailmassa pankkisaleissa kuin virtuaalimaailmassa virtuaalivaluutoilla tietoverkoissa. Näillä rahapeleillä pyritään kasvattamaan omistuksia ikään kuin tyhjästä rahaa lisää tekemällä.

Joukossa on aina rikkaita häviäjiä, jotka menettävät omaisuuksia keinottelussa. Ongelma on se, ettei tässä pelissä mukana olevan rahan määrä ole vakio, eikä valuuttamarkkinat ole millään tavalla suljettu aikuisten ihmisten pelimaailma. Pelinhimoiset rikkaat lähimmäiset voivat helposti siirtää lisää panoksia isoon rahapeliin muilta markkinasektoreilta ajassa vähentämällä osinkoja tuottavia omistusosuuksia vaikkapa sijoitusmarkkinoilla tai toisille korkoa vastaan tarjotun rahan tarjontaa rahoitusmarkkinoilla.

Tällainen rahan siirtäminen isoon uhkapeliin aiheuttaa omistusosuuden vakiona pitävässä mielessä sen, että jäljellä olevilla varoilla otetaan lisää riskiä omistusten palauttamiseksi sijoitusmarkkinoilta tuotto-odotusten kasvattamisena ja uudelleen sijoittamisena riskialttiisiin sijoituskohteisiin, jotka lupaavat korkeaa tuottoarvoa tehdyille sijoituksille. Tämä Aiheuttaa yrityksille Painetta Maksaa suurempia osinkoja liikevoitosta Omistajille sen sijaan, että yritykset investoisivat yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen palkkaamalla lisää ihmistyövoimaa ja kehittämällä tuotantoprosessien toimivuutta uudistamalla tuotantovälineitä ja laitteita tuottavuuden tehostamiseksi ja tuotteiden valmistusvoluumin kasvattamiseksi.

Vähemmän rahaa palkkakuluihin yrityksissä tarkoittaa suoraan kulutusmarkkinoiden Supistumista vaihdonvälineen Vähentyessä markkinoilta. Liikkuvan rahan määrä markkinoilla määrittää kysynnän. Kuluttajien kysyntä määrittää tarjonnan ja siten tuotannon. Tuotannon tarve määrittää tuotantoon palkattavien ihmisten lukumäärän. Palkansaajat kuluttavat rahan tuotteisiin ja palveluihin aikaansaaden kysynnän rahan liikkuessa kulutusmarkkinoilla.

Maailman Talousjärjestelmä on rakennettu ihmisviisaudessa niin, että rikkailla ihmisillä on aina millä pelata uhkapelejään valuutta- ja sijoitusmarkkinoilla ja kiskoa korkoa rahoitusmarkkinoilla velallisiltaan yrityksiltä rahan Vallankäytön Ollessa Harvojen Käsissä maailmassa. Maailman talousjärjestelmän Heikkous On Tunnettu ja Tunnustettu rahan Pakeneminen reaalitaloudesta, tavallisten ihmisten elämään ja arkeen vaikuttavilta kulutusmarkkinoilta, pääomapainotteisille sijoitus-, rahoitus- ja valuuttamarkkinoille.

Rahaa ei rikkaiden ahneuden ja lähimmäisistään välinpitämättömän elämänasenteen vuoksi enää riitä kulutusmarkkinoiden käyttöön riittävästi kohtuullisiin palkkakustannuksiin työikäiselle väestölle palkkana maksettavaksi toimeentulonsa hankkimiseksi ansiotyöllä erilaisia tuotteita ja palveluita tuottamalla kysynnän ja tarjonnan kasvattamiseksi maailman Talousjärjestelmässä.

Nykykehityksellä tulevaisuudessa elinkustannukset nousevat suhteessa käytössä oleviin kulutusvaroihin nähden niin suuriksi, ettei töitä tee muut kuin Velkaiset ja rikkaat ihmiset. Ketään Jumalan vapaaksi luomakuntaan kuvakseen luonutta ihmistä ei voi pakottaa Velalliseksi olemassa olonsa tai varattomuutensa vuoksi. Kenenkään ei tarvitse suostua Rahan Orjaksi vastentahtoisesti ajassa. Sen vuoksi yhteiskuntien Työelämästä erilaisin perustein Syrjäyttämät varattomat ihmiset syrjäytyvät lopulta vapaasta tahdostaan työelämästä tekemättä elinkustannuksiin nähden alipalkattuja ja satunnaisia töitä eläen onnellista velkataakasta vapaan ihmisen elämää, Jumalan luomakunnassa läheisistään huolehtien, yksinkertaisesta elämästä monipuolisesti luonnossa liikkuen nauttien ja julkisissa palveluissa arjen asioita toimittaen, yhteiskuntien perustuslaillisten taloudellisten oikeuksien muodostamien tulonsiirtojen varassa.

Perustuslaillisista subventioista tulonsa saavat nauttivat elämästään hymyissä suin työelämän ulkopuolella maailman antihengessä työelämässä Hengellisesti Ymmärrettävän Pedon vallan Orjuuttamina ja työtaakastaan raskautettuina vaeltavien lähimmäisten tai yhteiskuntajärjestelmän instituutioiden esittämistä panetteluista ja syyllistämisyrityksistä huolimatta itsekunnioituksensa suoraselkäisesti ja hyvän omantunnon säilyttäen. Henkilökohtaisesti jokaisella on oikeus määrittää tekemälleen työlle palkka. Kenenkään ei tarvitse alistua tekemään työtä alle itse määrittämänsä ja kohtuulliseksi kokemansa ansiotason.

Johanneksen Ilmestyksessä kerrotaan, että Pedon valta Pakottaa ihmiset Lopun Aikana Ottamaan Oikeaan Käteensä tai Otsaansa Pedon Merkin ja Kumartamaan Petoa. Jos kieltäytyy Ottamasta Pedon Merkkejä, Ei Saa Ostaa Eikä Myydä Mitään. Hengellisesti Ymmärrämme Merkin Oikeassa Kädessä Tarkoittavan ihmisen suostuvan Tekemään Pedon vallan Tahdon mukaisia Tekoja ajassa Sen valtaa Kumartaen ja Merkin Otsassa Tarkoittavan antihengen Valheellisen ja salatun Uuden Maailman Järjestyksen järjellistä ja vapaan tahdon tietoista Pedon vallan hyväksymistä ajassa.

Kadotuksen Lapset voivat tunnustaa osallisuuttaan Pedosta toisilleen keskuudessaan tunnettujen ihmisaistein havaittavien erilaisten tunnusmerkkien avulla. Pyhä Henki saa Jeesuksen Omat tiedostamatta toimimaan niin, etteivät he erotu lähimmäisten joukossa Jeesuksen Omiksi Kadotuksen Lastenkaan joukossa eläessään ajassa. He tulevat Jeesuksen Omina Näkyviksi Valoina Pimeydessä vasta sitten, kun Isä Kehottaa heitä Todistamaan Jeesuksesta jumalattomille lähimmäisilleen ajassa.

Ne jotka, Eivät Alistu Palvomaan Pedon valtaa, eristetään Rahan vallankäytöllä Talousjärjestelmän Ympärillä Pyörivästä Kulutusyhteiskunnasta ajassa, sallimatta Petoa Kumartamattomien ansaita rahaa tekemällä kohtuullisesti palkattua ansiotyötä voidakseen osallistua kulutusyhteiskuntaan tasavertaisesti Pedon valtaa Kumartavien jumalattomien lähimmäisten tavoin – siis Hengellisesti Ymmärtäen Ostaa ja Myydä. Peto Pyrkii rahan voimalla ja sen Orjuuttamana Hengellisesti Tappamaan Kaikki sielut, ettei kukaan Pelastuisi Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa Syntiä Kohtaavalta Kadotustuomiolta Iankaikkisuudessa.

On hyvin mahdollista, että nykytekniikan aikana kännykkä tai ihonalainen mikrosiru tulevat tekemään Hengellisen Pedon vallankäytön myös ihmissilmin näkyväksi, jos valtiot pakottavat vapaat ihmiset kantamaan ihmiseen kuulumatonta – siis ei Jumalan luomaa – laitetta mukanaan tai sirua ruumiissaan kontrolloidakseen luottamuksen puutteessa kansalaisia ajassa. Tällainen siru ruumiissa tarjoaa jumalattomille Vallankäyttäjille helposti mahdollisuuden rajoittaa sirua ottamattomien vapautta osallistua yhteiskuntiin Rakentamalla yhteiskuntien infrastruktuuri toimimaan niin, että sähköisen itsestään liikkeessä latautuvan heikkovirtaisen lähetin-vastaanotin-mikrotunnisteen ja henkilötietoja sisältävän ihon alle asennettavan mikrosirun kantaminen on edellytys liikkua ja saada palveluita yhteiskunnissa tasavertaisesti mikrosirua ruumiissaan kantavien lähimmäisten kanssa.

Se Saa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, Vapaat ja Orjat, Ottamaan Oikeaan Käteensä tai Otsaansa Merkin, niin Ettei Kukaan Voi Ostaa EIkä Myydä paitsi se, jossa On Merkki: Pedon Nimi tai Sen Nimen Luku.

Isän kehotuksesta tahdon todistaa teille osaltani seuraavan työnhakuhistoriani realiteetit. Oltuani hyvin koulutettuna, riittävällä työkokemuksella, osoitetulla osaamisella ja työelämävalmiuksilla varustettuna, terveenä ja hyväkuntoisena lähimmäisenä parhaassa työiässä kuusi pitkää vuotta Jumalan sallimuksesta työelämän ulkopuolella vastentahtoisesti, on oma palkkapyyntöni nyt 5000 euroa kuussa ja nostan kuukausittaista palkkapyyntöäni 500 euroa kalenterivuosittain työttömyyteni jatkuessa.

Palkkapyyntöni määritän vastakin yhdessä Pyhän Hengen kanssa Rukouksessa. Ensimmäiset työttömyysvuodet hain töitä 3500 euron kuukausipalkkapyynnöllä, sitten 4000 euron kuukausipalkkapyynnöllä ja nyt 5000 euron kuukausipalkkapyynnöllä Pyhän Hengen kehotuksesta. Tämä on toistaiseksi asetettu kynnysraha osallistumiselleni työelämään ajassa. Jää lähimmäisteni päätettäväksi tulenko vielä tekemään ansiotöitä ajassa vaiko en. Herra tietää tämänkin asian ja pitää minusta ja maallisista tarpeistani lupaustensa mukaisesti aina hyvän huolen.

Työttömyyteni estää minua huolehtimasta lasteni elatuksesta Suomen lain säätämällä tavalla ja yhteiskunta kerryttää vastattavakseni lisää elatusapuvelkaa jatkuvasti, joka pahimmassa tapuksessa jää lasteni kontolle ja maksettavaksi takaisin yhteiskunnalle kun minusta aikanaan aika jättää, ellei Herra tule takaisin jo ennen sitä. Työttömyyteni estää minua tarjoamasta kahden nuoremman lapseni äidille ja rakastamalleni Puolisolleni Herran Edessä myös maallisessa yhteiskunnassa virallista asemaa aviopuolisonani. Näin siksi, etten saata nykytilanteessa rasittaa omalla heikolla taloustilanteellani hänen talouttaan, minkä ratkaisuksi meillä on omat asunnot ja taloudet.

Näin olen toiminut Jumalan johdatuksessa ja ajallisin siunauksin. Herra ei tarvitse ulkoisia tunnuksia tarkatessaan Sydämiemme tilaa ajassa. Suomalainen yhteiskunta on tehnyt avioliitosta tänä päivänä yksinomaan talousliiton, joka rahan voimalla sitoo ja pyrkii pitämään ihmiset virallisesti toisiinsa sitoutuneina, siinä erotilastojen mukaan heikosti onnistuen. Yhteiskunta eli kaikki lähellä olevat rakastamani ihmiset Suomen maassa ovat siis tehneet minut työttömyydellä yhteiskunnan silmissä maalliseen avioliittoon kelpaamattomaksi. Lapseni saavat elää molempien vanhenpiensa kanssa huolimatta siitä, olemmeko koskaan avioliitossa heidän äitinsä kanssa vaiko emme.

Meillä on rakastavan Jumalan siunaus elämässämme. Kirjanoppineiden ja Fariseusten mielestä emme näin eläessämme kelpaa Jumalalle ollessamme toisillemme uskollisia, rakastavia ja onnellisia niin arjessa kuin juhlassa yhdessä jakamaamme elämää arvossa pitäen ja hyvästä perhe-elämästä ajassa yhdessä nauttien. Joidenkin yhteiskunnan jäsenten Ulkokultaiselta Tuoksahtavan virallistetun avioliiton ulkopuolella yhdessä elävien päälle sälyttämä häpeä kääntyy niiden lähimmäisten päälle, jotka elävät Valheessa ja maailman antihengessä vaeltaen ylläpitävät yhteiskunnassa rahanahneuttaan rakenteita, jotka eivät anna kaikille biologisten lasten vanhemmille yhdenvertaisesti mahdollisuutta osoittaa malliksi omille lapsilleen sitoutumistaan perheen hyvinvointia vahvistavaan avioliittoinstituutioon suomalaisessa yhteiskunnassa ajassa.

Pitkään yhteiskunnassa työelämän ulkopuolella pidetty lähimmäinen on pakotettu pyytämään tekemästään työstä muita korkeampaa palkka-ansiota kompensoimaan työttömyydestä johtuvia ansiotulonmenetyksiä kattaakseen töissä jatkuvasti käyneitä lyhyemmässä työjaksossa työttömyysaikana syntyneen eläkekertymän vajeen, ja mahdolliset työttömyyden aiheuttamat omistusasunnon tai muun omaisuuden pakkorealisointien ja niistä saadun rahan tavallisiin elinkustannuksiin kuluttamisen velvoitetta ennen oikeutusta yhteiskunnan tulonsiirtoihin syntymistä, aiheuttamat taloudelliset menetykset. Jos työssä ansaittu työansioeläke määrittää yksilön yhteiskunnissa säädettyjen eläkevuosien yhteiskunnallisen subvention tarjoaman ansiotason, tulee kaikilla ihmisillä olla tasavertaisesti mahdollisuus ansaita työvuosinaan sellainen keskivertoeläke, ettei tarvitse anoa eläkkeen lisäksi muita tulonsiirtoja kattaakseen elinkustannukset eläkevuosinaan. Se on oikeus ja kohtuus ajassa.

Tulevaisuudessa rikkaat joutuvat sen vuoksi maksamaan tarvitsemistaan tuotteista ja palveluista nykyistä korkeamman hinnan tarjonnan supistuessa, maksamaan työntekijöille nykyistä korkeampaa palkkaa ja tekemään työntekijöiden kanssa nykyistä pitkäkestoisempia työsopimuksia määräaikaisia työsopimuksia vakinaistaen turvatakseen työvoiman pysyvyyden palveluksessaan.

Myös yhteiskunnat joutuvat verottamaan vähemmästä liikkeellä olevasta rahasta enemmän ja verovaroista maksamaan lakivelvotteisista ihmishenkeä ja terveyttä turvaavista töistä perushoitotasolla nykyistä suurempia palkkoja hoitajille ikääntyvän väestön aiheuttaman työn suuremman kysynnän seurauksena alalle koulutettujen ihmisten voidessa selkeämmin määrittää sen palkkatason, jolla he ovat valmiita tekemään raskaan hoivatyön ajassa vanhuksista huolta pitäen. Yhtälailla lasten päivähoitoa tarjoavat työntekijät voivat esittää mataliin lakisääteisesti kaikille lapsille kunnissa turvattuihin hoitopaikkoihin liittyviin tehtäviin asiaankuuluvia kohtuullisia palkanmuodostuksen korjauksia ajassa. On häpeällistä tarjota vauraassa yhteiskunnassa ihmisille ansiotyötehtäviä palkalla, jolla ei selvitä edes peruselinkustannuksista ilman turvautumista asumistukiin ja muihin tulonsiirtoihin ajassa.

Onko ihminen onnellinen ainutkertaisessa elämässään velallisena asuessaan pankin omistamassa asunnossa ja ajaen pankin omistamalla autolla päivittäin töihin? Siis tekemään kovasti velkaisena töitä tarjotulla palkalla kyetäkseen maksamaan asunto- ja autolainansa määräaikaan mennessä takaisin pankille voidakseen sen jälkeen ottaa uutta lainaa omistamansa asunnon putki- ja hissiremonttia varten? Tai ottaa uutta lainaa uuden auton hankkiakseen voidakseen käydä töissä maksaakseen takaisin myös ylelliseen elämänmenoon ja lomailuun otetut kulutusvelat? Mikä on elämän tarkoitus? Omistaa näennäisesti jotakin ajassa vai Elää Herrassa vapaana maailman ikeestä jo nyt Iankaikkista Elämää?

Moni valitsee maailman sijaan Herran, mutta eivät kaikki. Mikä on sinun valintasi ajassa? Ketä sinä palvelet elämälläsi – mammonaa vai Jumalaa? Kyllä kaikki Jeesuksen Omat Lampaatkin osallistuvat työelämään kiitollisin mielin kohtuullista palkkaa työstään ansaiten, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Yhteiskuntien tulee osoittaa kaikille laupeutta, eikä vaatia toisilta uhria. Laupeus on Herralle mieleistä. Hän ei kaipaa uhreja elämässä edes yhteiskuntien toimesta panetelluilta työelämän pudokkaiksi nimitetyiltä rakkailta Lapsiltaan. Näyn mukaan Talousjärjestelmälle annettiin Valta.

Sitten profeetta Daniel sai Nähdä Näyssään Hengellisesti Ymmärrettävän pelottavan, kauhistuttavan ja voimakkaan Neljännen Pedon. Peto oli Erilainen kuin muut Pedot. Ilmestyessään Näyssä, sillä oli Kymmenen Sarvea eli Kuningasta ja Se Käytti häikäilemätöntä Väkivaltaa saavuttaakseen tavoitteensa. Rautaiset syömähampaat kuvaavat vertauskuvallisesti Väkivaltakoneistoa, Sotavoimaa, jolla se Murskasi Näyssä toisinajattelijat tai väärin ajattelevat eli vastustajikseen kokemansa tahot.

Tämä Salattu ja ihmiskäsityksen mukaan vaikutusvallaltaan voimakas maailman antihengessä vaikuttava maailman Hallintojärjestelmä koki Näyssä muutoksen. Hengellisesti Ymmärrämme Sarvien tarkoittavan Kuninkaita eli hallitsijoita tai valtaa käyttäviä hallintoistituutioita ajassa. Pedon Päähän kasvoi Uusi Sarvi, jonka tieltä Repäistiin Pois Kolme entistä Sarvea. Hengellisessä maailmassa tämä Muutos on noteerattu Uuden Maailman Järjestyksen esiimarssin myötä Ajassa.

Mitä vallankäyttäjiä Repäistiin Pois tuon Uuden Pedon vallan Kuninkaan astuttua näyttämölle Maan Päällä antihengessä vaeltavien lähimmäisten vaellusta tarkkaamaan? Sitä en tiedä. Näyssä kerrotaan kuitenkin Nähdyn, että Sarvella oli kuin ihmisen Silmät eli Hengellisesti Ymmärrämme Pedon Uuden Sarven Olevan Hengellisesti Totuuden Tunteva eli Näkevä. Pedon Uudella Sarvella oli myös Suu, joten sillä oli maailmassa Valtaa ja Oikeutus Maan Päällä Puhua Pöyhkeitä sanoja ja se Näytti Suuremmalta kuin muut Sarvet.

Hengellisesti Ymmärrämme, että Kolme Pois Pudonnutta Sarvea vertauskuvallisesti kuvasivat kolmea uskonnollista Kuningasta, jotka Repäistiin Irti, jotta Uusi Sarvi saisi Kasvaa Pedon Päässä. Uuden Maailman Järjestyksen tavoitteena on pyrkimys Yhteen Maailman Uskontoon siirtyminen ihmisten uskonnollisen elämän hallinnoimiseksi maailmassa. Ekumenian antihengessä on käyty keskusteluja ja laadittu yhteisiä julistuksia eri uskontokuntien edustajien toimesta.

Ekumenian kautta on ollut pyrkimystä löytää juutalais-kristillistä syntyperää ja monoteistista teologiaa tunnustavien uskontojen kesken yhteisymmärrystä Yhdestä Luojasta ja Kaikkivaltiaasta Jumalasta rabbien, pappien ja imaamien kesken. On jopa puhuttu yhdestä uudesta uskonnosta, chrislam, joka yhdistäisi sellaisenaan juutalaisten, kristittyjen ja muslimien tunnustamien pyhiksi koettujen kirjoitusten ilmoittamat Uskonopit. Raamatun Totuutta – Jumalan Poikaa – ei voi yhdistää myöhemmin kirjoitettuun islamin Koraaniin, joka ei ole syntyisin Jumalan Pyhästä Hengestä.

Vanha ja Uusi Testamentti ovat Elävän Israelin Jumalan Ilmoitus ihmiskunnalle Pyhän Hengen Vaikutuksesta Syntyneinä Pyhinä Teksteinä. Ei ole muuta Tietä Isän Kotiin kuin Jeesus Kristus Yksin – Jumalan Sana, joka Tuli Lihaksi Keskellemme – Valkeudeksi maailman Hengelliseen Pimeyteen, jotta Ymmärtäisimme ja Oppisimme Tuntemaan Isämme Tahdon ajassa. Pelastumme Yksin Armosta Uskon Kautta Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Tätä Totuutta ei voi yhdistää mihinkään muuhun maailman ilmoittamaan toiseen evankeliumiin tai totuuteen ajassa.

Neljännen Pedon Uusi Sarvi tahtoi Näyn mukaan muuttaa ajat ja lait. Oliko kyse Herran Juhla-aikojen muuttamisesta? Jeesuksen syntymäjuhlaa vietetään jo nyt Lehtimajanjuhlan sijaan pakanallisena jouluna. Todennäköisesti Jeesus Nasaretilainen ristiinnaulittiin aikanaan Golgatalla keskiviikkona ollen haudattuna ruumiissaan kuolleena torstain ja perjantain ja tullen Sapattina viikon viimeisenä päivänä Herätetyksi Kuolleista ajassa. Sapatti alkoi perjantaina auringon laskiessa ja päättyi lauantaina auringon laskiessa. Kun naiset tulivat sitten Jumalan Säätämän Lepopäivän, Sapatin, jälkeen sunnuntai aamuna haudalle viikon ensimmäisenä päivänä, oli hauta jo tyhjä ja Jeesus oli jo Herätetty kuolleista ajassa.

Nykyisten kristillisten maallisten kirkkojen oppi Jumalasta ja Pelastuksesta sekä niiden vaellus Maan Päällä tänä päivänä voidaan Hengellisesti Ymmärtää Lakien muuttamiseksi ajassa. Danielin Ilmestyksen mukaan Hengellinen Peto Sai näin Toimia Ajan, Kaksi Aikaa ja Puoli Aikaa. Herra yksin Tietää Näiden erikseen mainittujen Aikajaksojen ihmismielin ajanlaskussamme rinnastettaviksi ymmärrettävät Isä Jumalan Säätämien Aikojen Mitat ajassa.

Näyssä profeetta Daniel todistaa Neljännen Pedon Uuden Sarven Puhuvan Sanoja Korkeinta Vastaan ja Käyvän Sotimaan joitakin Korkeimman Pyhiä Vastaan ja Tuhoavan heidät, kunnes Herra Saapui Maan Päälle Perustaen Tuhatvuotisen Valtakuntansa. Silloin Korkeimman Pyhät Saivat Oikeuden ja Neljäs Peto Tuomittiin, Tapettiin, Tuhottiin ja Heitettiin Helvetin Tuleen Palamaan. Muiltakin Pedoilta Otettiin Pois Valta, mutta niiden Sallittiin Olla Olemassa – Elää Maan Päällä – ennalta määrättyyn Hetkeen asti.

Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja Opetuslapsilleen. Hän sanoi: ”Mooseksen istuimella istuvat Kirjanoppineet ja Fariseukset. Sen tähden Tehkää ja Pitäkää Kaikki, Mitä he Sanovat teille. Mutta Älkää Tehkö heidän Tekojensa Mukaan, sillä he Eivät Itse Tee Niin Kuin Opettavat. He Sitovat Kokoon Raskaita ja Vaikeasti Kannettavia Taakkoja ja Panevat Ne ihmisten Harteille, mutta itse he Eivät Tahdo Niitä Sormellaankaan Liikuttaa.

He Tekevät Kaikki Tekonsa Sitä Varten, että ihmiset Katselisivat heitä. Raamatunlausekoteloistaan he Tekevät Leveitä ja Viittansa Tupsuista Suuria. He rakastavat kunniapaikkaa pidoissa ja etumaisia istuimia synagogissa ja pitävät siitä, että heitä tervehditään toreilla ja että ihmiset kutsuvat heitä rabbiksi. Mutta Älkää te Antako Kutsua itseänne rabbiksi, sillä Yksi On teidän Opettajanne, ja te Olette Kaikki Veljiä.

Älkää myöskään kutsuko isäksenne ketään Maan Päällä, sillä Yksi On teidän Isänne, Hän, Joka On Taivaissa. Älkää Antako Kutsua itseänne mestareiksi, sillä Yksi On teidän Mestarinne, Kristus. Joka teistä On Suurin, se Olkoon teidän Palvelijanne. Joka itsensä Ylentää, se Alennetaan, ja joka itsensä Alentaa, se Ylennetään.”

”Voi teitä, Kirjanoppineet ja Fariseukset, te Tekopyhät! Te Suljette Taivasten Valtakunnan ihmisiltä. Itse te Ette Mene Sisälle Ettekä Päästä niitäkään, jotka Olisivat Menossa. Voi teitä, Kirjanoppineet ja Fariseukset, te Tekopyhät! Te Syötte Leskien Talot ja näön vuoksi rukoilette pitkään. Te Saatte Sitä Kovemman Tuomion. Voi teitä, Kirjanoppineet ja Fariseukset, te Tekopyhät! Te Kierrätte Meret ja Mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen. Ja Kun joku on sellaiseksi tullut, te Teette hänestä Kadotuksen Lapsen, Kaksin Verroin Pahemman Kuin itse Olette.

Voi teitä, te Sokeat Taluttajat! Te sanotte: ´Jos joku Vannoo Pyhäkön Kautta, Se Ei Merkitse Mitään, mutta jos joku vannoo pyhäkön kullan kautta, vala Sitoo häntä.´ Te Tyhmät ja Sokeat! Kumpi On Suurempi, kulta vai Pyhäkkö, joka kullan Pyhittää? Te sanotte myös: ´Jos joku Vannoo Alttarin Kautta, Se Ei Merkitse Mitään, mutta jos joku vannoo sen päällä olevan uhrilahjan kautta, vala Sitoo häntä.´ Te Sokeat! Kumpi On Suurempi, uhrilahja vai Alttari, joka lahjan Pyhittää? Joka siis Vannoo Alttarin Kautta, Vannoo Alttarin Ja Kaiken Sen Kautta, Mitä Alttarilla On.

Joka Vannoo Pyhäkön Kautta, Vannoo Pyhäkön Kautta Ja Hänen Kauttaan, Joka Siinä Asuu. Ja Joka Vannoo Taivaan Kautta, Vannoo Jumalan Valtaistuimen Kautta Ja Hänen Kauttaan, Joka Sillä Istuu. Voi teitä, Kirjanoppineet ja Fariseukset, te Tekopyhät! Te Annatte Kymmenykset Mintusta, Tillistä ja Kuminasta Mutta Laiminlyötte Sen, Mikä Laissa On Tärkeämpää: Oikeuden, Laupeuden ja Uskollisuuden. Näitä teidän Pitäisi Noudattaa Lyömättä Laimin Noita Muitakaan.

Te Sokeat Taluttajat! Hyttysen te Siivilöitte Mutta Nielette Kamelin! Voi teitä, Kirjanoppineet ja Fariseukset, te Tekopyhät! Te Puhdistatte Maljan ja Vadin Ulkopuolelta, Mutta Sisältä Ne Ovat Täynnä Riistoa ja Hillittömyyttä. Sinä Sokea Fariseus, Puhdista Ensin Maljan Sisäpuoli, Jotta Sen Ulkopuolikin Puhdistuisi! Voi teitä, Kirjanoppineet ja Fariseukset, te Tekopyhät! Te Olette Kuin Valkoisiksi Kalkitut Haudat. Ulkoapäin Ne Näyttävät Kauniilta, Mutta Sisältä Ne Ovat Täynnä Kuolleiden Luita ja Kaikkea Saastaa.

Samoin tekin näytätte ihmisten silmissä ulkoapäin hurskailta mutta Sisältä Olette Täynnä Tekopyhyyttä ja Laittomuutta. Voi teitä, Kirjanoppineet ja Fariseukset, te Tekopyhät! Te Pystytätte profeettojen Hautamuistomerkkejä ja Koristelette Vanhurskaiden Hautakammioita. Te sanotte: ´Jos Olisimme Eläneet isiemme Päivinä, Emme Olisi Olleet heidän kanssaan Osallisia profeettojen Veren Vuodattamiseen.´ Näin te itse Todistatte Olevanne niiden Lapsia, jotka Tappoivat profeetat. Täyttäkää siis isienne Mitta!

Te Käärmeet! Te Kyykäärmeiden Sikiöt! Kuinka te Voisitte Päästä Helvetin Tuomiota Pakoon? Katso, Minä Lähetän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja kirjanoppineita. Toiset heistä te Tapatte ja Ristiinnaulitsette, toisia te Ruoskitte Synagogissanne ja Vainoatte Kaupungista Kaupunkiin. Näin teidän Päällenne Tulee Kaikki Se Vanhurskas Veri, joka Maan Päällä On Vuodatettu aina Vanhurskaan Aabelin Verestä Sakarjan, Berekjan pojan, Vereen asti, Hänen, jonka te Tapoitte Pyhäkön ja Alttarin välillä. Totisesti Minä Sanon teille: Kaikki Tämä On Tuleva Tämän Sukupolven Päälle.”

”Jerusalem, Jerusalem! Sinä, joka Tapat profeetat ja Kivität ne, jotka On Lähetetty sinun luoksesi! Kuinka Usein Olenkaan Halunnut Koota Yhteen Sinun Lapsesi, niin kuin Kanaemo Kokoaa Poikasensa Siipiensä Suojaan. Mutta te Ette Tahtoneet Tulla. Kuulkaa siis: teidän Huoneenne On Jäävä Hylätyksi Sillä Minä Sanon teille: Tästä Lähtien te Ette Näe Minua Ennen Kuin Sanotte: ´Siunattu Olkoon Hän, Joka Tulee Herran Nimessä!´”

Samalla Hetkellä tuli muutamia Fariseuksia sanomaan Jeesukselle: ”Lähde Pois Täältä, sillä Herodes Tahtoo Tappaa Sinut.” Hän Sanoi heille: ”Menkää ja sanokaa sille ketulle: ´Tänään ja Huomenna Minä Ajan Ulos Riivaajia ja Parannan Sairaita, ja Kolmantena Päivänä Saan Työni Päätökseen.´ Kuitenkin Minun Pitää Vaeltaa Tänään, Huomenna ja Ylihuomennakin.

Eihän Sovi, että profeetta Saa Surmansa Muualla Kuin Jerusalemissa. Jerusalem, Jerusalem! Sinä, joka Tapat profeetat ja Kivität ne, jotka On luoksesi Lähetetty! Kuinka Usein Olenkaan Halunnut Koota Yhteen Sinun Lapsesi, niin kuin Kanaemo Kokoaa Poikasensa Siipiensä Suojaan. Mutta te Ette Ole Tahtoneet. Kuulkaa siis: teidän Huoneenne On Jäävä Hylätyksi. Mutta Minä Sanon teille: te Ette Näe Minua, Ennen Kuin Tulee Se Aika, jolloin Sanotte:´Siunattu Olkoon Hän, Joka Tulee Herran Nimessä!´”

”Vielä olette kuulleet, että esi-isille on sanottu: ´Älä Tee Väärää Valaa´ ja ´Täytä Herralle Vannomasi Vala.´ Mutta Minä Sanon teille: Älkää Vannoko Lainkaan, Älkää Taivaan Kautta, Sillä Se On Jumalan Valtaistuin, Älkää Maan Kautta, Sillä Se On Hänen Jalkojensa Astinlauta, Älkää Myöskään Jerusalemin Kautta, Sillä Se On Suuren Kuninkaan Kaupunki. Älä Vanno myöskään pääsi kautta, sillä et sinä pysty tekemään ainuttakaan hiusta valkoiseksi tai mustaksi. Olkoon teidän Puheenne ´kyllä´ tai ´ei´. Mitä Siihen Lisätään, On Pahasta.”

Herra Tahtoo terävöittää Omiensa Ymmärrystä Hengelliseen Sodankäyntiin liittyen Totuudesta, että Saatana ja hänen Kätyrinsä Taivaan Avaruuksissa ovat sen informaation varassa, jonka Näkevät ja Kuulevat niin Maan Päällä Jumalan luomakunnassa kuin meille vielä näkymättömässä Jumalan Hengellisessä todellisuudessa Taivaan Avaruuksissa ympärillämme. Kun ihminen Tunnustaa ajassa Pedon vallan merkkejä Saatana iloitsee valheellisessa voimantunnossaan Synnin Orjien Alamaisuuden tunnustamiselle ajassa. Tarvittaessa Pyhä Henki, Puolustajamme meissä, Antaa Omilleen Suojan tältäkin Pimeyden voimien Erottelun mahdollisuudelta maailmassa kyeten saamaan täysin tiedostamattamme toimintamme ja puheemme vaikuttamaan siltä, että olisimme tuon Hengellisen Pedon vallan alla, vaikka tosisasiassa me Palvelemme Herraamme Vapahtajaamme.

Meidän vastustajamme Saatana siis Näkee ihmisten vaelluksen ajassa ja Kuulee puheemme, mutta saattaa vain arvailla mielemme eli sielumme liikkeitä. Vasta puhe ja elekieli paljastavat hänelle toimintamme. Saatana voi Kuiskutella sielunelämään, mutta Tekee Sen Havaintojensa perusteella. Ihmisen Ottaessa Herran Jeesuksen Vapahtajan elämänsä Herraksi, Uudestisyntyessä Pyhän Hengen Asettuessa Taloksi uskovaan ihmiseen ja ihmishengen Virvotessa ihmishengen Kuoleman Unen Tilastaan, Avautuu myös Saatanalle henkimaailmassa samalla mahdollisuus yksisuuntaisesti Seurata Jumalan Lapsen Rukouselämää Herrassa.

Tosiasia on, että Saatana Elää Hengellisessä Avaruudessa ympärillämme Pimennossa, mitä Tulee Jumalan Toimintaan ja lopullisen henkivaltojen välisen Taistelun Valmisteluun Taivaan Avaruuksissa. Saatana Tietää, että hänen Aikansa on pian taakse jäänyttä Elämää ja siksi Pahuus maailmassa Kasvaa kasvamistaan ennen maailman ajan loppua. Isän Puhetta Saatana Ei siis Kuule, Eikä Tiedä, koska Herra meitä Puhuttelee henkeemme. Hengellisessä Sodankäynnissä Rukoustehtävään Kutsuttujen Herran Lampaiden on siis syytä säilyttää naama peruslukemilla ja jatkaa arjen askareissa vanhaan malliin, jotta Emme Paljasta Saatanalle Isän Ottaneen henkeemme Puheyhteyden Herrassa.

Saatana Kuulee meidän henkemme Puheen Isälle, mutta Ei Isän Vastauksia meille. Isän Puhe Lapsilleen On Salattua Pyhässä Hengessä Saatanalta ja hänen Henkivalloiltaan. Siksi Herra Muistuttaa Lampaitaan Olemaan Kuuliaisia myös Herran Kehotukselle vähäsanaisuuteen hengessä Isän Antaessa meille Toimintaohjeita Vaelluksessamme Herrassa. Tämä koskee Esirukoustehtäviä. Näissä Isän Tehtävänannoissa Vastaamme hengessämme Hänelle lyhyesti ´kyllä´, kun Olemme Ymmärtäneet meille Annetun Tehtävän. Jos taas Emme Ole Ymmärtäneet Tehtävää tai Saatana On Häirinnyt Eksyttävällä Puheella juuri kriittisellä hetkellä kesken Tehtävänannon Vastaamme hengessämme ´ei´, jolloin pitkämielinen Isä Toistaa meille henkeemme Tehtävänannon.

Me Emme siis Rukousyhteydessä Isän Kanssa Paljasta Saatanalle Saamaamme Esirukoustehtävänantoa henkimaailmalle toistamalla Saamaamme Rukoustehtävää osoittaaksemme Ymmärtävämme Sen Puheella hengessämme. Me Kuittaamme Tehtävänannon `kyllä` Puheella hengessä ja jäämme odottamaan Herran Tehtävälle Osoittamaa otollista Ajankohtaa Herrassa Kuuliaisina. Me Rukoilemme meille Osoitettujen tuttujen ja tuntemattomien henkilöiden sekä asioiden puolesta Palavasti Hengessä ja Totuudessa Hetkellä, jonka Isä meille Osoittaa huolimatta siitä, missä olemme tai mitä olemme tekemässä. Voimallinen Rukouksemme hengessämme ei näy lähimmäisillemme tai häiritse muuta toimintaamme arjessa ajassa.

Me Emme Saa Paljastaa hengessämme tai sielunelämässä arjessa Isän meille henkilökohtaisiksi Tehtäviksi Annettuja Rukoustehtäviä, ellei Isä Itse Kehota jotakin asiaa Rukoilemaan julkisesti paikallisseurakunnassa toisten uskovien kanssa Ääneen ajassa. Näitäkin Tehtäviä Isä Antaa Vahvistaakseen Seurakuntaa kokonaisvaltaisesti Hengellisessä Kasvussa ajassa. Isä Itse Antaa meille nämä Yhteiset paikallisseurakunnassa Yhdessä Ääneen Rukoiltavat Esirukousaiheet. Me Rukoilemme Ääneen paikallisseurakunnissa muun muassa paikalliseurakuntien Tekemän Jumalan Valtakunnan Työn, esivallan ja kansakunnan puolesta.

Esirukoustehtäviin Hengellisessä Sodankäynnissä Kutsuttuja Velvoittaa siis Kuuliaisuusvelvoite ja Kurinalaisuusvelvoite Herrassa. Me olemme Isän Asialla henkilökohtaisesti ja Yksin Hänelle Tilivelvolliset Iankaikkisuudessa. Isä Osoittaa meille Aikaa ja Saatamme itsekin olla Häneen Yhteydessä vaikka jatkuvasti Rukouselämässä Häneen Tutustuen. Silloinhan Isän On Helppo Puhua henkeesi Esirukoustehtävä kaiken muun mukavan Vuoropuhelun Aikana. Voit silloin hengessä vain Kuitata Tehtävänannon Sanomalla hengessäsi Isälle ´kyllä´ja jatkamalla muulla mukavalla jutustelulla Isän Kanssa Aikaasi Jakaen. On joka päivä tärkeää Tulla Tuntemaan Isän Tahto elämässäsi.

Kun Herra Antaa meille Merkin Ohjeistuksensa Mukaisesti, silloin me Puhallamme hengessämme Sofar-torviimme ja Aloitamme meille Annetun Rukoustaistelutehtävän hengessämme Voimallisesti Jeesuksen Veren Voimassa Kiittäen ja Ylistäen Kaikkivaltiaan Valtaa ja Voimaa Ylitse Pahuuden henkivaltojen voimavarojen. Hengellisen Rukoustaistelun Alkaessa Se Paljastuu myös Saatanalle, mutta hänellä Ei Ole Kykyä Yllätettynä Reagoiden Vahvistaa Pahuuden valtaa Rukoustaistelun Kohteessa. Me Herran Voimassa Käskemme Pahuuden henkivaltoja Irrottamaan Kuolettavan Otteensa Rukoustaistelun kohdehenkilöstä tai henkilöistä heidän sielujensa Pelastumiseksi Jumalan Valtakuntaan Pois Saatanan Asettamista Synnin Kahleista ajassa. Herran Vapauttama On Todella Vapaa!

Herramme On Todellinen Tulenjohtaja. Hänellä on Valta ja Voima Keskittää Saatanalle ennalta arvaamattomana Hetkenä vaikka kolmensadan Hengensoturinsa yhtäaikainen Rukoustaistelun Tulivoima otollisella Hetkellä Rukouskohteeseen sillä seurauksella, että Pahuuden henkivallat Jättävät Asemansa kauhun vallassa pakoon pyrkien ja Jättäen Rukoustaistelulla Synnin Kahleista kertaheitolla Vapautetun ihmissielun Jumalan Hengen Puhuteltavaksi hengessään. Saatanan valta Pakenee Jeesuksen Veren Ylivertaista Voimaa, joka Vapauttaa Syntiset lähimmäiset Esirukousten Voimalla Synnin Kahleista ajassa.

Herra On Kutsunut Omansa Hänen Tulenkäyttäjikseen Voimallisin Rukouksin luomakunnassaan lähimmäistemme sielujen Pelastumiseksi Kristuksen Ruumiiseen ajassa. Annamme siis Uskonliekkimme Leimahdella Herran Johtamassa Rukoustaistelussa Pahuuden henkivaltoja Vastaan Taivaan Avaruuksissa. Jumalan Voima meissä On Vahvempi kuin se, joka On maailmassa. Isä Itse Komentaa henkeemme ´kiitos riittää´, kun Yksittäinen Rukoustaistelu Päättyy. Olkaamme otollisella Hetkellä Esirukouksessamme Kestävät.

Me Tulemme Näkemään Voimallisen Hengellisen Herätyksen tämän Rukoustaistelun seurauksena ajassa. Herra Itse Kutsuu ihmishengessä Kuolleita Elämään ja monet Vastaavat tuohon Kutsuun ´kyllä´. Kiitos Herralle Armostaan ja Rakkaudestaan meitä perisyntisiä luotujaan kohtaan. Me Voitamme sieluja Herralle yhden kerrallaan, emmekä Tee tätä Tehtävää yksinämme. Jokaisen Herran Lampaan Voittaessa sieluja Elämään Kasvaa Esirukoilijoiden Joukko Kasvamistaan, kunnes Se Tavoittaa meiltä Salatun Isän Asettaman Pelastettavien sielujen lukumäärän ajassa. Herran Tahto On, että Kaikki ihmiset Ottaisivat Hänen Kutsunsa Vastaan ajassa.

Rakkaat veljet ja sisaret Herrassa. Huomioikaa tämä Jumalan Sanan Todistus. Yksikään Herran Hengen Johdatuksessa Taisteluun Lähteneistä Herran Valitsemasta kolmestasadasta Gideonin soturista Ei Kaatunut Herran Hengen Johtamissa Taisteluissa midianilaisia Vastaan vaan Joukko Eteni satunnaisesta uupumuksestaan ja huollon niukkuudesta huolimatta Voitokkaasti Ensin Jordan-virralle ja sitten muille Vedenottopaikoille Vastustajansa Vastarinnan Kukistaen. Tämä On Herran Todistus yhä Tänäkin Päivänä meille Hänen Uskollisille ja Kuuliaisille Esirukoustaistelijoille ajassa.

Me Valtaamme Rukoillen Hengen Voimassa Eksytysten Valtaan ja Synnin Voimalla Saastutetut Pyhän Jumalamme Sananjulistuspaikat, Luopuneet ja Paatuneet kirkot ja paikallisseurakunnat, Yksi Kerrallaan Takaisin Pyhän Hengen Juomapaikoiksi ja Virkistyskeitaiksi Elävän Israelin Jumalamme Kunniaksi ja vielä maailmassa Sen antihengen Alaisuudessa vaeltavien lähimmäistemme Pelastukseksi. Ei Yksikään Herran Lammas Tule Kaatumaan tässä Isän Johtamassa maailman ajan lopun Rukoustaistelussa Pahuuden henkivaltoja Vastaan Taivaan Avaruuksissa. Näin Herra Omilleen Lupaa ja Pyhä Henki Sydämelläsi Todistaa sinulle, että Tämä Lupaus Pitää. Me Kuljemme Herrassa tässä Hengellisessä Taistelussa Voitosta Voittoon! Kiitos Herralle nyt ja aina.

Joka On vähimmässä Luotettava, se On Luotettava Paljossakin, ja joka on vähimmässä Epärehellinen, se on Epärehellinen myös Paljossa. Jos siis Ette Ole Luotettavia, kun on kyse Väärästä mammonasta, kuka Uskoo teille Oikeaa?

Ja jos Ette Ole Luotettavia Hoitaessanne Toisen Omaisuutta, Kuka Antaa teille Sitä, Mikä On teidän Omaanne? Ei Yksikään Palvelija Voi Palvella Kahta herraa. Hän joko Vihaa Toista ja Rakastaa Toista tai Liittyy Toiseen ja Halveksii Toista. Ette Voi Palvella sekä Jumalaa että mammonaa.”

Tämän kaiken kuulivat Fariseukset, jotka Olivat rahanahneita, ja he Ivasivat Jeesusta. Hän Sanoi heille: ”Juuri te Tekeydytte Vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta Jumala Tuntee teidän Sydämenne. Se, Mikä ihmisten mielestä on Arvokasta, On Jumalan Edessä Kauhistus.

Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti. Siitä lähtien On Julistettu Hyvää Sanomaa Jumalan Valtakunnasta, ja Jokaista Vaaditaan Tulemaan Sinne Sisälle. Mutta Ennemmin Katoaa Taivas Ja Maa Kuin Häviää Yksikään Lain Piirto. Jokainen, Joka Hylkää Vaimonsa ja nai toisen, Tekee Huorin, ja joka Nai Miehensä Hylkäämän, Tekee Huorin.”

”Oli Rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoon pellavaan ja vietti iloista elämää loisteliaasti päivästä toiseen. Mutta hänen porttinsa pieleen oli jätetty virumaan Köyhä mies, nimeltään Lasarus, täynnä paiseita. Hän halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan päydältä. Koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitaan.

Sitten Köyhä kuoli, ja enkelit Veivät hänet Abrahamin Helmaan. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän Tuonelassa Tuskissaan Kohotti Katseensa, hän Näki Kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen Helmassaan. Hän huusi: ´Isä Abraham! Armahda minua ja lähetä Lasarus Kastamaan Sormenpäänsä Veteen ja Vilvoittamaan Kieltäni, sillä minä Kärsin Tuskaa tässä Liekissä.´

Mutta Abraham sanoi: ´Poikani, muista, että sinä Sait eläessäsi osaksesi hyvää, Lasarus sen sijaan pahaa. Nyt hän Saa Täällä Lohdutusta, mutta sinä Kärsit Tuskaa. Kaiken tämän lisäksi teidän ja meidän Välillemme On Asetettu Suuri Kuilu, etteivät ne, jotka tahtovat, Voisi Tulla Täältä teidän luoksenne eivätkä ne, jotka siellä ovat, Pääsisi Yli meidän luoksemme.´

Rikas mies sanoi: ´Pyydän siis sinua, isä, että Lähettäisit hänet isäni taloon – onhan minulla viisi veljeä – Varoittamaan heitä, Etteivät hekin Joutuisi Tähän Vaivan Paikkaan.´ Abraham vastasi: ´Heillä on Mooses ja profeetat, Kuulkoot heitä.´ Mies sanoi: ´Ei, isä Abraham, mutta Jos Joku kuolleista Menisi heidän luokseen, niin he Kääntyisivät.´ Mutta Abraham sanoi: ´Jos he Eivät Kuuntele Moosesta ja profeettoja, eivät he Suostu Uskomaan, vaikka Joku kuolleista Nousisi Ylös.´”

Sinä, joka vielä Epäröiden vaellat maailman antihengen, Valheellisen Pimeyden enkelin Luciferin, itse Saatanan, maailman Pimeyteen Valheellisen Valontuojan Eksytyksen antihengessä, Älä enää Pidä Kiinni Tuosta, maailman Paholaisen Lapset ikään kuin maailmassa Sokeista Näkeviksi Tekevästä, valoksi maailman Pimeydessä tekeytyvästä, antievankeliumin sielullisesta ja lihan mielen mukaisesta Eksytyksen antihengestä.

Saatana tarjoaa omille Lapsilleen osan maailman Katoavista rikkauksista ja Ylellisestä elämänmenosta, mutta Vie tässä vaihtokaupassa Lapsensa Kuoleman Varjojen Maahan Erottaen heidät Pyhän Isän Yhteydestä erilaisten Syntien Avulla ja niihin kollektiivisesti Pahan Lapset valtansa alla Sitoen ajassa ja Iankaikkisuudessa. Sanoudu Irti noista Pahuuden Pauloista Herran Jeesuksen Kristuksen syntisen Vapauttavan Veren Voimasta ja Ota Jeesus Elämäsi Herraksi, kun sinulle Tarjotaan vielä Maan Päällä Armonaikaa ajassa. Sitä Päätöstä Et Tule Iankaikkisuudessa Herran Ilossa ja Riemussa Ikinä Katumaan. Jeesus On Vapahtaja. Lue Hengellistä Ymmärrystä Isältä Pyytäen Jumalan Sanaa ja Saat Astua Sisään Jumalan Valtakuntaan Herrassamme.

Jatkaessaan matkaa Jeesus näki miehen, joka oli ollut Sokea syntymästään saakka. Opetuslapset kysyivät : ”Rabbi, kuka Teki Syntiä, hänkö vai hänen vanhempansa, niin että hän Syntyi Sokeana?” Jeesus vastasi: ”Ei hän Tehnyt Syntiä Eivätkä hänen Vanhempansa, vaan Näin On Tapahtunut, että Jumalan Teot Tulisivat hänessä Julki. Niin Kauan Kuin On Päivä, meidän Tulee Tehdä Lähettäjäni Tekoja. Tulee Yö, Jolloin Kukaan Ei Voi Tehdä Työtä.

Niin Kauan Kuin Olen maailmassa, Minä Olen maailman Valo.” Tämän sanottuaan Jeesus Sylki Maahan, Teki Syljestä Tahnaa, Siveli Sitä miehen Silmiin ja Sanoi hänelle: ”Mene Peseytymään Siloan Altaalle” – nimi merkitsee: Lähetetty. Niin hän Meni, Peseytyi ja Palasi Näkevänä. Silloin Naapurit ja ne, jotka ennen olivat nähneet hänet kerjäläisenä, sanoivat: ”Eikö tämä ole se, joka istui kerjäämässä?”

Toiset sanoivat: ”Hän se on.” Toiset taas väittivät : ”Ei ole, hän on vain samannäköinen.” Mies itse sanoi: ”Minä Se Olen.” Niin he kysyivät häneltä: ”Miten sinun Silmäsi sitten Ovat Auenneet?” Hän vastasi: ”Se Mies, jota sanotaan Jeesukseksi, Teki Tahnaa, Siveli Sitä Silmiini ja Käski minun Mennä Siloan Altaalle Peseytymään. Minä Menin ja Peseydyin ja Sain Näköni.” He kysyivät häneltä: ”Missä Hän on?” Mies vastasi: ”En tiedä.”

Mies, joka oli ennen ollut Sokea, vietiin Fariseusten luo. Se Päivä, jolloin Jeesus Teki Tahnan ja Avasi hänen Silmänsä, Oli Sapatti. Myös Fariseukset kyselivät mieheltä, miten hän Oli Saanut Näkönsä. Hän vastasi heille: ”Hän Pani Tahnaa minun Silmiini, minä Peseydyin ja nyt minä Näen.” Silloin muutamat Fariseuksista sanoivat: ”Se Mies Ei Ole Jumalasta, koska Hän Ei Pidä Sapattia.” Toiset sanoivat: ”Kuinka Voi syntinen ihminen Tehdä Tällaisia Tunnustekoja?” He olivat keskenään eri mieltä.

Sen tähden he kysyivät jälleen Sokealta: ”Mitä sinä sanot Hänestä, Avasihan Hän sinun Silmäsi?” Mies vastasi: ”Hän on profeetta.” Juutalaiset Eivät kuitenkaan Uskoneet, että hän Oli Ollut Sokea ja Saanut Näkönsä, ennen kuin he Kutsuivat Näkönsä Saaneen vanhemmat ja kysyivät heiltä: ”Onko tämä teidän poikanne, jonka te Sanotte Syntyneen Sokeana? Miten On Mahdollista, että hän Nyt Näkee?”

Hänen vanhempansa vastasivat: ”Sen me Tiedämme, että tämä on meidän poikamme ja että hän On Syntynyt Sokeana. Mutta että hän nyt Näkee, sitä emme tiedä. Emme myöskään Tiedä, Kuka On Avannut hänen Silmänsä. Kysykää häneltä itseltään, hän On Täysi-ikäinen, Puhukoon itse puolestaan.” He Sanoivat Näin, Koska Pelkäsivät Juutalaisia. Juutalaiset Olivat näet jo Sopineet Keskenään, Että Se Joka Tunnustaisi Jeesuksen Kristukseksi, Erotettaisiin Synagogasta.

Sen tähden hänen vanhempansa Sanoivat: ”Hän On Täysi-ikäinen, Kysykää häneltä.” Niin he Kutsuivat toistamiseen miehen, joka Oli Ollut Sokea, ja sanoivat hänelle: ”Anna Kunnia Jumalalle. Me tiedämme, että Se Mies On syntinen.” Hän vastasi: ”Onko Hän syntinen, sitä En Tiedä, mutta Sen Tiedän, että minä, joka Olin Sokea, Nyt Näen.” He Kysyivät häneltä: ”Mitä Hän Teki sinulle? Miten Hän Avasi sinun Silmäsi?”

Mies vastasi heille: ”Johan minä Sen teille Sanoin, mutta te Ette Kuunnelleet. Miksi te taas Tahdotte Sen Kuulla? Tahdotteko tekin Ruveta Hänen Opetuslapsikseen? Niin he Herjasivat häntä ja Sanoivat: ”Sinä olet Hänen Opetuslapsensa, mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala on Puhunut Moosekselle, mutta Tästä Miehestä Emme Tiedä, Mistä Hän On Lähtöisin.”

Mies vastasi heille: ”Sehän Tässä On Ihmeellistä, että te Ette Tiedä, Mistä Hän On Lähtöisin. Ja kuitenkin Hän On Avannut minun Silmäni! Me Tiedämme, Ettei Jumala Kuule syntisiä, mutta Sitä Hän Kuulee, Joka Kunnioittaa Häntä ja Tekee Hänen Tahtonsa. Ei Ole Ikinä Kuultu, että Joku Olisi Avannut Sokeana Syntyneen Silmät. Ellei Hän Olisi Jumalasta, Hän Ei Voisi Tehdä Mitään.” He vastasivat hänelle: ”Sinä olet Täysin Synneissä Syntynyt mies. Sinäkö Opetat meitä!” Ja he Ajoivat hänet Ulos.

Jeesus Sai Kuulla, että mies Oli Ajettu Ulos. Tavatessaan hänet Jeesus Kysyi: ”Uskotko sinä Ihmisen Poikaan?” Hän Vastasi: ”Herra, Sano Kuka Hän On, että Voisin Uskoa Häneen.” Jeesus Sanoi: ”Sinä Olet Nähnyt Hänet. Hän On Se, Joka Puhuu Kanssasi.” ”Herra, minä Uskon”, mies Sanoi ja Kumartui Palvomaan Häntä.

Jeesus Sanoi: ”Tuomioksi Minä Olen Tullut Tähän maailmaan, että Ne, Jotka Eivät Näe, Näkisivät, ja ne, jotka näkevät, Tulisivat Sokeiksi.” Muutamat Fariseukset, jotka Olivat Hänen Lähellään, Kuulivat Tämän ja Kysyivät Häneltä: ”Emme Kai me Ole Sokeita?” Jeesus Vastasi heille: ”Jos te Olisitte Sokeita, teillä Ei Olisi Syntiä, mutta Nyt te Sanotte: ´Me näemme`, ja Sen Tähden teidän Syntinne Pysyy.”

Herran Hengen Kehotuksesta Sanon sinulle hengellesi Julistaen: ´Sinä, Joka vaellat Kuoleman Varjojen Maassa. Nouse Haudastasi ja Astu Jeesuksen Nasaretilaisen Nimessä Ylös Kuolleista Iankaikkiseen Elämään!´ Herra Herättää henkesi Kuoleman Unesta ja Kutsuu sinut Jumalan Lapseksi Elämään Hänen Lapsenaan tässä ja nyt. Ota Uskossa Vastaan sinulle Tarjottu Elämä Herrassa. Se On Elämäsi Paras Valinta. Saat Siitä Merkiksi Sydämeesi Suuren sielun Rauhan. Tervetuloa Elämään Herrassa!

”Olkoot Kupeenne Vyötettyinä ja Lamppunne Palamassa. Olkaa Niiden ihmisten Kaltaisia, Jotka Odottavat Herraansa, Milloin Hän Palaa Häistä, jotta he Heti Avaisivat Hänelle Oven, kun Hän Tulee Ja Kolkuttaa. Autuaita Ovat Ne Palvelijat, jotka heidän Herransa Tullessaan Tapaa Valvomasta! Totisesti Minä Sanon teille: Hän Vyöttäytyy, Asettaa heidät Aterioimaan ja Menee Palvelemaan heitä. Autuaita Ovat Ne Palvelijat, jotka Hän Tapaa Näin Tekemästä, Tulipa Hän sitten Toisella tai Kolmannella Yövartiolla!

Ymmärrätte kai, että jos Talon isäntä Tietäisi, millä Hetkellä varas Tulee, hän Ei Sallisi Taloonsa Murtauduttavan. Olkaa tekin Valmiit, sillä Ihmisen Poika Tulee Hetkellä, Jota Ette Aavista.” Niin Pietari kysyi: ”Herra, Koskeeko Tämä vertaus ainoastaan meitä vai kaikkia ihmisiä? Herra vastasi: ”Kuka siis On Se Uskollinen ja Järkevä Taloudenhoitaja, jonka hänen Herransa Asettaa Pitämään Huolta Palvelusväestään ja Antamaan Jokaiselle Määräosan Viljaa ajallaan? Autuas Se Palvelija, jonka hänen Herransa Tullessaan Tapaa Näin Tekemästä!

Totisesti Minä sanon teille: Tämä Asettaa hänet Koko Omaisuutensa Hoitajaksi. Mutta jos Palvelija Ajattelee Sisimmässään: ´Herrani Tulo Viivästyy´ ja Alkaa Lyödä Palvelijoita Ja Palvelustyttöjä, Syödä, Juoda Ja Juopotella, niin Tuon Palvelijan Herra Tulee Päivänä, jona hän Ei Osaa Odottaa, ja Hetkenä, jota hän Ei Tiedä, ja Hakkaa hänet Kappaleiksi ja Määrää hänelle Saman Kohtalon Kuin Epäuskoisille.

Palvelijaa, Joka Tietää Herransa Tahdon mutta Ei Valmistaudu Eikä Toimi Hänen Tahtonsa Mukaan, Piestään Monilla Lyönneillä. Sitä Taas, Joka Tekee Tietämättään Sellaista, Mikä Ansaitsee Lyöntejä, Piestään Vähemmän. Jokaiselta, Jolle On Paljon Annettu, Siltä Paljon Kysytään, ja Jolle On Paljon Uskottu, Siltä myös Enemmän Vaaditaan.”

Hengelliseen Rukouselämään maallisesta sielunelämästä Siirrymme kynnyksettömästi koska vain haluamme Aloittaessamme Rukouksemme Herran Nimessä. Me Avaamme Rukousyhteyden henkimaailmaan Ympärillämme Puhutellen Herraamme Sanoen: Ísä`tai ´Jeesus`tai `Pyhä Henki`tai Millä Tahansa Herran meille Sanassaan Ilmoittamalla Pyhällä Nimellä Häntä Puhutellen. Samalla hetkellä Siirrymme ajatuksissamme vuoropuheluun Herran Kanssa sielunelämästä hengenelämään. Herran Nimi On Rukouksen Portti Jumalan Valtakuntaan Hengessä ja Totuudessa. Meidän tulee tiedostaa Rukoillessamme Saatanan Kuulevan tällöin henkivaltojen, enkeleiden, Puheen lisäksi myös meidän Puheemme henkimaailmassa, mutta Perkele Ei Kuule Herran Puhetta meille.

Siirtyessämme Rukouselämään on hyvä aloittaa Rukouksemme Herramme Itse meille Opettamalla Isä meidän -Rukouksella, jolloin henkemme ikään kuin Virittyy Vastaanottamaan Isän Tahdon meille Kertovan Puheen hengessämme. Voimme sen jälkeen Vapaasti Keskustella hengessämme Isän Kanssa Häneen Tutustuen. Poikkeuksen Tekevät Isän meille henkeemme Antamat Hengellisen Sodankäynnin Tehtävät, jotka Kuittaamme Rukouksessa Ymmärretyiksi Isälle hengessämme ´kyllä´ Sanoen. Olemme henkimaailmassa Hengellisen Sodankäynnin Tehtävissä Ollessamme viekkaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset Herrassamme Hänen Uskollisina ja Kuuliaisina Sotureinaan Pyhässä Hengessä.

Olkaa Tarkkaavaiset Rukouksessa, että Erotatte Herran Puheen Eksyttäjistä. Pyhä Henki teissä Varmistaa teille Herran Puheen Totuuden ja Ilmaisee Jumalan Tahdon Vastaisen henkimaailman Eksytysyritykset henkeenne Tuotetulla Lumepuheella henkien Erottamisen Armolahjan Myötä. Me Emme Usko Eksyttäjän Puhetta hengessämme Herrassa. Jumalan Puhuessa meille meillä On Sydämen Rauha. Lopettaessamme Rukousyhteyden henkimaailmassa Herran Kanssa Lausuen ´Aamen` Sulkeutuu Rukouksen henkimaailman ja maallisen sielunelämämme Välinen Portti Herrassa. Jatkamme sielunelämässä taas tilanteessa, jossa Saatana Ei Kuule sielunelämäämme – ajatuksiamme – Maan Päällä. Sielunvihollinen on taas tilanteessa, jossa Paholainen on riippuvainen näkemästään ja ihmiskorvin kuultavasta puheestamme päästäkseen perille sielunelämämme nykytilasta.

Pyhä Henki haluaa Tätä Asiaa Korostaa sielunelämän ja hengenelämän Välillä Herrassa Liikkuessamme. Herran Nimessä Liikumme Vapaasti Näiden Kahden Jumalan Luoman Todellisuuden Välillä. Me Käymme Sisään Jumalan Valtakuntaan Ja Ulos Sieltä Hänen Nimessään. Herran Lampaina Kuljemme Isän Lammastarhaan Ja Sieltä Pois Hyvän Paimenen Kanssa Hengessä ja Totuudessa.

Henkimaailmassa Emme Paljasta Jumalan meille henkeemme Uskottuja Asioita Paholaiselle vaan pohdimme Isän meille kertomia asioita hiljaa itseksemme Rukouksen jälkeen sielunelämässä mielissämme. Muista, että Pyhä Henki sinussa Varjelee sinua Paljastamasta Isän Jakamaa Tietoa Huomaamattasi. Ole Turvallisella mielellä. Herra Ei Omiaan Hylkää Milloinkaan vaan Varjelee Askeleemme myös Rukouselämässämme Tahtonsa Tapahtumiseksi niin Maan Päällä kuin Taivaassa, kun me Kuljemme Hänen Nimessään Rukoillen joka hetki.

Jos he Todella Oppivat Minun Kansani Tiet, niin että Vannovat Valansa Minun Nimessäni: ´Niin Totta Kuin Herra Elää´ – aivan niin kuin he ennen opettivat Minun kansaani Vannomaan Baalin kautta – niin he Saavat Pysyvän Sijan Minun Kansani Keskellä. Mutta Jos jokin kansa Ei Kuule Minua, Minä Revin sen Juurineen Pois ja Tuhoan sen, Sanoo Herra.”

11. luku Kristuksen Ruumis On Yksi Herrassa

Hyväksykää sen tähden toinen toisenne, niin kuin Kristuskin On Hyväksynyt teidät Jumalan Kunniaksi. Haluan sanoa tämän: Kristus On Tullut Ympärileikattujen Palvelijaksi Jumalan Totuuden Tähden, että Hän Vahvistaisi isille Annetut Lupaukset ja että Myös Pakanat Ylistäisivät Jumalaa Hänen Laupeudestaan, niin kuin On Kirjoitettu: ”Sen tähden Minä Ylistän Sinua Pakanoiden Keskuudessa ja Laulan Kiitosta Sinun Nimellesi.”

Ja vielä On Sanottu: ”Riemuitkaa, Pakanat, Hänen Kansansa Kanssa.” Ja vielä: ”Kiittäkää Herraa, Kaikki Pakanat, ja Ylistäkää Häntä, Kaikki Kansat.” Myös Jesaja sanoo: ”On Tuleva Iisain Juurivesa, Hän, Joka Nousee Hallitsemaan Pakanoita. Häneen Pakanat Panevat Toivonsa.” Toivon Jumala Täyttäköön teidät Kaikella ilolla ja rauhalla Uskossa, niin että teillä Olisi Runsas Toivo Pyhän Hengen Voimassa.

Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, Kehotan siis teitä Vaeltamaan saamanne Kutsumuksen arvoisesti, kaikessa Nöyrinä, Lempeinä ja Pitkämielisinä, Kärsien Toisianne Rakkaudessa. Pyrkikää Rauhan Yhdyssiteen Avulla Säilyttämään Hengen Ykseys: yksi Ruumis ja yksi Henki, niin kuin teidät On Kutsuttukin yhteen ja samaan Toivoon, Jonka te Kutsumuksessanne Saitte, yksi Herra, yksi Usko, yksi Kaste; yksi Jumala ja Kaikkien Isä, joka On Yli Kaikkien, Kaikkien Kautta ja Kaikissa.

Mutta itse kullekin meistä On Annettu Armo Kristuksen Lahjan Mitan Mukaisesti. Sen tähden Sanotaan: ”Hän Nousi Korkeuteen, Otti Vankeja Saaliikseen ja Antoi Lahjoja ihmisille.” Mitä sitten merkitsee se, että Hän Nousi Korkeuteen, ellei sitä, että Hän Oli Laskeutunut Myös Alas, Maan Alimpiin Paikkoihin? Hän, Joka Laskeutui Alas, Nousi Myös Kaikkia Taivaita Ylemmäksi Täyttääkseen Kaiken.

Hän Antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi Tehdäkseen Pyhät Valmiiksi Palvelutyöhön, Kristuksen Ruumiin Rakentamiseen, kunnes me Kaikki Saavutamme Ykseyden Uskossa ja Jumalan Pojan Tuntemisessa, Kypsän Miehuuden, Kristuksen Täyteyden Täysi-ikäisyyden Mitan.

Silloin Emme Enää Ole Alaikäisiä, jotka Ajelehtivat ja Ovat Kaikkien Opintuulten Heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja Eksytyksen Kavalissa Juonissa, vaan Noudatamme Totuutta Rakkaudessa ja Kaikin Tavoin Kasvamme Häneen, Joka On Pää, Kristus. Hänessä Koko Ruumis, Yhteen Liittyneenä ja Koossa Pysyen Jokaisen Jänteensä Avulla, Kasvaa ja Rakentuu Rakkaudessa Sen Voiman Mukaan, Joka Kullakin Ruumiinosalla On.

Kysyn vielä: Eivät kai Juutalaiset sen vuoksi Ole Kompastuneet, että Jäisivät Lankeemukseensa? Eivät Tietenkään, vaan heidän Rikkomuksensa On Koitunut Pakanoille Pelastukseksi, että he itse Tulisivat Kateellisiksi. Mutta jos heidän Rikkomuksensa On maailmalle Rikkaudeksi ja heidän Tappionsa Pakanoille Rikkaudeksi, kuinka Paljon Enemmän heidän Täyteytensä!

Teille Pakanoille sanon: koska olen pakanoiden apostoli, minä pidän virkaani kunniassa Herättääkseni, jos mahdollista, Heimolaisiani Kateuteen ja Pelastaakseni Edes Muutaman heistä. Jos kerran heidän Hylkäämisensä On Koitunut maailmalle Sovitukseksi, Mitä Muuta heidän Armoihin Ottamisensa Merkitsee kuin Elämää Kuolleista? Jos Uutislyhde On Pyhä, niin On Myös Koko Taikina, ja Jos Juuri On Pyhä, Ovat Myös Oksat.

Mutta jos Muutamat Oksista On Taitettu Pois ja sinut, joka Olet Luonnonvaraisesta Öljypuusta, On Oksastettu Oikeiden Oksien Joukkoon ja Olet Päässyt Osalliseksi Öljypuun Mehevästä Juuresta, Älä Ylvästele Noita Oksia Vastaan. Jos Ylvästeletkin, Muista, Että Et sinä Kannata Juurta vaan Juuri Kannattaa sinua.

Sinä ehkä sanot: ”Nuo Oksat Taitettiin, että minut Oksastettaisiin.” Oikein! Epäuskonsa tähden Ne Taitettiin, mutta sinä Pysyt Uskosi Kautta. Älä Ole Ylimielinen vaan Pelkää, sillä jos Jumala Ei Säästänyt Luonnollisia Oksia, ei Hän Säästä sinuakaan. Katso siis Jumalan Hyvyyttä ja Ankaruutta: Jumalan Ankaruutta Langenneita Kohtaan ja Hänen Hyvyyttään sinua Kohtaan, jos Pysyt Hänen Hyvyydessään. Muuten sinutkin Hakataan Pois.

Myös Nuo Toiset Oksastetaan, Elleivät he Jää Epäuskoonsa, sillä Jumala Pystyy Oksastamaan heidät Uudelleen. Jos sinut On Leikattu Luonnonvaraisesta Öljypuusta ja Vastoin Luontoa Oksastettu Jaloon Öljypuuhun, Kuinka Paljon Ennemmin Luonnolliset Oksat Oksastetaan Omaan Öljypuuhunsa!

Herramme Kutsuu meitä Omia Lampaitaan Opetuslapseuteen Kristuksen Ruumiissa Elävän Israelin Jumalan Seurakunnassa Keskellämme. Jeesus Antoi meille Itse Esimerkin, jonka mukaisesti meidän Tulee Käydä Yhdessä Herran Aterialle Hänen Seurassaan Hengessä ja Totuudessa. Ruokkimisihmeissään Herra Todisti Jumalan Sanasta ja Pyhän Hengen Voitelusta Öljyllä Riittävän Kaikille sitä sielun Nälkäänsä Ravinnoksi hengen Elämään Kaipaaville, jopa siinä määrin, että Kärsimme Runsauden Siunausta Sanan ja Hengen Täyttäessä Korimme Herrassa Yli Omien Tarpeidemme Edelleen Jaettavaksi lähimmäisillemme ajassa. Viisi Leipää ja Kaksi Kalaa, Hengellisesti Jumalan Sanaksi ja Pyhän Hengen Voiteluksi Ymmärtämämme henkemme Ravintoaineet, Leipäviljat sekä Kalanmaksaöljyt ja Kalarasvat, Antavat meille Yltäkylläisyyden Herrassa Yhdessä Jeesuksen Kanssa Niitä Säännöllisesti Aterioiden.

Silloin Hän sanoi heille: ”Tulkaa Yksinäisyyteen, Autioon Paikkaan, ja Levähtäkää Vähän.” Tulijoita ja menijöitä oli näet paljon, eivätkä he Ehtineet Edes Syödä. Niin he lähtivät veneellä Autioon Paikkaan, yksinäisyyteen.

Mutta heidän lähtönsä huomattiin. Monet tunsivat heidät ja riensivät sinne jalan Kaikista Kaupungeista ja ehtivät perille ennen heitä. Astuessaan Maihin Jeesus Näki paljon kansaa. Hänen Tuli ihmisiä Sääli, sillä he Olivat kuin Lampaat Ilman Paimenta, ja Hän Rupesi Opettamaan heille monia asioita.

Kun Päivä Oli Jo Pitkälle Kulunut, Opetuslapset Tulivat Hänen Luokseen ja sanoivat: ”Tämä Paikka On Autio, ja On Jo Myöhä. Päästä heidät Luotasi, että he Menisivät Ympärillä Oleviin Maataloihin ja Kyliin Ostamaan itselleen Syötävää.” Hän vastasi Opetuslapsille: ”Antakaa te heille Syötävää.” He sanoivat Hänelle: ”Pitäisikö meidän Mennä Ostamaan Leipää kahdellasadalla denaarilla Antaaksemme heille Syötävää?”

Mutta Hän sanoi heille: ”Montako Leipää teillä On? Menkää Katsomaan.” Saatuaan sen selville he sanoivat: ”Viisi, ja Kaksi Kalaa.” Jeesus Käski heidän Järjestää Kaikki Ruokakunnittain Vihantaan Ruohikkoon. Väki Asettui Aterioimaan Ryhmä Ryhmän Viereen, Toisiin Sata, Toisiin Viisikymmentä.

Hän Otti Ne Viisi Leipää ja Kaksi Kalaa, Katsoi Ylös Taivaaseen ja Siunasi Ne. Sitten Hän Mursi Leivät ja Antoi Ne Opetuslapsilleen, jotta he Jakaisivat Ne kansalle. Samoin Hän Jakoi Kaikille Ne Kaksi Kalaa. Kaikki Söivät ja Tulivat Kylläisiksi. Sitten he Keräsivät Leivän Tähteet, Kaksitoista Täyttä Korillista, ja myös Tähteet Kaloista. Näitä Leipiä Oli Syömässä viisituhatta miestä.

Vain Jumala Voi Luoda Elämää siis eläviä olentoja, joilla on henki. Kaiken Luojana Hänelle on siis helppoa hetkessä muuttaa myös vesi viiniksi tai monentaa yksi leipä tuhatkertaiseksi tai yksi kala kymmentuhatkertaiseksi ajassa, jos Hän niin Tahtoo Tehdä. Hän Voi Hengen Voimalla Parantaa Sokeat, Kuurot ja Kaikki Sairaat sekä Herättää Kuolleet Haudoistaan, jos Hän niin Haluaa Tehdä. Jumalan Hengen Voima On Rajaton, Kaikkivoipa ja Vailla Vertaa. Mikään valta tai voima ei voi Vastustaa Jumalan Uutta Luovaa Pyhän Hengen Voimaa Maan Päällä Eikä Taivaan Avaruuksissa.

Kaikki näkyvä ja näkymätön On Olemassa Ennalta Säädetyn Ajan Vain Pyhän ja Rakastavan Jumalan Hyvästä Tahdosta luotujaan kohtaan Hänen luomakunnassaan. Pitkämielisen ja Kaikkivaltiaan Jumalan Sallimuksesta ovat havaittavissa myös Synnin vaikutukset luotujen elämässä Maan Päällä ajassa sekä Jumalaa Vastustamaan Langenneiden Pahuuden henkivaltojen Olemassaolo Taivaan Avaruuksissa. Jumala On Antanut luoduilleen vapaan tahdon – ihmisille Maan Päällä ja jo tätä aiemmin henkivalloille toisessa Jumalan meille vielä näkymättömässä henkimaailman todellisuudessa Taivaan Avaruuksissa.

Tämän Tiedämme Olevan Totta, koska Saatana On Asettunut toisten Langenneiden enkeleiden kanssa Vastustamaan Luojaansa Taivaan Avaruuksissa. Luoja On Sanassaan Ilmoittanut Valmistaneensa alunperin Helvetin Saatanaa ja hänen Langenneita enkeleitään varten. Syntiinlankeemuskertomus Raamatun alkulehdillä osoittaa Saatanan Jumalaa Vastustavaksi Eksyttäjäksi Maan Päällä jo Jumalan luomakuntaan ruumintoimintojen osalta tarkastellen hyvin monimutkaisiksi lihallisiksi olennoiksi ja Omiksi Kuvikseen Luomansa ihmiskunnan keskenään luonnollisesti lisääntymiskykyisen kantaparin Aadamin ja Eevan alkuhetkistä alkaen.

Niin kuin Mies Liittyy Naiseen Maan Päällä ja Tulee Jumalan Edessä Avioliitossa Yhdeksi Hengelliseksi Ruumiiksi Lisääntyäkseen ja Täyttääkseen Maan Jälkeläisillään Jumalan Tahdon Mukaan, Liittyy Myös Jumalan Poika – Jumalan Sana – Kutsuttujen ja Valittujen Pyhien Seurakuntaan Kristuksen Ruumiissa Pyhän Hengen Kautta Kasvattaakseen ja Rakentaakseen Hengellistä Iankaikkisen Elämän Perillisten Seurakuntaa – Uutta Jerusalemia – Maan Päällä ajassa, joka Pääsee Perille Hengelliseen Luvattuun Maahan Herran Lepoon ja Isän Kotiin Taivaaseen Isä Jumalan Tahdon Mukaan.

Elävän Israelin Jumalan Pyhä Henki Yhdistää Herrassa Valitut Pyhät. Herran Henki Kehottaa Omia Lampaitaan Kokoontumaan yhteen Herran Aterialle Jakamaan Hengen Leipää Ja Kalaa, Herramme Lihan Ja Veren, paikallisseurakunnissa keskellämme. Jumalan Pyhän Hengen Kehotuksesta kokoontukaamme siellä, minne Pyhä Henki meille paikan osoittaa. Pyhän Hengen Kehotuksesta kokoonnumme paikallisseurakuntien tiloissa, julkisissa tiloissa, työpaikoilla, jossa se sallitaan Herran Lampaan omistaessa tilat, kirjastoissa, puistoissa, kodeissa ja missä ikinä Pyhä Henki meitä Kehottaa kokoontumaan yhteisen Aterian Ääreen Herrassa.

Me kokoonnumme Jumalan Seurassa Hänen Seurakuntanaan ajassa Herran meille osoittaman esimerkin mukaisesti sopivan kokoisella joukolla noin viidenkymmenen hengen yhteisiin kohtaamisiin Herrassa. Vietämme mahdollisuuksien mukaan suuremmalla joukolla yhteisiä kaikille Herran luoduille lähimmäisille avoimia koko paikallisseurakunnan yhteisiä Herramme kunniaksi vietettäviä kokoontumisia kirkkorakennuksissa, temppelitiloissa ja rukoushuoneissa Pyhän Hengen Kehotuksesta säännöllisesti saadaksemme yhteisestä Herramme Palvonnasta, Kiittämisestä ja Ylistyksestä voimavaroja Hengelliseen Elämäämme ja sielun elämäämme Hänen Voimassaan arjessa maailmassa Hänen Valoinaan lähimmäisten keskellä Vaeltaessamme.

Mutta vielä nytkin, Sanoo Herra, Palatkaa Minun Luokseni kaikesta Sydämestänne Paastoten, Itkien ja Valittaen. Repäiskää Rikki Sydämenne, Älkää Vaatteitanne, Palatkaa Herran, teidän Jumalanne, Luo. Hän On Armahtava ja Laupias, Pitkämielinen ja Hyvin Armollinen, ja Hän Katuu Pahaa. Ehkä Hän Vielä Muuttaa Mielensä ja Jättää Jälkeensä Siunauksen: Ruokauhrin ja Juomauhrin Herralle, teidän Jumalallenne.

Puhaltakaa Pasuunaan Siionissa, Kuuluttakaa Pyhä Paasto, Kutsukaa Koolle Juhlakokous. Kootkaa Kansa, Pyhittäkää Seurakunta, Kutsukaa Koolle Vanhimmat, Kootkaa Lapset, Nekin, jotka Imevät Rintoja. Lähteköön Sulhanen Huoneestaan ja Morsian Kammiostaan.

Eteishallin ja Alttarin Välillä Itkekööt papit, jotka Palvelevat Herraa. He sanokoot: ”Sääli, Herra, Kansaasi, Älä Anna Perintöosaasi Häväistäväksi, kansojen sananparreksi! Miksi kansat saisivat aiheen sanoa: ´Missä On heidän Jumalansa?´”

Niin Herra Kiivaili Maansa Puolesta ja Sääli Kansaansa. Herra vastasi Kansalleen: Katso, Minä Lähetän teille Viljaa, Viiniä ja Öljyä, ja te Tulette Niistä Kylläisiksi. Enkä Minä Enää Anna teidän Tulla Häväistyiksi kansojen seassa.

Mikä pohjoisesta Tulee, sen Minä Karkotan Teistä Kauas ja Syöksen sen Kuivaan Maahan, Autiomaahan, sen Alkupään Itäiseen Mereen ja Loppupään Läntiseen Mereen. Ja siitä Nousee Löyhkä, Nousee Lemu. Sillä Suuria se On Yrittänyt.

Älä Pelkää, Maa! Iloitse ja Riemuitse, sillä Herra On Tehnyt Suuria. Älkää Pelätkö Kedon Eläimet, sillä Autiomaan Laitumet Vihannoivat ja Puut Kantavat Hedelmänsä, Viikunapuu ja Viiniköynnös Antavat Satonsa. Ja te, Siionin Lapset, Iloitkaa ja Riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä Hän Antaa teille Syyssateen Vanhurskaudessaan, Vuodattaa teille Sateen, Syyssateen ja Kevätsateen niin kuin Ennen.

Puimatantereet Tulevat Jyviä Täyteen, ja Kuurna-altaat Pursuavat Viiniä ja Öljyä. Minä Korvaan teille Ne Vuodentulot, jotka Söi Heinäsirkka ja Sirkantoukka, Tuhosirkka ja Kalvajasirkka, Minun Suuri Sotajoukkoni, jonka Lähetin teitä Vastaan. Te Saatte Syödä aivan Kylliksenne ja Kiitätte Herran, teidän Jumalanne, Nimeä, Hänen, joka On Tehnyt Ihmeitä teitä Kohtaan.

Minun Kansani Ei Joudu Häpeään Enää Milloinkaan, ja te Tulette Tietämään, että Minä Olen Israelin Keskellä. Minä Olen Herra, teidän Jumalanne, Eikä Toista Ole. Eikä Minun Kansani Joudu Häpeään Milloinkaan.

Olkaamme Kuuliaiset Herran Puheelle henkeemme. Pyhä Henki Asettaa Seurassaan opettajiksi ja paimeniksi Omat Lampaansa Armonvalinnan mukaan. Jos Saat hengessäsi Kutsun Tähän Vaativaan Tehtävään Herrassa, Ota Se iloiten ja kiittäen vastaan. Kulje rohkeasti Uskontiellä Herrassa. Hän Osoittaa sinulle kokoontumispaikan ja Tuo luoksesi lähimmäiset Herrassa, jotka On Ennalta Puhuteltu hengessään Isän Toimesta Tullakseen Herran Aterialle sinun seuraasi Hänen Ollessa kokoontumisissamme Seurakuntansa Pää. Isä Asettaa Lapsensa Kasvamaan Hengelliseen Aikuisuuteen Uskossaan Hengessä ja Totuudessa Raittiiden ja Puhtaiden paikallisseurakunnan paimenten eli vanhimpien opetukseen ajassa.

”Tehkää Puu Hyväksi, niin Sen Hedelmästäkin Tulee Hyvä, tai Tehkää puu huonoksi, niin sen hedelmästäkin tulee huono. Hedelmästä Puu Tunnetaan. Te kyykäärmeiden sikiöt, kuinka te voisitte puhua hyvää, kun itse olette pahoja! Sydämen Kyllyydestä Suu Puhuu.

Hyvä ihminen tuo hyvyytensä Varastosta esiin hyvää, ja paha ihminen tuo pahuutensa Varastosta esiin pahaa. Mutta Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset puhuvat, heidän on Tuomiopäivänä tehtävä tili. Sillä Sanoistasi sinut Julistetaan Vanhurskaaksi ja sanoistasi sinut Tuomitaan Syylliseksi.”

Hyviksi ihmisiksi Pyhän Hengen Todistuksella todetut paimenet toimivat kirkoissa ja temppeleissä vanhimpina Herrassa Kuuliaisesti Elävää Israelin Jumalaamme Palvelevissa maallisissa kirkkoinstituutioissa ja vapaissa seurakunnissa. Herra Itse Asettaa Omat Lampaansa Kristuksen Ruumiissa erilaisiin Palvelutehtäviin Herrassa. Meidän tulee ottaa kiitollisin mielin vastaan meille Osoitetut Palvelutehtävät ja rohkaista nuorempia Lampaita Kristuksessa hyvään Vaellukseen Herrassa omalla esimerkillämme heitä paimentaen niin Sanan julistuksessa ja opetuksessa kuin hyvissä teoissa seurakunnassa ja lähimmäistemme keskellä maailmassa jokaista Jumalan Kuvakseen ihmiseksi luotua lähellä meitä olevaa ihmistä puhtaasti sydämestä rakastaen ja kunnioittaen.

Meidät On Liitetty Osaksi maailman lopun ajan aikana ennalta määritettyyn kasvumittaansa Kasvavaa Kristuksen Ruumista, Hengellisesti Tarkastellen meidät On Liitetty Osaksi Jaloa Viikunapuuta. Liitetty Sen Oksaksi Vahvistumaan Herrassamme ajassa. Meidän Tulee Kasvaa ja Voimistua Herrassamme Totuudessa ja Pyhyydessä ja Kasvattaa lehtemme silmuista täyteen laajuuteensa niin, että ympäröivä maailma Näkee Kasvumme Herrassa ja vielä maailmassa sen antihengessä vaeltavat lähimmäiset rohkaistuvat Isämme Vetäminä Käydä Keskellemme Seurakuntaan Etsimään Herran Kasvoja ajassa.

Me olemme Herramme Lehtimaja. Hän On Isän Hengessä luomakuntansa ylläpitäjänä jatkuvasti Keskellämme ja meissä Sisimmissämme Pyhässä Hengessä. Jeesus Vapahtajamme On Seurakuntamme Pää. Jumalan Sanan Kasvoja Tutkimme ja Opimme Hengessä ja Totuudessa Herrassamme.

Usko Elävään Israelin Jumalaan On Sitä, että Uskoo Jumalan Poikaan siis Tekee Elämässä Isän Tahdon Kuuliaisesti ja Tottelevaisesti Jumalan Lapsena lapsen kaltaisesti Seuraten Vapahtajaa ajasta Iankaikkisuuteen. Silloin Saa Vastaanottaa Armon ja Tulee Oksastetuksi Jaloon Viikunapuuhun ajassa – Kristuksen Ruumiseen, Joka Herätetään Kuolleista Elämään Ja Nousee Ylös Taivaaseen Iankaikkiseen Elämään Isän Kotiin. Pelastukseen Tarvitaan siis ihmisten edessä Tunnustettu Usko Elävään Vapahtajaamme ja Armossa Rukoillen Vaeltaen Isän Tahdon Mukainen Kuuliainen Kasvaminen Uudestisyntyneessä hengessä Kristuksen Ruumiissa Pyhien Elämään Herrassa.

Ne Totuuden tietämään tulleet, jotka Eivät Suostu ja Taivu hengessään Isän Tahtoon, Isä Karsii ne Lehdet ja Oksat Pois Elämän Puusta ja Jeesus Vapahtajamme Toteaa Viimeisellä Tuomiolla, Ettei Hän Tunne heitä. Nämä Onnettomat Ovat Uskoneet Valheen antievankeliumin Tekemättä Parannusta Isän Tahtoon Taipuen maallisessa vaelluksessaan ajassa ja Eivät Ole Siksi Armosta Osattomina Vanhurskaita Päästäkseen Herran Lepoon Iankaikkiseen Elämään.

Nämä hengessään Kuolleet Lehdet ja Oksat Ovat vaeltaneet Eksytettyinä ihmisviisaudessa ja oman tahtonsa mukaan ajassa kuvitellen palvelevansa Herraa Vapahtajaamme elämällän ajassa Kuitenkaan Suostumatta Rukouksessa Isän Ilmoittamaan Tahtoon Vaelluksessaan ajassa oman mielensä mukaan Maan Päällä eläen. Hengen Tahto On Vihollisuutta Lihan tahtoa Vastaan ja Lihan tahto On Vihollisuutta Hengen Tahtoa Vastaan. Kaikki ihmiset eivät tahdo Taipua Isän Tahdon Alaisuuteen, vaikka Tulisivatkin Tuntemaan Jumalan Sanassaan Ilmoittaman Totuuden Pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Vakan Alle Piilotettu Uskonlamppu Ei Loista Pelastuksen Evankeliumin Valoa jumalattomille lähimmäisille ajassa.

Suolaton antievankeliumi Ei Kirvele Eikä Puhdista maailman ja elämän aiheuttamissa ihmisen Hengellisen Sisäisen henkiruumiin Kuolettavissa Haavoissa hengessään Kuolleen ihmisen sielunelämässä ja siksi ihmismieli Ei Taivu Isän Tahtoon, koska Totuus Pyhästä Jumalasta ja Herrassa Vanhurskautta Omiltaan Vaativasta Isästämme, jätetään valheellisesti ihmismielestä karvaanmakuinen Totuus salaten kertomatta, etteivät Kadotuksen Lapset pahoittaisi mieltään maailmassa tehtyään vapaasta tahdostaan oman valintansa palvella mammonaa ja Pedon valtaa ajassa Elävän Israelin Jumalan sijaan.

Herran Omat Eivät Voi Miellyttää maailmaa Totuudesta Vaikenemalla ajassa. Hedelmistään Puut Tunnetaan. Usko Näkyy siis Jeesukseen Kristukseen Uskovaksi ihmisten edessä Tunnustautuvan Vaelluksessa ja Isän Tahdon Mukaisissa Valinnoissa ja Teoissa ajassa joka päivä. Me Pelastumme Yksin Uskosta ja Jumalan Armosta Osallisina Kristuksen Ruumiissa Iankaikkiseen Hengelliseen Elämään Isämme Taivaan Kotiin.

Jumalattomat Viettävät Jumalan Pojan Ilmoituksen mukaan Iankaikkisen Hengellisen Elämänsä henkiruumiissaan maallisen ajallisen elämänsä jälkeen Kadotuksessa itkien ja hampaitaan kiristellen yhdessä Saatanan ja toisten Langenneiden enkeleiden – Pahuuden henkivaltojen ja demonien – kanssa ja piinattavana Helvetissä ikuisesti palavassa Tulijärvessä. Ihmisen sielu eli mieli, muisti ja aistit säilyvät henkiruumiissa ikuisesti ja vain maallinen lihallinen ruumis hajoaa Maan Päällä ruumiillisen kuoleman kohdatessa ihmiselämän mittaisen matkan päässä ajassa.

Ruumiillisesti ympärileikkaamaton, joka täyttää Lain, tuomitsee sinut, joka Lain kirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja. Sillä Ei Se Ole Juutalainen, joka Vain Ulkonaisesti On Juutalainen, Eikä Ympärileikkaus Ole Se, Joka Tapahtuu Ulkonaisesti Lihassa. Se On Juutalainen, Joka Sisimmässään On Juutalainen, ja Oikea Ympärileikkaus On Sydämen Ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimen mukaan. Hän Saa Kiitoksen, ei ihmisiltä vaan Jumalalta.

Minä Pyhitän Suuren Nimeni, jota On Häväisty kansojen keskuudessa; te olette sen Häväisseet heidän keskuudessaan. Kun Minä Osoitan teissä Pyhyyteni kansojen nähden, ne tulevat tietämään, että Minä Olen Herra, sanoo Herra, Herra. Minä Otan teidät Pois kansojen seasta ja Kokoan teidät kaikista maista. Minä Tuon teidät Omaan Maahanne ja Vihmon teidän Päällenne Puhdasta Vettä, niin että te Puhdistutte.

Minä Puhdistan teidät Kaikista Saastaisuuksistanne ja Kaikista jumalankuvistanne. Minä Annan teille Uuden Sydämen, ja Uuden hengen Minä Annan Sisimpäänne. Minä Otan Kivisydämen Pois teidän Sisältänne ja Annan teille Lihasydämen. Minä Annan Henkeni teidän Sisimpäänne ja Vaikutan Sen, että te Vaellatte Minun Lakieni mukaan, Noudatatte Minun Säädöksiäni ja Toimitte Niiden mukaan.

Silloin te Saatte Asua Maassa, Jonka Minä Annoin teidän isillenne, ja te Olette Minun Kansani ja Minä Olen teidän Jumalanne ja Minä Pelastan teidät Kaikista Saastaisuuksistanne. Silloin Minä Kutsun Esiin Viljan ja Annan Sen Kasvaa Runsaana, Eikä teidän Tarvitse Nähdä Nälkää. Minä Teen Puiden Hedelmän ja Pellon Sadon Runsaaksi, Ettette Enää Joutuisi Kärsimään kansojen Herjausta Nälän Vuoksi.

Ympärileikatkaa itsenne Herralle, Poistakaa Sydämenne Esinahka, te Juudan miehet ja Jerusalemin Asukkaat! Muutoin Minun Vihani Syttyy kuin Tuli teidän Tekojenne Pahuuden Vuoksi. Se Palaa, Eikä Kukaan Voi Sitä Sammuttaa.”

Me Teemme Hyvää Hengen Hedelmää Herrassa Kasvattaessamme Seurakunnassa veljiä ja sisaria Hengelliseen Aikuisuuteen. Aikuiseksi Kasvettuaan Pyhä Henki Irrottaa Ateriaryhmistä Lehtiä Maatumaan Hyvässä paikallisseurakunnan Maaperässä Hengellisesti Seurakunnassaan Kasvattaen ja Maaperää Edelleen Vahvistaen Herrassa. Meillä on Juuri yksin Pyhässä Hengessä. Hän Antaa Uskonsiemenelle Kasvun mahdollisuuden Hyvässä Maaperässä Herrassamme. Pyhä Henki Kasvattaa Omilleen Tukevan Varren kullekin sopivaan mittaan ja Tähkän, jonne Hän Osoittaa ja Antaa Uudet Uskonsiemenet Vastaanottaneet Kasvamaan Herrassamme.

”Älkää Tuomitko, Ettei teitä Tuomittaisi. Millä tuomiolla te Tuomitsette, sillä teidät Tuomitaan, ja millä mitalla te Mittaatte, sillä teille Mitataan. Kuinka näet Roskan veljesi Silmässä, mutta Et Huomaa Hirttä omassa Silmässäsi? Tai kuinka voit sanoa veljellesi: ´Anna minun ottaa Roska Silmästäsi´, kun omassa Silmässäsi on Hirsi? Sinä tekopyhä! Ota ensin Hirsi omasta Silmästäsi, niin sitten Näet ottaa Roskan veljesi Silmästä. Älkää Antako Koirille Sitä, Mikä On Pyhää, Älkääkä Heittäkö Helmiänne Sikojen Eteen, Etteivät Ne Tallaisi Niitä Jalkoihinsa ja Kääntyisi Raatelemaan teitä.”

Kokoontuessamme kohtaamme toisemme Jumalamme meille Osoittaman Armon ja Laupeuden Tähden rakkaudellisesti ja toinen toisistamme aidosti kiinnostuneina ja välittäen, tukien toisiamme elämän haasteissa ja suruissa, iloiten yhdessä toisten kokemista iloista ja riemun hetkistä, jaamme keskenämme Herran Aterian Hengessä ja Totuudessa yhteisin Rukouksin ääneen ja hiljaisesti hengessämme Herraamme Kiittäen, Ylistäen Herraamme kuunnellen ja esittäen musiikkia Jumalan Kunniaksi, soittaen erilaisia instrumentteja Seurakunnassa Jumalan Kunniaksi, laulaen ja tanssien kullekin Osoitetulla Tavalla Herraamme Palvellen. Olkoot Pyhän Hengen Omille Lampailleen Jakamat erilaiset Armolahjat runsaasti ja näkyvästi käytössä Herran Seurakunnan Keskellä kokoontuessamme. Kokoontumisissa olkoon Pyhän Hengen Asettaman paimenen johdolla hyvä järjestys Herrassa. Kokoonnumme Valittuina Pyhinä Hengessä ja Totuudessa vailla sielullista vaellusta Herramme Edessä.

Me voimme paikalla olevan Seurakunnan yhteisen Elävän Israelin Jumalan Ylistyksen, Kiittämisen ja Palvonnan sekä Jumalan Sanan opetuksen ja yhteisen Rukouksen jälkeen tapaamisemme päätteeksi viettää symbolisen Herran aterian muistutukseksi meille Jeesuksen Itsensä asettaman muistoaterian – Kiittäen Isää Elämän Leivästä murtaa korista palan leipää kullekin ja nauttia pienen pikarillisen viiniä tai marjamehua meidän Herramme Ainutkertaisen Syntiemme Sovitustyön muistoksi näin toinen toisillemme yhdessä Pyhän Hengen Antamalla Sydämen Todistuksella Osoittaen Osallisuutemme Kristuksen Ristiinnaulitusta, lihassa Kuolleesta, ruumiissaan Haudatusta ja Kolmantena Päivänä Hengen Voimasta Kuolleista Ylös Nousseesta Uudestisyntyneestä Hengellisestä Ylösnousemusruumiista Herrassamme ajassa ja Iankaikkisuudessa. Me näin todistamme Syntiemme puolesta Henkensä Golgatan ristinpuulla Antaneen ja meidän Syntimme Isän Edessä Jumalan Karitsana Sovittanneen Vapahtajamme Jeesuksen Herruutta Keskellämme symbolisesti syöden Hänen Lihansa ja juoden Hänen Verensä kokoontuessamme yhteen Isämme Edessä Kasvamaan Herrassa.

Herra Lupaa meille, Ettei Yksikään Hänen Lampaansa Horju Tieltä Pois Kulkiessamme Hänen Hengessään ja Tahtonsa Mukaan ajassa Maan Päällä Vaeltaen lähimmäisillemme Elämillämme Keskellämme Elävästä Vapahtajastamme voimallisen todistuksen antaen. Valmiiksi Seulotut ja Koetellut Omat Lampaansa Hän Itse Asettaa uusien Herran Sanan Ateriointiryhmien opettajien ja paimenten Tehtäviin Herrassa. Näin Pyhä Henki Yhdistää Omansa Herrassa ja Saattaa Evankeliumin Hengessä ja Totuudessa Tiedoksi lähellä oleville lähimmäisillemme maailmassa. Antakaa rohkeasti ja häpeilemättä Valonne Loistaa maailman Hengelliseen Pimeyteen siellä edelleen vaeltaville uupuneille, toivottomille ja Elämänsä syntielämään hukuttaneille ihmislapsille. Näin Herran Tahdon Mukaisesti Kuuliaisesti Isän Puheelle henkeemme Toimiessamme, saa Evankeliumi tavoittaa ajassa Jumalan Siunauksin Maan Ääret Jumalamme Tahdon Mukaisesti ja Kunniaksi. Aamen.

Jeesus Kutsui Koolle ne kaksitoista ja Antoi heille Voiman ja Vallan Karkottaa Kaikki Riivaajat ja Parantaa tauteja. Hän Lähetti heidät Julistamaan Jumalan Valtakuntaa ja Parantamaan Sairaita ja Sanoi heille: ”Älkää ottako mitään mukaan matkalle, ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää, ei rahaa eikä toista paitaa. Mihin taloon tulettekin, siihen jääkää ja siitä lähtekää. Jos teitä Ei Oteta Vastaan, Lähtekää Pois siitä Kaupungista ja pudistakaa tomu jaloistanne todistukseksi heitä vastaan.”

Niin he Lähtivät ja Kulkivat Kylästä Kylään Julistaen Evankeliumia ja Parantaen Sairaita. Neljännesruhtinas Herodes Sai Kuulla Kaikesta, Mitä Tapahtui, Eikä Tiennyt, Mitä Ajatella. Jotkut näet sanoivat Johanneksen nousseen kuolleista, jotkut taas arvelivat, että Elia oli ilmestynyt, ja toiset taas, että joku entisajan profeetoista oli noussut ylös. Herodes sanoi: ”Johanneksen minä olen mestauttanut, mutta Kuka Tämä On, Josta minä Saan Kuulla Tällaista?” Ja hän Etsi Tilaisuutta Nähdäkseen Jeesuksen.

Apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle, mitä he olivat tehneet. Hän Otti heidät Mukaansa ja Vetäytyi Yksinäisyyteen Autioon Paikkaan lähelle Kaupunkia, jonka nimi oli Beetsaida. Mutta Kun ihmiset Saivat Tietää siitä, he Seurasivat Häntä. Hän Otti heidät Vastaan, Puhui heille Jumalan Valtakunnasta ja Paransi Kaikki, jotka Parantamista Tarvitsivat.

Kun Päivä alkoi kallistua Iltaan, ne kaksitoista tulivat ja sanoivat Hänelle: ”Lähetä ihmiset luotasi, että he menisivät hankkimaan yösijan ja Ruokaa ympärillä olevista Kylistä ja Maataloista, sillä täällä me olemme Autiolla Seudulla.” Jeesus Sanoi heille: ”Antakaa te heille Syötävää.” Mutta he vastasivat: ”Meillä ei ole enempää kuin viisi Leipää ja kaksi Kalaa, ellemme lähde Ostamaan Ruokaa kaikelle tälle väelle.” Väkeä oli näet noin viisituhatta miestä.

Hän Sanoi Opetuslapsilleen: ”Järjestäkää heidät Ryhmiin Aterioimista Varten, noin viisikymmentä kuhunkin Ryhmään.” He Tekivät Niin ja Järjestivät kaikki Aterioimaan. Sitten Jeesus Otti Ne viisi Leipää ja kaksi Kalaa, Katsoi Ylös Taivaaseen, Siunasi ja Mursi ja Antoi Ne Opetuslapsilleen kansalle Jaettaviksi. Kaikki Söivät ja Tulivat Kylläisiksi, ja Tähteeksi Jääneitä Palasia Kerättiin Kaksitoista Korillista.

Seiskäämme siis Herran Sotureina Hengessä ja Totuudessa sillä Paikalla, jonka Herra On Itse Pyhässä Hengessä kullekin Osoittanut. Sanan Mukaisesti emme saa tässä Hengellisessä Rukoustaistelussa arjessa selviytyäksemme maailmassa toimeentuloomme ja Jumalan Valtakunnan meille Osoitettuun Hengelliseen Työhön apua Herran omaisuuskansan uskonnollisilta juutalaisilta – nykyajan sukkotilaisilta – emmekä liioin kreikkalaisilta – nykyajan uskonnollisilta penuelilaisilta kirkkoinstituutioilta – ajassa, koska nämä Kaupungit Pelkäävät liiaksi Hengellistä Pedon valtaa ajassa Keskellämme, eivätkä siksi uskalla tukea Herran Voimassa ilman lihallisia yhteenottoja Etenevän Herran Sotajoukon Voimallista ja Voitokasta Kamppailua Pahuuden henkivaltoja Vastaan Taivaan Avaruuksissa nykyajassa.

Kun Gideon tuli Jordanille, hän Meni Sen Yli Niiden kolmensadan miehen Kanssa. He Olivat Uuvuksissa, mutta Jatkoivat Vihollisen Takaa-ajoa. Gideon sanoi Sukkotin miehille: ”Antakaa Leipiä Väelle, joka Seuraa minua, sillä Se On Uuvuksissa. Minä Näet Ajan Takaa midianilaisten kuninkaita Sebahia ja Salmunnaa.” Mutta Sukkotin Päämiehet vastasivat: ”Onko Sebahin ja Salmunnan Koura Jo Kädessäsi, niin että Antaisimme Leipää Sotajoukollesi?”

Gideon vastasi: ”Hyvä On! Kun Herra Antaa Sebahin ja Salmunnan minun Käsiini, minä Pehmitän teidän Lihanne Autiomaan Orjantappuroilla ja Piikkipensailla. Hän Lähti Sieltä Penueliin ja Puhui Samalla Tavalla Penuelin miehille. Nämä Vastasivat hänelle Samoin kuin Sukkotin miehet Olivat Vastanneet. Niin hän Sanoi Myös Penuelin miehille: ”Kun Palaan Voittajana, minä Hajotan Tämän Tornin.”

Vaikka emme saakaan Hengellisen Taistelumme Edetessä pyytämäämme taloudellista tukea Jumalan Sanan Julistamiseen, Herra Pitää maallisista Tarpeistamme huolen ajassa Lupaustensa Mukaan. Hän Järjestää Omilleen tarvittavat varat ajassa, jotta Evankeliumi Vapahtajasta Tavoittaa Maan Ääret Hengessä ja Totuudessa Jumalan Valtakunnan Työtä Hengessä ja Hengellisesti Tehdessämme.

Hän sanoi heille: ”Katsokaa minua ja Tehkää Samoin kuin minä. Kun minä olen Tullut Leirin Laitaan, Tehkää niin kuin minä Teen. Kun minä ja Kaikki minun Kanssani Olevat miehet Puhallamme Soofar-torviin, Puhaltakaa Tekin Torviinne Kaikkialla Leirin Ympärillä ja Huutakaa: ´Herran ja Gideonin Puolesta!´”

Niin Gideon ja ne sata miestä, jotka Olivat hänen Kanssaan, Tulivat Leirin Laitaan keskimmäisen yövartion alussa, juuri kun vartijat Oli Asetettu Paikoilleen. Silloin he Puhalsivat Soofar-torviin ja Särkivät Saviruukut, jotka heillä Oli Käsissään. Niin ne Kolme Joukkoa Puhalsivat Soofar-torviin ja Murskasivat Saviruukut. Miehet Ottivat Vasempaan Käteensä Tulisoihdut ja Oikeaan Torvet, Puhalsivat Niihin ja Huusivat: ”Herran ja Gideonin Miekka!” Kukin heistä Seisoi Paikallaan Leirin Ympärillä, mutta Koko Leiri Lähti Huutaen Juoksemaan Pakoon.

Kun Noihin kolmeensataan Soofar-torveen Puhallettiin, Herra Käänsi midianilaisten Miekat Toisiaan Vastaan Koko Leirissä, ja he Pakenivat Beet-Sittaan Asti Sereraan Päin, Tabbatin luona olevan Aabel-Meholan Rantaan Saakka.

Meidän Täytyy Omalla Paikallamme Herralle Kuuliaisesti Tehdä vain Kukin yksistään pieni ja mitätön Toimi ajassa, jonka Herra Antaa kullekin Omalle Tehtäväksi joka päivä. Herra Vaikuttaa toimiemme Kokonaisuuden niin, että Taistelu Taistelulta Pahuuden henkivallat Lakoavat Edessämme Herramme Voitokkaassa Rintamassa Edetessämme. Ota siis Paikkasi Kutsuttujen, Seulottujen ja Valittujen Herran Sotajoukossa. Riko Saviruukkusi ja Ota maailman Pimeyteen henkivaltojen väliseen Taisteluun tuotu Valon Miekka – Jumalan Sana – käteesi, Julista Totuutta Sofar-torveesi Kuuluvasti Puhaltaen – Herran Sanaa – siellä Minne Herra On sinut Asettanut Seisomaan Paikallasi Vihollisten Ympärillä ja Keskellä.

Apostolit sanoivat Herralle: ”Lisää meille uskoa!” Niin Herra Sanoi: ”Jos teillä Olisi Uskoa edes sinapinsiemenen Verran, te Voisitte Sanoa Tälle Silkkiäispuulle: ´Nouse Juurinesi Maasta ja Istuta Itsesi Mereen´, ja Se Tottelisi teitä.

Kuka teistä, Jolla On Palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanoo tämän tullessa pellolta: ´Käy heti aterialle´? Eikö hän pikemminkin Sano: ´Valmista minulle Syötävää, Vyöttäydy ja Palvele minua sen aikaa kun Syön ja Juon. Sen jälkeen saat sinä Syödä ja Juoda.´ Ei kai hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki, mitä oli käsketty.

Niin myös te, Kun Olette Tehneet Kaiken, Mitä teidän On Käsketty Tehdä, sanokaa: ´Me Olemme Arvottomia Palvelijoita. Olemme Tehneet Vain Sen, Minkä Olimme Velvolliset Tekemään.´”

Tee Uskon Valosi näkyväksi lähimmäisille ja Tulet Näkemään Herran Sanan Vaikuttavan Voimallisesti Keskellämme niin, että nykyajan jumalattomat, vailla Pyhää Henkeä olevat midianilaiset, Jättävät meiltä, Hengellisiltä Israelilaisilta, Vallanneensa Maaperän ja Leirin, kirkot ja seurakunnat, ajassa riitautuessaan keskenään maallistuneissa kirkoissa ja seurakunnissa paeten niin kauaksi kuin pääsevät Jumalan Valon Pahuuden työt Keskuudessamme Näkyväksi Tekevää Voimaa.

Pyhä Henki On Puolustajasi Etkä Hengessä ja Totuudessa Seisoessasi Paikallasi Tule Kärsimään Tappiota Näissä Hengellisissä Taisteluissa Herrassa. Ole Kuuliainen Isälle. Hän Varustaa sinut Tehtävään. Ole rohkea ja päättäväinen. Tee Isän Tahto Elämässäsi ja Saat Kulkea Kristuksen Voittosaattueessa Iankaikkiseen Elämään. Täytä Herran sinulle Osoittama Tehtävä Kuuliaisesti. Ole kestävä Herrassa. Kun olet Uudelleen Löytänyt Herran ja Lähtenyt hengessäsi Pois maailmasta Yksinäisyyteen maailman hylkäämään Rukouksen Hengellisesti Ymmärrettävään Autiomaahan, Tulet Näkemään Pyhän Hengen Virvoittaessasi henkesi Herrassa Oksastettuna Jumalan Kirkkauden Läsnäolon elämässäsi Hänen Pappinaan ajassa Isäämme Kuuliaisesti Palvellessasi ja Herrassa Pyhittyen.

He Olivat Lähteneet Refidimistä ja Tulivat Siinain Autiomaahan. Siellä Israel Leiriytyi Vuoren Juurelle, ja Mooses Nousi Vuorelle Jumalan Luo. Herra Kutsui häntä Vuorelta ja Sanoi: ”Sano näin Jaakobin Heimolle, Kerro Israelilaisille: ´Te Olette Nähneet, Mitä Minä Olen Tehnyt egyptiläisille ja Kuinka Minä Olen Kantanut teitä kotkan Siivin ja Tuonut teidät Luokseni. Jos te Nyt Kuuntelette Minun Ääntäni ja Pidätte Minun liittoni, teistä Tulee Minun Oma Kansani kaikkien kansojen joukossa. Koko Maa On Minun, Mutta teistä Tulee Minun Pappisvaltakuntani ja Pyhä Kansani.` Nämä Sanat sinun On Puhuttava Israelilaisille.”

Anokaa, niin teille Annetaan. Etsikää, niin te Löydätte. Kolkuttakaa, niin teille Avataan. Sillä Jokainen Anova Saa, Etsivä Löytää ja Kolkuttavalle Avataan. Vai kuka teistä antaisi pojalleen kiven, kun hän pyytää Leipää, tai käärmeen, kun hän pyytää Kalaa? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, Kuinka Paljon Ennemmin teidän Taivaallinen Isänne Antaa Hyvää Niille, jotka Sitä Häneltä Anovat. Kaikki, Minkä Tahdotte ihmisten Tekevän teille, Tehkää myös te Samoin heille. Tämä On Laki ja profeetat.

Jeesuksen Luo Tuotiin Lapsia, jotta Hän Koskettaisi heitä, mutta Opetuslapset Nuhtelivat tuojia. Kun Jeesus Näki Sen, Hän Närkästyi ja Sanoi: ”Sallikaa Lasten Tulla Minun Luokseni Älkääkä Estäkö heitä, sillä heidän Kaltaistensa On Jumalan Valtakunta. Totisesti Minä Sanon teille: Joka Ei Ota Vastaan Jumalan Valtakuntaa Niin Kuin Lapsi, se Ei Pääse Sinne Sisälle.” Hän Otti Lapset Syliinsä, Pani Kätensä heidän Päälleen ja Siunasi heitä.

Herra Puhui Moosekselle: ”Sano Aaronille ja hänen pojilleen: Näin teidän Tulee Siunata Israelilaisia. Sanokaa heille: `Herra Siunatkoon sinua ja Varjelkoon sinua. Herra Valaiskoon Kasvonsa sinulle ja Olkoon sinulle Armollinen. Herra Kääntäköön Kasvonsa sinun Puoleesi ja Antakoon sinulle Rauhan.´ Näin he Laskevat Minun Nimeni Israelilaisten Ylle, ja Minä Siunaan heitä.”

Ihmisen Poika Kastaa Pyhällä Hengellä Omat Lampaansa heitä Siunaten meidän Valittujen Pyhien Siunaavien Käsiemme Kautta Siunatessamme lähimmäisiämme Osaksi Kristuksen Ruumista Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen Nimessä.

Raamatussa kerrotaan Johannes Kastajan kutsuneen ihmisiä parannuksen kasteelle. Jeesuskin kävi serkkunsa kasteella Täyttääkseen Isän Tahdon. Jeesuksen kastehetkellä Hän Näki Pyhän Hengen Laskeutuvan Päälleen kyyhkysen Muodossa ja Taivaasta Kuului Ääni, Joka Todisti Jeesuksen Olevan Isästä Lähtöisin ja Kehotuksen Kuunnella Häntä. Johannes todisti hänen jälkeensä tulevan Kastavan Pyhällä Hengellä – Henkikasteella. Jeesus Siunasi ja Rukoili ihmisten Puolesta Maan Päällä lihallisessa ihmisruumiissa ajassa.

Johannes Kastajan teloituksen jälkeen hänen opetuslapsensa jatkoivat opettajansa esimerkin mukaisesti ihmisten kutsumista parannuksen kasteelle. Johanneksen opetuslapsina olleista muutamat siirtyivät seuraamaan Jeesuksen opetusta menetettyään opettajansa. Jeesuksella oli satojen Opetuslasten Joukko ihmisiä ympärillään – toisten ihmisten läheisyys toi turvaa epävakaassa poliittisessa tilanteessa miehitysvallan hallitsemassa maassa. Vallanpitäjät seurasivat tarkasti väestön liikehdintää ja kaikki alueella kiertävät saarnaajat nähtiin uhkana tilanteessa, jossa tunnettiin juutalaisten odottavan Messiastaan Kirjoitusten perusteella.

Kun Jeesus Oli Syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin Tuli idästä Tietäjiä. He kysyivät: ”Missä On Se Äskettäin Syntynyt Juutalaisten Kuningas? Me Näimme Hänen Tähtensä Nousevan ja Tulimme Osoittamaan Hänelle Kunnioitusta.” Sen Kuullessaan kuningas Herodes Pelästyi ja hänen kanssaan Koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja tiedusteli heiltä, Missä Kristuksen Oli Määrä Syntyä.

He sanoivat hänelle: ”Juudean Beetlehemissä, sillä näin On Kirjoitettu profeetan Kautta: ´Sinä Juudan Maan Beetlehem, Et Suinkaan Ole Vähäisin Juudan ruhtinaiden joukossa, sillä sinusta On Lähtevä Hallitsija, Joka Kaitsee Minun Kansaani Israelia.´” Silloin Herodes Kutsui salaa Tietäjät Luokseen ja Otti heiltä Tarkoin Selville, Mihin Aikaan Tähti Oli Ilmestynyt. Hän lähetti heidät Beetlehemiin ja sanoi: ”Menkää ja kyselkää tarkoin Lapsesta. Kun löydätte Hänet, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin voisin tulla kumartamaan Häntä.”

Kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkaan. Tähti, jonka he Olivat Nähneet Nousevan, Kulki heidän Edellään, kunnes Tuli Sen Paikan Yläpuolelle, Missä Lapsi Oli, ja Pysähtyi Siihen. Nähdessään Tähden Tietäjät Ilahtuivat Suuresti. He Menivät Taloon ja Näkivät Lapsen ja Marian, Hänen äitinsä. Silloin he Maahan Heittäytyen Kumarsivat Lasta, Ottivat Esiin Aarteensa ja Antoivat Hänelle Lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala Varoitti heitä Palaamasta Herodeksen luo, ja niin he Menivät Toista Tietä Takaisin Omaan Maahansa.

Kansa odotti poliittista johtajaa, joka voisi yhdistää juutalaiset ja israelilaiset jälleen yhdeksi itsenäiseksi kansakunnaksi kuningas Daavidin tapaan ajassa. Kansa odotti Rooman hallinnon alta vapautuksen tuovaa esimerkillistä ja rohkeaa vapaustaistelijaa, joka yhdistäisi kansan miehittäjän sotavoimia vastaan ja saattaisi kansan sotilaallisesti voitokkaasti vapaaksi miehitysvallasta Herran Voimakkaan Käden Voimalla. Tällaisessa tilanteessa kansan odotukset Jeesusta kohtaan olivat väärät – Hänestä tahdottiin ensin kruunata tuo voitokas kuningas Messiastaan odottavalle kansalle.

Jeesuksen kiistettyä Hänen valtasuuruutensa olemisen maallista, pettyivät monet Häneen, oltuaan ensin toiveikkaina, että Hän olisi Kirjoituksissa, heidän oman käsityksensä ja lihallisen ihmismielensä mukainen, luvattu ja odotettu, maallinen soturikuningas. Jeesus keräsi suuret kansanjoukot Kuulemaan Opetusta ja Seuraamaan Mitä Suurempia Ihmetekoja, joita Hänen kerrottiin Tekevän Parantamalla Sairaita ja Ruokkien Kansaa Leivillä ja Kaloilla. Oltiin kuultu jopa Kuolleita Herätetyn Henkiin.

Tällainen kansanjoukkojen liikehdintä epävakaalla ja ajoittain kapinoivalla hallintoalueella aiheutti terroria kansaa kohtaan julmuudesta tunnetun hallinnon toimesta – jopa ennakoiden mahdollista uutta kansannousua vastaan poistamalla keskuudestaan, mahdolliset uhkaa hallinnolle aiheuttavat kansankiihottajat, jollaisina myös alueella kiertäviä saarnamiehiä pidettiin, vain kansanjoukkojen liikehdintää aiheuttavan julistustyön vuoksi ongelman potentiaalisina aiheuttajina, tarvittaessa jollakin tekaistulla verukkeella ristiinnaulitsemalla heitä pelotteeksi ja varoittavaksi esimerkiksi Messiastaan odottavalle kansalle. Jeesus Opetuslapsineen toivat suojaa Johanneksen opetuslapsille, jotka Pelkäsivät Saavansa Osakseen opettajansa kohtalon.

”Iloitse Suuresti, tytär Siion, Huuda Riemusta, tytär Jerusalem. Katso, Kuninkaasi Tulee sinun luoksesi! Hän On Vanhurskas, Hän Pelastaa; Hän On Nöyrä, Hän Ratsastaa aasilla, aasintamman Varsalla.

Kun he Lähestyivät Jerusalemia ja Tulivat Beetfageen ja Betaniaan Öljymäelle, Jeesus Lähetti Edeltä Kaksi Opetuslastaan ja Sanoi heille: ”Menkää edessänne olevaan Kylään. Heti kun Tulette Sinne, te Löydätte Kiinni Sidotun Varsan, jonka Selässä Yksikään ihminen Ei Ole Vielä Istunut. Päästäkää se Irti ja Tuokaa Tänne. Jos joku kysyy teiltä, Miksi te Niin Teette, vastatkaa, että Herra Tarvitsee Sitä mutta Lähettää sen Pian Takaisin.” He Menivät ja Löysivät Varsan, joka oli kujalla Sidottuna Oven Eteen, ja alkoivat Päästää sitä Irti. Jotkut paikalla olevista sanoivat heille: ”Mitä te Teette, Miksi Päästätte Varsan?”

Opetuslapset Vastasivat niin kuin Jeesus Oli Käskenyt, ja heidän Annettiin Mennä. He Toivat Varsan Jeesukselle ja Heittivät Vaatteitaan sen Päälle, ja Hän Istuutui sen Selkään. Monet Levittivät Tielle Vaatteitaan, toiset taas Lehviä, joita he Katkoivat Kedolta. Ja ne, jotka Kulkivat Hänen Edellään ja Jäljessään, Huusivat: ”Hoosianna! Siunattu Olkoon Hän, Joka Tulee Herran Nimessä! Siunattu Olkoon isämme Daavidin Valtakunta, Joka Tulee! Hoosianna Korkeuksissa!” Niin Jeesus Saapui Jerusalemiin ja Meni Temppeliin. Katseltuaan Kaikkea Hän Lähti Niiden kahdentoista Kanssa Betaniaan, koska Oli Jo Myöhä.

Kun he Seuraavana Päivänä Lähtivät Betaniasta, Jeesuksen Tuli Nälkä. Hän Näki kaukaa Viikunapuun, jossa oli Lehtiä, ja Meni Katsomaan, Löytäisikö Hän Siitä ehkä Jotakin. Mutta Tultuaan Puun Luo Hän Ei Löytänyt muuta kuin Lehtiä, sillä Ei Ollut Viikunoiden Aika. Niin Hän sanoi Sille: ”Älköön Kukaan Enää Ikinä Syökö sinusta Hedelmää.” Ja Hänen Opetuslapsensa Kuulivat Sen.

He tulivat Jerusalemiin. Jeesus meni Temppeliin ja alkoi Ajaa Myyjiä ja Ostajia Sieltä Ulos. Hän Kaatoi Kumoon rahanvaihtajien Pöydät ja kyyhkysten myyjien Istuimet Eikä Sallinut kenenkään Kantaa Tavaraa Temppelialueen Kautta. Hän myös Opetti heitä Sanoen: ”Eikö Ole Kirjoitettu: ´Minun Huoneeni On Oleva Kaikkien Kansojen Rukoushuone´? Mutta te Olette Tehneet Siitä Rosvojen Luolan.”

Ylipapit ja Kirjanoppineet Kuulivat Sen ja Miettivät, Miten Saisivat Jeesuksen Surmatuksi. He näet Pelkäsivät Häntä, koska Koko Kansa Oli Hämmästyksissään Hänen Opetuksestaan. Illan Tultua Jeesus Lähti Opetuslapsineen Kaupungin Ulkopuolelle.

Kun he Varhain Aamulla Kulkivat Viikunapuun Ohi, he Näkivät Sen Kuivettuneen Juuriaan myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen Sanat ja sanoi Hänelle: ”Rabbi, katso! Viikunapuu, jonka Sinä Kirosit, On Kuivettunut.” Jeesus vastasi: ”Pitäkää Usko Jumalaan. Totisesti Minä Sanon teille: Jos joku Sanoisi tälle Vuorelle: ´Nouse ja Heittäydy Mereen´, Eikä Epäilisi Sydämessään vaan Uskoisi Sen Tapahtuvan, Mitä hän Sanoo, niin Se hänelle Tapahtuisi.

Sen tähden Minä Sanon teille: ”Kaiken, Mitä te Rukoilette ja Anotte, Uskokaa, että Olette Sen jo Saaneet, niin Se Tulee teille. Kun Seisotte Rukoilemassa, Antakaa Anteeksi, jos teillä On Jotakin Jotakuta Vastaan, niin että myös teidän Isänne, Joka On Taivaissa, Antaisi teille Anteeksi teidän Rikkomuksenne. Mutta jos te Ette Anna Anteeksi, Ei Myöskään teidän Isänne, Joka On Taivaissa, Anna Anteeksi teidän Rikkomuksianne.”

He Tulivat taas Jerusalemiin. Jeesuksen Kävellessä Temppelissä tulivat Ylipapit, Kirjanoppineet ja Vanhimmat Hänen luokseen ja Kysyivät: ”Millä Vallalla Sinä Tätä Kaikkea Teet? Ja Kuka On Antanut Sinulle Valtuudet Tehdä tätä?” Mutta Jeesus Sanoi heille: ”Minäkin Kysyn teiltä Yhtä Asiaa. Vastatkaa Minulle, niin Minä Sanon teille, Millä Vallalla Minä Tätä Teen. Oliko Johanneksen kaste peräisin Taivaasta vai ihmisistä? Vastatkaa Minulle.”

Niin he pohtivat keskenään: ”Jos Sanomme: ´Taivaasta´, Hän Sanoo: ´Miksi Ette sitten Uskoneet häntä?´ Vai Sanoisimmeko: ´Ihmisistä´?” Mutta he Pelkäsivät Kansaa, sillä Kaikkien Mielestä Johannes todellakin Oli profeetta. Niin he Vastasivat Jeesukselle: ”Emme Tiedä”. Silloin Jeesus Sanoi heille: ”Niinpä En Minäkään Sano teille, Millä Vallalla Minä Tätä Kaikkea Teen.”

Raamatussa kerrotaan Jeesuksen Opetuslasten kastaneen ihmisiä parannuksen kasteella, mutta Jeesus ei itse kastanut ihmisiä parannuksen kasteella. Oleellista on havaita se, että opetuslapset Toimittivat Palvelusta Herran Sijaan Vanhan Liiton lakien ja niiden mukaisten puhtaussääntöjen tiukan noudattamisen aikakautena. Oleellista On Myös Huomata, että Jeesus Antoi meille Esimerkin, kuinka meidän Tulee Toimia Myös Uuden Liiton Aikana Herrassa.

Saamme Palvella Kansaa Luottaen Hyvän Jumalamme Ilmoittamaan Totuuteen, jonka mukaan Pelastumme Yksin Uskosta Herraan Jeesukseen Kristukseen ilman, että Uuden Liiton Aikana tarvitsisimme muita Pelastusvarmuuden Tuottamia Toimia Herrassa. Meille riittävät Jumalan Sanan tarjoama hengen Ravinto ja Pyhän Hengen Osallisuus Herrassa. Siunaamme Rukouksin lähimmäisemme Herraan Osallisiksi Uskon Syntymähetkellä Herran Siunauksella Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen Nimessä.

Herra Kastaa jokaisen Uskosta Osallisen Itse Pyhällä Hengellä nostaessamme kätemme Rukouksessa Siunattavien ylitse. Uuden Liiton Aikana Jeesus Nasaretilaisen – Jumalan Karitsan – Sovitustyön Jälkeen Ymmärrämme parannuksen kasteen symbolisesti kuvanneen Vanhan Liiton Aikana Pyhän Hengen Tulevaa Kastetta Herrassa.

Juutalaisen oikeuskäsityksen mukaan kahden todistajan todistus riitti oikeudessa käsiteltävän asian totuuden toteennäyttäväksi todistukseksi ja ratkaisun perustaksi. Jumalan Pojasta ja Tulevasta Ihmisen Pojan Antamasta Pyhän Hengen Kasteesta Maan Päällä Antoivat Todistuksensa Pyhä Henki profeetta Johanneksen Suulla Maan Päällä ja Isä Jumala Taivaasta Valtaistuimeltaan Taivaan Avaruuksista.

Seuraavana päivänä Johannes näki Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoi: ”Katso, Jumalan Karitsa, Joka Ottaa Pois maailman Synnin! Tämä on se, josta minä sanoin: minun Jäljessäni Tulee Mies, Joka On minun Edelläni, sillä Hän On Ollut Ennen minua. Minäkään En Tuntenut Häntä, mutta Sitä Varten, että Hän Tulisi Tunnetuksi Israelille, minä Olen Tullut kastamaan vedessä.”

Johannes Todisti sanoen: Minä Näin Hengen Laskeutuvan kuin kyyhkynen Alas Taivaasta ja Jäävän Hänen Päälleen. Minäkään En Häntä Tuntenut, mutta Hän, Joka Lähetti minut kastamaan vedessä, Sanoi minulle: ´Se, Jonka Päälle sinä Näet Hengen Laskeutuvan Ja Jäävän, Kastaa Pyhässä Hengessä.´Tämän minä Olen Nähnyt ja Olen Todistanut, että Hän On Jumalan Poika.”

Kun kaikkea kansaa kastettiin ja myös Jeesus oli saanut kasteen, tapahtui Hänen Rukoillessaan, että Taivas Aukeni ja Pyhä Henki Laskeutui Hänen Päälleen ruumiillisessa Muodossa, kuin kyyhkynen. Ja Taivaasta Kuului Ääni: ”Sinä Olet Minun Rakas Poikani, Sinuun Minä Olen Mieltynyt.”

Saamme Uuden Liiton aikana Puhdistua Päällemme Vuodatetun Jumalan Karitsan Veren – Pyhän Hengen – Voimasta. Kristuksen Veri Liittää meidät Osaksi Kristuksen Ruumista – Elävän Vapahtajamme Seurakuntaa ajassa. Rukouksessa saamme Kasvaa Hänen Yhteydessään meille ajassa Annettuihin Tehtäviin jatkuvasti Hengen Vaikutuksesta Uudistuvassa Valittujen Pyhien Kristukselle ajallisen Ruumiin Tarjoavassa Elävän Israelin Jumalan Seurakunnassa, jonka Pää On Herra Jeesus Kristus.

Herra Kutsuu ajallaan Omia Lampaitaan Jumalan Kirkkauteen ja Itse Asettaa Seurakunnan erilaisiin Tehtäviin uudet Lampaansa. Meidän Tehtävämme Hänen Lampainaan Jumalan Kedolla on Olla Kuuliaisia Herran Puheelle hengessämme ja Toimia Hyvän Paimenen Tahdon Mukaisesti elämässämme myös valitessamme toimijoita maallisissa tehtävissä Palvelemaan Herraa ja lähimmäisiämme ajassa.

Annamme Isän Tahdon Toteutua elämässämme Pysyäksemme Oksastettuina Pyhän Hengen Kautta Jalossa Elämän Puussa – Kristuksen Ruumiissa – ajassa. Hengellisesti Tarkastellen olemme Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Uskon Perillisinä Hengellisen Israelin Perillisiä Matkalla Isän meille Lupaamaan Luvattuun Maahan – Taivaaseen Jumalan Kirkkauteen Iankaikkiseen Elämään.

Paikallisseurakunnissa me siunaamme yhdessä veljien ja sisarten kanssa Seurakuntaan Pelastuksen Tietä Etsimään tulleet lähimmäisemme panemalla kätemme heidän ylleen ja ääneen heitä Herran Siunauksella Siunaten Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Herramme Tahdon Mukaisesti Kätten Päälle Panemisella me ikään kuin Voitelemme Öljyllä veljen tai sisaren Kuninkaan Perhekuntaan Kättemme Kautta meissä Herran Lampaissa Sisäisesti Olevan Pyhän Hengen Voimalla veljeä tai sisarta Siunaten.

Me Ajamme Näin Pois lähimmäistemme Sisimmästä Pimeyden antihengen Eksytyksen Mukanaan lähimmäisen Sisimpään Asettuneet Riivajahenget. Me Jatkamme Herran Siunauksen Jälkeen Hengessä ja Totuudessa äänettömästi hengessämme Esirukousta Rukoiltavana olevan sielun Pelastumiseksi aina siihen hetkeen asti, jolloin Rukouksen kohteena oleva sielu On Vapautettu Pahuuden henkivalloista Jeesuksen Veren Voimalla.

Esirukouksen aikana tai muulloinkaan Emme Seurustele Pimeyden henkivaltojen, Riivajahenkien tai Vainajahenkien Kanssa, koska Jumalan Sana Sen yksiselitteisesti kieltää. Me Käskemme Pahuuden henkivaltoja Vaikenemaan hengessämme Jeesus Nasaretilaisen, Elävän Vapahtajamme Nimessä ja syntisen Puhdistavan Veren Voimasta. Me Ylistämme hengessämme äänettä Isää Armostaan tämän Rukouksen kohteena olevan sielun puolesta Isän Vedettyä hänet Etsimään Pelastusta paikallisseurakunnasta Uskovien veljien ja sisarten Keskuudesta.

Me Kiitämme Jeesusta Ainutkertaisesta Sovitustyöstään Syntiemme Anteeksiantamiseksi ristinpuulla Golgatalla Henkensä jokaisen Häntä Elämänsä Herraksi täydestä Tahdostaan, Mielestään ja Sydämestään Janoavan ihmissielun Pelastumiseksi. Me Ylistämme Puolustajaamme Pyhää Henkeä, Kristuksen Veren Puhdistavaa Voimaa, jota Pahuuden henkivallat Eivät Keskellämme Saata Vastustaa.

Me Käskemme Hengessä ja Totuudessa hengessämme äänettömästi Pahuuden henkivaltoja Jättämään Esirukouksen kohteena olevan Jumalan temppelin ja Katoamaan henkimaailmaan Sinne, Mistä Ovat Tulleetkin, Pimeyden ja Pahuuden Asuinsijoille Taivaan Avaruuksissa. Me jatkamme Esirukousta hengessämme äänettömästi Hengessä ja Totuudessa kestävästi ja peräksiantamattomasti Rukoustaistelua Riivajien Karkottamiseksi aina siihen hetkeen asti, jolloin Rukouksen kohde itse ilmoittaa Saaneensa Sydämen Rauhan.

Esirukous syntisen puolesta On Hengellistä Sodankäyntiä Herrassa, eikä ääneen lausuttua sielullista ihmismielen vakuuttamista siitä, että saamme luottaa Jumalan Sanan ilmoitukseen siitä, että Riivaajahenget Poistuvat syntisestä, Vapahtajan Vastaanottajaksi Tahtovasta, Jumalan Epäpuhtaasta temppelistä. Me emme välitä siitä, jos Rukouksen kohde tunteilee sielullisesti Esirukouksen aikana Riivajahenkien Jättäessä hänet Rauhaan.

Me emme pakota ketään Siunattavaksi vaan Siunaamme paikallisseurakunnissa vain heitä, jotka sitä meiltä itse vapaasta Tahdostaan pyytävät. Herra Itse Toimii meissä, meidän Kauttamme ja Keskellämme paikalliseurakunnissa. Ihmisen Poika Yksin Voi Antaa syntiselle Synnit Anteeksi ja Avata Oven Iankaikkiseen Elämään Antamalla lähimmäisillemme Armon, Uskonvarmuuden Merkiksi Pyhän Hengen Osallisuuden Herrassa. Me Kiitämme Jumalaa jokaisesta Kadonneesta Lampaastaan, jonka Hyvä Paimen on Itse Etsinyt, Löytänyt ja Saattanut hänet Kasvamaan paikallisseurakuntaan Astuakseen Sisälle Herran Lampaiden Hengelliseen Lammastarhaan.

Herran Lampaathan Voivat jatkuvasti halutessaan Olla Tiellä joko maallisessa sielunelämässä tai hengellisessä hengenelämässä ajassa ja kuitenkin läsnä lähimmäistensä keskellä. Aina Rukoillessamme, Olemme hengenelämässä Isän Puhuteltavana, ja arjen askareissa sielunelämässä, mielemme ja järkemme työskennellessä ratkaistaakseen maallisessa elämässä eteen asettuvat tehtävät. Jumalan Armolahjat Ovat Käytössä Elävän Israelin Jumalan Seurakunnassa.

Pyhä Henki Jakaa Valintansa Mukaan Seurakunnan jäsenille erilaisia Armolahjoja Seurakunnan Rakentumiseksi ja Vahvistumiseksi Hengessä ja Totuudessa ajassa. Kaikki Armolahjat Ovat Käytössä Seurakunnalle korvaamattoman tärkeitä ja Seurakunnan kokonaisuuden toimivuuden kannalta erilaisuudestaan huolimatta kaikki yhtä tärkeitä Herrassa. Kaikki Armolahjat yhdessä Vaikuttavat Seurakunnan Eheyden ja Pyhyyden Rakentumisen Herrassa. Herra Kehottaa Seurakuntaansa Anomaan erilaisia Armolahjoja Seurakunnan Käyttöön Jumalan Kunniaksi.

Mitä tulee Hengellisiin Lahjoihin, veljet, En Tahdo Teidän Olevan Niistä Tietämättömiä. Tehän tiedätte, että kun olitte Pakanoita, teitä vietiin Harhaanjohdettuina mykkien epäjumalien luo. Siksi Teen teille Tiettäväksi, ettei kukaan, joka Puhuu Jumalan Hengessä, Sano: ”Jeesus on kirottu.” Kukaan Ei Myöskään Voi Sanoa : ”Jeesus On Herra”, muuten kuin Pyhässä Hengessä.

Armolahjoja On Erilaisia mutta Henki On Sama. Myös Palvelutehtäviä On Erilaisia mutta Herra On Sama. Voimavaikutuksia On Erilaisia, mutta Jumala, Joka Kaiken Kaikissa Vaikuttaa, On Sama. Hän Antaa Hengen Ilmetä Itse Kussakin Yhteiseksi Hyödyksi.

Niinpä Toinen Saa Hengen Kautta Viisauden Sanat, Toinen Saman Hengen Vaikutuksesta Tiedon Sanat, Toinen Saa Uskon Samassa Hengessä, Toinen Taas Parantamisen Armolahjat Samassa Hengessä, Toinen Saa Lahjan Tehdä Voimallisia Tekoja, Toinen Profetoimisen Lahjan, Toinen Henkien Erottamisen Lahjan, Toinen Eri Kielillä Puhumisen Lahjan, Toinen Taas Lahjan Selittää Kieliä.

Kaiken Tämän Vaikuttaa Yksi ja Sama Henki, Joka Jakaa Kullekin Erikseen niin kuin Tahtoo.

Armolahjoja Pyhä Henki Jakaa Armonvalinnan Mukaan – ei seurakuntalaisten tekojen tai hyvän Vaelluksen perusteella Herrassa. Pyhä Henki Rakentaa Omin Käsin Seurakuntansa sielu sielulta ja Vahvistaa Pyhien Yhteyttä Herrassa erilaisia todistusvoimaisia Armolahjojaan Valitsemiensa Seurakunnan jäsenten Käyttöön Antaen. Saatua Armolahjaa Vastaan Hän Odottaa Valitun Pyhän myös aina Ottavan Jakamansa Armolahjan aktiiviseen Käyttöön Seurakunnassa. Meille Annetut Lahjavarat Tulee siis Ottaa aktiiviseen Käyttöön Seurakunnan Keskuudessa Seurakunnan Uskonelämän Vahvistamiseksi ja Sen jäsenten rohkaisemiseksi ajassa.

Älkää Suostuko Kantamaan Vierasta iestä yhdessä niiden kanssa, jotka Eivät Usko. Mitä yhteistä on Vanhurskaudella ja Vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on Valolla ja Pimeydellä? Miten Kristus ja Beliar sopivat yhteen? Tai mitä yhteistä Uskovalla on sen kanssa, joka Ei Usko? Miten sopivat yhteen Jumalan Temppeli ja epäjumalat? Mehän olemme Elävän Jumalan Temppeli, niin kuin Jumala On Sanonut: ”Minä Olen Asuva heissä ja Kulkeva heidän Keskellään. Minä Olen Oleva heidän Jumalansa ja he Minun Kansani.” Sen tähden: ”Lähtekää Pois heidän Keskeltään ja Erotkaa heistä, sanoo Herra, Älkääkä Koskeko Saastaiseen, niin Minä Otan teidät Vastaan ja Olen Oleva teidän Isänne, ja teistä Tulee Minun poikiani ja tyttäriäni, Sanoo Herra Kaikkivaltias.”

Isä Rakastaa Lapsiaan ja Voitelee heidät Hengellään Sinetin Jokaisen Sydämeen Painaen. Tuo Sinetti On Suuri Rauha Herrassa. Isä Ei Ole Antanut Lapsilleen Pelon henkeä vaan Rohkeuden hengen Tunnustaa lähimmäisille Kristusta, meidän Herraamme ja Vapahtajaamme. Isän Rakkaus Voittaa Pelot ja Ahdistukset, joita maailman antihengessä vaeltavat lähimmäiset tulevat kohtaamaan ajassa näinä maailman ajan lopun aikoina. Tuo Voitelu meissä Puolustaa ja Turvaa henkeämme Iankaikkiseen Elämään. Herra Sanoo yhä Tänäkin Päivänä meille: ”Rauhan Minä Annan teille. En Sellaista Rauhaa, jota maailma teille tarjoaa. Minun Rauhani On Iankaikkinen Rauha. Minun Rauhani Ei siis Ole sielullista vaan Hengellistä”, Sanoo Herra Kaikkivaltias.

Herra Nostattaa Tänä Päivänä Hengellisen Sotaväkensä Hänen Voimassaan Voimalliseen Rukoustaisteluun Pimeyden henkivaltoja Vastaan Taivaan Avaruuksissa niin, että tulemme ihmissilmin todistamaan valtavien kansakuntien läpi vauhdilla etenevien Hengellisen Herätyksen Toistuvien Aaltojen Voiman, Pelastukseen Kutsuttavien ja Herramme Jeesuksen Kristuksen Vastaanottaneiden Valittujen ja Pyhien Joukon Vahvistuessa kaikki kansakunnat kattavasti ja Voimallisesti ajassa Hengessä ja Totuudessa.

Kuunnellessani Ylistysmusiikkia kirjoittaessani Pyhä Henki kehottaa minua mainitsemaan levyn tässä teoksessa. Kuuntelen parhaillaan Bill Draken cd-albumia: Every Nation, Tribe and Tongue. Pyhä Henki Iloitsee Lampaidensa Kanssa ajassa, jota tämäkin musiikki sykkii Pyhän Hengen Voimasta Todistusvoimaisena meille Annettuna Iloitaksemme ja Riemuitaksemme Herrassa Ylistäessämme ja Palvoessamme Herraamme ja Vapahtajaamme – Isää ja Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Pyhä Henki On tänään Puhutellut henkeäni Israelilaisten Paluusta Luvattuun Maahan Elävän Israelin Jumalan Pyhälle Maalle. Raamatusta voimme lukea Joosuan johdossa tapahtuvasta valmistautumisesta paluuseen ja Luvatun Maan haltuunotosta Herran Johdatuksessa ja Siunauksin.

”Kun Herra, sinun Jumalasi, Vie sinut Maahan, jonka Menet Ottamaan Omaksesi, Hän Karkottaa Edeltäsi monia kansoja: heettiläiset, girgasilaiset, amorilaiset, kanaanilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset, Nuo seitsemän Sinua suurempaa ja väkevämpää kansaa. Herra, sinun Jumalasi, Antaa ne Sinun Käsiisi, ja Sinä Voitat ne. Sinun On Vihittävä ne Silloin Tuhon Omiksi. Älä Tee Liittoa niiden Kanssa Äläkä Osoita niille Armoa.

Älä Ryhdy Sukulaissuhteisiin heidän Kanssaan. Älä Anna Tyttäriäsi heidän Pojilleen Äläkä Ota heidän Tyttäriään vaimoiksi Pojillesi, sillä he Käännyttävät Sinun Poikasi luopumaan Minusta, ja niin Nämä Palvelevat muita jumalia. Silloin Herran Viha Syttyy teitä vastaan, ja Hän Tekee teistä Pian Lopun. Tehkää sen sijaan heille näin: Hajottakaa heidän Alttarinsa, Särkekää heidän Patsaansa, Hakatkaa Maahan heidän Aseransa ja Polttakaa heidän Veistetyt jumalankuvansa.

Sillä Sinä Olet Herralle, Jumalallesi, Pyhitetty Kansa. Sinut On Herra, sinun Jumalasi, Valinnut kaikista Maan Päällä olevista kansoista, että Olisit Hänen Omaisuuskansansa.” ”Ei Herra sen vuoksi mieltynyt teihin ja valinnut teitä, että te olisitte kaikkia muita kansoja lukuisammat, sillä te olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat, vaan Koska Herra Rakasti teitä ja Tahtoi Pitää Valan, jonka Hän oli Vannonut teidän isillenne.

Sen Vuoksi Herra Vei teidät Pois Väkevällä Kädellä ja Lunasti teidät Orjuuden Pesästä, faraon, Egyptin kuninkaan, Käsistä. Tiedä siis, että Herra, sinun Jumalasi, Hän On Jumala, Uskollinen Jumala, joka Pitää Liittonsa ja Uskollisuutensa Voimassa tuhansiin Polviin asti niille, jotka Rakastavat Häntä ja Pitävät Hänen Käskynsä, mutta Kostaa niille, jotka Vihaavat Häntä, ja Tuhoaa heidät. Hän Ei Vitkastele, vaan Kostaa Viipymättä sille, joka Vihaa Häntä.

Noudata siis niitä Käskyjä, Lakeja ja Säädöksiä, jotka Minä Tänä Päivänä Annan sinulle, ja Toimi Niiden Mukaan.” ”Jos Noudatat näitä Säädöksiä ja Toimit tarkoin Niiden Mukaan, niin Herra, sinun Jumalasi, Pitää Liittonsa ja Armonsa Voimassa, kuten Hän On Vannonut isillesi. Hän Rakastaa sinua, Siunaa sinua ja Tekee sinusta Monilukuisen Kansan. Hän Siunaa Kohtusi Hedelmän ja Maasi Sadon, Viljasi, Viinisi ja Öljysi. Hän Siunaa Lehmiesi Vasikat ja Lampaittesi Karitsat Siinä Maassa, jonka Hän isillesi Vannomallaan Valalla On Luvannut Antaa sinulle.

Sinä tulet olemaan Siunatumpi kuin kaikki muut kansat. Keskuudessanne ei ole yhtään Hedelmätöntä Miestä tai Naista eikä Laumoissasi yhtään Hedelmätöntä Eläintä. Herra Poistaa sinusta Kaikki Sairaudet. Hän Ei Anna Yhdenkään Tuntemistasi Egyptin Pahoista Taudeista Tulla sinuun, vaan Hän Antaa Niiden Tulla Kaikkiin Vihollisiisi. Tuhoa Kaikki Kansat, jotka Herra, sinun Jumalasi, Antaa sinun Valtaasi. Älä Sääli Niitä Äläkä Palvele Niiden jumalia, sillä Ne Ovat sinulle Ansa.

Sanot ehkä Sydämessäsi: ´Nämä kansat ovat minua Suurempia. Kuinka minä Voisin ne Karkottaa?´ Älä kuitenkaan Pelkää Niitä! Pidä Mielessäsi, mitä Herra, sinun Jumalasi, Teki faraolle ja Koko Egyptille. Muista nuo Suuret Koettelemukset, Tunnusteot ja Ihmeet, jotka olet omin silmin nähnyt, ja tuo Voimallinen Käsi ja Ojennettu Käsivarsi, jolla Herra, sinun Jumalasi, Vei sinut pois Egyptistä. Samalla Tavoin Herra, sinun Jumalasi, Tekee Kaikille Niille kansoille, Joita sinä Pelkäät.

Herra, sinun Jumalasi, Lähettää niiden Kimppuun myös Herhiläisiä, kunnes ne, Jotka Ovat Jäljellä ja Piilossa sinulta, On Tuhottu. Älä Kauhistu niitä, sillä Herra, sinun Jumalasi, Joka On Keskelläsi, On Suuri ja Pelottava Jumala. Herra, sinun Jumalasi, Karkottaa nämä kansat sinun Edeltäsi Vähitellen. Sinä Et Voi Tuhota niitä Nopeasti, Muuten Metsän Pedot Tulisivat Liian Lukuisiksi sinun Alueellasi.

Herra, sinun Jumalasi, Antaa nuo kansat sinun Valtaasi ja Saattaa ne Suureen Sekasortoon, kunnes ne Tuhoutuvat. Hän Antaa niiden Kuninkaat sinun Käsiisi, ja sinä Hävität heidän nimensä Taivaan Alta. Ei Kukaan Kestä sinun Edessäsi. Sinä Tuhoat heidät Viimeiseen Mieheen. Polta heidän jumaliensa Veistetyt Kuvat. Älä Himoitse niiden päällysteenä olevaa hopeaa tai kultaa Äläkä Ota Niitä Itsellesi, ettet Joutuisi Niiden Vuoksi Ansaan. Ne Ovat Iljetys Herralle, sinun Jumalallesi.

Älä myöskään vie Taloosi mitään Iljetystä, ettet Tulisi Vihityksi Tuhon Omaksi, niin kuin Se. Pidä Sellaista Iljettävänä ja Kauhistavana, sillä Se On Tuhon Omaksi Vihitty.” ”Noudattakaa Tarkoin Kaikkia Käskyjä, jotka Minä Tänä Päivänä sinulle Annan, että Eläisit, Lisääntyisit ja Pääsisit Ottamaan Omaksesi Sen Maan, jonka Herra Valalla Vannoen On Luvannut teidän isillenne. Muista Koko Se Tie, Jolla Herra, sinun Jumalasi, On Kuljettanut sinua Autiomaassa näinä neljänäkymmenenä vuotena Nöyryyttääkseen ja Koetellakseen sinua sekä Tullakseen Tuntemaan, mitä sinun Sydämessäsi On, Tahdotko Noudattaa Hänen Käskyjään vai Et.

Hän Nöyryytti sinua ja Antoi sinun Nähdä Nälkää. Hän Antoi sinulle Syötäväksi Mannaa, jota Et Tuntenut eivätkä isäsikään Tunteneet. Näin Hän Teki sinulle Tiettäväksi, ettei ihminen Elä Ainoastaan Leivästä, vaan hän Elää Jokaisesta Sanasta, Joka Lähtee Herran Suusta. Vaatteesi eivät Kuluneet Yltäsi Eivätkä Jalkasi Turvonneet näinä Neljänäkymmenenä Vuotena.

Tiedä siis Sydämessäsi, että Herra, sinun Jumalasi, Kasvattaa sinua niin kuin Isä Kasvattaa Poikaansa. Noudata Herran, sinun Jumalasi, Käskyjä, Vaella Hänen Teitään ja Pelkää Häntä. Herra, sinun Jumalasi, Vie sinut Hyvään Maahan, Vesipurojen ja Lähteiden Maahan, jossa Vettä Kumpuaa Maan Uumenista Laaksoissa ja Vuorilla, Vehnän, Ohran, Viiniköynnöksen, Viikunapuun, Granaattiomenapuun, Oliiviöljyn ja Hunajan Maahan. Siinä Maassa sinun Ei Tarvitse Syödä Leipääsi Köyhyydessä eikä Kärsiä Puutetta Mistään. Sen Maan Kivissä On Rautaa, ja Sen Vuorista Voit Louhia Kuparia.”

”Kun sitten Olet Syönyt Kylliksesi, Kiitä Herraa, sinun Jumalaasi, Siitä Hyvästä Maasta, Jonka Hän On Antanut sinulle. Pidä Huoli, Ettet Unohda Herraa, sinun Jumalaasi, niin että Lyöt Laimin Hänen Käskyjään, Säädöksiään ja Lakejaan, jotka Minä tänä päivänä Annan sinulle. Kun olet Syönyt Kylliksesi ja Rakentanut Kauniita Taloja ja Asut Niissä ja kun Karjasi, Lampaasi, Hopeasi, Kultasi ja Kaikki Muu Omaisuutesi Lisääntyy, Älä Anna Sydämesi Ylpistyä, niin että Unohdat Herran, sinun Jumalasi, Joka Vei sinut Pois Egyptin Maasta, Orjuuden Pesästä.

Hän Kuljetti sinua Suuressa ja Pelottavassa Autiomaassa Myrkyllisten Käärmeiden ja Skorpionien Keskellä. Kuivassa ja Vedettömässä Maassa Hän Antoi Veden Virrata sinulle Kovasta Kalliosta. Hän Ruokki sinua Autiomaassa Mannalla, Jota isäsi Eivät Tunteneet. Hän Teki näin Nöyryyttääkseen ja Koetellakseen sinua ja Lopulta Tehdäkseen sinulle Hyvää. Älä Ajattele Sydämessäsi: ´Omalla voimallani ja vahvoilla käsilläni olen hankkinut itselleni tämän Rikkauden.´ Muista sen sijaan Herraa, sinun Jumalaasi, sillä Hän Antaa sinulle Kyvyn Hankkia Rikkautta Pitääkseen Voimassa Liittonsa, josta Hän Vannoi Valan sinun isillesi. Se Liitto On Voimassa Yhä Tänään.

Jos sinä kuitenkin Unohdat Herran, sinun Jumalasi, ja Seuraat Muita jumalia, Palvelet ja Kumarrat niitä, minä Vakuutan sinulle Tänä Päivänä, että sinä Tuhoudut Kokonaan. Sinä Tuhoudut Samalla Tavoin kuin ne kansat, jotka Herra Tuhoaa sinun Edeltäsi, Jos Et Kuuntele Herran, sinun Jumalasi, Ääntä.”

”Ja nyt, Israel, mitä muuta Herra, sinun Jumalasi, sinulta Pyytää kuin että Pelkäät Herraa, Jumalaasi, Vaellat Kaikessa Hänen Teitään ja Rakastat Häntä ja Palvelet Herraa, Jumalaasi, Koko Sydämestäsi ja Koko Sielustasi. Noudata Herran Käskyjä ja Säädöksiä, Jotka Minä Tänä Päivänä sinulle Annan, että Menestyisit. Herralle, sinun Jumalallesi, kuuluvat Taivaat ja Taivaitten Taivaat ja Maa ja Kaikki, Mitä Siinä On, mutta vain sinun isiisi Herra Mieltyi, ja heitä Hän Rakasti. Heidän Jälkeensä Hän On Valinnut teidät, Heidän Jälkeläisensä, kaikkien kansojen joukosta. Tämä On Voimassa Yhä Tänäänkin.

Ympärileikatkaa Sen tähden Sydämenne Älkääkä Enää Niskoitelko, sillä Herra, teidän Jumalanne, On jumalien Jumala ja herrojen Herra. Hän On Suuri, Väkevä ja Pelottava Jumala. Hän Ei Ole Puolueellinen Eikä Ota Lahjuksia. Hän Hankkii Oikeuden orvolle ja leskelle. Hän Rakastaa Muukalaista ja Antaa hänelle Ruuan ja Vaatteet. Rakastakaa tekin Muukalaista, sillä te olette itse olleet Muukalaisina Egyptin Maassa.

Pelätkää Herraa, teidän Jumalaanne, Palvelkaa Häntä, Riippukaa Hänessä Kiinni ja Vannokaa Valanne Hänen Nimessään. Hän On teidän Ylistyksenne Aihe, Hän On teidän Jumalanne. Hän On Tehnyt teidän Puolestanne ne Suuret ja Pelottavat Teot, jotka olette nähneet omin silmin. Teidän isiänne oli seitsemänkymmentä, kun he menivät alas Egyptiin, mutta Nyt Herra, sinun Jumalasi, On Tehnyt Teidät Lukuisiksi Kuin Taivaan Tähdet.

”Muista, Mitä Amalek Teki sinulle Matkalla, kun Olitte Lähteneet Egyptistä. Hän Tuli sinua Vastaan Matkalla, kun Olit Väsynyt ja Uuvuksissa, ja Hyökkäsi Jumalaa Pelkäämättä Kaikkien Heikkojen Kimppuun, jotka Olivat Jääneet teistä Jälkeen. Sen tähden sinun On Pyyhittävä Pois Amalekin Muisto Taivaan Alta, kun Herra, sinun Jumalasi, Antaa sinun Päästä Rauhaan kaikista Ympärilläsi Olevista Vihollisista Siinä Maassa, jonka Hän Antaa sinulle Perintöosaksi ja Omaisuudeksi. Älä Unohda Tätä.”

”Katso, Minä Panen Tänä Päivänä sinun Eteesi Elämän ja hyvän, Kuoleman ja pahan, kun Minä Käsken sinua Rakastaa Herraa, sinun Jumalaasi, Vaeltaa Hänen Teitään ja Noudattaa Hänen Käskyjään, Lakejaan ja Säädöksiään, että saisit Elää ja Lisääntyisit ja Herra, sinun Jumalasi, Siunaisi sinua Siinä Maassa, jota Menet Ottamaan Omaksesi. Mutta Jos Sydämesi Kääntyy Pois Etkä Ole Kuuliainen, vaan Annat Vietellä Itsesi Kumartamaan muita jumalia ja Palvelemaan niitä, niin Minä Ilmoitan teille Tänä Päivänä, että te Totisesti Tuhoudutte ettekä Elä Kauan Siinä Maassa, jota Menette Ottamaan Omaksenne Jordanin Tuolta Puolen.

Minä Otan Tänä Päivänä Taivaan ja Maan Todistajiksi teitä Vastaan, että Minä Olen Pannut sinun Eteesi Elämän ja Kuoleman, Siunauksen ja Kirouksen. Valitse siis Elämä, että sinä ja sinun Jälkeläisesi Saisitte Elää. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, Kuuntele Hänen Ääntään ja Riipu Hänessä Kiinni. Siinä On sinun Elämäsi, ja Niin Tehden sinä Elät Vanhaksi Asuessasi Maassa, Jonka Herra Vannoi Antavansa sinun isillesi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille.”

Kun Mooses oli Puhunut koko Israelille nämä Sanat, hän sanoi heille: ”Minä olen nyt sadankahdenkymmenen vuoden vanha. En voi enää kulkea teidän edellänne, sillä Herra On Sanonut minulle: ´Sinä et mene tämän Jordanin yli.´ Mutta Herra, sinun Jumalasi, Kulkee Itse sinun Edelläsi ja Tuhoaa nämä kansat sinun Tieltäsi, niin että sinä Voit Ottaa Haltuusi niiden Maan. Myös Joosua Kulkee sinun Edelläsi, niin kuin Herra On Puhunut.

Herra Tekee noille kansoille niin kuin Hän teki Siihonille ja Oogille, amorilaisten Kuninkaille. Hän Tuhosi heidät ja heidän Maansa. Herra Antaa nuo kansat teidän Valtaanne. Tehkää niille aivan sen Käskyn Mukaan, jonka Minä Olen teille Antanut. Olkaa Lujia ja Rohkeita! Älkää Pelätkö Älkääkä Säikkykö heitä, sillä Herra, teidän Jumalanne, Kulkee Itse teidän Kanssanne. Hän Ei Jätä teitä Eikä Hylkää teitä.

Mooses kutsui Joosuan esiin ja sanoi hänelle Koko Israelin Edessä: ”Ole Luja ja Rohkea, sillä sinä Saat Mennä Tämän Kansan Kanssa Siihen Maahan, Jonka Herra On heidän isilleen Vannomallaan Valalla Luvannut Antaa heille, ja sinä Jaat Sen heille Perinnöksi. Herra Itse Kulkee sinun Edelläsi. Hän On sinun Kanssasi; Hän Ei Jätä Eikä Hylkää sinua. Älä Pelkää Äläkä Säiky.”

Kun Herran Palvelija Mooses Oli Kuollut, Herra Sanoi Joosualle, Nuunin pojalle, Mooseksen palvelijalle: ”Minun Palvelijani Mooses on kuollut. Nouse siis Nyt ja Mene Tämän Jordanvirran Yli Yhdessä Koko Tämän Kansan Kanssa Siihen Maahan, Jonka Minä Annan heille, Israelilaisille. Jokaisen Paikan, jota Jalkanne Tallaa, Minä Annan teille, niin kuin Olen Moosekselle Puhunut. Maa Autiomaasta ja Libanonista Suureen Virtaan, Eufratvirtaan sekä koko heettiläisten Maa auringonlaskun puolella olevaan Suureenmereen asti, On Oleva Teidän Aluettanne.

Kukaan Ei Kestä sinun Edessäsi koko sinun Elinaikanasi. Niin kuin Minä Olin Mooseksen Kanssa, niin Minä Olen sinunkin Kanssasi. Minä En Jätä Enkä Hylkää sinua. Ole Luja ja Aivan Rohkea, sillä sinä Jaat tälle Kansalle Perinnöksi Sen Maan, jonka Minä heidän isilleen Vannomallani Valalla Olen Luvannut Antaa heille. Ole vain Luja ja aivan Rohkea ja Noudata Kaikessa Toiminnassasi Tarkoin Sitä Opetusta, Jonka Palvelijani Mooses On sinulle Antanut. Älä Poikkea Siitä oikealle äläkä vasemmalle, Jotta Menestyisit, Missä ikinä Kuljetkin.

Älköön Tämä Lain Kirja Väistykö sinun Suustasi, vaan Mietiskele sitä Päivin ja Öin, että Noudattaisit tarkasti Kaikkea, Mitä siihen On Kirjoitettu, sillä Silloin sinä Onnistut ja Menestyt Tielläsi. Enkö Minä Olekin Käskenyt sinua: Ole Luja ja Rohkea! Älä Säiky Äläkä Kauhistu, sillä Herra, sinun Jumalasi, On sinun Kanssasi, Missä ikinä Kuljetkin.”

Joosua Sai Elävältä Israelin Jumalalta Tehtävän Viedä Herran Kansa Luvattuun Maahan Jordanvirran Ylitse ja Ottaa isille Luvattu Maa Haltuun. Herra Itse Kulkisi Herran maallisen Sotajoukon Edellä ja Taistelisi Israelin Puolesta Kansalleen Voiton Antaen. Sen Vakuudeksi Joosua Sai Jumalan Ihmeellisen Neuvonannon ja Herran Kansan Keskellä nähtyjen Tunnustekojen myötä israelilaisten vankkumattoman tuen Palvellakseen Herraa Kuuliaisesti Israelia Mooseksen seuraajana Luvattuun Maahan johtaen.

Joosua sai ennen Jerikon valtausta rohkaisuksi Kohdata Herran Taivaallisen Sotajoukon Ylipäällikönkin ikään kuin osoituksena siitä, että Herra todellakin Taistelee Taivaallisten Sotajoukkojensa Kanssa Kansansa edellä Taivaan Avaruuksissa Vastustajaamme vastaan meille Voiton Pyhässä Nimessään tarjoten. Mooses toi Kansalle Lain ja Jeesus toi Kansalle Armon. Joosuaa voi pitää profeetallisena ja Vanhan Liiton ajan vertauskuvallisena esikuvana Herrallemme Jeesus Nasaretilaiselle.

Hengellisesti Tarkastellen Jordanvirran voidaan nähdä symboloivan Pyhän Hengen asemaa ihmisen sielunelämän Autiomaan ja ihmisen hengenelämän Luvatun Maan Erottavana Jumalallisen Sovintoveren Voiman muodostamana sielunmaailman ja hengenmaailman Erottavana Hengen Rajana. Joosua vei Israelin Vanhan Liiton aikana Jumalan Äänelle Kuuliaisesti Jordanvirran Ylitse Herran Tunnusteoin Kansan keskuudessa Jordanvirran Vedenjuoksun loputtua kuin seinään Pappien Astuessa Liitonarkun kanssa Virranuomaan Joosuan ennalta antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Jeesus Nasaretilainen Teki Kuuliaisesti Isän Tahdon Kansaansa Opettaen ja Syntimme ristinpuulla Henkensä Antamalla Sovittaen Uuden Liiton syntyhetkellä Golgatalla. Juuri tuolla hetkellä Vapahtajamme Avasi meille Pelastuksen Tien Astua Luvattuun Maahan Hänen Perässään Seuraten. Mooseksen kuolema ennen Kansan Pääsyä Luvattuun Maahan osoitti symbolisesti sen, ettei Mooseksen Lain kautta saata Herran Kansa Saavuttaa Vanhurskautta Päästäkseen Luvattuun Maahan. Vain Jeesus Vie meidät Perille.

Niin kuin elävän Israelin Jumalan omaisuuskansa seurasi Joosuaa yli Jordanvirran Luvattuun Maahan ottamaan Sen haltuunsa Jumalan Johdatuksessa ja Siunauksin, niin mekin Saamme Seurata Herraamme Jeesusta Kristusta Hänen Hengestään Uudestisyntyneinä Lampainaan hengessämme Ottamaan Haltuun Luvattu Maa Hänen Johdollaan Taivaan Avaruuksissa henkimaailmassa Ympärillämme.

Herra Jeesus Itse Taistelee Taivaallisen Sotajoukon Kanssa meidän Edellämme. Me Herran Lampaat osallistumme Hengelliseen Sodankäyntiin ajassa Kuuliaisesti täyttäen Herramme meille osoittamat Esirukoustehtävät lähimmäistemme ja erilaisten asioiden puolesta Herramme Tahdon toteutumiseksi myös Maan Päällä niin kuin Taivaassa.

Me Näemme Rukoustaistelujen ja Hengellisen Sodankäynnin Vaikutukset ajassa usein viiveellä. Me saamme luottaa Herramme Lupauksiin sataprosenttisesti. Hän Ei Viivyttele vaan kaikki Ratkaisutaistelut Toimeenpannaan ja Merkkipaalut Saavutetaan Herran aikataulussa. Meillä On Jumala, Joka Ei Jätä Omiaan tai Hylkää meitä Taistelukentällä Oman Onnemme Nojaan Herrassa.

Näin Sanoo Herra, Herra: Katso, Minä Itse Etsin Lampaani ja Pidän niistä Huolta. Niin kuin Paimen Pitää Huolta Laumastaan, kun Lampaat ovat Hajaantuneet Hänen luotaan, niin Minäkin Pidän Huolen Lampaistani ja Pelastan ne Kaikkialta, Minne ne Ovat Hajaantuneet Pilvisenä ja Pimeänä Päivänä.

Minä Haen ne kansojen Seasta, Kokoan ne muista maista ja Tuon ne Omaan Maahansa. Minä Paimennan niitä Israelin Vuorilla ja Purolaaksoissa ja Kaikissa Maan Asutuissa Paikoissa. Hyvillä Laitumilla Minä niitä Kaitsen. Israelin Korkeilla Vuorilla niillä On Laitumensa. Siellä ne Saavat Levätä Hyvällä Laitumella, ja niillä On Oleva Rehevä Laidunmaa Israelin Vuorilla.

Minä Itse Kaitsen Lampaitani ja VIen ne Lepäämään, Sanoo Herra, Herra. Kadonneet Minä Etsin, Eksyneet Minä Tuon Takaisin, Loukkaantuneet Minä Sidon ja Heikkoja Vahvistan, mutta Lihavat Minä Hävitän. Minä Paimennan Laumaani Oikeuden Mukaan.

Meidät Herran Lampaat On Kutsuttu Taistelemaan Rukouksin Pahuuden henkivaltoja vastaan Taivaan Avaruuksissa – Ottamaan Hengellisesti Haltuun Luvattu Maa – henkimaailma Ympärillämme Jeesuksen Nimessä ja Vapahtajamme Veren Voimalla Rukoustaisteluun Varustettuina. Hänen Johdatuksessaan Kuuliaisesti edeten Taistelu Taistelulta Valtaamme henkimaailman Ympärillämme Isän Tahdon Toteutumiseksi Maan Päällä ajassa.

Herra Varustaa Itse meidät Lampaansa Pyhän Hengen Armolahjoilla Vahvistamaan Herran Sotaväkeä Taistelussamme Pahuuden henkivaltoja Vastaan Taivaan Avaruudessa. Herramme On Sotataidossaan ja Tiedossaan Ylivertainen. Meille riittää, että Kuuliaisesti Hänen Puheelleen henkeemme Teemme oman pienen Osamme suuresta kokonaisuudesta Herran Taistelusuunnitelmassa, jonka Ymmärrämme täydellisesti vasta kerran Päästyämme Perille Herran Kirkkauteen.

Näin Sanoo Herra Sebaot: Tämä kansa sanoo: ”Ei ole vielä aika Rakentaa Herran Huonetta.” Mutta profeetta Haggain Kautta Tuli Tämä Herran Sana: ”Onko sitten aika teidän asua paneloiduissa taloissanne, kun Tämä Talo On Raunioina? Ja Nyt Herra Sebaot Sanoo Näin: Tarkatkaa elämäänne! Te Kylvätte Paljon mutta Saatte Vähän Satoa. Te Syötte, mutta Ette Tule Kylläisiksi. Te Juotte, mutta Janonne Ei Sammu. Te Pukeudutte, mutta teidän Ei Tule Lämmin. Ja Palkkatyöläinen Panee Työnsä Palkan Rikkinäiseen Kukkaroon.

Näin Sanoo Herra Sebaot: Tarkatkaa elämäänne! Nouskaa Vuorille, Tuokaa Puita ja Rakentakaa Temppeli, niin Minä Miellyn Siihen ja Näytän Kunniani, Sanoo Herra. Te luulette saavanne paljon mutta saatte vähän. Te Tuotte Kotiin, mutta Minä Puhallan Pois. Miksi? Kysyy Herra Sebaot. Minun Huoneeni Tähden! Se On Raunioina, mutta te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Sen Vuoksi Taivas Pidättää teiltä Kasteen ja Maa Satonsa.

Isä Johdatti kerran Vanhan Liiton aikana Joosuan taisteluun antaen selkeät toimintaohjeet, siitä kuinka Joosuan tuli johtaa Israel valloittamaan Jerikon kaupunki ja vihkiä se Tuhon Omaksi – hävittää se viimeiseen elolliseen raastaen kaupungin lopulta maan tasalle.

Herra oli ennalta valmistellut Jerikon kuninkaan ja kansan mielen pelon valtaan. He olivat kuulleet Jumalan tunnusteoista omaisuuskansansa Israelin keskuudessa, Egyptiä ja faraota kohdanneista vitsauksista, israelilaisten Egyptistä vapautuksesta, Herran Kansan kulkemisesta Mooseksen johdolla kuivaa merenpohjaa myöden Kaislameren halki, egyptiläisten takaa-ajajien tuhoutumisesta meren aaltoihin hukkuen, erämaavaelluksesta Autiomaassa paimentolaisina kansakuntana Herran siunauksin vahvistuen, amorilaisten kuninkaiden tuhosta ja elävän Jumalan lupauksesta antaa Luvatun Maan maa-alueet Israelin kansalle.

Viimeisimmäksi Jerikon kuningas oli kuullut israelilaisten ylittäneen Joosuan johdolla Elävän Israelin Jumalan Tunnustekona kuivaa jokiuoman pohjaa pitkin vuolaan Jordanvirran Jerikon kaupungin edustalla. Olipa israelilaisia tiedustelijoitakin käynyt aiemmin kaupungissa vakoilemassa tulevasta hyökkäyksestä pelkoa herättelevän ennakkovaroituksen kaupungin puolustajille antaen.

Näin Herra oli lannistanut Jerikon kaupungin puolustajat jo ennalta kohtaloonsa ja antanut sen näin henkisesti lamautettuna ennalta Israelin valtaan jo ennen taistelujen alkamista. Israelilaiset tiesivät, että puolustajat varmasti taistelisivat viimeiseen hengenvetoon, mutta valmiiksi kohtaloonsa alistuneella pelokkaalla mielellä Israelia vastaan asettuen.

Jumala antoi Joosualle selvät ohjeet siitä, kuinka joukot tulisi ryhmittää ja viedä taisteluun. Jumala antoi selvät ohjeet, kuinka Jerikon kaupunki annettaisiin Israelin käsiin Tuhon Omaksi vihittynä. Israelilaisten tuli kuutena päivänä kiertää sotajoukkona kaupungin muurien ympäri. Edellä kulki aseellinen etujoukko. Sen perässä seitsemän pappia seitsemän oinaansarvista valmistetun pasuunan ja Liitonarkun kanssa ja näiden perässä kaikki sotakuntoiset miehet.

Näin israelilaiset Joosuan johdolla tekivät. Puolustajien hermoja raastava ylivoimaisen vastustajan näkeminen lähietäisyydeltä kuutena peräkkäisenä päivänä ilman taistelukontaktia koetteli puolustajien taistelumoraalia ja puolustusvalmiuden ylläpitovalmiutta varmuudella.

Voimme vain olettaa, mitä Jerikon muureilla ja varustuksissa tapahtui noina kuutena lopullisen valtaustaistelun valmistelun päivänä. On hyvin mahdollista, että jerikolaiset puolustajat väsyttivät itsensä ja heikensivät puolustusrakenteiden kestävyyttä kiertämällä israelilaisten sotajoukon kanssa yhtäaikaa muurin valleilla valmistautuen Israelin sotajoukon hyökkäykseen kaupungin muureille millä tahansa hetkellä päivittäisen kaupungin muurien kierron hetkellä.

Kaupungin sisällä on saatettu siirtää väkeä ja varustusta, erilaisia muuria vahvistavia rakenteita, kuumia nesteitä hyökkääjien päälle kaadettavaksi sekä kiviä ja painavia esineitä päälle pudotettaviksi. Jerikolaiset ovat todennäköisesti väsyttäneet itsensä sotavalmisteluilla kuutena hermoja raastavana odotuksen päivänä. Väentungos muurinosan alueella liikkuen hitaasti puolustusmuurin ympäri kuutena päivänä perätysten on varmasti heikentänyt varustuksen saumalaasteja ja saanut yksittäiset kivet heilumaan muurin yläosissa.

Papit puhalsivat pasuunoihinsa jatkuvasti kierron aikana. Jopa pasuunoiden pauhun ääni on saattanut saada kivet värähtelemään ääniaaltojen tunkeutuessa muurin rakenteisiin niitä osaltaan heikentäen. Israelilaisille voimannäyttönä toimineet päivittäiset taisteluosaston kävelyt Jerikon muurien ympäri taisteluvarustuksessa ovat toimineet hyvänä kestävyysharjoitteluna ja taistelumieltä kohottavana lipunnäyttönä vastustajalle.

Joosua oli ohjeistanut Jumalan käskemällä tavalla joukot seitsemäntenä päivänä kiertämään seitsemän kertaa jatkuvasti pasuunoihin puhaltaen kaupungin muurin ympäri ja eri käskyllä kohottamaan koko Israelin suurella sotajoukolla valtaisan kovan, härkäjoukon mylvintää vastaavan ja taistelumieltä israelilaisissa nostattavan voimakkaan sotahuudon! Herra oli luvannut Jerikon muurien kaatuvan tuolla hetkellä Israelin käsiin Jerikon kaupungin antaen. Näin Jumalan Sana todistaa tapahtumia Joosuan kirjassa.

Jeriko piti porttinsa tiukasti suljettuina israelilaisten vuoksi. Kukaan ei päässyt ulos eikä sisälle. Niin Herra Sanoi Joosualle: ”Katso, Minä Annan sinun käsiisi Jerikon kuninkaineen ja sotaurhoineen. Kulkekaa Kaupungin ympäri, kaikki sotakuntoiset miehet. Kiertäkää Kaupunki kerran ja tehkää niin kuutena Päivänä. Seitsemän pappia kantakoon seitsemää oinaansarvista pasuunaa Liitonarkun edellä.

Seitsemäntenä Päivänä kulkekaa Kaupungin ympäri seitsemän kertaa, ja papit Puhaltakoot pasuunoihin. Kun oinaansarviin Puhalletaan pitkään ja te Kuulette pasuunan äänen, Huutakoon koko Kansa Suureen Ääneen. Silloin Kaupungin Muuri Sortuu siihen paikkaan ja Kansa voi Nousta Sen Yli, kukin Kohdaltaan.”

Joosua, Nuunin poika, kutsui papit ja sanoi heille: ”Kantakaa Liitonarkkua, ja seitsemän pappia Kantakoon seitsemää oinaansarvista pasuunaa Herran Liitonarkun Edellä.” Kansalle hän sanoi: ”Lähtekää Liikkelle ja Kulkekaa Kaupungin ympäri. Aseellinen Etujoukko Kulkekoon Herran Liitonarkun Edellä.” Ja tapahtui niin kuin Joosua oli Kansalle sanonut.

Ne seitsemän pappia, jotka Kantoivat seitsemää oinaansarvista pasuunaa Herran Edessä, Lähtivät ja Puhalsivat pasuunoihin, ja Herran Liitonarkku tuli heidän Jäljessään. Etujoukko Kulki pasuunaa Puhaltavien pappien Edellä, ja Jälkijoukko Kulki Arkun Jäljessä, samalla kun pasuunoihin Puhallettiin taukoamatta.

Joosua oli antanut Kansalle tämän käskyn: ”Älkää Huutako, Älkääkä Antako Äänenne Kuulua. Älkää Päästäkö Sanaakaan Suustanne Ennen Sitä Päivää, Jona Sanon teille: ´Nostakaa Sotahuuto!´ Silloin Huutakaa.” Näin hän Käski Kuljettaa Herran Liitonarkkua yhden kierroksen Kaupungin ympäri. Sitten Kansa Palasi Leiriin ja Jäi Sinne Yöksi.

Varhain seuraavana aamuna Joosua Nousi ja papit Lähtivät Kantamaan Herran Liitonarkkua, ja ne seitsemän pappia, jotka Kantoivat seitsemää oinaansarvista pasuunaa Herran Liitonarkun Edellä, Puhalsivat pasuunoihin Kulkiessaan. Etujoukko kulki heidän Edellään, ja Jälkijoukko Herran Liitonarkun Jäljessä, samalla kun pasuunoihin Puhallettiin taukoamatta.

Myös toisena Päivänä he kiersivät kerran Kaupungin ympäri ja Palasivat sitten Leiriin. Näin he Tekivät kuutena Päivänä. Mutta seitsemäntenä Päivänä he Nousivat varhain aamun sarastaessa ja Kulkivat samalla tavoin Kaupungin ympäri, mutta Nyt seitsemän kertaa.

Ainoastaan Sinä Päivänä he Kulkivat seitsemän kertaa Kaupungin ympäri. Kun papit seitsemännellä kerralla Puhalsivat pasuunoihin, Joosua Sanoi Kansalle: ”Kohottakaa Sotahuuto, sillä Herra On Antanut teille Tämän Kaupungin. Olkoon Kaupunki ja Kaikki, Mitä Siinä On, Vihitty Tuhon Omaksi Herran Kunniaksi.

Ainoastaan portto Raahab Jääköön henkiin, hän ja Kaikki, Jotka Ovat hänen Kanssaan Samassa Talossa, sillä hän Piilotti Tiedustelijat, Jotka Olimme Lähettäneet. Mutta Pysykää te Erossa Tuhon Omaksi Vihitystä, Ettette itse Joudu Tuhon Omiksi Ottamalla Tuhon Omaksi Vihittyä ja Siten Saata Israelin Leiriä Tuhon Omaksi ja Syökse Sitä Onnettomuuteen. Kaikki hopea ja kulta sekä kupari- ja rautaesineet Ovat Herralle Pyhitettyjä. Ne On Pantava Herran Aarteistoon.”

Kun Soofar-torviin Puhallettiin, Kansa Nosti Sotahuudon. Kun siis Kansa Kuuli Pasuunan Aänen, Se Kohotti Kovan Sotahuudon. Silloin Muuri Sortui Siihen Paikkaansa, ja Kansa Ryntäsi Ylös Kaupunkiin, kukin Suoraan Eteensä. Niin he Valloittivat Kaupungin ja Vihkivät Miekalla Tuhon Omaksi Kaiken, Mitä Kaupungissa Oli: miehet ja naiset, nuoret ja vanhat, härät, lampaat ja aasit.

Joosua Sanoi niille kahdelle miehelle, jotka Olivat Olleet Vakoilemassa Maata: ”Menkää sen porttonaisen Taloon ja Tuokaa Nainen ja Kaikki hänen Omaisensa Sieltä Ulos, niin kuin Olette hänelle Vannoneet.”

Silloin ne nuoret miehet, jotka Olivat Olleet Vakoilemassa, Menivät ja Toivat Ulos Raahabin sekä hänen isänsä, äitinsä, veljensä ja Kaiken, mitä hänellä oli. He Toivat Ulos Kaikki hänen Sukulaisensa ja Jättivät heidät Israelin Leirin Ulkopuolelle. Mutta Kaupungin ja Kaiken, Mitä Siellä Oli, he Polttivat Tulella. Ainoastaan hopean ja kullan sekä kupari- ja rautaesineet he Antoivat Herran Huoneen Aarteistoon.

Portto Raahabin sekä hänen isänsä Perheen ja Kaikki hänen Omaisensa Joosua Jätti kuitenkin henkiin. Raahab Asuu Israelilaisten Keskuudessa Vielä Tänäkin Päivänä, koska hän Oli Piilottanut ne Tiedustelijat, jotka Joosua Oli Lähettänyt Vakoilemaan Jerikoa.

Siihen aikaan Joosua Vannotti tämän Valan: ”Kirottu Olkoon Herran Edessä Se mies, Joka Ryhtyy Rakentamaan Tätä Jerikon Kaupunkia. Sen Perustuksen Laskemisesta hän Menettäköön Esikoisensa ja Sen Porttien Pystyttämisestä Nuorimpansa. Ja Herra Oli Joosuan Kanssa, ja Joosuan maine levisi kautta Maan.

Me Käymme Jumalan Valtakuntaan Keskellämme ja Pukeudumme Valittujen Pyhien Hengelliseen Sotahaarniskaan Pyhässä Hengessä Herramme Nimessä ´Isä` tai ´Jeesus` tai ´Pyhä Henki´ tai ´Herra´ tai jollakin muulla meille rakkaaksi ja henkilökohtaiseksi tulleesta Jumalan Sanassa ilmoitetusta ´Vapahtajamme´ ja ´Israelin Pyhän´ Nimessä Rukousyhteyden Isän Kanssa henkimaailmassa Keskellämme Avaten, Astuessamme Portista Sisään Jumalan Valtakuntaan ja Jääden Kuulostelemaan Isän Puhetta henkeemme.

Olemme hengessämme Valveilla ja Odotamme Hetkeä Kuuliaisesti, jolloin Herra Käskee meitä henkeemme ´Nostakaa Sotahuuto Kristuksessa!´ Herran ´Tulta!´ Käskyllä me Aloitamme Hengessä ja Totuudessa Voimallisen Rukoustaistelun meille Uskotun henkilön tai asian Puolesta Kiittäen Etukäteen Meille Annetusta Voitosta Herrassa Vapahtajaamme ja Elävää Israelin Jumalaa Seurakuntansa Keskellä.

Kun Herra Komentaa henkeemme ´Tuli seis!´ komennon Puhuttelemalla henkeämme Sanoen ´Kiitos riittää´ Kiitämme Isää meille Annetusta Voitosta Herrassa ja Suljemme Portin Takanamme Hänen Nimessään ´Aamen´ henkeemme Sanoen ja Siirtyen Takaisin maalliseen sielunelämäämme ajatuksissamme ajassa.

Suuri On Herra ja sangen Ylistettävä, tutkimaton On Hänen Suuruutensa! Sukupolvi Ylistää sukupolvelle Sinun Tekojasi ja kertoo Sinun Voimallisista Töistäsi. Sinun Majesteettisen Kunniasi Kirkkautta, Sinun Ihmeellisiä Tekojasi minä tahdon mietiskellä. Sinun Pelottavien Tekojesi Voimasta puhutaan, minä kerron Sinun Suurista Töistäsi. Sinun Suuren Hyvyytesi maine Tulee Julki, ja Sinun Vanhurskaudestasi riemuitaan.

Armahtava ja Laupias On Herra, Pitkämielinen ja Suuri Armossaan. Herra On Hyvä Kaikkia kohtaan ja Armahtaa Kaikkia luotujaan. Kiittäkööt Sinua, Herra, Kaikki Sinun luotusi, Sinun hurskaasi Ylistäkööt Sinua. Puhukoot he Sinun Valtakuntasi Kunniasta, kertokoot Sinun Voimastasi. Näin he Saattavat ihmisten Tietoon Herran Voimalliset Teot ja Hänen Valtakuntansa Kunnian ja Kirkkauden. Sinun Valtakuntasi On Ikuinen Valtakunta, Sinun Herruutesi Pysyy polvesta polveen.

Herra Tukee Kaikkia Kaatuvia, Kaikki Alaspainetut Hän Nostaa Pystyyn. Kaikkien Silmät Katsovat Odottaen Sinuun, ja Sinä Annat heille heidän Ravintonsa Ajallaan. Sinä Avaat Kätesi ja Ravitset Hyvyydessäsi Kaiken Elollisen. Herra On Vanhurskas Kaikissa Toimissaan ja Uskollinen Kaikissa Teoissaan. Herra On Lähellä Kaikkia, jotka Häntä Avuksi Huutavat, Kaikkia, jotka Totuudessa Häntä Avuksi Huutavat. Hän Täyttää Häntä Pelkäävien Toiveet, Hän Kuulee heidän Avunhuutonsa ja Auttaa heitä. Herra Varjelee Kaikkia, jotka Häntä Rakastavat, mutta Kaikki jumalattomat Hän Hukuttaa.

Johanneksen ilmestyksestä saatamme lukea Jumalan Sanan ilmoittaman Totuuden maailman ajan lopulla enkeleiden toimesta henkimaailmassa Taivaan Avaruuksissa Puhallettavien Pasuunoiden Maata Vavisuttavien Hengellisten Ääniaaltojen Vaikutuksesta ihmisten elämään Maan Päällä. Jeesus Tulee Pian! Kun Nämä Asiat Alkavat Tapahtua Maan Päällä, Nostakaa Päänne Rohkeasti Herraa Vapahtajaamme ajassa Palvellen. Valvokaa, sillä Aika On Lyhyt! Näin Pyhä Henki Sisimmässäni Todistaa Tänä Päivänä sinulle.

Johanneksen ilmestyksen mukaan vain Teurastettu Jumalan Karitsa, Jeesus Kristus, oli Kuoleman vallan Voitettuaan Arvollinen Ottamaan Taivaassa Isän Kädestä Kirjakäärön ja Avaamaan Sen seitsemän Sinettiä. Seitsemännen Sinetin Avaamisen jälkeen Taivaaseen, Jumalan luomaan toiseen ihmissilmin Näkymättömään Todellisuuteen Tulee Jumalan Aikakäsityksen Mukaan Puoli Tuntia Kestävä Hiljaisuus henkimaailmassa Taivaan Avaruuksissa. Taivas ikään kuin pidättää hengitystään ennen Lopullisen Ratkaisevan Vaiheen Toimeenpanon Aloitusta.

Jumalan Edessä Seisovalle seitsemälle enkelille annetaan seitsemän Pasuunaa, joihin he valmistautuvat Puhaltamaan. Maan Päällä Pyhät ihmiset Rukoilivat Isältä Pyhän Hengen Runsasta Vuodatusta ja Hengen Kastetta Maan Päälle. Johanneksen Ilmestyksessä kerrotaan kuinka enkeli otti Suitsutusastian ja täytti Sen Alttarin Tulella, jonka jälkeen enkeli Heitti Tulen Maan Päälle. Hengellisesti Tarkastellen Ymmärrämme Pyhän Hengen Vuodatuksen aiheuttaneen Maan Päällä, Jumalan viljapelloilla, Maaperän liikehdintää Pyhän Hengen vaikutuksesta, pienimuotoisen Hengellisen Maanjäristyksen ja Rajuilman Salamointeineen Seurakunnan Keskellä.

Ensimmäisen enkelin Puhallettua Pasuunaan Jumalan luomakuntaan Hengen Pelloille Vuodatettiin Pyhän Hengen Sateet. Toisaalla Alas Taivaasta Satoi Kylmiä, Uskovia veljiä ja sisaria Herrassa maailman ajan lopun aikana vielä Hengellisesti Herätteleviä ja Parannukseen Vaelluksessaan Piiskaavia, Rakeita Viileissä paikallisseurakunnissa kuin Egyptiä kohdanneessa seitsemännessä vitsauksessa. Ja toisaalla taas Kylmenneet, Pyhästä Hengestä Luopuneet, paikallisseurakunnat saivat Osakseen Tulen Tuhovoiman Koettelemukset ajassa. Pyhän Hengen Kuluttava Tuli Tuhosi Jumalan luomakunnassa maailmassa kristityiksi tunnustautuvien ihmisten muodostamasta Peltoalasta eli Uskonsiementen Viljelyalasta kolmanneksen. Tuli Tuhosi kolmanneksen Maan Päällä olevista Puista eli Hengellisesti ymmärrettävistä kristillisistä paikallisseurakunnista.

Lisäksi Pyhän Hengen Kuluttava Tuli Tuhosi Maan Päällä Kaiken Vihreän Ruohon eli Hengellisesti Ymmärrämme Tulen Tuhonneen tapakristityt eli vasta Jumalan Sanan Alkeet Ymmärtävän, Sanan Maidolla sielun Uskonelämässä Ravitun Imeväisen Sylilapsen tasolle Hengellisessä Kasvussaan omaa välinpitämättömyyttään Pelastuksestaan Herrassa ajassa Kasvaneet jumalattomat mutta kuitenkin Pelastuksesta Yksin Herrassa Tietoiset lähimmäiset, jotka Vihertävät vain hetken ajassa Ruohonjuuritasolla Hyvässä Maaperässä ja sitten Lakastuvat Pois Uskonelämässään Kylmenneinä ja Sydämiltään Paatuneina maailmaan rakastuneina tai elämän huolien taakkojen alle omissa voimissaan kulkiessaan luhistuneina.

Toisen enkelin Puhallettua Pasuunaan Heitettiin Maan Päältä maailman ihmisten muodostamaan Hengellisesti Ymmärrettävään Mereen kuin Suuri Tulessa Palava Vuori, jonka Ymmärrämme vertauskuvallisesti tarkoittavan ihmisten elämää maailmassa hallinneen maallisen valtajärjestelmän Tuhoa Pyhän Hengen Polttavan Tulen Voimasta ja Hengellistä Pedon valtaa maailmassa edustaneen ihmismielin rakennetun instituution Hukkumista ihmisten muodostamaan maailman Mereen.

Tuo Hengellinen Vuori Vihittiin Tuhon Omaksi kuten vertauskuvallisesti Jerikon kaupunki aikanaan Israelilaisten Toimesta Hävitettiin Sen Valtaamisen Jälkeen Joosuan johdolla, kun Luvattua Maata Otettin Haltuun ja Kaikki Entinen Sai Väistyä Jumalan Omaisuuskansan Edestä. Vuoren Mereen Upottamisen Seurauksena Hengellisesti Ymmärtämämme kolmasosa maailman Merestä muuttui vedestä Vereksi siis kolmasosa maailmassa aiemmin eläneistä ihmisistä Tuli Tuntemaan Totuuden ja Sai Vastaanottaa Uskon Jeesukseen Vapahtajaamme Saaden Armon Osakseen Todistukseksi Herran Veren Voimasta.

Kolmasosa maailmassa eläneistä ihmisistä Luopui Hiipuvasta hengestään EiKä Uskonut Totuutta Hyljäten heille tarjotun Armon ja siksi Jumala Paadutti heidän Sydämensä jumalattomina ilman henkeä Hengellisesti Sokeina ja Kuuroina Odottamaan Herran Tuomiopäivää Hengellisesti Kuolleina ajassa. Sen vuoksi myös kolmasosa kristillistä traditiota maailmassa edustavista, Laivoiksi Nooan Arkin tapaan vertauskuvallisesti maailman Merellä kuvatuista, maallisista kirkkoinstituutioista lopettivat toiminnan kirkollisten ihmisten hyljättyä kirkot ja kirkolliset paikallisseurakunnat ajassa toimintarahoituksen huvetessa. Kolmasosa Laivoista Tuhoutui vaan eivät kaikki.

Kolmannen enkelin Puhallettua Pasuunaan Putosi Taivaasta Suuri Kirkkaasti Palavan Soihdun tavoin Totuuden Valoa Maan Päälle Loistava Tähti. Se Putosi Maan Päällä kolmasosaan ihmisten Juomapaikkoja ja Vedenottopaikkoja siis Pyhässä Hengessä ajassa Vaeltaviin paikallisseurakuntiin. Me Ymmärrämme Tähden Hengellisesti Tarkoittavan Jumalan Sanan Totuuden Valoa Kirkastavana Taivaallisena Ilmoituksena Herran Kansalle.

Tähden Vedenjakelupaikkoihn Putoamisen Seurauksena kolmasosa Vesistä Muuttui Karvaaksi kuin Koiruohoksi Nimetyn Tähden Makuisiksi. Sen Vuoksi Moni ihminen Luopui Uskostaan Vapahtajaan makean makuisen Jumalan Sanan julistuksen Vaihtuessa Taivaasta Annettuun Karvaan Makuiseen Jumalan Sanan Totuuden Julistukseen kolmasosassa paikallisseurakunnissa ajassa. Paljon ihmisiä Kuoli Hengellisesti Pyhän Hengen Totuuden Jumalan Sanasta Osoittavan Työn seurauksena ihmisten Luopuessa Kasvonsa Kirkastaneesta Vapahtajastaan ajassa.

Neljännen enkelin Puhallettua Pasuunaan Hengelliset Ahdistukset maailmassa Koettelevat ihmiskuntaa ajassa. Jumalan Pojan, Jumalan Sanan, Ilmoituksen mukaan ennen Ihmisen Pojan Päivää tulee Suuri Luopumus. Kolmasosa Tähdistä, joilla Ymmärrämme Hengellisiä ja uskonnollisia opetuksia maailmassa, Tulee Lyödyksi niin, että Ne Pimenevät neljännen enkelin Puhallettua Pasuunaan. Tähtien kolmanneksen Pimenemisellä Ymmärrämme Hengellisesti Eksyttävien, Valheellisten ja Pimeyden antihengen opetusten Joutumista Jumalan Sanan Totuuden Valoon ja Tuhoutumista Paljastuttuaan antitotuuksiksi ja sen seurauksena ihmisten hyljätessä ne ajassa.

Hengellisesti Ymmärrettävät Päivän ja Yön vertauskuvalliset taivaankappaleet, sekä Aurinko että Kuu, Tulevat Lyödyiksi Jumalan Sanan Totuudella, Hengen Miekalla, Sellaisella ihmisen sielun ja hengen Erottelevalla Voimalla, joka Käy Luihin ja Ytimiin, että Päivä ja Yö Menettävät Tuolla Hetkellä ajassa kolmanneksen Seuraajistaan. Ihmiskunta tulee Tuntemaan Totuuden Ylitse Koko Maan Piirin. Kolmasosa Päivän Lapsista Luopuu Vapahtajasta Uskomatta Jumalan Sanan Kasvojen Kirkastettua Totuutta ja kolmasosa Yön Lapsista Uskoo Totuuden ja Ottaa Vapahtajan Vastaan Herrakseen elämässä Luopuen Pimeydestä ajassa. Sekä Aurinko että Kuu Menettävät kolmanneksen Valostaan Molempien sekä Auringon että Kuun kolmanneksien vertauskuvallisesti Pimentyessä ajassa neljännen enkelin Puhallettua Pasuunaan.

Sanansa Toteutumista keskitaivaalla lentävän kotkan lailla Valvova Kaikkivaltias Jumala Huokailee tulevia kristittyjen kokemia Hengellisiä Koettelemuksia maailman ajan lopulla viimeisten vuoroaan odottavien enkeleiden Puhaltaessa Pasuunoihin. Hengelliset Ahdistukset tulevat tästä eteenpäin Koettelemaan Maan Päällä Asuvia ihmisiä entistä kovemmin. Maalla Ymmärrämme Hengellistä kristityiksi tunnustautuvien ihmisten muodostamaa väkijoukkoa ajassa. Merellä taas Ymmärrämme Hengellistä maailmassa vaeltavien Hukuksissa Olevien Hengellisesti Kuolleiden jumalattomien ihmisten muodostamaa väkijoukkoa ajassa.

Ne seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän Pasuunaa, valmistautuivat Puhaltamaan Niihin. Ensimmäinen enkeli Puhalsi Pasuunaan. Silloin Tuli Rakeita ja Tulta, Verellä sekoitettuja, ja ne Heitettiin Maan Päälle. Kolmasosa Maasta Paloi, ja kolmasosa Puista Paloi, ja kaikki Vihreä Ruoho Paloi. Toinen enkeli Puhalsi Pasuunaan. Silloin Heitettiin Mereen kuin Suuri, Tulessa Palava Vuori. Kolmasosa Merestä muuttui Vereksi, ja kolmasosa Meressä olevista Luoduista, joissa oli henki, Kuoli, ja kolmasosa Laivoista Tuhoutui.

Kolmas enkeli Puhalsi Pasuunaan. Silloin Putosi Taivaasta Suuri Tähti, joka Paloi kuin Soihtu. Se Putosi kolmasosaan Virroista ja Vesien Lähteisiin. Tähden Nimi Oli Koiruoho. Kolmasosa Vesistä Muuttui Koiruohoksi, ja paljon ihmisiä Kuoli Vedestä, koska Se Oli Käynyt Karvaaksi. Neljäs enkeli Puhalsi Pasuunaan. Silloin kolmasosa Auringosta, kolmasosa Kuusta ja kolmasosa Tähdistä Tuli Lyödyksi, niin että kolmasosa Niistä Pimeni, ja Päivä Menetti kolmasosan Valostaan, Samoin Yö.

Sitten minä Näin ja Kuulin, kun Keskitaivaalla Lentävä Kotka Huusi Kovalla Äänellä: ”Voi, voi, voi Maan Päällä Asuvia Jäljellä Olevien Pasuunanäänten tähden, kun vielä kolme enkeliä Puhaltaa Pasuunoihin!” Viides enkeli Puhalsi Pasuunaan. Silloin minä Näin Taivaasta Maan Päälle Pudonneen Tähden. Sille Annettiin Syvyyden Kuilun Avain, ja Se Avasi Syvyyden Kuilun. Kuilusta Nousi Savua kuin Suuresta Uunista, ja Kuilun Savu Pimensi Auringon ja Ilman.

Savusta Lähti Maan Päälle Heinäsirkkoja, ja Niille Annettiin samanlainen Valta kuin on maan skorpioneilla. Niille Sanottiin, Etteivät Ne Saa Vahingoittaa Maan Ruohoa, Eivät Mitään Vihantaa Eivätkä Yhtään Puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla Ei Ole Otsassaan Jumalan Sinettiä. Niiden Ei Annettu Tappaa heitä, Ainoastaan Vaivata heitä viisi kuukautta. Ne Aiheuttivat Tuskaa niin kuin skorpioni, kun se pistää ihmistä. Niinä Päivinä ihmiset Etsivät Kuolemaa mutta Eivät Löydä. He Haluavat Kuolla, mutta Kuolema Pakenee heitä.

Heinäsirkat Näyttivät Sotaan Varustetuilta Hevosilta. Niillä Oli Päässään kuin kultaiset seppeleet, ja Niiden Kasvot Olivat kuin ihmiskasvot. Niillä Oli Hiukset kuin naisten hiukset, ja Niiden Hampaat Olivat kuin leijonien hampaat. Niillä Oli Rintasuojukset kuin rautahaarniskat, ja Niiden Siipien Kohina Oli kuin sotavaunujen ryske monien hevosten rynnätessä taisteluun. Niillä Oli Pyrstö kuin skorpioneilla ja pistin, ja Niillä Oli Valta Pyrstöllään Vahingoittaa ihmisiä viisi kuukautta. Niiden kuninkaana Oli Syvyyden enkeli, jonka nimi on hepreaksi Abaddon ja kreikaksi Apollyon.

Ensimmäinen voi-huuto On Mennyt. Mutta Tämän Jälkeen Tulee vielä kaksi voi-huutoa. Kuudes enkeli Puhalsi Pasuunaan. Silloin minä Kuulin Äänen, Joka Tuli Kultaisen Alttarin Neljästä Sarvesta, Jumalan Edestä. Ääni Sanoi kuudennelle enkelille, jolla Oli Pasuuna: ”Päästä Irti ne neljä enkeliä, jotka Ovat Sidottuina Suuren Eufratvirran Varrella.” Silloin Päästettiin Irti ne neljä enkeliä, jotka Tunnilleen, Päivälleen, Kuukaudelleen ja Vuodelleen Olivat Valmiina Tappamaan kolmasosan ihmisistä.

Ratsujoukkojen Lukumäärä Oli kaksikymmentätuhatta kertaa kymmenentuhatta; minä Kuulin Niiden Lukumäärän. Hevoset ja Niiden Selässä Istuvat Näyttivät minusta Näyssä tällaisilta: Ratsastajilla Oli Tulipunaiset, Tummansiniset ja Tulikivenkeltaiset Haarniskat, ja Hevosten Päät Olivat kuin leijonien päät, ja Niiden Suusta Lähti Tulta, Savua ja Tulikiveä. Kolmasosa ihmisistä Sai Surmansa Näistä kolmesta Vitsauksesta: Tulesta, Savusta ja Tulikivestä, jotka Lähtivät Niiden Suusta, sillä Hevosten Voima Oli Niiden Suussa ja Hännässä. Hännät Olivat kuin käärmeet, ja Niissä Oli Päät, joilla Ne Tuottivat Tuhoa.

Jäljelle Jääneet ihmiset, ne jotka Eivät Saaneet Surmaansa Näissä Vitsauksissa, Eivät Kuitenkaan Tehneet Parannusta Kättensä Teoista, niin Että Olisivat Lakanneet Palvomasta Riivaajia ja kultaisia, hopeisia, kuparisia, kivisiä ja puisia epäjumalia, jotka Eivät Voi Nähdä, Eivät Kuulla Eivätkä Kävellä. He Eivät Tehneet Parannusta Murhistaan Eivätkä Noituuksistaan, Eivät Haureudestaan Eivätkä Varkauksistaan.

Sitten minä Näin vielä yhden, Väkevän enkelin, joka Tuli Alas Taivaasta Pilveen Verhoutuneena. Hänen Päänsä Päällä Oli Sateenkaari, hänen Kasvonsa Olivat kuin Aurinko ja hänen Jalkansa Olivat kuin Tulipatsaat, ja hänellä Oli Kädessään Pieni Avattu Kirjakäärö. Hän Laski Oikean Jalkansa Meren Päälle ja Vasemman Maan Päälle ja Huusi Kovalla Äänellä niin kuin leijona ärjyy.

Hänen Huudettuaan Puhui Seitsemän Ukkosenjylinän Ääntä, ja kun Ne Seitsemän Ukkosenjylinää Olivat Puhuneet, minä yritin kirjoittaa, mutta Kuulin Äänen Sanovan Taivaasta: ”Sinetöi Se, Mitä Ne Seitsemän Ukkosenjylinää Puhuivat, äläkä kirjoita sitä.”

Enkeli, jonka Näin Seisovan Meren ja Maan Päällä, Kohotti Oikean Kätensä Taivasta Kohti ja Vannoi Hänen Kauttaan, joka Elää Aina ja Iankaikkisesti, Hänen joka On Luonut Taivaan ja Mitä Siinä On, Maan ja Mitä Siinä On, ja Meren ja Mitä Siinä On. Hän Vannoi, että Enää Ei Ole Oleva Aikaa vaan että Niinä Päivinä, jolloin seitsemännen enkelin Ääni Kuuluu hänen Puhaltaessaan Pasuunaan, Toteutuu Jumalan Salaisuus Sen Hyvän Sanoman Mukaan, jonka Hän On Ilmoittanut Palvelijoilleen profeetoille.

Ääni, jonka olin Kuullut Taivaasta, Puhui taas minulle: ”Mene ja Ota Tuo Avattu Kirjakäärö, Joka On Meren ja Maan Päällä Seisovan enkelin Kädessä.” Minä Menin enkelin Luo ja Pyysin häntä Antamaan Käärön minulle. Hän Sanoi: ”Ota Ja Syö Se. Se Karvastelee Vatsassasi, mutta Suussasi Se On Makeaa kuin hunaja.” Minä Otin Käärön enkelin Kädestä ja Söin Sen. Se Oli Suussani Makeaa kuin hunaja, mutta Kun Olin Sen Syönyt, Vatsaani Karvasteli. Sitten minulle Sanottiin: ”Sinun pitää vielä profetoida monista kansakunnista, kansanheimoista, kielistä ja kuninkaista.”

Minulle Annettiin Sauvan kaltainen Ruokomitta ja Sanottiin: ”Nouse ja Mittaa Jumalan Temppeli ja Alttari ja ne, jotka siellä Kumartaen Palvovat. Temppelin Ulkopuolella Oleva Esipiha Jätä kuitenkin Pois. Älä Mittaa Sitä, sillä Se On Jätetty Pakanoille, ja he Tallaavat Pyhää Kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.

Minä Annan Kahdelle Todistajalleni Tehtäväksi profetoida Säkkeihin Pukeutuneina tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää.” Nämä Ovat Ne Kaksi Öljypuuta ja Kaksi Lampunjalkaa, jotka Seisovat Maan Herran Edessä. Jos joku Tahtoo Vahingoittaa heitä, heidän Suustaan Lähtee Tuli, Joka Nielee heidän Vihollisensa. Näin On Kuoleva jokainen, joka Tahtoo Vahingoittaa heitä. Heillä On Valta Sulkea Taivas, niin Ettei Tule Sadetta heidän profetoimisensa Päivinä. Heillä On myös Valta Muuttaa Vedet Vereksi ja Lyödä Maata Kaikenlaisilla Vitsauksilla niin usein kuin tahtovat.

Kun he Ovat Lopettaneet Todistamisensa, Käy Syvyydestä Nouseva Peto Taisteluun heitä Vastaan, ja Se Voittaa heidät ja Tappaa heidät. Heidän Ruumiinsa Lojuvat Sen Suuren Kaupungin Valtakadulla, jota Hengellisesti nimitetään Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa Ristiinnaulittiin. Ihmiset eri kansakunnista, sukukunnista, kielistä ja kansanheimoista Näkevät heidän Ruumiinsa kolme ja puoli Päivää Eivätkä Anna Panna heidän Ruumiitaan Hautaan.

Maan Päällä Asuvat iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät toisilleen lahjoja, sillä nämä kaksi profeettaa Olivat Vaivanneet Maan Asukkaita. Mutta Niiden kolmen ja puolen Päivän Kuluttua Meni profeettoihin Jumalalasta Elämän Henki, ja he Nousivat Jaloilleen. Suuri Pelko Valtasi ne, jotka Katselivat heitä.

He Kuulivat Voimakkaan Äänen Sanovan Taivaasta: ”Nouskaa Tänne!” Ja profeetat Nousivat Pilven Mukana Taivaaseen ja heidän Vihollisensa Katselivat heitä. Sillä Hetkellä Tuli Suuri Maanjäristys ja kymmenesosa Kaupungista Sortui. Maanjäristyksessä Kuoli seitsemäntuhatta ihmistä, ja Jäljelle Jääneet Pelästyivät ja Antoivat Kunnian Taivaan Jumalalle. Toinen voi-huuto On Mennyt. Mutta kolmas voi-huuto Tulee Pian.

Seitsemäs enkeli puhalsi Pasuunaan, ja Taivaassa Kuului Voimakkaita Ääniä, jotka Sanoivat: ”Maailman Kuninkuus On Tullut Meidän Herrallemme ja Hänen Voidellulleen. Hän On Hallitseva Aina ja Iankaikkisesti.” Ja ne kaksikymmentäneljä Vanhinta, jotka Istuivat Jumalan Edessä valtaistuimillaan, Heittäytyivät kasvoilleen ja Palvoivat Jumalaa sanoen: ”Me Kiitämme Sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, Joka Olet ja Joka Olit, siitä että Olet Ottanut Käyttöön Suuren Voimasi ja Ryhtynyt Hallitsemaan.

Kansat Ovat Vihoissaan, mutta Sinun Vihasi Hetki On Tullut. On Tullut Aika Tuomita Kuolleet ja Maksaa Palkka Palvelijoillesi profeetoille ja Pyhille ja Sinun Nimeäsi Pelkääville, pienille ja suurille, ja Tuhota ne, jotka Tuhoavat Maata. Ja Jumalan Temppeli Taivaassa Avautui, ja Hänen Liitonarkkunsa Näkyi Hänen Temppelissään, ja Tuli Salamoita, Ääniä, Ukkosenjylinää, Maanjäristys ja Suuria Rakeita.

Taivaassa Näkyi Suuri Tunnusmerkki: Nainen, Pukunaan Aurinko, Kuu Jalkojensa Alla ja Seppeleenä Päässä kaksitoista Tähteä. Hän Oli Raskaana ja Huusi Synnytyskivuissaan, ja Hänen Oli Tuskallista Synnyttää. Toinenkin Tunnusmerkki Näkyi Taivaassa: Suuri Tulipunainen Lohikäärme, jolla Oli seitsemän Päätä ja kymmenen Sarvea ja Päissä seitsemän Kruunua. Sen Pyrstö Pyyhkäisi kolmasosan Taivaan Tähdistä ja Heitti Ne Maan Päälle. Lohikäärme Seisoi Synnyttämäisillään Olevan Naisen Edessä Nielaistaakseen Hänen Lapsensa, kun Hän Sen Synnyttäisi.

Nainen Synnytti Poikalapsen, Joka On Paimentava kaikkia kansoja Rautaisella Sauvalla. Hänen Lapsensa Temmattiin Jumalan Luo ja Hänen Valtaistuimensa Luo. Nainen Pakeni Autiomaahan, Jossa Hänellä Oli Jumalan Valmistama Paikka, että Häntä Ruokittaisiin Siellä tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää. Taivaassa Syttyi Sota. Mikael ja hänen enkelinsä Ryhtyivät Sotaan Lohikäärmettä Vastaan.

Lohikäärme ja sen enkelit Tekivät Vastarintaa mutta Eivät Kestäneet, eikä Niillä Ollut Enää Sijaa Taivaassa. Suuri Lohikäärme, se Vanha Käärme, jota kutsutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi, koko Maanpiirin Eksyttäjä, Heitettiin maan päälle, ja sen enkelit Heitettiin Sen Kanssa.

Sitten minä Kuulin Voimakkaan Äänen Sanovan Taivaassa: ”Nyt On Tullut Pelastus ja Voima ja meidän Jumalamme Valtakunta ja Hänen Voideltunsa Valta, sillä meidän veljemme Syyttäjä On Heitetty Ulos, hän joka Yöt ja Päivät Syytti heitä meidän Jumalamme Edessä. He Ovat Voittaneet hänet Karitsan Veren ja Todistuksensa Sanan Kautta Eivätkä Ole Rakastaneet henkeään vaan Ovat Olleet Alttiit kuolemaan asti.

Sen tähden Riemuitkaa, Taivaat ja te, Jotka Niissä Asutte! Voi Maata ja Merta, sillä Paholainen On Astunut Alas teidän luoksenne. Hän On Suuren Vihan Vallassa, koska hän Tietää, että hänellä On Vähän Aikaa!” Kun Lohikäärme Näki, että se Oli Heitetty maanpäälle, se Alkoi Ajaa Takaa Naista, joka Oli Synnyttänyt Poikalapsen. Naiselle Annettiin Suuren Kotkan kaksi Siipeä, jotta Hän Lentäisi Paikalleen Autiomaahan, Missä Häntä Ruokitaan aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa Poissa Käärmeen Näkyvistä.

Käärme Syöksi Kidastaan Naisen Perään Vettä, kuin virran, Saattaakseen Hänet Virran Vietäväksi, mutta Maa Auttoi Naista ja Avasi Suunsa ja Nieli Virran, jonka Lohikäärme Oli Syössyt Kidastaan. Lohikäärme Vihastui Naiseen ja Lähti Käymään Sotaa muita Hänen Jälkeläisiään Vastaan, Niitä Jotka Pitävät Jumalan Käskyt ja Joilla On Jeesuksen Todistus. Ja Lohikäärme Seisahtui Hiekalle Meren Rantaan.

Viidennen enkelin Puhallettua Pasuunaan Hengellisesti Ymmärtämästämme Taivaan Avaruuksista Putosi Saatanasta lähtöisin oleva Eksyttävä pelastusoppi Maan Päälle eli kristittyjen keskuuteen maanpäälle. Se on ihmisviisaudessa maailman antihengen vaikutuksesta jumalattomien, vailla Pyhää Henkeä maailmassa vaeltavien, keskuudessa ekumenian antihengessä synnytetty Antikristus – Kristuksen Totuuden Vastustaja. Tämä on Valheellisessa Rauhanmajassa, siis jumalattomien yhteisymmärryksessä yhdessä maailmassa vaeltavien keskuudessa, Synnytetty Eksyttävä ja Makealta Suussa Maistuva antitotuuden pelastusoppi, jolla Saatana pyrkii kumoamaan aiemmin Elävän Israelin Jumalan Seurakunnalleen Taivaasta Antaman Jumalan Sanan Kasvonsa Kirkastavan Ilmoituksen.

Valheen vaikutuksesta syntynyt oppi Avasi Syvyyden Kuilun, josta Nousi Savua, joka Peitti Jumalan Sanan Totuuden Eksyttäen monet kristityt, jopa hengessään Nukkuvia Herran Jaloon Viikunapuuhun Oksastettuja Valittuja Pyhiä, Jumalan Sanan Ilmoituksen vääristellen ja Totuutta lihallisen ihmismielen mukaan opettaen, ja näin Hengellisesti Tarkastellen Auringon Pimentäen eli Päivän Lasten Totuuden Valonlähteen, Kristuksen Eteen Peitteen Valheen antitotuudella Asettaen ja sen seurauksena saatanallisen antitotuuden totuudeksi uskovista ihmisistä Pyhän Hengen Karkottaen ja heidät Jalosta Viikunapuusta Pois Karsien, Armosta Osattomina Kristuksen Ruumiista Pois Viettelevän Käden tai Jalan Leikaten tai Silmän Irti Reväisten asiaa Hengellisesti Tarkastellen.

Maailmaa kohtasi Auringon Pimentyessä Hengellinen Pimeys. Hengellisesti Raitis Pyhän Hengen Rikastama Ilma Saastui Maan Päällä Syvyyden Kuilusta Nousevan Savun vuoksi. Ilman Pimentymisellä Ymmärrämme Hengellisesti Pyhän Hengen Toiminnan Mahdollisuuksien Heikentyvän merkittävästi paikallisseurakunnissa antihengen Pimentäessä kristittyjen Hengellisen Näkökyvyn Saastuttaen Raittiin Ilman Syvyyden Kuilusta Nousevalla Savulla. Haitallinen Savu Vaikuttaa Hengelliseen Ilmapiiriin kristittyjen Tekemässä Jumalan Valtakunnan Työssä ja johtaa oppiriitoihin kristittyjen keskuudessa ajassa. Elävän Israelin Jumalan Lapsilla On Armosta Osallisina Suuri Sydämen Rauha, eikä Maan Päällä Koettavat Myrskyt Heiluttele heitä, sillä heillä On Jumalan Sinetti Otsassaan. Heillä on Hengellinen Ymmärrys Totuudesta, jonka Pyhä Henki heissä Vahvistaa Suurella Sydämen Rauhalla Sisimmässä.

Syvyyden Kuilun Avaamisella Ymmärrämme Hengellisesti, että Antikristus Kiistää Kristuksen Totuuden, se on Jumalan Sanan Hengellisesti Ymmärrettävän Opetuksen, ja tuo maailmassa vaeltaville nimikristityille uuden opin, joka Tahraa Vaatteet ja valheellisesti Jumalan Sanan Totuutta Vääristellen ja Eksyttävästi opettaen kuin kieltää seuraajiaan tekemästä Parannusta Synneistä Maan Päällä uskotellen Pyhän Isän Ottavan Vastaan Taivaaseen kaikki maailman luodut Kristuksen ainutkertaisen Sovitustyön vuoksi, ilman että ihmisten tulisi seurata Kristuksen Opetusta ja Hylätä Syntielämä ja Tehdä Parannus Vaelluksessaan ajassa.

Jumala Kehottaa Tarkkaamaan elämäämme. Jumala Kehottaa meitä Tekemään Parannuksen. Jumala Kehottaa meitä Ottamaan Vastaan Pyhän Hengen. Jumala Edellyttää meitä Uudestisyntymään Pyhästä Hengestä hengissämme Päästäksemme Sisään Jumalan Valtakuntaan. Antikristuksen mukaan syntisen ihmisen ei tarvitse Uudestisyntyä Pyhän Hengen Voimasta hengessään Herrassa, sillä antitotuuden antievankeliumin mukaan Kristuksen Sovitustyö maailman Syntien Puolesta riittää pelastukseen ja pääsyyn Taivaaseen. Antikristus Sallii ihmisten Syntielämän siis olla Rakastamatta Jumalaa yli kaiken ja lähellä oleviaan niin kuin itseään. Antikristus Sallii ihmisten elää itsekkäästi, nautiskellen ja petollisesti elämänsä ajassa näin Saattaen ihmiset Kadotukseen Isämme Taivaan Kodin sijaan.

Antikristus tuo opissaan ihmisille Valheen ja Hengellisesti Ymmärtämämme Pedon vallan voimalla ihmismielen mukaisen, siis sielullisen, Jumalan Sanan Lupauksiin Pelastumisesta Kristuksen Sovitustyön Kautta pohjautuvan mutta vain harkittuja ja Hyvänmakuisia Sanan osatotuuksia opissaan esiin tuoden, kuitenkaan kertomatta Koko Totuutta Jumalan Sanan Ilmoituksesta Jumalan Kuvikseen luoduille ihmisille ajassa. Antikristus Vapauttaa Pahuuden henkivallat mellastamaan suojattomien ja omissa voimissaan Maan Päällä vaeltavien puolustuskyvyttömien, siis vailla Pyhää Henkeä olevien, keskuudessa ajassa. Riivaajahenget saavat Antikristuksen opettaman antitotuuden totuudeksi uskovien keskuudessa vallan Maan Päällä ajassa, kuten Johanneksen Ilmestys sen meille kertoo, että Syvyyden Kuilusta Nousevasta Savusta Lähtee Maan Päälle Heinäsirkkoja, jotka Saavat Vallan Vahingoittaa Maan Päällä ainoastaan niitä ihmisiä, joilla Ei Ole Otsassaan Jumalan Sinettiä.

Ne Eivät Saa Vahingoittaa Maan Uutta Ruohoa, Mitään Vihantaa tai Puita. Hengellisesti Ymmärrämme Kaikkivaltiaan Jumalan jo aiemmin Tuhonneen Kaiken Elävään Israelin Jumalaan Välinpitämättömästi Suhtautuneen Ruohon ja Puut ja Nyt Varjelee Armon Vastaanottaneen Hengellisen Herätyksen kokeneet ihmiset, siis Uuden Kasvuston, luomakunnassaan Sanansa Lupausten Mukaisesti niitä hengessään ajassa Lamppunsa Vakan Alle Piilottaneita, Säästöliekillä Palavia ja Kylmenneitä kristittyjä Kohtaavista Hengellisistä Riivaajahenkien Aiheuttamista Vaivoista Maan Päällä.

Riivaajahenkien Ei Annettu Hengellisesti Ymmärrettävästi Tappaa Maan Päällä Niiden Vaivaamiksi Joutuvia Kylmenneitä kristittyjä, siis Kirjanoppineita ja Fariseuksia, jotka olivat Nyt Totuutta Enemmän rakastuneet maailmaan sallien itselleen elämässään etuoikeutetun aseman Maan Päällä ja maallisia rikkauksia samaan aikaan nähdessään lähellä olevien puutteen ajassa. Olemmehan Kaikki veljiä ja sisaria Kristuksessa, siis Samaa Suurta Perhekuntaa Herrassa. Meidän Isällämme, Elävällä Israelin Jumalalla, On Vain Yksi Seurakunta, Kristuksen Ruumis ajassa.

Valta-asema ja rahan rakkaus turmelee maailmaan rakastuneen ihmisen, joka ei siksi saata Vaeltaa Hengessä ja Totuudessa Vanhurskaasti Elämän Tiellä ajassa. Maan Päällä, siis kristittyjen keskuudessa, Toteutuu Riivaajahenkien Vaivan Aikana Hengellisesti Ymmärrettävä kristittyjen Seulonta, joka Tapahtuu henkimaailmassa Taivaan Avaruuksissa jokaisen kristityn omassa Rukouselämässä ajassa, siis Uudestisyntyneen hengen Sisäisessä Hengellisesti Ymmärrettävässä kuin ajatuksen vaihdon tavoin toteutuvassa ihmisruumiin korvin kuullen äänettömässä mutta ihmishengen Korvin Kuultavassa Hengellisessä Vuoropuhelussa Herran Kanssa. Varokaa Eksyttäjähenkiä!

Eksyttäjähenget esiintyvät henkimaailmassa Herrana monia ensin Harhauttaen, mutta tulevat Pyhän Hengen antaman henkien Erottamisen Armolahjan vuoksi Paljastetuiksi Herran Omille Rukousmaailmassa Puhuessaan ihmishenkeen vastoin Jumalan Sanan Totuutta. Puolustajamme meissä Paljastaa Valheen Eksytysyritykset ja Käskemme riivajahenkiä Taivaan Avaruuksissa Väistymään Jeesus Nasaretilaisen Nimessä ja Veren Voimasta. Eksyttäjähenget Ovat Hengellisesti Tarkastellen kuin Egyptiä kohdannut kahdeksas vitsaus. Ne täyttävät Maan Päällä kaikki Talot, jotka Eivät Palvele Herraa.

Pimeyden Eksyttäjähenget Ovat Hyvin Pimeyden Voimin Varustetut kuin sotaan varustetut hevoset, Voimallisia niin Puheissaan kuin Tietämyksessä ja Voitokkaita Hengellisessä Sodankäynnissä Taivaan Avaruuksissa Päässään kuin kultaiset seppeleet, kun Ne Kohtaavat Jumalan Sanan Totuuden heikosti Tuntevan kristityn. Kuin Hunnun takaa Ne Esiintyvät Vapahtajana, mutta Ne Raatelevat Eksytetyn uhrinsa kuin leijonan hampailla siis Käyttäen Juudaan Leijonan Sanoja Lyömäaseenaan Johtaakseen Kohtaamansa kristityn Harhaan Totuudesta. Joka Lankeaa ja Seuraa Eksyttäjähenkeä henkimaailmassa Sen Valheellisen ja Eksyttävän Puheen Todeksi Uskoen, Huomaa Seuranneensa Eksyttäjähenkeä Vasta Jälkikäteen, sillä Hengellisesti Tarkastellen Pyrstöiltään kuin maallisten skorpionien Kaltaisten Eksyttäjähenkien Vahinkoa Tekevä Pistin ja Sen Pisto eli Eksytyksen Vaikutus Tulee Nähdyksi Vasta Viiveellä, sillä Pistin On Sen Pyrstön Päässä. Joskus Se Voi Olla Liian Myöhään Hengellisessä Sodankäynnissä.

Kuudennen enkelin Puhallettua Pasuunaan Taivaasta Elävän Israelin Jumalan Edestä Annettiin Käsky Vapauttaa Sidotut enkelit ja Jumalan Sallimuksessa Toimeenpanna Ennalta heille Saatanan Toimesta Tehtäväksi Annetusti Riistää henki Hengellisesti Ymmärrettävällä Tavalla kolmasosalta ihmisiä Jumalan luomakunnasta. Tehtävää Toteuttamaan Taivaassa Oli Sidottuna neljä enkeliä. Nämä enkelit Olivat Saatanan kanssa Langenneita enkeleitä ja Taivaassa Kiinni Otettuja ja Sidottuja, jotta ne eivät Pääsisi Tappamaan ihmisiä ennen kuin Aika Olisi Otollinen Jumalan Suunnitelman Toteutumiseksi ajassa.

Nuo neljä Saatanan enkeliä, eli henkivaltaa Taivaan Avaruuksissa, olivat Valmistautuneet Johtamaan ihmishenkien Surmatyön Hengellisen Eksytyksen Kautta Jumalan luomakunnassa Apunaan heille uskolliset Ratsujoukot. Toiminta-alueeksi Oli Ennalta Määritetty Suuren Eufratvirran Varren Alueet eli nykyisin islamin uskontoa tunnustavat alueet Jumalan luomakunnassa. Saatanan Antihengellisessä Ohjauksessa, Eksyttävän Valheen Voimalla ja Tunnusteoin Sai ihmishenkien Riistäminen kolmannekselta ihmiskuntaa Alkaa Otollisena Aikana ajassa Jumalan Sallimuksessa.

Alueen juutalaista ja kristillistä uskonnollista perintöä mukaellen Saatanan Antihengen Johdatuksessa Synnytettiin ihmisviisaudessa uusi monoteistinen uskomusjärjestelmä Eufratvirran Varren Alueelle. Vilpittömästi antitotuuteen uskonnollisten kokemusten siivittämänä, Eksyttävän Valheen Antihengen Johdatuksessa ja Antihengellisin sielullisin kokemuksin, Vahvistettiin Alueen väkivalloin ajassa hallintaan ottaman hallitsijan ja hänen uskollisten apureidensa myötävaikutuksella uusi alueellinen uskonto.

Muhamettilaiset julistivat Rauhan Sanomaa ja Rauhan Valtakuntaa valloittaen maa-alueita uskontonsa nimissä samaan tapaan kuin lännempänä olevat maalliset antihengessä vaeltavat kristillisiksi tunnustautuvat kirkotkin tekivät. Maallista uskonnollista hallitsijan valtaa kuninkaiden tapaan käyttäneet eri tunnustuskuntien piispat Johtivat Harhaan Eksyneet sielut uskonsotiin valloittamaan miekalla ja alistamaan tunnetun maailman valtaansa ristiretkillä ajassa tappaen ja raskauttaen veron keruulla kansakunnat Jumalan nimissä käyttämänsä maallisen vallankäytön avulla. Ihmiset Orjuutettiin näin Hengellisen Pedon vallan alaisuuteen, joka Palveli ja Palvoi tosiasiallisesti Saatanaa jumalanaan ajassa Valheellisesti Verhoutuen totuuteen ja valkeuteen.

Kuten tunnetussa kristillisessä maailmassakin aikanaan kirkot keskittyivät Hengellisen Hyvän Sanoman Julistamisen sijaan alistamaan ihmiset maallisen vallankäyttönsä alaisuuteen yhdessä eri alueiden maallisten hallitsijoiden kanssa yhteistuumin sekä keräämään maallisia rikkauksia ja elämään ylellistä elämää tekopyhästi ja teatraalisesti rooliasuihin ja ulkoisiin kultaisiin ja hopeisiin tunnuksiin pukeutuen kuin Jumalan Sanaan Verhoutuen ja kuitenkin pakanallista babylonialaisperäistä uskontoa ja Eksyttävää uskomusjärjestelmää ihmisviisaudessa jumalattomasti rakentaen. Muhamettilaiset saivat Rooman valtakunnan perillisiltä, kristillisiltä kirkoilta, mallin ja toimintamenetelmät, kuinka ihmiset alistetaan uskonnollisen maallisen vallan alle tosiassa heidät myös uskonnolla Hengellisesti Tarkasteltuna Pedon vallan alle Orjuuttaen.

Uuden uskonnollisen maallisen valtainstituution Rakentamisen Ajalla Johdettiin Toiminta-alueen ihmiset Harhaan Totuudesta Yhdistelemällä Jumalan Sanan Ilmoitusta vallankäyttäjien maallisten tarkoitusperien etuja ajavaan saatanalliseen uskonoppiin, siis Hengellisesti Ymmärrettävään Syntielämään Oikeutuksen Antavaan antitotuuteen, ihmiset ajallisen kuoleman tuomion pelolla alistaen ja maalliseen uskonnolliseen elämäntapaan pakottaen ajassa. Uusi uskonto takasi vallankäyttäjille erioikeuksia kansaan nähden. Se salli Elävän Israelin Jumalan Sanassaan Ilmoittaman Synnin tekemisen lähimmäisille sekä Kristuksen lihalliseksi ihmiseksi maailmaan tulon kieltämisen ja Kristuksen vastaanottaneiden ihmisten Sisimpään Pyhässä Hengessä Tulemisen. Jumalalla kiellettiin olevan Poikaa ja Pyhää Henkeä Itsessään.

Hedelmistään Puut Tunnetaan. Juutalaiset kielsivät Kristuksen ja antoivat Hänet, Jumalan Pojan, pakanoille ristiinnaulittavaksi. Pääosin pakanakansoista kristityiksi ryhtyneet ihmiset ovatkin varsin tehokkaasti toteuttaneet heille Annettua Tehtäväänsä Ristiinnaulita Kristuksen Ruumis eli Elävän Israelin Jumalan Seurakunta ajassa vertauskuvallisesti Hengellisesti historiaa Tarkastellen. Jumalan Sanan Totuutta Pyhässä Hengessä peräänkuuluttavat ovat poikkeuksetta leimattu kerettiläisiksi ja eksyttäjiksi ja heidän ylleen on julistettu Pedon valtaa maailmassa käyttävien toimesta kirkon panna. Käytännössä kerettiläisiksi leimatut Jeesuksen Seuraajat Pyhässä Hengessä on eristetty maallisesta yhteiskunnasta, mikäli ovat välttäneet ruumiillisen kuolemantuomion noitaroviolla tai Saatanan palvojiksi ihmisten edessä Valheen Voimalla leimattuina ajassa.

Kristilliset kirkot ovat eläneet tekopyhää elämää julistaen valikoivasti Jumalan Sanan Totuutta omiin tarpeisiinsa tyydyttävästi, mutta toimineet yhteistyössä jumalattomien maallisten hallitsijoiden kanssa maallisesti vaelluksessaan vastoin opettamaansa Totuutta näin Jumalan Pojan ihmisten edessä teoillaan ja vaelluksellaan kieltäen. Muhamettilaiset taas ovat suoraan kieltäneet Jumalan Pojan, mutta vastoin osin tunnustamansa Totuuden Opetusta ja Jumalan Säädöksiä rikkoneet Kymmentä Käskyä vastaan jopa kehottamalla tappamaan ruumiillisesti kaikki omasta lihallisesta mielestään vääräuskoiset, siis toisin ajattelevat ja Jumalan luoduille ihmisille annetusta vapaasta tahdostaan oikeaksi kokemansa uskon ihmisten edessä tunnustavat lähimmäiset ajassa palvomansa jumalan kunniaksi.

Saatana Sallii seuraajilleen Elävän Israelin Jumalan Totuuden ja Käskyjen Kieltämisen ja lihallisen mielen, sielullisen Makealta Maistuvan, Jumalan Silmissä tasavertaisia ja korvaamattoman arvokkaita lähimmäisiä ajassa erilaisin keinoin alistavan ja Jumalan Kuvina luomakunnassaan väheksyvän Syntielämän. Saatana jopa nauttii ihmisten ajassa kokemasta vääryydestä ja vaivaamisesta – etenkin Jeesuksen Opetuslasten ja Seuraajien vainoista, joita Kristuksen Ruumis on saanut osakseen profeetallisen ja esikuvallisen ihmiskunnan pelastussuunnitelman toimeenpanon maailmalle osoittavan juutalaisen Jumalan omaisuuskansan tapaan läpi Elävän Israelin Jumalan Seurakunnan historian ajassa. Monen epäjumalan nimessä ja voimalla on oikeutettu lähimmäisten kaltoin kohtelu ajassa katsomatta uskontoja tai uskomusjärjestelmiä ajassa. Nykypäivän suurin epäjumala on raha, josta Jeesus Nasaretilainen Itsekin mainitsi, ettei kukaan saata ajassa palvella kahta herraa. Jokaisen ihmisen on valittava palveleeko Jumalaa vai mammonaa.

Johanneksen Ilmestyksessä kerrotaan neljää enkeliä ihmisten Hengellisesti Ymmärrettävässä Tappamisessa Avustaneiden lukumääräksi kaksisataa miljoonaa Ratsukkoa. Leijonapäisten Hevosten Selässä Istui kolmenlaisiin Haarniskoihin Pukeutuneita Hyviä Tyyppejä mutta Valheen Voimasta Sokaistuneina vain omasta ja kaltaistensa mielestä. He kokivat olevansa hyvällä asialla Johtaessaan Harhaan Totuudesta ihmisiä ajassa ja Onnistuessaan Tavoitteessaan he Harkituilla Toimillaan Tappoivat maailmalle ja Pedon vallan Alaisuuteen Voittamiensa ihmisten henget Tapahtumaa Hengellisesti Tarkastellen.

Tämä koko maailmaa kohtaava Hengellisesti Ymmärrettävä Sotatoimi Toimeenpannaan Lopun Aikoina Valheen Kaikella Voimalla ja Väkevyydellä. Muslimimaailman Arabikevät vallankumouksineen ja Lähi-idän jatkuvat kriisit ja sotatoimet ajassa kertovat meille tämän profetian toteutuvan myös Hengellisessä Sodankäynnissä Taivaan Avaruuksissa, jossa Taistellaan ihmisten sieluista Valkeuden ja Pimeyden henkivaltojen Kesken. Profetian Ratsastajat kokivat olonsa turvallisiksi, koska heillä oli yllään Hengellisesti Tarkastellen Suojaa Antavat Haarniskat. He tunnustivat avoimesti eri väreillä Lippua, siis Kenen Joukoissa he Seisoivat Taistelussa, sillä muutoin he eivät tietäisi lainkaan, ketkä ovat kaltaisiaan hyviä tyyppejä ja ketkä eivät ole. Taistelussa on tärkeää tietää, kuka on ystävä ja kuka on houkka.

Maailman antihengessä vaeltavat Hyvät Tyypit Ratsastivat Leijonapäisillä Hevosilla , siis olivat liikkeellä Väellä ja Voimalla kuin Valkeutta edustamassa. Hevosen Pää eli oppi Näytti Juudaan Leijonalta, mutta Sen Pään Sisällä antioppi oli sekoitus maailman kirjauskontoja ja niiden seuraajien pyhinä pitämiensä tekstien sisältämää ihmisviisaudessa yhteistuumin ekumenian antihengessä valikoitua opetusta, pääosin kristinuskoa, islamia ja hinduismia, sillä Sen Suusta Lähti Tulta, Savua ja Tulikiveä.

Hengellisesti Ymmärrämme Tulen, Savun ja Tulikiven Olevan Peräisin maailmassa Hengellistä Pedon valtaa edustavan Uuden Maailman Järjestyksen vertauskuvallisesta Tulivuoren kaltaisesta valtarakenteesta, joka Epävakaana Syöksee Kidastaan Samanaikaisesti Tulta, Savua ja Tulikiveä, joka tuhoaa laavavirroilla polttaen, tuhkasateella ja savulla maaperän ja ilman peittäen sekä räjähdyksin tulikiveä ympäristöön sinkoillen tulivuoren rinteillä ja sen välittömässä läheisyydessä olevan kasvuston ja peittää Savulla Näkyvyyden, kuten Egyptiä kohdanneessa yhdeksännessä vitsauksessa Hengellisesti Ymmärrettävän Pimeyden koetellessa egyptiläisiä ajassa.

Hengellisesti Tarkastellen Tämä Tulivuori On kuin Suuri Sulatusuuni, Joka Yhdistää kaikki maailman kansat, kielet, kulttuurit, uskonnot ja uskomusjärjestelmät, rahajärjestelmät ja hallintojärjestelmät Sisuksissaan Yhdeksi massaksi, jota kutsutaan Uudeksi Maailman Järjestykseksi maailmassa antihengessä vaeltavien ja Hengellistä Pedon Valtaa Kumartavien keskuudessa ajassa. Tästä samasta Suuresta Uunista olivat peräisin viidennen enkelin Pasuunaan Puhaltamisen jälkeen ja sitä seuranneen Syvyyden Kuilun Avaamisen jälkeinen kristittyjen Eksytys ja Antikristuksen, Kristuksen Vastustajan, synnyttäminen Valheellisessa Rauhanmajassa. Tämä Eksytys näkyy jo kirkkojen messuissa.

Jumalanpalveluksissa palvotaan Vapahtajan rinnalla uskonpuhdistajastaan ylpeässä luterilaisessa kirkossakin Marian aavetta Taivaan kuningattarena, jona Saatana ottaa vastaan katolisen kirkon palvonnan Jumalan Äitinä babylonialaisen tradition mukaan. Kun maailmassa puhutaan Neitsyt Mariasta se kirjoitetaan Totuudessa kirjotusasussa neitsyt Maria. Maria oli Jeesus Nasaretilaisen äiti Elävän Israelin Jumalan Valinnasta ja Armosta. Jeesuksen äiti oli perisyntinen ihminen, samanlainen kuin me kaikki perisyntiset ihmiset olemme, ei siis Jumalan lailla Pelastettujen Palvonnan kohde. Hän oli Kristuksen äidiksi sopiva sukujuuriensa ja neitsyytensä vuoksi, jotta Herran syntymästä annetut Kirjoitusten profetiat tulivat toteutumaan ennalta annetusti. Jumala syntyi ajassa neitsyestä ihmiseksi ja asui keskellämme lihallisessa ihmisruumiissa maanpäällä. Me Kumarramme, Rukoilemme ja Palvomme Yksin Herraamme ajassa.

Katolinen kirkko on babylonialaisesti korottanut neitsyt Marian epäjumalan asemaan ja palvonnan kohteeksi kristillistä oppia edustavassa kirkossa, jota rukoillaan nykyajassa ja pyydetään auttamaan apua tarvitsevia maailmassa Harhaan Eksytettyjen piirissä. Jeesus Itse sanoi, ettei ole naisista syntyneissä suurempaa kuin Johannes Kastaja oli, mutta että Johannes Kastaja oli pienempi kuin vähäisin Jumalan Valtakunnassa olevista henkivalloista Taivaan Avaruuksissa. Maria on siis Jumalan Opetuksella maanpäällä asetettu Taivaallisessa arvojärjestyksessä Johanneksen alapuolelle. Maria ei tule auttamaan ketään nykyajassa, mutta Eksyttävät riivajahenget varmasti esiintyvät Jeesuksen äitinäkin ihmisille niin toivottaessa. Varokaa Eksyttävää Hapatusta!

Hengellisesti Ymmärrämme Uuden Maailman Järjestyksen kannattajien Esiintyvän Totuuden Airueena kuitenkin vaeltaen Valheen Voimalla, jonka Häntänä Vahinkoa Tekevä Käärme ja Sen Purema eli Eksytyksen Vaikutus Tulee Nähdyksi Vasta Viiveellä, sillä Käärme On Sen Häntänä. Hevosten Voiman Ollessa Niiden Suussa eli kuin leijonan kidassa, joka Syöksee Tulta, Savua ja Tulikiveä, ja Hännässä eli kuin Käärmeen Päässä ja Sen Puremassa, jonka Myrkky Tappaa, Ymmärrämme Hengellisesti Ratsastajien Käyttävän ihmisten Surmaamiseen Valheen Voimasta Synnytettyä Kasvoiltaan Kristukselta Näyttävää antioppia, jonka myös muiden uskontojen edustajat voivat keskuudessaan Hyväksyttää totuudeksi opetettavilleen, mutta jonka Todelliset Kasvot Paljastuvat Vasta Jälkikäteen Käärmeen Myrkkyä Kylväneeksi ja seuraajansa Kadotukseen saattelevaksi antitotuudeksi. Ensin koko maailmalle julistetaan Totuus, toiseksi Valhe ja kolmanneksi Nämä Yhdistävä Oppi. Nämä ovat Ne kolmanneksen ihmisistä Surmaavat Vitsaukset, jotka kohtaavat maailmaa kuudennen enkelin Puhallettua Pasuunaan: Tuli, Savu ja Tulikivi.

Jumalan luomista ihmisistä kolmannes Ei Uskonut maailman antihengessä vaeltavia Mielettömiä Paimenia Jumalan Sanan Totuuden jäädessä Pimeyden Verhoamaksi erilaisten Eksytysten ja Valheen Siementen Kylvämisen vuoksi Jumalan Viljapeltoon Maan Päällä ihmissilmin nähdyn Rikkaviljan Kasvun Vehnän Seassa havaitessaan. Mielettömien Paimenten oma antihengellinen vaellus ja Saastuneet Jalan Jäljet Tukahduttivat ihmisten kolmannekseen Kylvetyn Uskon Siemenen ajassa. Nämä ihmiset tekivät uskonratkaisunsa vapaasta tahdostaan ja kieltäytyivät Uskomaan Totuutta jatkaen elämäänsä ajassa Pedon vallan alaisuudessa jumalattomina kukin omia epäjumaliaan elämällään palvellen.

Nämä ihmiset päättivät siis omasta vapaasta tahdostaan ryhtyä ateisteiksi ajassa ihmishenkensä Lopullisesti Hengellisesti Tarkastellen Menettäen ja uskonratkaisunsa tähden Elävän Israelin Jumalan Paaduttaessa heidän Sydämensä vaeltamaan Hengellisessä Pimeydessä elinaikansa loppuun ajassa Siirtyäkseen sielullisen ajallisen elämän jälkeen iankaikkiseen Kadotukseen. Menetetyt sielut Tulevat Raskauttavaksi Taakaksi Mielettömien Paimenten Päälle Viimeisellä Tuomiolla.

Jeesus Sanoi kaikille: ”Jos joku Tahtoo Kulkea Minun Jäljessäni, hän Kieltäköön itsensä, Ottakoon joka päivä Ristinsä ja Seuratkoon Minua. Sillä se, joka Tahtoo Pelastaa Elämänsä, Kadottaa sen, mutta joka Kadottaa elämänsä Minun tähteni, Pelastaa sen. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän Voittaisi Omakseen koko maailman, mutta Saattaisi itsensä Tuhoon tai Turmioon?

Joka Häpeää Minua ja Minun Sanojani, sitä Ihmisen Poika Häpeää, kun Hän Tulee Kirkkaudessaan ja Isän ja pyhien enkelien Kirkkaudessa. Totisesti Minä Sanon teille: Tässä Seisovien Joukossa On muutamia, jotka Eivät Maista kuolemaa ennen kuin Näkevät Jumalan Valtakunnan.

Jumalan Sanan Ilmoituksen mukaan ne sielullisesti uskonnolliset ihmiset, jotka Hengellisesti Ymmärtäen Eivät Saaneet Surmaansa Tulen, Savun ja Tulikiven ihmiskunnalle Julistamisen Aiheuttamissa Vitsauksissa, jotka Koettelivat ihmisiä ajassa yli maanpiirin, Eivät Tehneet Parannusta maallisessa vaelluksessaan antihengen Johdatuksessa jatkaen sielullista uskonnollisuuden harjoittamista entiseen tapaan ajassa kukin epäjumaliaan Palvoen ja Hengellistä Pedon Valtaa Kumartaen.

Jotkut kristilliset kirkot ja paikallisseurakunnat eivät Usko Totuutta vaan jatkavat seuraajiensa Johtamista Harhaan kykenemättä myöntämään, tullessaan tietämään Totuuden, aiempaa vaellustaan Pimeydessä, tunnustamaan olleensa väärässä Pimeyden Peitteen Sokaisemina uskonopissaan ja tunnustamaan Harhailuaan Autiomaassa keskuudessaan Totuutta Etsiville ihmisille ja siksi Kuolevat Autiomaassa Pääsemättä Perille Luvattuun Maahan. Nämä kirkot ja paikallisseurakunnat eivät niiden Mielettömien Paimenten itsekkäiden syiden vuoksi Myönnä Jumalalle Eläneensä Synnissä, Pyydä Syntejään Anteeksi Jumalalta ja Tee Parannusta vaelluksessaan ajassa Saadakseen Vastaanottaa Syntien Anteeksiantamuksen Jumalan Karitsan Veren Voimasta. Ne jatkavat Valheessa vaeltamista vailla Armon Uudestisynnyttävää Vanhurskautta seuraajansa Kadotukseen Johdattaen.

Jumala Ei Asu ihmiskäsin rakennetuissa temppeleissä vaan Omin Käsin Valmistamissaan Pyhän Hengen Temppeleissä Maan Päällä ajassa. Tämän Totuuden sai Pietarikin havaita todeksi Kirkastusvuorella Taivaallisen Hengellisen Ilmestyksen Nähdessään ja ehdotettuaan Jeesukselle, että paikalla olleet opetuslapset rakentaisivat Maan Päälle Majan Jeesukselle, Moosekselle ja Elialle. Jeesus Nasaretilainen Sanoi Itse, Ettei Ihmisen Pojalla Ole Maan Päällä Paikkaa, Johon Hän Päänsä Kallistaisi. Jumala Ei Tahdo ihmisten rakentavan Itselleen maallisia temppeleitä.

Jumalan Tahto On, että me Hänen Elävinä Temppeleinään Palvelemme Herraa ja toinen toisiamme Rakkaudessa ja Totuudessa Vanhurskaalla Vaeluksellamme Armon Osallisuudessa, Kristuksen Ruumiissa, Elävän Israelin Jumalan Seurakunnassa joka päivä ja hetki Uskomme lähellä oleville Suidemme, Jalkojemme ja Käsiemme Jälkeen Jättämillä Jäljllä osoittaen ja Kantaen Hyvää Hedelmää ajassa. Pietari sai ainakin kerran kuulla Jeesukselta vakavan nuhtelun siitä, että salli Eksyttäjän Toimia Kauttaan Maan Päällä. Jeesus Nuhteli Saatanaa Pietarissa siitä, että hän ajatteli ihmisten tahdon ja tarpeiden mukaan Eikä Isän Tahtoa Kunnioittaen.

Kristityt kirkot ovat Jeesuksen Tahtoa Vastustaen rakentaneet seurakunnan kokoontumispaikoiksi kullalla ja hopealla koristeltuja kirkkorakennuksia ja temppeleitä vastoin Jumalan Sanan Ilmoittamaa Totuutta näin toimiessaan ulkoistaen Elävän Israelin Jumalan kivestä ja puusta ihmiskäsin rakennettuihin lattioihin, seiniin ja kattorakenteisiin. Nämä maalliset rakennukset on koristeltu Jumalan kuvilla vastoin Jumalan Kieltoa Tehdä Mitään Kuvaa Jumalasta, sillä Jumala On Itse Omin Käsin Valmistanut Kuvakseen ihmisen. Me kohtaamme siis Luojamme toinen toisissamme joka hetki ajassa. Jumalan kuvien tekemiselle kirkkorakennusten seiniin ja kattoihin oli olemassa ihmismielin perusteltu tarve Rooman valtakunnan perintöä vaalineelle kirkkoinstituutiolle. Tämä ei ollut kuitenkaan Jumalan Sanassaan Ilmoittama Tahto vaan lähtöisin Saatanasta ihmisten Eksyttämiseksi Pois Totuudesta Todellisen Jumalakuvan Peittämiseksi ajassa.

Saatana ei tahdo ihmisten ymmärtävän Jumalan Sanan Totuutta Pelastuakseen Kristuksen Ruumiissa Elämään. Sen vuoksi maallisten hallitsijoiden tapaan kirkkojaan hallinneet piispat papistoineen antihengessä vaeltaessaan pimittivät kansalta Jumalan Sanan Totuuden omakohtaisen tutkimisen mahdollisuuden käyttäen vain harvojen Kirjanoppineiden osaamaa latinan kieltä Jumalan Sanan Totuuden julistamiseksi kirkkorakennuksissa puhuen kirkkokansalle kuin kuuroille korville Jumalan Sanaa julistaen, koska he eivät saattaneet sitä ymmärtää. Tavallinen kansa ei osaa latinaa tai Raamatun tekstien alkukieliä hepreaa, arameaa ja kreikkaa tänäkään päivänä ajassa.

Valtiouskonnoiksi julistamisen jälkeen kristityiksi käännytettyjen kansojen omilla kielillä kirkkojen piispat ja papisto sitten kertoivat heille valikoiden Totuuksia Jumalan Sanasta oman vallankäytön mahdollistamisen vaatimalla tavalla kirkon piirissä yhteiskunnissa kansan Orjuuttamiseksi Hengellisesti Ymmärtämämme Pedon vallan Alaisuuteen ajassa. Vasta viisisataa vuotta sitten Martti Lutherin ja Mikael Agricolan kaltaiset uskonpuhdistajat ymmärsivät, että Herran Tahto on, alkuseurakunnan Helluntaina kokeman Hengellisen Ilmestyksen ja Pyhän Hengen, myös ihmisaisten havaittavan, Kaiken Lihan Päälle Maan Päällä Vuodattamisen jälkeen Kristuksen Ruumiissa, ollut julistaa Evankeliumia Vapahtajasta kaikelle kansalle heidän ymmärtämillään omilla kielillä ajassa.

”Miksi te Huudatte Minulle: ´Herra, Herra´ mutta Ette Tee, Mitä Minä Sanon? Minä Osoitan teille kenen kaltainen on se, joka Tulee Minun Luokseni ja Kuulee Minun Sanani ja Tekee Niiden Mukaan. Hän on kuin mies, joka Taloa Rakentaessaan Kaivoi Syvään, ja Laski Perustuksen Kalliolle. Kun sitten Tuli Tulva, Virta Syöksyi Taloa Vastaan mutta Ei Saanut Sitä Horjumaan, koska Se Oli Hyvin Rakennettu. Mutta se, joka Kuulee Eikä Tee, on kuin mies, joka Rakensi Talonsa Maan Pinnalle, Ilman Perustusta. Kun Virta Syöksyi Taloa Vastaan, Se Sortui heti ja Tuhoutui Kokonaan.”

Jos joku teistä aikoo Rakentaa tornin, eikö hän Ensin Istuudu laskemaan kustannuksia Nähdäkseen, onko hänellä Varoja rakentaa se valmiiksi? Sillä jos hän Laskee Perustuksen mutta Ei Kykene Saamaan Rakennusta Valmiiksi, niin Kaikki, jotka Sen Näkevät, alkavat pilkata häntä. He sanovat: ´Tuo mies Ryhtyi Rakentamaan mutta Ei Kyennyt Saamaan Valmiiksi.´

Jotkut kirkkorakennukset eivät tunnu valmistuvan ajassa koskaan, mikä vertauskuvallisesti keskeneräisyyttään osoittavat meille myös Hengellisesti Tarkastellen niiden edustavan ihmiskäsin ja ihmismielen sielullisiin tarpeisiin rakennetuja Kuolleiden Hautoja, jotka Ovat Ulkokuoriltaan Kauniiksi Koristellut, mutta Sisältä Täynnä Saastaa. Jeesus Opetti aikanaan rakentajista. Viisas rakentaja määrittää ennen rakentamisen aloittamista, millaiseen rakennukseen hänellä on varaa hankkia tekotarpeet, ettei rakennus jää keskeneräiseksi varojen loputtua kesken ennen rakennuksen valmistumista.

Pyhä Henki On Perusta, jolle me Rakennamme oman Talomme Kristus Kalliolla, Hänen Äärettömän Suuresta Aarrekammiostaan Loputtomia Varoja Talomme Rakentamiseen joka päivä lisää Vastaanottaen. Jumala Ruokkii Kansaansa Taivaasta Tarjoamallaan Ravinnolla Sen Erämaavaelluksen Aikana Sen Etsiessä Luvattua Maata Herran Johdatuksessa. Jumalan Sana On Kallio, Josta Hän Jakaa janoisille Elämän Vettä niin, Ettei kukaan Pyhää Henkeä Juovista Enää Koskaan Tunne Nääntyvänsä Janoon.

Lukekaa Jumalan Sanaa! Perustakaa Uskonne Totuuden Kalliolle eikä maailman antihengessä julistavien kuulopuheille! Ottakaa Vastaan teille Taivaasta Laskettu hengen Ravinto. Etsikää Hänen Kasvojaan ja Hän On teille Kasvonsa Kirkastava. Jeesus Kristus, Jumalan Sana, On Kristuksen Ruumiin Pää. Kuinka kuvittelette Sen Jäseninä kykenevänne toimimaan Hänen Tahtonsa mukaan, jos te ette itse vaivaudu ottamaan Hänen Tahdostaan selvää lukemalla Raamattua Hengessä ja Totuudessa Rukouksessa yhdessä Herran kanssa? Jumala Tarkkaa Vaelluksemme ajassa ja Poistaa Omin Käsin Kristuksen Ruumiin Yhteydestä kelvottomiksi Havaitsemansa Jäsenet maallisen Vaelluksemme Kuluessa meitä Koetellessaan. Hän Tahtoo Havaita meidät Kristuksen Veren Voimasta Totuudessa Pyhitetyiksi ja Vaatteemme Tahrattomiksi Herrassa.

Puhuteltuaan Sydäntäni näillä Hengellisillä Asioilla ollessani sytyttämässä Suomen 100-vuotis itsenäisyyspäivänä 6.12.2017 takapihallemme lyhtykynttilöitä Suomen kansakunnalle merkittävän juhlan kunniaksi, Herra ikään kuin Vahvisti Sanansa Sydämelleni, tuomalla kahdeksan puhtaanvalkoisen laulujoutsenen näyttävän ylilennon puiden latvoja hipovalla korkeudella piha-alueemme ylitse kauniissa aurassa ohitseni lentäen. Johtolinnun, minut yllättävän, lyhyen kiljaisun kiinnittäessä huomioni lintujen tulosuuntaan, tuo nopeasti ohikiitävä hetki, piirtyi silmien verkkokalvoille ja muistiin mielikuvien sarjana sykähdyttävänä hetkessä silmien eteen avautuvana luonnon näytöksenä ajassa.

Isänmaallisena upseerina, erossa vakinaisesta palveluksesta, kiitin Herraa tuosta hienosta Taivaan Lahjasta kansakuntamme merkkipäivänä saadessani ihailla kansallislintujemme uljasta lentoa muodostelmassa kotipihaltamme käsin tähän aikaan vuodesta. Herra muistutti näin Pelastuksen Päivän Koittavan Yllättäen Hetkellä, jota Emme Tiedä. Vedenpaisumuksesta Herra Pelasti kahdeksan ihmistä. Kuinka Moni On Ottanut Tänä Päivänä Herran Kutsun Vastaan? Kaikesta Sydämestäni Rukoilen päivittäin, että Suomi saisi olla koko kansakuntamme Sydämissä Isän Maa.

Elävä Luojamme ja Jumalamme Puhuu luomakunnassaan ihmissilmin nähtävästi meille Hänen Lampailleen jatkuvasti ajassa erilaisilla ilmiöillä ja tapahtumilla. Hengellisesti Tarkastellen Voimme Havaita, siis Näemme hengen Silmin, maailmassa Tapahtuvan Ilmastonmuutoksen tässä ajassa Hengellisesti Ymmärtämämme Meren, siis antihengessä vaeltavien ja Pedon valtaa kannattavien maailman ihmisten, Valtaavan Suurella ja edelleen Kiihtyvällä Nopeudella Maapallon, Hengellisesti Ymmärrettävää ihmiskunnan muodostamaa Kokonaispinta-alaa, Hengellisesti Ymmärtämältämme Elävään Israelin Jumalaan Uskovista ihmisistä koostuvalta Maalta ajassa.

Laittomuus Lisääntyy ja jumalattomuus Sen Kanssa vuorovedoin. Ihmisen Poika On Saanut Isältä Toimivallan ja Valtuuden Antaa Syntejään Katuville ihmisille Synnit Anteeksi Maan Päällä siis Elävän Israelin Jumalan Seurakunnassa, Hänen Seurassaan hengessä Herrassa, Hengessä ja Totuudessa Vanhurskaasti Vaeltavassa Kristuksen Ruumiissa ajassa. Olemme Tänä Päivänä Nooan Päivissä, joissa Hengellinen Vedenpaisumus Uhkaa Viedä hengen Koko Elävän Israelin Jumalan Tahtoon, Uudestisyntymiseen Pyhän Hengen Voimasta ja Parannuksen Tekoon Vaelluksessaan Vanhurskaudessa Taipumattomalta ihmiskunnan osalta, jotka Eivät Ota Vastaan Vapahtajaamme Herraa Jeesusta Kristusta ja Jätä Taakseen eli Hylkää Syntielämää maailmassa antihengen vallassa Hengellisesti Ymmärtämäämme Pedon valtaa ajassa Kumartaen.

Ilmastonmuutos reaalielämässä on kiistämätön tosiasia. Maailman populaatio kasvaa vauhdilla. Maapallon kantokyvyn kestävyys on koetteilla. Kuivuus vaivaa toisaalla aiheuttaen nälänhätää. Ravinnontuotanto ja ruuan riittävyys kaikille aiheuttaa päänvaivaa. Erilaiset tautiepidemiat puhkeavat ympäri maailmaa niittäen kuolemaa satunnaisesti ja yllättävästi. Toisaalla meri saastuu muovista ja koralliriutat kuolevat kaloineen. Eläinlajeja uhkaa kuolema sukupuuttoon ja esiintyy poikkeuksellisia eläinkuolemia ja ilmiöitä eläinten parissa ympäri maailmaa. Maanjäristykset koettelevat yhteiskuntia siellä täällä. Tulivuorten purkaukset pimentävät savullaan lentosään ja näkyvyyden. Metsäpalot tuhoavat taloja ja kasvustoa tulen levitessä tuulissa ihmisten pyrkiessä rajoittamaan syntyvää tuhoa parhaan kykynsä mukaan. Kriisi toisensa jälkeen puhkeaa ruokkien uusia alueellisia kriisejä. Kuullaan päivittäin viestejä sodista ja sodanuhkista. Ja Tämä Kaikki On Vasta Synnytystuskien Alkua!

Mitä tekee ihminen? Lentelee ympäri maapalloa ja pitää keskustelukerhoja, joissa nappaillaan selfie-kuvia muistoksi ja jaettavaksi maailman medioilla kaikelle kansalle ylpeillen hymysuin, kuinka on jo päästy näin pitkälle yhdessä. Ihminen voi hyvin hyvinvointivaltioissaan rakentaen ihanneyhteiskuntia Kuolevassa maailmassa vieläkin enemmän ja nopeammin kaikkea turhuutta itselleen haalien ja vaatien. Ihminen Raiskaa Jumalan luomakuntaa ajassa parhaan kykynsä ja oivallustensa mukaisesti tiedostamatta tekemiensä valintojen seurauksia ajassa. Mistä syystä ihminen tekee näin?

Ihminen tekee sen Sokeuttaan Nähdä Totuutta! Sokean sielun perisyntisten halujen ja himojen tyydyttämiseksi, siis ainoastaan mitättömien ja katoavien asioiden kuten rahan, vallan ja nautintojen tähden, itse sielunsa Kadotukseen lihallisen ihmismielenmukaisilla elämänvalinnoillaan Saattaen! Voi Mitä Arvokkaan Iankaikkisen Elämän Tuhlausta! Koska ihminen Tekee Jumalan Tahdon Mukaisesti?

Kaaos Hallitsee Jumalan luomakunnassa jumalatonta ihmistä, vaikka jumalaton ihminen kuvittelee hallitsevansa kaaosta – ja Saatana Nauraa pikkusieluisille ihmisille, jotka vaeltavat antihengen Vallassa vääjäämättä kohti Tuhoa ja sielujensa Iankaikkista Piinaavaa Kadotusta Pimeyden henkivaltojen Seurassa Helvetissä itkien ja hammasta purren. Herätys! Herätys! Herätys! Jumala Puhuu! Koska ihminen Kuuntelee? Homo Sapiens? Viisas ihminen ottaa Raamatun käteensä, lukee, Rukoilee ja Kiittää Herraa Elämän Leivästä ja Viinistä, Syö ja Juo! Jumalan Sana On Tunnettava ennen Ihmisen Pojan Päivää.

Sitten Mooses sanoi Aaronille: ”Sano Koko Israelin Seurakunnalle: ´Astukaa Herran Eteen, sillä Hän On Kuullut teidän napinanne.” Aaronin puhuessa Koko Israelin Seurakunnalle Kaikki Kääntyivät Autiomaahan Päin. Silloin Herran Kirkkaus Ilmestyi Pilvessä. Herra Puhui Moosekselle: ”Minä Olen Kuullut Israelilaisten napinan. Sano heille: ´Iltahämärissä Saatte Lihaa Syödäksenne ja Aamulla Saatte Leipää Yltä Kyllin. Näin te Tulette Tietämään, että Minä Olen Herra, teidän Jumalanne.´”

Illalla Leiriin Tuli viiriäisiä niin paljon, että ne Peittivät Sen. Aamulla Leirin Ympärillä Oli Kastetta. Kun Kaste Oli Haihtunut, Israelilaiset Näkivät, että Autiomaassa Oli Maan Pinnalla jotakin hienoa, suomujen tapaista, kuin Hienoa Huurretta Maassa. Katsellessaan Sitä, he Kyselivät Toisiltaan: ”Mitä Tämä On?” He Eivät Näet Tienneet, Mitä Se Oli. Mooses sanoi heille: ”Se On Leipää, Jota Herra On Antanut teille Syötäväksi.

Näin On Herra Käskenyt: Kootkaa Sitä Sen Verran kuin kukin Syö, oomer-mitta henkeä kohti, niin monta kuin teitä on. Kootkoon kukin niin monelle kuin hänen Teltassaan On Asuvia.” Israelilaiset Tekivät Niin ja Kokosivat, kuka enemmän, kuka vähemmän. Kun he Mittasivat Sen oomer-mitalla, ei sille, joka Oli Koonnut Enemmän, Jäänyt Liikaa, eikä sillä, joka Oli Koonnut Vähemmän, Ollut Liian Vähän. Jokainen Oli Koonnut Sen Verran kuin Tarvitsi. Mooses sanoi heille: ”Kukaan Ei Saa Jättää Siitä Mitään Jäljelle Aamuksi.”

Muutamat Eivät Kuitenkaan Totelleet Moosesta vaan Jättivät Sitä Jäljelle Aamuksi, mutta Siihen Tuli Matoja, ja Se Alkoi Haista. Silloin Mooses Vihastui heihin. Israelilaiset Kokosivat Sitä Joka Aamu Sen Mukaan, Kuinka Paljon kukin Tarvitsi. Kun Aurinko Alkoi Paahtaa, Se Suli.

Kuudentena Päivänä Israelilaiset Kokosivat Ruokaa Kaksinkertaisen Määrän, kaksi oomeria henkeä kohti, ja Kaikki Kansan päämiehet Tulivat Kertomaan Siitä Moosekselle. Silloin hän sanoi heille: ”Näin On Herra Puhunut: Huomenna On Levon Päivä, Herralle Pyhitetty Sapatti. Leipokaa Mitä Leivotte, Keittäkää Mitä Keitätte, ja Pankaa Talteen Huomiseksi Kaikki, Mitä Jää Jäljelle.” Niin Israelilaiset Jättivät Sitä Aamuksi, niin kuin Mooses Oli Käskenyt. Se Ei Alkanut Haista, Eikä Siihen Tullut Matoja. Mooses sanoi: ”Syökää Se Tänään, Sillä Tänä Päivänä On Herran Sapatti. Tänään Ette Löydä Maasta Mitään.

Kuutena Päivänä Kootkaa Sitä, mutta Seitsemäntenä Päivänä On Sapatti, Eikä Sitä Silloin Ole.” Muutamat Kansasta Lähtivät Kuitenkin Kokoamaan Ruokaa Seitsemäntenä Päivänä, mutta Eivät Löytäneet Mitään. Silloin Herra Sanoi Moosekselle: ”Kuinka Kauan te Kieltäydytte Noudattamasta Minun Lakejani ja Opetuksiani? Ymmärtäkää, että Herra On Antanut teille Sapatin. Sen Tähden Hän Antaa teille kuudentena Päivänä Kahden Päivän Ruuan. Jokaisen Tulee Pysyä Silloin Aloillaan. Kukaan Ei Saa Lähteä Paikaltaan Seitsemäntenä Päivänä.”

Niin Kansa Lepäsi Seitsemäntenä Päivänä. Israelin Kansa Antoi Ruualle Nimen manna. Se Oli valkoisen korianterin siemenen kaltaista ja maistui hunajaleivokselta. Mooses sanoi: ”Näin On Herra Käskenyt: Säilytäkää Täysi oomer mannaa tuleville sukupolville, että nekin Näkisivät Ruuan, jolla Minä Ruokin teitä Autiomaassa, kun Vein teidät Pois Egyptin Maasta.” Mooses sanoi Aaronille: ”Ota Ruukku ja Pane Siihen Täysi oomer mannaa ja Aseta Se Herran Eteen Säilytettäväksi sukupolvesta sukupolveen.”

Niin Aaron Asetti Sen Talteen Todistuksen Arkun Eteen, niin kuin Herra Oli Moosesta Käskenyt. Israelilaiset Söivät mannaa neljäkymmentä vuotta, Siihen Asti, kun he Tulivat Asuttuun Maahan. He Söivät mannaa, kunnes Tulivat Kanaaninmaan Rajalle. Oomer on kymmenesosa eefaa.

Jumalan juutalaisen omaisuuskansan maallinen vaellus kertoo Jumalan Ennalta Suunnittelemaa ihmiskunnan Pelastushistoriaa Ei Pelkästään Henkilöiden Nimien mutta myös Paikan Nimien Kautta. Seurakunta Lähti Liikkeelle Synnin Autiomaasta ja Leiriytyi Herran Käskystä Paikkaan, Jossa Se Löysi Uudelleen Herransa. Kansa Sai Juoda Kalliosta Pyhän Hengen Janon Sammuttavaa Elävien Virtojen Vettä Löytäessään Uudelleen Vapahtajansa, Uudestisyntyessään hengessään Pyhän Hengen Voimasta, Vaeltaessaan Herran Määräysten Mukaan. Jumalan Nimi Jeesus, joka on kreikankielinen muoto Nimestä, voidaan kirjoittaa hepreankieliseen muotoon Jeesua tai muotoon Yeshua, tarkoittaa ´Herra Pelastaa´.

Koko Israelilaisten Seurakunta Lähti Liikkeelle Siinin Autiomaasta ja Kulki Pysähdyspaikasta Toiseen Herran Käskyn Mukaan. He Leiriytyivät Refidimiin, mutta Siellä Ei Ollut Vettä Kansalle Juotavaksi. Kansa nurisi Moosesta vastaan ja sanoi: ”Antakaa meille Vettä, että Saamme Juoda!” Mooses vastasi heille: ”Miksi te Riitelette minun Kanssani? Miksi Kiusaatte Herraa?” Mutta Kansalla Oli Siellä Jano, ja Se Halusi Vettä. Se napisi Moosesta vastaan ja sanoi: ”Minkä tähden Olet Tuonut meidät Egyptistä? Siksikö, että Haluat Tappaa meidät Janoon lapsinemme ja karjoinemme?”

Silloin Mooses Huusi Avukseen Herraa ja sanoi: ”Mitä minä Teen Tälle Kansalle? Kohta he Kivittävät minut.” Herra Vastasi Moosekselle: ”Mene Kansan Edellä ja Ota Mukaasi Israelin Vanhimpia. Ota Käteesi Sauva, jolla Löit Niiliä, ja Mene. Minä Seison Siellä Edessäsi Hoorebin Luona Olevalla Kalliolla. Lyö Kalliota, niin Siitä Lähtee Vettä, ja Kansa Saa Juoda.” Mooses Teki niin Israelin Vanhimpien Nähden. Hän Antoi Sille Paikalle Nimet Massa ja Meriba, koska Israelilaiset Riitelivät Siellä ja Kiusasivat Herraa sanoen: ”Onko Herra meidän Keskellämme Vai Ei?”

Sitten Amalek Tuli Refidimiin Taistelemaan Israelia Vastaan. Mooses sanoi Joosualle: ”Valitse meille Miehiä ja Lähde Taisteluun Amalekia Vastaan. Huomenna minä Asetun Seisomaan Kukkulan Huipulle Jumalan Sauva Kädessäni.” Joosua Teki niin kuin Mooses Oli hänelle Sanonut ja Taisteli Amalekia Vastaan, kun taas Mooses, Aaron ja Huur Nousivat Kukkulan Huipulle. Kun Mooses Piti Kätensä Ylhäällä, Israel Oli Voitolla, mutta Kun hän Laski Kätensä, Amalek Pääsi Voitolle.

Mooseksen Kädet Alkoivat kuitenkin Painaa. Silloin Aaron ja Huur Ottivat Kiven ja Asettivat Sen hänen Alleen, ja hän Istui Sille. Sitten Aaron ja Huur Tukivat hänen Käsiään, toinen Toiselta ja toinen Toiselta Puolelta, ja niin hänen Kätensä Pysyivät Vakaina Auringonlaskuun Asti. Näin Joosua Nujersi Amalekin ja sen Sotajoukot Miekalla. Herra Sanoi Moosekselle: ”Kirjoita Tämä Muistutukseksi Kirjaan ja Teroita Sitä Joosualle: ´Minä Pyyhin Amalekin Muiston Täydellisesti Pois Taivaan Alta.´”

Sitten Mooses Rakensi Alttarin ja Antoi Sille Nimen ”Herra On minun Lippuni” ja sanoi: ”Totisesti, Herran Valtaistuimen Kautta, Herralla On Sota Amalekia Vastaan polvesta polveen.”

Niin kuin Kaste Aamulla Haihtui mannan Pinnalta niin Poistuu Peitekin Hengellisen Näkökyvyn Edestä ja Saatte Katsella Totuutta Näkevin Silmin Yksin Herrassa. Ottakaa Vastaan teille Taivaasta Jumalan Edestä Tarjottu hengen Ravinto ja Syökää Yllin Kyllin Elämän Leipää. Älkää Enää Nurisko Herran Määräyksiä Vastaan, vaan Eläkää hengessä Kuuliaisina Isä Jumalan Tahto Todeksi Elämässänne ja te Kannatte Runsaasti Hyvää Hengen Hedelmää, Ei Lain vaan Hengen Voimalla, Ennen Sadonkorjuuta Iankaikkiseen Elämään.

Kun te Mooseksen tavoin Pidätte Kätenne Ylhäällä siis Keskitytte Sisukkaasti ja Peräksiantamattomasti ja Päättäväisesti Palvelemaan Herraa Hänen Tahtonsa Mukaisesti, te Voitatte Pahan Vallat, jotka Ovat Pitäneet teidät Kiireisinä maailmassa ja kun Omat Voimanne Rajallisina Eivät Riitä, On Ylipappimme Jeesus Kristus Taivaassa Puolellanne Kannatellen Käsiänne Yhdessä Puolustajamme Pyhän Hengen Kanssa Taivaan Avaruuksissa Ympärillämme samaan tapaan kuin Aaron ja Huur kannattelivat Mooseksen käsivarsia Joosuan taistellessa Amalekia vastaan Refidimissä Israelin Kansan Löydettyä Pelastuksen Kallion ja Juotuaan Siitä Vuotavaa Vettä Elääkseen hengessään ja Päästäkseen Luvattuun Maahan.

Kun Kristuksen Morsian Temmataan Ylös Karitsan Häihin Taivaaseen ennen Herran Päivää niin kuin Mooses, Aaron ja Huur nousivat ylös kukkulalle Rukoilemaan Joosuan miehineen mennessä taistelemaan Amalekia vastaan, On Taakse Jäävän Seurakunnan Käytävä Hengessä ja Totuudessa Yhtä Pitäen Pahuuden henkivaltoja Vastaan Taivaan Avaruuksissa Aina Ihmisen Pojan Päivään Asti, kunnes Koko Maa Huutaa Vapahtajaa Palaamaan Herran Kirkkaudessa Hallitsemaan Kuninkaana Omiaan maailmassa. Omalla Todistuksellanne te Vapautatte Herrassa Maan Saatanan Kahleista Hänen Astinlaudakseen Saapua Keskellemme Kirkkaudessaan. Tehkää Hänelle Tie Autiomaahan Käydä Takaisin ihmisten Keskelle. Tasoittakaa Kukkulat ja Mäenrinteet Herran Käydä.

Profetian Hengessä Elävä Israelin Jumala Vahvisti luomakunnassaan edellisenä iltana ja yönä Sydämeltäni Ylös Kirjatun Jumalan Puheen henkeeni antaen korvieni kuulla aamupäivällä 8.12.2017 radion uutislähetyksestä Suomen Tornionjokilaakson alueella ja sieltä pohjoiseen raportoidun aamulla yli kolmesataa havaintoa pienehköstä seismisestä Maanjäristyksestä. Maanjäristyksen voimakkuudeksi Mitattiin 3,5 Richterin asteikolla Mitattuna. Kun Jeesus Kävelee Vetten Päällä, Sortuvat Hengellisesti Ymmärtämämme Meren Päälle Rakennetut Tornit ajassa.

Kuin vahvistaakseen Tätä Puhettaan Sydämelleni Hän Herätti nuorimman tyttäreni kesken aamupäiväunien. Lähdettyäni uudelleen kävelemään luontoon kärrytellen tytärtäni Uudelleen Lepoon, Herra lennätti satojen pikkulintujen parven Edessä Avautuvan Tien Toiselle Puolelle ja Siellä Kasvaviin Tukeviin Mäntypuihin. Herra Vahvistaa Aina Sanansa Totuuden Merkkien Kautta, jotka Hän Ilmoittaa Palvelijoilleen henkeemme Puhuen. Suomessa moni lähimmäinen Tulee Ravistelluksi Hereille Kuoleman Unestaan Pelastuksen Vastaanottaakseen Herrassa Jeesuksessa Vapahtajassa.

Illalla Rukouksessa Herra Kehotti minua Liittämään kuvakauppauskuvan Maanjäristysuutisoinnista tähän verkkojulkaisuun Todistukseksi Siitä, Että Hän Puhuu Omilleen luomakunnassaan ja maailmassa Tapahtuvien Asioiden Kautta. Herra Itse Puhuu henkeemme ja Kiinnittää Huomiomme Hänen Osoittamiinsa Asioihin ja Tapahtumiin ajassa. Meidän Ei Tarvitse Etsiä Jumalan Ilmoitusta luomakunnassaan Vaan Hän Itse Osoittaa meille Omille Lampailleen Kaiken Tahtonsa Mukaan Tiedoksi Vahvistaakseen Luottamustamme Yksin Elävään Israelin Jumalaamme ajassa. Me Saamme Rohkein mielin, Täydestä hengestämme, Osoittaa ja Näyttää meille Annettua Lippua ajassa. Herra On meidän Turvamme ja Lippumme ajassa. Ole Turvallisella mielellä Palvellessasi Herraa Vain Hänelle Kuuliaisesti ja Uskollisesti Hänen Äänelleen ajassa. Älä Pelkää! Herra Osoitti minulle Lisäksi kaksi Todistusta Liitettäväksi muista Tapahtumista 8.12.2017 Osoitukseksi Hengellisesti Ymmärtämämme Meren Asemasta Hänen Silmissään ajassa.
Lähde: Lapin Kansa, 8.12.2017, https://www.lapinkansa.fi/kotimaa/maanjaristys-oulun-suunnalla-maa-tarisi-ihan-selvasti-200589103/

Lähde: Yle, 8.12.2017, https://yle.fi/uutiset/3-9969141

Lähde: Yle, 8.12.2017, https://yle.fi/uutiset/3-9969348

Hengellisesti Ymmärtämämme Meri On Pyhän Jumalamme Silmissä Kateissa Vaan Ei Vielä Kuollut ja Haavoittunut Muttei Vielä Menetetty. Herramme Etsii Kadonneet Lampaansa ja Hoitaa Hengen Miekan Haavoittamat ihmiset ajassa. Hyvä Paimen Huolehtii Lampaistaan Eikä Koskaan Jätä Omiaan Kadoksiin. Jeesus On Hyvä Paimen, Joka Kutsuu Kadoksissa Olevia nimeltä. Pienikin Käden Ojennus Tai Hiljainen Huokaus Hänen Puoleensa Tuo Hänet Paikalle Tarjoamaan Rakastavaa Huolenpitoaan, kuin Laupias Samarialainen, Hän Ei Jätä Ketään Avunhuutajaa Hukkumaan Mereen Vaan Pelastaa Petollisen veden Varaan Antautuneet ja Siksi Merihätään Meressä Joutuneet.

Herra On Laupias ja Suuri Armossaan meitä ihmisiä Kohtaan. Sen te Tulette Tietämään.
Merestä Herra Herättää Kuolleista ja Nostaa Seisomaan Laivansa Komentosillalle Kaksi Todistajaa ja He Todistavat Hänen Voimassaan Meren Päällä. Merellä Nousee Myrsky, Jonka Herra Vaientaa Sanansa Voimalla ja Tulee Tyyni. Kaikelle On Annettu ja Ennalta Säädetty Aikansa ja Paikkansa ihmisen elämässä ajassa. Tänään 9.12.2017 saimme kuulla kahden merimiehen ajallisen elämän päättyneen kuolemaan merenkäynnissä luotettavaksi uskotun luotsikutterin kallistuman ja ylösalaisin kääntymisen seurauksena Porvoon majakan edustalla Suomenlahdella. Toivon Sydämestäni, että nämä miehet olisivat aikanaan Etsikkoaikoinaan Ottaneet Vastaan Herran Kutsun Tulla Seuraansa.

Vapahtajamme Kutsuu ihmistä jokaisen omalla nimellä ihmishenkeen Puhuen, jolloin hetkessä ihminen Havahtuu hengessään kuin coctail-tilaisuudessa konsanaan Herran Puhutellessa ajassa. Toivon Sydämestäni, että nämä Merimiehet Eivät Kuuluisi Siihen Jeesuksen Ilmoittamien ja Hengellisesti Ymmärtämiemme Köyhien Joukkoon, Jonka Herra Itse Ilmoitti Aina Olevan Keskuudessamme maailmassa. Toivon Sydämestäni, että nämä kaksi merellä kuollutta merimiestä Olisivat Omina Etsikkoaikoinaan Vastanneet Jeesuksen Kutsuun Myöntyvästi hengissään ja Aterioineet Yhdessä Herran Seurassa heille suodun elinajan kestävästi. Jumala Itse Opettaa Sanansa Totuuden Omille Lapsilleen Rukouselämässä ajassa ihmishenkeen Puhuen.

Jos lukee Raamattua omissa voimissaan ja ymmärryksessään tai toisten Vailla Pyhää Henkeä vaeltavien opetuksessa, Ei Saata Nähdä Totuutta Hengellisin Silmin ajassa lainkaan. Koko Jumalan Sana On Hengellistä Ilmoitusta ja Tulee Siksi Lukea ja Tutkia Hengellisesti Ymmärtäen. Jos lukee Raamattua kuin Piru, tulee kohdelleeksi lähimmäisiään vastoin Jumalan Ilmoitusta ja Tahtoa. Jeesuksen Ilmoittaessa Totuuden siitä, että Köyhät teillä On Aina Keskuudessanne, Mutta Ihmisen Poikaa teillä Ei Aina Ole Keskuudessanne, ja Siksi Nyt On Annettu AIka Syödä ja Juoda Eikä Paastota ajassa, Ei Herramme Puhunut lihassa ihmismielen mukaan Vaan Niin Kuin Isän Tahto Oli.

Maallistuneet kirkot ja paikallisseurakunnat kyllä Sanovat, että Raamattu On Jumalan Sana siis Hengellistä Ilmoitusta, mutta siunaavat maailman antihengen lihallisen ja ihmismielen mukaisen vaelluksen jäsenistönsä parissa siihen itsekin syyllistyen. Lihan mieli On Vihollisuutta Jumalaa Kohtaan. Henki On lihaa Vastaan ja liha Henkeä Vastaan. Jos vaellat lihallisesti, luet Jumalan Sanaa lihallisella mielellä ja ymmärrät lihallisesti Sanan Ilmoituksen Väärin, Vastoin Hengen Ilmoitusta. Ei Jeesus Opettanut, että teidän tulisi rakentaa ja ylläpitää maailmassa eriarvoistavia yhteiskuntia, siis tietoisin valinnoin ja teoin ylläpitää Jumalan Kuvikseen luomakuntaansa luomien ihmisten keskuudessa köyhyyttä ja vähäosaisuutta yhteiskuntien yhteisin resurssein ja voimavaroin Jumalan luomakunnassa ihmisten yhteisvoimin tuottamasta maallisesta hyvinvoinnista. Jeesus Opetti Rakastamaan Jumalaa Yli Kaiken ja Naapureitaan, siis Lähellä Olevia, kuin itseään. Jeesus Tahtoo ihmisten Kohtelevan toisia ihmisiä samalla tavalla kuin he Toivovat heitä itseään Kohdeltavan.

Siksi maallisessa elämässä rikkaan ihmisen, lihan, on vaikeaa jakaa lähellä olevien kesken hänen haltuunsa ajallisen elämän ajaksi uskotut Jumalan Varat ja Resurssit ajassa. Sen tähden rikkaan ihmisen On Vaikeaa Päästä Jumalan Valtakuntaan Taivaan Avaruuksissa. Ihmiselle On Mahdotonta omissa voimissaan ja ymmärryksessään Päästä Jumalan Valtakuntaan. Mutta se, mikä on ihmiselle mahdotonta, On Jumalalle Aina Mahdollista. Maallisessa elämässä rikas ihminen Voi Kristuksen Ruumiissa Pyhästä Hengestä Osallisena Päästä Jumalan Valtakuntaan, mutta Päästäkseen Osalliseksi Pyhästä Hengestä, On rikkaankin ihmisen Taivuttava Jumalan Tahtoon Hänen Johdatuksessaan Kuuliaisesti Vanhurskaasti Hengessä ja Totuudessa ajassa Vaeltaen.

Jumala Ei Katso ihmistä Taivaasta hänen maallisen varallisuutensa, asemansa tai ulkoisen olemuksensa Mukaan vaan ihmisen Sisäisen Hengellisen Ihmisen Varallisuuden, Aseman ja Sisäisen Olemuksen Mukaan. Herran Tahto On Vihollisuutta lihan tahtoa vastaan ja lihan tahto On Vihollisuutta Herran Tahtoa Vastaan. Vain Jumala Itse Voi Ilmoittaa Tahtonsa kunkin ihmisen henkeen Puhuen kunkin Omassa Elämässä Herrassa. Joka Vaeltaa Herrassa, Tulee Vaelluksessaan Kaikessa Totuuden Läpivalaisevaan Valoon ajassa.

Joka vaeltaa Pimeydessä, Ei Tule Tähän Valoon, Ettei Hänen Pahat Tekonsa Paljastuisi ajassa. Siksi jotkut ihmiset vain ulkokultaisesti ja näennäishurskaasti vaeltavat Saastuneina Pysyvin Jaloin Kadotukseen maailman antihengen lumevalossa oman valintansa mukaan Hengellistä Pedon valtaa Kumartaen, Tulematta Koskaan Pyhässä Hengessä Uudestisyntyneinä hengessään Oksastetuiksi Jaloon Viikunapuuhuun Herrassa Tuottamaan Hyvää Hengen Hedelmää ajassa.

Onko suuri maallinen perintö siis siunaus vai ennemminkin kirous ajassa? Ajassa maallisesti rikkaalla ihmisellä On Suuri Todennäköisyys oman Uskonvalintansa Mukaan Joutua Helvettiin Iankaikkisuudessa. Ajassa maallisesti köyhällä ihmisellä On Suuri Todennäköisyys oman Uskonvalintansa Mukaan Päästä Taivaaseen Iankaikkisuudessa. Elävä Israelin Jumala Ei Pakota Ketään Liittymään Seuraansa. Ihmisille On Annettu Jumalan Kuvina vapaa tahto ja vapaus valita iankaikkisuusolentoina kunkin ajallisen elämän keston aikana Määränpäänsä Iankaikkisuudessa. Luojamme On Ilmoittanut Jumalan Sanassa, siis Jumalan Pojassa ja Herrassa, Tahtonsa tiedoksi ihmisille. Maailman mammonaan rakastunut Isätön Orpokin Voi Pelastua Herrassa ja Palata Isän Kotiin Taivaaseen.

Isä Puhuttelee minua jatkuvasti oman elämäni arkisten tapahtumien ja läheisteni elämän Kautta. Koska Herra On Sanonut Taivasten Valtakunnan Tulevan lastenkaltaisille, olen saanut Rohkaisua Uskoneläämääni seurailemalla koti-isänä lasteni arkiaskareita ja leikkiä. Keskimmäinen tyttäreni on uhmaiässään isän ja äidin syliin ja toisinaan pois sylistä tahtova keskenkasvuinen ´minä itse´ ikäinen hymytyttö. Opittuaan itse pukeutumaan hän halusi myös useasti itse valita päiväkotiin päälle panemansa vaatteet vaatekaapistaan.

Hämmästyksekseni huomasin nopeasti, että hän oma-aloitteisesti pukeutui värimaailmaltaan samanlaisiin vaatteisiin kuin olin itse Saanut henkeeni Herralta Kunakin Päivänä Kehotuksen Pukeutua. Herra Vaatettaa minut joka päivä Tahtonsa Mukaan. Herra varjelee Omansa Pienten Lasten Lailla maailmassa niin, ettei Hänen Omiaan Voi Erottaa maailmassa ennen kuin he Ovat Valmiit Herrassa Loistamaan Kristuksen Kirkkautta Pimeään maailmaan ajassa.

Perjantaina Herra Kehotti aamupäivän harmaiden collagehousujen jälkeen vaihtamaan ylleni vaaleanruskeat samettihousuni ennen lähtöäni hakemaan vanhempia lapsiani viikonlopun viettoon. Jalkoihini sain ruskeat talvikengät. Päälleni puin kellertävän kultaisen toppatakin ja kaulaani solmin harmaan kaulaliinan, jonka päissä on kolme värikästä raitaa: kultainen, valkoinen ja musta. Päähäni panin vielä matkaan lähtiessäni sinisen pipon. Kello viisitoista vasemmasta sieraimestani tuntui valuvan tihkumalla verta ajaessani autoa. Pyyhin sen paperilla ja totesin hengessäni Herralle Lipun värin taas vaihtuneen maailmassa nyt punaiseksi.

Herra oli tehnyt tämän minulle aiemminkin. Päästyäni kotiin vaihdoin ruskeaan pipoon Kuuliaisesti Herran Tahdolle, sillä Hän On Ilmoittanut minulle Pukevansa minut Päivittäin Todistukseksi lähimmäisilleni maailmassa vaeltavien Mielettömien Paimenten Tavoin, vaikka en ole koskaan Hengellisesti Tarkastellen maailman silmissä neitsyenä ja siksi dispositioon asetettuna houkkana Maistanut Tarjottua Hedelmää Herran Varjeluksessa Rukoillen ajassa Vaeltaen.

Herra Osoittaa minulle perheeni ja lasteni elämän Kautta, kuinka Hänen Lapsensa Toimivat kulloinkin Vaelluksessaan Suhteessa Taivaalliseen Isäänsä. Lapseni ovat minulle kuin Taivaallinen Ilmanpuntari iloineen ja suruineen, voitonkiljahduksineen ja itkuineen. On epäonnistumisia ja onnistumisia, oppimista ja takapakkia. Pettymystä ja suruakin isä kärsivällisesti ja pitkämielisesti sietää rakastamiaan lapsiaan Elämään Kasvattaen. Näin On Herra Kertonut Toimivansa myös Suhteessaan Omiin Lapsiinsa ajassa.

Vanhemmat lapseni menivät yhteisen iltarukoushetken jälkeen sänkyihinsä. Luemme yhdessä; Levolle laskeudun Luojani; Tule Jeesus siunaa meitä; ja Isä meidän -rukoukset ennen nukkumaan menoa. Siunaan sen jälkeen lapseni nimeltä erikseen mainiten Herran siunauksella heitä niin joka ilta siunaten. Vanhemmat kouluikäiset lapseni jäivät vuoteisiinsa kännyköitään selailemaan. Keskimmäinen tyttäreni kävi vuoteelle nukkumaan. Hetken kuluttua hän tuli pyytämään sänkynsä vierellä olevaan juomapulloon vettä ilmoittaen sen olevan lopussa. Tiesin heti hengessäni Taivaan Isän Lasten Nyt Janoavan Pyhää Henkeä ja Anovan Pyhän Hengen Osallisuutta Taivaan Isältä Päästäkseen Lepoon.

Ollessani ennen nuorimman tyttäreni lähtemistä nukkumaan tupakalla takaterassilla, tuli vuodenikäinen tyttäreni vilkuttamaan isälle Oven ikkunan takaa Oveen Nojaten ja innokkaasti näyttäen minulle mitä hänellä oli käsissään: sininen neliön muotoinen aihio, integroidun lasten työkaluja ja työkoneita sekä palikkatestin sisältämän monitoimilelutyöpisteen valikoimasta, jossa eriväriset pallo, kolmio, tähti, neliö ja sydän, sekä punaisella kahvalla oleva siniteräinen muovinen lasten leluruuvimeisseli. Ymmärsin heti hengessäni, että Isän Lapset Tekevät Parannusta Vaelluksessaan ja Tunnustavat maailmassa Herran Lippua ajassa. Juuri nyt Herraan Uskovat Pukeutuvat Siniseen maailmassa Uskostaan Todistaen ja Lähimmäisiään Rohkaisten Elämän Tiellä ajassa. Näin Herra Tahtoi minun teille todistavan juuri nyt.

Maailman väri on taas punainen. Maailmassa muutos on jatkuvaa. Herra On Puhutellut minun henkeäni tänään 10.12.2017 asialla, jossa ihmiset Astuvat Harhaan Totuuden Tieltä. Mitä silmät Eivät Näe, On Se ihminen, jota Jumala ja Taivaan henkivallat, enkelit Taivaan Avaruuksissa, Katsovat ajassa. Kävin tänään kolmen vanhimman lapseni kanssa Helsingin Tuomiokirkossa laulamassa kauneimpia joululauluja lapsille suunnatussa tapahtumassa kello 15.00 alkaen. Olimme saaneet isoäidiltä kutsun tulla jo perinteeksi tulleella tavalla kauneimpia joululauluja laulamaan hänen kanssaan ennen joulua.

Pukeuduin tilaisuuteen Herran kehotuksesta valkoiseen aluspaitaan ja sinisiin farkkuihin. Puin ylleni sinisen puuvillaisen neuleen, jonka rintamus on kuvioitu vuorottelevilla harmaan ja sinisen muotoisilla salmiakkikuvioilla ohuine reunuksineen. Siis varsin tavalliseen neulepuseroon, jollaisia minullakin on useita eri väreissä vaatekaapissani. puin jalkanai siniset mokkanahkaiset kävelykengät. Päälleni vedin harmaan puolipitkän villakankaisen ulkotakin. Kaulaani käärin kirjavan mustasinivalkoisen kaulaliinan ja päähäni panin sinisen pipon todistukseksi lähimmäisilleni.

Ajoin lasteni kanssa kaupunkiin Rukoillen, että Herra Osoittaisi jostakin kirkon läheltä, kävelymatkan päästä, minulle parkkitilan, johon saattaisn jättää autoni tilaisuuden ajaksi. Metsätalon parkkipaikka oli täynnä, joten Rukoillen käännyin Rauhankadulle. Olimme sopineet tapaavamme äitini ja isoveljeni kirkon portailla kello 14.40. Meillä oli enää muutama minuutti aikaa sovittuun tapaamisajankohtaan. Herra Puhui henkeeni ´Aja Eteenpäin´ ja niin teinkin hiljalleen katsellen parkkipaikkaa. Hartaasti pyysin Herraa Rukouksessa Osoittamaan minulle pyytämäni paikan. Herra Sanoi henkeeni ´Odota´. Pysähdyin tien reunaan ja havaitsin pian kahden ihmisen kävelevän kadun viertä jonon viimeiselle autolle ja astuvan siihen. Kiitin Sydämestäni Herraa ja tokaisin lapsillenikin ääneen Herran Antaneen meille tuosta parkkipaikan.

Panin vilkun vasempaan ja parkkeerasin autoni paikan vapauduttua. Herran Johdatuksessa On Hyvä Vaeltaa ajassa. Kiitin Herraa Rukouksessa parkkipaikasta ja nousin lasteni kanssa autosta. Sunnuntaisin paikalle saattoi jättää auton ilman maksua. Suuntasimme kulkumme Tuomiokirkolle Suomen Pankin ja Säätytalon Ohitse Kävellen kauniissa pääkaupungissamme ja sen historiallisessa keskustassa. Kirkon portaiden yläosassa isoäti ja Petri-setä vilkuttivat lapsille meidät huomatessaan. Halausten ja tervehdysten jälkeen astuimme kirkkoon sisään katsomaan, josko sinne aiemmin paikkavarauksen merkiksi äitini asettamat lauluvihkoset olisivat vielä paikallaan koko meidän porukan mahtumiseksi istumaan kirkon puolivälin paikkeille.

Kirkko oli varsin täynnä lapsiperheitä ja isovanhempia. Pääsimme tiiviisti istuen ennalta varatuiksi merkityille paikoille istumaan. Helsingin Tuomiokirkon kirkkosalissa oli joulupuu alttarin vasemmalla puolella. Parven reunuksia kiersivät havukoristeet nauhan tavoin ja sen alle kaiteeseen oli havuin kirjailtu luku 100 Suomen itsenäisyyden juhlavuoden muistutukseksi. Tunnelma oli lämmin ja odottava. Tilaisuuden juontajana toiminut pappi, oli pukenut kirkollisen mustan pappispaidan kanssa punaisen hameen ylleen. Tilaisuudessa esiintynyt lapsikuoro oli puettu punaisiin ja vihreisiin poolopaitohin.

Minulla oli hetki aikaa keskustella veljeni kanssa ennen tilaisuuden alkamista ja kysyinkin, kuinka hän oli jaksanut viime aikoina. Oli ollut parempia päiviä ja heikompia, mutta toivorikas mieli oli levollinen. Hetken kuluttua veljeni osoitti lauluvihkosen vuosilukua 2017 ja tokaisi minulle hiljaa: ”Jukka, arvaa mistä tämä vuosi tullaan muistamaan?” Syitä siihen voisi luetella vaikka kuinka monta, joten totesin vain: ”Kerrohan.” Petri jatkoi hiljaisella mutta iloisella äänellä hymyillen: ”Tänä vuonna 2017 minä Tulin Tuntemaan Jeesuksen. Siis nyt todella tiedän Hänen olevan minun Pelastajani. Siitä on pari kuukautta aikaa.” ”Sehän on hieno juttu”, vastasin veljelleni, joka oli jo vuosia kulkenut iso risti kaulassaan ulkoisena muistutuksena siitä, Keneen hän on halunnut elämässään turvata ajassa.

Mietin, että on hienoa kuulla toiselta tuollainen julkisesti annettu todistus siitä, että On Oppinut Tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanaan. Siunasin veljeäni Rukouksessa ja silitin hänen oikeaa jalkaansa veljellisesti rakkautta osoittaen ja korvin kuullun uutisen tuottaman ilon osoitukseksi hänen puolesta jatkuvin esirukouksin rinnalla kulkijanaan ajassa. Veljeni opiskeli Helsingin yliopistossa valtiotieteitä ja joutui keskeyttämään opinnot sairastuttuaan vakavaan mielenterveydelliseen sairauteen. Hänen vaelluksensa ajassa erilaisten sairauksien riepottelemana ja harhaisena on asettanut Sydämelleni useasti monia kysymyksiä.

Herra on jo vuosia sitten Puhunut minulle veljeni profeetallisesti elämäällään sairauksineen kertovan minulle sen tilan, jossa Pietarin kirkko, roomalais-katolinen kirkko, vaeltaa ajassa. Katolinen kirkko on korkeasti ihmisviisaudessa kouluttautunut instituutio, joka On Kulkenut Harhaan Totuudesta sen tähden Elävän Israelin Jumalan Sallimuksessa ajassa. Apostoli Pietarikin kielsi kolmesti Jeesuksen maailman antihengen vallassa olleiden otettua Herran kiinni ristiinnaulitsemista varten. Herra On profeetallisena Merkkinä minulle, Ilmoittanut Petri-veljeni Parantuvan Vaivoistaan Ennen Kuin Herra Tulee Takaisin ja tämän vertauskuvallisesti Osoittavan Sen Ajankohdan, Jolloin Pietarin Oppituolin Hallintaansa Ottanut kirkkokin Palaisi Takaisin Herran Luokse ajassa.

Sitä en tiedä, Parantaako Herra vain hengen Ruumiin vai myös lihallisen ruumiin silmin nähtävät vaivat. Tuleeko veljeni Petri terveeksi kaikista maallisista vaivoistaan ajassa ja näkyykö roomalais-katolisen kirkon Puhdistunut Oppituoli myös sen silmin havaittavassa kirkollisessa elämässä lähimmäisille ajassa. Tänään veljeni on kuitenkin antanut minulle oman todistuksensa. Saamme nähdä ajassa Kuinka Elävän Israelin Jumalan Antama profetia näkyy roomalais-katolisen kirkon vaelluksessa ajassa. Herra Todisti henkeeni, että ´Petri-veljeni On Hänelle Hyvin, Hyvin Rakas.´

Tilaisuus kirkossa oli perinteikäs tuttuine joululauluineen. Jeesus Vapahtajan syntymisestä maailmaan yli kaksituhatta vuotta sitten iloittiin paikalle kokoontuneen seurakunnan keskellä vilpittömän oloisesti ja vapautuneesti lauluja laulaen ja kuoron laulaesityksistä iloiten. Joulu ei ollut Jeesus Nasaretilaisen oikea syntymäajankohta, mutta se ei minuakaan haitannut Täydestä Sydämestä Herran syntymästä maailmaan iloitessani ja Hänen Nimeään paikallisseurakunnan kanssa laulaen Korottaen. Joulu on pakanallinen juhla-aika, jonka viettoon varhaiskirkolliset vallankäyttäjät aikanaan Hengellisessä Pimeydessä asettivat Kristuksen syntymäjuhlan kirkollisesti vietettäväksi ja siten Hengellisesti Ymmärtäen Muuttaen Ajat. Jeesus Nasaretilainen syntyi maailmaan Lehtimajajuhlan aikaan Herran Juhlapäivinä jo aiemmin syksyllä ajassa.

Tilaisuuden päätyttyä hyvästelimme äitini ja veljeni kotimatkaa varten. Totesin samalla saaneeni naapuriltamme tekstiviestin kello 15.04. Viestissä luki: ´Moi. Äsken palo autokatoksessa valot meidän autojen kohdalla mutta nyt ei pala… outo juttu.´ Pohdin hetken asiaa sen toisillekin kertoen. Kyseiset valot ovat olleet epäkunnossa ja korjaamatta pitkään. Viime kesänä kahden taloyhtiön yhteinen autokatos maalattiin lähes kokonaan ja sovittiin, että sähkömies pyydetään paikalle, kun maalaustyöt ovat valmiit. Naapuriyhtiön maalaukset jäivät syksyn tullen omassa päädyssään muutamia räystäslautojen maalauksia vaille eivätkä he siksi ole vielä poistaneet kattovalojen valonmäärän ja liiketunnistimen sensorien päällä olevia suojapusseja paikoiltaan eivätkä kiinnittäneet puolellaan valaisimia takaisin kattoon.

Valonmäärän sensori toimi siis tilanteessa oikein pussitettuna antaen ymmärtää, että valojen tulee syttyä liikesensorin ilmaisusta. Koska valot eivät ole olleet kunnossa aikoihin katuvalojen antaman valon vuoksi tarpeettomiksi todettuina, eivät pienten lasteni äidin asunnon edellisetkään asukkaat olleet viitsineet laittaa niitä kuntoon. Miksi ja miten ne nyt sitten syttyivät kello 15.00 palamaan? Se kummastutti naapuria, joka oli lähtenyt hakemaan sisältä kameraa ottaakseen palavista valoista valokuvan todistukseksi, mutta palatessaan kameran kanssa autokatokselle, valot olivat sammuneet. Hän kuitenkin lähetti minulle tapahtuneen tiedoksi.

Pois lähtiessään äiti oli hyvin iloinen saatuaan jakaa kanssamme perinteikkään joulunalustilaisuuden. Palasimme autolle ja ajoin lasteni kanssa Espooseen viedäkseni vanhemmat lapseni äitinsä luokse viikonlopputapaamisemme päättyessä. Poikkesimme kotimatkalla syömässä ja kirjoitin syötyäni viestin naapurille: ´Tervehdys Ykä, on kyllä outo juttu. Olin Helsingissä Tuomiokirkossa kello 15 laulamassa vanhempien lasten kanssa kauneimpia joululauluja. Vien isommat Espooseen. Mistähän sähköä on päässyt selvästi huonosti kytkettyyn releeseen? Valosensori on pussissa, joten valot syttyvät varmasti, mutta mistä pussissa olevan liikesensorin heräte tuli? Entä sähkö? On outo juttu. Eikä selvinne omalla järkeilyllä. Nähdään salibandyn parissa illalla. Valoa ja iloa. Jukka´

Oliko sähkönjakelussa ollut kello 15.00 jokin ylimääräinen virtapiikki, joka olisi voinut aiheuttaa poikkeuksellisen ilmiön? Sitä jäin pohtimaan. Rukoilin Herralta Tietoa tapahtuneesta. Myöhemmin Herra Todisti Rukouksessa henkeeni Puhuen Tapahtuman Olleen minulle Todistus Siitä, Että Naapureiden, siis Hengellisesti Ymmärtäen lähellä olevien ihmisten, Uskonlamppu Oli Syttynyt Todistukseni ja Vaellukseni Herran Johdatuksessa Antaman Todistuksen Vuoksi. Valon Sammuminen ennen sen dokumentointia Todistaa Siitä, Ettei Uskonvalon Palamista ihmisessä voi todistetusti osoittaa ihmissilmin nähtävästi. Vain Jumala ja Taivaan Valkeuden henkivallat Näkevät ihmisen Hengellisen Ruumiin Loiston.

Muistutan Siitä Totuudesta, Että Saatana ja Toiset Langenneet enkelit Elävät Taivaan Avaruuksissa Hengellisessä Pimeydessä Eivätkä he Näe Ihmisten Uskonvalon Tilaa. Pimeyden vallat Ovat Täysin Riippuvaisia Näkemästään lihallisen ihmisen vaelluksesta ajassa Eksyttäessään ihmisiä Pois Totuudesta. Ulkokuoren perusteella emme saata varmasti tietää, kenen Hengellinen Ihminen Loistaa ja Kenen Ei. Kerroin tapahtumasta myös pienten lasteni äidille palatessani keskimmäisen tyttäreni kanssa kotiin.

Todistaessani pukeutumisellani Herrasta puin tällä kertaa salibandyn pelaamista varten Herran Kehotuksesta ylleni valkoisen Adidaksen urheilupaidan, jonka hartioilla ja käsivarsilla kulkee kolme mustaa raitaa, mustat Adidaksen pelishortsit sinisin raidoin ja valkoiset urheilusukat. Näiden päälle puin mustat collagehousut ja ruskean hupparin, jossa on oranssia pientä toistuvaa ´urban attitude´tekstiä ja sub-tuotemerkin toistuvia logoja, kuin kolmioverkon muodostavaa printtiä. Pakkasin mustaan verkkokassiin mukaan siniset Adidaksen valkoraitaiset pelikengät ja täysin mustan vaihtopaidan päälle puettavaksi pelin jälkeen.

Kello 18.30 nenäni vasemmasta sieraimesta valui taas tihkuen verta, jonka vuoksi asetin siihen valkoisen nenäliinan hetkeksi tupoksi, verenvuodon nenänvartta painaen nopeasti tukahduttaen. Tiesin heti hengessäni, Että maailman Tunnusväri Oli Taas Vaihtunut Punaiseksi. Herra Vahvisti Tämän, Kehottaen minua Tällä Kertaa Käyttämään Punaista Juomapulloa. Tein mehun pelireissulle, panin sen verkkokassiin ja lähdin pelailemaan. Puin kellertävänkultaisen toppatakin päälleni, kietaisin harmaan kauluahuivin ylleni ja asetin päähäni ruskean pipon. Puin ruskeat talvikengät jalkaani ja nappasin eteisestä matkaan vihreällä kahvan eristenauhalla ja tarroilla teipatun valkovarsisen ja -lapaisen Exelin salibandymailan.

Astuessani koulun liikuntasaliin pelin jo alettua totesin taas kerran enemmistön toisten pelaajien päällä olevista pelipaidoista vastaavan Herran Kehotuksesta päälle pukemaani ja vaihtopaidaksi varaamani paitaa värisävyiltään. Näin on ollut siitä alkaen jokaisena kertana, kun olen käynyt jo parin vuoden ajan kerran viikossa pelaamassa salibandya asukasyhteisön peliporukassa. Minulla on ollut kuluvan ja tulevan päivän väriset pelipaidat yllä ja vaihtopaitana Herran Kehotuksesta Todistukseksi lähimmäisilleni ajassa.

Pelin tuoksinassa vaihdossa ollessani yksi naapureista tokaisi ´olinko nähnyt valkoista pesukonetta roskisten vieressä. En viitsinyt viedä sitä kauemmaksi ennen pois vientiä´ Totesin vaan, etten ollut huomannut sitä, ja jäin miettimään, mitä sitten, vaikka olisinkin sen nähnyt. Pesukoneita hankitaan ja ne kestävät aikansa ja sitten hankitaan uusi. Pohdin, oliko ´valkoinen´ se sana, viestin ydin, ja jätin asian silleen. Jos ei tunne maailman vaellusta siitä vapaasta tahdostaan kieltäytyneenä, ei saata ymmärtää kaikkea maailman viestintää ajassa. Herra Antaa Omilleen Tiedoksi Oleellisen Tahtonsa Mukaan Omiaan Turhalta Tiedolta Varjellen. Maailmassa pysyvää on vain jatkuva muutos. Ja kiire.

Tullessaan vaihtoon yksi pelaajista totesi, ettei havainnut maalin edessä olevaa pelaajaa pelin tuoksinassa toisen puolen pelaajaksi, vaan salli toisen puolen pelaajan ottaa pallon ilman, että olisi omin toimin pyrkinyt estämään maalintekoyritystä. Samantien Herra Tarttui lausuttuihin sanoihin ja Todisti Henkeeni, Että Emme Kykene Aina Erottamaan Jyviä Akanoista ihmissilmin ja ihmisymmärryksessä ajassa. Eikä meidän tarvitsekaan niin tehdä, sillä Se On Pyhän Hengen Työ. Meidän Ei Tarvitse Ryhtyä Tuomareiksi, sillä yksi On Tuomari – Herra Jeesus Kristus. Hän On Oikeudenmukainen ja Tuntee Lait, Määräykset ja Säädökset, Jotka Isämme On Kullekin Antanut. Uudenliiton Lapset Ovat Hengen Lain Alla Vanhurskaat.

Pelattuamme lähes puolitoista tuntia vaaleat vastaan tummat pelipaidat jaottelulla salibandya päättyivät pelit tämänkertaisen joukkueeni voitoksi 27-23 ja häviöksi 0-3. Päätämme aina pelikerran finaalin tapaan ´kolmesta poikki´. Toinen joukkue onnistui finaalissa tekemään jokaisessa hyökkäyksessään maalin. Finaalin tappiosta huolimatta hyvillä mielin mukavan peruskuntoa ylläpitävän pelailun jälkeen palasin kotiin. Matkalla juttelin kävellessämme naapurin kanssa valojen syttymisestä ja sammumisesta autokatoksessa. Totesimme, ettei kaikkea saata ihmismieli ymmärtää, ja jotkut asiat ja tapahtumat ajassa jäävät vääjäämättä vain arvailujen varaan.

Peseydyin ja söin iltapalaa. Istahdin sohvalle katselemaan mestareiden mestarit-ohjelmaa televisioista. Herra Kehotti minua henkeeni ´Mene Kirjoittamaan´ muutaman kerran ennen kuin toimin. Pyysin aina Rukoillen Herralta lupaa omiin askareisiini ja mukavaan levon hetkeen lasten jo mentyä nukkumaan äitinsä kanssa. `Maailman väri On Taas Punainen´, Sanoi Herra henkeeni painokkaammin. Ymmärsin liian myöhään, että se olisi tullut mennä kirjaamaan tähän Todistukseen ensikehottamalla, huomatessani tietokoneeni näyttöruudun olevan mustana, vaikka olin jättänyt kannettavan tietokoneeni valmiustilaan.

Jouduin kello 21.55 käynnistämään tietokoneeni uudelleen. Odottavan aika on pitkä, kun Määräaika Tehtävän Loppuun Saattamiseksi Painaa Päälle. Tietokoneen käynnistyttyä yritin avata tekstinkäsittelyohjelman. Se ei auennut ja lopulta pakotin sulkemaan ohjelman, joka ei vastannut komentoihini. Pääsin kirjoittamaan Todistusta vasta kello 22.22. Olin hengessäni Kokenut, että Todistus Olisi Ollut Tarpeen Kirjoittaa ennen kello 22.00 aikaa. Nyt Koin Hengessäni Kokeneeni Salamatappion 3-0 tässä Hengellisessä Sodankäynnissä henkivaltoja Vastaan Taivaan Avaruuksissa. En Ollut Onnistunut Tekemään minulle Annettua Tehtävää Määräaikaan Mennessä.

Kiitiin Herraa Siitä, Että Hänen Tahtonsa Tapahtuu Viime Kädessä Aina huolimatta siitä, olemmeko me halukkaita ja tottelevaisia Taivaan Isän Tahdon Toteuttamiselle ajassa vai emme. Sain Anteeksi Vetkutteluni ja Opetuksen Herralta. Pimeyden voimilla on valtaa maailmassa ja se kasvaa ennen Ihmisen Pojan Päivää. Pahuuden voimat voivat Panna Kapuloita Evankeliumin Rattaisiin, mutta ne Eivät Koskaan Voi Estää Isän Tahdon Toteutumista ajassa Loputtomasti Väistämätöntä Kristuksen Kulkua Voittosaattuessa Estäen. Hänen Todistuksensa Voima On Vastustamaton ja Vastusteluun Syyllistyvät Erotteleva ja Armon Osallisuudesta Poistava.

Herra Sanoi Moosekselle: ”Puhu Israelilaisille ja Ota Kaikilta heidän perhekuntiensa ruhtinailta Sauva kutakin Heimoa Kohti, yhteensä kaksitoista Sauvaa. Kirjoita kunkin Sauvaan hänen nimensä. Leevin Sauvaan Kirjoita Aaronin nimi. Sillä myös leeviläisten perhekuntien ruhtinaalla On Oltava oma Sauvansa. Pane sitten Sauvat Ilmestysmajaan Todistuksen Arkun Eteen, Missä Minä Aina Kohtaan teidät. Kenet Minä Valitsen, sen Sauva Alkaa Viheriöidä. Näin Minä Vaiennan Israelilaisten Valituksen ja Pääsen Kuulemasta heidän Napinaansa teitä Vastaan.”

Mooses puhui tämän Israelilaisille. Niin Kaikki heidän Heimojensa ruhtinaat antoivat hänelle Sauvansa, yhden kutakin Heimoa kohti, yhteensä kaksitoista Sauvaa. Myös Aaronin Sauva Oli heidän Sauvojensa Joukossa. Mooses Vei Sauvat Herran Eteen Todistuksen Majaan. Kun Mooses seuraavana päivänä Meni Todistuksen Majaan, hän Näki, että Aaronin Sauva, Leevin Heimon Sauva, Oli Alkanut Viheriöidä. Siihen Oli Ilmestynyt Nuppuja, Puhjennut Kukkia ja Kasvanut Kypsiä Manteleita.

Mooses Vei Kaikki Sauvat Herran Edestä Ulos Kaikkien Israelilaisten Nähtäväksi. He Näkivät, Mitä Oli Tapahtunut, ja kukin ruhtinas Otti Sauvansa. Herra Sanoi Moosekselle: ”Vie Aaronin Sauva Takaisin Todistuksen Arkun Eteen Säilytettäväksi Merkkinä Kapinallisille. Tee Loppu heidän Napinastaan Minua Vastaan, Etteivät he Kuolisi.” Mooses Teki aivan niin kuin Herra Oli häntä Käskenyt. Mutta Israelilaiset sanoivat Moosekselle: ”Katso, me Kuolemme, me Joudumme Tuhoon! Kaikki me Joudumme Tuhoon. Kuka Vain Lähestyykin Herran Asumusta, Kuolee! Pitääkö meidän Kaikkien Kuolla?”

Tänä Päivänä Herra On Asettanut kristillisten kirkkojen ja seurakuntien Todistuksen, siis Uskonopin, Kaiken Israelilaisten Kansan Nähtäväksi. Herra On Itse Osoittanut Israelilaisille Sen Uskonopin, Joka Viheriöi Ja Kasvattaa Hengellisin Silmin Nähden Uutta Elämää ihmisten Keskuudessa. Sitä Uskonoppia teidän Tulee Seurata ja Tunnustaa ajassa, Jotta te Ette Hengellisesti Tarkastellen Kuolisi Vaeltaessanne Vanhurskaudessa ajassa. Jumala On Yksi ja Yksi On Myös Hänen Tahtonsa. Älköön Keskuudessanne Olko Muuta Oppia kuin Se Oppi, Jonka Herra Itse Puheellaan Sydämellenne, siis teidän Uudestisyntyneeseen Sisäiseen Hengelliseen Ihmiseen, Todistaa henkeenne Puhuen.

Olkaa Vaelluksessanne Kuuliaiset ja mieleltänne Nöyrät Hänen Tahtoonsa Kaikessa Taipuen. Niin te Juoksette Voittajina Maaliin Asti ja teidät Seppelöidään ja Puetaan Iankaikkisuudessa Kirkkautta Loistaviin Valkeisiin Vaatteisiin. Te Saatte Todistuksenne Mukaan Loistaa Herran Kirkkautta Taivaassa Iankaikkisesti. Sanan Ilmoituksen Mukaan Ne, Jotka Ovat Saattaneet Suuren Joukon Lähimmäisiä Totuuden Lapseuteen, Loistavat Iankaikkisuudessa Herran Kirkkautta Kuin Tähdet Ikuisesti. Kilvoitelkaa Hyvä Uskonelämän Matka Herrassa!

Todistakaa Naapureillenne Omalla Vaelluksellanne Herrassa Vapahtajastamme. Niittäkää Viljaa Jumalan Viljapelloilla Ahkerasti Herraa Jumalan Valtakunnan Työssä Pyyteettömästi Palvellen ja Teillä On Aarre Taivaassa, Jota Ei Ruoste Raiskaa Eikä Koi Syö. Jumalan Viljapellot Ovat Nyt Vaalenneet ja Herran Käskyllä Taivaallinen Niittoväki Valmistautuu Omaan Elonkorjuutehtäväänsä. Siihen Asti On meille Annettu Tehtäväksi Kylvää Uskonsiemeniä lähimmäistemme Sydämiin ja Korjata Viheriöivää Orasta paikallisseurakuntiin Maan Päällä Kasvamaan Hengelliseen Aikuisuuteen Herrassa.

Herran Palvelijoina me Ymmärrämme Tekevämme Vain Sen, Mitä meidän Kuuluukin Hänen Palvelijoinaan Tehdä Jumalan Kunniaksi. Hänelle Yksin Kuuluu Kaikki Kiitos ja Kunnia Iankaikkisesti. Me Teemme Herran Tahdon Ahkerasti Häntä Palvellen ajassa ja Saamme Levon Iankaikkisuudessa Palvelutehtävämme Herrassa Päättyessä. Tuota Hetkeä Emme Tiedä, Mutta hengessämme Tiedämme Sen Hetken Olevan Lähellä ja Aina Lähempänä. Olkaa Kestävät Jumalan Valtakunnan Työssä Herrassa!

Herra Itse Antaa Viljalleen Kasvun. Hän Ravitsee Viljansa Hyvässä Maaperässä ja Ne Juurtuvat Paikoilleen Tukevasti. Herra Itse Antaa Pyhän Hengen Sateet Viljapelloilleen ajassa. Sateenkaaaren Lailla Pyhä Henki Asettuu Ympärillemme meissä Uutta Kasvua Raviten ja meitä ajassa Joka Puolelta Ympäröiden Puolustaen maailman Pimeyden voimia Vastaan. Anna Uskonvalosi Loistaa Tähän maailman Hengelliseen Pimeyteen ja Saat Hengellisin Silmin Nähdä Sen Uutta Tekevän Vaikutuksen Naapurustossasi. Suuri Sydämen Rauha, Ilo ja Riemu Saa Kukoistaa sinua lähellä olevien ihmisten elämässä ajassa. Ole Siunattu veljeni ja sisareni Kristuksessa Nyt ja Aina.

Minä Teen Liittoni teidän Kanssanne, Eikä Vedenpaisumus Enää Koskaan Tuhoa Kaikkea lihaa. Koskaan Ei Enää Tule Vedenpaisumusta, joka Tuhoaisi Maan.” Jumala Sanoi: ”Tämä On Sen Liiton Merkki, jonka Minä Teen Itseni ja teidän sekä kaikkien teidän kanssanne olevien elävien olentojen Välille Ikuisiin Sukupolviin Asti: Minä Panen Kaareni Pilviin, ja Se On Oleva Merkkinä Liitosta Minun ja Maan Välillä.

Kun Minä Kokoan Pilviä Maan Ylle ja Kaari Näkyy Pilvissä, Minä Muistan Liittoni, joka On Minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan, Välillä, Eikä Vesi Enää Nouse Tulvaksi Hävittämään kaikkea Elollista. Kun Kaari On Pilvissä, Minä Näen Sen ja Muistan Ikuisen Liiton, joka On Jumalan ja kaiken lihan, kaikkien Maan Päällä elävien olentojen, Välillä.” Jumala Sanoi Nooalle: ”Tämä On Merkkinä Liitosta, jonka Minä Olen Tehnyt Itseni ja kaiken Maan Päällä Olevan lihan Välillä.”

Siinä samassa olin Hengessä. Katso Taivaassa Oli Valtaistuin ja Valtaistuimella Istuja. Istuja Oli Näöltään kuin hohtava jaspis ja karneoli, ja Valtaistuimen Ympärillä Oli Sateenkaari, joka Hohti kuin smaragdi.

Sitten minä Näin vielä yhden, Väkevän enkelin, joka Tuli Alas Taivaasta Pilveen Verhoutuneena. Hänen Päänsä Päällä Oli Sateenkaari, hänen Kasvonsa Olivat kuin Aurinko ja hänen Jalkansa Olivat kuin Tulipatsaat, ja hänellä Oli Kädessään Pieni Avattu Kirjakäärö. Hän Laski Oikean Jalkansa Meren Päälle ja Vasemman Maan Päälle ja Huusi Kovalla Äänellä niin kuin leijona ärjyy.

Hänen Huudettuaan Puhui Seitsemän Ukkosenjylinän Ääntä, ja kun Ne Seitsemän Ukkosenjylinää Olivat Puhuneet, minä yritin kirjoittaa, mutta Kuulin Äänen Sanovan Taivaasta: ”Sinetöi Se, Mitä Ne Seitsemän Ukkosenjylinää Puhuivat, äläkä kirjoita sitä.”

Enkeli, jonka Näin Seisovan Meren ja Maan Päällä, Kohotti Oikean Kätensä Taivasta Kohti ja Vannoi Hänen Kauttaan, joka Elää Aina ja Iankaikkisesti, Hänen joka On Luonut Taivaan ja Mitä Siinä On, Maan ja Mitä Siinä On, ja Meren ja Mitä Siinä On. Hän Vannoi, että Enää Ei Ole Oleva Aikaa vaan että Niinä Päivinä, jolloin seitsemännen enkelin Ääni Kuuluu hänen Puhaltaessaan Pasuunaan, Toteutuu Jumalan Salaisuus Sen Hyvän Sanoman Mukaan, jonka Hän On Ilmoittanut Palvelijoilleen profeetoille.

Ääni, jonka olin Kuullut Taivaasta, Puhui taas minulle: ”Mene ja Ota Tuo Avattu Kirjakäärö, Joka On Meren ja Maan Päällä Seisovan enkelin Kädessä.” Minä Menin enkelin Luo ja Pyysin häntä Antamaan Käärön minulle. Hän Sanoi: ”Ota Ja Syö Se. Se Karvastelee Vatsassasi, mutta Suussasi Se On Makeaa kuin hunaja.” Minä Otin Käärön enkelin Kädestä ja Söin Sen. Se Oli Suussani Makeaa kuin hunaja, mutta Kun Olin Sen Syönyt, Vatsaani Karvasteli. Sitten minulle Sanottiin: ”Sinun pitää vielä profetoida monista kansakunnista, kansanheimoista, kielistä ja kuninkaista.”

Minulle Annettiin Sauvan kaltainen Ruokomitta ja Sanottiin: ”Nouse ja Mittaa Jumalan Temppeli ja Alttari ja ne, jotka siellä Kumartaen Palvovat. Temppelin Ulkopuolella Oleva Esipiha Jätä kuitenkin Pois. Älä Mittaa Sitä, sillä Se On Jätetty Pakanoille, ja he Tallaavat Pyhää Kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.

Minä Annan Kahdelle Todistajalleni Tehtäväksi profetoida Säkkeihin Pukeutuneina tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää.” Nämä Ovat Ne Kaksi Öljypuuta ja Kaksi Lampunjalkaa, jotka Seisovat Maan Herran Edessä. Jos joku Tahtoo Vahingoittaa heitä, heidän Suustaan Lähtee Tuli, Joka Nielee heidän Vihollisensa. Näin On Kuoleva jokainen, joka Tahtoo Vahingoittaa heitä. Heillä On Valta Sulkea Taivas, niin Ettei Tule Sadetta heidän profetoimisensa Päivinä. Heillä On myös Valta Muuttaa Vedet Vereksi ja Lyödä Maata Kaikenlaisilla Vitsauksilla niin usein kuin tahtovat.

Kun he Ovat Lopettaneet Todistamisensa, Käy Syvyydestä Nouseva Peto Taisteluun heitä Vastaan, ja Se Voittaa heidät ja Tappaa heidät. Heidän Ruumiinsa Lojuvat Sen Suuren Kaupungin Valtakadulla, jota Hengellisesti nimitetään Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa Ristiinnaulittiin. Ihmiset eri kansakunnista, sukukunnista, kielistä ja kansanheimoista Näkevät heidän Ruumiinsa kolme ja puoli Päivää Eivätkä Anna Panna heidän Ruumiitaan Hautaan.

Maan Päällä Asuvat iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät toisilleen lahjoja, sillä nämä kaksi profeettaa Olivat Vaivanneet Maan Asukkaita. Mutta Niiden kolmen ja puolen Päivän Kuluttua Meni profeettoihin Jumalalasta Elämän Henki, ja he Nousivat Jaloilleen. Suuri Pelko Valtasi ne, jotka Katselivat heitä.

He Kuulivat Voimakkaan Äänen Sanovan Taivaasta: ”Nouskaa Tänne!” Ja profeetat Nousivat Pilven Mukana Taivaaseen ja heidän Vihollisensa Katselivat heitä. Sillä Hetkellä Tuli Suuri Maanjäristys ja kymmenesosa Kaupungista Sortui. Maanjäristyksessä Kuoli seitsemäntuhatta ihmistä, ja Jäljelle Jääneet Pelästyivät ja Antoivat Kunnian Taivaan Jumalalle. Toinen voi-huuto On Mennyt. Mutta kolmas voi-huuto Tulee Pian.

Seitsemäs enkeli puhalsi Pasuunaan, ja Taivaassa Kuului Voimakkaita Ääniä, jotka Sanoivat: ”Maailman Kuninkuus On Tullut Meidän Herrallemme ja Hänen Voidellulleen. Hän On Hallitseva Aina ja Iankaikkisesti.” Ja ne kaksikymmentäneljä Vanhinta, jotka Istuivat Jumalan Edessä valtaistuimillaan, Heittäytyivät kasvoilleen ja Palvoivat Jumalaa sanoen: ”Me Kiitämme Sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, Joka Olet ja Joka Olit, siitä että Olet Ottanut Käyttöön Suuren Voimasi ja Ryhtynyt Hallitsemaan.

Kansat Ovat Vihoissaan, mutta Sinun Vihasi Hetki On Tullut. On Tullut Aika Tuomita Kuolleet ja Maksaa Palkka Palvelijoillesi profeetoille ja Pyhille ja Sinun Nimeäsi Pelkääville, pienille ja suurille, ja Tuhota ne, jotka Tuhoavat Maata. Ja Jumalan Temppeli Taivaassa Avautui, ja Hänen Liitonarkkunsa Näkyi Hänen Temppelissään, ja Tuli Salamoita, Ääniä, Ukkosenjylinää, Maanjäristys ja Suuria Rakeita.

Taivaassa Näkyi Suuri Tunnusmerkki: Nainen, Pukunaan Aurinko, Kuu Jalkojensa Alla ja Seppeleenä Päässä kaksitoista Tähteä. Hän Oli Raskaana ja Huusi Synnytyskivuissaan, ja Hänen Oli Tuskallista Synnyttää. Toinenkin Tunnusmerkki Näkyi Taivaassa: Suuri Tulipunainen Lohikäärme, jolla Oli seitsemän Päätä ja kymmenen Sarvea ja Päissä seitsemän Kruunua. Sen Pyrstö Pyyhkäisi kolmasosan Taivaan Tähdistä ja Heitti Ne Maan Päälle. Lohikäärme Seisoi Synnyttämäisillään Olevan Naisen Edessä Nielaistaakseen Hänen Lapsensa, kun Hän Sen Synnyttäisi.

Nainen Synnytti Poikalapsen, Joka On Paimentava kaikkia kansoja Rautaisella Sauvalla. Hänen Lapsensa Temmattiin Jumalan Luo ja Hänen Valtaistuimensa Luo. Nainen Pakeni Autiomaahan, Jossa Hänellä Oli Jumalan Valmistama Paikka, että Häntä Ruokittaisiin Siellä tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää. Taivaassa Syttyi Sota. Mikael ja hänen enkelinsä Ryhtyivät Sotaan Lohikäärmettä Vastaan.

Lohikäärme ja sen enkelit Tekivät Vastarintaa mutta Eivät Kestäneet, eikä Niillä Ollut Enää Sijaa Taivaassa. Suuri Lohikäärme, se Vanha Käärme, jota kutsutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi, koko Maanpiirin Eksyttäjä, Heitettiin maan päälle, ja sen enkelit Heitettiin Sen Kanssa.

Sitten minä Kuulin Voimakkaan Äänen Sanovan Taivaassa: ”Nyt On Tullut Pelastus ja Voima ja meidän Jumalamme Valtakunta ja Hänen Voideltunsa Valta, sillä meidän veljemme Syyttäjä On Heitetty Ulos, hän joka Yöt ja Päivät Syytti heitä meidän Jumalamme Edessä. He Ovat Voittaneet hänet Karitsan Veren ja Todistuksensa Sanan Kautta Eivätkä Ole Rakastaneet henkeään vaan Ovat Olleet Alttiit kuolemaan asti.

Sen tähden Riemuitkaa, Taivaat ja te, Jotka Niissä Asutte! Voi Maata ja Merta, sillä Paholainen On Astunut Alas teidän luoksenne. Hän On Suuren Vihan Vallassa, koska hän Tietää, että hänellä On Vähän Aikaa!” Kun Lohikäärme Näki, että se Oli Heitetty maanpäälle, se Alkoi Ajaa Takaa Naista, joka Oli Synnyttänyt Poikalapsen. Naiselle Annettiin Suuren Kotkan kaksi Siipeä, jotta Hän Lentäisi Paikalleen Autiomaahan, Missä Häntä Ruokitaan aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa Poissa Käärmeen Näkyvistä.

Käärme Syöksi Kidastaan Naisen Perään Vettä, kuin virran, Saattaakseen Hänet Virran Vietäväksi, mutta Maa Auttoi Naista ja Avasi Suunsa ja Nieli Virran, jonka Lohikäärme Oli Syössyt Kidastaan. Lohikäärme Vihastui Naiseen ja Lähti Käymään Sotaa muita Hänen Jälkeläisiään Vastaan, Niitä Jotka Pitävät Jumalan Käskyt ja Joilla On Jeesuksen Todistus. Ja Lohikäärme Seisahtui Hiekalle Meren Rantaan.

Johannes Näki Ilmestyksessä Pimeyden Voimallisen enkelin, joka Tuli Jumalan luomakuntaan ihmisten keskuuteen Näöltään kuin Valkeuteen Eksyttävästi Verhoutuneena Valontuojana Esiintyen. Väkevän enkelin Valheellisen, Valkeuteen Verhoutuneen, Eksyttävän Ilmoituksensa Päällä Pimeydestä Loisti Ylpeys Laittomuudesta Pyhyyden ja Totuuden sijaan. Hengellisesti Tarkastellen Sateenkaari muistuttaa Jumalaa siitä, ettei Hän enää Tuhoa kaikkea lihaa Vedenpaisumuksella Pyhän Kiivautensa Vuoksi Syntiä Kohtaan Kokemansa Vihan Tähden. Jumalaa Taivaassa Tekemästään Liitosta Muistuttava Sateenkaari Osoittaa meille Sen Paikan Taivaassa Jumalan Valtaistuimen Ympärillä. Näin ollen Hengellisesti Ymmärtäen Sateenkaari Osoittaa ihmisille Jumalan Armon eli Pyhän Hengen Jumalan Valtaistuimen Ympärillä Sen Pyhyydellään ja Totuudellaan Ympäröiden. Pyhän Hengen Voimasta ihmiset Uudestisyntyvät Herrassa Osallisina. Me Rukoilemme, että Isän Tahto Tapahtuisi niin Taivaassa kuin Maan Päällä siis Kristuksen Ruumiissa ajassa.

Sateenkaaren Kuvatessa Hengellisesti Tarkastellen Pyhää Henkeä Taivaassa ja Maan Päällä, me Ymmärrämme Taivaallisessa Sateessa Kristuksen Ruumiin Päälle Uudestisyntymisen Jälkeen Laskettavan Pyhyyden ja Totuuden Hengen Olevan meissä, siis Pyhän Hengen temppeleissä ajassa. Sanan Ilmoituksen mukaan, Taivaan Ollessa Hänen Valtaistuimensa, Maa on Herramme Astinlauta, jossa Hänen Tulta Hehkuvat Jalkansa Astuvat keskellämme meissä Pyhän Hengen Osallisuudessa. Jumala Kastaa Omansa Pyhällä Hengellä eikä enää koskaan lihan kanssa Tekemänsä Ikuisen Liiton Lupauksen mukaan Hukuta heitä vedellä luomakuntansa Meren Syvyyksiin.

Hengellisesti Ymmärrämme Laittomuuden Ilmoituksen Pyhyyteen Verhottuna Taivaan Avaruuksista Voimallisen Pimeyden henkivaltojen ruhtinaan Alas Jumalan luomakuntaan ihmisten keskuuteen Tuoneen Ilmoituksen Olleen Pimeyden Vastahyökkäys Totuuden Tietämään tulleiden ihmisten Eksyttämiseksi Pois Totuudesta. Asettaessaan Oikean Jalkansa Meren Päälle Maan sijaan enkeli osoittaa meille kenen Joukoissa hän Seisoo Hengellisesti Tarkastellen. Me Ymmärrämme enkelin Kovalla Huudolla ja ärjymisellä leijonan tapaan, että Pimeyden enkelin Valheellinen Oppi tuodaan maailmassa kaikella voimalla ja väkevyydellä ihmisten tietoisuuteen antihengessä vaeltavien ja Pedon valtaa ajassa Kumartavien Mielettömien Paimenten toimesta. Mielettömät Paimenet Julistavat antitotuutta, muunneltua Totuutta, Eksyttääkseen Valheella ihmiset Pois Totuudesta.

Enkelin Huudon Jälkeen Jumalan Seitsemän Henkeä Paljastivat Taivaassa Johanneksen Kuullen, jotakin sellaista, jota Johanneksen Ei Sallittu Kirjoittaa Ylös eli antaa tiedoksi ihmisille. Valkeuteen verhoutunut Pimeyden enkeli kohotti Oikean Kätensä, siis Meren Puoleisen Käden, itsensä näin ilmiantaen. Enkeli Vannoi Valheellisesti Eksyttäen ’Kaikkivaltiaan Jumalan Kautta´ antioppinsa Ilmoittaen. Hän Ilmoitti, ´Ettei Enää Ole Aikaa Viivytellä´, vaan ´Niinä Päivinä´ seitsemännen enkelin Puhaltaessa Pasuunaan Toteutuisi antihengessä vaeltaneille Baalin profeetoille aiemmin ´Annettu Oppi´. Siis ihmisillä On Kiire Saattaa Palvomansa epäjumalan, Antikristuksen, palvelijoiden ´Rauhanmajassa´ yhdessä kirjoittama ja ilmoittama Suuri epäjumalallinen Salaisuus kaikille ihmisille tiedoksi. Pimeyden enkelin tuomana ja valitsemana ajankohtana ´enkelin Ääni Kuuluu hänen Puhaltaessaan Pasuunaan´ siis Valheen ja Eksytyksen antihengessä Synnytetty antitotuus Kaikkivaltiaan Jumalan Ilmoituksena Valheellisesti julistaen.

”Asetu Herran Huoneen Portille ja Julista Siellä Tämä Sana: Kuulkaa Herran Sana, Kaikki te Juudan Asukkaat, jotka Tulette Näistä Porteista Kumartaen Rukoilemaan Herraa. Näin Sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Parantakaa Vaelluksenne ja Tekonne, Niin Minä Annan teidän Asua Tässä Paikassa. Älkää Luottako Valhepuheeseen: ´Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!´

Jos te Sen Sijaan Todella Parannatte Vaelluksenne ja Tekonne, Jos Todella Jaatte Oikeutta Tasapuolisesti Jokaiselle, Ette Sorra Muukalaista, Orpoa tai Leskeä, Ette Vuodata Viatonta Verta Tässä Paikassa Ettekä Seuraa Muita jumalia itsellenne Onnettomuudeksi, Niin Minä Sallin teidän Asua Tässä Paikassa, Maassa, Jonka Minä Annoin teidän isillenne Ikuisiksi Ajoiksi.

Kuitenkin te Luotatte Valheen Sanoihin, joista Ei Ole Apua. Miten On? Te Varastatte, Tapatte, Teette Huorin, Vannotte Väärin, Suitsutatte Baalille, Seuraatte Muita jumalia, joita Ette Tunne. Sitten te Asetutte Minun Kasvojeni Eteen Tähän Temppeliin, Jonka Yli On Lausuttu Minun Nimeni, ja Sanotte: ´Me olemme turvassa´, Vaikka Yhä Teette Kaikkia Näitä Iljetäviä Tekoja.

Rosvojen Luolanako te Pidätte Tätä Temppeliä, Jonka Yli On Lausuttu Minun Nimeni? Sellaiseksi Minäkin Olen Sen Havainnut, Sanoo Herra. Menkää Asuinpaikkaani Siiloon, Jossa Minä Ensin Annoin Nimeni Asua, ja Nähkää, Mitä Minä Olen Sille Tehnyt Kansani Israelin Pahuuden Tähden!

Mutta Nyt te Olette Tehneet Kaikkia Näitä Tekoja, Sanoo Herra, Ette Ole Kuunnelleet Ettekä Vastanneet, Vaikka Minä Varhaisesta Alkaen Olen Yhä Uudestaan Puhunut teille ja Kutsunut teitä. Sen Tähden Minä Teen Tälle Huoneelle, Jonka Yli On Lausuttu Minun Nimeni ja Johon te Luotatte, Niin Kuin Olen Tehnyt Siilolle. Aivan Samoin Minä Teen Tälle Paikalle, Jonka Minä Olen Antanut teille ja teidän isillenne. Minä Heitän teidät Pois Kasvojeni Edestä, Niin Kuin Olen Heittänyt Pois teidän Veljenne, Kaikki Efraimin Jälkeläiset.”

”Ja sinä, Älä Rukoile Tämän Kansan Puolesta, Älä Kohota heidän Puolestaan Huutoa tai Rukousta Äläkä Vaivaa Minua, sillä Minä En Kuule Sinua. Etkö Näe, Mitä he Tekevät Juudan Kaupungeissa ja Jerusalemin Kaduilla? Lapset Kokoavat Puita, isät Sytyttävät Tulen ja naiset Alustavat Taikinan. He Valmistavat Uhrileipiä Taivaan kuningattarelle ja Vuodattavat Juomauhreja Muille jumalille Tuottaakseen Minulle Mielipahaa.

Minulleko he Tuottavat Mielipahaa, Sanoo Herra, Eivätkö Pikemminkin itselleen, Kun Joutuvat Häpeään? Sen Tähden, Näin Sanoo Herra, Herra: Katso, Minun Vihani ja Kiivauteni Vuotaa Tämän Paikan Ylle. Se Vuotaa Niin ihmisten, eläinten, Puiden kuin Maan Sadonkin Ylle, ja Se Palaa Eikä Sammu.” Näin Sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: ”Lisätkää Polttouhrinne Teurasuhreihinne ja Syökää itse Lihat. Sillä En Minä Puhunut teidän isillenne Poltto-ja Teurasuhreista Enkä Antanut Niitä Käskyjä, Kun Vein heidät Pois Egyptin Maasta.

Sen Sijaan Minä Annoin heille Tämän Käskyn: Kuunnelkaa Minun Ääntäni, Niin Minä Olen teidän Jumalanne ja teistä Tulee Minun Kansani. Vaeltakaa Kaikessa Sitä Tietä, Jota Minä Käsken Teidän Vaeltaa, Että teidän Kävisi Hyvin. Mutta he Eivät Kuunnelleet Minua Eivätkä Kallistaneet Korvaansa Minun Puheelleni vaan vaelsivat omien neuvojensa mukaan Pahan Sydämensä Paatumuksessa. He Ovat Kääntäneet Minulle Selkänsä, Eivät Kasvojaan.

Siitä Päivästä Lähtien, Jona teidän isänne Lähtivät Egyptin Maasta, Tähän Päivään Asti Minä Olen Lähettänyt teidän Luoksenne Kaikki Palvelijani, profeetat – Päivä Päivältä Varhaisista Ajoista Alkaen. Mutta isänne Eivät Kuunnelleet Minua Eivätkä Kallistaneet Korvaansa Minun Puheelleni. He Niskoittelivat ja Tekivät Enemmän Pahaa Kuin isänsä. Puhu heille Kaikki Nämä Sanat, Vaikka he Eivät Kuuntele sinua, ja Kutsu heitä, Vaikka he Eivät Vastaa sinulle.

Sano heille: Tämä On Kansa, Joka Ei Ole Kuunnellut Herran, Jumalansa, Ääntä Eikä Ottanut Kuritusta Opikseen. Uskollisuus On Kadonnut ja Totuus Hävinnyt heidän Suustaan. Tytär Siion, Leikkaa Hiuksesi ja Heitä Ne Pois. Viritä Kalliokukkuloilla Valitusvirsi, Sillä Herra On Hylännyt ja Sysännyt Pois Vihansa Alaisen Sukupolven, Juudan miehet Ovat Tehneet Sitä, Mikä On Pahaa Minun Silmissäni, Sanoo Herra.

He Ovat Asettaneet Iljetyksensä Temppeliin, Jonka Yli On Lausuttu Minun Nimeni, ja Saastuttaneet Sen. He Ovat Rakentaneet Uhrikukkuloita Toofetiin, Joka On Ben-Hinnomin Laaksossa, Polttaakseen Tulessa Poikiaan ja Tyttäriään. Sellaista Minä En Ole Käskenyt, Eikä Se Ole Tullut Mieleenikään. Sen Tähden Herra Sanoo: Katso, Päivät Tulevat, Jolloin Ei Enää Sanota ´Toofet´ ja ´Ben-Hinnomin Laakso´ Vaan ´Murhalaakso´. Toofetiin Haudataan, Kun Muualla Ei Ole Tilaa, ja Tämän Kansan Ruumiit Joutuvat Ruuaksi Taivaan Linnuille ja Maan Eläimille, Joita EI Kukaan Karkota Pois.

Minä Lopetan Juudan Kaupungeista ja Jerusalemin Kaduilta Ilon Äänen ja Riemun Äänen, Sulhasen Äänen ja Morsiamen Äänen, Sillä Maa Muuttuu Rauniokasaksi.”

Todistan elämälläni Elävän Israelin Jumalan Tahdon Mukaan toimien ja eläen Herrani Kunniaa ja Suuruutta Yli Kaiken Maan Piirin. Kuten olen kertonut tekeväni Herran Tahdon Mukaan joka päivä pukeutuen, todistukseksi vielä jumalattomille lähimmäisilleni, maailman antihengessä vaeltavien Hengellisesti Tarkastellen Mielettömien Paimenten tavoin, rohkaistakseni heitä Uskomaan Elävään Israelin Jumalaan ja Osoittaakseni, että Elävä Herramme Kykenee Varjelemaan Omansa maailmassa niin, ettei Herran Lampaita voi ulkonaisesti erottaa jumalattomasta lähimmäisestä ajassa, jos Elävä Israelin Jumala Tahtoo Varjella Omansa ajassa. Herra Saa meidät Äänelleen Kuuliaiset Omat Lampaansa Toimimaan Tietämättämmekin niin, ettei meitä saata erottaa jumalattomien joukosta ajassa.

Olen Pyhän Hengen Kehotuksesta ollut ajamatta partaani viikon ajan 11.12.2017 alkaen. Herra On Aiemminkin Käskenyt minun Kasvattaa Partaa Todistukseksi lähimmäisilleni ajassa. En Tiedä, kuinka kauan Herra Tahtoo minun kasvattavan partaani, mutta Teen Sen Luottavaisin mielin todistaakseni Elävän Herrani Tahdon Toteutumista Kaikessa Hänen Johdatuksessaan ajassa Vaeltaessani. Joskus aiemmin olen Saanut Herralta Ymmärryksen, että maailman Mielettömät Paimenet Ovat Esiintyneet Parrakkaina ajassa vanhan sanonnan mukaan ´Ei parta pahoille kasva´ Pukeutuakseen Valheessa Valkeuteen ajassa.

Rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, kun maailmaan Tulee Hengellinen Pimeys ja Elävä Israelin Jumala Ottaa maailmasta Pois Pyhän Henkensä, meidän Puolustajamme, Olkaa Kestävät Kristuksessa. Säilyttäkää Uskonne Herraamme Jeesukseen Vapahtajaamme, Älkääkä Kieltäkö Hänen Herruuttaan Koskaan Teiltä Kysyttäessä. Olkaa Kestävät Kristuksessa! Kun Hengelinen Yö Saapuu maailman ajan lopulla, Katsokaa hengen Silmin Kristukseen kestävinä Uskossanne Hänen Rakkautensa Piirissä ja Läsnäolossa ajassa. Tukekaa toinen toisianne rohkaisten Pitämään Kiinni meille Annetuista Jumalan Sanan Lupauksista ajassa. Jeesus Herramme Tulee Takaisin Kaiken Pimeyden Keskellä Hetkellä, Jota me Emme Tiedä. Olkaa Kestävät Kristuksessa!

Veljet, puhun ihmisen näkökulmasta. Ei kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia eikä lisätä siihen mitään. Lupaukset siis lausuttiin Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: ”ja siemenille”, ikään kuin monesta, vaan niin kuin yhdestä: ”ja siemenellesi”, joka on Kristus.

Tarkoitan tätä: Jumalan ennen vahvistamaa Testamenttia ei neljäsataakolmekymmentä vuotta myöhemmin tullut Laki kumoa, niin että se tekisi lupauksen mitättömäksi. Jos nimittäin Perintö tulisi Lain perusteella, se ei enää perustuisikaan Lupaukseen. Abrahamille Jumala On Sen kuitenkin Lahjoittanut Lupauksen Kautta. Mitä varten sitten on Laki?

Se lisättiin jälkeenpäin rikkomusten vuoksi, kunnes tulisi se Siemen, jolle Lupaus Oli Annettu. Laki saatettiin voimaan enkelien kautta Välimiehen Kädellä. Välimies ei kuitenkaan ole vain yhtä varten, mutta Jumala on Yksi. Onko Laki siis vastoin Jumalan lupauksia? Ei tietenkään! Jos Olisi Annettu Laki, joka Voisi Tehdä Eläväksi, niin Vanhurskaus Tulisi todellakin Lain Avulla. Mutta Raamattu On Sulkenut Kaiken Synnin Alaisuuteen, Että Se, Mikä Oli Luvattu, Annettaisiin Uskosta Jeesukseen Kristukseen Niille, jotka Uskovat.

Ennen Uskon Tuloa meitä Vartioitiin Lain Alaisuuteen Suljettuina, kunnes Usko Ilmestyisi. Näin Laista on Tullut meille Kasvattaja Kristukseen, että me Tulisimme Vanhurskaiksi Uskosta. Mutta Uskon tultua Emme enää Ole Kasvattajan Alaisia. Te kaikki Olette Uskon Kautta Jumalan Lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki Te, Jotka Olette Kristukseen Kastettuja, Olette Pukeutuneet Kristukseen.

Tässä Ei Ole Juutalaista eikä Kreikkalaista, Ei Orjaa eikä Vapaata, Ei Miestä eikä Naista, sillä Kristuksessa Jeesuksessa Te Kaikki Olette Yksi. Jos Te siis Olette Kristuksen Omia, Te Olette Abrahamin Siementä, Perillisiä Lupauksen Mukaan.

Minä sanon: Vaeltakaa Hengessä, niin Ette Toteuta Lihan Himoa. Liha Himoitsee Henkeä Vastaan ja Henki Lihaa Vastaan. Ne Ovat Toisiaan Vastaan, niin Ettette Tee Sitä, Mitä Tahdotte. Mutta Jos Henki Johdattaa Teitä, Ette Ole Lain Alaisia. Lihan Teot Ovat Ilmeisiä. Niitä ovat Haureus, Saastaisuus, Irstaus, Epäjumalien Palveleminen, Noituus, Vihamielisyydet, Riita, Kiivaus, Vihat, Juonittelu, Eripuraisuudet, Harhaopit, Kateus, Juomingit, Mässäily ja Muut Sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka Tällaista Tekevät, Eivät Peri Jumalan Valtakuntaa.

Mutta Hengen Hedelmä On Rakkaus, Ilo, Rauha, Pitkämielisyys, Ystävällisyys, Hyvyys, Uskollisuus, Sävyisyys, Itsehillintä. Näitä Vastaan Ei Ole Laki. Ne, jotka Ovat Kristuksen Jeesuksen Omia, Ovat Ristiinnaulinneet Lihansa Himoineen ja Haluineen. Jos Me Hengessä Elämme, Vaeltakaamme Myös Hengessä. Älkäämme tavoitelko turhaa kunniaa, ärsytellen ja kadehtien toisiamme.

Tämän vuoksi minä Notkistan Polveni Isän Edessä, Hänen, Josta Kaikki isyys Taivaissa ja Maan Päällä Saa Nimensä. Rukoilen, että Hän Henkensä Kautta, Suuren Kirkkautensa Mukaisesti, Antaisi teidän Sisäisen Ihmisenne Vahvistua Voimassa Niin että Kristus Asuisi Uskon Kautta teidän Sydämissänne.

Rukoilen, että te, Rakkauteen Juurtuneina ja Perustuneina, Voisitte Yhdessä Kaikkien Pyhien Kanssa Käsittää, Mitä On Leveys, Pituus, Korkeus ja Syvyys, ja Oppia Tuntemaan Kristuksen Rakkauden, Joka On Kaikkea Tietoa Ylempänä. Näin te Tulette Täyteen Jumalan Kaikkea Täyteyttä.

Hänelle, joka Voi Tehdä Monin Verroin Enemmän kuin Kaikki, Mitä me Anomme tai Ymmärrämme, Sen Voiman Mukaan, Joka Meissä Vaikuttaa, Hänelle Kunnia Seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Aamen.

Sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa: Älkää Enää Vaeltako niin Kuin Pakanat turhanpäiväisissä ajatuksissaan. Heidän Ymmärryksensä On Pimentynyt ja he Ovat Vieraantuneet Jumalan Elämästä Tietämättömyytensä ja Sydämensä Paatumuksen Tähden. Heidän Tuntonsa On Turtunut, he Ovat Antautuneet Irstauteen ja Ahneudessaan Harjoittavat Kaikenlaista Saastaisuutta.

Mutta te Ette Ole Sillä Tavoin Oppineet Tuntemaan Kristusta, jos yleensä Olette Hänestä Kuulleet ja Hänessä Opetusta Saaneet niin kuin Totuus On Jeesuksessa: teidän Tulee Hylätä Vanha Ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja Joka Turmelee Itsensä seuratessaan petollisia himoja, Uudistua hengeltänne ja mieleltänne ja Pukea Yllenne Uusi Ihminen, joka On Luotu Jumalan Kuvan mukaisesti Totuuden Vanhurskauteen ja Pyhyyteen.

Pankaa sen tähden Pois Valhe ja Puhukaa Lähimmäisenne Kanssa Totta, sillä me Olemme Toinen Toisemme Jäseniä. Vihastukaa mutta Älkää Tehkö Syntiä. Älköön aurinko laskeko Vihanne yli. Älkää Antako Tilaa Paholaiselle. Joka On Varastanut, Älköön Enää Varastako, Vaan pikemminkin Tehköön Työtä, ahkeroiden käsillään sitä, mikä on hyvää, niin Että hänellä Olisi Antaa Tarvitsevalle.

Älköön suustanne lähtekö mitään sopimatonta puhetta vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa, mieluista niille, jotka Kuulevat. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, Joka On Annettu Teille Sinetiksi Lunastuksen Päivää Varten. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaaminen, kaikenlainen Pahuus Olkoon Pois Teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja Antakaa Toisillenne Anteeksi, niin kuin Jumalakin On Kristuksessa Antanut teille Anteeksi.

Lopuksi: Vahvistukaa Herrassa ja Hänen Väkevässä Voimassaan. Pukekaa Yllenne Jumalan koko Taisteluvarustus Voidaksenne Kestää Paholaisen Juonet. Emmehän Me Taistele Verta ja Lihaa Vastaan vaan Hallituksia ja Henkivaltoja Vastaan, Tässä Pimeydessä Hallitsevia Maailmanvaltiaita ja Taivaan Avaruuden Pahoja Henkiolentoja Vastaan.

Ottakaa sen tähden Yllenne Jumalan koko Taisteluvarustus, niin että voitte Pahana Päivänä Tehdä Vastarintaa ja kaiken Suoritettuanne Pysyä Pystyssä. Seisokaa siis Kupeet Vyötettyinä, Pukeutuneina Vanhurskauden Haarniskaan, ja Olkoon Kenkinä Jaloissanne Alttius Rauhan Evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa Uskon Kilpi, jolla voitte Sammuttaa kaikki Pahan Palavat Nuolet. Ottakaa myös Pelastuksen Kypärä ja Hengen Miekka, Joka On Jumalan Sana. Tehkää Tämä Kaikki Alituisessa Rukouksessa ja Anomisessa Rukoillen joka hetki Hengessä.

Sen vuoksi Valvokaa Kaikessa Kestävinä ja Rukoilkaa Kaikkien Pyhien Puolesta ja minunkin puolestani, että minulle, kun Avaan Suuni, Annettaisiin oikeat Sanat Julistaakseni rohkeasti Evankeliumin Salaisuutta, jonka vuoksi olen Lähettiläänä, Kahleissa. Rukoilkaa, että Puhuisin rohkeasti, Niin Kuin minun Tulee Puhua.

Herra Puhutteli Sydäntäni koskien Kielillä Puhumisen vaadetta joissakin paikallisseurakunnissa Uskovien toinen toisilleen Keskellään Näkyvänä Merkkinä Valitun Pyhän Uudestisyntymisestä ajassa. Sain Ymmärryksen siitä, että Kielillä Puhumisella ajassa on samanlainen symbolinen merkitys ja todistusarvo lähimmäisille kuin on esimerkiksi Sairaiden Parantumisella ajassa Jumalan Pyhän Hengen Voimasta.

Helluntainakin Herran Vuodattaessa Pyhän Henkensä Taivaasta alkuseurakuntalaiset Puhuivat Kielillä Uskonvarassa itse Sydämeltään Kumpuavaa Puhettaan Ymmärtämättä Todistaen heille vierain ihmiskielin ymmärrettävästi Elävästä Israelin Jumalasta. Alkuseurakuntalaiset Eivät kuitenkaan itse välttämättä Tienneet Sitä, mitä he kummallisilta kuulostavilla Pyhän Hengen Antamilla Sanoilla ajassa Todistivat paikalle kerääntyneille uteliaille lähimmäisille, kuten saatamme Apostolien teoista Raamatusta tapahtumista lukea.

Pyhä Henki Antoi kullekin Kerrotavaksi Sydämelle Sen, Mitä kunkin Tuli Kertoa lähimmäisille. Helluntaina Kaikki alkuseurakuntalaiset Saivat Tehtävän Julistaa Evankeliumia lähimmäisille Jumalan Pyhän Hengen Voimassa – ei omissa voimissaan ajassa.

Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä Tuli Taivaasta Humaus, niin kuin Olisi Käynyt Raju Tuulenpuuska, ja Se Täytti Koko Huoneen, jossa he istuivat. He Näkivät ikään kuin Tulisia Kieliä, jotka Jakautuivat Ja Laskeutuivat heidän Itse Kunkin Päälle, ja he Täyttyivät Kaikki Pyhällä Hengellä ja Alkoivat Puhua Muilla Kielillä Sen Mukaan, Mitä Henki Antoi heille Puhuttavaksi.

Jerusalemissa Asui juutalaisia, Jumalaapelkääviä miehiä, kaikista kansoista, mitä Taivaan Alla On. Kun Tämä Ääni Kuului, Koolle Tuli Paljon Väkeä, ja ihmiset Joutuivat Ymmälle, sillä Kukin Kuuli Puhuttavan Omaa Kieltään. He Olivat Hämmästyksissään ja Sanoivat Ihmetellen: ”Eivätkö Nuo Kaikki, Jotka Puhuvat, Ole galilealaisia? Kuinka me sitten Kuulemme Kukin Omaa Kieltämme, sen Maan Kieltä, Jossa Olemme Syntyneet?

Me parthialaiset, meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa, Kappadokiassa, Pontoksessa ja Aasiassa, Frygiassa, Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Libyan alueella, me täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreetalaiset ja arabialaiset – me Kaikki Kuulemme Heidän Puhuvan Omalla Kielellämme Jumalan Suurista Teoista.”

He Olivat Kaikki Hämmästyksissään Eivätkä Tienneet, Mitä Ajatella, ja he kyselivät toisiltaan: ”Mitä Tämä Oikein On?” Mutta jotkut sanoivat ivaten: ”He Ovat Täynnä Makeaa Viiniä.” Silloin Pietari Astui Esiin Niiden yhdentoista Kanssa, Korotti Äänensä ja Puhui heille: ”Juutalaiset miehet ja te Kaikki, Jotka Asutte Jerusalemissa!

Tulkoon Tämä teille Tiettäväksi, Kuulkaa Mitä Sanon: Eivät Nämä Ole juovuksissa, niin kuin te luulette, onhan nyt vasta päivän kolmas tunti, vaan Tämä On Sitä, Mistä On Puhuttu profeetta Jooelin Kautta: ´Viimeisinä Päivinä On Tapahtuva, Sanoo Jumala, että Minä Vuodatan Henkeni kaiken Lihan Päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne Näkevät Näkyjä ja vanhuksenne Uneksivat Unia.

Myös Palvelijoitteni Ja Palvelijattarieni Päälle Minä Niinä Päivinä Vuodatan Henkeni, ja he profetoivat. Minä Annan Näkyä Ihmeitä Ylhäällä Taivaalla ja Merkkejä Alhaalla Maan Päällä, Verta, Tulta ja Savupatsaita. Aurinko Muuttuu Pimeydeksi ja Kuu Vereksi, ennen kuin Tulee Herran Päivä, Suuri ja Loistava. Ja On Tapahtuva, että Jokainen, joka Huutaa Avuksi Herran Nimeä, Pelastuu.´

Israelin miehet, Kuulkaa Nämä Sanat! Jeesus Nasaretilainen Oli Mies, Josta Jumala Todisti teille Voimateoilla, Ihmeillä ja Merkeillä, Joita Jumala Teki Hänen Kauttaan teidän Keskuudessanne, niin kuin itse Tiedätte. Hänet Jumala Antoi teidän Käsiinne Edeltäpäin Tekemänsä Päätöksen Ja Ennaltatietämisensä Mukaisesti, ja Hänet te Laista Tietämättömien miesten Kätten Kautta Naulitsitte Ristiin ja Tapoitte.

Mutta Jumala Herätti Hänet ja Päästi Hänet Kuoleman Tuskista. Eihän Ollut Edes Mahdollista, että Kuolema Olisi Voinut Pitää Häntä Vallassaan, sillä Daavid sanoo Hänestä: ´Minä Näen Alati Edessäni Herran. Hän On Minun Oikealla Puolellani, Etten Horjahtaisi. Sen tähden Minun Sydämeni Iloitsee ja Kieleni Riemuitsee, myös Ruumiini On Lepäävä Toivossa, sillä Sinä Et Hylkää Minun Sieluani Tuonelaan, Etkä Salli Pyhäsi Nähdä Katoavaisuutta. Sinä Olet Ilmoittanut Minulle Elämän Tiet ja Täytät Minut Ilolla Kasvojesi Edessä.´

Miehet, Veljet! Kantaisästämme Daavidista voin teille varmasti sanoa, että hän on kuollut ja että hänet on haudattu. Onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. Mutta koska Daavid oli profeetta ja Tiesi, että Jumala Oli Valalla Vannoen Luvannut Asettaa hänen Kupeittensa Hedelmän Hänen Valtaistuimelleen, hän Ennalta Nähden Puhui Kristuksen Ylösnousemuksesta ja sanoi, että Kristusta Ei Hylätä Tuonelaan Eikä Hänen Ruumiinsa Maadu.

Tämän Jeesuksen On Jumala Herättänyt, Minkä Todistajia me Kaikki Olemme. Koska Hänet siis On Korotettu Jumalan Oikealle Puolelle ja Hän On Saanut Isältä Lupauksen Pyhästä Hengestä, Hän On Vuodattanut Sen, Minkä te Nyt Näette ja Kuulette. Eihän Daavid noussut Taivaisiin, sillä hän sanoo itse: ´Herra Sanoi minun Herralleni: Istu Oikealle Puolelleni, Kunnes Minä Panen Vihollisesi Sinun Jalkojesi Astinlaudaksi.´

Varmasti Tietäköön siis Koko Israelin Huone, että Jumala On Tehnyt Hänet Herraksi ja Kristukseksi, Tämän Jeesuksen, Jonka te Ristiinnaulitsitte.” Tämän Kuullessaan he Saivat Piston Sydämeensä, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, Veljet, Mitä meidän Pitää Tehdä?” Pietari vastasi: ”Kääntykää, ja Ottakoon Kukin Teistä Kasteen Jeesuksen Kristuksen Nimeen Syntienne Anteeksi Saamiseksi, Niin Te Saatte Pyhän Hengen Lahjan.

Sillä Teille Tämä Lupaus Kuuluu ja Teidän Lapsillenne ja Kaikille, Jotka Ovat Kaukana, Ketkä Ikinä Herra, Meidän Jumalamme, Kutsuu.” Monilla muillakin Sanoilla Hän Todisti Vakuuttavasti, ja hän Kehotti heitä sanoen: ”Antakaa Pelastaa itsenne Tästä Kierosta Sukupolvesta.”

Jeesus Nasaretilainen Paransi Sokeita ajassa monella tavalla Isä Jumalan Tahdosta todistukseksi lähimmäisille. Välillä Hän Antoi selkokielellä Parannettavalle lähimmäiselle toimintaohjeet ymmärrettävästi Jumalan Sanan Voimalla Parannettavaa Siunaten ja toisaalta Hän Sylki Maahan ja Teki Massan Syljestä ja Maantomusta, jonka sitten Levitti Parannettavan lähimmäisen Silmille kuin symbolisesti osoittaen hengellisesti Sokealle lähimmäiselle Parannettavan Epäpuhtauden Pyhän Hengen Työllä ja Sen Jälkeen symbolisesti Puhdistaen Pyhällä Hengellä Uudestisyntyvän lähimmäisen Poistaen kuvainnollisesti kasvojen vesihuuhtelulla Synnin Saastasta ja Epäpuhtaudesta koostuvan hengellisen Peitteen Uskossa Jeesuksen Vapahtajakseen Ottaneen lähimmäisen Silmiltä.

Herra Todistaa henkeeni Sisimmässäni, Etteivät Kaikki Uudestisyntyneetkään Saa Kielillä Puhumisen Armolahjaa ajassa. Jokaiselle Uudestisyntyneelle Herra Jakaa Lahjojaan Omassa Viisaudessaan Kristuksen Ruumiissa ajassa. Toiset Saavat Todistaa Jumalan Kunniaa Puhumalla Kielillä – ymmärretävillä ihmisten kielillä tai enkelten kielillä ajassa. On varottava sielullista ja tunnehakuista itseharhaa Kielillä Puhumisen suhteen.

Ne Uudestisyntyneet kristityt Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, jotka Puhuvat enkeleiden Kieliä Jumalan Armosta, Todistavat sillä lähimmäisilleen symbolisesti Siitä, että Evankeliumi On hullutus ihmismielelle ja vastaanotettavissa Totuudessa Vain Uskon Kautta nöyrällä mielellä Herrassa Pyhän Hengen Uudestisynnyttävän Työn Kautta meissä. Kuten Raamattu Kehottaa, On Kielillä Puhuva Rakentava Rukouksessa Kristuksen Ruumista Omassa Sydämen Rukouskammiossaan – hiljaa Sisimmässään henkimaailmassa hengessään ja mielessään sielunmaailmassa ajatuksissaan.

Jumalan Pyhältä Hengeltä Uskossa Raamatun Ilmoittaman Kielillä Puhumisen Armolahjan Sydämen Todistuksella Vastaanottaneena Rukoilen itsekin Kielilllä yksin Herran Edessä. Varon kuitenkaan hakevani Rukouksessa mitään sielullista hurmoshenkistä tunnetilaa vakaasti hetkessä läsnäollen vaipumatta mihinkään epähengelliseen tunnetilaan perustuvaan hurmostilaan.

Sydämen Kehotuksesta kirjoitan tähän esimerkin omaisesti lyhyen Rukouksen Uusilla enkelten Kielillä Sydämeltäni: Abraatse kwampare paratsioo kwampare paratsioo. Abraatse paralaale kwampare. Kaparaatse kwanan kapus. Abraatse paralaale kwampare opus. Kunnia Jumalalle Korkeuksissa. Kunnia Maan Päällä. Hän meitä Rakastaa. Jumala Keskellämme.

Kielillä Rukoileminen Vahvistaa siis Uskovaa, mutta On Turhaa Seurakunnan Keskuudessa, jollei paikalla ole Kielillä Puhuvan Ilmoitusta Selittävää Jumalan Pyhän Hengen Armolahjan Saanutta Uudestisyntynyttä kristittyä lähimmäistä. Kaikki Armolahjat Rakentavat Seurakuntaa ja Niillä On Jokaisella Oma Tärkeä Tehtävänsä Kristuksen Ruumiissa ajassa, kun Niitä Käytetään rohkeasti Pyhän Hengen Tahdon Mukaisesti ja Kuuliaisesti Herralle Seurakunnan Keskellä.

Pyhä Henki Muistuttaa Kielillä Puhumisen Armolahjan Olevan Hengelliseen Sodankäyntiin joillekin Seurakunnan jäsenille Annettu Armolahja. Kaikki Seurakunnan jäsenet Eivät Saa Tätä Armolahjaa Herralta. Joillakin Armolahjoja On Käytössä Useampia Herrassa Hänen Osoittamansa Palvelutehtävän Edellyttämällä Tavalla. Puhuttaessa Jumalan Pyhän Hengen Jakamasta Armolahjasta Kielillä Puhumisella Ymmärrämme Hengellisesti enkelien Kielillä Puhumista Herrassa.

Tämä Armolahja On siis Tarkoitettu Hengelliseen Sodankäyntiin Osoittamaan Jumalan Todistusvoimalla Ympärillämme Oleville henkivalloille Seurakunnan Asema Kaikkivaltiaan Jumalan Varjeluksessa ajassa. Puhuihan aasikin ihmiskielellä kerran ihmiselle, joten Halutessaan Herra Voi Puhua Kauttamme enkeleille ja Muille henkivalloille Taivaan Avaruuksissa.

Jumalan Henki meissä Puhuu Kauttamme henkivalloille Taivaan Avaruuksissa. Jumala siis Rohkaisee Omia enkeleitään meidän Kauttamme ja Osoittaa Vastustajan henkivalloille Vahvan Sitoutumisensa Seurakuntaan, jossa Kielillä Puhutaan ja Ylistetään Herraa. Kielillä Puhumisen Armolahjan Saaneen Ei Pidä Puhua Kielillä sielullisesti Seurakunnassa Vaan hengessään Rukouselämässään Herran Hengen Puhuessa Valitun Pyhän henkeen Todistukseksi Ympärillämme Oleville henkivalloille Taivaan Avaruuksissa.

Tuo Puhe Ei Ole Lähtöisin ihmisen mielestä Vaan Pyhästä Hengestä meissä. Varokaa vaipumasta itsepetokseen Seurakunnassa tässä asiassa. Ihminen voi pettää itseään ja lähimmäisiään ajassa mutta Jumalan Pyhää Henkeä Ei Milloinkaan. Pyhä Henki Ei Suvaitse Kielillä Puhumisen Armolahjan Pilkkaamista Seurakunnassa.

Jumalan Hengen Kehotuksesta Tapahtuva Kielillä Puhuminen paikallisseurakunnassa Tulee Tapahtua Vain Hengessä ja Totuudessa Silloin, kun Paikalla On Kielien Selittämisen Armolahjan Saanut Valittu Pyhä, jotka Samanaikaisesti Saavat henkeensä Herran Kehotuksen Todistaa Jumalan Suuria Tekoja Keskellämme ääneen Hengen Puheen hengessämme paikallisseurakunnan jäsenille Kertoen.

Kielien Selittämisen Armolahjan Saaneen On Selitettävä Seurakunnalle Kielillä Puhuneen jälkeen Puhuttu Sisältö Hengessä ja Totuudessa. Kielillä Puhuminen On Aina Hengellistä Pyhästä Hengestä Lähtöisin Olevaa Todistusta Eikä Koskaan sielullista omalähtöistä lumekieltä Herrassa. Kaiken On Tapahduttava Hyvässä Järjestyksessä Herrassa. Armolahjat Ovat Todistusvoimaisia Uskonvahvistamiseksi Seurakunnassa Käytettäviä Pyhän Hengen Työvälineitä meissä ja meidän Kauttamme Käytettäviksi Annettuina Suuri Hengellistä Elämää Varustava Voimavara Herrassa.

Mitä me siis sanomme? Onko meidän pysyttävä Synnissä, jotta Armo Tulisi Suureksi? Ei tietenkään. Kuinka me, jotka Olemme Kuolleet Synnille, Vielä Eläisimme Siinä? Vai Ettekö Tiedä, että meidät Kaikki, Jotka On Kastettu Kristukseen Jeesukseen, On Kastettu Hänen Kuolemaansa? Meidät On siis Yhdessä Hänen Kanssaan Haudattu Kasteen Kautta Kuolemaan, Että Niin Kuin Kristus Herätettiin Kuolleista Isän Kirkkauden Kautta, Samoin mekin Vaeltaisimme Uudessa Elämässä.

Jos kerran meidät Näin On Yhdistetty Hänen Kanssaan Yhtäläisessä Kuolemassa, me Olemme Yhtä Hänen Kanssaan Myös Ylösnousemuksessa. Mehän Tiedämme, että Vanha ihmisemme On Hänen Kanssaan Ristiinnaulittu, Jotta Synnin Ruumis Nujerrettaisiin, niin Ettemme Enää Palvelisi Syntiä. Joka On Kuollut, On Vapautunut Synnistä. Jos Olemme Kuolleet Kristuksen Kanssa, Uskomme Myös Saavamme Elää Hänen Kanssaan. Mehän Tiedämme, että Kristus, Kuolleista Herätettynä, Ei Enää Kuole Eikä Kuolema Enää Hallitse Häntä.

Sillä Minkä Hän Kuoli, Sen Hän Kertakaikkisesti Kuoli Synnille, Mutta Minkä Hän Elää, Sen Hän Elää Jumalalle. Samoin Pitäkää tekin itseänne Synnille Kuolleina mutta Jumalalle Elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis Synti Hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että Tottelette Sen Himoja. Älkää Antako jäseniänne Vääryyden Aseiksi Synnille vaan Antakaa itsenne Kuolleista Eläviksi Tulleina Jumalalle ja jäsenenne Vanhurskauden Aseiksi Jumalalle. Synti Ei Enää Ole teidän Hallitsijanne, koska te Ette Ole Lain Vaan Armon Alaisia.

Muutamia päiviä myöhemmin Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun Hänen Kuultiin Olevan Kotona, väkeä Kokoontui Niin Paljon, Etteivät ihmiset Mahtuneet Edes Oven Edustalle. Ja Hän Puhui heille Sanaa. Samaan aikaan Jeesuksen Luo Oli Tulossa neljä miestä, jotka Kantoivat Halvaantunutta. Kun he eivät väentungoksen takia voineet päästä Jeesuksen Luo, he Purkivat Katon Siltä Kohdalta, Missä Hän Oli. Aukon Tehtyään he Laskivat Alas Vuoteen, jolla Halvaantunut Makasi.

Kun Jeesus Näki heidän Uskonsa, Hän Sanoi Halvaantuneelle: ”Poikani, sinun Syntisi Annetaan Anteeksi.” Mutta siellä istui muutamia Kirjanoppineita, ja he Ajattelivat Sydämessään: ”Kuinka Tämä Näin Puhuu? Hänhän Pilkkaa Jumalaa. Kuka Muu kuin Jumala Yksin Voi Antaa Syntejä Anteeksi?” Jeesus Tiesi Heti Hengessään, Mitä he Mielessään Ajattelivat, ja Sanoi heille: ”Miksi te Sellaista Ajattelette Sydämessänne? Kumpi On Helpompaa, Sanoa Halvaantuneelle: ´Sinun Syntisi Annetaan Anteeksi´, Vai Sanoa: `Nouse, Ota Vuoteesi ja Kävele`? Mutta Tietääksenne, Että Ihmisen Pojalla On Valta Maan Päällä Antaa Syntejä Anteeksi” – Hän Puhui Nyt Halvaantuneelle – ”Minä Sanon sinulle: Nouse, Ota Vuoteesi ja Mene Kotiisi.” Mies Nousi Heti, Otti Vuoteensa ja Meni Ulos Kaikkien Nähden. Kaikki Hämmästyivät ja Ylistivät Jumalaa sanoen: ”Tällaista Emme Ole Ikinä Nähneet.”

Herran Salattu Tieto Paljastetaan meille Jumalan Lampaille Hänen Pelastussuunnitelmansa Aikataulun Mukaan. Alkuseurakunnasta alkaen on kiistelty vesikasteen merkityksestä, toimitustavasta ja siitä ketä voidaan kastaa ja ketä ei osaksi Kristuksen Ruumista ajassa. Uskovat ihmiset ovat toimineet parhaan ymmärryksensä mukaisesti silloin, jos Herra On Säilyttänyt Tiedon Salaisuutena. Apostolitkin olivat vesikasteasiassa erimielisiä, kunnes Pietari linjasi Seurakunnassa, että Pyhän Hengen Saaneet pakanatkin voidaan kastaa vesikasteella.

Ihmismieli – sielu – on taipuvainen harjoittamaan erilaisia uskonnollisia rituaaleja Varmistaakseen Pelastumisensa. Me Jeesuksen Omat Lampaat Luotamme Herraamme, että Pelastumme Yksin Uskosta Vapahtajaamme Saadun Tiedon ja Jumalan Hengen Opetuksen Perusteella. Isän Henki Itse Todistaa meille Totuuden.

Antaessaan Todistuksensa Jeesuksesta historian kirjoituksiin juutalaisena pidetty historioitsija Josefus kirjoitti Uskontunnustuksensa tiedoksi jälkipolville tosiasiassa messiaanisena juutalaisena, Jeesukseen Uskovana, eli kristittynä ihmisenä Herrassa.

Niihin aikoihin eli Jeesus, viisas mies, jos häntä nyt voidaan lainkaan kutsua tavalliseksi ihmiseksi. Sillä hän teki ihmeellisiä tekoja ja opetti sellaisia ihmisiä, jotka ottavat mielellään vastaan totuuden. Hän veti puolelleen runsaasti sekä juutalaisia että pakanoita. Hän oli Kristus. Ja kun Pilatus kansamme johtomiesten ehdotuksesta oli tuominnut hänet ristille, ne, jotka olivat rakastaneet häntä alusta asti, eivät luopuneet hänestä, sillä hän ilmestyi heille elävänä kolmantena päivänä. Tämän ja kymmenentuhatta muuta ihanaa asiaa olivat Jumalan profeetat hänestä sanoneet. Eikä kristittyjen heimo, joka on saanut nimensä hänen mukaansa, ole tähän päivään mennessä kadonnut.

Tämän Jälkeen On Tapahtuva, että Minä Vuodatan Henkeni Kaiken Lihan Päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne Ennustavat, vanhuksenne Näkevät Unia, nuorukaisenne Näkyjä. Myös Palvelijoiden ja Palvelijattarien Päälle Minä Niinä Päivinä Vuodatan Henkeni.

Minä Annan Näkyä Merkkejä Taivaalla ja Maan Päällä, Verta, Tulta ja Savupatsaita. Aurinko Muuttuu Pimeydeksi ja Kuu Vereksi, Ennen Kuin Herran Päivä Tulee, Se Suuri ja Pelottava. Mutta Jokainen, Joka Huutaa Avuksi Herran Nimeä, Pelastuu. Sillä Siionin Vuorella ja Jerusalemissa On Pelastuneiden Joukko, niin kuin Herra On Sanonut. Jäljelle Jääneiden Joukossa Ovat Ne, Jotka Herra Kutsuu.

Niinä Päivinä ja Siihen Aikaan, kun Minä Käännän Juudan ja Jerusalemin Kohtalon, Minä Kokoan Kaikki kansat ja Vien Ne Alas Joosafatin Laaksoon. Siellä Minä Käyn Oikeutta Niitä Vastaan Kansani ja Perintöosani Israelin Tähden, koska ne Ovat Hajottaneet Kansani kansojen sekaan, Jakaneet Minun Maani ja Heittäneet Kansastani Arpaa.

Ne Ovat Antaneet Pojan Maksuksi Portosta ja Myyneet Tytön Viinistä, jonka Ovat Juoneet. Mitä te Minusta Haluatte, Tyyro ja Siidon ja kaikki filistealaisten alueet? Tahdotteko te Kostaa Minulle, mitä Minä Olen tehnyt, ja Tehdä Minulle Pahaa? Jos Sen Teette, Minä Annan Hyvin Nopeasti Koston Kohdata teidän Omaa Päätänne.

Te Olette Ottaneet Minun Hopeani ja Kultani, Vieneet Ihanat Kalleuteni Palatseihinne. Juudan ja Jerusalemin Lapsia te Olette Myyneet Jaavanilaisille Saadaksenne heidät kauas Omalta Alueeltaan.

Katso, Minä Herätän Heidät liikkeelle sieltä, minne te Olette Heidät Myyneet, ja Käännän Tekonne teitä Itseänne Vastaan. Minä Myyn teidän poikianne ja tyttäriänne Juudan Poikien Käsiin, ja nämä Myyvät heidät Sabalaisille, kaukaiselle kansalle. Näin on Herra puhunut.

Kuuluttakaa Tämä kansojen seassa, Julistakaa Pyhä Sota, Pankaa Sankarit liikkeelle! Lähtekööt Hyökkäykseen Kaikki Soturit! Takokaa Auranteränne Miekoiksi ja Vesurinne Keihäiksi. Heikko sanokoon: ”Minä Olen Sankari.” Pitäkää kiirettä! Tulkaa, kaikki kansat joka taholta, kokoontukaa Tänne. Anna, Herra, Sankariesi Astua Alas.

Lähtekööt kansat Liikkeelle ja Hyökätkööt Joosafatin Laaksoon, sillä Siellä Minä, Herra, Istun Tuomitsemassa Kaikkia kansoja, joka taholta Tulleita. Lähettäkää Sirppi, sillä Sato On Kypsynyt. Tulkaa tänne Alas, Viinikuurna On Täynnä ja Kuurna-altaat Pursuavat Ylitse, Sillä heidän Pahuutensa On Suuri.

Meluavia Joukkoja, Meluavia Joukkoja Ratkaisun Laaksossa! Sillä Lähellä On Herran Päivä Ratkaisun Laaksossa. Aurinko ja Kuu Verhoutuvat Suruasuun, Tähdet Menettävät Loistonsa. Herra Ärjyy Siionista, Antaa Äänensä Kuulua Jerusalemista. Taivaat ja Maa Järkkyvät, mutta Herra On Kansansa Turva, Israelin Lasten Varustus.

Eri kirkkokunnat ovat alunalkaen etsineet perusteita omalle kasteopilleen pääsemättä yhteisymmärrykseen kristillisestä kasteopista Herrassa. Kirkkoinstituutiot ovat kastaneet eriytyneiden oppisuuntiensa perusteella lähimmäisiä kirkkojensa – ja siis myös Kristuksen Ruumiin – jäseniksi ajassa. Symboliseksi toimitukseksi ymmärtämämme vesikaste on ikään kuin ollut muodollinen Sinetti hyväksymisestä kirkkokunnan yhteyteen pääsemisestä eri tunnustuskunnissa. Monille Uskoville lähimmäisille kasteella käynnin puutteen merkitys on ollut rajoittava, eristävä ja jopa torjuva.

Vältä Tyhmiä ja Taitamattomia väittelyjä. Sinähän tiedät, että ne Synnyttävät Riitoja. Herran Palvelijan Ei Sovi Riidellä, vaan hänen Tulee Olla Lempeä Kaikille, Kyetä Opettamaan ja Kärsimään Vääryyttä. Hänen Tulee Lempeästi Ojentaa Vastustelevia. Ehkäpä Jumala Vaikuttaa heissä Mielenmuutoksen, niin että he Tulevat Tuntemaan Totuuden ja Selviävät Paholaisen Ansasta, hänen, joka On Heidät Vanginnut Noudattamaan Tahtoaan.

Siitä me Tiedämme Tuntevamme Hänet, että Pidämme Hänen Käskynsä. Joka sanoo Tuntevansa Hänet mutta Ei Pidä Hänen Käskyjään, on Valehtelija, Eikä Totuus Ole hänessä. Mutta joka Noudattaa Hänen Sanaansa, hänessä Jumalan Rakkaus On Todella Tullut Täydelliseksi. Tästä me Tiedämme Olevamme Hänessä. Joka Sanoo Pysyvänsä Hänessä, On Velvollinen Vaeltamaan Niin Kuin Hän Vaelsi.

Rakkaani, en kirjoita teille uutta käskyä vaan vanhan käskyn, joka teillä On Ollut Alusta Asti. Tämä Vanha Käsky On Se Sana, Jonka te Olette Kuulleet. Kuitenkin kirjoitan teille Uuden Käskyn, joka On Toteutunut Hänessä ja Teissä, sillä Pimeys Väistyy ja Todellinen Valo Jo Loistaa. Joka Sanoo Olevansa Valossa mutta Vihaa Veljeään, On Yhä Pimeydessä. Joka Rakastaa Veljeään, Pysyy Valossa, Eikä hän Ole Lankeemukseksi Kenellekään. Mutta Joka Vihaa Veljeään, On Pimeydessä. Hän Vaeltaa Pimeydessä Eikä Tiedä, Minne Menee, sillä Pimeys On Sokaissut hänen Silmänsä.

Minä kirjoitan teille, Lapset, sillä Synnit On Annettu Anteeksi Hänen Nimensä Tähden. Minä kirjoitan teille, isät, sillä te Olette Oppineet Tuntemaan Hänet, Joka On Ollut Alusta Asti. Minä kirjoitan teille, Nuorukaiset, sillä te Olette Voittaneet Pahan.

Minä kirjoitin teille, Lapset, sillä te Olette Oppineet Tuntemaan Isän. Minä kirjoitin teille, isät, sillä te Olette Oppineet Tuntemaan Hänet, Joka On Ollut Alusta Asti. Minä kirjoitin teille, Nuorukaiset, sillä te Olette Voimakkaita, Jumalan Sana Pysyy Teissä, ja te Olette Voittaneet Pahan.

Älkää Rakastako maailmaa Älkääkä Sitä, Mikä maailmassa On. Jos Joku Rakastaa maailmaa, Isän Rakkaus Ei Ole hänessä. Sillä Kaikki Mikä maailmassa On, Lihan Himo, Silmien Halu, ja elämän Korskeus, Se Ei Ole Isästä vaan maailmasta. Maailma Katoaa Himoineen, mutta Joka Tekee Jumalan Tahdon, Pysyy Iäti.

Lapset, Nyt On Viimeinen Aika. Te Olette Kuulleet, että Antikristus On Tulossa, ja Niin Onkin Nyt Monta Antikristusta Ilmaantunut. Siitä me Tiedämme, että Nyt On Viimeinen Aika. Meidän Keskuudestamme he Ovat Lähteneet, mutta he Eivät Kuuluneet Meihin. Jos he Olisivat Todella Kuuluneet Meihin, he Olisivat Pysyneet Joukossamme. Mutta Pitihän Käydä Ilmi, Etteivät Kaikki Ole Yhtä Meidän Kanssamme.

Teillä On Voitelu Pyhältä, ja Kaikilla teillä On Tieto. En Kirjoita teille Sen Tähden, Ettette Tuntisi Totuutta, vaan siksi, että te Tunnette Sen ja Tiedätte, Ettei Mikään Valhe Ole Peräisin Totuudesta. Kuka On Valehtelija, Ellei Se, joka Kieltää, että Jeesus On Kristus? Hän on Antikristus, ja hän Kieltää Isän ja Pojan. Ei Kenelläkään, joka Kieltää Pojan, Ole Myöskään Isää. Joka tunnustaa Pojan, hänellä On Myös Isä.

Pysyköön teissä Se, Minkä Olette Kuulleet Alusta Asti. Jos teissä Pysyy Se, Minkä Olette Kuulleet Alusta Asti, tekin Pysytte Pojassa ja Isässä. Ja Tämä On Se Lupaus, Jonka Hän On meille Antanut: Iankaikkinen Elämä. Tämän olen kirjoittanut teille Niistä, jotka Eksyttävät teitä. Mutta mitä teihin tulee, Se Voitelu, Jonka Saitte Häneltä, Pysyy Teissä, Ettekä te Ole Kenenkään Opetuksen Tarpeessa.

Hänen Voitelunsa Opettaa teitä Kaikessa, ja Se Opetus On Totta Eikä Valhetta. Niin Kuin Se On teitä Opettanut, Niin Pysykää Hänessä. Ja nyt, Lapset, Pysykää Hänessä, että meillä Hänen Ilmestyessään Olisi Rohkea Luottamus Emmekä Joutuisi Häveten Väistymään Hänen Luotaan, kun Hän Tulee. Jos kerran Tiedätte, että Hän On Vanhurskas, te myös Ymmärrätte, että Jokainen, Joka Noudattaa Vanhurskautta, On Syntynyt Hänestä.

Kasteoppikeskustelusta on tullut kiista, jollaisten välttämisestä apostoli Paavalikin jo varoitteli alkuseurakuntia kirjeessään. Apostoli Johannes kehotti kiinnittämään huomiota keskinäiseen Rakkauteen ja Sen Ilmentymiseen Kristuksen Ruumiissa. Jumala On Rakkaus. Ihmisen Poika Kastaa Itse Lampaansa Uskon ja Vain Uskon Määrittäessä Kynnyksen Saako Kasteen Hengessä Vai Ei. Pelastuksemme Herrassa Ei siis Ole Millään Lailla Riippuvaisia siitä, onko meitä kastettu vesikasteella vai ei. Epäröidessäni vielä tallentaa vanhaa kristillistä ja kirkollista perinnäistoimintaa kumoavaa lauseketta Rukoilin Herralta Sananpaikkaa Kirjoittamani Vahvistukseksi. Sain Pyhältä Hengeltä henkeeni välittömästi seuraavan Raamatun lukupaikan, Malakia 3:7, joka kuuluu:

isienne päivistä asti te Olette Poikenneet Minun Käskyistäni Ettekä Ole Noudattaneet Niitä. Palatkaa Minun Luokseni, Niin Minä Palaan teidän Luoksenne, Sanoo Herra Sebaot. Mutta te Kysytte: Missä Asiassa meidän On Palattava?”

Luettuani tekstikappaleen huudahdin ääneen Hallelujah! Herra ei hylkää Omiaan Missään Tilanteessa ja Kuulee Pyyntömme, vaikka Asettaakin meidät aika ajoin inhimillisesti tarkastellen Haastaviin Tilanteisiin Palvelessamme Herraamme. Sain Pyhältä Hengeltä Vahvan Uskonvarmuuden Siitä, että Johannes Kastajan kastaessa Jeesus Nasaretilaisen – Jumalan Pojan – juutalaisen puhdistautumissäännöstön peseytymisohjeisiin verrattavissa olleella katumusta osoittaneella parannuksen kasteella Kristuksen ruumiin, osoittaneen Isän tahdon mukaisesti Pyhän Hengen Puhdistavan meidät Herran Omat Lampaat Pyhälle Isälle Kelvollisiksi ajassa.

Kun Apollos oli Korintissa, Paavali kulki ylänköseutujen läpi ja tuli alas Efesokseen. Siellä hän tapasi muutamia Opetuslapsia ja kysyi heiltä: ”Saitteko Pyhän Hengen, Kun Tulitte Uskoon?” He vastasivat hänelle: ”Emme Ole Edes Kuulleet Pyhästä Hengestä.” Hän kysyi: ”Millä Kasteella teidät Sitten On Kastettu?” He vastasivat: ”Johanneksen kasteella.”

Niin Paavali sanoi: ”Johannes kastoi Parannuksen kasteella ja Kehotti Kansaa Uskomaan Häneen, Joka Oli Tuleva hänen Jälkeensä, Nimittäin Jeesukseen.” Sen Kuultuaan he Ottivat Kasteen Herran Jeesuksen Nimeen. Ja Kun Paavali Pani Kätensä heidän Päälleen, Pyhä Henki Tuli heidän Päälleen ja he Puhuivat Kielillä ja profetoivat. Heitä oli kaikkiaan noin kaksitoista miestä.

Pääsemme siis Pyhän Hengen Saatuamme Jumalan Lapsiksi ja Saamme Rukousyhteyden Isämme Kanssa Herrassa. Jeesus Nasaretilainen Ei Jumalana Tarvinnut parannuksen kastetta, Mutta Meni symboliselle kasteelle Täyttääkseen Isän Tahdon Tämän Totuuden Toteenosoittamiseksi, Jotta Johannes Kastaja Sai Antaa Kansalle Todistuksensa, Miksi hän Oli Ryhtynyt kastamaan parannuksen kasteella Jordan-virrassa lähimmäisiään.

Sanoma Rististä On Hullutusta Niille, Jotka Joutuvat Kadotukseen, mutta Meille, Jotka Pelastumme, Se On Jumalan Voima. Onhan Kirjoitettu: ”Minä hävitän viisaitten Viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten Ymmärryksen.”

Missä ovat Viisaat? Missä Kirjanoppineet? Missä tämän maailmanajan Älyniekat? Eikö Jumala Ole Tehnyt maailman viisautta Hulluudeksi? Koska Jumalan Viisaudesta maailma Ei Oppinut Viisauden Avulla Tuntemaan Jumalaa, Jumala Näki Hyväksi Saarnauttamansa Hullutuksen Kautta Pelastaa Ne, Jotka Uskovat.

Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta, mutta me Saarnaamme Ristiinnaulittua Kristusta. Hän On Juutalaisille Pahennus ja Pakanoille Hullutus, mutta Kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus On Jumalan Voima ja Jumalan Viisaus. Jumalan Hullutus On ihmisiä Viisaampi ja Jumalan Heikkous On ihmisiä Voimakkaampi.

Katsokaa omaa Kutsumistanne, Veljet. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa eikä monta jalosukuista. Mikä maailman mielestä On Hullutusta, Sen Jumala Valitsi Saattaakseen viisaat Häpeään. Mikä maailman mielestä On Heikkoa, Sen Jumala Valitsi Saattaakseen voimakkaat Häpeään. Mikä maailmassa On Syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, Sen Jumala Valitsi Tehdäkseen Mitättömäksi Sen, mikä on jotakin, Ettei Mikään Liha Voisi Kerskailla Jumalan Edessä.

Hänestä On teidän Olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala On Antanut meille Viisaudeksi, Vanhurskaudeksi, Pyhitykseksi ja Lunastukseksi, Jotta Tapahtuisi, Niin Kuin On Kirjoitettu: ”Joka Kerskaa, Kerskatkoon Herrasta.” Niinpä, kun tulin luoksenne, Veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan Salaisuutta suurenmoisin puhein tai viisauden keinoin.

Olin näet päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen, ja Hänet ristiinnaulittuna. Olin luonanne heikkouden vallassa, hyvin pelokkaana ja vapisevana. Puheeni ja Julistukseni Ei Ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja Vaan Hengen ja Voiman Osoittamista, Jotta teidän Uskonne Ei Perustuisi ihmisviisauteen Vaan Jumalan Voimaan.

Me Puhumme Kyllä Viisautta Täydellisten Seurassa, mutta emme tämän maailmanajan viisautta emmekä tämän maailmanajan kukistuvien hallitsijoiden viisautta. Me Puhumme Jumalan Salattua, Kätkettyä Viisautta, Jonka Jumala On Jo Ennen Maailmanaikoja Määrännyt Meidän Kirkkaudeksemme. Sitä Ei Kukaan Tämän maailmanajan hallitsijoista Ole Tuntenut, sillä jos he Olisivat Sen Tunteneet, he Eivät Olisi Ristiinnaulinneet Kirkkauden Herraa.

Mutta, niin kuin On Kirjoitettu: ”Mitä Silmä Ei Ole Nähnyt Eikä Korva Kuullut, Mikä Ei Ole Ihmisen Sydämeen Noussut, Minkä Jumala On Valmistanut Niille, Jotka Häntä Rakastavat”, Sen Jumala On meille Ilmoittanut Henkensä Kautta, sillä Henki Tutkii Kaiken, Jumalan Syvyydetkin. Kuka muu tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Kukaan Ei Myöskään Tiedä, Mitä Jumalassa On, Paitsi Jumalan Henki.

Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä vaan Sen Hengen, Joka On Jumalasta, jotta Tietäisimme, Mitä Jumala On Meille Lahjoittanut. Siitä me myös Puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamin sanoin Vaan Hengen Opettamin, Selittäen Hengelliset Asiat Hengellisesti. Sielullinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan Hengestä, sillä se on hänelle Hullutusta, eikä hän voi sitä Ymmärtää, koska sitä On Tutkittava Hengellisesti.

Hengellinen ihminen Sitä Vastoin Tutkii Kaiken, mutta häntä itseään Ei Kukaan Kykene Tutkimaan. Sillä kuka On Tullut Tuntemaan Herran Mielen, niin että Voisi Neuvoa Häntä? Mutta Meillä On Kristuksen Mieli.

Jäsenten hankkimismielessä ihmismielin tarpeelliseksi perusteltuun maalliseen organisaatioon liittämiseksi vesikastaminen kirkollisveronmaksajaksi tai vapaalle seurakunnalle jäsenrekisteriin kirjaamista varten tuloistaan kymmenysten maksajaksi Ei Ole Hengellinen Peruste toimittaa vesikastetoimituksia ja Asettaa lähimmäisten Harteille sillä perusteella Elävän Israelin Jumalan Seurakunnan Jäsenille Kuulumattomia Taakkoja Kannettavaksi.

Puhumattakaan henkisestä kärsimyksestä, jota erilaiset kasteopit aiheuttavat kristityiksi ilmoittautuneiden keskuudessa. Herra Ei Aseta luoduilleen Tällaista Taakkaa Vastattavaksi ja Ehdoksi Pelastumisesta ajassa. Pelastumme Yksin Uskosta. Jokainen Antakoon maalliselle paikallisseurakunnalle lähimmäisten Evankelioimistyöhön Varoistaan Sen, Mitä Pyhä Henki Pelastetulle Kertoo.

Ymmärrän hyvin, että kirkot ja seurakunnat tarvitsevat toimintakulujensa maksamiseen tuloja. Jos me uskomme Herraamme ja toimimme Hänen tahtonsa mukaisesti ajassa, Hän varmasti järjestää maallisille tarpeillemme varat. Herra ei varmasti ylläpidä luopiokirkkoja ja -seurakuntia, joiden on turvattava toimintansa rahoitus omin toimin maailman antihengen ja marssijärjestyksen mukaan toimimalla ja pahuuden verkostoihin takertuen maailman Hengellisessä Pimeydessä. Jumala Pitää Omistaan Varmasti Hyvän Huolen, Kun Olemme Kuuliaisia Kristuksen Ruumiin Päälle, Joka On Herra Jeesus Kristus.

Me Saamme Kiittää Herraa Siitä, että Hän Vetää Puoleensa Kaikki lähimmäisemme, Joille Saamme Rohkeasti Kertoa Jeesuksesta. Saamme Rukouksessa Ylistää Jumalaa Sisimmässämme Hänen Temppeleinään ajassa.

———

Tänään minä Otan Askeleen Eteenpäin luottavaisin mielin Herran Johdatuksessa Kulkien. Hän Osoittaa minulle toimeentulon lähteen Herrassa Vapahtajassani. Hänen Tiensä Ovat Salatut ja Tutkimattomat mutta luottavaisin mielin Kuljen ajassa Herran Johdatuksessa toivorikkaana Jumalan Kunniaksi. Herra On minun Paimeneni, ei minulta mitään puutu. Annan Hänen Henkensä Johdattaa Askeleeni ajassa Iankaikkiseen Elämään Taivaan Kotiin Isän Kirkkauteen Herrassa, minun Vapahtajassani.

Kiitos, että Kuljetat ja Johdatat Herra. Sinun Pyhää Nimeäsi minä elämälläni Korotan. Sinä Olet Herrani ja Lunastajani. Sinuun minä Panen Toivoni Herra Jeesus Kristus, minun Vapahtajani. Vuoret Väistykööt ja Kukkulat Horjukoot mutta Minun Armonliittoni Ei Sinusta Väisty, Sanoo Herra, sinun Vapahtajasi. Tulen Pian Hakemaan Omani Luokseni. Ole Valmiina Herrassa. Ole Kestävä Kristuksessa, Sanoo Herra, sinun Vapahtajasi, Aamen.

Ota Vastaan Pyhä Henki, Sanoo Herra. Saat Omistaa Suuren Rauhan Yksin Minussa, Sanoo Herra, sinun Vapahtajasi. Kaikki Saavat Tulla Armoa Omistamaan. Tule ja Seuraa Minua, Sanoo Herra, sinun Vapahtajasi, Aamen. Älä Pelkää, sinä Olet Minun. Minun Vereni Suojaan sinut Tänä Päivänä Verhoan Rakas Lapseni, Sanoo Isä Jumala Kaikkivaltias Herra. Saat Kaikki Syntisi Anteeksi Rakkaan Poikani Jeesuksen Kristuksen Tähden. Olet Minun. Tervetuloa Elämään Minussa, Sanoo Herra, sinun Vapahtajasi.

Sinun Käsiisi Jätän Tänään elämäni. Minä olen Sinun Nyt ja Aina Aamen. Tee Niin ja Pelastut Minussa, Sanoo Herra, sinun Vapahtajasi. Vuoret Väistykööt ja Kukkulat Horjukoot mutta Minun Rakkauteni Ei sinusta Väisty, Sanoo Herra, sinun Vapahtajasi, Aamen.

Edellä olevan kirjasin Sydämeltäni Herrassa Rukouksessa sinulle Rohkaisuksi 19.12.2017 Herran Puheesta henkeeni. Ole Siunattu Herrassa.

Halleluja! Ylistäkää Jumalaa Hänen Pyhäkössään, Ylistäkää Häntä Taivaan Avaruuksissa Hänen Voimastaan! Ylistäkää Häntä Hänen Voimallisista Teoistaan, Ylistäkää Häntä Hänen Valtavan Suuruutensa Tähden! Ylistäkää Häntä Pasuunaan Puhaltaen, Ylistäkää Häntä Harppua ja Lyyraa Soittaen! Ylistäkää Häntä Rumpua Lyöden ja Karkeloiden, Ylistäkää Häntä Kielisoittimilla ja Huiluilla! Ylistäkää Häntä Helisevillä Symbaaleilla, Ylistäkää Häntä Kumisevilla Symbaaleilla! Kaikki, Joissa On Henki, Ylistäkää Herraa! Halleluja!

Olen useasti todennut elämässäni Ympärillämme Olevien Pahuuden henkivaltojen Kaikkoavan sillä hetkellä, Kun Herran Nimi Tehdään hengessä Kuuluvaksi henkimaailmaan Ympärillämme. On Tarvinnut Vain hengessä Todeta Ilon ja Riemun Vallatessa Sydämen ´Kiitos Jeesus, Kiitos Jeesus, Kiitos Jeesus´ ja Jo Samantien On henkimaailman Pimeydestä Sielunvihollinen Kysymässä ´Kiitos Mistä?´ Näin Paljastaen Tietämättömyytensä Jumalan Ilmoituksesta Herrassa.

Käsken hengessäni Saatanaa ´Vaikene Jeesus Nasaretilaisen Pyhässä Nimessä ja Jätä minut Rauhaan. Sinulla Ei Ole Sijaa minun Elämässäni Koskaan. Minä Olen Antanut Elämäni Jeesukselle ja Saan Elää Hänen Verensä Voimassa. Mene Pois!´ Yleensä Saatana Jättää Kyselynsä Sikseen näin Rukouksessa hengessäni Sanoen, mutta Myöhemmin Yllättävissä Tilanteissa Viekkaasti Pyrkii Silti Jonkin Ajan Kuluttua Puhumaan minulle henkeeni Esiintyen Herrana Saadakseen Tietää Kiitosaiheeni Herralle.

Herra On Antanut Omilleen henkien Erottamisen Armolahjan ja Siksi Saatanan Eksyttävä Puhe henkeemme Paljastuu meille välittömästi. Me Tunnemme Hyvän Paimenen Äänen hengessämme Herrassa. Usein Jatkan Herran Kiittämistä ja Ylistämistä hetken aikaa Tietäen, että Isä Iloitsee Taivaassa Aina Kun me Ylistämme ja Palvomme Hänen Pyhää Nimeään.

Ylistän usein Herraa vain Sydämen Kyllyydestä Kiittäen hengessäni näin ajatuksin Sanoen ´Kiitos Jeesus, Kiitos Jeesus, Kiitos Jeesus. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!´ Tunnen hengessäni Ylistäessäni, Kuinka Pahuuden henkivallat Katoavat Taivaan Avaruuksiin Ympäriltäni Kuullessaan henkimaailmassa Herran Saavan Kiitoksen, Ylistyksen, Palvonnan ja Kunnian Elämäni Herrana. Suosittelen sinuakin rakas veljeni ja sisareni Herrassa Puhdistamaan Näin Lähellä Olevan henkimaailman säännöllisesti arjessa Tiell