Tiedoksianto yritystoiminnan kehittämisestä 18.10.2013

Taiteen ja kulttuurin yhteisöpalvelu – IFITFI

 

Uudentyyppinen sosiaalinen liiketoiminta internetissä

 

Olen esitellyt teille verkkosivuillani uudentyyppistä sosiaalista liiketoimintamallia. Katson sen vastaavan erittäin vahvasti tänä päivänä yhteiskunnassa tunnustettuun tarpeeseen löytää uusia keinoja luoda työpaikkoja lähimmäisille ja siten tuottaa yhteiskuntaan uutta positiivista virettä. Esitän nyt tässä teille muutamia perusteita miksi esittelemäni liiketoiminta-ajatus on puollettava ja kannatettava. Toivon esittämieni perusteluiden rohkaisevan varakkaita sijoittajia tarttumaan vaadittaviin toimiin epäitsekkäästi yhteiskunnan ja lähimmäisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Vain yhdessä me seisomme tai kaadumme. Toivon kaikille teille sydämen viisautta ja ymmärrystä yhteiseksi parhaaksemme ajassa.

 

Kaiken liiketoiminnan aloittamisen mahdollistavat kyllin vaikutusvaltaiset ja varakkaat tahot. Vastuu yhteiskunnan jäsenten hyvinvoinnista lepää heidän harteillaan ajassa. Esittelemäni liiketoimintamallin vahvuus on siinä, että se rakentaa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ympäröivässä yhteiskunnassa. Yritystoiminnan alkuvaiheessa pääomia yritystoiminnan perustamiseen ja rakentamiseen sijoittavien mahdollisuus vaikuttaa liiketoiminnan kehittämiseen on suuri. Myöhemmässä vaiheessa alkuvaiheessa määräävässä asemassa olevien sijoittajien rooli vähenee erikseen laadittavan osakassopimuksen mukaisesti. Liiketoiminnan kehityttyä kannattavaksi jakaantuu sen tuotto laajalti yhteiskunnan jäsenille. Koska kaikessa liiketoiminnassa tarvitaan taho, jolla on viimekädessä suurin valta yrityksen osake-enemmistön turvin, olen rakentanut uudentyyppisen sosiaalisen liiketoimintatapamallin, jossa suurinta vaikutusvaltaa kehittyneen yritystoiminnan ohjaamisessa käyttää merkittävän osakeosuuden turvin toimintatavoiltaan läpinäkyvä ja oikeudenmukainen sekä erikseen tätä varten perustettu säätiö. Esittelemässäni ideassa perustettavan yleishyödyllisen säätiön tärkein rooli on ohjata yrityksen liiketoimintaa sekä vaurastua sosiaalisen liiketoimintamallin mukaisella liiketoiminnalla kyetäkseen sen suomin varoin toteuttamaan yhteiskunnalisesti yleishyödyllistä toimintaa.

 

Miksi tarvitsemme taiteen ja kulttuurin yhteisöpalvelua internettiin? Tähän kysymykseen löytyy lukuisia perusteluja. Ne teistä, jotka olette kyenneet näkemään ideassa piilevän potentiaalin metsän puilta tutustuessanne ideaan verkkosivuillani, ette ole syyllistyneet aliarvioimaan idean potentiaalia omilla verkkosivuillani tekemäni hengellisen työn vuoksi. Nyt toivon, että kaikki muutkin tahot voisivat nähdä metsän puilta – käsittää sen yhteiskuntaan kokonaisvaltaisesti vaikuttavan potentiaalin, joka taiteen ja kulttuurin yhteisöpalvelun palvelun tarjoamisella lähimmäisille voidaan saavuttaa. Tarvitsemme yhteiskunnassa tiedostavaa asennetta ja innovatiivisia uusia toimintatapoja kyetäksemme ylläpitämään hyvinvoivan yhteiskunnan ajassa. Tarvitsemme epäitsekkäitä yrityksiä, jotka tuottavat harvojen osakkeenomistajien vaurauden kerryttämisen sijaan hyvinvointia laajalle kansanosalle ja koko yhteiskunnalle.

 

Totuus on se, että tarvitsen liikeidean saattamiseksi liiketoiminnan aloittamisen edellytykset saavuttavalle tasolle kaiken ideasta innostuneen ja sen kehitystiimiin mukaan haluavan asiantuntijajoukon tuen. Kyseessä on meille kaikille luotava sosiaaliseen lliketoiminta-ajatukseen perustuva yleishyödyllinen business-malli, jonka tuotto on tarkoitus palauttaa mahdollisimman tasapuolisesti kaikille liiketoiminnan osapuolille: sisällön tuottajille, tiedostaville kuluttajille sekä yhteistyökumppaneille säädettyjen rojaltien ja osinkojen maksujen muodossa. En ole kehittänyt ideaa omaksi rahasammoksi vaan tuottamaan kaikille mahdollisuuden omalla osaamisellaan ja tuotteliaisuudellaan ansaita toimeentulo uudentyyppisellä tavalla verkossa. Tarvitsen mukaan kaikki eri osa-alueita hallitsevat tahot kehittämän yhdessä meille sellaisen palvelun, että se vastaa ajan huutoon työtä tarjoten ja julkista taloutta elvyttäen. Olen ajatellut sitouttaa kehitystyöhön osallistuvan joukon ideaan yrityksen osaomistajina ehdollisella osakassopimuksella, joka velvoittaa yrityksen kehitysvaiheessa osuuksia saavat suostumaan omistusosuutensa pienentymiseen siinä vaiheessa, kun yrityksen omistajuus hajautetaan osakkeiden splittauksen kautta kuluttajakentälle normaaleiden osakeantien kautta. Omistuksen hajauttamisella laajalle sitoutetaan omistajat kuluttamaan yrityksen tuotteisiin. Ideassa kaikki osapuolet voittavat.

 

Tarvitsen idean kehittämiseksi ideoiduksi palveluksi kaiken mahdollisen osaamisen ja tuen eri alojen asiantuntijoilta ja osaajilta, mitä on saatavissa; alkaen neuvoja rahoituksen järjestämisestä ja busineksen aloittamisesta, busineksen kehittämisestä ja markkinoinnista, tuotteiden kaupallistamisesta, oikeista ideoidun palvelun rakentavista ja softan tuottavista ICT-yrityksistä, liiketoiminnan kannalta oikeiden finanssialan kumppaneiden valinnasta ja niin edelleen. Minulla on subjektiivisen näkemykseni mukaan erittäin potentiaalinen uudentyyppinen yritysidea, mutta ei lainkaan omaa rahoitusta tai kaikkien eri alojen osaamista toteuttaa ideaa palveluksi meille kaikille.

 

Katson ideassa olevan runsaasti potentiaalia – luovuus on ehtymätön voimavara kuin metsä. Idean tuotteiden tuotto-odotus perustuu edullisten tuotteiden myyntivoluumiin ja luovan yksilön ahkeraan tuotantoon sekä tiedostavien kuluttajien valistuneeseen kulutuskäyttäytymiseen. Mallissa voittajia ovat niin luovan alan tekijät, tiedostavat kuluttajat omistajina sekä yhteistyökumppanit pienteollisuudessa teollisen tuotteen tuottajina ja omistajina. Idea tarjoaa yhden uudentyyppisen alustan verkossa, jolla yhdistetään luovan työn tekijän työ ja valmis teollinen tuote yhdeksi tuotteeksi, jonka tiedostava kuluttaja saattaa verkosta hankkia. Yrityksen omistus hajautetaan tekijöille, kuluttajille ja yhteistyökumppaneille, jolloin syntyy kaikille avoin mutta samalla kuin oma ”minitalousalue” verkossa, jossa raha kiertää tiedostavien kuluttajien toimiessa samalla rojalteja ja osinkoja vuosittain vastaanottavina omistajina sekä luovan työn tekijöinä. Idea tarjoaa kaikille mahdollisuuden ansaita uudentyyppisellä tavalla elantonsa verkossa maailmassa, jossa tietoyhteiskunnassa perinteiset työmahdollisuudet näivettyvät ja ihmisille on löydettävä uusia ansiotöitä ja ajanvietettä.

 

Vaikutukset yhteiskuntaan

 

Koen tässä ideassa olevan erittäin paljon potentiaalia elvyttää taloutta monella saralla. Suoraan se tarjoaa työllistymisen mahdollisuuden uutterille luovan alan työntekijöille. Välillisesti se synnyttää uutta pienteollisuutta, jotka kykenevät tuottamaan IFITFI-tuotteiksi sopivia tuotteita, joissa valmiiseen teolliseen tuotteeseen yhdistetään luovan alan työn tekijän työ. Sen lisäksi se tukee telealan verkko-operaattoreiden businestä sekä Nokian kaltaisten verkkobusineksen jättiläisten liiketoimintaa. Uusiin IFITFI-tuotteita tuottaviin pienteollisuuden yrityksiin syntyvät uudet työpaikat elvyttävät yleisesti taloutta. Uudet perustettavat yritykset elvyttävät finanssialan Fennian ja Nordean kaltaisten yritysten liiketoimintaa. IFITFI ideassa on potentiaalia saada talous taas rullaamaan Suomen maassa.

 

Patentoituna idea voidaan jalkauttaa ympäri maailmaa ja siten IFITFI:stä voidaan saada Nokian parhaiden vuosien kaltainen verotulojen lähde Suomen valtiolle, jolloin myös julkiseen talouteen saadaan lisää vääntöä. Mieti sitä. Minusta tämän idean eteenpäin vieminen tavalla jos toisella olisi merkittävä yhteiskunnallinen teko. IFITFI:n erilaiset tuotteet toisivat samalla tekemistä tarvitseville tavallisille ihmisille ajanvietettä ja lisäansioiden tienaamismahdollisuuden, joka kasvattaisi kansalaisia yritteliäisyyteen ja vähentäisi sosiaalisten paineiden kärjistymisen uhkaa yhteiskunnassa jos toisessakin globaalisti vaikuttaen. Tässä ideassa on potentiaalia, etuja ja hyötynäkökulmia, vaikka mihin!!! Tämä on tietysti subjektiivinen näkökantani ideaan – arvioi se kokonaisuudessaan kriittisesti ja anna sen jälkeen palautetta siitä. Pallo on nyt sinulla. Ota koppi. Uudentyyppisen liiketoimintamallin vahvuudet nykyisiin toimintamalleihin verrattuna on laaja omistuspohja, joka tukee liiketoimintaa ja ohjaa yrityksen osakkeita omistavien kuluttajien kulutuskäyttäytymistä. Tuotteet markkinoivat itse itseään. Esimerkiksi Projektiin osallistujien yhteinen tavoite on saada se valmiiksi. Siksi osallistujat markkinoivat yhteistä projektia aktiivisesti.

 

Kävin alkuviikosta Jämsänkoskella uimahallissa uimassa. Paperitehdas toi mieleeni lisäperusteluja idean kehittämisen myönteisistä vaikutuksista yhteiskunnalle ja isommassa mittakaavassa globaalille taloudelle. Nyt on aika lisätä vettä betonimyllyyn, jotta saadaan busineksen perustukset valettua mahdollisimman nopeasti. Uskon vahvasti, että tässä ideassa on todella suuri potentiaali lisätä lähimmäisten hyvinvointia yhteiskunnassa. Olen vakuuttunut siitä, että osa IFITFI:n kaavailluista tuotteista myyvät itse itseään lähimmäisten keskuudessa. Jokaisessa ihmisessä asuu hitunen narsistia. Jokainen yksilö tuntee tyydytystä nähdessään oman nimensä missä tahansa painotuotteessa tai sähköisessä julkaisussa – kunhan nimi mainitaan myönteisessä merkityksessä. Tässä pienessä mielihyvän tunteessa ei ole mitään väärää. Päinvastoin tämä vähäinen narsistinen luonteen piirre jokaisessa meissä vahvistaa yksilön omanarvontuntoa – ihmisarvoa. Tuon piirteen kautta jokaisen ihmisen itsetunto kehittyy ja vahvistuu tasolle, jolla ihminen selviää ympäröivässä maailmassa ja lähimmäisten keskuudessa kokematta jatkuvasti alemmuuden tuntoa ja vähäistä omanarvontuntoa. Etenkin IFITFI:n ennen kuulumaton kirjallinen Projekti-tuote, vastaa tähän huutoon yhteiskunnassa. Jokaisen yksilön itsetuntoa hivelee ja vahvistaa nähdä oma nimensä julkaisussa – etenkin painotuotteessa. IFITFI:n business elvyttäisi toteutuessaan niin paperiteollisuuden tuotteiden, painoteollisuuden kuin Valmetin kaltaisen paperikoneita valmistavan yrityksen businestä. Toivon, että otat osaltasi kopin pallosta, jonka sinulle heitän ja kerrot ideasta vaikutusvaltaisille tahoille. Elpyvän perusteollisuuden kasvuhan vaikuttaisi myönteisesti myös energia-alan businekseen – sähkönkulutus kasvaisi ja toisi katetta voimaloiden energiatuotannolle.

 

Säätiö

 

Perustetaan Senni ja Ruben Alanteen säätiö saaduilla lahjoitusvaroilla. Säätiölle nimetään asiamies. Johtokunnan jäsenten määrä on seitsemän henkeä. Valitaan enemmistö johtokunnan edustajista demokraatisesti johtokunnan muuttuvien jäsenten tullessa erovuoroon järjestämällä vaalit internetissä, johon voi kuka tahansa asettua ehdolle. Äänestysoikeus on kaikilla taiteen ja kulttuurin yhteisöpalvelun rekisteröityneillä asiakkailla. Vaihtuviin johtokunnan jäsenten tehtäviin valitaan neljä eniten kannatusta saanutta edustajaa ottaen huomioon alla oleva lauseke. Johtokunnan jäsenten edustuksessa tulee olla kaikkien Suomessa tunnustettujen virallisten kielten edustajat. Johtokunnassa on pysyvästi kolme virkatehtävään sidottua johtokunnan jäsentä: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Oulun hiippakunnan piispa, valtiovararainministeriön kansliapäällikkö ja Puolustusvoimista 5. Miinalaivueen komentaja. Näin siksi, että edustettuna olevat taloudellinen ja itsenäinen kansallisvaltio, arvojohtamista ja lähimmäisten hyvinvoinnista omalla tehtäväkentällään toimiva kristillinen kirkko ja uskottavan puolustuskyvyn omaavat Puolustusvoimat lisäävät lähimmäisten turvallisuuden ja elämänhallinnan tunnetta ajassa. Puheenjohtajan tehtävästä säätiön johtokunnassa vastaa pysyvästi tehtävää kulloinkin tekevä Oulun hiippakunnan piispa. Päätökset johtokunnassa tehdään äänestämällä. Säätiön kanta on johtokunnan enemmistön jäsenten äänestyksessä voittanut kanta johtokunnassa päätettävissä asioissa. Johtokunnan sihteerinä kokouksissa toimii Senni ja Ruben Alanteen säätiön asiamies, joka esittelee johtokunnalle sen päätöksiä tarvitsevat tehtävälistalla olevat asiat yhteistoiminnassa tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Säätiön johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

 

Yleishyödyllisen säätiön toiminta tukee pääasiassa suomalaisten perheiden asumisturvaa Suomessa sekä tasapainottaa toiminnallaan osallaan maailman talouden suhdanteiden vaihtelun aiheuttamaa finanssialan epävarmuustekijöiden vaihtelua Suomessa sekä toimialan yritysten liiketoiminnassa aktiivisin yhteiskunnallisesti merkittävin toimin. Sosiaalinen säätiön Suomessa harjoittama sijoittaminen lyhytaikaisesti kiinteistövarallisuuteen hillitsee halitsemattomia kiinteistöjen arvonvaihteluita koko maan kattavasti. Säätiön varallisuuden kehittyessä säätiö tukee arvomaailmansa puitteissa taidetta ja kulttuuria, terveitä elämäntapoja ja jokaisen ihmisarvoa kunnioittavaa yhteiskunnallista toimintaa myöntämällä apurahoja ja stipendejä yhteisöille ja yksilöille esitysten ja apurahahakemusten perusteella. Myönnettävistä apurahoista ja stipendeistä päättää Senni ja Ruben Alanteen säätiön johtokunta.

 

Perustettavan taiteen ja kulttuurin yhteisöpalvelun – IFITFI – osakkeista merkitään 10% osuus aiemmin perustetun Senni ja Ruben Alanteen säätiön nimiin. Osakassopimukseen kirjataan pysyvästi säätiön oikeus hankkia yrityksen osakkeita yrityksen omistajuuden hajautuessa kaikille avoimin, mutta määrällisesti yksittäisille osakkeenomistajille myytävien kappalemäärin rajoitetuin osakeannein siten, että sen omistus yrityksessä on jatkuvasti 10% Muiden yksittäisten osakkeen omistajien enimmäisosuus yrityksen omistuksesta saa olla enintään 3% tarkasteltaessa omistusosuuksia 10 vuoden kuluttua yrityksen perustamispäivämäärästä. Yrityksen omistajuus hajautetaan lähimmäisille rajoittamalla yrityksen osakeanneissa hankittavaksi tarjottujen osakkeiden lukumäärää yksittäisen osakkeen omistajan kohdalla. IFITFI on kaikille avoin optio – sijoitus tulevaisuuteen. Senni ja Ruben Alanteen säätiön merkintäoikeus kaikissa toteutettavissa osakeanneissa on poikkeuksella yrityksen osakassopimuksella säädetty edellä mainitusti pysyväksi 10% tasossa.

 

Säätiön tärkein tehtävä on tukea taloudellisiin vaikeuksiin asuntolainojensa kanssa joutuneita suomalaisia perheitä Suomessa lunastamalla pakkoraossa olevien perheiden kodit pankeilta haltuunsa asuntomarkkinatilanteen mukaisella realistisella hinnalla. Hankittuaan asunnon omistukseensa asunnon haltijan säätiölle tekemän hankintaesityksen perusteella tarjoaa Senni ja Ruben Alanteen säätiö perheille mahdollisuuden asua ennen omistamissaan asunnoissa kunnallisen sosiaaliviranomaisen säätiölle perheen asumisesta maksaman vuokran suuruudella aina siihen hetkeen asti, kun perhe on päässyt takaisin taloutensa herraksi ja on tilanteessa, jossa se saattaa harkita itse tahtooko ostaa asunnon takaisin säätiöltä vai muuttavatko muualle, jolloin säätiö, joko pitäisi asunnon ja vuokraisi sen edelleen tai sitten myisi sen edelleen pois. Säätiön tehtävä ei ole ylläpitää merkittävää kiinteistöomaisuutta ja harjoittaa vuokralaisliiketoimintaa vaan tasapainottaa perheiden elämäntilannetta tarjoamalla hetkellisesti auttavan käden perhettä kohdanneessa elämän koettelemuksessa yhteistyössä kunnallisen sosiaalitoimen kanssa.

 

Omistusjärjestely

 

Omaksi steikiksi olen yritysidean kehittämisen ja siihen tekemieni taloudellisten satsausten vuoksi alkuvaiheessa kaavaillut 10% siivua ja mahdollisen yritystoiminnan starttaamisessa mukana oleville haluan tarjota 1-5% siivuja sitouttaakseni avaintekijät projektiin. Kaikkien omistusosuus kirjataan suhteutettavaksi sopimuksella niin, että liiketoiminnan voluumin kasvaessa jokaisen osakkaan prosentuaalinen omistusosuus pienenee splitattaessa osakkeita osakeantien vuoksi. Pyrkimys on hajauttaa yrityksen omistajuus mahdollisimman laajasti luovan työn tekijöille, tiedostaville kuluttajille ja yhteistyökumppaneille, jolloin tuotteet myyvät itse itseään tuottaessaan kaikille avoimessa, mutta samalla kuin ”suljetussa minitaloudessa” osinkoja omistajille, jotka ovat samanaikaisesti sekä sisällön tuottajia että kuluttajia että omistajia. Business- idea voidaan sitten siirtää edelleen toisiin ja kolmansiin maihin internetissä, joissa tytäryhtiöt tuottaisivat emäyhtiölle rajoitetusti liikevoittoa laadittujen yrityssopimusten mukaisesti kunkin kansallisen taiteen ja kultturin yhteisöpalvelun IFITFI:n tytäryrityksen ja niiden sisarsäätiöiden tuottaman hyvinvoinnin ja pääoman jäädessä kunkin maan kansalaisten hyvinvointia tukemaan. Tässä on idea pähkinänkuoressa.

 

Loppukehoitus

 

Tervetuloa mukaan ideoimaan ja kehittämään ideasta oikea business. Oman roolini tässä työssä näen lähinnä innovaattorina. Tarvitsen idean toteuttajiksi paljon mukaan halukkaita eri osa-alueita hanskaavia tekijöitä. Käy tutustumassa ideaan tarkemmin verkkosivuillani www.ifitfi.com. Älä anna hengellisen työni häiritä näkemästä metsää puilta. Uskon vahvasti, että kokonaisuudessaan toteutuessaan ja ulkomaille jalkautettuna liikeideassa on paljon potentiaalia jopa vaikka vanhan mallisen Nokian korvaavaksi verotulojen tuottajaksi Suomen valtiolle – ja se on paljon uskottu.

 

Tällä idealla on Kaikkivaltiaan siunaus.

 

Klaukkalassa 18.10.2013

 

Jukka Paakkanen

IFITFI yritysidean esittelysivujen päävalikko

Jos olet vaikuttunut löydöstäsi, kerro IFITFIstä toki kaverillekin - Juuri näin - I just found - I just saw - Just like this - Juuri näin

Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
https://www.ifitfi.com/tiedoksianto-yritystoiminnan-kehittamisesta-18-10-2013">
Twitter
LinkedIn